Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0881

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om brug af Schengeninformationssystemet i forbindelse med tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold

COM/2016/0881 final - 2016/0407 (COD)

No longer in force, Date of end of validity: 28/11/2018

Bruxelles, den 21.12.2016

COM(2016) 881 final

2016/0407(COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om brug af Schengeninformationssystemet i forbindelse med tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslagets begrundelse og formål

I løbet af de seneste to år har EU arbejdet på samtidig at imødegå de særskilte udfordringer ved migrationsforvaltning, integreret grænseforvaltning af EU's ydre grænser samt bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet. En effektiv udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne indbyrdes og mellem medlemsstaterne og de relevante EU-agenturer har afgørende betydning for at sikre en handlekraftig reaktion på disse udfordringer og for opbygningen af en effektiv og ægte sikkerhedsunion.

Schengeninformationssystemet (SIS) er det mest succesfulde værktøj for at sikre et effektivt samarbejde mellem politi, indvandrings-, told- og retsmyndigheder i EU og i de associerede Schengenlande. Kompetente myndigheder i medlemsstaterne såsom politi, grænsevagter og toldere skal have adgang til oplysninger af høj kvalitet om de personer eller genstande, som de kontrollerer, med klare instrukser om, hvad der skal gøres i hvert enkelt tilfælde. Dette store informationssystem er helt central for Schengensamarbejdet og spiller en afgørende rolle med hensyn til at fremme den frie bevægelighed for personer i Schengenområdet. Det gør det muligt for de kompetente myndigheder at indføre og søge i oplysninger om efterlyste personer, personer, som måske ikke har ret til at rejse til eller opholde sig i EU, savnede personer – især børn – og genstande, som måske er blevet stjålet, ulovligt handlet eller mistet. SIS indeholder ikke kun oplysninger om en bestemt person eller genstand, men også klare instrukser til de kompetente myndigheder om, hvad de skal gøre med denne person eller genstand, når den opdages.

I 2016 gennemførte Kommissionen en omfattende evaluering 1 af SIS, tre år efter idriftsættelsen af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II). Denne evaluering viste, at SIS har været en stor succes i praksis. I 2015 kontrollerede de nationale kompetente myndigheder personer og genstande ved at sammenligne med oplysninger i SIS i næsten 2,9 mia. tilfælde og udvekslede over 1,8 mio. supplerende oplysninger. Ikke desto mindre bør effektiviteten af systemet styrkes yderligere, som det blev bebudet i Kommissionens arbejdsprogram 2017 på baggrund af disse positive erfaringer. Med henblik herpå fremsætter Kommissionen sit første sæt forslag til forbedring og udvidelse af brugen af SIS som et resultat af evalueringen, mens den fortsætter sit arbejde med at gøre eksisterende og fremtidige retshåndhævelses- og grænseforvaltningssystemer mere interoperable og følge op på det igangværende arbejde i ekspertgruppen på højt niveau vedrørende informationssystemer og interoperabilitet.

Disse forslag omfatter brugen af systemet i forbindelse med a) grænseforvaltning, b) politisamarbejde og strafferetligt samarbejde samt c) tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold. De første to forslag danner sammen retsgrundlaget for oprettelse, drift og brug af SIS. Forslaget om brugen af SIS i forbindelse med tilbagesendelsen af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold supplerer forslaget om grænseforvaltning og komplementerer de heri indeholdte bestemmelser. Det indfører en ny indberetningskategori og bidrager til gennemførelsen og overvågningen af direktiv 2008/115/EF 2 .

På grund af den variable geometri i medlemsstaternes deltagelse i EU-politikker inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed er det nødvendigt at vedtage tre særskilte retlige instrumenter, som ikke desto mindre vil fungere problemfrit sammen, for at muliggøre den samlede drift og brug af systemet.

Sideløbende hermed indledte Kommissionen i april 2016 med det formål at øge og forbedre informationsstyringen på EU-plan en proces med overvejelser om "Stærkere og mere intelligente informationssystemer for grænser og sikkerhed" 3 . Det overordnede mål er at sikre, at de kompetente myndigheder systematisk har de nødvendige oplysninger til rådighed fra forskellige informationssystemer. Med henblik på at nå dette mål har Kommissionen gennemgået den eksisterende informationsarkitektur for at indkredse informationshuller og "blinde vinkler", der er et resultat af mangler i de eksisterende systemers funktioner og fragmenteringen af EU's overordnede dataforvaltningsstruktur. Kommissionen nedsatte en ekspertgruppe på højt niveau vedrørende informationssystemer og interoperabilitet for at understøtte dette arbejde, hvis foreløbige resultater også har tjent som grundlag for dette første sæt af forslag for så vidt angår datakvalitet 4 . Kommissionsformand Junckers tale om situationen i Unionen i september 2016 henviste også til vigtigheden af at udrydde de nuværende mangler i informationsstyringen og forbedre interoperabiliteten og sammenkædningen mellem eksisterende informationssystemer.

På baggrund af resultaterne fra ekspertgruppen på højt niveau vedrørende informationssystemer og interoperabilitet, som fremlægges i første halvdel af 2017, vurderer Kommissionen, at et andet sæt af forslag vil forbedre SIS' interoperabilitet med andre IT-systemer yderligere i midten af 2017. Revisionen af forordning (EU) nr. 1077/2011 5 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (eu-LISA) er ligeledes et vigtigt element i dette arbejde og vil sandsynligvis også blive genstand for særskilte kommissionsforslag i 2017. Investeringer i hurtig, effektiv og kvalitativ informationsudveksling og informationsstyring samt sikring af interoperabiliteten mellem EU-databaser og -informationssystemer er et vigtigt aspekt i forhold til at finde løsninger på de aktuelle sikkerhedsudfordringer.

På denne baggrund er formålet med det aktuelle forslag at forbedre og udvide brugen af SIS ved at gøre det obligatorisk for medlemsstaternes myndigheder at indlæse alle tilbagesendelsesafgørelser i SIS, der er truffet i overensstemmelse med bestemmelser, som overholder direktiv 2008/115/EF, for at gøre dem synlige i hele EU og dermed forbedre håndhævelsen heraf. Forslaget udvider anvendelsesområdet for det nuværende SIS ved at indføre en ny indberetningskategori for tilbagesendelsesafgørelser.

Forslaget om grænseforvaltning indeholder allerede bestemmelser vedrørende optagelse og behandling af indberetninger i SIS på grundlag af indrejseforbud, der er udstedt i overensstemmelse med bestemmelser, som overholder direktiv 2008/115/EF. Disse foranstaltninger er baseret på Schengenreglerne, idet de støtter kontrollerne ved EU's ydre grænser. Optagelsen og behandlingen af indberetninger i SIS i forbindelse med tilbagesendelsesafgørelser, der er truffet i overensstemmelse med bestemmelser, som overholder direktiv 2008/115/EF, understøtter EU's fælles indvandringspolitik og er derfor fastlagt i et særskilt instrument. Forslaget om tilbagesendelse er baseret på generelle bestemmelser om oprettelse, drift og brug af SIS som fastsat i forslaget om grænseforvaltning. På grund af disse tætte forbindelser bør det vedtages, træde i kraft og finde anvendelse samtidig med grænseforvaltningsinstrumentet.

Forslaget om at udvide brugen af SIS til opfølgning på tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold vil støtte og styrke EU's foranstaltninger for at skabe en integreret, bæredygtig og holistisk EU-migrationspolitik. Tilbagesendelsen af irregulære migranter, der ikke har ret til at opholde sig i EU, til deres hjemlande i fuld overensstemmelse med princippet om non-refoulement er en afgørende del af vores migrationspolitik, hvilket blev understreget i den europæiske dagsorden for migration 6 . EU's tilbagesendelsessystem fungerer imidlertid ikke optimalt og er ikke tilstrækkeligt effektivt. Tilgængelige statistikker fra Eurostat viser, at det i de senere år kun er ca. 40 % af de irregulære migranter, der havde fået påbud om at forlade EU, som rent faktisk udrejste. I 2015 fik 553 395 tredjelandsstatsborgere påbud om til at forlade EU, men det var dog kun 226 800, som reelt blev tilbagesendt.

Med optrapningen af migrations- og flygtningekrisen i 2015 steg behovet for at træffe effektive foranstaltninger for at tackle den irregulære migration og øge tilbagesendelsesprocenten for irregulære migranter betydeligt. Derfor gennemfører Kommissionen alle de foranstaltninger, der blev bebudet i EU-handlingsplanen for tilbagesendelse af irregulære migranter 7 . Disse foranstaltninger er nødvendige for at sikre befolkningens tillid til EU's migrations- og asylpolitik og yde tilstrækkelig støtte til mennesker, der har brug for beskyttelse. Et mere vellykket system for tilbagesendelse af irregulære migranter til deres hjemlande går faktisk hånd i hånd med de fornyede bestræbelser på at beskytte dem, der har brug for beskyttelse.

For at gøre EU's tilbagesendelsespolitik mere effektiv er samarbejde med oprindelseslandene uomgængeligt. Derfor konkluderede Det Europæiske Råd i juni 2016, at EU skal indføre og hurtigt gennemføre rammen for partnerskabssamarbejde med individuelle oprindelses- eller transitlande på basis af effektive incitamenter og relevante betingelser. Kommissionen arbejder aktivt på at udvikle disse partnerskaber. EU's evne til at hjemsende irregulære migranter er imidlertid ikke alene knyttet til samarbejde med oprindelses- eller transitlande. Udfordringerne med at hjemsende irregulære migranter skyldes også interne hindringer i nationale tilbagesendelsessystemer og navnlig medlemsstaternes vanskeligheder med at håndhæve tilbagesendelsesafgørelser.

I EU-handlingsplanen for tilbagesendelse af irregulære migranter og i meddelelsen "Stærkere og mere intelligente informationssystemer for grænser og sikkerhed" 8 identificerede Kommissionen behovet for at udnytte de store IT-systemer bedre med henblik på at opbygge et mere effektivt tilbagesendelsessystem. I sine konklusioner af 25.-26. juni 2015 opfordrede Det Europæiske Råd til at medtage tilbagesendelsesafgørelser i SIS med henblik på at øge deres effektivitet 9 . Rådet for Retlige og Indre Anliggender bekræftede denne opfordring i sine konklusioner af 8.-9. oktober 2015 10 .

I øjeblikket er der ikke noget system på EU-plan for udveksling af oplysninger om tilbagesendelsesafgørelser, der er truffet af medlemsstater i overensstemmelse med bestemmelser, som overholder direktiv 2008/115/EF, og for overvågning af, hvorvidt tredjelandsstatsborgere, der er genstand for disse afgørelser, rent faktisk har forladt medlemsstaternes område. Denne situation gør det nemmere for irregulære migranter at undgå eller forhindre håndhævelsen af en eksisterende afgørelse ved blot at rejse til en anden medlemsstat. I sådanne situationer har de offentlige myndigheder i den medlemsstat, der pågriber den irregulære migrant, ikke kendskab til, at en anden medlemsstat allerede har truffet en tilbagesendelsesafgørelse i overensstemmelse med bestemmelser, som overholder direktiv 2008/115/EF. Den pågribende medlemsstat vil derfor skulle begynde forfra med tilbagesendelsesprocedurerne, hvilket vil forlænge det ulovlige ophold yderligere og forsinke tilbagesendelsen af den irregulære migrant.

Synligheden af andre medlemsstaters tilbagesendelsesafgørelser via en SIS-indberetning kombineret med muligheden for udveksling af supplerende oplysninger via ét nationalt centralt kontaktpunkt, f.eks. SIRENE-kontoret, kan bidrage til at lukke dette informationshul. Ved at få større kendskab til den pågældende persons individuelle forhold kan medlemsstaternes myndigheder træffe de mest hensigtsmæssige foranstaltninger hurtigt og rettidigt. Kendskab til alle forhold, som vedrører den pågældende irregulære migrant, kan begrunde eksempelvis ikke at indrømme en frist for frivillig udrejse eller at anvende foranstaltninger for at undgå risikoen for, at personen forsvinder. Derudover vil kendskabet til eksistensen af en tilbagesendelsesafgørelse truffet af en anden medlemsstat i overensstemmelse med bestemmelser, som overholder direktiv 2008/115/EF, lette den gensidige anerkendelse af disse afgørelser blandt migrationsmyndigheder i overensstemmelse med EU-retten 11 – en mulighed, som sjældent anvendes på grund af den nuværende mangel på oplysninger.

Derudover kender medlemsstaterne ofte ikke antallet af irregulære migranter, der efterlever en afgørelse om tilbagesendelse. Dette er navnlig tilfældet i forbindelse med de irregulære migranter, som forlader EU frivilligt, f.eks. uden at have modtaget støtte til tilbagevenden eller uden at have været genstand for tvangsmæssig udsendelse. Med den systematiske registrering af tilbagesendelsesafgørelser i SIS, der er truffet i overensstemmelse med bestemmelser, som overholder direktiv 2008/115/EF, og efter at der er truffet de rette foranstaltninger, når en søgning efter en indberetning vedrørende tilbagesendelse har givet et positivt resultat, kan SIS bidrage til at kontrollere overholdelse af sådanne afgørelser om tilbagesendelse og informere bedre om de kompetente myndigheders foranstaltninger. Hvis en tredjelandsstatsborger, som er genstand for en afgørelse om tilbagesendelse, der er truffet i overensstemmelse med bestemmelser, som overholder direktiv 2008/115/EF, kontrolleres ved udrejse af medlemsstaternes område, vil de kompetente nationale myndigheder kunne indberette udrejsen og bekræfte den frivillige eller tvangsmæssige overholdelse af forpligtelsen til at vende tilbage.

 Bekræftelsen af tilbagesendelsen vil igen reducere de offentlige myndigheders behov for at investere ressourcer i at spore irregulære migranter, der allerede har forladt EU. I tilfælde af tredjelandsstatsborgere, hvis udrejse ikke er blevet bekræftet, og efter en meddelelse fra SIS om, at fristen for frivillig udrejse er udløbet, vil de offentlige myndigheder også være opmærksomme på, at der skal træffes opfølgende foranstaltninger for at spore de pågældende personer med henblik på at sikre deres udsendelse og udstede et indrejseforbud, jf. artikel 11, stk. 1, i direktiv 2008/115/EF. Dette system vil være et yderligere værktøj for medlemsstaterne med henblik på at opfylde deres forpligtelse til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre håndhævelsen af tilbagesendelsesafgørelser på en effektiv og forholdsmæssigt afpasset måde, jf. artikel 8, stk. 1, i direktiv 2008/115/EF. En mere effektiv overvågning af overholdelsen af tilbagesendelsesafgørelser, der er truffet i overensstemmelse med bestemmelser, som overholder direktiv 2008/115/EF, vil bidrage til at kaste lys over en række tilfælde af manglende overholdelse, hvilket kan forventes at ville resultere i et øget antal tilbagesendelser og indrejseforbud.

SIS vil derfor bidrage til mere pålidelige oplysninger og statistikker om antallet af tilbagesendelsesafgørelser, der er truffet i overensstemmelse med bestemmelser, som overholder direktiv 2008/115/EF, og om overholdelsesprocenten.

Vanskeligheder med at identificere irregulære migranter og manglen på gyldige rejsedokumenter udstedt af bestemmelsestredjelandet for de personer, der skal sendes tilbage, er de vigtigste hindringer for at sende disse personer tilbage. Tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold kan have identitets- eller rejsedokumenter på sig, når de pågribes og bliver genstand for tilbagesendelsesprocedurer i en medlemsstat, men de kan skille sig af med sådanne dokumenter på et senere tidspunkt for at forhindre tilbagesendelse eller rejse illegalt til en anden medlemsstat. I disse tilfælde kan oplysningerne på det identitets- eller rejsedokument, der var til rådighed for den medlemsstat, som først pågreb en tredjelandsstatsborger med ulovligt ophold, lette identifikationen og bestemmelsestredjelandets udstedelse af et gyldigt rejsedokument til migranter, der er forsvundet til en anden medlemsstat. Til dette formål er det nødvendigt at tillade videregivelsen af relevante oplysninger fra SIS til de kompetente myndigheder i tredjelande på strenge betingelser. En sådan videregivelse skal begrænses til de oplysninger, der er strengt nødvendige for at sikre identifikation og udstedelse af nye papirer til migranten, og skal overholde bestemmelserne i forordning (EU) 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger 12 , navnlig kapitel V i denne forordning, som fastsætter detaljerede regler og betingelser for videregivelse af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer. Hvis en sådan videregivelse foretages af medlemsstater, som ikke indførte oplysningerne på dokumentet i SIS-indberetningen og ikke er ejere af sådanne oplysninger, bør den tidligere tilladelse rekvireres fra den medlemsstat, der indførte oplysningerne i SIS.

Dette forslag vil også forbedre reglerne vedrørende den konsultationsprocedure, som medlemsstaterne skal følge, hvis de får indberetninger om tilbagesendelser eller er parat til at optage sådanne indberetninger, som kolliderer med andre medlemsstaters afgørelser, f.eks. en gyldig opholdstilladelse. Sådanne regler bør forhindre, at der opstår, eller bør løse indbyrdes modstridende instrukser, som disse situationer kan skabe, samtidig med at de bør give klare instrukser til slutbrugerne om de foranstaltninger, der skal træffes i sådanne situationer og til medlemsstaternes myndigheder om, hvorvidt en indberetning bør slettes.

For at kunne fungere korrekt kræver det pågældende system systematiske kontroller ved udrejse ved de ydre grænser med henblik på at sikre, at det for alle de pågældende tredjelandsstatsborgere indberettes, at de har forladt medlemsstaternes område. Forslaget 13 om ændring af forordning (EU) 2016/399 (Schengengrænsekodeks) 14 tager sigte på at tilpasse forpligtelsen til systematisk kontrol af tredjelandsstatsborgere i databaser ved ind- og udrejse. 

I betragtning af den tværnationale karakter og udfordringerne med at sikre effektiv udveksling af oplysninger på tværs af landegrænserne er anbefalingerne i den europæiske interoperabilitetsramme af særlig interesse for disse forslag og bør overholdes ved udformningen eller leveringen af digitale offentlige tjenester. Den europæiske interoperabilitetsramme er i øjeblikket ved at blive revideret, og den nye version er under vedtagelse.

Sammenhæng med de gældende regler på samme område

Forslaget er i overensstemmelse med og bygger på bestemmelserne i direktiv 2008/115/EF, hvori der fastsættes fælles standarder og procedurer for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold. Det sigter mod at skabe en højere grad af overholdelse og øge synligheden af tilbagesendelsesafgørelser truffet af de kompetente myndigheder i overensstemmelse med bestemmelser, som overholder direktiv 2008/115/EF. Ved at gøre det obligatorisk at registrere sådanne afgørelser i SIS vil dette forslag understøtte håndhævelsen af disse afgørelser.

Sammenhæng med Unionens politik på andre områder

Dette forslag er tæt knyttet til andre eksisterende EU-politikker og Kommissionens lovgivningsforslag:

a)En effektiv EU-tilbagesendelsespolitik med henblik på at bidrage til og forbedre EU-systemet for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere, som ikke har ret til at opholde sig på medlemsstaternes område. Dette forslag vil bidrage til at reducere incitamenterne til irregulær migration til EU, hvilket er et hovedformålene med den europæiske dagsorden for migration 15

b)Eurodac- og Dublin-systemet samt optagelsen af tilbagesendelsesafgørelser i SIS vil støtte medlemsstaterne i deres opfølgning på, hvorvidt afviste asylansøgere har forladt medlemsstaternes område og er vendt tilbage til et tredjeland i overensstemmelse med en tilbagesendelsesafgørelse. Det vil også supplere Kommissionens forslag 16 om at udvide brugen af Eurodac til at identificere tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold, der ikke søger om asyl, og som kan bevæge sig rundt i EU uden at blive opdaget.

c)Indrejse- og udrejsesystemet, da det vil supplere Kommissionens forslag 17 om ind- og udrejsesystemet og dets anvendelse til at identificere og opdage personer, der bliver længere, end de har tilladelse til (også på medlemsstaternes område).

d)ETIAS 18 , hvori der blev foreslået en grundig sikkerhedsvurdering, herunder en kontrol i SIS af visumfrie tredjelandsstatsborgere, som påtænker at rejse internt i EU.

e)Schengengrænsekodeksen, da det vil supplere ændringen af Schengengrænsekodeksen i forbindelse med forpligtelsen til systematisk at kontrollere tredjelandsstatsborgere i databaser ved udrejse.

f)Kommissionens forslag om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området ind- og udrejsekontrol samt om ophævelse af forordning (EF) nr. 1987/2006, idet det vil supplere bestemmelserne i forbindelse med optagelsen af indrejseforbud i SIS efter tilbagesendelsen af den pågældende tredjelandsstatsborger.

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

Retsgrundlag

Artikel 79, stk. 2, litra c), i TEUF giver Europa-Parlamentet og Rådet beføjelse til efter den almindelige lovgivningsprocedure at vedtage foranstaltninger i forbindelse med irregulær migration og ulovligt ophold, herunder udsendelse og hjemsendelse af personer uden tilladelse. Denne artikel er derfor egnet som retsgrundlag for anvendelse af SIS i forbindelse med tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold.

Variabel geometri

Hvad angår variabel geometri, anvendes der i dette forslag en ordning, der kan sammenlignes med ordningen i direktiv 2008/115/EF.

Inden seks måneder efter, at Rådet har truffet foranstaltning om dette forslag til forordning til udbygning af Schengenreglerne, træffer Danmark afgørelse om, hvorvidt det vil gennemføre denne foranstaltning i sin nationale lovgivning, jf. artikel 4 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling.

Hvad angår Det Forenede Kongerige og Irland, har direktivet om tilbagesendelse hybridkarakter, således som det afspejles i betragtning 26 og 27 heri. Det følger heraf, at både protokol nr. 19 om Schengenreglerne som integreret i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaterne, og protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaterne, finder anvendelse på dette forslag. I medfør af sidstnævnte protokol deltager Det Forenede Kongerige og Irland derfor ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige og Irland. De kan dog meddele Rådet, at de ønsker at deltage i dette instrument.

På grundlag af de respektive aftaler om associering af Island, Norge, Schweiz og Liechtenstein i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, er disse lande bundet af denne forordning.

Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)

Formålet med dette forslag er at etablere et system for udveksling af oplysninger om tilbagesendelsesafgørelser, der er truffet af medlemsstaterne i overensstemmelse med bestemmelser, som overholder direktiv 2008/115/EF, med henblik på at lette deres håndhævelse og overvåge, hvorvidt tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold overholder deres forpligtelse til at vende tilbage. Dette kan ikke i tilstrækkeligt omfang nås af medlemsstaterne hver for sig. Der er i øjeblikket ikke noget system, som muliggør systematisk udveksling af oplysninger om tilbagesendelsesafgørelser, der er truffet af medlemsstater i overensstemmelse med bestemmelser, som overholder direktiv 2008/115/EF. Derfor kan nationale myndigheder ikke have kendskab til tilbagesendelsesafgørelser, der er truffet af andre medlemsstater for tredjelandsstatsborgere, herunder hvor irregulære migranter pågribes, mens de bevæger sig illegalt rundt i EU og passerer igennem medlemsstaternes område. Målet for dette forslag kan derfor bedre nås af EU.

Proportionalitet

EU-traktatens artikel 5 fastsætter, at EU kun handler i det omfang, det er nødvendigt for at nå traktatens mål. Den form, der er valgt til denne EU-foranstaltning, skal gøre det muligt at nå forslagets målsætning og sikre en så effektiv gennemførelse som muligt.

Formålet med den foreslåede forordning er at lette håndhævelsen og overvågningen af afgørelser om tilbagesendelse i overensstemmelse med bestemmelser, som overholder direktiv 2008/115/EF, i forbindelse med tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold med henblik på at sikre en mere effektiv og vellykket tilbagesendelsespolitik. Den giver derfor medlemsstaterne et yderligere værktøj med henblik på at opfylde deres forpligtelse til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre håndhævelsen af tilbagesendelsesafgørelser på en effektiv og forholdsmæssigt afpasset måde, jf. artikel 8, stk. 1, i tilbagesendelsesdirektivet.

For at nå disse mål og i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt, og står i forhold til de tilsigtede mål.

Valg af retsakt

Med henblik på at fastsætte ensartede og harmoniserede procedurer, der gælder umiddelbart, bør denne retsakt vedtages i form af en forordning. Desuden vedrører dette forslag brugen af et centraliseret europæisk informationssystem. Derfor er det nødvendigt, at reglerne om brugen heraf fastsættes i en forordning.

3.RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

Efterfølgende evalueringer/kvalitetskontrol af gældende lovgivning

I overensstemmelse med SIS II-forordningen 19 og Rådets afgørelse 2007/533/RIA 20 foretog Kommissionen tre år efter dets idriftsættelse en overordnet evaluering af det centrale SIS II-system samt af den bilaterale og multilaterale udveksling af supplerende oplysninger mellem medlemsstaterne. Evalueringen var specifikt målrettet mod anvendelsen af artikel 24 i SIS II-forordningen, fastlæggelse af betingelserne for at foretage indberetninger med henblik på nægtelse af indrejse samt ophold for tredjelandsstatsborgere. Forslagene, der følger af evalueringen, er medtaget i forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området ind- og udrejsekontrol og forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området politisamarbejde og strafferetligt samarbejde.

I medfør af artikel 19 i tilbagesendelsesdirektivet 2008/115/EF offentliggjorde Kommissionen i 2014 desuden en meddelelse om EU's tilbagesendelsespolitik 21 , hvori den rapporterer om anvendelsen af direktiv 2008/115/EF. Den konkluderede, at SIS' potentiale på området tilbagesendelsespolitik bør forbedres yderligere. Det viser, at revisionen af SIS II er en anledning til at forbedre sammenhængen mellem tilbagesendelsespolitikken og SIS II og til at foreslå, at der indføres en forpligtelse for medlemsstaterne til at foretage en indberetning i SIS II af afvisninger ved grænsen for de indrejseforbud, der udstedes ifølge tilbagesendelsesdirektivet.

Høringer af interesserede parter

Der blev indhentet feedback og forslag vedrørende den potentielle brug af SIS i forbindelse med tilbagesendelse fra relevante interesserede parter, herunder medlemmer af SISVIS-udvalget og kontaktgruppen vedrørende tilbagesendelsesdirektivet. Der fandt drøftelser sted på flere møder i SISVIS-udvalget (10. maj 2016 og 30. juni 2016) og i kontaktgruppen vedrørende tilbagesendelsesdirektivet (16. november 2015, 18. marts og 20. juni 2016). Den 5. februar 2016 blev der afholdt en fælles workshop med medlemmer af SISVIS-udvalget og kontaktgruppen vedrørende tilbagesendelsesdirektivet. I workshoppen deltog også repræsentanter for EU-agenturer såsom Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder.

Indhentning og brug af ekspertbistand

I oktober 2015 iværksatte Kommissionen en ekstern undersøgelse 22 med det formål at vurdere gennemførligheden samt de tekniske og operationelle konsekvenser ved inden for rammerne af SIS at etablere et EU-dækkende system for udveksling af oplysninger om og overvågning af overholdelsen af tilbagesendelsesafgørelser, der er truffet i overensstemmelse med bestemmelser, som overholder direktiv 2008/115/EF. Undersøgelsen blev afsluttet i april 2016.

Konsekvensanalyse

Der er ikke foretaget nogen konsekvensanalyse. Forslaget er imidlertid baseret på resultaterne af ovennævnte gennemførlighedsundersøgelse.

Undersøgelsen konkluderede, at indlæsningen af afgørelser om tilbagesendelse, der er truffet i overensstemmelse med bestemmelser, som overholder direktiv 2008/115/EF, som indberetninger i SIS, vil være teknisk gennemførligt og give mærkbare fordele, navnlig for så vidt angår oplysningernes synlighed på tværs af medlemsstaterne og strømlining af opfølgende foranstaltninger.

Det vil hjælpe myndighederne med:

at håndhæve afgørelsen i tilfælde af manglende overholdelse

for hver afgørelse at overvåge , hvorvidt forpligtelsen til at vende tilbage er blevet overholdt

at kontrollere, hvorvidt en tredjelandsstatsborger, der ulovligt opholdt sig på området, er genstand for en tilbagesendelsesafgørelse truffet af en anden medlemsstat

at håndhæve afgørelser på vegne af andre medlemsstater

at identificere tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold baseret på oplysninger om afgørelser, der kan tvangsfuldbyrdes

at indsamle statistiske oplysninger om overholdte og ikke-overholdte afgørelser.

På den anden side konkluderede undersøgelsen, at en række nødvendige tekniske og operationelle ændringer vil påvirke den nuværende praksis, organisation og infrastruktur. Konsekvenserne af at indlæse afgørelser om tilbagesendelse i SIS, der er truffet i overensstemmelse med bestemmelser, som overholder direktiv 2008/115/EF, omfatter nye/ændrede driftsprocedurer, yderligere kategorier af oplysninger i indberetninger om tilbagesendelse og nye SIS-funktioner (f.eks. den funktion, hvorved den udstedende myndighed underrettes, når fristen for frivillig udrejse er udløbet). Ændringerne kræver etablering af tilstrækkelige infrastrukturer i medlemsstaterne til at foretage og forvalte indberetninger om tilbagesendelse i SIS og yderligere lagerkapacitet i det centrale SIS.

En analyse af arbejdsbyrden har afsløret, at alle berørte aktører (navnlig grænsevagter, politifolk og myndigheder, som træffer afgørelser om tilbagesendelse i overensstemmelse med bestemmelser, som overholder direktiv 2008/115/EF) vil blive konfronteret med yderligere arbejde som et resultat af at skulle forvalte indberetninger og følge op på et øget antal hits. Endelig påpegede undersøgelser behovet for en minimumsharmonisering i medlemsstaterne, når man har med personer at gøre, der allerede er omfattet af en afgørelse om tilbagesendelse truffet af en anden medlemsstat i overensstemmelse med bestemmelser, som overholder direktiv 2008/115/EF.

Grundlæggende rettigheder

Dette forslag udvikler og forbedrer et eksisterende system. Det udvider anvendelsesområdet for det nuværende SIS ved at indføre en ny indberetningskategori for tilbagesendelsesafgørelser. Dets indvirkning på de grundlæggende rettigheder er som følge heraf begrænset, idet systemet allerede har vist sig at fungere solidt i praksis, og der er allerede indført vigtige og effektive forholdsregler. Da forslaget imidlertid omfatter behandling af personoplysninger, vil det potentielt kunne have konsekvenser for den enkeltes grundlæggende rettigheder. Dette er taget med i overvejelserne, og der er indført forholdsregler med henblik på at respektere de principper, der er fastsat i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og navnlig artikel 8.

Dette forslag supplerer forslaget om grænseforvaltning, som sammen med forslaget om politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager udgør retsgrundlaget for oprettelse, drift og brug af SIS. Derfor gælder de forholdsregler, der er indeholdt i forslaget om grænseforvaltning vedrørende beskyttelsen af grundlæggende rettigheder, og navnlig databeskyttelse og den registreredes rettigheder, også for dette forslag.

Endvidere er der indført bestemmelser for at sikre, at indberetninger om tilbagesendelse ikke betyder, at der træffes foranstaltninger til håndhævelse af afgørelser om tilbagesendelse truffet i overensstemmelse med bestemmelser, som overholder direktiv 2008/115/EF, mens fristen for frivillig udrejse fortsat løber, eller når afgørelsen er blevet suspenderet, eller udsendelsen er udsat (artikel 3, stk. 2 og 3).

De elementer af en tilbagesendelsesafgørelse, der er truffet i overensstemmelse med bestemmelser, som overholder direktiv 2008/115/EF, der skal indlæses i SIS, er begrænset til dem, der er strengt nødvendige for, at de kompetente myndigheder kan identificere den pågældende tredjelandsstatsborger, foretage tilbagesendelse om nødvendigt og kontrollere, at forpligtelsen til at vende tilbage er blevet overholdt (artikel 4).

Oplysninger vil kun blive opbevaret i SIS, så længe det er nødvendigt for at opnå formålet om tilbagesendelse. Som en konsekvens heraf vil det være nødvendigt, at den udstedende medlemsstat sletter oplysninger straks efter modtagelsen af bekræftelsen på tilbagesendelsen (artikel 6), hvis afgørelsen ikke længere er gyldig, hvis personen har opnået statsborgerskab i en EU-medlemsstat eller statsborgerskab i en stat, hvis statsborgere er omfattet af retten til fri bevægelighed inden for Unionen, eller hvis den person, der er genstand for indberetningen, kan påvise, at vedkommende har forladt medlemsstaternes område i henhold til den tilbagesendelsesafgørelse, der er truffet i overensstemmelse med bestemmelser, som overholder direktiv 2008/115/EF (artikel 7).

De nye bestemmelser vedrørende SIS vil betyde øget synliggørelse af de situationer, hvor tredjelandsstatsborgere, der er genstand for en afgørelse om tilbagesendelse truffet af en medlemsstat i overensstemmelse med bestemmelser, som overholder direktiv 2008/115/EF, på samme tid er i besiddelse af en tilladelse eller ret til ophold, der er indrømmet af en anden medlemsstat. I sådanne tilfælde skal det være obligatorisk for nationale myndigheder at deltage i en høringsprocedure. Om nødvendigt vil indberetningen om tilbagesendelse også blive slettet (artikel 8).

4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Nærværende forslag udvider anvendelsesområdet for det nuværende SIS ved at indføre en ny indberetningskategori for afgørelser om tilbagesendelse truffet i overensstemmelse med bestemmelser, som overholder direktiv 2008/115/EF, og funktioner til oprettelse, opdatering og sletning af indberetninger om tilbagesendelse. Derudover indfører det en ny funktionalitet for automatisk underretning af de udstedende medlemsstater om, at fristen for frivillig udrejse for så vidt angår deres indberetninger er udløbet.

På grund af dette forslags komplementære karakter behandles de budgetmæssige konsekvenser særskilt og i en uafhængig finansieringsoversigt, som kun vedrører oprettelsen af denne specifikke indberetningskategori.

Finansieringsoversigten, der er vedlagt dette forslag, afspejler de ændringer, der er nødvendige for at oprette denne nye indberetningskategori. Omkostningsskønnet på 3,6 mio. EUR inkluderer omkostninger til den tekniske opgradering af SIS med henblik på tilbagesendelse. Omkostningsskønnene vedrørende den overordnede udvikling af det centrale SIS, kommunikationsinfrastrukturen og opgraderingen af de nationale SIS-systemer indgår ikke i den finansieringsoversigt, der er vedlagt forslaget, men er fastsat i den finansieringsoversigt, der er vedlagt Kommissionens forslag til en forordning om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området ind- og udrejsekontrol og Kommissionens forslag til en forordning om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området politisamarbejde og strafferetligt samarbejde.

Der planlægges en omprogrammering af den resterende del af bevillingsrammen for intelligente grænser i forbindelse med Fonden for Intern Sikkerhed med henblik på at foretage de opgraderinger og implementere de funktioner, der er indeholdt i dette forslag. Forordningen om Fonden for Intern Sikkerhed - grænseforvaltning 23 er det finansielle instrument, som budgettet for gennemførelsen af pakken om intelligente grænser er omfattet af. I forordningens artikel 5 fastsættes det, at 791 mio. EUR skal anvendes til gennemførelsen af et program til etablering af IT-systemer, som støtter forvaltningen af migrationsstrømme langs hele den ydre grænse på de betingelser, der er fastsat i artikel 15. Ud af ovennævnte 791 mio. EUR er 480 mio. EUR afsat til udvikling af ind- og udrejsesystemet og 210 mio. EUR til udvikling af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS). Det resterende beløb vil delvist blive anvendt til at dække udgifterne til de ændringer, der er planlagt i det aktuelle forslag.

5.ANDRE FORHOLD

Planer for gennemførelsen og foranstaltninger til overvågning, evaluering og rapportering

Gennemgangs- og overvågningsbestemmelserne, der er indeholdt i artikel 53, stk. 7 og 8, i forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området ind- og udrejsekontrol, finder anvendelse.

Detaljeret redegørelse for forslagets bestemmelser

Formålet med forslaget er at fastsætte betingelserne og procedurerne for brugen af SIS i forbindelse med tilbagesendelsen af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold, over for hvilke der af de kompetente nationale myndigheder er truffet en afgørelse om tilbagesendelse i overensstemmelse med bestemmelser, som overholder direktiv 2008/115/EF. Forslaget kræver indlæsning og behandling af oplysninger i SIS i form af indberetninger om tredjelandsstatsborgere, der er genstand for en afgørelse om tilbagesendelse, og udveksling af supplerende oplysninger om sådanne indberetninger. Brugen af SIS i forbindelse med tilbagesendelse sigter mod at støtte indvandringsmyndighederne i at følge op på og håndhæve tilbagesendelsen af tredjelandsstatsborgere, som ikke har ret til ophold i medlemsstaterne, bidrage til at forebygge og modvirke irregulær migration samt forbedre udvekslingen af oplysninger og samarbejdet mellem indvandringsmyndighederne.

Anvendelsesområde (artikel 1)

For at sikre, at systemet fungerer effektivt, er det vigtigt, at alle tilbagesendelsesafgørelser, der er truffet af medlemsstater i overensstemmelse med bestemmelser, som overholder direktiv 2008/115/EF, optages i SIS. Det betyder, at medlemsstaterne bør foretage indberetninger vedrørende a) tilbagesendelsesafgørelser truffet i henhold til artikel 6, stk. 1, i direktiv 2008/115 og b) afgørelser med en forpligtelse til at vende tilbage, der er truffet i forbindelse med irregulære migranter, der nægtes indrejse ved et grænseovergangssted, eller personer, der pågribes eller standses i forbindelse med ulovlig overskridelse af en medlemsstats ydre grænse, og som ikke har opnået opholdstilladelse (artikel 2, stk. 2, litra a), i direktiv 2008/115/EF) samt c) afgørelser med en forpligtelse til at vende tilbage, der er truffet som en strafferetlig sanktion (artikel 2, stk. 2, litra b), i direktiv 2008/115/EF).

Optagelse af indberetninger om tilbagesendelse (artikel 3)

Artikel 3 fastsætter formålet med og reglerne for optagelse af indberetninger om tilbagesendelse i SIS for at gøre det muligt for de kompetente myndigheder at kontrollere, at forpligtelsen til at vende tilbage er blevet overholdt, og for at støtte håndhævelsen af tilbagesendelsesafgørelser truffet i overensstemmelse med bestemmelser, som overholder direktiv 2008/115/EF. Indberetningen bør optages, så snart afgørelsen vedrørende en tredjelandsstatsborger med ulovligt ophold er truffet med henblik på at muliggøre den ovenfor omhandlede kontrol. Det bør fremgå af indberetningen, hvis der er en frist for frivillig udrejse, som fortsat løber, eller hvis en afgørelse er blevet suspenderet eller udsendelsen udsat.

Når der ikke er grund til at tro, at det kan undergrave formålet med tilbagesendelsesprocedurer, bør frivillig tilbagevenden foretrækkes frem for tvangsmæssig tilbagesendelse, og der bør indrømmes en frist for frivillig udrejse til den tilbagesendte, jf. artikel 7 i direktiv 2008/115/EF. Varigheden af fristen for frivillig udrejse og en eventuel forlængelse heraf bør fremgå af en indberetning for at gøre det muligt for de offentlige myndigheder at afgøre, hvorvidt det er relevant at træffe foranstaltninger i det enkelte tilfælde.

Kategorier af oplysninger (artikel 4)

Artikel 4 fastsætter de dataelementer, der kan være indeholdt i en indberetning om tilbagesendelse, som svarer til dem, der er medtaget i artikel 20 i forslaget om grænseforvaltning.

Oplysningerne i forbindelse med fristen for frivillig udrejse, hvad enten afgørelsen om tilbagesendelse, som er truffet i overensstemmelse med bestemmelser, som overholder direktiv 2008/115/EF, er blevet suspenderet, eller håndhævelsen af afgørelsen er blevet udsat, er specifikke for indberetninger om tilbagesendelse.

Effektiv og rettidig udveksling af supplerende oplysninger (artikel 5)

Effektivt og rettidigt samarbejde og udveksling af supplerende oplysninger mellem medlemsstaterne kræver etablering af ét enkelt kontaktpunkt. Ifølge artikel 6 skal hver medlemsstat udpege en myndighed, der er ansvarlig for udvekslingen af supplerende oplysninger om indberetninger, som er indlæst om tredjelandsstatsborgere i forbindelse med tilbagesendelse og ulovligt ophold. Bestemmelserne i SIRENE-håndbogen, jf. artikel 8 i forslaget til forordning om oprettelse, drift og brug af SIS på området ind- og udrejsekontrol, gælder for den udpegede myndighed.

Med henblik på at opfylde de krav, der er fastsat i artikel 8 i ovennævnte forslag vedrørende kontinuerlig adgang til og tidshorisont for svar på anmodninger (inden for maksimalt 12 timer), er det nødvendigt, at medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder for at kunne træffe afgørelser vedrørende tredjelandsstatsborgeres ophold på deres område er nøje involveret i udvekslingen af supplerende oplysninger.

Bekræftelse af tilbagesendelse (artikel 6)

Artikel 6 pålægger medlemsstaterne en forpligtelse til over for den medlemsstat (eller myndighed), der foretog indberetningen, at bekræfte, at en tredjelandsstatsborger, som er genstand for en indberetning om tilbagesendelse, til er udrejst. Dette gælder også, hvis den samme medlemsstat er ansvarlig for optagelsen og håndhævelsen af indberetningen. Denne bestemmelse gør det muligt for de myndigheder, som træffer og håndhæver tilbagesendelsesafgørelser, der er truffet i overensstemmelse med bestemmelser, som overholder direktiv 2008/115/EF, at kontrollere, at forpligtelsen til at vende tilbage er blevet overholdt.

Denne bestemmelse kræver systematiske kontroller ved udrejse for at sikre, at det for alle de pågældende tredjelandsstatsborgere indberettes, at de har forladt området. Forslaget om ændring af forordning (EF) nr. 562/2006 (Schengengrænsekodeks) tager sigte på at tilpasse forpligtelsen til systematisk kontrol af tredjelandsstatsborgere i databaser ved både ind- og udrejse.

Manglende overholdelse af en forpligtelse til at vende tilbage (artikel 7)

Artikel 7 fastsætter bestemmelser om tilfælde af manglende overholdelse af forpligtelsen til at vende tilbage. Den underretning, der er omhandlet i stk. 1, vil være til støtte for medlemsstaterne, når de skal opfylde deres forpligtelser i henhold til artikel 8, stk. 1, i direktiv 2008/115/EF for så vidt angår tredjelandsstatsborgere, som ikke har overholdt forpligtelsen til at vende tilbage.

Stk. 2 fastsætter procedurerne for at håndtere situationer, hvor en tredjelandsstatsborger, der er genstand for en indberetning om tilbagesendelse, identificeres og pågribes i en anden medlemsstat. Opfølgningsprocedurerne skal udføres i overensstemmelse med gældende EU-ret om tilbagesendelse og andre bestemmelser i national og europæisk lovgivning, som gælder for den enkelte sag, hvilket omfatter følgende:

1) at træffe af en afgørelse om tilbagesendelse i overensstemmelse med bestemmelser, som overholder direktiv 2008/115/EF

2) at tilbageføre den pågældende tredjelandsstatsborger til den udstedende medlemsstat i henhold til en eksisterende bilateral aftale, jf. artikel 6, stk. 3, i direktiv 2008/115/EF

3) at anerkende den afgørelse om tilbagesendelse, der er truffet af den udstedende medlemsstat i overensstemmelse med direktiv 2001/40/EF.

Konsultationsprocedure (artikel 8)

Artikel 8 i dette forslag fastsætter de procedurer, der er nødvendige for at undgå og finde løsninger i tilfælde af forskelle eller modstridende afgørelser mellem medlemsstaterne. Gensidig konsultation af de kompetente nationale myndigheder kan bidrage til at undgå og løse sådanne konfliktsituationer samtidig med, at der tages hensyn til de pågældende parters interesser. For at være effektiv bør en sådan konsultation finde sted så hurtigt som muligt.

Opbevaring og sletning af indberetninger (artikel 6, 8 og 9)

Artikel 6, stk. 2, fastsætter, at indberetninger om tilbagesendelse skal slettes efter tilbagesendelsen af den pågældende tredjelandsstatsborger. Dette stykke supplerer bestemmelserne vedrørende det tidspunkt, hvor indberetninger relateret til indrejseforbud bør få virkning i SIS som fastsat i artikel 24, stk. 3, i forslaget til en forordning om oprettelse, drift og brug af SIS på området ind- og udrejsekontrol. Medlemsstaterne bør træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at der ikke er noget tidsinterval mellem udrejsetidspunktet og tidspunktet for aktivering af indberetningen om indrejseforbud i SIS.

Artikel 9 indeholder yderligere regler om sletning af indberetninger. Ud over de situationer, der er omfattet af artikel 6 og artikel 8, hvor sletning af indberetninger finder sted efter tilbagesendelsen af den pågældende tredjelandsstatsborger eller efter en konsultationsprocedure, bør en indberetning om tilbagesendelse også slettes, når afgørelsen om tilbagesendelse truffet i overensstemmelse med bestemmelser, som overholder direktiv 2008/115/EF, er trukket tilbage eller annulleret. Anden del af stykke 1 omfatter den situation, hvor det er nødvendigt at slette indberetningen på grund af den kendsgerning, at personens udrejse ikke blev behørigt registreret.

I forbindelse med den yderligere forbedring af SIS vil man undersøge muligheden for at kunne spore tilbagesendelsesafgørelser i SIS efter håndhævelse af den pågældende tilbagesendelse. Disse oplysninger kunne være nyttige, hvis en tredjelandsstatsborger er rejst tilbage til medlemsstaternes område, og det konstateres, at denne opholder sig ulovligt i en anden medlemsstat end den, der traf den første afgørelse om tilbagesendelse.

Når tilbagesendelsen ikke er blevet bekræftet, eller når indberetningen om tilbagesendelse ikke er blevet slettet af andre årsager, vil den maksimale opbevaringsfrist være fem år i overensstemmelse med opbevaringsfristen for indberetninger vedrørende afvisninger ved grænsen (artikel 34 i forslaget til en forordning om oprettelse, drift og brug af SIS på området ind- og udrejsekontrol).

Videregivelse af oplysninger til tredjelande (artikel 10)

Artikel 10 indeholder specifikke regler vedrørende videregivelse af oplysninger til tredjelande på strenge betingelser.

Adgangsrettigheder (artikel 12)

De myndigheder, der er ansvarlige for at træffe tilbagesendelsesafgørelser i overensstemmelse med bestemmelser, som overholder direktiv 2008/115/EF, kan variere betydeligt fra medlemsstat til medlemsstat. Afhængigt af årsagerne til det ulovlige ophold (f.eks. afslag på asyl, overskridelse af visummets gyldighedsperiode, udløb af opholdstilladelse) kan flere myndigheder være ansvarlige for at træffe sådanne afgørelser, herunder retslige myndigheder, når der træffes afgørelse om tilbagesendelse som et resultat af en efterprøvelse af et afslag på at give en tilladelse eller ret til ophold, eller som en strafferetlig sanktion. Sådanne myndigheder bør derfor kunne få adgang til SIS med henblik på at indlæse, ajourføre, slette og søge i oplysninger. Desuden bør de myndigheder, der er ansvarlige for identifikationen af tredjelandsstatsborgere under kontroller udført af grænsevagter, politi og andre retshåndhævende medarbejdere, have adgangsret til oplysningerne i SIS.

I overensstemmelse hermed foreskriver artikel 12, at der skal gives relevant adgang til indberetninger vedrørende tilbagesendelse til:

De nationale myndigheder, der er ansvarlige for tredjelandsstatsborgere på medlemsstaternes område som omhandlet i artikel 29, stk. 1, litra a), b), c) og d), i forordning (EU) 2018/xxx [ind- og udrejsekontrol]. De myndigheder, der er ansvarlige for grænsekontrol, skal have adgang til oplysningerne med det formål at identificere tredjelandsstatsborgere, der er genstand for en afgørelse om tilbagesendelse, og som rejser ud af medlemsstaternes område. Politi og andre retshåndhævende myndigheder er ansvarlige i overensstemmelse med national lovgivning for identifikation og tilbagesendelse af personer, som opholder sig på den pågældende medlemsstats område. Indvandringsmyndighederne er ansvarlige for at træffe afgørelser (herunder tilbagesendelsesafgørelser) vedrørende tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold.

De nationale retslige myndigheder (artikel 29, stk. 2, i forordning (EU) 2018/xxx [ind- og udrejsekontrol]) bør have adgang til oplysningerne i SIS, hvis de er kompetente i overensstemmelse med den nationale lovgivning til at træffe afgørelser vedrørende tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold.

Institutionelle brugere som omhandlet i artikel 30-31 i forordning (EU) 2018/xxx [grænsekontrol] (Europol og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning) inden for rammerne af deres kompetencer i Det Europæiske Center for Migrantsmugling (Europol) og i forbindelse med opgaver vedrørende tilbagesendelse (Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning).

Anvendelse af bestemmelserne i SIS-forordningen om grænseforvaltning (artikel 13)

Endelig fastsættes det i artikel 13, at de generelle bestemmelser i SIS som medtaget i forslaget til en forordning om oprettelse, drift og brug af SIS på området ind- og udrejsekontrol også finder anvendelse på behandling af oplysninger indlæst i forbindelse med dette forslag, navnlig bestemmelserne vedrørende medlemsstaternes og agenturets ansvar, optagelse og behandling af indberetninger, betingelserne for adgang og opbevaring af indberetninger, behandling af oplysninger, databeskyttelse, erstatningsansvar og overvågning samt statistikker.

2016/0407 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om brug af Schengeninformationssystemet i forbindelse med tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 79, stk. 2, litra c),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere, der ikke eller ikke længere opfylder betingelserne for indrejse, ophold eller bopæl i medlemsstaterne, under fuld overholdelse af deres grundlæggende rettigheder, navnlig princippet om non-refoulement, og i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF udgør en væsentlig del af den omfattende indsats for at imødegå irregulær migration og øge antallet af irregulære migranter, der sendes tilbage.

(2)Det er nødvendigt at øge effektiviteten i det europæiske system for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold. Det er afgørende for at bevare befolkningens tillid til EU's migrations- og asylpolitik og yde støtte til mennesker, der har brug for international beskyttelse.

(3)Medlemsstaterne bør træffe alle nødvendige foranstaltninger for at tilbagesende tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold på en effektiv og forholdsmæssigt afpasset måde i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 2008/115/EF.

(4)Der bør oprettes et EU-dækkende system for udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om afgørelser om tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere, der opholder sig ulovligt på medlemsstaternes område i overensstemmelse med bestemmelser, som overholder direktiv 2008/115/EF, og for overvågning af, hvorvidt tredjelandsstatsborgere, der er genstand for disse afgørelser, har forladt medlemsstaternes område.

(5)Forordning (EU) 2018/xxx [ind- og udrejsekontrol] 24 og forordning (EU) 2018/xxx [politisamarbejde og strafferetligt samarbejde] 25 fastsætter betingelserne for oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS).

(6)SIS-indberetninger om tilbagesendelse og udveksling af supplerende oplysninger om disse indberetninger bør hjælpe de kompetente myndigheder med at træffe de nødvendige foranstaltninger til håndhævelse af afgørelser om tilbagesendelse, der er truffet i overensstemmelse med bestemmelser, som overholder direktiv 2008/115/EF. SIS bør bidrage til identifikation af og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om tredjelandsstatsborgere, der er genstand for en sådan afgørelse om tilbagesendelse, og som er forsvundet eller pågribes i en anden medlemsstat. Disse foranstaltninger bør bidrage til at forebygge og modvirke irregulær migration og øge samarbejdet mellem medlemsstaternes myndigheder.

(7)For at sikre effektiviteten af tilbagesendelser og øge merværdien af indberetninger om tilbagesendelse bør medlemsstaterne foretage indberetning i SIS i forbindelse med alle afgørelser om tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold, som de træffer i overensstemmelse med bestemmelser, som overholder direktiv 2008/115/EF. Med henblik herpå bør medlemsstaterne også foretage en indberetning i SIS, når der træffes afgørelser, som pålægger eller indeholder en forpligtelse til at vende tilbage, i de situationer, der er beskrevet i artikel 2, stk. 2, i dette direktiv, navnlig hvad angår tredjelandsstatsborgere, der nægtes indrejse i medfør af Schengengrænsekodeksen, eller som pågribes eller standses af de kompetente myndigheder i forbindelse med ulovlig passage af en medlemsstats ydre grænse ad land-, sø- eller luftvejen, og som ikke efterfølgende har opnået tilladelse eller ret til ophold i den pågældende medlemsstat, eller tredjelandsstatsborgere, der er genstand for tilbagesendelse som en strafferetlig sanktion eller som følge af en strafferetlig sanktion i henhold til national ret, eller som er genstand for en udleveringsprocedure.

(8)Denne forordning bør fastsætte fælles regler for optagelse af indberetninger om tilbagesendelse i SIS, så snart de underliggende afgørelser er truffet i overensstemmelse med bestemmelser, som overholder direktiv 2008/115/EF, . Af indberetningen bør det fremgå, hvorvidt der er indrømmet en frist for frivillig udrejse til den pågældende tredjelandsstatsborger, herunder hvorvidt en sådan frist er blevet forlænget under hensyntagen til de særlige forhold i den enkelte sag, og hvorvidt afgørelsen er blevet suspenderet, eller udsendelsen er blevet udsat.

(9)Det er nødvendigt at angive de kategorier af oplysninger, der kan indlæses i SIS med hensyn til tredjelandsstatsborgere, der er genstand for en afgørelse om tilbagesendelse, der er truffet i overensstemmelse med bestemmelser, som overholder direktiv 2008/115/EF. Indberetninger om tilbagesendelse bør kun indeholde de oplysninger, der er nødvendige for at identificere de registrerede, gøre det muligt for de kompetente myndigheder at træffe kvalificerede beslutninger uden at spilde tid og sikre, hvis det er nødvendigt, deres beskyttelse i relation til personer, der er bevæbnede, voldelige, undveget eller involveret i en aktivitet som omhandlet i artikel 1, 2, 3 og 4 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme 26 . Med henblik på at lette identifikationen og opdage, om den pågældende har flere identiteter, bør indberetningen også indeholde en henvisning til det personlige identitetsdokument og en kopi af dette dokument, hvis det foreligger.

(10)Hver medlemsstat bør udpege en myndighed, der er ansvarlig for udvekslingen af supplerende oplysninger i forbindelse med indberetninger om tilbagesendelse for at sikre et effektivt og hurtigt samarbejde mellem medlemsstaterne.

(11)Der bør fastlægges procedurer, som gør det muligt for medlemsstaterne at kontrollere, at forpligtelsen til at vende tilbage er blevet overholdt, og over for den medlemsstat, som foretog indberetningen om tilbagesendelse, at bekræfte, at den pågældende tredjelandsstatsborger er udrejst. Disse oplysninger bør bidrage til en mere omfattende opfølgning om afgørelser om tilbagesendelse i overensstemmelse med bestemmelser, som overholder direktiv 2008/115/EF, efterkommes.

(12)Indberetninger om tilbagesendelse bør slettes, så snart medlemsstaten eller den kompetente myndighed, som traf afgørelsen om tilbagesendelse i overensstemmelse med bestemmelser, som overholder direktiv 2008/115/EF, er blevet informeret om, at tilbagesendelsen har fundet sted. Når en afgørelse om tilbagesendelse er ledsaget af et indrejseforbud, bør sidstnævnte indlæses i SIS, jf. artikel 24, stk. 3, i forordning (EU) 2018/xxx [ind- og udrejsekontrol]. I sådanne tilfælde bør medlemsstaterne træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at der ikke er noget tidsinterval mellem det tidspunkt, hvor tredjelandsstatsborgeren forlader Schengenområdet, og tidspunktet for aktivering af indberetningen om indrejseforbud i SIS.

(13)SIS bør indeholde en mekanisme til underretning af medlemsstaterne om tredjelandsstatsborgere, der ikke overholder en forpligtelse til at vende tilbage inden for en given frist for frivillig udrejse. Mekanismen bør bistå medlemsstaterne med at opfylde deres forpligtelser i henhold til artikel 8, stk. 1, i direktiv 2008/115/EF for så vidt angår tredjelandsstatsborgere, som ikke har overholdt en forpligtelse til at vende tilbage.

(14)Denne forordning bør fastsætte obligatoriske regler for konsultationer mellem de nationale myndigheder for at løse eventuelle indbyrdes modstridende instrukser. Der bør gennemføres konsultationer, når en tredjelandsstatsborger, der har eller indrømmes en gyldig opholdstilladelse eller anden tilladelse eller ret til ophold af en medlemsstat, og som er genstand for en indberetning om tilbagesendelse, der er optaget af en anden medlemsstat, eller sager, hvor der kan opstå konfliktsituationer ved indrejse på medlemsstaternes område.

(15)Indberetninger bør ikke lagres længere i SIS, end det er nødvendigt til de formål, hvortil de blev indlæst. I henhold til artikel 34 i forordning (EU) 2018/xxx [ind- og udrejsekontrol] er fristen for at tage indberetninger om tredjelandsstatsborgere op til fornyet vurdering fem år.

(16)Oplysninger, der er behandlet i SIS eller videregivet ved udveksling af supplerende oplysninger, kan give den håndhævende medlemsstat oplysninger, som er nyttige for hurtig identifikation og udstedelse af nye dokumenter til tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold med henblik på deres tilbagesendelse til et tredjeland. I individuelle tilfælde bør det være muligt at udveksle sådanne data og oplysninger med et tredjeland til dette formål. Udveksling af personoplysninger bør være underlagt klare betingelser, udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EU) 2016/679 og foretages efter aftale med den medlemsstat, som foretog indberetningen.

(17)De nationale myndigheder, der er ansvarlige for tilbagesendelse, kan variere betydeligt fra medlemsstat til medlemsstat, og sådanne myndigheder kan også variere inden for en medlemsstat, afhængigt af årsagerne til det ulovlige ophold. De retslige myndigheder kan også træffe afgørelser om tilbagesendelse i overensstemmelse med bestemmelser, som overholder direktiv 2008/115/EF, f.eks. som følge af efterprøvelse af et afslag på at give en tilladelse eller ret til ophold, eller som en strafferetlig sanktion. Alle nationale myndigheder, der har ansvaret for at træffe og håndhæve afgørelser om tilbagesendelse i overensstemmelse med direktiv 2008/115/EF, bør have adgang til SIS med henblik på at optage, ajourføre, slette og søge i indberetninger om tilbagesendelse.

(18)Der bør gives adgang til indberetninger om tilbagesendelse til nationale myndigheder, jf. artikel 29, stk. 1, litra a), b), c) og d), samt artikel 29, stk. 2, i forordning (EU) 2018/ xxx [ind- og udrejsekontrol] med henblik på identifikation og tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere.

(19)Ifølge forordning (EU) 2016/794 om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol-forordningen) støtter og styrker Europol den indsats, som udføres af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, og deres bestræbelser på at bekæmpe terrorisme og grov kriminalitet; derudover udarbejder Europol analyser og trusselsvurderinger. For at gøre det lettere for Europol at udføre sine opgaver, navnlig i forbindelse med Det Europæiske Center for Migrantsmugling, er det relevant at give Europol adgang til den indberetningskategori, der er fastsat i denne forordning.

(20)Forordning (EU) 2016/1624 fastsætter, at det er værtsmedlemsstaten, der skal give tilladelse til, at medlemmerne af de europæiske grænse- og kystvagthold eller hold af medarbejdere, der er involveret i tilbagesendelsesrelaterede opgaver, og som er udsendt af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, foretager søgninger i europæiske databaser, når sådanne søgninger er nødvendige for at opfylde de operative mål, der er fastlagt i den operationelle plan om ind- og udrejsekontrol, grænseovervågning og tilbagesendelse. Hensigten med udsendelsen af de europæiske grænse- og kystvagthold, hold af medarbejdere, der er involveret i tilbagesendelsesrelaterede opgaver, og migrationsstyringsstøttehold er at give de medlemsstater, der anmoder om det, den nødvendige tekniske og operationelle støtte, navnlig dem, der er under et uforholdsmæssigt stort migrationspres. Med henblik på udførelsen af de opgaver, som de europæiske grænse- og kystvagthold, hold af medarbejdere, der er involveret i tilbagesendelsesrelaterede opgaver, og migrationsstyringsstøtteholdene har fået tildelt, er det nødvendigt at have adgang til indberetninger om tilbagesendelse i SIS via en teknisk grænseflade hos Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, der er forbundet med det centrale SIS.

(21)Bestemmelserne vedrørende det ansvar, medlemsstaterne og Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed har, optagelse og behandling af indberetninger, betingelserne for adgang til og opbevaring af indberetninger, behandling af oplysninger, databeskyttelse, erstatningsansvar og overvågning samt statistikker, jf. forordning (EU) 2018/xxx [ind- og udrejsekontrol], bør også finde anvendelse på oplysninger, der indlæses og behandles i SIS i overensstemmelse med denne forordning.

(22)I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark. Da denne forordning, for så vidt som den finder anvendelse på tredjelandsstatsborgere, der ikke opfylder eller ikke længere opfylder betingelserne for indrejse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 27 , udbygger Schengenreglerne, skal Danmark i henhold til artikel 4 i nævnte protokol træffe afgørelse om, hvorvidt det vil gennemføre forordningen i sin nationale lovgivning inden seks måneder efter, at Rådet har truffet foranstaltning om den.

(23)For så vidt som denne forordning finder anvendelse på tredjelandsstatsborgere, der ikke eller ikke længere opfylder betingelserne for indrejse, jf. forordning (EU) 2016/399, udgør den en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, som Det Forenede Kongerige ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2000/365/EF 28 ; Det Forenede Kongerige deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige. I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og med forbehold af artikel 4 i samme protokol, deltager Det Forenede Kongerige endvidere ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige.

(24)For så vidt som denne forordning finder anvendelse på tredjelandsstatsborgere, der ikke eller ikke længere opfylder betingelserne for indrejse, jf. forordning (EF) 2016/399, udgør den en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, som Irland ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2002/192/EF 29 ; Irland deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland. I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og med forbehold af artikel 4 i samme protokol, deltager Irland endvidere ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland.

(25)For så vidt angår Island og Norge udgør denne forordning, for så vidt som den finder anvendelse på tredjelandsstatsborgere, der ikke eller ikke længere opfylder betingelserne for indrejse, jf. forordning (EU) 2016/399, en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen indgået mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne 30 , henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra C), i Rådets afgørelse 1999/437/EF 31 .

(26)For så vidt angår Schweiz udgør denne forordning, for så vidt som den finder anvendelse på tredjelandsstatsborgere, der ikke eller ikke længere opfylder betingelserne for indrejse, jf. forordning (EU) 2016/399, en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne 32 , henhørende under det område, som er nævnt i artikel 1, litra C), i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2008/146/EF 33 .

(27)For så vidt angår Liechtenstein udgør denne forordning, for så vidt som den finder anvendelse på tredjelandsstatsborgere, der ikke eller ikke længere opfylder betingelserne for indrejse, jf. forordning (EU) 2016/399, en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne 34 , henhørende under det område, som er nævnt i artikel 1, litra C), i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2011/350/EU 35 .

(28)Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse blev hørt, jf. artikel 28, stk. 2, i forordning (EF) nr. 45/2001, og afgav udtalelse den [...] —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Genstand og anvendelsesområde

I denne forordning fastsættes betingelser og procedurer for optagelse og behandling i Schengeninformationssystemet (SIS) som fastsat i forordning (EU) 2018/xxx [ind- og udrejsekontrol] af indberetninger om tredjelandsstatsborgere, der er genstand for afgørelser om tilbagesendelse truffet af medlemsstaterne i overensstemmelse med procedurer, som overholder direktiv 2008/115/EF, og for udveksling af supplerende oplysninger om sådanne indberetninger.

Artikel 2
Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)"tilbagesendelse": tilbagesendelse som defineret i artikel 3, stk. 3, i direktiv 2008/115/EF

b) "tredjelandsstatsborgere": tredjelandsstatsborgere som defineret i artikel 3, stk. 1, i direktiv 2008/115/EF

c) "afgørelse om tilbagesendelse": en afgørelse om tilbagesendelse som defineret i artikel 3, stk. 4, i direktiv 2008/115/EF

d)"afgørelse om tilbagesendelse i overensstemmelse med bestemmelser, som overholder direktiv 2008/115/EF": en afgørelse om tilbagesendelse som omhandlet i litra c) og en administrativ eller retslig afgørelse eller retsakt, der fastslår eller erklærer, at en tredjelandsstatsborgers ophold er ulovligt, og som pålægger eller fastslår en forpligtelse for den pågældende til at vende tilbage, og truffet i medfør af betingelserne i artikel 2, stk. 2, i direktiv 2008/115/EF

e)"frivillig udrejse": frivillig udrejse som defineret i artikel 4, stk. 8, i direktiv 2008/115/EF

f)"CS-SIS": den tekniske støttefunktion for det centrale SIS som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2018/xxx [ind- og udrejsekontrol].

Artikel 3
Indlæsning af oplysninger i SIS

1.Oplysninger om tredjelandsstatsborgere, som er genstand for en afgørelse om tilbagesendelse, der er truffet i overensstemmelse med bestemmelser, som overholder direktiv 2008/115/EF, skal indlæses i SIS med henblik på at kontrollere, at forpligtelsen til at vende tilbage er blevet overholdt, og støtte håndhævelsen af afgørelsen. En indberetning skal optages i SIS med det samme, når afgørelsen om tilbagesendelse er truffet i overensstemmelse med bestemmelser, som overholder direktiv 2008/115/EF.

2.Den frist for frivillig udrejse, der er indrømmet en tredjelandsstatsborger, som er genstand for en afgørelse om tilbagesendelse, der er truffet i overensstemmelse med bestemmelser, som overholder direktiv 2008/115/EF, skal registreres i indberetningen med det samme.

3.Suspensionen og udsættelsen af håndhævelsen af en afgørelse om tilbagesendelse, der er truffet i overensstemmelse med bestemmelser, som overholder direktiv 2008/115/EF, skal registreres i indberetningen med det samme.

Artikel 4
Kategorier af oplysninger

Oplysninger, der er indlæst i SIS i henhold til artikel 3 i denne forordning, skal kun indeholde følgende:

a)efternavn(e)

b)fornavn(e)

c)fødenavn(e)

d)tidligere anvendte navne og aliasser

e)særlige fysiske kendetegn af objektiv og blivende karakter

f)fødested

g)fødselsdato

h)køn

i)nationalitet(er)

j)hvorvidt den pågældende person er bevæbnet, voldelig, undveget eller involveret i en aktivitet som omhandlet i artikel 1, 2, 3 og 4 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme

k)indberetningsgrund

l)myndighed, der har foretaget indberetningen

m)en henvisning til den afgørelse, der ligger til grund for indberetningen

n)foranstaltninger, der skal træffes

o)sammenkobling med andre indberetninger, der er foretaget i SIS

p)arten af personens identitetsdokument

q)land, der har udstedt personens identitetsdokument

r)nummeret/numrene på personens identitetsdokument

s)dato for udstedelsen af personens identitetsdokument

t)fotografier og ansigtsbilleder

u)daktylografiske data

v)en farvekopi af identitetsdokumentet

w)frist for frivillig udrejse

x)hvorvidt afgørelsen om tilbagesendelse , som er truffet i overensstemmelse med bestemmelser, som overholder direktiv 2008/115/EF, er blevet suspenderet, eller håndhævelsen af afgørelsen er blevet udsat.

En indberetning kan ikke foretages uden de oplysninger, der er omhandlet i litra a), g), k), m), n) og w). Hvis de foreligger, skal alle andre data, der er anført ovenfor, også indlæses.

Artikel 5
Myndighed, der er ansvarlig for udvekslingen af supplerende oplysninger

Hver medlemsstat udpeger en myndighed, der er ansvarlig for udvekslingen af supplerende oplysninger om tredjelandsstatsborgere, som er genstand for tilbagesendelse i overensstemmelse med bestemmelserne i Sirene-håndbogen som omhandlet i artikel 8 i forordning (EU) 2018/xxx [ind- og udrejsekontrol].

Artikel 6
Bekræftelse af tilbagesendelse

1.Når en tredjelandsstatsborger, som er genstand for en indberetning om tilbagesendelse, identificeres ved udrejse ved en medlemsstats ydre grænser, skal den medlemsstat, der identificerede den pågældende tredjelandsstatsborger, videregive følgende oplysninger til den udstedende medlemsstat ved udveksling af supplerende oplysninger:

a)det faktum, at tredjelandsstatsborgeren er identificeret

b)stedet og tidspunktet for kontrollen

c)hvorvidt tredjelandsstatsborgeren har forladt medlemsstaternes område

d)hvorvidt tilbagesendelsen skete frivilligt i overensstemmelse med en forpligtelse til at vende tilbage eller tvangsmæssigt

e)bestemmelsestredjelandet.

Når en tredjelandsstatsborger, som er genstand for en indberetning om tilbagesendelse, udrejser via den udstedende medlemsstats ydre grænse, skal bekræftelsen af, at den pågældende er tilbagesendt, videreformidles til den kompetente myndighed i overensstemmelse med national lovgivning.

2.Den indberettende medlemsstat skal slette indberetningen straks efter modtagelsen af bekræftelsen af, at den pågældende er tilbagesendt.

3.Medlemsstaterne udarbejder hver måned statistikker til Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed, som blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1077/2011 36 ("agenturet"), over antallet af bekræftede tilbagesendelser, over hvorvidt tilbagesendelsen skete frivilligt i overensstemmelse med en forpligtelse til at vende tilbage eller tvangsmæssigt, og over bestemmelsestredjelande. Disse statistikker må ikke indeholde personoplysninger.

Artikel 7
Manglende overholdelse af afgørelser om tilbagesendelse truffet i overensstemmelse med bestemmelser, som overholder direktiv 2008/115/EF

1.CS-SIS underretter medlemsstaterne om dens indberetninger om tilbagesendelse, for hvilke fristen for frivillig udrejse er udløbet.

2.Når en tredjelandsstatsborger, som er genstand for en indberetning om tilbagesendelse, identificeres af en kompetent myndighed, og den samme myndighed har sikret sig, at forpligtelsen til at vende tilbage ikke er blevet overholdt, skal denne myndighed straks konsultere den indberettende medlemsstat ved udveksling af supplerende oplysninger med henblik på at afgøre, hvilke foranstaltninger der skal træffes.

Artikel 8
K
onsultationsprocedure

1.Når en medlemsstat overvejer at udstede en opholdstilladelse eller en anden tilladelse, som giver ret til ophold for en tredjelandsstatsborger, der er genstand for en indberetning om tilbagesendelse foretaget af en anden medlemsstat, konsulterer førstnævnte først ved udveksling af supplerende oplysninger den medlemsstat, som foretog indberetningen. Den medlemsstat, som foretog indberetningen, skal svare inden for syv dage. Hvis den medlemsstat, som overvejer at udstede en opholdstilladelse eller en anden tilladelse, som giver ret til ophold, beslutter sig for at indrømme den, skal indberetningen om tilbagesendelse slettes.

2.Når en medlemsstat overvejer at foretage en indberetning om tilbagesendelse vedrørende en tredjelandsstatsborger, som har en gyldig opholdstilladelse eller en anden tilladelse, der giver ret til ophold, som er udstedt af en anden medlemsstat, underretter den ved udveksling af supplerende oplysninger den medlemsstat, der udstedte tilladelsen, med henblik på at give denne medlemsstat mulighed for at afgøre, hvorvidt der er forhold, som berettiger inddragelsen heraf. Den medlemsstat, som udstedte tilladelsen, afgiver endeligt svar inden for syv dage.

3.I tilfælde af et hit på en indberetning om tilbagesendelse vedrørende en tredjelandsstatsborger, der er i besiddelse af en gyldig opholdstilladelse eller anden tilladelse, som giver ret til ophold, konsulterer den medlemsstat, som har identificeret den pågældende tredjelandsstatsborger, straks de involverede medlemsstater ved udveksling af supplerende oplysninger med henblik på at afgøre, hvilke foranstaltninger der skal træffes.

4.Når en tredjelandsstatsborger, som er genstand for en indberetning om tilbagesendelse, identificeres ved indrejse via de ydre grænser, underretter den medlemsstat, der identificerede den pågældende tredjelandsstatsborger, straks den indberettende medlemsstat ved udveksling af supplerende oplysninger med henblik på sletning af indberetningen.

5.Medlemsstaterne udarbejder hvert år statistikker til agenturet om de konsultationer, der er gennemført i henhold til stk. 1, 2, 3 og 4.

Artikel 9
Sletning af indberetninger

1.Med forbehold af artikel 6 og 8 skal indberetninger om tilbagesendelse slettes, når den afgørelse, som indberetningen er baseret på, er blevet trukket tilbage eller annulleret af den kompetente myndighed. Indberetninger om tilbagesendelse skal også slettes, når den pågældende tredjelandsstatsborger kan påvise, at vedkommende har forladt medlemsstaternes område i overensstemmelse med en afgørelse om tilbagesendelse, der er truffet i overensstemmelse med bestemmelser, som overholder direktiv 2008/115/EF.

2.En indberetning om tilbagesendelse af en person, som har opnået statsborgerskab i en stat, hvis statsborgere er omfattet af retten til fri bevægelighed inden for Unionen, skal slettes, så snart den indberettende medlemsstat er blevet underrettet i medfør af artikel 39 i forordning (EU) 2018/xxx [ind- og udrejsekontrol] eller bliver klar over, at vedkommende har opnået et sådant statsborgerskab.

Artikel 10
Videregivelse af personoplysninger til tredjelande med henblik på tilbagesendelse

Oplysninger behandlet i SIS og de relaterede supplerende oplysninger i medfør af denne forordning kan videregives eller gøres tilgængelige for et tredjeland, jf. kapitel V i forordning (EU) 2016/679, med den indberettende medlemsstats godkendelse, men kun med henblik på identifikation og udstedelse af et identitets- eller rejsedokument til en tredjelandsstatsborger med ulovligt ophold, der skal sendes tilbage.

Artikel 11
St
atistik

Med forbehold af bestemmelserne for statistikker i artikel 54 i forordning (EU) 2018/xxx [ind- og udrejsekontrol] udarbejder agenturet daglige, månedlige og årlige statistikker om både det samlede antal og for hver medlemsstat antallet af indberetninger foretaget i SIS, herunder om de oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. x, i denne forordning, om de underretninger, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, i denne forordning samt antallet af indberetninger om tilbagesendelse, der er slettet, fordi en forpligtelse til at vende tilbage er blevet overholdt. Agenturet skal udarbejde månedlige og årlige statistikker over de oplysninger, som medlemsstaterne har indgivet, jf. artikel 6, stk. 3, og artikel 8, stk. 5, i denne forordning. Disse statistikker må ikke indeholde personoplysninger.

Artikel 12
Ret til adgang til oplysninger i SIS

1.Adgang til oplysninger i SIS og retten til søgning i sådanne oplysninger skal være forbeholdt de nationale myndigheder, jf. artikel 29, stk. 1, litra a), b), c) og d), og artikel 29, stk. 2, i forordning (EU) 2018/ xxx [ind- og udrejsekontrol] med henblik på identifikation og tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere.

2.Europol har inden for sit mandat ret til adgang til og søgning i oplysninger i SIS med henblik på at støtte og styrke medlemsstaternes kompetente myndigheders indsats for og deres indbyrdes samarbejde om at forebygge og bekæmpe smugling af migranter og hjælp til irregulær migration i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i artikel 30 i forordning (EU) 2018/ xxx [ind- og udrejsekontrol].

3.Medlemmerne af europæiske grænse- og kystvagthold eller hold af medarbejdere, der er involveret i tilbagesendelsesrelaterede opgaver, samt medlemmer af migrationsstyringsstøttehold har inden for deres respektive mandater ret til adgang til og søgning i oplysninger i SIS med henblik på gennemførelse af ind-og udrejsekontrol, grænseovervågning og tilbagesendelsesoperationer via den tekniske grænseflade, der er oprettet og vedligeholdes af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning som omhandlet i og i overensstemmelse med betingelserne i artikel 31 og artikel 32, stk. 2, i forordning (EU) 2018/ xxx [ind- og udrejsekontrol].

Artikel 13
Anvendelse af bestemmelserne i forordning (EU) 2018/xxx [ind
- og udrejsekontrol]

Medmindre andet er fastsat i denne forordning, finder bestemmelserne vedrørende medlemsstaternes og agenturets ansvar, optagelse og behandling af indberetninger, betingelserne for adgang til og opbevaring af indberetninger, behandling af oplysninger, databeskyttelse, erstatningsansvar og overvågning samt statistikker som fastsat i artikel 6-19, artikel 20, stk. 3 og 4, og artikel 21, 22 og 28 og artikel 29, stk. 4, samt artikel 33-54 i forordning (EU) 2018/ xxx [ind- og udrejsekontrol] anvendelse på oplysninger, der er indlæst og behandlet i SIS i overensstemmelse med denne forordning.

Artikel 14
Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den dato, der er fastsat af Kommissionen, jf. artikel 58, stk. 2, i forordning (EU) 2018/xxx [ind- og udrejsekontrol].

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne    På Rådets vegne    

Formand    Formand

FINANSIERINGSOVERSIGT

1.FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

1.1.Forslagets/initiativets betegnelse

1.2.Berørt(e) politikområde(r) inden for ABM/ABB-strukturen

1.3.Forslagets/initiativets art

1.4.Mål

1.5.Forslagets/initiativets begrundelse

1.6.Varighed og finansielle virkninger

1.7.Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r)

2.FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

2.1.Bestemmelser om kontrol og rapportering

2.2.Forvaltnings- og kontrolsystem

2,3.Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder

3.FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER

3.1.Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme

3.2.Anslåede virkninger for udgifterne 

3.2.1.Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne

3.2.2.Anslåede virkninger for aktionsbevillingerne

3.2.3.Anslåede virkninger for administrationsbevillingerne

3.2.4.Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme

3.2.5.Tredjemands bidrag til finansieringen

3,3.Anslåede virkninger for indtægterne

FINANSIERINGSOVERSIGT

1.FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

1.1.Forslagets/initiativets betegnelse

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om brugen af Schengeninformationssystemet i forbindelse med tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold og om ændring af direktiv 2008/115/EF

1.2.Berørt(e) politikområde(r) inden for ABM/ABB-strukturen 37  

Politikområde: Migration og indre anliggender (afsnit 18)

1.3.Forslagets/initiativets art

 Forslaget/initiativet vedrører en ny foranstaltning 

 Forslaget/initiativet vedrører en ny foranstaltning som opfølgning på et pilotprojekt/en forberedende foranstaltning 38  

 Forslaget/initiativet vedrører en forlængelse af en eksisterende foranstaltning 

 Forslaget/initiativet vedrører en omlægning af en foranstaltning til en ny foranstaltning 

1.4.Mål

1.4.1.Det eller de af Kommissionens flerårige strategiske mål, som forslaget/initiativet vedrører

Mål – Mod en ny migrationspolitik

Behovet for at ændre retsgrundlaget for SIS med henblik på at medtage tilbagesendelsesafgørelser, der er truffet i overensstemmelse med direktiv 2008/115/EF, og løse den igangværende migrations- og flygtningekrise er blevet fremhævet af Kommissionen ved en række lejligheder. I f.eks. EU-handlingsplanen for tilbagesendelse af irregulære migranter 39 og i meddelelsen om "Stærkere og mere intelligente informationssystemer for grænser og sikkerhed" 40 , der gennemfører tilsagnene i den europæiske dagsorden for migration 41 , konstaterede Kommissionen, at der er behov for at udnytte de store IT-systemer bedre med henblik på at opbygge et mere effektivt tilbagesendelsessystem.

Et af incitamenterne for irregulære migranter er, at EU's tilbagesendelsessystem, som har til formål at hjemsende irregulære migranter eller personer, hvis asylansøgninger er afvist, ikke fungerer optimalt. I sin meddelelse om EU's tilbagesendelsespolitik 42 konkluderede Kommissionen, at SIS' potentiale på tilbagesendelsesområdet kan forbedres yderligere. Det aktuelle forslag har til formål at løse dette problem og forbedre sammenhængen mellem tilbagesendelsespolitikken og SIS. Formålet med forslaget er at fastsætte betingelserne og procedurerne for brugen af SIS i forbindelse med tilbagesendelsen af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold, over for hvilke der af de kompetente nationale myndigheder er udstedt en afgørelse om tilbagesendelse i overensstemmelse med bestemmelser, som overholder direktiv 2008/115/EF.

På grundlag af en undersøgelse, der blev iværksat med det formål at undersøge gennemførligheden samt de tekniske og operationelle konsekvenser af at medtage tilbagesendelsesafgørelser i SIS, der er truffet i overensstemmelse med direktiv 2008/115/EF, og i fuld overensstemmelse med Kommissionens mål, der er anført i ovennævnte meddelelser og den strategiske plan 2016-2020 fra GD Migration og Indre Anliggender 43 , sigter dette forslag mod at udvide brugen af SIS og i den forbindelse inden for rammerne af SIS at oprette et EU-dækkende system for udveksling af oplysninger om og overvågning af overholdelse af tilbagesendelsesafgørelser; en ændring, der i høj grad vil styrke udvekslingen af oplysninger om tilbagesendelsesafgørelser truffet af medlemsstater i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 2008/115/EF 44 .

1.4.2.Specifikke mål og berørte ABM/ABB-aktiviteter

Specifikt mål

Generaldirektoratet for Migration og Indre Anliggender 2016-2017 og forvaltningsplan 2017

Specifikt mål nr. 1.1: Mindske incitamentet til irregulær migration (effektive tilbagesendelsespolitikker)

Berørte ABM/ABB-aktiviteter

Kapitel 18 02 – Intern sikkerhed

1.4.3.Forventede resultater og virkninger

Angiv, hvilke virkninger forslaget/initiativet forventes at få for modtagerne/målgruppen

Indlæsning af afgørelser om tilbagesendelse, der er truffet i overensstemmelse med direktiv 2008/115/EF, som indberetninger i SIS vil give mærkbare fordele, navnlig for så vidt angår oplysningernes synlighed på tværs af medlemsstaterne og strømlining af opfølgende foranstaltninger.

Forslaget vil støtte de kompetente nationale myndigheders bestræbelser for at:

1. overvåge, hvorvidt forpligtelsen til at vende tilbage er blevet overholdt i forhold til enhver tilbagesendelsesafgørelse, der er truffet i henhold til direktiv 2008/115/EF

2. håndhæve afgørelsen i tilfælde af manglende overholdelse

3. kontrollere, hvorvidt en tredjelandsstatsborger, der ulovligt opholdt sig på området, er genstand for en tilbagesendelsesafgørelse i en anden medlemsstat

4. håndhæve afgørelser på vegne af andre medlemsstater

5. identificere tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold baseret på oplysninger om afgørelser, der kan tvangsfuldbyrdes

6. indsamle statistikker over overholdte og ikke-overholdte afgørelser om tilbagesendelse.

Dette forslag vil have en positiv indvirkning på slutbrugernes arbejde. Kontrollører i marken og udstedende myndigheder vil have bedre oplysninger til rådighed, og det vil sætte dem i stand til at træffe de mest hensigtsmæssige foranstaltninger på behørig vis. I alt væsentligt giver forslaget til forordning medlemsstaternes myndigheder et yderligere værktøj til at opfylde deres forpligtelse til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre en effektiv håndhævelse af tilbagesendelsesafgørelser, der er truffet i overensstemmelse med direktiv 2008/115/EF.

En række tekniske og operationelle ændringer vil have indvirkning på den nuværende praksis, organisation og infrastruktur. De primære konsekvenser af at indlæse afgørelser om tilbagesendelse, der er truffet i overensstemmelse med direktiv 2008/115/EF, i SIS, omfatter nye/ændrede driftsprocedurer, yderligere kategorier af oplysninger i indberetninger om tilbagesendelse og nye SIS-funktioner (f.eks. den funktion, hvorved den udstedende myndighed underrettes, når fristen for frivillig udrejse er udløbet). Disse ændringer kræver etablering af tilstrækkelige infrastrukturer i medlemsstaterne til at foretage og forvalte indberetninger om tilbagesendelse i SIS og yderligere lagerkapacitet i det centrale SIS.

En analyse af arbejdsbyrden har afsløret, at alle berørte interessenter (og mere specifikt grænsevagter, politifolk og myndigheder, som træffer afgørelser om tilbagesendelse) vil blive pålagt ekstra arbejde som følge af, at de skal forvalte indberetninger og følge op på et øget antal hits.

Der er også behov for en minimumsharmonisering i medlemsstaterne, når man har med personer at gøre, der allerede er omfattet af en afgørelse om tilbagesendelse truffet af en anden medlemsstat i overensstemmelse med direktiv 2008/115/EF.

Endelig kan den kendsgerning, at forslaget omfatter behandling af personoplysninger, potentielt have konsekvenser for den enkeltes grundlæggende rettigheder. Der er taget hensyn hertil i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget, og der er truffet de nødvendige forholdsregler med henblik på at overholde de principper, der er fastsat i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig artikel 8.

1.4.4.Virknings- og resultatindikatorer

Angiv indikatorerne til kontrol af forslagets/initiativets gennemførelse.

Under opgraderingen af systemet

Efter godkendelsen af udkastet til forslag og vedtagelsen af de tekniske specifikationer og gennemførelsesbestemmelserne vil SIS blive opgraderet med henblik på at gennemføre de foreslåede ændringer. eu-LISA vil koordinere projektforvaltningen i forbindelse med opgraderingen af systemet. Agenturet vil etablere en projektforvaltningsstruktur og opstille en detaljeret tidsplan med milepæle for gennemførelsen af de foreslåede ændringer, som vil gøre det muligt for Kommissionen at overvåge gennemførelsen af forslaget nøje.

Specifikt mål – Idriftsættelse af de opdaterede funktioner i SIS i 2020

Indikator – Vellykket gennemførelse af den omfattende testning inden opstart af det reviderede system.

Efter idriftsættelsen af systemet

Efter idriftsættelsen af systemet sørger eu-LISA for, at der indføres procedurer til kontrol af, hvordan SIS fungerer set i forhold til de mål, der er fastlagt for resultater, omkostningseffektivitet, sikkerhed og tjenestens kvalitet. To år efter SIS' idriftsættelse er og derefter hvert andet år, forelægger eu-LISA Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om det centrale SIS' og kommunikationsinfrastrukturens tekniske funktion, herunder sikkerheden i forbindelse hermed, og den bilaterale og multilaterale udveksling af supplerende oplysninger mellem medlemsstaterne. Endvidere udarbejder eu-LISA daglige, månedlige og årlige statistikker, som viser antallet af registreringer pr. indberetningskategori, det årlige antal opnåede hits pr. indberetningskategori, antal søgninger i SIS, det antal gange, som systemet har været tilgået i alt og for hver medlemsstat med henblik på at foretage, opdatere eller slette en indberetning.

Tre år efter SIS' idriftsættelse er og derefter hvert fjerde år, foretager Kommissionen en overordnet evaluering af det centrale SIS og den bilaterale og multilaterale udveksling af supplerende oplysninger mellem medlemsstaterne. Denne overordnede evaluering omfatter en undersøgelse af de opnåede resultater i forhold til målene og en vurdering af de grundlæggende princippers fortsatte gyldighed, anvendelsen af denne forordning for så vidt angår det centrale SIS og sikkerheden i det centrale SIS og eventuelle virkninger for fremtidige foranstaltninger. Kommissionen sender evalueringen til Europa-Parlamentet og Rådet.

Særligt mål – effektiv brug af SIS med henblik på tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold.

Indikator – de statistiske rapporter om antallet af indberetninger fra eu-LISA og antallet af hits fra medlemsstaterne vil gøre det muligt for Kommissionen at få adgang til resultaterne, fastslå konsekvenserne af initiativet og konstatere, hvordan medlemsstaterne gennemfører det.

1.5.Forslagets/initiativets begrundelse

1.5.1.Behov, der skal opfyldes på kort eller lang sigt

1.Imødegå irregulær migration, forbedre tilbagesendelsessystemets funktion og øge samarbejdet mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder.

2. Sikre befolkningens tillid til EU's migrations- og asylpolitik og yde tilstrækkelig støtte til mennesker, der har brug for beskyttelse.

3. Muliggøre gensidig anerkendelse og håndhævelse i hele EU af tilbagesendelsesafgørelser truffet i henhold til direktiv 2008/115/EF blandt migrationsmyndigheder i overensstemmelse med EU-retten.

4. Kontrollere overholdelse af tilbagesendelsesafgørelser og informere bedre om de kompetente myndigheders foranstaltninger.

5. Levere mere pålidelige oplysninger og statistikker om antallet af tilbagesendelsesafgørelser og om overholdelsesprocenten.

6. Indlæse alle afgørelser om tilbagesendelse, der er truffet af medlemsstaternes myndigheder i overensstemmelse med direktiv 2008/115/EF, i SIS.

7. Bidrage til identifikation og udveksling af oplysninger om tredjelandsstatsborgere, som er genstand for en afgørelse om tilbagesendelse i overensstemmelse med direktiv 2008/115/EF.

1.5.2.Merværdien ved en indsats fra EU's side

Formålet med forslaget, nemlig at etablere et system for udveksling af oplysninger om tilbagesendelsesafgørelser, der er truffet i overensstemmelse med direktiv 2008/115/EF, og for overvågning af, hvorvidt tredjelandsstatsborgere, som er genstand for sådanne afgørelser, der er truffet i overensstemmelse med direktiv 2008/115/EF, har forladt medlemsstaternes område, kan ikke i tilstrækkeligt omfang nås af medlemsstaterne hver for sig. Oplysninger vedrørende afgørelser om tilbagesendelse i nationale indvandringssystemer deles ikke systematisk med andre medlemsstater. Derfor har andre medlemsstater ikke kendskab til afgørelser om tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere, der rejser ulovligt rundt i EU og søger at nå frem til deres foretrukne medlemsstat via andre medlemsstater. Det er vigtigt at understrege merværdien af et EU-dækkende system, som vil have kapacitet til effektivt at lukke de nuværende informationshuller i forbindelse med tilbagesendelsespolitikken, hvilket ikke kan opnås ved anvendelse af særskilte nationale systemer. Anvendelsen af nationale systemer vil fastholde de problemer, der er relateret til den manglende harmonisering af forvaltningen af tilbagesendelsesafgørelser på tværs af medlemsstaterne. Derudover vil indlæsningen af afgørelser om tilbagesendelse i SIS også give andre medlemsstater mulighed for at fastslå, hvorvidt der allerede er truffet en (eller flere) afgørelser om tilbagesendelse af den person, der kontrolleres. Derfor vil merværdien af en indsats fra EU's side ligge i at øge synligheden af andre medlemsstaters tilbagesendelsesafgørelser.

Optagelse af indberetninger om tilbagesendelsesafgørelser og indrejseforbud i SIS vil også forbedre kvaliteten af oplysningerne og gøre det muligt for kontrollører i marken at hente tilstrækkelige, rettidige, relevante og præcise oplysninger i et brugbart format. Slutbrugerne vil have bedre oplysninger til deres rådighed, og derfor vil EU's indsats styrke de operationelle aspekter af deres arbejde væsentligt.

1.5.3.Erfaringer fra lignende foranstaltninger

1. Udviklingsfasen bør først påbegyndes, når de tekniske og operationelle krav er helt opfyldt. SIS opdateres ikke, medmindre de grundlæggende retlige instrumenter, der fastsætter formål, anvendelsesområde, funktioner og tekniske detaljer, er endeligt vedtaget.

2. Kommissionen gennemførte (og fortsætter med at gennemføre) løbende høringer af de relevante interesserede parter, herunder medlemmer af SISVIS-udvalget under undersøgelsesproceduren og kontaktgruppen vedrørende tilbagesendelsesdirektivet. Der blev holdt drøftelser på flere møder i SISVIS-udvalget (10. maj 2016 og 30. juni 2016) og i kontaktgruppen vedrørende tilbagesendelsesdirektivet (16. november 2015, 18. marts og 20. juni 2016). Den 5. februar 2016 blev der afholdt en fælles workshop med medlemmer af SISVIS-udvalget og kontaktgruppen vedrørende tilbagesendelsesdirektivet.

3. Kommissionen søgte også ekstern bistand, og resultaterne heraf er blevet inkorporeret i udarbejdelsen af dette forslag:

– I oktober 2015 iværksatte Kommissionen en ekstern undersøgelse 45 med det formål at vurdere gennemførligheden samt de tekniske og operationelle konsekvenser ved inden for rammerne af SIS at etablere et EU-dækkende system for udveksling af oplysninger om og overvågning af overholdelsen af tilbagesendelsesafgørelser. Undersøgelsen blev afsluttet i april 2016.

1.5.4.Sammenhæng med andre relevante instrumenter og eventuel synergivirkning

Nærværende forslag er foreneligt med og baseret på bestemmelserne i direktiv 2008/115/EF, som fastsætter fælles standarder og procedurer for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold. Det sigter mod at skabe synlighed og en højere grad af overholdelse i relation til tilbagesendelsesafgørelser truffet af de kompetente myndigheder i overensstemmelse med de procedurer, der er fastlagt i direktiv 2008/115/EF. Ved at gøre det obligatorisk at registrere tilbagesendelsesafgørelser i SIS vil dette forslag understøtte håndhævelsen af disse afgørelser.

Dette forslag er også i overensstemmelse med andre EU-politikker og Kommissionens lovgivningsforslag, nemlig:

1. En effektiv EU-tilbagesendelsespolitik med henblik på at bidrage til og forbedre EU-systemet for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere, som ikke har ret til at opholde sig på medlemsstaternes område. Dette vil bidrage til at reducere incitamenterne til irregulær migration til EU, hvilket er et hovedformålene med den europæiske dagsorden for migration

2. Eurodac- og Dublin-systemet samt optagelsen af tilbagesendelsesafgørelser i SIS vil støtte medlemsstaterne i deres opfølgning på, hvorvidt afviste asylansøgere har forladt medlemsstaternes område og er vendt tilbage til et tredjeland i overensstemmelse med en tilbagesendelsesafgørelse. Det vil også supplere Kommissionens forslag om at udvide brugen af Eurodac til at identificere tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold, der ikke søger om asyl, og som kan bevæge sig rundt i EU uden at blive opdaget.

3. Indrejse- og udrejsesystemet – den nye forordning vil supplere Kommissionens forslag om ind- og udrejsesystemet og dets anvendelse til at identificere og opdage personer, der bliver længere, end de har tilladelse til (også på medlemsstaternes område)

4. Schengengrænsekodeksen – da det vil supplere ændringen af Schengengrænsekodeksen 46 i forbindelse med forpligtelsen til systematisk at kontrollere tredjelandsstatsborgere i de relevante databaser ved udrejse.

5. Kommissionens forslag om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området ind- og udrejse samt om ophævelse af forordning (EF) nr. 1987/2006, idet det vil supplere bestemmelserne i forbindelse med indførelse af indrejseforbud i SIS efter tilbagesendelsen af den pågældende tredjelandsstatsborger.

1.6.Varighed og finansielle virkninger

 Forslag/initiativ af begrænset varighed

   Forslag/initiativ gældende fra [DD/MM]ÅÅÅÅ til [DD/MM]ÅÅÅÅ

   Finansielle virkninger fra ÅÅÅÅ til ÅÅÅÅ

☑ Forslag/initiativ af ubegrænset varighed

Iværksættelse med en indkøringsperiode fra 2018 til 2020

derefter gennemførelse i fuldt omfang

1.7.Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r) 47  

 Direkte forvaltning ved Kommissionen

☑ i dens tjenestegrene, herunder ved dens personale i EU's delegationer

   i gennemførelsesorganer

 Delt forvaltning i samarbejde med medlemsstaterne

 Indirekte forvaltning ved at overlade budgetgennemførelsesopgaver til:

◻ tredjelande eller organer, som tredjelande har udpeget

◻ internationale organisationer og deres organer (angives nærmere)

◻Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond

☑ de organer, der er omhandlet i finansforordningens artikel 208 og 209

◻ offentligretlige organer

◻ privatretlige organer, der har fået overdraget samfundsopgaver, forudsat at de stiller tilstrækkelige finansielle garantier

◻ privatretlige organer, undergivet lovgivningen i en medlemsstat, som har fået overdraget gennemførelsen af et offentlig-privat partnerskab, og som stiller tilstrækkelige finansielle garantier

◻ personer, der har fået overdraget gennemførelsen af specifikke aktioner i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union, og som er udpeget i den relevante basisretsakt.

Hvis der angives flere forvaltningsmetoder, gives der en nærmere forklaring i afsnittet "Bemærkninger".

Bemærkninger

Kommissionen vil være ansvarlig for den overordnede forvaltning af politikken, og eu-LISA vil være ansvarlig for udvikling, drift og vedligeholdelse af systemet.

De udgifter vedrørende kommunikationsinfrastrukturen (GD HOME's bevillinger), der er nævnt i finansieringsoversigten, som er vedlagt Kommissionens forslag til forordning om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området ind- og udrejsekontrol 48 og Kommissionens forslag til en forordning om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området politisamarbejde og strafferetligt samarbejde 49 , finder også anvendelse på det aktuelle forslag. Udgifterne som omhandlet i det aktuelle forslag supplerer ovennævnte forslag, da SIS udgør ét enkelt informationssystem.

2.FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

2.1.Bestemmelser om kontrol og rapportering

Angiv hyppighed og betingelser.

De gennemgangs- og overvågningsbestemmelser, der er indeholdt i artikel 54, stk. 7 og 8, i forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området ind- og udrejsekontrol, er gældende.

Kommissionen, medlemsstaterne og agenturet vil regelmæssigt gennemgå og overvåge anvendelsen af SIS for at sikre, at det fortsat fungerer effektivt. Kommissionen får hjælp af udvalget til at gennemføre tekniske og operationelle foranstaltninger, som det er beskrevet i forslaget.

Hvert andet år skal eu-LISA rapportere til Europa-Parlamentet og Rådet om SIS' tekniske funktion – herunder sikkerhed – kommunikationsinfrastrukturen, som understøtter det, samt den bilaterale og multilaterale udveksling af supplerende oplysninger mellem medlemsstaterne.

Derudover skal Kommissionen hvert fjerde år foretage og med Parlamentet og Rådet dele en samlet evaluering af SIS og udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne. Formålet er at:

a) gennemgå de opnåede resultater set i forhold til målene

b) vurdere, hvorvidt de tilgrundliggende principper for systemet fortsat er gyldige

c) undersøge forordningens anvendelse på det centrale system

d) evaluere sikkerheden ved det centrale system

e) undersøge konsekvenserne for systemets fremtidige funktion.

2.2.Derudover skal eu-LISA også udarbejde daglige, månedlige og årlige statistikker om brugen af SIS med henblik på at sikre konstant overvågning af systemet og dets funktion i forhold til mål samt forvaltnings- og kontrolsystem

2.2.1.Konstaterede risici

Der er tale om følgende risici.

1. Potentielle vanskeligheder for eu-LISA med håndteringen af den udvikling, der præsenteres i det aktuelle forslag parallelt med andre igangværende udviklinger (f.eks. implementeringen af AFIS i SIS) og fremtidige udviklinger (f.eks. indrejse- og udrejsesystemet og opgraderingen af Eurodac). Denne risiko kan mindskes ved at sikre, at eu-LISA har tilstrækkeligt personale og ressourcer til at udføre disse opgaver og den løbende styring af kontrahenten for vedligeholdelse af driften.

2. Vanskeligheder for medlemsstaterne:

2.1 Vanskeligheder af finansiel karakter, da gennemførelsen også kræver investeringer fra medlemsstaternes side. Denne risiko vil kunne mindskes via tilrådighedsstillelse af EU-midler til medlemsstaterne, f.eks. fra grænsedelen af Fonden for Intern Sikkerhed.

2.2 De nationale systemer skal bringes i overensstemmelse med de centrale krav, og drøftelser med medlemsstaterne om dette kan forsinke udviklingen. Denne risiko kan mindskes gennem tidlig dialog med medlemsstaterne om dette problem for at sikre, at der kan træffes foranstaltninger på det rette tidspunkt.

2.3 Risici relateret til procedurer på nationalt plan.

2.3.1 Tilbagesendelsesafgørelser oprettes, opdateres eller slettes ikke i tide:

– Mekanismen til at kontrollere, at en person, der er genstand for en afgørelse om tilbagesendelse, effektivt vender tilbage inden for fristen for frivillig udrejse vil kun fungere, hvis afgørelser om tilbagesendelse straks indlæses som indberetninger i SIS, så snart de træffes.

– På grund af en midlertidig manglende adgang til SIS ved de ydre grænser eller en menneskelig fejl kan det forekomme, at en persons udrejse ikke registreres, dvs. indberetningen om tilbagesendelse vil forblive i SIS, og den indberetning, som vedrører et indrejseforbud, vil ikke blive indlæst efter personens udrejse. Risikoen kan mindskes ved at give grænsevagter adgang til indberetninger om tilbagesendelsesafgørelser ved indrejse, således at de kan se indberetningen i forbindelse med indrejseproceduren og kontakte de kompetente myndigheder for at afgøre, hvilke yderligere foranstaltninger der skal træffes i tilfælde af et hit.

2.2.2.Oplysninger om det interne kontrolsystem

Ansvaret for de centrale dele af SIS udøves af eu-LISA. Med henblik på at muliggøre bedre overvågning af brugen af SIS for at analysere tendenser vedrørende migrationspres, grænseforvaltning og strafbare handlinger bør agenturet kunne udvikle en tidssvarende kapacitet med henblik på statistisk rapportering til medlemsstaterne og Kommissionen.

eu-LISA's regnskaber skal godkendes af Revisionsretten og er omfattet af dechargeproceduren. Kommissionens interne revisionstjeneste vil i samarbejde med agenturets interne revisor foretage revisioner.

2.2.3.Anslåede omkostninger og fordele ved kontrollen samt forventet fejlrisiko

Ikke relevant

2.3.Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder

Angiv eksisterende eller påtænkte forebyggelses- og beskyttelsesforanstaltninger.

Foranstaltningerne til bekæmpelse af svig er fastsat i artikel 35 i forordning (EU) nr. 1077/2011, hvori følgende bestemmes:

1. Med henblik på bekæmpelse af svig, korruption og andre ulovlige aktiviteter finder forordning (EF) nr. 1073/1999 anvendelse.

2. Agenturet tiltræder den interinstitutionelle aftale om de interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), og indfører straks passende bestemmelser, som finder anvendelse på hele agenturets personale.

3. I finansieringsafgørelserne samt enhver aftale eller ethvert instrument til gennemførelse heraf fastsættes det udtrykkeligt, at Revisionsretten og OLAF om nødvendigt kan foretage kontrol på stedet hos modtagerne af midler fra agenturet og de organer, der fordeler dem.

I henhold til denne bestemmelse traf bestyrelsen for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed den 28. juni 2012 afgørelse om betingelserne og de nærmere vilkår for interne undersøgelser i forbindelse med forebyggelse af svig, korruption og alle ulovlige aktiviteter til skade for EU's interesser.

GD HOME's strategi til forebyggelse og opdagelse af svig finder anvendelse.

3.FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER

3.1.Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme

Eksisterende udgiftsposter på budgettet

I samme rækkefølge som udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme og budgetposterne.

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme

Budgetpost

Udgiftens
art

Bidrag

Udgiftsområde 3 – Sikkerhed og unionsborgerskab

OB/IOB 50 .

fra EFTA-lande 51

fra kandidatlande 52

fra tredjelande

iht. finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra b)

18.0207 Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)

OB

NEJ

NEJ

JA

NEJ

3.2.Anslåede virkninger for udgifterne

3.2.1.Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne

i mio. EUR (tre decimaler)

Udgiftsområde i den flerårige finansielle
ramme

3

Sikkerhed og EU-borgerskab

eu-LISA

År
2018

År
2019

År
2020

I ALT

• Aktionsbevillinger

Afsnit 1 Personaleudgifter

Forpligtelser

(1)

0,070

0,070

0,070

0,210

Betalinger

(2)

0,070

0,070

0,070

0,210

Afsnit 2 Infrastruktur og driftsudgifter

Forpligtelser

(1a)

0

0

0

0

Betalinger

(2a)

0

0

0

0

Afsnit 3 Driftsudgifter

Forpligtelser

(1a)

2,520

0,447

0,447

3,414

Betalinger

(2a)

1,008

1,959

0,447

3,414

Bevillinger I ALT
til eu-LISA

Forpligtelser

=1+1a +3

2,590

0,517

0,517

3,624

Betalinger

=2+2a

+3

1,078

2,029

0,517

3,624


Aktionsbevillinger I ALT

Forpligtelser

(4)

Betalinger

(5)

• Administrationsbevillinger finansieret over bevillingsrammen for særprogrammer I ALT

(6)

Bevillinger I ALT
under UDGIFTSOMRÅDE <….> i den flerårige finansielle ramme

Forpligtelser

=4+6

Betalinger

=5+6

Hvis flere udgiftsområder påvirkes af forslaget/initiativet:

• Aktionsbevillinger I ALT

Forpligtelser

(4)

Betalinger

(5)

• Administrationsbevillinger finansieret over bevillingsrammen for særprogrammer I ALT

(6)

Bevillinger I ALT
under UDGIFTSOMRÅDE 1-4
i den flerårige finansielle ramme

(referencebeløb)

Forpligtelser

=4+6

2,590

0,517

0,517

3,624

Betalinger

=5+6

1,078

2,029

0,517

3,624

Udgiftsområde i den flerårige finansielle
ramme

5

Administration

i mio. EUR (tre decimaler)

År
N

År
N+1

År
N+2

År
N+3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I ALT

GD: <…….>

• Menneskelige ressourcer

• Andre administrationsudgifter

I ALT GD <…….>

Bevillinger

Bevillinger I ALT
under UDGIFTSOMRÅDE 5
i den flerårige finansielle ramme
 

(Forpligtelser i alt = betalinger i alt)

i mio. EUR (tre decimaler)

År
N 53

År
N+1

År
N+2

År
N+3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I ALT

Bevillinger I ALT
under UDGIFTSOMRÅDE 1 til 5
i den flerårige finansielle ramme
 

Forpligtelser

Betalinger

3.2.2.Anslåede virkninger for eu-LISA's aktionsbevillinger

   Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af aktionsbevillinger.

   Forslaget/initiativet medfører anvendelse af aktionsbevillinger som anført herunder:

Forpligtelsesbevillinger i mio. EUR (tre decimaler)

Der angives mål og resultater

År2018

År2019

År2020

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I ALT

RESULTATER

Type 54

Gennemsnitlige omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal i alt

Omkostninger i alt

SPECIFIKT MÅL NR. 1 55
Udvikling af centralt system

Kontrahent

1

0,770

0,770

Software

1

1,500

1,500

Hardware

1

0,250

0,250

Subtotal for specifikt mål nr. 1

2,520

2,520

SPECIFIKT MÅL NR. 2
Vedligeholdelse af det centrale system

Kontrahent

1

0

1

0,078

1

0,078

0,156

Software

1

0

1

0,225

1

0,225

0,450

Hardware

1

0

1

0,075

1

0,075

0,150

Subtotal for specifikt mål nr. 2

0

0,378

0,378

0,756

SPECIFIKT MÅL NR. 3
Møder/kurser

Uddannelsesaktiviteter

1

0,069

1

0,069

0,138

Subtotal for specifikt mål nr. 3

0,069

0,069

0,138

OMKOSTNINGER I ALT

2,520

0,447

0,447

3,414

3.2.3.Anslåede virkninger for eu-LISA's menneskelige ressourcer

3.2.3.1.Resumé

   Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af administrationsbevillinger

   Forslaget/initiativet medfører anvendelse af administrationsbevillinger som anført herunder:

i mio. EUR (tre decimaler)

År2018

År2019

År2020

I ALT

Tjenestemænd (AD-medarbejdere)

Tjenestemænd (AST-medarbejdere)

Kontraktansatte

0,070

0,070

0,070

0,210

Midlertidigt ansatte

Udstationerede nationale eksperter

I ALT

0,070

0,070

0,070

0,210

Ansættelse forventes at finde sted pr. januar 2018. Alle ansatte skal være til rådighed fra starten af 2018, således at videreudviklingen kan starte i god tid med henblik på at sikre idriftsættelsen i 2020. Der er behov for en kontraktansat person for at dække behovene både til gennemførelse af projektet og til driftssupport og vedligeholdelse efter idriftsættelsen. Denne ressource vil blive anvendt:

som projektgruppemedlem til at bistå med gennemførelsen af projektet, bl.a. opgaver som: fastlæggelse af krav og tekniske specifikationer, samarbejde med og støtte til medlemsstaterne under gennemførelsen, opdateringer af grænsefladekontroldokumentet, opfølgning på kontraktlige leveringer, udfærdigelse af dokumenter og ajourføringer osv.

til at bistå med overgangsaktiviteter i forbindelse med idriftsættelsen af systemet i samarbejde med kontrahenten (opfølgning på idriftsættelsen, ajourføringer af driftsprocesser, uddannelse (herunder medlemsstaternes uddannelsesaktiviteter) osv.

til at bistå med mere langsigtede aktiviteter, fastlæggelse af specifikationer, kontraktmæssige forberedelser i tilfælde af en omlægning af systemet (f.eks. på grund af billedgenkendelse) eller i tilfælde af, at den nye kontrakt om vedligeholdelse af SIS II's drift skal ændres for at dække yderligere ændringer (fra et teknisk og budgetmæssigt perspektiv)

til at styrke den mere tekniske support efter idriftsættelsen under den løbende vedligeholdelse og drift.

Det bør bemærkes, at den nye ressource (FTÆ kontraktansat person) lægges til den interne kapacitet, som vil blive anvendt til andre projekter og aktiviteter, såvel kontraktlige projektopfølgnings- og driftsaktiviteter som finansielle opfølgnings- og driftsaktiviteter. Brugen af en kontraktansat person vil sikre kontrakter af passende varighed og med en vis kontinuitet og dermed driftskontinuitet, samt at de samme specialiserede personer benyttes til driftssupport, når projektet er afsluttet. Derudover forudsætter de driftsmæssige supportaktiviteter adgang til produktionsmiljøet, som ikke kan gives til kontrahenter eller eksternt personale.

.

3.2.3.2.Anslået behov for menneskelige ressourcer

   Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af menneskelige ressourcer.

   Forslaget/initiativet medfører anvendelse af menneskelige ressourcer som anført herunder:

Overslag angives i årsværk

År
N

År
N+1

År N+2

År N+3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

• Stillinger i stillingsfortegnelsen (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)

XX 01 01 01 (i hovedsædet og i Kommissionens repræsentationskontorer)

XX 01 01 02 (i delegationer)

XX 01 05 01 (indirekte forskning)

10 01 05 01 (direkte forskning)

Eksternt personale (i årsværk: FTÆ) 56

XX 01 02 01 (KA, UNE, V under den samlede bevillingsramme)

XX 01 02 02 (KA, LA, UNE, V og JED i delegationerne)

XX 01 04 åå  57

– i hovedsædet

– i delegationer

XX 01 05 02 (KA, UNE, V – indirekte forskning)

10 01 05 02 (KA, UNE, V – direkte forskning)

Andre budgetposter (skal angives)

I ALT

XX angiver det berørte politikområde eller budgetafsnit.

Personalebehovet vil blive dækket ved hjælp af det personale, som generaldirektoratet allerede har afsat til aktionen, og/eller interne rokader i generaldirektoratet, eventuelt suppleret med yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige generaldirektorat i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.

Opgavebeskrivelse:

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

Eksternt personale

3.2.4.Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme

   Forslaget/initiativet er foreneligt med indeværende flerårige finansielle ramme.

   Forslaget/initiativet kræver omlægning af det relevante udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme.

Der planlægges en omprogrammering af den resterende del af bevillingsrammen for intelligente grænser i forbindelse med Fonden for Intern Sikkerhed med henblik på at implementere de ændringer, der er indeholdt i dette forslag. Forordningen om Fonden for Intern Sikkerhed - grænseforvaltning er det finansielle instrument, som budgettet for gennemførelsen af pakken om intelligente grænser er omfattet af. I forordningens artikel 5 fastsættes det, at 791 mio. EUR skal anvendes til gennemførelsen af et program til etablering af IT-systemer, som støtter forvaltningen af migrationsstrømme langs hele den ydre grænse på de betingelser, der er fastsat i artikel 15. Ud af ovennævnte 791 mio. EUR er 480 mio. EUR afsat til udvikling af ind- og udrejsesystemet og 212 mio. EUR til udvikling af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS). Det resterende beløb på 100,828 mio. EUR vil delvist blive anvendt til at dække udgifterne til de ændringer, der er planlagt i det aktuelle forslag.

   Forslaget/initiativet kræver, at fleksibilitetsinstrumentet anvendes, eller at den flerårige finansielle ramme revideres.

Der redegøres for behovet med angivelse af de berørte udgiftsområder og budgetposter og beløbenes størrelse.

3.2.5.Tredjemands bidrag til finansieringen

☑Forslaget/initiativet indeholder ikke bestemmelser om samfinansiering med tredjemand.

Forslaget/initiativet indeholder bestemmelser om samfinansiering, jf. følgende overslag:

Bevillinger i mio. EUR (tre decimaler)

År
N

År
N+1

År
N+2

År
N+3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I alt

Angiv organ, som deltager i samfinansieringen. 

Samfinansierede bevillinger I ALT3.3.Anslåede virkninger for indtægterne

   Forslaget/initiativet har ingen finansielle virkninger for indtægterne.

   Forslaget/initiativet har følgende finansielle virkninger:

   for egne indtægter

   for diverse indtægter

i mio. EUR (tre decimaler)

Indtægtspost på budgettet:

Bevillinger til rådighed i indeværende regnskabsår

Forslagets/initiativets virkninger 58

År
2018

År

2019

År

2020

År

2021

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

Artikel 6313

p.m

p.m

p.m

p.m

For diverse indtægter, der er formålsbestemte, angives det, hvilke af budgettets udgiftsposter der påvirkes.

18.02.08 (Schengeninformationssystemet), 18.02.07 (eu-LISA)

Det oplyses, hvilken metode der er benyttet til at beregne virkningerne for indtægterne.

Budgettet vil omfatte bidrag fra lande, der er associeret med gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne.

(1) Rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om evalueringen af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) i overensstemmelse med artikel 24, stk. 5, artikel 43, stk. 3, og artikel 50, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1987/2006 og artikel 59, stk. 3, og artikel 66, stk. 5, i afgørelse 2007/533/RIA og et ledsagende arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene. (EUT…).
(2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF af 16. december 2008 om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (EUT L 348 af 24.12.2008, s. 98).
(3) COM(2016) 205 final af 6.4.2016.
(4) Kommissionens afgørelse 2016/C 257/03 af 17.6.2016.
(5) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1077/2011 af 25. oktober 2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store IT-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (EUT L 286 af 1.11.2011, s. 1).
(6) COM(2015) 240 final.
(7) COM(2015) 453 final.
(8) COM(2016) 205 final.
(9) Det Europæiske Råds konklusioner af 25. og 26. juni 2015 (ST 22 2015 INIT).
(10) Rådets konklusioner om tilbagesendelsespolitikkens fremtid findes på: http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/10/40802203341_en.pdf
(11) Rådets direktiv 2001/40/EF af 28. maj 2001 om gensidig anerkendelse af afgørelser om udsendelse af tredjelandsstatsborgere (EUT L 149 af 2.6.2001, s. 34) og Rådets beslutning 2004/191/EF af 23. februar 2004 om fastsættelse af kriterier og nærmere bestemmelser for udligning af de finansielle ubalancer, som følger af anvendelsen af direktiv 2001/40/EF om gensidig anerkendelse af afgørelser om udsendelse af tredjelandsstatsborgere (EUT L 60 af 27.2.2004, s. 55).
(12) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).
(13) COM(2015) 670 final.
(14) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 af 9. marts 2016 om en EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) (EUT L 77 af 23.3.2016, s. 1).
(15) COM(2015) 240 final.
(16) COM(2016) 272 final.
(17) COM(2016) 194 final.
(18) COM(2016) 731 final.
(19) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1987/2006 af 20. december 2006 om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) (EUT L 381 af 28.12.2006, s. 4).
(20) Rådets afgørelse 2007/533/RIA af 12. juni 2007 om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) (EUT L 205 af 7.8.2007, s. 63).
(21) COM(2014) 199 final.
(22) Study on the feasibility and implications of setting up within the framework of the Schengen Information System an EU-wide system for exchanging data on and monitoring compliance with return decisions (https://bookshop.europa.eu/en/study-on-the-feasibility-and-implications-of-setting-up-within-the-framework-of-the-schengen-information-system-an-eu-wide-system-for-exchanging-data-on-and-monitoring-compliance-with-return-decisions-pbDR0116353/).
(23) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 515/2014 af 16. april 2014 om oprettelse af et instrument for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed (EUT L 150 af 20.5.2014, s. 143).
(24) Forordning (EU) 2018/… om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) til brug for ind- og udrejsekontrol (EUT …).
(25) Forordning (EU) 2018/… om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) til brug for politisamarbejde og strafferetligt samarbejde(EUT …).
(26) Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3).
(27) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 af 9. marts 2016 om en EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) (EUT L 77 af 23.3.2016, s. 1).
(28) Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43).
(29) Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20).
(30) EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36.
(31) Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengenreglerne (EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31).
(32) EUT L 53 af 27.2.2008, s. 52.
(33) Rådets afgørelse 2008/146/EF af 28. januar 2008 om indgåelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (EUT L 53 af 27.2.2008, s. 1).
(34) EFT L 160 af 18.6.2011, s. 21
(35) Rådets afgørelse 2011/350/EU af 7. marts 2011 om indgåelse, på Den Europæiske Unions vegne, af protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, navnlig for så vidt angår afskaffelsen af kontrollen ved de indre grænser og personbevægelser (EUT L 160 af 18.6.2011, s. 19).
(36) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1077/2011 af 25. oktober 2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store IT-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (EUT L 286 af 1.11.2011, s. 1).
(37) ABM: Activity-Based Management (aktivitetsbaseret ledelse) ABB: Activity Based Budgeting (aktivitetsbaseret budgetlægning).
(38) Jf. finansforordningens artikel 54, stk. 2, litra a) hhv. b).
(39) COM(2015) 453 final.
(40) COM(2016) 205 final.
(41) COM(2015) 240 final.
(42) COM(2014) 199 final.
(43) Ares(2016)2231546 – 12/05/2016.
(44) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF af 16. december 2008 om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (EUT L 348 af 24.12.2008, s. 98).
(45) Study on the feasibility and implications of setting up within the framework of the Schengen InformationSystem an EU-wide system for exchanging data on and monitoring compliance with return decisions (https://bookshop.europa.eu/en/study-on-the-feasibility-and-implications-of-setting-up-within-the-framework-of-the-schengen-information-system-an-eu-wide-system-for-exchanging-data-on-and-monitoring-compliance-with-return-decisions-pbDR0116353/).
(46) COM(2015) 670 final.
(47) Forklaringer vedrørende forvaltningsmetoder og henvisninger til finansforordningen findes på webstedet BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
(48) EUT L …
(49) EUT L ….
(50) OB = opdelte bevillinger, IOB = ikke-opdelte bevillinger.
(51) EFTA: Den Europæiske Frihandelssammenslutning.
(52) Kandidatlande og, efter omstændighederne, potentielle kandidatlande på Vestbalkan.
(53) År N er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet begynder.
(54) Resultater er de produkter og tjenesteydelser, der skal leveres (f.eks.: antal finansierede studenterudvekslinger, antal km bygget vej osv.).
(55) Som beskrevet i afsnit 1.4.2. "Specifikke mål...".
(56) KA: kontraktansatte, LA: lokalt ansatte, UNE: udstationerede nationale eksperter, V: vikarer, JED: junioreksperter ved delegationerne.
(57) Delloft for eksternt personale under aktionsbevillingerne (tidligere BA-poster).
(58) Med hensyn til EU's traditionelle egne indtægter (told og sukkerafgifter) opgives beløbene netto, dvs. bruttobeløb, hvorfra der er trukket opkrævningsomkostninger på 25 %.
Top