EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004R0136-20140603

Consolidated text: Kommissionens forordning (EF) n r. 136/2004 af 22. januar 2004 om procedurer for EF-grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af tredjelandsprodukter (EØS-relevant tekst)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/136/2014-06-03

2004R0136 — DA — 03.06.2014 — 003.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 136/2004

af 22. januar 2004

om procedurer for EF-grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af tredjelandsprodukter

(EØS-relevant tekst)

(EFT L 021, 28.1.2004, p.11)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

 M1

Kommissionens forordning (EF) nr. 1792/2006 af 23. oktober 2006

  L 362

1

20.12.2006

►M2

Kommissionens forordning (EF) nr. 206/2009 af 5. marts 2009

  L 77

1

24.3.2009

 M3

Kommissionens forordning (EU) nr. 519/2013 af 21. februar 2013

  L 158

74

10.6.2013

 M4

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 359/2014 af 9. april 2014

  L 107

10

10.4.2014

►M5

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 494/2014 af 13. maj 2014

  L 139

11

14.5.2014
▼B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 136/2004

af 22. januar 2004

om procedurer for EF-grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af tredjelandsprodukter

(EØS-relevant tekst)KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet ( 1 ), særlig artikel 3, stk. 5, artikel 4, stk. 5, artikel 5, stk. 4, artikel 8, stk. 7, artikel 16, stk. 3, og artikel 19, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De oprindelige krav til veterinærkontrol af tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet, blev fastlagt i Rådets direktiv 90/675/EØF ( 2 ), som er ophævet og erstattet af direktiv 97/78/EF.

(2)

Set i lyset af de erfaringer, som er høstet efter vedtagelsen af direktiv 90/675/EØF, er der foretaget ændringer i procedurerne, der blev indført ved direktiv 97/78/EF. Kommissionens beslutning 93/13/EØF af 22. december 1992 om procedurerne for EF-grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af tredjelandsprodukter ( 3 ), senest ændret ved beslutning 2003/279/EF ( 4 ), blev vedtaget på grundlag af det første direktiv og bør derfor ajourføres.

(3)

Det certifikat, som udstedes, efter at veterinærkontrollen er gennemført, og som for nærværende er fastlagt i bilag B til beslutning 93/13/EØF, bør tilpasses for at tage højde for ændrede procedurer både i forbindelse med sendinger, som overholder fællesskabsreglerne, og i forbindelse med sendinger, som ikke overholder fællesskabsreglerne, uanset om disse vedrører import til eller transit gennem Fællesskabet.

(4)

Nærmere regler for anvendelsen af dette certifikat er angivet i Kommissionens beslutning 2000/208/EF af 24. februar 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 97/78/EF vedrørende transit af produkter af animalsk oprindelse fra et tredjeland til et andet ad landevej i Fællesskabet ( 5 ) og Kommissionens beslutning 2000/571/EF af 8. september 2000 om nærmere regler for veterinærkontrol af tredjelandsprodukter, som skal indlagres i frizoner, på frilager, på toldoplag og hos leverandører til skibe, der udfører grænseoverskridende transport ( 6 ).

(5)

Det er imidlertid nødvendigt at fastsætte særlige regler om den praktiske håndtering af certifikatet i situationer, hvor der foretages veterinær toldklarering af sendingerne på grænsekontrolstedet, men hvor de af skattemæssige årsager forbliver under toldtilsyn i nogen tid. I sådanne tilfælde er der behov for et tilbagesporingssystem, og det er nødvendigt, at den dokumentation, som ledsager sendingen, er klarere.

(6)

For at veterinærkontrolsystemet i det indre marked kan fungere hensigtsmæssigt, bør alle produktoplysninger samles i et enkelt, ensartet udformet dokument, således at problemer, som skyldes sprogforskelle mellem medlemsstaterne, mindskes.

(7)

Enkeltheder vedrørende harmoniseret prøveudtagning og laboratorieundersøgelser af forskellige produkttyper vil senere blive fastlagt i gennemførelsesdirektiver, men i mellemtiden skal alle nationale bestemmelser fortsat gælde bortset fra i tilfælde, hvor der er tale om særlige beskyttelsesforanstaltninger.

(8)

Erfaringerne har vist, at det er af største vigtighed at have gode informationskilder om alle sendinger, som føres ind i Fællesskabet, for at mindske omfanget af svindel og kontrolunddragelse. Kontrol af manifester er et vigtigt led i denne informationsindsamlingsproces, men det er en meget omfattende og tidskrævende opgave, som i videst muligt omfang bør automatiseres ad elektronisk vej.

(9)

Foruden en effektiv indsamling af væsentlige oplysninger fra alle relevante aktører, bør den kompetente myndighed have tilladelse til at konsultere relevante databaser hos toldmyndighederne. Alle aktører bør være omfattet af dette databasesystem for at sikre, at de ajourførte oplysninger er tilgængelige for alle involverede parter.

(10)

Visse vegetabilske produkter, der kan overføre infektiøse eller smitsomme sygdomme til dyr, bør underkastes veterinærkontrol. Der bør opstilles en fortegnelse over disse og en fortegnelse over de tredjelande eller dele af tredjelande, der har tilladelse til at udføre disse produkter til Fællesskabet.

(11)

Mindre kvantiteter af animalske produkter, som passagerer, der ankommer fra tredjelande, medbringer til eget forbrug, kan undtages for kravene i veterinærkontrolproceduren. Visse af disse produkter er underlagt en beskyttelsesforanstaltning i henhold til Kommissionens beslutning 2002/995/EF af 9. december 2002 om midlertidige beskyttelsesforanstaltninger over for import af animalske produkter til eget forbrug ( 7 ). Der bør fortsat henvises til disse foranstaltninger, indtil der er vedtaget permanente regler for denne sektor.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning erstatter de foranstaltninger, som er fastlagt i beslutning 93/13/EØF, hvorfor denne beslutning bør ophæves.

(13)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:Artikel 1

Veterinærkontrol

1.  Den dokumentkontrol, som er fastlagt i artikel 4, stk. 3, i direktiv 97/78/EF, skal foretages i henhold til denne forordnings bilag I.

2.  De laboratorieundersøgelser og -analyser af officielle prøver, som er fastlagt i artikel 4, stk. 4, litra b) i direktiv 97/78/EF, skal foretages i henhold til denne forordnings bilag II.

Artikel 2

Meddelelse om produkters ankomst ved hjælp af det fælles veterinærdokument til brug ved import

1.  Den person, som er ansvarlig for fragten, skal inden varernes fysiske ankomst til Fællesskabets område underrette det relevante grænsekontrolsteds veterinærpersonale om produkterne ved hjælp af det fælles veterinærdokument til brug ved indførsel (CVED), som beskrevet i bilag III.

2.  CVED-dokumentet udstedes i overensstemmelse med de generelle certificeringsbestemmelser, som er fastlagt i anden relevant fællesskabslovgivning.

3.  CVED-dokumentet udfærdiges i original og kopier, i overensstemmelse med den kompetente myndigheds afgørelse, dog således at de overholder kravene i denne forordning. Den person, som er ansvarlig for fragten, udfylder CVED-dokumentets del 1 og fremsender dette til grænsekontrolstedets veterinærpersonale.

4.  Uden at dette tilsidesætter stk. 1 og 3, kan oplysningerne i CVED-dokumentet efter aftale med den relevante kompetente myndighed forhåndsanmeldes ved telekommunikation eller andet elektronisk dataoverførselssystem. I så fald skal de elektronisk afgivne oplysninger være i overensstemmelse med kravene i del 1 i CVED-modellen.

Artikel 3

Procedure, som skal følges efter gennemførelse af veterinærkontrollen

1.  Når den veterinærkontrol, som er angivet i artikel 4 i direktiv 97/78/EF, er gennemført, udfyldes CVED-dokumentets del 2 under ansvar af den embedsdyrlæge, som er ansvarlig for grænsekontrolstedet. CVED-dokumentet underskrives af den pågældende embedsdyrlæge eller en anden embedsdyrlæge, som fungerer under førnævntes tilsyn, hvorved der foretages veterinær toldklarering af sendingen.

I de tilfælde, hvor grænsekontrolsteder kontrollerer fiskeimport i overensstemmelse med Kommissionens beslutning 93/352/EØF ( 8 ), kan den udpegede embedsmand udføre embedsdyrlægens funktioner, herunder udfylde og underskrive CVED-dokumentet.

2.  Det originale CVED-dokument for sendinger, for hvilke der er foretaget veterinær toldklarering, skal bestå af del 1 og 2, behørigt udfyldt og underskrevet.

3.  Embedsdyrlægen eller den person, som er ansvarlig for fragten, underretter toldmyndighederne ved grænsekontrolstedet om den veterinære toldklarering af sendingen, som angivet i stk. 1, ved at indsende CVED-dokumentet i original eller elektronisk.

 Når sendingen er toldklareret ( 9 ), ledsager CVED-dokumentet i original sendingen, til den når frem til den første bestemmelsesvirksomhed.

 Embedsdyrlægen på grænsekontrolstedet skal opbevare en kopi af CVED-dokumentet.

 Embedsdyrlægen skal sende en kopi af CVED-dokumentet til den person, som er ansvarlig for fragten.

4.  Embedsdyrlægen opbevarer det originale veterinærcertifikat eller anden sundhedsdokumentation udstedt af tredjelandet, som ledsager sendingen, samt en kopi af CVED-dokumentet i mindst 3 år. Ved varesendinger i transit eller varesendinger, som opbevares på et lager godkendt i overensstemmelse med artikel 12, stk. 4, eller artikel 13 i direktiv 97/78/EF, og hvis endelige bestemmelsessted ligger uden for Fællesskabet, skal de originale veterinærdokumenter, der ledsager sendingen ved ankomsten, imidlertid følge sendingen, og kun kopier heraf skal opbevares på grænsekontrolstedet.

Artikel 4

Procedure, som skal følges, hvis der er foretaget veterinær toldklarering af sendingen, men hvor denne stadig er under toldtilsyn

1.  Ved sendinger, som har modtaget veterinær toldklarering på grænsekontrolstedet i henhold til artikel 3, stk. 1, men fortsat er under toldtilsyn og overgår til fri omsætning på et senere tidspunkt, følges den i stk. 2, 3 og 4 angivne procedure.

2.  Så længe sendingen er under toldtilsyn i en eller flere virksomheder, skal det originale CVED-dokument ledsage sendingen, indtil den person, som er ansvarlig for fragten, anmoder om fortoldning.

3.  Ved den første fortoldning skal den person, som er ansvarlig for fragten, forevise det originale CVED-dokument til det toldkontor, som har toldansvaret for den virksomhed, hvor sendingen befinder sig. Dette kan også foretages elektronisk med den kompetente myndigheds godkendelse.

4.  I tilfælde, hvor der er anmodet om fortoldning i henhold til stk. 3, skal virksomhedens leder:

a) opbevare en kopi af det CVED-dokument, som ledsager sendingen

b) registrere datoen for modtagelse af sendingen og

c) registrere datoen for toldklareringen eller de forskellige datoer herfor, såfremt sendingen er opdelt, som angivet i artikel 5.

Artikel 5

Procedure, som følges, hvis de sendinger, som er under toldtilsyn, er opdelte

1.  Hvis en sending som omtalt i artikel 4, stk. 1, er opdelt, skal det originale CVED-dokument forevises for de kompetente myndigheder, som er ansvarlige for den virksomhed, hvor sendingen opdeles. Den virksomhed, hvor sendingen opdeles, skal herefter beholde en kopi af CVED-dokumentet.

2.  Den kompetente myndighed, som er ansvarlig for den i stk. 1 nævnte virksomhed, kan udstede en bekræftet fotokopi af det originale CVED-dokument, som ledsager de enkelte delsendinger, hvorpå oplysninger om ændringer i kvantitet eller vægt er markeret.

Den kompetente myndighed kan forlange, at lederen af den virksomhed, hvor sendingen opdeles, fører bog over de forskellige dele af sendingen for at sikre disses sporbarhed.

Registre over og kopier af CVED-dokumentet skal opbevares i tre år.

Artikel 6

Koordinering med andre håndhævelsesinstanser

For at sikre, at alle produkter af animalsk oprindelse, der indføres i Fællesskabet, underkastes veterinærkontrol, skal den kompetente myndighed og de enkelte medlemsstaters embedsdyrlæger koordinere indsatsen med andre håndhævelsesinstanser, således at alle relevante oplysninger vedrørende indførelse af animalske produkter indsamles. Det gælder især:

a) oplysninger, som er tilgængelige for toldmyndighederne

b) oplysninger om skibs-, tog- og flymanifester

c) andre informationskilder, som er tilgængelige for vej-, tog-, skibs-, og lufttransportvirksomheder.

Artikel 7

Adgang til databaser og integration af informationsteknologiske systemer

I forbindelse med artikel 6 skal den kompetente myndighed have adgang til de databaser, eller relevante dele heraf, som er tilgængelige for toldmyndighederne.

De informationsteknologiske systemer, som anvendes af den kompetente myndighed, bør med forbehold for datasikkerhed, integreres med toldmyndighedernes og med de erhvervsdrivendes systemer i det omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt for at øge hastigheden i informationsoverførslen.

▼M2

Artikel 8

Særlige bestemmelser for produkter, som indgår i rejsendes bagage eller sendes som sendinger til privatpersoner

Animalske produkter, som indgår i rejsendes bagage eller sendes som små sendinger til privatpersoner, skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 206/2009 ( 10 ).

▼B

Artikel 9

Veterinærkontrol af visse vegetabilske produkter

1.  Medlemsstaterne skal underkaste de i bilag IV anførte vegetabilske produkter fra de i bilag V godkendte lande dokumentkontrol som beskrevet i denne forordnings artikel 1, stk. 1, og, i nødvendigt omfang, laboratoriekontrol, som beskrevet i denne forordnings artikel 1, stk. 2, samt anden fysisk kontrol som beskrevet i bilag III til direktiv 97/78/EF.

2.  Kravene i direktiv 97/78/EF og denne forordning gælder for alle vegetabilske produkter anført i bilag IV til denne forordning, som især på grundlag af deres oprindelse og efterfølgende destination kan indebære en risiko for spredning af infektiøse eller smitsomme dyresygdomme.

Artikel 10

Anvendelse af elektroniske certifikater

Fremstilling, anvendelse, overførsel og opbevaring af CVED-dokumentet i de forskellige situationer, som er beskrevet i denne forordning, kan med den kompetente myndigheds tilladelse foregå elektronisk.

Artikel 11

Ophævelse

Kommissionens beslutning 93/13/EØF ophæves.

Henvisninger til den ophævede beslutning skal forstås som henvisninger til denne forordning.

Artikel 12

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft den 1. marts 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG I

DEN I ARTIKEL 1, STK. 1, NÆVNTE DOKUMENTKONTROL

Følgende bestemmelser anvendes ved dokumentkontrol af tredjelandsprodukter:

1. Den kompetente myndighed skal for hver sending kontrollere den gældende toldmæssige bestemmelse eller anvendelse, som varerne er angivet til.

2. Hygiejne- og sundhedscertifikater og -dokumenter, der skal ledsage en sending af produkter med oprindelse i et tredjeland og forevises for grænsekontrolstedet, skal kontrolleres med henblik på at få bekræftet:

a) at det drejer sig om et originalt certifikat eller dokument

b) at det vedrører et tredjeland eller en del af et tredjeland, der har tilladelse til at eksportere til Fællesskabet, eller, når der er tale om produkter, for hvilke reglerne ikke er harmoniseret, til den pågældende medlemsstat

c) at dets form og indhold er i overensstemmelse med den model, der er fastsat for det pågældende produkt og tredjeland, eller, når der er tale om produkter, for hvilke reglerne ikke er harmoniseret, til den pågældende medlemsstat

d) at det overholder de generelle principper for certificering som fastlagt i bilag IV til Rådets direktiv 2002/99/EF ( 11 )

e) at det er blevet fuldstændigt udfyldt

f) at det vedrører en virksomhed eller et skib, der har tilladelse eller er registreret til at eksportere til Fællesskabet, eller, når der er tale om produkter, for hvilke reglerne ikke er harmoniseret, til den pågældende medlemsstat

g) at det er forsynet med embedsdyrlægens (eller, hvis der foreligger fuldmagt hertil, den officielle repræsentants) håndskrevne underskrift og hans/hendes navn og stilling læseligt angivet med trykte bogstaver samt tredjelandets officielle stempel i farve, der afviger fra de øvrige angivelser på certifikatet, eller at der ved elektroniske certifikater anvendes et sikkert system til underskrift og stempling

h) at del 1 i CVED-dokumentet er korrekt udfyldt, og at oplysningerne i dette stemmer overens med oplysningerne i andre relevante officielle dokumenter, som ledsager sendingen.
BILAG II

DEN I ARTIKEL 1, STK. 2, NÆVNTE LABORATORIEKONTROL

Følgende regler anvendes ved laboratorieundersøgelse af produkter:

1. Medlemsstaterne underkaster sendinger af produkter, der frembydes til import, en overvågningsplan med henblik på at overvåge, hvorvidt EF-bestemmelserne eller, hvis sådanne ikke findes, de nationale bestemmelser overholdes, navnlig til påvisning af restkoncentrationer, patogener og andre stoffer, der er skadelige for mennesker, dyr eller miljøet. Disse overvågningsplaner skal være baseret på produkternes egenskaber og den risiko, som de udgør, under hensyntagen til alle relevante overvågningsparametre som hyppigheden og antallet af indkomne sendinger og resultatet af tidligere overvågning.

2. I de tilfælde, hvor der tages stikprøver i forbindelse med de i punkt 1 omtalte overvågningsplaner, og der ikke er mistanke om umiddelbar fare for folkesundheden eller dyresundheden, kan den undersøgte sending overgå til fri omsætning, før resultaterne af laboratorieundersøgelsen foreligger. Under alle omstændigheder skal CVED-dokumentet, som ledsager sendingen, påtegnes i overensstemmelse hermed, og den kompetente myndighed på bestemmelsesstedet underrettes i henhold til artikel 8 i direktiv 97/78/EF.

3. Når laboratorieundersøgelserne foretages på grund af mistanke om uregelmæssigheder, tilgængelige oplysninger, forudgående underretning fra det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF) eller en beskyttelsesforanstaltning, og hvis en undersøgelse vedrører et stof eller et patogen, der udgør en direkte eller umiddelbar risiko for folkesundheden eller dyresundheden, skal embedsdyrlægen på det grænsekontrolsted, der har foretaget undersøgelsen, eller den kompetente myndighed udsætte den veterinære toldklarering og sendingens overgang til fri omsætning, indtil resultaterne af laboratorieundersøgelsen foreligger. I mellemtiden skal sendingen forblive under myndighedernes kontrol og under ansvar af embedsdyrlægen eller den udpegede embedsmand på det grænsekontrolsted, som har foretaget veterinærkontrollen.

4. De enkelte medlemsstater underretter månedligt Kommissionen om positive og negative resultater af laboratorieundersøgelser, som er udført på deres grænsekontrolsteder.
BILAG III

DET FÆLLES VETERINÆRDOKUMENT TIL BRUG VED IMPORT (CVED)

image image

Vejledning i, hvordan CVED-certifikatet skal udfyldes ( 12 )

Generelt:

Certifikatet udfyldes med blokbogstaver. Når en rubrik kan fravælges eller ikke er relevant, annulleres eller overstreges hele den nummererede rubrik tydeligt. Der sættes kryds i kassen image ud for den relevante oplysning.

Dette certifikat skal udfyldes for alle sendinger, der frembydes på et grænsekontrolsted, uanset om det er sendinger, der opfylder EU-kravene og skal overgå til fri omsætning, sendinger til kanalisering eller sendinger, der ikke opfylder EU-kravene og er bestemt til omladning, transit, anbringelse i frizoner, på frilagre eller toldoplag eller til skibsprovianteringshandlere. Kanalisering refererer til sendinger, der godkendes i henhold til artikel 8 i direktiv 97/78/EF, men forbliver under veterinærkontrol, indtil de når frem til en bestemt, endelig destination, normalt til yderligere behandling.

Angivelsen ISO-kode henviser til landenes internationale standardkode på to bogstaver.Del 1

 

Dette afsnit skal udfyldes af klarereren eller den ansvarlige for fragten som defineret i direktiv 97/78/EF, artikel 2, stk. 2, litra e). Der er anført nærmere oplysninger ud for de enkelte rubriknumre.

Rubrik 1.

Afsender/eksportør: Her anføres den kommercielle organisation, der afsender sendingen (i tredjelandet).

Rubrik 2.

Grænsekontrolsted. Hvis disse oplysninger ikke er fortrykt på dokumentet, bedes de opgivet. CVED-referencenummeret er det entydige referencenummer, som opgives af det grænsekontrolsted, der udsteder certifikatet (gentaget i rubrik 25). ANIMO-enhedsnummeret er grænsekontrolstedets entydige nummer og er anført ud for dets navn på listen over godkendte grænsekontrolsteder, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Rubrik 3.

Modtager: Her opgives adressen på den person eller kommercielle organisation, der er anført i tredjelandscertifikatet. Hvis denne ikke fremgår af certifikatet, kan modtageren i relevante kommercielle dokumenter anføres.

Rubrik 4.

Den ansvarlige for fragten (også agent eller klarerer): Den person, der er defineret i artikel 2, stk. 2, litra e), i direktiv 97/78/EF, som har ansvaret for sendingen, når den frembydes på grænsekontrolstedet, og som foretager de nødvendige anmeldelser til de ansvarlige myndigheder på importørens vegne; navn og adresse opgives.

Rubrik 5.

Importør: Importøren kan være etableret langt fra det pågældende grænsekontrolsted; navn og adresse opgives. Hvis importøren og agenten er en og samme person, angives »Som rubrik 4«.

Rubrik 6.

Oprindelsesland: Det land, hvor det endelige produkt er produceret, fremstillet eller emballeret.

Rubrik 7.

Afsendelsesland: Det land, hvor sendingen blev anbragt i det endelige transportmiddel med henblik på transport til EU.

Rubrik 8.

Leveringsadressen i EU. Gælder både for produkter, der opfylder kravene (rubrik 19), og produkter, der ikke opfylder kravene (rubrik 22).

Rubrik 9.

Datoen for sendingernes forventede ankomst til grænsekontrolstedet oplyses.

Rubrik 10.

Veterinærcertifikat/-dokument: Udstedelsesdato: Den dato, hvor certifikatet/dokumentet blev underskrevet af embedsdyrlægen eller den ansvarlige myndighed. Nummer: Certifikatets entydige officielle nummer oplyses. For produkter fra en godkendt eller registreret virksomhed eller fartøj anføres navn og efter omstændighederne godkendelses-/registreringsnummer. For embryoner, æg eller sædstrå oplyses identitetsnummeret på det godkendte indsamlingsteam.

Rubrik 11.

Der gives udførlige oplysninger om ankomsttransportmidlet: for fly flynummer og luftfragtbrevsnummer, for skibe skibsnavn og konnossementnummer, for lastbiler registreringsnummerplade og anhænger-/sættevognsnummer, hvis det er relevant, for tog togets og godsvognens nummer.

Rubrik 12.

Varernes art: Her anføres dyreart, den behandling, produkterne har undergået, og antallet og typen af de kolli, fragten består af, f.eks. 50 kasser a 25 kg eller antallet af containere. Der sættes kryds ved den relevante transporttemperatur.

Rubrik 13.

KN-kode: Mindst de første 4 cifre af den relevante KN-kode af den kombinerede nomenklatur skal anføres. Disse koder er opført i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87, som senest ændret. Disse koder er også opført i Kommissionens beslutning 2002/349/EF (og er identiske med de internationale HS-koder). For fiskevarer gælder, at hvis certifikatet omfatter en forsendelse med mere end én produktkode, kan de yderligere produktkoder i givet fald anføres på CVED.

Rubrik 14.

Bruttovægt: Den samlede vægt i kg. Den defineres som produkternes samlede masse inklusive al emballage, dog ikke containere og andet transportmateriel.

Rubrik 15.

Nettovægt: Vægten af selve produktet uden emballage i kg. Den defineres som produkternes masse og uden container. Der benyttes enheder, når en vægtangivelse ikke er relevant, f.eks. 100 sædstrå a X ml eller 3 biologiske stammer/embryoner.

Rubrik 16.

Alle plombe- og containernumre oplyses, hvis det er relevant.

Rubrik 17.

Omladning: Denne rubrik benyttes, når en sending ikke skal importeres på dette grænsekontrolsted, men skal videretransporteres med et andet fartøj eller fly, enten til import i EU på et andet efterfølgende grænsekontrolsted i EF/EØS eller til en tredjelandsdestination. ANIMO-enhedsnummer — se rubrik 2.

Rubrik 18.

Transit: For sendinger, der ikke opfylder EU-kravene og skal sendes til et tredjeland gennem EU/det relevante EØS-land ad landevej, pr. bane, ad søvejen eller ad indre vandveje.

Udgangsgrænsekontrolsted: Navnet på det grænsekontrolsted, hvor produkterne skal forlade EU. ANIMO-enhedsnummer — se rubrik 2.

Rubrik 19.

Produkter, der opfylder kravene: Alle produkter, der frembydes med henblik på overgang til fri omsætning på det indre marked, herunder dem, der kan godkendes, men skal omfattes af en »kanaliseringsprocedure«, og dem, der efter at være blevet godkendt til overgang til fri omsætning ved den veterinære toldklarering kan oplagres under toldkontrol for at blive fortoldet på et senere tidspunkt, enten på det toldsted, som grænsekontrolstedet henhører under geografisk, eller et andet sted.

Produkter, der ikke opfylder kravene: Produkter, der ikke opfylder EU-kravene og er bestemt til frizoner, frilagre, toldoplag, skibsprovianteringshandlere eller skibe eller transit til et tredjeland.

Rubrik 20.

Genindførsel refererer til sendinger af EU-oprindelse, der er blevet afvist af et tredjeland og returneres til oprindelsesvirksomheden i EU.

Rubrik 21.

Det indre marked: Denne rubrik benyttes til sendinger, der frembydes med henblik på distribution på det indre marked. Der sættes kryds ved den relevante kategori. Dette gælder også de sendinger, som efter at være blevet godkendt til overgang til fri omsætning ved den veterinære toldklarering kan oplagres under toldkontrol for at blive fortoldet på et senere tidspunkt enten på det toldsted, som grænsekontrolstedet henhører under geografisk, eller et andet sted.

Rubrik 22.

Denne rubrik udfyldes for alle EU-produkter, der ikke opfylder EU-kravene, når sendingen under veterinærkontrol skal leveres til en frizone, et frilager, et toldoplag eller en skibsprovianteringshandler og oplagres der.

Anmærkning:

Rubrik 18 og 22 vedrører kun veterinærprocedurer.

Rubrik 23.

Underskrift: Underskriften forpligter også underskriveren til at tage transitsendinger tilbage, der afvises af et tredjeland.Del 2  Dette afsnit skal udfyldes af embedsdyrlægen eller den til formålet udpegede embedsmand (jf. beslutning 93/352/EØF)

Til rubrik 38-41 anvendes en anden farve end sort.

Rubrik 24.

Tidligere CVED: Hvis der tidligere er udstedt et CVED, anføres løbenummeret på det pågældende certifikat.

Rubrik 25.

Der henvises her til det entydige referencenummer, der er opgivet af det grænsekontrolsted, som udsteder certifikatet, og er det samme som i rubrik 2.

Rubrik 26.

Dokumentkontrol. Skal udfyldes for alle sendinger.

Rubrik 27.

Der sættes kryds ved »plombekontrol«, når containere ikke åbnes, og kun plomben kontrolleres i henhold til artikel 4, stk. 4, litra a), nr. i), i direktiv 97/78/EF.

Rubrik 28.

Fysisk kontrol:

Mindre hyppig kontrol refererer til ordningen i Kommissionens beslutning 94/360/EF, når sendingen ikke er blevet udvalgt til fysisk kontrol, men betragtes som tilfredsstillende kontrolleret ved, at der kun er foretaget dokument- og identitetskontrol.

»Andet« refererer til proceduren for genindførsel, kanaliserede varer, omladning, transit eller procedurerne efter artikel 12 og 13. Disse destinationer kan udledes af andre rubrikker.

Rubrik 29.

Denne rubrik udfyldes med alle oplysninger om den kategori af stof eller patogen, som undersøgelsesproceduren gennemføres for. »Stikprøve« angiver prøveudtagning, når sendingen ikke tilbageholdes i afventning af et resultat; i dette tilfælde skal den ansvarlige myndighed på bestemmelsesstedet underrettes ved en ANIMO-meddelelse (se artikel 8 i direktiv 97/78/EF). »Mistanke« omfatter tilfælde, hvor sendingen tilbageholdes under afventning af et gunstigt resultat eller undersøges på grund af en forudgående advarsel som led i det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder eller på grund af en gældende beskyttelsesforanstaltning.

Rubrik 30.

Denne rubrik udfyldes, når det er relevant at angive, at sendingen kan godkendes til omladning. Benyttes, når en sending ikke skal indføres på dette grænsekontrolsted, men skal videretransporteres med et andet fartøj eller fly, enten med henblik på indførsel i EU på et andet efterfølgende grænsekontrolsted i EF/EØS eller til en tredjelandsdestination. Se artikel 9 i direktiv 97/78/EF og Kommissionens beslutning 2000/25/EF (1). ANIMO-enhedsnummer — se rubrik 2.

Rubrik 31.

Transit: Denne rubrik udfyldes, når det kan tillades, at sendinger, der ikke opfylder EU-kravene, transporteres til et tredjeland gennem EU/det relevante EØS-land ad landevej, pr. bane, ad søvejen eller ad indre vandveje. Dette skal foregå under veterinærkontrol i henhold til artikel 11 i direktiv 97/78/EF og beslutning 2000/208/EF.

Rubrik 32.

Denne rubrik benyttes til alle sendinger, der er godkendt til overgang til fri omsætning på det indre marked. (Den bør også benyttes til sendinger, der opfylder EU-kravene, men af finansielle årsager ikke straks fortoldes på grænsekontrolstedet, men oplagres under toldkontrol på et toldoplag eller skal fortoldes senere og/eller på en geografisk separat destination).

Rubrik 33-34.

Skal benyttes, når sendinger ikke kan godkendes til overgang til fri omsætning efter veterinærreglerne, men betragtes som risikomateriale og under veterinær- og toldkontrol skal sendes til en af de kontrollerede destinationer, der er forudset i direktiv 97/78/EF. Sendinger kan kun godkendes til oplagring i frizoner, på frilagre og toldoplag, når kravene i artikel 12, stk. 4, i direktiv 97/78/EF er opfyldt.

Rubrik 33.

Denne rubrik benyttes, når sendinger godkendes, men skal kanaliseres til en bestemt destination i henhold til artikel 8 eller 15 i direktiv 97/78/EF.

Rubrik 34.

Denne rubrik benyttes til alle sendinger, der ikke opfylder EU-kravene, og som skal flyttes til eller anbringes på lagre, der er godkendt i henhold til artikel 12, stk. 4, eller for erhvervsdrivende, der er godkendt i henhold til artikel 13 i direktiv 97/78/EF.

Rubrik 35.

Når indførsel afvises, angives det tydeligt, hvad der derefter skal ske. Datoen for afslutningen af den påtænkte foranstaltning anføres. Adressen på en eventuel forarbejdningsvirksomhed bør opgives i rubrik 37. Efter afvisning eller en afgørelse om forarbejdning bør datoen for yderligere foranstaltninger også registreres i »opfølgningsregistret«.

Rubrik 36.

Årsager til afvisning: Anvendes i givet fald for at tilføje relevante oplysninger. Der sættes kryds i den relevante kasse. Punkt 7 er hygiejnesvigt, der ikke er omfattet af punkt 8 og 9, herunder mangelfuld temperaturregulering, forrådnelse eller tilsmudsede produkter.

Rubrik 37.

Godkendelsesnummer og adresse (eller skibsnavn og havn) opgives for alle destinationer, hvor der kræves yderligere veterinærkontrol af sendingen, dvs. for rubrik 33 (kanalisering), 34 (oplagsprocedure) eller 35 (forarbejdning eller destruktion).

Rubrik 38.

Denne rubrik benyttes, når den oprindelige plombe, der er registreret for en sending, ødelægges ved åbning af containeren. Der bør føres en konsolideret liste over alle plomber, som er brugt til dette formål.

Rubrik 39.

Her anbringes grænsekontrolstedets eller den ansvarlige myndigheds officielle stempel.

Rubrik 40.

Dyrlægens underskrift eller, når det gælder havne, hvor der kun håndteres fisk, den udpegede embedsmands underskrift, jf. beslutning 93/352/EØF.

Rubrik 41.

Denne rubrik skal benyttes af EU-udgangsgrænsekontrolstedet, når sendinger sendes i transit gennem EU og kontrolleres i henhold til beslutning 2000/208/EF, når de forlader EU. Hvis sendingerne ikke sendes i transit, kan denne rubrik i stedet anvendes til yderligere relevante kommentarer, f.eks. vedrørende manglende fjernelse af rygsøjlen eller oplysninger om, hvilke gebyrer der er betalt.

Rubrik 42.

Anvendes af toldmyndighederne til at tilføje relevante oplysninger (fx nummeret på T1- eller T5-dokumentet), når sendinger holdes under toldkontrol i en periode. Disse oplysninger tilføjes normalt, efter at dyrlægen har skrevet under.

Rubrik 43.

Benyttes, når det originale CVED skal blive et bestemt sted, og der skal udstedes yderligere »datter«-CVED'er.

(1)   EFT L 9 af 13.1.2000, s. 27.
BILAG IV

FORTEGNELSE OVER DE I ARTIKEL 9 NÆVNTE VEGETABILSKE PRODUKTER

Vegetabilske produkter, der er underkastet veterinærkontrol:

1. Halm

2. 

▼M5
BILAG V

FORTEGNELSE OVER DE I ARTIKEL 9 NÆVNTE LANDEISO-kode

Land

AU

Australien

BY

Hviderusland (1)

CA

Canada

CH

Schweiz

CL

Chile

GL

Grønland

IS

Island

NZ

New Zealand

RS

Serbien (2)

UA

Ukraine (1)

US

Amerikas Forenede Stater

ZA

Sydafrika (undtagen den del af mund- og klovesygebekæmpelsesområdet, der er beliggende i veterinærregionen Northern and Eastern Transvaal, i distriktet Ingwavuma i veterinærregionen Natal eller i grænseområdet stødende op til Botswana øst for 28° længde)

(1)   Kun halmpiller bestemt til forbrænding, som leveres direkte i henhold til toldforsendelsesproceduren, jf. artikel 4, nr. 16, litra b), i forordning (EØF) nr. 2913/92 (EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1) og overvåges i Traces fra det godkendte grænsekontrolsted, hvor de føres ind i Unionen, til bestemmelsesvirksomheden i Unionen, hvor de skal forbrændes.

(2)   Som omhandlet i artikel 135 i stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Serbien på den anden side (EUT L 278 af 18.10.2013, s. 16).( 1 ) EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9.

( 2 ) EFT L 373 af 31.12.1990, s. 1.

( 3 ) EFT L 9 af 15.1.1993, s. 33.

( 4 ) EUT L 101 af 23.4.2003, s. 14.

( 5 ) EFT L 64 af 11.3.2000, s. 20.

( 6 ) EFT L 240 af 23.9.2000, s. 14.

( 7 ) EFT L 353 af 30.12.2002, s. 1.

( 8 ) EFT L 144 af 16.6.1993, s. 25.

( 9 ) Ved »toldklarering« forstås i denne forordning overgang til fri omsætning som defineret i artikel 79 i forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1).

( 10 ) EUT L 77 af 24.3.2009, s. 1.

( 11 ) EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

( 12 ) Vejledningen kan trykkes og distribueres særskilt fra selve certifikatet.

Top