Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0856

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om et regelsæt for genopretning og afvikling af centrale modparter og om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012 og (EU) 2015/2365

COM/2016/0856 final - 2016/0365 (COD)

Bruxelles, den 28.11.2016

COM(2016) 856 final

2016/0365(COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om et regelsæt for genopretning og afvikling af centrale modparter og om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012 og (EU) 2015/2365

(EØS-relevant tekst)

{SWD(2016) 368 final}
{SWD(2016) 369 final}


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

1.1.Forslagets begrundelse og formål

En central modpart (CCP) intervenerer mellem deltagere på finansielle markeder for at fungere som køber over for enhver sælger og sælger over for enhver køber for et specifikt sæt aftaler. CCP'er handler med finansielle transaktioner i forskellige aktivklasser, såsom aktier, derivater og genkøbsforretninger (repoer). Deres tjenesteydelser ydes almindeligvis til deres clearingmedlemmer (normalt banker), der har et direkte kontraktforhold med CCP'er og clearingmedlemmernes kunder (f.eks. pensionskasser).

Koncentrationen af transaktioner og deraf følgende positioner i CCP'er giver mulighed for, at positionerne kan nedjusteres, således at CCP'ens, samt dens clearingmedlemmer og disses kunder, samlede engagementer bliver mærkbart reduceret. Til gengæld for at påtage sig og modregne deres positioner samler CCP'en sikkerhed (i form af "margin" og bidrag til misligholdelsesfonde) fra clearingmedlemmer og deres kunder for at dække sine forpligtelser, såfremt et af medlemmerne misligholder sine forpligtelser over for CCP'en. De forvalter således de risici, der er knyttet til de finansielle markeder (f.eks. modpartsrisiko, likviditetsrisiko og markedsrisiko), og kan derfor forbedre de finansielle markeders overordnede stabilitet og modstandsdygtighed. I denne proces bliver CCP'erne centrale knudepunkter i det finansielle system, eftersom de samler flere forskellige finansielle aktører og koncentrerer en betydelig del af deres risikoengagementer. En CCP's effektive risikostyring og robuste tilsyn er derfor centrale elementer for at sikre, at sådanne engagementer er tilstrækkeligt afdækket.

Omfanget og betydningen af CCP'er i og uden for Europa forventes at stige i forbindelse med gennemførelsen af G20-forpligtelsen om at cleare standardiserede derivater, der handles over-the-counter (OTC) gennem centrale modparter. Denne forpligtelse er gennemført i EU ved forordningen om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre ("EMIR") 1 . Forordningen indeholder ligeledes omfattende tilsynskrav for CCP'er samt krav vedrørende driften af og tilsynet med CCP'er.

CCP'er i EU er således underlagt høje standarder i lyset af deres centrale rolle i økonomien og de yderligere risici, de påtager sig, men der findes ingen harmoniserede EU-regler for de usandsynlige tilfælde, hvor disse standarder skulle blive overbelastet, og CCP'erne skulle stå over for alvorlige vanskeligheder — ud over dem, der er dækket af EMIR — eller direkte sammenbrud. Som udgangspunkt bliver nødlidende virksomheder genstand for insolvensbehandling. Den sidste krise viste imidlertid tydeligt, at sammenbrud af en vigtig finansiel institution, der er tæt knyttet til andre på de finansielle markeder, kan forårsage meget alvorlige problemer for resten af det finansielle system og få negative konsekvenser for vækstudsigterne for hele økonomien. Det skyldes, at deres insolvens pludseligt kan begrænse en institutions mulighed for at levere de funktioner, der er kritiske for økonomien, udløse panik på markedet og have afsmittende virkninger, fordi modparter og investorer er bekymrede for deres aktiver og passiver i langvarige retssager. Stillet over for denne trussel mod finansiel stabilitet, der for eksempel skyldes manglende tillid til markedet, og den almene offentlige interesse, har regeringer ofte været nødt til at komme nødlidende finansielle institutioner til undsætning med offentlige midler for at undgå en sådan situation.

Genopretning og afvikling er foranstaltninger, der har til formål at sikre finansiel stabilitet, garantere at kritiske funktioner fortsætter, og beskytte skatteyderne, hvis en institution, der oplever finansielle vanskeligheder, får problemer eller går konkurs, og hvis insolvensbehandling ikke vil være tilstrækkelig til at opfylde disse mål. Foranstaltningerne er som sådan udviklet for at beskytte vigtige kritiske funktioner uden at påføre skatteyderne tab, således at det finansielle systems evne til at finansiere økonomisk vækst bevares, og socioøkonomiske omkostninger undgås ved en finansiel nedsmeltning. Genopretnings- og afviklingsforanstaltninger er mest relevante, hvis problemer i eller et ukontrolleret sammenbrud af en finansiel institution, der, hvad enten det f.eks. er på grund af dens størrelse, markedsbetydning og indbyrdes forbindelse med andre institutter, er "systemisk", vil bringe det finansielle systems normale funktion i fare, hvilket omvendt vil påvirke realøkonomien i negativ retning.

CCP'er er allerede velregulerede, har robuste ressourcer til at modstå finansielle vanskeligheder i henhold til EMIR og har ikke tidligere i stor skala været udsat for problemer eller sammenbrud. Udfordringen på grund af deres voksende betydning med hensyn til forvaltning af et stigende antal nye risikotyper er dog bredt anerkendt blandt regeringer, myndigheder og andre markedsdeltagere. På baggrund af deres centrale og voksende rolle på de finansielle markeder, anses alle CCP'er i EU for systemiske 2 .

Genopretningsforanstaltninger er dem, som en finansiel institution selv træffer for at genoprette levedygtigheden på lang sigt. Et af de centrale politiske mål for CCP'er er at sikre de rette betingelser, for at genopretningsforanstaltninger lykkes, fordi sammenbrud af en CCP anses for i høj grad at kunne forstyrre det finansielle system som helhed. Myndigheder, der handler i offentlighedens interesse, bør dog også have beføjelse til at afvikle en CCP, hvis foranstaltningerne ikke lykkes, eller hvis de kan skade den finansielle stabilitet. Afviklingsforanstaltninger er ekstraordinære trin, som myndigheder kan tage for hurtigt at omstrukturere CCP'er og sikre, at de fortsat kan varetage deres funktioner, som er kritiske for økonomien, og derved afhjælpe forstyrrelser af det finansielle system og økonomien generelt, mens der indledes insolvensbehandling af overskydende dele af CCP'en, og markedets effektivitet sikres. Under processen afholdes omkostninger og tab så vidt muligt af CCP'ens ejere og kreditorer, ikke skatteyderne, på samme måde som hvis CCP'en var kommet under insolvensbehandling og med fuld overholdelse af charteret om grundlæggende rettigheder, relevant retspraksis fra EU-Domstolen og den europæiske menneskerettighedskonvention. Formålet med afvikling er ikke at forhindre sammenbrud af ineffektive institutter. Det er derimod at fastholde et instituts kritiske funktioner, samtidig med at de resterende dele kan likvideres på en velordnet måde.

Analysen vedrørende behovet for at reagere på en eventuel genopretning eller afvikling af finansielle virksomheder, bortset fra banker og CCP'er, er ikke gennemført med samme hastighed. Det skyldes primært, at der på baggrund af erfaringerne fra den finansielle krise ikke var samme akutte behov for sådanne foranstaltninger. Der kan dog blive behov for disse foranstaltninger på et senere tidspunkt set i lyset af udviklingen af økonomiske og finansielle risici i de berørte sektorer.

Desuden befinder specifikt og mere bredt internationalt arbejde vedrørende forsikringsselskaber på G20-plan sig også i de relativt tidlige henstillingsfaser, og det er kun få jurisdiktioner, der i praksis har indført lovgivningsreformer på dette område. Inden for EU har tre medlemsstater til dato indført lovgivning om genopretning og afvikling af forsikringsselskaber, eller de er i gang med det. EIOPA har foretaget en grundig, sammenlignende og omfattende gennemgang af national praksis for genopretning og afvikling samt af udviklingen inden for dette område og forventes at fremlægge en rapport om dette emne i første halvdel af 2017. Kommissionen vil på baggrund af rapporten overveje den mest hensigtsmæssige vej fremad i tæt samråd med Europa-Parlamentet, Rådet og alle relevante interessenter.

1.2.Overensstemmelse med gældende bestemmelser på politikområdet

Der er allerede vedtaget et omfattende EU-regelsæt om genopretning og afvikling for banker og investeringsselskaber 3 . Det foreslåede regelsæt for CCP'er kopierer ikke denne ordning og heller ikke kravene i EMIR, men supplerer dem. Det fastlægger bestemmelser svarende til dem i regelsættet, der gælder for banker og investeringsselskaber, for at fremme en velordnet genopretning og afvikling, men det tilpasser bestemmelserne til de specifikke træk, der gør sig gældende for CCP'ers forretningsmodeller og de risici, de påtager sig, herunder ved at afgøre, hvordan tab skal deles i scenarier, hvor eksisterende CCP'ers præfinansierede ressourcer, der er kræves i henhold til EMIR, er udtømt.

Mere generelt har G20-lederne på internationalt plan godkendt en metode, der er udviklet af Rådet for Finansiel Stabilitet (FSB), til at imødekomme de risici, som et sammenbrud af en finansiel institution (bank, finansiel markedsinfrastruktur, forsikringsselskab osv.) af global systemisk betydning kan få for det finansielle system, ved hjælp af omfattende og hensigtsmæssige genopretnings- og afviklingsværktøjer 4 . Udvalget om Betalings- og Markedsinfrastrukturer (CPMI) og Den Internationale Børstilsynsorganisation (IOSCO) har udarbejdet en vejledning om genopretningsplaner for finansielle markedsinfrastrukturer, herunder CCP'er, og FSB har udstedt yderligere retningslinjer om anvendelsen af dets Key Attributes of Effective Resolution Regimes (væsentlige egenskaber ved effektive afviklingsordninger) på finansielle markedsinfrastrukturer, såsom CCP'er, samt forsikringsselskaber 5 . I midten af 2016 konsulterede disse organisationer yderligere hinanden om centrale dele af denne vejledning, bl.a. om forhold som tidsplanen for, hvornår afviklingsmyndigheder skal indlede afvikling af en CCP, fordi dens levedygtighed og finansielle stabilitet er i fare, og hvilke værktøjer afviklingsmyndigheden bør bringe i anvendelse på dette tidspunkt for bedst at sikre fortsættelsen af kritiske funktioner, minimere afsmitningseffekter og fordele omkostninger og tab på den mest effektive måde 6 . Endelig vedtog Europa-Parlamentet i december 2013 en initiativbetænkning, der opfordrer Kommissionen til at foreslå passende EU-foranstaltninger for at sikre, at virkningerne af centrale finansielle institutioners, navnlig CCP'ers, eventuelle misligholdelse bliver afhjulpet 7 .

1.3.Overensstemmelse med andre EU-politikker

Kommissionens arbejdsprogram for 2015 indeholdt et forslag om at oprette et europæisk regelsæt for genopretning og afvikling af CCP'er, og en køreplan for initiativet blev offentliggjort i april 2015 8 . Med henblik på at tage højde for yderligere udvikling af den relevante internationale vejledning, der er nævnt i forrige afsnit, blev initiativet overført til arbejdsprogrammet for 2016. Initiativet er en del af Kommissionens bestræbelser på at sikre, at trusler mod et velfungerende finansielt system og mod skatteyderne imødegås, og at de finansielle markeder fortsat kan spille en rolle med hensyn til at bidrage til bæredygtig, langsigtet vækst for at styrke det indre marked yderligere til gavn for forbrugere og erhvervsliv.

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

2.1.Retsgrundlag

Retsgrundlaget for dette forslag er artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), i henhold til hvilken der kan vedtages foranstaltninger med henblik på indbyrdes tilnærmelse af nationale bestemmelser, hvis formål er det indre markeds oprettelse og funktion.

Forslaget harmoniserer nationale lovgivninger om genopretning og afvikling af CCP'er i det omfang, det er nødvendigt, for at sikre, at CCP'er er underlagt ens værktøjer og procedurer for at afhjælpe deres eventuelle vanskeligheder eller misligholdelse. Godkendte CCP'er kan i dag fungere og levere tjenesteydelser i hele EU, men lovgivningsrammerne for forvaltning af eventuelle kriser, der ikke er dækket af EMIR, er fragmenteret. Nogle medlemsstater har indført krav om, at CCP'er skal udarbejde beredskabsplaner i tilfælde af vanskeligheder, eller har medtaget CCP'er i mere overordnede afviklingsordninger for den finansielle sektor, der primært er møntet på banker. Der er endnu ingen medlemsstater, der har udviklet en fuldstændig national ordning for genopretning og afvikling af en CCP, der til fulde opfylder de af G20 godkendte FSB-principper, blandt andet for så vidt angår behovet for effektiv koordinering og overblik i forbindelse med grænseoverskridende virkninger 9 . Det er usandsynligt, at medlemsstaterne vil udvikle omfattende og kompatible ordninger uden et regelsæt på EU-plan. De forskellige metoder, som CCP'er og myndigheder vil benytte til at afhjælpe eller håndtere CCP'ers vanskeligheder eller konkurs, vil ikke blive planlagt på en fuldstændig sammenhængende måde og vil ikke blive anvendt konsekvent. Dette kan føre til forstyrrelse af funktioner, der er kritiske for clearingmedlemmer og kunder på tværs af grænser, og påvirke finansiel stabilitet mere generelt. Der er derfor behov for tiltag på EU-plan, der skal udstyre myndigheder i medlemsstaterne med de nødvendige værktøjer og beføjelser, der vil blive anvendt hurtigt og på en sammenhængende og ensartet måde i hele EU.

Der er også behov for tiltag på EU-plan for CCP'er, der har færre direkte grænseoverskridende forbindelser, men hvor en harmonisering vil afhjælpe eventuelle bekymringer om lige vilkår og konkurrence, der kan opstå som følge af et lands eventuelle og faktiske håndtering af en CCP's sammenbrud. Nationale ordninger med varierende grader af potentiel statslig indgriben med offentlige midler kan f.eks. resultere i ulige vilkår til gavn for de CCP'er, der er etableret i medlemsstater, hvor sandsynligheden for støtte er større. Erfaringen med sammenbrud af banker i forskellige medlemsstater understreger, hvordan problemer i systemiske finansielle institutioner kan splitte det indre marked op i nationale økonomiske områder. Markedets opfattelse og forudfattede meninger til fordel for enheder beliggende i jurisdiktioner med relativt større indirekte opbakning fra staten kan medføre konkurrenceforvridninger og vilkårligt påvirke virksomhedernes omkostninger afhængigt af deres geografiske placering og tilsyneladende appetit på, eller behov for, at en medlemsstat forebyggende beskytter aktiver, likviditet eller kapital for at minimere grænseoverskridende engagementer. Risikoen for en sådan fragmentering af det indre marked, for så vidt angår CCP'er, er knap så stor, men forskellige opfattelser af og usikkerhed med hensyn til medlemsstaternes evne til at tage kontrol over en konkursramt CCP og afvikle den effektivt kan underminere markedsdeltagerens tillid til det indre markeds funktion og således også dets integritet. Usikkerhed med hensyn til, hvordan sammenbrud af centrale markedsinfrastrukturer forvaltes ved manglende fælles EU-regler, nævnes som én af årsagerne til, at Europas kapitalmarkeder ikke integreres hurtigere 10 .

Harmoniseringen af de krav, der gælder for CCP'erne, vil sikre mere lige vilkår for de økonomiske operatører og bidrage til at fremme integrationen af det indre marked. Ved at sikre, at alle relevante myndigheder i medlemsstaterne mindst har samme værktøjer til at sikre en velordnet genopretning og afvikling af CCP'er og gøre samarbejde mellem myndigheder nemmere for at afhjælpe alle grænseoverskridende virkninger i forbindelse med håndtering af CCP'ernes vanskeligheder eller sammenbrud, vil et harmoniseret regelsæt også styrke den finansielle stabilitet på tværs af det indre marked og forebygge situationer, hvor medlemsstaterne bliver nødt til at handle alene og uden koordinering, for så vidt angår operatører etableret i deres jurisdiktion.

Derfor er artikel 114 i TEUF det passende retsgrundlag.

2.2.Nærhedsprincippet

I henhold til nærhedsprincippet i artikel 5, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) handler Unionen på de områder, der ikke hører under dens enekompetence, kun hvis og i det omfang målene for den påtænkte handling ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne på centralt, regionalt eller lokalt plan, men på grund af den påtænkte handlings omfang eller virkninger bedre kan nås på EU-plan.

De finansielle markeder i EU er åbne og integrerede. CCP'er kan fungere på tværs af grænser inden for de markeder og produktlinjer, som de servicerer. I den proces forbinder de flere finansielle aktører, modparter og kunder på tværs af grænser i hele det indre marked. På grund af den finansielle sektors avancerede og flerstrengede grænseoverskridende integration er der behov for et EU-regelsæt for afvikling og genopretning, der afspejler branchens integrationsniveau. De værktøjer, der er tilgængelige i dag til at forvalte CCP'er, som står over for en krise, er begrænset til CCP'ernes interne systemer, eller også er de, hvis de er udarbejdet, baseret i de enkelte lande. Det betyder, at der kan være afvigende tilgange til, hvordan CCP'er og myndigheder afhjælper og løser problemer i en CCP, der står over for finansielle vanskeligheder, eller som er på randen af sammenbrud. Dette kan i sidste ende føre til forstyrrelse af kritiske funktioner for økonomien, fragmentering af det indre marked og mere vidtrækkende finansiel ustabilitet. Et sammenbrud af en grænseoverskridende CCP, hvilket gælder for de fleste CCP'er, vil sandsynligvis, i forskelligt omfang, påvirke de finansielle markeders stabilitet i de medlemsstater, hvor den udøver virksomhed. Kun tiltag på EU-plan kan sikre, at CCP'er og deres clearingmedlemmer (der kan være beliggende i andre medlemsstater end CCP'en) er underlagt passende og effektiv intervention for at afhjælpe eller løse en krisesituation på en koordineret og sammenhængende måde. For at opfylde disse målsætninger på EU-plan og i medlemsstaterne er det derfor hensigtsmæssigt, at EU udarbejder det nødvendige lovgivningsmæssige regelsæt.

2.3.Proportionalitetsprincippet

I medfør af proportionalitetsprincippet må indholdet og formen af Unionens handling ikke gå videre, end hvad der er nødvendigt for at nå målene i traktaterne. I princippet bør en nødlidende CCP underkastes insolvensbehandling som enhver anden virksomhed. CCP'er er imidlertid centrale finansielle infrastrukturer, der er tæt forbundne med og centraliserer risici på vegne af, en lang række finansielle aktører. Fjernelse af de kritiske tjenesteydelser, som CCP'er yder til disse aktører, kan således medføre alvorlige konsekvenser for den finansielle stabilitet og økonomien generelt. For at imødegå dette er det rimeligt at kræve passende beredskabsplaner for en velordnet genopretning og afvikling og at give myndigheder afviklingsbeføjelser til hurtigt at omstrukturere deres aktiviteter, hvis det er nødvendigt.

Da den systemiske betydning af en CCP's sammenbrud ikke med sikkerhed kan bestemmes forlods, bør det foreslåede regelsæt i princippet finde anvendelse på alle CCP'er, uanset størrelse og kompleksitet. De fleste CCP'er, der er etableret i EU, leverer ydelser til clearingmedlemmer og kunder i hele EU og til enkelte uden for EU, dvs. at disse CCP'ers vanskeligheder eller sammenbrud kan få globale konsekvenser. Genopretnings- og afviklingsplaner bør således tilpasses den enkelte CCP's specifikke risikoprofil. Den relevante myndigheds udøvelse af enhver ekstraordinær foranstaltning for at bevare den finansielle stabilitet og beskytte skatteyderne skal desuden altid være fuldstændigt begrundet og forholdsmæssig, må ikke være mere omfattende, end hvad der er nødvendigt for at nå målene, og være i overensstemmelse med EU's charter om grundlæggende rettigheder, som det fortolkes af EU-Domstolen med hensyn til enhver begrænsning af ejendomsretten, som beføjelsen måtte omfatte. Foranstaltningerne skal gennemføres på en måde, der sikrer, at berørte parter ikke stilles i en situation, der er ringere, end hvis CCP'en ikke var blevet afviklet, men var blevet genstand for yderligere foranstaltninger i medfør af CCP'ens forretningsorden for fordeling af tab, eller var kommet under insolvensbehandling.

2.4.Valg af reguleringsmiddel/reguleringsform

Efter artikel 114 i TEUF kan der vedtages retsakter i form af både forordninger eller direktiver. Der er her valgt vedtagelse af en forordning af følgende årsager.

For det første vil en forordning bedst supplere og tage afsæt i den tilgang, der er fastlagt i EMIR, og som fastsætter kravene til CCP'er inden for lovgivning om tilsyn. De nye krav til CCP'er om at indføre omfattende retningslinjer for genopretning bygger på målsætningerne og bestemmelserne i EMIR om at sikre, at CCP'er skal være modstandsdygtige. Fastlæggelse af disse krav i en anden lovgivningsmæssig form (dvs. et direktiv) ville være inkonsekvent og kræve, at medlemsstaterne vedtager love på et bestemt område, der ellers er reguleret direkte ved gældende EU-lovgivning. Bestemmelserne om, at myndigheder skal have målrettede beføjelser til, hvor det er nødvendigt, at gennemføre en effektiv og velordnet afvikling for at bevare den finansielle stabilitet, hvis kravene i EMIR og retningslinjerne for genopretning ikke er tilstrækkelige, omhandler ikke længere en styrkelse af CCP'ers modstandsdygtighed som going concern, men omfatter garanti for levedygtighed af deres kritiske funktioner på en måde, der sikrer, at disse funktioner (i samme juridiske enhed eller i en anden form) fortsat opfylder kravene og målene i EMIR. De bestemmelser, der regulerer, hvordan dette mål nås, bør således forankres i samme juridiske form som EMIR.

For det andet er en forordning den bedste form til at sikre en fælles fremgangsmåde og et fælles regelsæt for myndigheder og vil undgå forskelle mellem nationale regler og eventuel retsusikkerhed, som dette kan medføre i grænseoverskridende situationer som nævnt ovenfor. En forordning vil også fremme internationalt samarbejde, hvor det er relevant, og gøre det nemmere at drive forretning med og i EU, fordi systemet i EU vil være ensartet. I lyset af, at virkningerne af et sammenbrud af en CCP i EU kan påvirke de finansielle systemer i alle EU-medlemsstater, vil et sådant ensartet regelsæt afhjælpe alle skadelige usikkerheder om de betingelser, der vil gælde for de relevante myndigheder for CCP'er i de forskellige medlemsstaters forvaltning af et sådant sammenbrud, og det vil bidrage til at berolige stressede markeder.

For det tredje er det den generelle opfattelse, at risikoen for et sammenbrud af en CCP er langt lavere end for banker på grund af deres forretningsmodeller. I modsætning til banker af forskellig størrelse og med forskellige risikoprofiler, hvor et sammenbrud kan forekomme under forskellige scenarier, kan være af varierende omfang og således kræve en bredere vifte af afviklingsværktøjer (og fravigelser), er der større sandsynlighed for, at årsagerne til et sammenbrud af en CCP er kendte forlods (clearingmedlemmers misligholdelse eller alvorlige operationelle svigt), og at sammenbruddet derfor kan forvaltes med et mere begrænset sæt af værktøjer. På grund af den mere begrænsede anvendelse og behovet for at imødekomme en bred vifte af muligheder er en forordning bedre egnet til at opfylde målene, i og med at der er brug for en vis grad af fleksibilitet, så myndighederne kan reagere på omstændighederne ved det enkelte tilfælde.

Endelig er antallet af CCP'er i EU langt mindre end antallet af EU-banker, og CCP'ernes virksomhedsstruktur, samt den måde de leverer deres ydelser på tværs af grænser, er desuden forskellig i forhold til de grænseoverskridende bankkoncerner. For bankernes vedkommende er datterselskaber og filialer ofte oprettet i forskellige jurisdiktioner for at servicere kunder, erhverve aktiver, opnå midler osv. Dette begrunder en større grad af lydhørhed over for lokal lovgivning i forbindelse med gennemførelsen af afgørelser om afvikling. For så vidt angår CCP'er er leveringen af ydelser knap så spredt, den ydes centralt fra en jurisdiktion til andre uden mellemkomst af datterselskaber eller filialer. Dette taler for at vedtage en forordning for at sikre, at afgørelser anvendes på samme måde på tværs af jurisdiktioner.

3.RESULTAT AF HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

3.1.Høring af interessenter

En offentlig høring om et eventuelt regelsæt for genopretning og afvikling af institutioner, der ikke er banker 11 , blev afholdt i perioden 5. oktober til 28. december 2012. Under høringen blev der spurgt ind til behovet for genopretnings- og afviklingsordninger primært i forbindelse med CCP'er, værdipapircentraler og forsikringsselskaber. Der blev modtaget 67 besvarelser 12 .

Høringen indikerede generelt, at udarbejdelse af et EU-regelsæt for genopretning og afvikling af CCP'er bør prioriteres. Gennemførelsen af G20-kravet om, at standardiserede OTC-derivater skal cleares centralt, blev anerkendt som et overbevisende argument for at gribe ind. Respondenterne var generelt enige om, at et regelsæt for CCP'er, lige som BRRD'et for bankerne, skal sikre, at CCP'ernes kritiske funktioner bevares, skatteydernes eksponering for tab i forbindelse med CCP'ers sammenbrud minimeres, og CCP'ernes clearingmedlemmers og kunders retssikkerhed forbedres. Næsten alle interessenter tilsluttede sig, at en fortsættelse CCP'ers centrale operationer skal prioriteres med henblik på at sikre finansiel stabilitet. Mange var af den opfattelse, at det er afgørende at sikre, at genopretnings- og afviklingsordninger for CCP'er er troværdige og solide, men at de ikke bør pålægge medlemmer eller deltagere uforholdsmæssige byrder for at dække potentielt betydelige forpligtelser som følge af et stort clearingmedlems sammenbrud eller, i endnu mindre grad, fejl i CCP'ens interne risikostyring. Interessenterne påpegede generelt, at dette gjorde det nødvendigt at tilpasse BRRD-værktøjerne til de specifikke forhold i CCP'ernes forretningsmodeller.

3.2.Indhentning og brug af ekspertbistand

Ud over høringen af interessenter deltog Kommissionen i drøftelserne og udvekslingen af synspunkter om CPMI/IOSCO's rapport, der indeholder vejledning om genopretning af finansielle markedsinfrastrukturer. Kommissionen deltog også i FSB's arbejde vedrørende afvikling af finansielle institutioner, der ikke er banker, bl.a. i de seneste drøftelser om finpudsning af dele af denne vejledning for at bistå myndighederne med at planlægge effektive afviklingsstrategier. I forbindelse med udarbejdelsen af rapporterne med forslag til vejledning om (henholdsvis) genopretning og afvikling anmodede både CPMI/IOSCO og FSB de interesserede parter om at komme med kommentarer til udkastet til vejledning og offentliggjorde de modtagne svar 13 . Disse høringer på internationalt plan om finansielle markedsinfrastrukturer bekræfter generelt de synspunkter, der kom frem under Kommissionens egen høring og indeholder nyttig supplerende feedback om fordelene ved nogle af de foreslåede politikmodeller og afviklingsværktøjer.

Kommissionens tjenestegrene afholdt desuden fire møder med medlemsstaternes eksperter for at drøfte FSB's og CPMI-IOSCO's internationale arbejde, de mest kontroversielle politiske valg samt forslagets omfang og art. Medlemsstaternes eksperter var generelt enige i Kommissionens foreslåede politiske retning, som er baseret på den internationale vejledning og bygger videre på EMIR og BRRD, hvor det er relevant.

3.3.Konsekvensanalyse

Kommissionen foretog en konsekvensanalyse af de relevante løsningsmuligheder. De politiske modeller blev vurderet i forhold til centrale målsætninger om bevaring af finansiel stabilitet og tillid til CCP'er, minimering af tab for samfundet generelt og skatteydere i særdeleshed samt styrkelse af det indre marked for tjenesteydelser, som CCP'er leverer, samtidig med at der sikres lige konkurrencevilkår.

Konsekvensanalysen blev godkendt af Udvalget for Konsekvensanalyse (IAB) den 6. maj 2015. IAB fremsatte en række henstillinger om forbedringer. Konsekvensanalysen blev finpudset yderligere ved indarbejdelse af disse henstillinger. Navnlig begrundelsen for behovet for foranstaltninger på EU-plan samt kortlægningen og vurderingen af mulighederne blev yderligere underbygget. De muligheder, der blev vurderet, og de konklusioner, man nåede frem til, blev også kontrolleret i forhold til den seneste vejledning fra det igangværende internationale arbejde, som Kommissionen fulgte tæt. Det lovgivningsmæssige forslag er fuldt i tråd med FSB's og G20's seneste politiske drøftelser og retning 14 .

Med hensyn til behovet for foranstaltninger på EU-plan var konklusionen på konsekvensanalysen, at der er behov for foranstaltninger på EU-plan på grund af den grænseoverskridende karakter af CCP's aktiviteter, der knytter flere finansielle aktører, modparter og kunder sammen i det indre marked. De værktøjer, som medlemsstaternes myndigheder råder over i øjeblikket, er utilstrækkelige til at forvalte CCP'er, der står over for alvorlig stres, som kan belaste deres levedygtighed. Forskellige tilgange i medlemsstaterne til afhjælpning eller løsning af CCP'ers potentielt alvorlige problemer kan i sidste ende føre til forstyrrelse af funktioner, der er kritiske for økonomien, og til yderligere finansiel ustabilitet. Foranstaltninger på EU-plan er nødvendige for at give medlemsstaternes myndigheder passende værktøjer og beføjelser, der kan anvendes i hele EU til at forvalte sammenbrud af CCP'er inden for deres jurisdiktioner og til at sikre effektiv kommunikation blandt alle relevante myndigheder, uanset om de er i samme eller forskellige medlemsstater.

Hensigtsmæssig genopretnings- og afviklingsplanlægning bør være med til at sikre, at omkostninger ikke afholdes af skatteyderne, men derimod af de markedsdeltagere, der er knyttet til CCP'en (kreditorer, clearingmedlemmer og deres kunder) på en forholdsmæssig og ikkediskriminerende måde.

For så vidt angår spørgsmålet om, hvordan det sikres, at CCP'er kan afvikles rettidigt og robust, undersøgte konsekvensanalysen muligheder for eventuelle udløsningsmekanismer for, hvornår en afvikling skal påbegyndes, og muligheder for, hvilke afviklingsværktøjer og -beføjelser myndigheder bør udstyres med.

Konklusionen på konsekvensanalysen var, at obligatoriske udløsningsmekanismer for afvikling, såsom krænkelse af specifikke krav, vil gøre regelsættet om afvikling gennemsigtigt ved forlods over for alle interessenter at tydeliggøre, hvornår en eventuel offentlig indgriben kan udløses. Obligatoriske udløsningsmekanismer vil dog ikke være egnede, fordi det vil være vanskeligt at udpege en enkelt indikator eller et sæt af indikatorer, der præcist kan forudsige fremtidige hændelser, der vil bringe finansiel stabilitet i fare. Obligatoriske udløsningsmekanismer kan desuden give enheder uforholdsmæssige muligheder for at "misbruge systemet", dvs. træffe foranstaltninger vedrørende udløsningsmekanismerne, der vil kompromittere deres gyldighed. Desuden kan CCP'er bryde sammen på en måde, der eventuelt ikke opfylder de fastlagte betingelser, og afvikling vil derfor ikke være en mulighed for at sikre en velordnet omstrukturering og opløsning. Mere fleksible udløsningsmekanismer, hvor afgørelsen om indledning af en afvikling overlades til myndighederne, kommer uden om disse problemer og giver myndighederne beføjelser til at gribe hurtigt og effektivt ind for at afvikle enhver systemisk vigtig CCP, der er nødlidende eller forventeligt nødlidende, før den bliver insolvent. Konklusionen på konsekvensanalysen var, at flere udløsningsmekanismer er den foretrukne mulighed. Det blev dog også fremhævet, at det er vigtigt at sikre, at myndighederne kun vil benytte afviklingsværktøjerne, såfremt en CCP er tæt på et sammenbrud, og at der ikke er andre foranstaltninger, der kan genoprette dens levedygtighed og sikre dens overordnede finansielle stabilitet, og vigtigst af alt, at det vil være i offentlighedens interesse at indlede en afvikling af CCP'en i stedet for at opløse den eller indlede en insolvensbehandling.

For så vidt angår afviklingsværktøjer og -beføjelser var konklusionen på konsekvensanalysen, at afviklingsmyndigheder bør udstyres med et harmoniseret afviklingsværktøjssæt, der ikke er udtømmende og obligatorisk, men som giver dem de nødvendige skønsbeføjelser til at tage forholdene ved en potentiel krise i betragtning. Mulige metoder til, hvordan en enhed eventuelt kan afvikles under forskellige scenarier, vil blive fastlagt i ikke-bindende afviklingsplaner. Den alternative løsning, nemlig at udstyre myndighederne med et omfattende, udtømmende værktøjssæt og fastlægge rækkefølgen for, hvordan værktøjerne skal anvendes, blev afvist, fordi den ville kunne bringe afviklingens effektivitet i fare ved at begrænse myndighedernes evne til at reagere fleksibelt på de specifikke omstændigheder ved en begyndende krisesituation. Muligheden for at udvikle perfekt afstemte afviklingsværktøjer og et hierarki for brugen af dem til at imødegå alle tænkelige krisescenarier, blev anset for usandsynlig, fordi der således ville være en risiko for, at de påtænkte afviklingsforanstaltninger ikke ville være hensigtsmæssige til at løse de specifikke problemer.

Med hensyn til specifikke værktøjer var konklusionen på konsekvensanalysen, at udarbejdelse af de værktøjer, der blev nøje fastlagt i den internationale vejledning for både genopretning og afvikling, ville minimere alle omkostninger afholdt af skatteyderne, og bedst ville opnå den forudgående markedsdisciplin. De vil desuden gøre det muligt at fordele tab på alle CCP-interessenter på en måde, der giver markedsdeltagere sikkerhed forud og er så retfærdig som muligt.

Markedsdeltagere kan blive påvirket forskelligt af de forskellige muligheder, men et af de centrale formål med en afvikling er, at de ikke bliver dårligere stillet, end hvis CCP'en ikke var blevet afviklet, og at de i stedet var blevet underlagt eventuelle yderligere foranstaltninger for fordeling af tab i henhold til CCP's forretningsorden, eller hvis der var blevet indledt en insolvensbehandling.

Andre værktøjer, såsom at anmode CCP'er og clearingmedlemmer om at opbygge yderligere præfinansierede ressourcer til at dække tab og supplere ressourcer, blev ikke anset for på en effektiv måde at forbedre markedsdisciplinen, eller de blev anset for at være uforholdsmæssigt dyre i betragtning af den lille sandsynlighed for, at de ville blive anvendt. Samlet set blev de foretrukne muligheder således anset for at bidrage positivt til at bevare den finansielle stabilitet og tilliden til det finansielle system generelt uden at påføre unødige eller uforholdsmæssige omkostninger, der kunne bremse den økonomiske vækst betydeligt.

3.4.Grundlæggende rettigheder

Regelsættet for CCP'er er, lige som BRRD før det, fuldt ud i overensstemmelse med EU's charter om grundlæggende rettigheder. En afviklingsforanstaltning kan omfatte ændringer i CCP'ens ejeres og dens clearingdeltageres aktiver og rettigheder, og i medfør af charterets artikel 52 tillades begrænsninger af visse rettigheder og frihedsrettigheder. I henhold til chartret er sådanne begrænsninger i udøvelsen af disse rettigheder og frihedsrettigheder fastlagt i forordningen, og de respekterer disse rettigheders og frihedsrettigheders væsentligste indhold og anvendes udelukkende, når det reelt er nødvendigt for at opfylde mål af almen interesse, der er anerkendt af EU. Domstolen har stadfæstet, at beskyttelse af finansiel stabilitet er et mål af almen interesse, og at det retfærdiggør begrænsninger af grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder i henhold til traktaten, forudsat at de er forholdsmæssige og egnede til at nå de mål, de forfølger. Berørte interessenter kan også påklage specifikke elementer af afviklingsafgørelser, der påvirker dem, og de er berettiget til kompensation, hvis de efterlades i en situation, der er ringere, end hvis CCP'en ikke var blevet afviklet, og de var blevet genstand for yderligere foranstaltninger i henhold til CCP'ens forretningsorden vedrørende fordeling af tab, eller hvis CCP'en var blevet underlagt insolvensbehandling.

3.5.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Ovennævnte politikløsninger får ingen virkninger for EU's budget.

Nærværende forslag vil kræve, at ESMA (i) udarbejder 5 tekniske standarder og 2 vejledninger, og at den (ii) deltager i afviklingskollegier (sammen med EBA), træffer afgørelser i tilfælde af uoverensstemmelser, og foretager bindende mægling. De tekniske standarder skal leveres 12 måneder efter forordningens ikrafttrædelse. De foreslåede opgaver for ESMA kræver ikke oprettelse af yderligere stillinger og kan udføres med de eksisterende ressourcer. I de fleste tilfælde baseret på arbejde, der allerede er udført af EBA i forbindelse med gennemførelsen af BRRD. Opgaverne til ESMA vil desuden blive forberedt at et nyligt nedsat afviklingsudvalg under ESMA, hvor relevante kompetente myndigheder under EBA inviteres til at deltage som observatører. På denne måde maksimeres anvendelsen af eksisterende ressourcer.

4.ANDRE FORHOLD

4.1.Planer for gennemførelsen og foranstaltninger til overvågning, evaluering og rapportering

Efter forordningens ikrafttrædelse er udarbejdelsen og udviklingen af forholdsmæssige genopretnings- og afviklingsplaner samt de foranstaltninger, der på baggrund af disse planer gennemføres af CCP'er og myndigheder, en håndgribelig indikator til opfølgning på mellemlang sigt. I tilfælde af vanskeligheder, der påvirker en CCP, kan andre indikatorer til overvågning være, om, hvornår og hvordan CCP'er skal aktivere deres genopretningsplaner, og om, hvornår og hvordan tilsynsmyndigheder skal træffe foranstaltninger i henhold til beføjelserne for tidlig indgriben, som de er tildelt under regelsættet. I tilfælde af en CCP's sammenbrud, og såfremt betingelserne for afvikling er opfyldt, vil indikatorerne til overvågning endelig være, hvornår afviklingsmyndighederne griber ind, hvilke værktøjer de benytter, og hvordan eventuelle tab deles blandt de private interessenter. Efter tre år vil der blive gennemført en undersøgelse af, hvordan de specifikke bestemmelser virker samt en mere overordnet gennemgang. Overvågningen og evalueringen kan i denne forbindelse blive justeret efter behov og på baggrund af konkrete erfaringer med ordningen.

4.2.Detaljeret redegørelse for forslagets bestemmelser

4.2.1.Anvendelsesområde og mål

På grund af CCP'ernes funktion og centrale rolle i de finansielle markeder er alle CCP'er, der er etableret i EU, omfattet. De relevante beføjelser og værktøjer i henhold til forordningen vil således kunne benyttes i forbindelse med alle CCP'er, uanset deres størrelse, indbyrdes forbindelse eller andre karakteristika. Proportionaliteten er dog sikret, eftersom genoprettelses- og afviklingsplaner skal være specifikke for hver CCP og tage højde for deres systemiske betydning. Myndighedernes udøvelse af beføjelserne til tidlig indgriben og afvikling bør under alle omstændigheder også være proportionel og begrundet.

Formålene er for det første at tilstræbe en velordnet genopretning af CCP'er under forskellige scenarier med finansielle vanskeligheder ved at gennemføre solide og omfattende genopretningsplaner, der er aftalt mellem CCP'en og dens clearingmedlemmer. For det andet, hvis denne løsning ikke er tilstrækkelig, og betingelserne for afvikling er opfyldt, bør myndighederne hurtigt træffe foranstaltninger med henblik på at beskytte finansiel stabilitet, sikre fortsættelsen af CCP'ens kritiske funktioner og beskytte skatteyderne i videst mulige omfang. I tilfælde af en afvikling, skal myndighedens foranstaltninger tage udgangspunkt i, at CCP'ens ejere, kreditorer og modparter bærer tabene i overensstemmelse med prioritetsrækkefølgen ved insolvensbehandling, og at lederne erstattes og gøres ansvarlige for eventuel forsømmelighed i henhold til national lovgivning.

På grund af deres juridiske struktur og selskabsstruktur behøver effektiv genopretning og afvikling af en CCP ikke nødvendigvis at omfatte de bredere koncerner, som CCP'en måtte være en del af. Der kan dog gælde specifikke beføjelser for hurtigere at nå ovennævnte mål for CCP'ers moderselskaber. Disse omfatter f.eks. myndigheders mulighed for i det enkelte tilfælde at bestemme, at genopretningsplaner også skal omfatte moderselskaberne.

4.2.2.Oprettelse af afviklingsmyndigheder og afviklingskollegier

Der skal oprettes afviklingsmyndigheder for CCP'er, og de skal udstyres med et harmoniseret sæt af beføjelser til at varetage alle relevante forberedende foranstaltninger samt afviklingsforanstaltninger nedenfor. Myndighederne kan være centralbanker, kompetente ministerier, kompetente myndigheder (f.eks. tilsynsmyndigheder) for CCP'er eller andre offentlige administrative myndigheder. Hvis beføjelserne tildeles en eksisterende myndighed, sikres passende operationel uafhængighed for afviklingsfunktionerne. Hvis flere myndigheder har disse beføjelser, skal opgaverne tydeligt fordeles. Det/de udpegede organ/organer skal have lovbestemte opgaver for at sikre velordnet afvikling af CCP'er, hvis betingelserne for afvikling er opfyldt, således at finansiel stabilitet og skatteyderne beskyttes. Det udelukkes ikke, at myndigheden kan have lignende pligter med hensyn til andre finansielle institutioner. Hvis det er påkrævet i henhold til national ret i en medlemsstat, kan retten involveres i godkendelse af afgørelsen om at afvikle en CCP, forudsat at sagsgangen er hurtig.

I betragtning af den rolle og præcedens, som EMIR sætter for kollegier og deres opgaver, samt de mulige virkninger, som afviklingsforanstaltninger kan have på clearingmedlemmer og interessenter, er det et krav, at afviklingsmyndigheder for CCP'er opretter og leder afviklingskollegier for hver CCP. Disse afspejler generelt sammensætningen af kollegier under EMIR. Derudover bør afviklingsmyndigheden for en CCP og medlemmer af kollegiet derfor omfatte kompetente myndigheder for clearingmedlemmerne, CCP'er, værdipapircentraler og handelspladser, der er med i EMIR-kollegiet, samt relevante centralbanker og ESMA. Andre medlemmer bør desuden omfatte afviklingsmyndighederne for de clearingmedlemmer, hvis kompetente myndigheder er medlemmer, hvis forskellige herfra, den relevante kompetente myndighed for ethvert moderselskab, som genopretningsplanerne vil gælde for, samt alle kompetente ministerier, der er tildelt en specifik rolle i forbindelse med afviklingen af CCP'er og EBA. De eksisterende kollegier i henhold til EMIR og de nyoprettede afviklingskollegier bør i fællesskab varetage de specifikke opgaver, de tildeles efter denne forordning, og som er beskrevet nedenfor.

4.2.3.Forberedelse – genopretningsplaner

CCP'er skal udarbejde genopretningsplaner for at imødekomme alle former for finansielle vanskeligheder, der overstiger deres almindelige forvaltningsressourcer og andre krav i henhold til EMIR. Dette bør omfatte scenarier, der dækker clearingmedlemmers misligholdelse (dvs. en misligholdelsessituation) samt indtræden af andre risici og tab (dvs. andre situationer end misligholdelsessituationer). De nøjagtige omstændigheder for, hvornår planerne udløses, fastlægges ikke i lovgivningen, men CCP'er skal udarbejde passende indikatorer, der oplyser clearingdeltagere og myndigheder om, hvornår det sker. Planerne bør ikke være afhængige af nogen ekstraordinær offentlig finansiel bistand, men de bør beskrive, hvordan der eventuelt kan opnås adgang til centralbankfaciliteter i henhold til standardvilkår.

I overensstemmelse med CPMI-IOSCO-vejledningen skal planerne være omfattende, effektive, gennemsigtige og målbare for dem, der kan blive berørt af dem, fastsætte passende incitamenter og minimere negative virkninger for alle interessenter og mere generelt for det finansielle system. Med forbehold for disse principper kan CCP'er fastsætte et passende udvalg af muligheder og genopretningsværktøjer. Disse omfatter værktøjer til igen at afstemme CCP'ens bøger ved at afvikle kontrakter, således at kontrakterne ophæves, og tab og gevinster udkrystalliseres, og der oprettes frivillige ordninger såsom auktioner med de resterende clearingmedlemmer, således at de frivilligt overtager positioner, eller der tilvejebringes yderligere ressourcer ved at kræve, at clearingmedlemmer tilfører yderligere ressourcer underlagt et loft ("cash calls") og "haircutting-betalinger", clearingmedlemmer har til gode efter en økonomisk gevinst på en derivatkontrakt ("haircutting-variationsmarginer"). Forordningen fastsætter ikke, hvilke specifikke muligheder, genopretningsplaner skal indeholde, men den udelukker heller ikke nogen. I henhold til forordningen kræves det imidlertid, at planerne omfatter ordninger, der er aftalt mellem CCP'erne og deres clearingmedlemmer med henblik på at styrke planernes effektivitet i alle scenarier, binde eller forpligte clearingmedlemmerne til at handle i overensstemmelse med den forlods aftalte forretningsorden, hvis planerne aktiveres, uanset i hvilken jurisdiktion, den er etableret. Clearingmedlemmer skal orientere deres kunder fuldt ud om, hvordan de påtænker at overføre tab eller omkostninger, der skyldes, at CCP'en anvender genopretningsværktøjerne, til dem.

Genopretningsplaner skal gennemgås af den kompetente myndighed for CCP'en. I betragtning af planens eventuelle virkninger på clearingmedlemmer og andre interessenter, skal kollegiet, der er oprettet i henhold til EMIR, tilknyttes processen. Vurderingen af, om planen er egnet, skal for eksempel være underlagt en fælles beslutning truffet af kollegiet. Hvis det ikke er muligt at træffe en fælles beslutning, foretager Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) bindende mægling i henhold til sit mandat (artikel 19, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1095/2010).

4.2.4.Forberedelse – afviklingsplaner og vurdering af afviklingsmuligheder

Afviklingsmyndigheder skal udarbejde afviklingsplaner for, hvordan CCP'er skal omstruktureres, og hvordan deres kritiske funktioner bevares i tilfælde af sammenbrud. Lige som genopretningsplanerne skal de dække både misligholdelsessituationer og andre scenarier (der ikke omhandler misligholdelse) og bør ikke bygge på en antagelse om ekstraordinær finansiel støtte fra det offentlige bortset fra adgang til centralbankfaciliteter på standardvilkår. Planerne skal beskrive de afviklingsbeføjelser og -værktøjer, som myndighederne påtænker at anvende, hvis en CCP opfylder betingelserne for afvikling. De skal anvendes forholdsmæssigt og med fuld overholdelse af CCP'ens forretningsmodel, markedsandel og systemiske betydning både i den jurisdiktion, hvor den er etableret, samt i andre medlemsstater og tredjelande. Planen er ikke bindende, men enhver afvigelse fra den på tidspunktet for afvikling skal behørigt begrundes af myndigheden.

Som et led i afviklingsplanlægningen skal afviklingsmyndighederne også vurdere de overordnede muligheder for afvikling af CCP'en og fjerne enhver hindring for afviklingen. De skal således have beføjelser til f.eks. at kræve, at CCP'en ændrer specifikke forretningsmetoder eller sin operationelle eller retlige struktur, gennemgår alle koncerninterne aftaler, der kan hindre en afvikling, eller øger sin præfinansierede tabsabsorberingsressourcer i det konkrete tilfælde.

Ligesom for genopretningsplanerne skal kollegier på grund af de mulige virkninger, som foranstaltninger kan have på clearingmedlemmer og interessenter, inddrages i udarbejdelsen af afviklingsplanen og i vedtagelsen af enhver foranstaltning, der skal afsøge afviklingsmuligheder. Afviklingskollegiet skal f.eks. træffe en fælles beslutning i begge tilfælde. Er dette ikke muligt, foretager ESMA bindende mægling.

4.2.5.Tidlig indgriben

Kompetente myndigheder tildeles specifikke beføjelser til at gribe ind i CCP'ers aktiviteter, hvis deres levedygtighed er i fare, men før de bliver nødlidende, eller deres tiltag kan have skadelige virkninger på den overordnede finansielle stabilitet. Beføjelserne skal supplere beføjelserne i EMIR, således at de i disse tilfælde udgør specifikke muligheder for tilsyn. Især kan kompetente myndigheder kræve, at CCP'en iværksætter specifikke foranstaltninger i genopretningsplanen, eller at den afstår fra at iværksætte sådanne foranstaltninger.

4.2.6.Mekanismer, der udløser afvikling

Der bør indledes en afviklingsprocedure mod en CCP, hvis den er nødlidende eller forventeligt nødlidende, når der ikke er nogen alternativer i den private sektor, der kan forhindre sammenbrud, og når dens sammenbrud vil skade samfundets interesser og finansiel stabilitet. I henhold til vejledningen i Rådet for Finansiel Stabilitets Key Attributes for Effective Resolution Regimes skal der indledes en afviklingsprocedure mod en CCP, også selvom ikke alle disse betingelser er opfyldt, såfremt CCP'ens anvendelse af yderligere genopretningsforanstaltninger kan forebygge sammenbrud, men under processen kan bringe den finansielle stabilitet i fare. Med undtagelse af meget specifikke omstændigheder skal CCP'en også anses for nødlidende eller forventeligt nødlidende, såfremt den har brug for ekstraordinær finansiel støtte fra det offentlige.

Afviklingsmyndigheden vurderer, om alle betingelserne er opfyldt. Vurderingen af den første betingelse (om CCP'en er nødlidende eller forventeligt nødlidende) bør dog være den kompetente myndigheds primære opgave. Den almindelige antagelse er, at kompetente myndigheder forventes at have en dybere forståelse af CCP'ens finansielle tilstand, før den bliver nødlidende. Forudsat at de har alle nødvendige data og oplysninger til at foretage en vurdering, kan vurderingen dog også udføres af afviklingsmyndigheden.

4.2.7.Afviklingsværktøjer og -beføjelser

Eftersom der forlods vil blive fastlagt en afviklingsforanstaltning i afviklingsplanen, bør den gennemføres på en måde, der ikke underminerer den resterende bredere koncerns funktion, som CCP'en måtte være en del af. Alle CCP'ens udestående kontraktlige forpligtelser til finansiel støtte, såsom garantier fra et moderselskab, skal dog kunne udøves af afviklingsmyndigheden, på samme måde som de ville blive bragt i anvendelse under en almindelig insolvensbehandling.

En afvikling skal gennemføres ved hjælp af flere værktøjer, der kan anvendes separat eller sammen: (i) salg af alle CCP'ens funktioner eller dens kritiske funktioner til en levedygtig konkurrent, (ii) oprettelse af en offentligt kontrolleret midlertidig bro-CCP og (iii) fordeling af tab og positioner blandt clearingmedlemmerne. Forordningen indeholder ikke noget krav om, hvilke værktøjer og beføjelser der skal anvendes i forskellige scenarier, men overlader dette til myndighedens skøn, idet det afhænger af omstændighederne. De skal dog, hvor det er hensigtsmæssigt, være i overensstemmelse med den afviklingsplan, der er aftalt med afviklingskollegiet.

De forskellige muligheder for fordeling af tab og positioner giver afviklingsmyndigheden midler til igen at afstemme CCP'ens bøger, dæmme op for yderligere tab og tilvejebringe yderligere ressourcer til at rekapitalisere CCP'en. Afhængigt af de valg, som CCP'en træffer, og som godkendt af EMIR-kollegiet som led i genopretningsplanerne, kan der være overlapninger i værktøjerne til fordeling af tab og positioner, som CCP'en har til rådighed i sin genopretningsplan, og som afviklingsmyndigheden har til rådighed under afviklingen. Afviklingen kan f.eks. antage form af yderligere auktioner af misligholdende medlemmers positioner blandt de øvrige clearingmedlemmer, en delvis eller fuldstændig ophævelse af kontrakter, yderligere haircuts af udgående variationsmarginbetalinger, udøvelsen af udestående cash calls i genopretningsplaner, eller af en cash call, der specifikt er forbeholdt afviklingsmyndigheden i CCP'ens interne forretningsorden, samt en afskrivning af kapital- og gældsinstrumenter udstedt af CCP'en eller andre usikrede forpligtelser og en konvertering af alle gældsinstrumenter eller andre usikrede forpligtelser til aktier.

Endelig udelukker forordningen ikke afviklingsmyndighedernes mulighed for at gøre brug af andre muligheder i henhold til principperne for afvikling, herunder fuldstændig overholdelse af prioritetsrækkefølgen, med henblik på at undgå en offentligt finansieret redningsaktion og "moral hazard", osv., uanset den garanti, at ingen kreditor skal være ringere stillet, end hvis der havde været tale om insolvensbehandling. De kan som sådan anmode om yderligere private ressourcer, enten inden for CCP'en (f.eks. ved hjælp af misligholdelsesfonde af ikkeberørte produktlinjer) eller fra eksterne parter (f.eks. ved at anmode clearingmedlemmer om frivilligt at acceptere yderligere fordelinger af positioner). Hvis disse muligheder ikke er tilgængelige, eller de bevisligt er utilstrækkelige til at beskytte finansiel stabilitet, kan statslig deltagelse i form af kapitaltilførsel eller midlertidigt offentligt ejerskab overvejes som sidste udvej. Sådanne statslige tiltag skal dog overholde gældende regler om statsstøtte, herunder omstrukturering af CCP'ens aktiviteter, således at CCP'en over tid kan tilbagebetale de investerede midler.

Som separat instrument kan midlertidig likviditetsstøtte fra centralbanken, selvom det ikke er et afviklingsværktøj, fremme afviklingsprocessen. En sådan støtte vil være underlagt de scenarier, der er fastlagt i afviklingsplaner, som fastlægger, at CCP'er under afvikling kan få adgang til likviditet fra centralbanken, og i sidste ende efter centralbankernes endelige eget skøn.

4.2.8.Supplerende bestemmelser om afvikling

Med henblik på at sikre, at afviklingsafgørelser træffes i henhold til centrale principper vedrørende ejendomsrettigheder og overholder relevant værdipapir- og selskabslovgivning samt nationale forfatningsmæssige ordninger, omfatter forordningen de nødvendige bestemmelser og trin, som afviklingsmyndigheder skal overholde, før og når de træffer afviklingsafgørelser. De omfatter f.eks. sikring af en nøjagtig værdifastsættelse af CCP'ens balance, sikkerhedsforanstaltninger for, at berørte interessenter bliver kompenseret, hvis de bliver værre stillet, end hvis CCP'en ikke var blevet afviklet, men var blevet genstand for yderligere mulige tiltag i henhold til CCP'ens interne regler for fordeling af tab, eller hvis der var indledt insolvensbehandling mod den, og den procedure, som myndighederne skal benytte til at underrette CCP'en og andre berørte myndigheder om afviklingsafgørelser.

For at lette afviklingen og målet om at beskytte finansiel stabilitet indeholder regelsættet også et midlertidigt stop for visse af CCP'ens forpligtelser og opsættelse af modparters almindelige rettigheder til at afslutte og lukke transaktioner over for CCP'en, der alene udspringer af udøvelsen af afviklingsbeføjelser i forbindelse med CCP'en. Disse trin ledsages af passende foranstaltninger til beskyttelse af udestående betalinger til andre finansielle markedsinfrastrukturer samt til sikkerhedsstillelses- og nettingaftaler svarende til aftalerne i BRRD.

4.2.9.Tredjelande

En CCP's vanskeligheder eller sammenbrud kan have internationale afsmittende virkninger, navnlig hvis dens clearingmedlemmer er etableret i andre jurisdiktioner end den, hvor CCP'en er etableret. FSB's Key Attributes fastlægger, at myndighederne i forskellige jurisdiktioner skal samarbejde i afviklingssager, anerkende og håndhæve afviklingsforanstaltninger truffet af andre myndigheder, for så vidt angår relevante aktører, aktiver eller passiver, der befinder sig på deres territorium.

Med henblik på at forbedre håndhævelsen af en EU-myndigheds foranstaltninger over for clearingmedlemmer i tredjelande skal CCP'er sikre, at foranstaltningerne i deres genopretningsplaner er bindende på tværs af jurisdiktioner. Det betyder sikkerhed for, at genopretningsmuligheder udgør kontraktlige forpligtelser i henhold til lovgivningen i det land, hvor CCP'en er etableret, eller at det på anden vis til den kompetente myndigheds og afviklingsmyndigheders tilfredshed godtgøres, at bestemmelserne i planen kan håndhæves, f.eks. i henhold til lovgivningen i et tredjeland. Dette vil hjælpe afviklingsmyndighederne med at håndhæve alle udestående forpligtelser i disse afviklingsplaner.

Derudover skal myndighederne samarbejde med en myndighed i et tredjeland med henblik på at anerkende og håndhæve dens afgørelse vedrørende alle relevante aktiver eller kontrakter, der reguleres i henhold til lovgivningen i det pågældende land. Afviklingsmyndigheder bør deltage i samarbejdsordninger med myndigheder i tredjelande og fastsætte de nærmere enkeltheder for samarbejdet. For enhver given CCP kan clearingmedlemmer befinde sig i flere medlemsstater eller tredjelande, hvis lovgivning kan finde anvendelse på relevante aktiver eller kontrakter. ESMA bør derfor udstede retningslinjer for det relevante indhold af disse ordninger med berørte tredjelande, med det formål at fastlægge en fælles anvendelse af betingelserne i disse tilfælde.

Med henblik på at lette en tredjelands-afviklingsmyndigheds håndhævelse af foranstaltninger i forbindelse med relevante clearingmedlemmer, kontrakter eller andre aktiver eller passiver, der befinder sig i EU, bør de relevante nationale myndigheder have ansvar for at anerkende, gennemføre eller afvise dem under særlige omstændigheder. Foranstaltningerne bør anerkendes, hvis de ikke påvirker den finansielle stabilitet i medlemsstaten, hvis CCP'ens kreditorer behandles på samme måde som andre kreditorer, uanset placering, og hvis der ikke er nogen væsentlige finanspolitiske konsekvenser for medlemsstaten.

4.2.10.Ændringer af selskabsdirektivet, BRRD, EMIR og ESMA-forordningen samt nedsættelse af et afviklingsudvalg under ESMA

EU's selskabsdirektiver indeholder regler om beskyttelse af aktionærer og kreditorer. Nogle af disse regler kan være til hinder for en hurtig indsats fra afviklingsmyndighedernes side. Disse regler er allerede ændret ved direktiv 2014/59/EU, og i medfør af Kommissionens forslag om ændring af direktiv 2014/59/EU (COM(2016)852) foreslås det, at anvendelsen af disse ændringer udvides til at omfatte CCP'er i national lovgivning 15 .

I medfør af Kommissionens forslag om ændring af direktiv 2014/59/EU (COM(2016) 852) er CCP'er med banktilladelse efter BRRD, når denne forordning træder i kraft, undtaget fra direktivets anvendelsesområde, og de er på det tidspunkt alene underlagt ordningerne og kravene i denne forordning.

Med henblik på at sikre, at myndighederne kan udøve deres sanktionsbeføjelser, når bestemmelserne i den foreslåede forordning ikke er overholdt, indeholder Kommissionens forslag om ændring af direktiv 2014/59/EU (COM(2016) 852) bestemmelser om at udvide anvendelsesområdet for afsnit VIII til også at omfatte CCP'er. Denne udvidelse sikrer, at sanktionsbeføjelserne vedrørende genopretning og afvikling af finansielle institutioner er harmoniserede.

EMIR ændres for at indføre muligheden for midlertidigt at suspendere en clearingforpligtelse i forbindelse med afvikling af en CCP, hvis det er nødvendigt for at bevare finansiel stabilitet og markedets tillid, navnlig for at undgå afsmittende virkninger og for at forebygge, at modparter og investorer får høje og usikre risikoengagementer over for en CCP. CCP'ers risikoudvalgs rolle styrkes ligeledes for at tilskynde CCP'en til at forvalte risiciene efter forsigtighedsprincippet.

Med henblik på at sikre, at de myndigheder, der har ansvaret for afviklingen, kan komme med input til ESMA's arbejde i henhold til denne forordning, bør de kunne ledsage den kompetente myndighed til møder i ESMA's tilsynsråd uden stemmeret. Med henblik på at forberede afgørelser i henhold til denne forordning og sikre, at EBA-medlemmer under processen kommer med fuldstændige input, skal ESMA nedsætte et udvalg til dette formål, og visse kompetente myndigheder inviteres i henhold til forordning 1093/2010 til at deltage som observatører.

2016/0365 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om et regelsæt for genopretning og afvikling af centrale modparter og om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012 og (EU) 2015/2365

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, 16

efter fremsendelse af udkastet til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, 17

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank 18 ,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)De finansielle markeder har afgørende betydning for, at de moderne økonomier kan fungere. Jo mere integrerede de er, jo mere effektiv er fordelingen af økonomiske ressourcer, hvilket skaber bedre økonomiske resultater. Med henblik på at forbedre funktionen af det indre marked for finansielle ydelser er det vigtigt, at der er indført procedurer til at sikre, at hele det finansielle marked ikke bliver destabiliseret, og at væksten i den samlede økonomi ikke bremses, hvis en finansiel institution eller en finansiel markedsinfrastruktur, der er aktiv på dette marked, kommer i økonomiske vanskeligheder eller tæt på et sammenbrud.

(2)Centrale modparter (CCP'er) er centrale elementer i finansielle markeder. De træder ind mellem deltagere for at fungere som køber over for hver sælger og som sælger over for hver køber, og de spiller en central rolle i behandlingen af finansielle transaktioner og forvaltningen af risikoengagementer som følge af disse transaktioner. CCP'er centraliserer forvaltningen af modparters transaktioner og positioner, indfrier de forpligtelser, der er opstået ved transaktionerne, og modtager passende sikkerhed fra deres medlemmer som margin og bidrag til misligholdelsesfonde.

(3)Integrationen af de finansielle markeder i EU har medført, at CCP'er har udviklet sig fra primært at efterkomme behovene i de enkelte lande til at udgøre kritiske knudepunkter i EU's finansielle markeder mere generelt. CCP'er, der er godkendt i EU, clearer i dag flere produktklasser, fra børsnoterede og over-the-counter (OTC) finansielle derivater og råvarederivater til kontante aktiehandler, obligationer og andre produkter som genkøbsforretninger. De leverer deres ydelser på tværs af nationale grænser til en bred vifte af finansielle og andre institutioner i EU. Nogle CCP'er med tilladelse i EU fokuserer fortsat på deres hjemmemarkeder, men alle CCP'er er systemisk vigtige, i det mindste på deres hjemmemarkeder.

(4)Eftersom en væsentlig del af de finansielle risici i EU's finansielle system behandles af og koncentreres i CCP'er på vegne af clearingmedlemmer og deres kunder, er det afgørende at have effektiv lovgivning om og et robust tilsyn med CCP'erne. I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 19 , der trådte i kraft i august 2012, skal CCP'er efterleve høje standarder for tilsyn, organisation og god forretningsskik. Kompetente myndigheder får til opgave at føre fuldt tilsyn med deres aktiviteter i, samarbejde i kollegier, der samler myndigheder, der er relevante i forhold til de opgaver, de får tildelt. I henhold til de forpligtelser, som G20-ledere påtog sig siden den finansielle krise, skal også standardiserede OTC-derivater efter forordning (EU) nr. 648/2012 cleares centralt gennem en CCP. Med forpligtelsen til at cleare OTC-derivater centralt vil CCP'ers volumen og vifte af forretningsaktiviteter sandsynligvis stige, hvilket igen kan stille CCP'ernes risikostyringsstrategier over for yderligere udfordringer.

(5)Forordning (EU) nr. 648/2012 har bidraget til at styrke CCP'ers og de bredere finansielle markeders modstandsdygtighed i forhold til en bred vifte af risici, der behandles og koncentreres i CCP'er. Der findes imidlertid ingen regelsæt og fremgangsmåder, der kan sikre, at eksisterende ressourcer er tilstrækkelige til at forvalte de risici, som CCP'er påtager sig, herunder et eller flere clearingmedlemmers sammenbrud. I en situation med alvorlige vanskeligheder eller truende sammenbrud skal finansielle institutioner som udgangspunkt fortsat kunne tages under konkursbehandling. En sådan konkursbehandling kan dog, som den finansielle krise har vist, navnlig i løbet af en lang periode med økonomisk ustabilitet og usikkerhed, forstyrre funktioner, der er kritiske for økonomien og bringe den finansielle stabilitet i fare. Almindelige insolvensprocedurer over for virksomheder kan ikke altid sikre tilstrækkelig hurtig indgriben eller på passende vis prioritere videreførelsen af finansielle institutioners kritiske funktioner med henblik på at bevare finansiel stabilitet. For at forebygge disse negative konsekvenser af almindelige insolvensprocedurer er det nødvendigt at oprette et særligt regelsæt for afvikling af CCP'er.

(6)Krisen afslørede også manglen på egnede værktøjer til at bevare nødlidende finansielle institutioners kritiske funktioner. Den demonstrerede desuden, at der mangler rammer for samarbejde og koordination mellem myndigheder, navnlig for så vidt angår myndigheder i andre medlemsstater eller jurisdiktioner, der skal sikre hurtig og resolut handling. Uden sådanne værktøjer og rammer for samarbejde og koordination var medlemsstaterne nødt til at redde finansielle institutioner ved brug af skatteydernes penge for at bremse afsmittende virkninger og mindske panikken. CCP'er var ikke direkte modtagere af ekstraordinær finansiel støtte fra det offentlige under krisen, men de var indirekte støttemodtagere af de redningsforanstaltninger, der blev iværksat i forbindelse med banker, og blev beskyttet mod de konsekvenser, som bankers misligholdelse af deres forpligtelser ellers ville have haft for dem. Der er således behov for et regelsæt for genopretning og afvikling af CCP'er for at undgå afhængighed af skatteydernes penge, hvis en CCP bliver nødlidende.

(7)Formålet med et troværdigt regelsæt for genopretning og afvikling er i videst mulige omfang at sikre, at CCP'er fastsætter foranstaltninger for genopretning efter finansielle vanskeligheder for at fastholde en nødlidende eller forventeligt nødlidende CCP's kritiske funktioner, mens de øvrige aktiviteter afvikles gennem almindelige insolvensprocedurer, at bevare finansiel stabilitet, samtidig med at omkostningerne for skatteyderne ved en nødlidende CCP minimeres. Regelsættet for genopretning og afvikling styrker CCP'ers og myndigheders beredskab med hensyn til at afhjælpe finansielle vanskeligheder yderligere, og det giver myndigheder yderligere indblik i CCP'ers forberedelse på stressscenarier. Det giver også myndigheder beføjelser til at forberede sig på en eventuel afvikling af en CCP og forholde sig til en CCP's svigtende helbred på en koordineret måde og således bidrage til velfungerende finansielle markeder.

(8)Der findes på nuværende tidspunkt ingen harmoniserede bestemmelser om genopretning og afvikling af CCP'er på EU-plan. Nogle medlemsstater har allerede vedtaget lovgivningsændringer, der kræver, at CCP'er udarbejder genopretningsplaner, og som indfører mekanismer til afvikling af nødlidende CCP'er. Der er desuden betydelige materielle og processuelle forskelle mellem medlemsstaterne, for så vidt angår de love og administrative bestemmelser, der gælder for CCP'ers insolvens. Fraværet af fælles betingelser, beføjelser og procedurer for genopretning og afvikling af CCP'er vil sandsynligvis være en hindring for et velfungerende indre marked og bremse samarbejde mellem nationale myndigheder med hensyn til forvaltning af nødlidende CCP'er og anvendelse af relevante mekanismer for fordeling af tab blandt medlemmerne, både i EU og globalt. Dette gælder navnlig, når forskellige tilgange betyder, at nationale myndigheder ikke har samme grad af kontrol over eller samme mulighed for at afvikle CCP'er. Forskellene i genopretnings- og afviklingsordningerne kan påvirke CCP'er og deres medlemmer forskelligt i de enkelte medlemsstater og muligvis være konkurrenceforvridende på tværs af det indre marked. Manglende fælles regler for og værktøjer til forvaltning af en CCP's vanskeligheder kan påvirke deltagernes valg vedrørende clearing og CCP'ernes valg af etableringssted og således være til hinder for, at CCP'er drager fuld nytte af deres grundlæggende frihedsrettigheder i det indre marked. Dette kan så afholde deltagere fra at få adgang til CCP'er på tværs af grænser i det indre marked og hindre yderligere integration af Europas kapitalmarkeder. Fælles genopretnings- og afviklingsregler i alle medlemsstater er derfor nødvendige for at sikre, at CCP'ere ikke i udøvelsen af deres frihedsrettigheder i det indre marked er begrænset af medlemsstaternes finansielle kapacitet og myndighedernes kapacitet til at afhjælpe deres problemer.

(9)Gennemgangen af det regelsæt, der gælder for banker og andre finansielle institutioner, og som har fundet sted i kølvandet på krisen, og navnlig styrkelsen af bankernes kapital- og likviditetsbuffere, bedre værktøjer for makrotilsynspolitikker og omfattende regler for genopretning og afvikling af banker, har reduceret sandsynligheden for yderligere kriser og styrket alle finansielle institutioners og markedsinfrastrukturers modstandsdygtighed, herunder CCP'er, over for økonomiske stress, uanset om de skyldes systemiske forstyrrelser eller hændelser, der er specifikke for de enkelte institutioner. Siden den 1. januar 2015 har en genopretnings- og afviklingsordning været gældende for banker i alle medlemsstater i henhold til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2014/59/EU 20 .

(10)Med udgangspunkt i strategien for genopretning og afvikling af banker skal medlemsstaternes myndigheder være forberedt på og have passende genopretnings- og afviklingsværktøjer til deres rådighed til at håndtere situationer, der involverer nødlidende CCP'er. På grund af de forskellige funktioner og forretningsmodeller er der forskel på de iboende risici i banker og CCP'er. Derfor er der brug for særlige værktøjer og beføjelser ved scenarier med nødlidende CCP'er, der både kan skyldes CCP'ens clearingmedlemmers misligholdelse eller andre situationer end misligholdelsessituationer.

(11)Det er nødvendigt at benytte en forordning for at supplere og videreudvikle fremgangsmåden i forordning (EU) nr. 648/2012, der fastlægger ensartede tilsynskrav for CCP'er. Fastlæggelse af krav til genopretning og afvikling i et direktiv kan medføre uoverensstemmelser, da der potentielt kan vedtages forskellige nationale lovgivninger for et område, der i øvrigt er reguleret af umiddelbart gældende EU-ret, og som i stadig større grad er karakteriseret ved grænseoverskridende tilvejebringelse af CCP'ernes tjenesteydelser. Derfor er det også hensigtsmæssigt at vedtage ensartede regler, der er umiddelbart gældende for genopretning og afvikling af CCP'er.

(12)For at sikre overensstemmelse med eksisterende EU-lovgivning om finansielle tjenesteydelser og størst mulig finansiel stabilitet i hele EU bør afviklingsordningen finde anvendelse på alle CCP'er med forbehold af tilsynskravene i Rådets forordning (EU) nr. 648/2012, uanset om de har en banktilladelse. Hvis en CCP tilknyttet en koncern bliver insolvent, kan det hurtigt påvirke hele koncernens soliditet og medføre yderligere finansiel ustabilitet. De koncerner, som en CCP kan være en del af, skal ikke nødvendigvis underlægges hele ordningen. Visse bestemmelser kan også finde anvendelse på moderselskaber, hvis anvendelsen af disse bestemmelser på dette niveau vil resultere i en mere effektiv genopretning og afvikling. Myndigheder bør derfor råde over målrettede foranstaltninger, for så vidt angår moderselskaber, med henblik på at sikre effektiv genopretning og afvikling af CCP'en og mindske risikoen for afsmitning på andre enheder i koncernen.

(13)For at sikre, at afviklingsforanstaltninger træffes effektivt og er i overensstemmelse med målene for afvikling, bør medlemsstaterne udpege offentlige administrative myndigheder eller myndigheder med offentlige administrative beføjelser til at varetage de funktioner og opgaver i forbindelse med afviklingen. Medlemsstaterne bør også sikre, at disse afviklingsmyndigheder får tilført passende ressourcer. Såfremt en medlemsstat som afviklingsmyndighed udpeger den myndighed, som er ansvarlig for tilsynet med CCP'er, bør der træffes passende strukturelle foranstaltninger med henblik på at adskille tilsyns- og afviklingsfunktionerne, så enhver interessekonflikt og risiko for tilbageholdenhed med hensyn til forskrifter undgås.

(14)I betragtning af de konsekvenser, som en CCP's sammenbrud og de efterfølgende handlinger kan have for en medlemsstats finansielle system og økonomi, og det mulige behov for at anvende offentlige midler til at løse en krise, bør medlemsstaternes finansministerier eller andre relevante ministerier på et tidligt tidspunkt inddrages tæt i forløbet med genopretning og afvikling.

(15)Da CCP'er ofte leverer tjenesteydelser i hele EU, kræver effektiv genopretning og afvikling et samarbejde blandt kompetente myndigheder og afviklingsmyndigheder i tilsyns- og afviklingskollegier, navnlig i de forberedende faser af en genopretning og afvikling. Dette omfatter vurdering af de genopretningsplaner, som CCP'erne har udarbejdet, udarbejdelse og vedligeholdelse af afviklingsplaner og løsning af alle hindringer for afviklingsmulighederne.

(16)Ved afviklingen af CCP'er bør der findes en balance mellem på den ene side behovet for procedurer, der tager hensyn til situationens hastende karakter og muliggør effektive, rimelige og rettidige løsninger, og på den anden side nødvendigheden af at beskytte den finansielle stabilitet i alle de medlemsstater, hvor CCP'en er aktiv. Myndighederne, hvis kompetenceområde vil blive berørt af en CCP's sammenbrud, bør udveksle deres synspunkter i et afviklingskollegium for at nå disse mål. Med henblik på at sikre regelmæssig udveksling af synspunkter og koordinering med myndigheder i relevante tredjelande, bør disse ligeledes inviteres til at deltage i afviklingskolleger som observatører, hvor det er relevant. Myndighederne bør altid tage højde for, hvordan deres beslutninger påvirker den finansielle stabilitet i de medlemsstater, hvor CCP'ens aktiviteter er kritiske eller vigtige for de lokale finansielle markeder, bl.a. de markeder, hvor clearingmedlemmerne befinder sig, og hvor der er etableret tilknyttede handelspladser og finansielle markedsinfrastrukturer.

(17)Med henblik på at udarbejde ESMA's afgørelser vedrørende de opgaver, den er tildelt, og for at sikre omfattende inddragelse af EBA og dens medlemmer i udarbejdelsen af disse afgørelser, bør ESMA nedsætte et internt afviklingsudvalg og invitere relevante kompetente myndigheder under EBA til at deltage som observatører.

(18)For at håndtere en CCP's potentielle sammenbrud på en effektiv og forholdsmæssig måde bør myndighederne tage højde for en række faktorer under udøvelsen af deres genopretnings- og afviklingsbeføjelser, såsom karakteren af CCP'ens forretningsaktiviteter, aktionærstruktur, juridiske form, risikoprofil, størrelse og retlige status, dens forbundethed med det finansielle system. Myndighederne skal også tage hensyn til, om CCP'ens sammenbrud og efterfølgende afvikling efter almindelig insolvensbehandling kan forventes at få en betydelig negativ indvirkning på de finansielle markeder, andre finansielle institutioner eller på økonomien som helhed.

(19)For at kunne håndtere nødlidende CCP'er effektivt, bør myndighederne have beføjelse til at kræve gennemførelse af forberedende foranstaltninger for CCP'er. Der bør fastlægges en minimumsstandard for det indhold og de oplysninger, som genopretningsplaner skal indeholde for at sikre, at alle CCP'er i EU har tilstrækkeligt detaljerede planer for genopretning, hvis de kommer i økonomiske vanskeligheder. Disse planer bør være baseret på realistiske antagelser, der gælder i en række robuste og alvorlige scenarier, herunder forværringer, der skyldes en misligholdelsessituation eller situationer, der ikke er misligholdelsessituationer. Genopretningsplanen bør fremgå af CCP'ens forretningsorden, der er vedtaget med bindende virkning med clearingmedlemmerne. Sådanne forretningsordener bør desuden indeholde bestemmelser, der sikrer, at de i planen beskrevne genopretningsforanstaltninger kan håndhæves i alle scenarier. Genopretningsplaner bør ikke bygge på en antagelse om adgang til ekstraordinær finansiel støtte fra det offentlige eller udsætte skatteyderne for tabsrisiko.

(20)CCP'er bør udarbejde og regelmæssigt ajourfører deres genopretningsplaner. Kravet om udarbejdelse af en genopretningsplan bør finde anvendelse forholdsmæssigt under hensyn til CCP'ens systemiske betydning og dens indbyrdes forbundethed med det finansielle system. Genopretningsfasen bør i den forbindelse påbegyndes, når der er indtruffet en betydelig forværring af CCP'ens finansielle situation eller risiko for overtrædelse af tilsynskravene i henhold til forordning (EU) 648/2012. Dette bør fremgå med henvisning til et regelsæt af kvalitative eller kvantitative indikatorer, der er medtaget i genopretningsplanen.

(21)CCP'en bør indsende sin genopretningsplan til kompetente myndigheder og tilsynskollegiet, der er nedsat i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012, for en fuldstændig vurdering, der godkendes ved kollegiets fælles afgørelse. Vurderingen bør angive, om planen er omfattende og gør det muligt at genoprette CCP'ens levedygtighed inden for rimelig tid, også i perioder med alvorlig finansiel stress.

(22)Genopretningsplaner bør fastlægge omfattende foranstaltninger, som CCP'en vil iværksætte for at varetage alle umatchede forpligtelser, der ikke er opfyldt, tab, der ikke er dækket, manglende likviditet eller utilstrækkelig kapital samt foranstaltninger til at afhjælpe enhver reduceret præfinansieret finansiel ressource og likviditetsordning med henblik på at genoprette CCP'ens levedygtighed og dens fortsatte evne til at opfylde godkendelseskravene.

(23)CCP'er bør sikre, at planerne er ikkediskriminerende og afbalancerede med hensyn til deres virkninger og de incitamenter, de skaber. De bør ikke på en uforholdsmæssig måde sætte clearingmedlemmer eller kunder i en ugunstig situation. I henhold til forordning (EU) nr. 648/2012 bør en CCP navnlig sikre, at dens clearingmedlemmer har begrænsede eksponeringer over for CCP'en. CCP'er bør sikre, at alle relevante interessenter høres om genopretningsplanen gennem deres engagement i CCP'ens risikoudvalg og ved at blive involveret i udarbejdelsen af genopretningsplanen.

(24)For at sikre en CCP's evne til at anvende genopretningsmulighederne, hvor det er nødvendigt, på kontrakter eller aktiver, der reguleres af lovgivningen i et tredjeland, eller på enheder etableret i tredjelande, bør CCP'ens forretningsorden indeholde kontraktmæssige bestemmelser til dette formål.

(25)Hvis en CCP ikke fremlægger en passende genopretningsplan, bør de kompetente myndigheder kunne kræve, at CCP'en træffer de nødvendige foranstaltninger til at afhjælpe planens væsentlige mangler med henblik på at styrke CCP'ens forretning og sikre, at den kan genoprette kapitalen eller matche sine bøger i tilfælde af sammenbrud. Denne beføjelse bør give kompetente myndigheder mulighed for at træffe forebyggende foranstaltninger i det omfang, det er nødvendigt, for at afhjælpe alle mangler og således for at opfylde målene om finansiel stabilitet.

(26)Afviklingsplanlægning er et væsentligt element i en effektiv afvikling. Planerne bør udarbejdes af CCP'ens afviklingsmyndighed og vedtages i fællesskab med afviklingskollegiets relevante myndigheder. Myndighederne bør være i besiddelse af alle de oplysninger, der er nødvendige for at identificere og sikre videreførelse af kritiske funktioner. Indholdet af en afviklingsplan bør dog stå i passende forhold til CCP'ens systemiske betydning og blandt andet være baseret på oplysninger fra den.

(27)Afviklingsmyndighederne bør på grundlag af vurderingen af afviklingsmulighederne have beføjelse til direkte eller indirekte via den kompetente myndighed at kræve ændringer i CCP'ens opbygning og organisering, træffe nødvendige og forholdsmæssige foranstaltninger til at reducere eller fjerne væsentlige hindringer for anvendelsen af afviklingsværktøjer og sikre, at de pågældende enheder kan afvikles.

(28)Afviklingsplaner og vurderinger af genopretningsmuligheder er områder, hvor daglige tilsynshensyn tilsidesættes af behovet for at fremskynde og sikre hurtige omstruktureringsforanstaltninger med henblik på at sikre en CCP's kritiske funktioner og beskytte den finansielle stabilitet. I tilfælde af tvister mellem de forskellige medlemmer af afviklingskollegiet om de afgørelser, der skal træffes om CCP'ens afviklingsplan, vurderingen af CCP'ens genopretningsmuligheder og afgørelsen om at fjerne alle hindringer for en genopretning, bør ESMA indtage en mæglerrolle i medfør af artikel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010. Sådan bindende mægling foretaget af ESMA bør dog ikke desto mindre i lyset af ESMA-medlemmernes kompetencer udarbejdes med henblik på vurdering af et internt udvalg under ESMA for at sikre finansiel stabilitet og føre tilsyn med clearingmedlemmer i flere medlemsstater. Visse kompetente myndigheder bør i henhold til EBA-forordningen inviteres til at deltage som observatører i dette interne udvalg under ESMA i lyset af, at disse myndigheder udfører lignende opgaver i henhold til direktiv 2014/59/EU. Sådan mægling bør ikke forhindre ikkebindende mægling i overensstemmelse med artikel 31 i forordning (EU) nr. 1095/2010 i andre tilfælde.

(29)Hvor det er hensigtsmæssigt for at nå målet om velordnet genopretning og afvikling, bør kompetente myndigheder og afviklingsmyndigheder identificere specifikke foranstaltninger vedrørende et moderselskab. Afhængigt af strukturen for den koncern, som CCP'en tilhører, kan der være behov for, at CCP'ens genopretningsplan indeholder betingelser for, hvornår finansiel støtte, garantier eller andre former for støtte til driften fra et moderselskab eller en anden enhed i koncernen eventuelt kan udløses til en CCP i samme koncern. Gennemsigtighed af sådanne ordninger vil afhjælpe risici med hensyn til likviditet og soliditet for den koncernenhed, der yder støtte til en CCP, der står over for finansielle vanskeligheder. Enhver ændring af en sådan ordning bør betragtes som en væsentlig ændring med hensyn til gennemgang af genopretningsplanen.

(30)Fortrolige oplysninger i genopretnings- og afviklingsplanerne bør i betragtning af de følsomme oplysninger, de indeholder, være omfattet af fortrolighedsbestemmelser.

(31)De kompetente myndigheder bør sende genopretningsplanerne og eventuelle ændringer heraf til de relevante afviklingsmyndigheder, og sidstnævnte bør sende afviklingsplanerne og eventuelle ændringer heraf til de kompetente myndigheder for at sikre, at alle relevante myndigheder til stadighed holdes fuldt ud orienteret.

(32)For at bevare den finansielle stabilitet er det vigtigt, at de kompetente myndigheder har mulighed for at afhjælpe forværringen af en CCP's finansielle og økonomiske situation, inden CCP'en når til et punkt, hvor myndighederne ikke har noget andet alternativ end at afvikle den eller henstille til CCP'en om at ændre kurs, hvis dens aktiviteter kan skade den samlede finansielle stabilitet. Derfor bør de kompetente myndigheder tillægges beføjelser til tidlig indgriben for at undgå eller minimere negative virkninger for den finansielle stabilitet, der kan være konsekvensen, hvis CCP'en gennemfører visse foranstaltninger. Beføjelserne til tidlig indgriben bør tildeles kompetente myndigheder ud over deres beføjelser efter medlemsstaternes nationale lovgivninger eller efter forordning (EU) 648/2012 vedrørende forhold, der ikke anses for tidlig indgriben.

(33)I faserne for genopretning og tidlig indgriben bør aktionærerne bevare deres rettigheder fuldstændigt. De bør ikke længere have sådanne rettigheder, når CCP'en er kommet under afvikling.

(34)Regelsættet for afvikling bør give mulighed for afvikling i tide, inden en CCP bliver insolvent. En CCP bør betragtes som nødlidende eller forventeligt nødlidende, hvis den overtræder eller i nær fremtid forventes at overtræde kravene til fortsat tilladelse, når dens genopretning ikke har været i stand til at genoprette dens levedygtighed, når CCP'ens aktiver er eller ikke i nær fremtid forventes at være mindre end dens forpligtelser, når CCP'en ikke kan eller ikke i nær fremtid forventes at kunne indfri sin gæld, når den forfalder, eller når CCP'en har behov for ekstraordinær finansiel støtte fra det offentlige. At en CCP ikke opfylder alle kravene til tilladelse, bør imidlertid ikke i sig selv være begrundelse for, at den kommer under afvikling.

(35)Ydelse af likviditetsstøtte fra en centralbank i en nødsituation – hvor en sådan facilitet er tilgængelig – bør ikke betragtes som bevis for, at CCP'en er eller i nær fremtid vil være ude af stand til at betale sine forpligtelser, når de forfalder. For at bevare den finansielle stabilitet, navnlig i tilfælde af systemisk likviditetsmangel, bør statsgarantier for likviditetsfaciliteter, som udstedes af centralbanker, eller statsgarantier for nyligt udstedte forpligtelser med henblik på at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse af en medlemsstats økonomi ikke nødvendigvis udløse afviklingsregelsættet, forudsat at en række betingelser er opfyldt.

(36)Når en CCP opfylder betingelserne for afvikling, bør CCP'ens afviklingsmyndighed råde over et harmoniseret sæt afviklingsværktøjer samt beføjelser. Anvendelsen heraf bør være underlagt fælles betingelser, mål og overordnede principper. Afviklingsmyndighedernes anvendelse af supplerende værktøjer og beføjelser bør være i overensstemmelse med afviklingsprincipperne og -målene. Navnlig bør anvendelsen af disse værktøjer og beføjelser ikke indvirke negativt på den effektive afvikling af grænseoverskridende koncerner.

(37)De primære mål for afvikling bør være at sikre videreførelse af kritiske funktioner, undgå negative virkninger for den finansielle stabilitet, beskytte offentlige midler ved at minimere afhængigheden af ekstraordinær finansiel støtte fra det offentlige til nødlidende CCP'er.

(38)Videreførelse af en nødlidende CCP's kritiske funktioner, omend de, hvor det er relevant, skal omstruktureres i form af ændringer af ledelsen, som en going concern gennem brug af afviklingsværktøjer, bør så vidt muligt ske under anvendelse af private midler. Dette kan opnås gennem salg til eller fusion med en solvent tredjepart eller efter omstrukturering eller en nedskrivning af CCP'ens aftaler og forpligtelser gennem fordeling af tab og positioner eller efter en nedskrivning af aktier eller nedskrivning og konvertering af CCP'ens gæld til egenkapital med henblik på at foretage en rekapitalisering. I henhold til dette mål, forud for disse foranstaltninger, bør afviklingsmyndigheden tage hensyn til alle CCP'ens eksisterende og udestående kontraktlige forpligtelser i henhold til, hvordan de var blevet indkaldt under en almindelig insolvensbehandling.

(39)Det er nødvendigt at handle hurtigt og resolut for at opretholde markedstilliden og minimere afsmitningseffekterne. Når betingelserne for afvikling er opfyldt, bør CCP'ens afviklingsmyndighed ufortøvet træffe passende og koordinerede afviklingsforanstaltninger af hensyn til samfundets interesse. En CCP's sammenbrud kan opstå under omstændigheder, der kræver umiddelbar reaktion fra den relevante afviklingsmyndighed. Myndigheden bør derfor have mulighed for at træffe afviklingsforanstaltninger uanset CCP'ens udøvelse af genopretningsforanstaltninger eller uden først at skulle anvende beføjelserne til tidlig indgriben.

(40)Når CCP'ens afviklingsmyndighed træffer afviklingsforanstaltninger, bør den tage hensyn til og følge de foranstaltninger, der er fastsat i afviklingsplanerne, der er udarbejdet i afviklingskollegiet, medmindre myndighederne i lyset af sagens omstændigheder vurderer, at afviklingsmålene kan opfyldes mere effektivt ved at træffe foranstaltninger, som ikke er fastsat i afviklingsplanerne. Afviklingsmyndigheden bør ufortøvet underrette afviklingsmyndigheden om de afviklingsforanstaltninger, den har til hensigt at iværksætte, navnlig hvis sådanne handlinger afviger fra planen.

(41)Indgreb i ejendomsrettigheder bør stå i forhold til risikoen for finansiel stabilitet. Afviklingsværktøjerne bør derfor kun anvendes på CCP'er, der opfylder betingelserne for afvikling, navnlig når det er nødvendigt for at forfølge målet om finansiel stabilitet i almenhedens interesse. Da afviklingsværktøjer og -beføjelser kan gribe ind i aktionærernes, clearingdeltageres og kreditorernes rettigheder, bør afviklingsforanstaltninger kun træffes, når de i samfundets interesse er nødvendige, og ethvert indgreb i disse rettigheder bør være i overensstemmelse med chartret. Hvis kreditorer inden for samme klasse behandles forskelligt som led i en afviklingsforanstaltning, bør sådanne forskelle navnlig være begrundet i hensynet til samfundets interesse og stå i forhold til de konkrete risici, og de må hverken direkte eller indirekte medføre forskelsbehandling på grund af nationalitet.

(42)De berørte aktionærer, clearingdeltagere og kreditorer bør ikke lide større tab end dem, de ville have lidt, hvis afviklingsmyndigheden ikke havde indledt en afviklingsforanstaltning mod CCP'en, og de i stedet havde været underlagt eventuelle udestående forpligtelser i henhold til CCP'ens genopretningsplan eller andre foranstaltninger i dens forretningsorden, eller hvis CCP'en var blevet afviklet efter almindelig insolvensbehandling. Hvis en del af aktiverne i en CCP under afvikling overføres til en privat køber eller en bro-CCP, bør den resterende del af CCP'en afvikles ved almindelig insolvensbehandling.

(43)For at beskytte aktionærers, modparters og kreditorers rettigheder bør der fastlægges klare forpligtelser vedrørende værdiansættelsen af aktiver og passiver i CCP'en og værdiansættelsen af den behandling, som aktionærer og kreditorer ville have fået, hvis afviklingsmyndigheden ikke havde indledt en afviklingsforanstaltning. Det bør være muligt at indlede en værdiansættelse allerede i genopretningsfasen. Inden der træffes nogen iværksættelsesforanstaltning, bør der foretages en retfærdig og realistisk værdiansættelse af CCP'ens aktiver og passiver. En sådan værdiansættelse bør kun kunne påklages sammen med afviklingsafgørelsen. I visse tilfælde bør der efter anvendelsen af afviklingsværktøjer gennemføres en sammenligning af den behandling, som aktionærer og kreditorer faktisk har fået, og den behandling de ville have fået, hvis afviklingsmyndigheden ikke havde indledt afviklingsforanstaltning mod CCP'en, og de i stedet havde været underlagt eventuelle udestående forpligtelser i henhold til CCP'ens genopretningsplan, andre foranstaltninger i dens forretningsorden eller efter almindelig insolvensbehandling. Hvis aktionærer eller kreditorer som betaling eller kompensation for deres krav har modtaget et mindre beløb end det, de ville have modtaget, hvis afviklingsmyndigheden ikke havde indledt afviklingsforanstaltning mod CCP'en, og de i stedet havde været underlagt eventuelle udestående forpligtelser i henhold til CCP'ens genopretningsplan eller andre foranstaltninger i dens forretningsorden, eller hvis CCP'en var blevet afviklet efter almindelig insolvensbehandling, bør de i visse tilfælde være berettiget til at få differencen udbetalt. I modsætning til værdiansættelsen forud for afviklingsforanstaltningen bør denne sammenligning kunne anfægtes uafhængigt af afviklingsafgørelsen. Medlemsstaterne bør frit kunne afgøre, hvordan de vil betale en eventuel konstateret forskel i behandlingen til de pågældende aktionærer og kreditorer.

(44)Med henblik på at sikre en effektiv afvikling bør alle tab, der skal fordeles, for at CCP'en kan genetablere en matched bog med udestående positioner og opfylde sine løbende betalingsforpligtelser, fastsættes så nøjagtigt som muligt under værdiansættelsen. Værdiansættelsen af nødlidende CCP'ers aktiver og passiver bør bygge på rimelige, forsigtige og realistiske antagelser på det tidspunkt, hvor afviklingsværktøjerne anvendes. Værdien af passiver bør imidlertid ikke påvirkes af CCP'ens finansielle situation ved værdiansættelsen. Afviklingsmyndighederne bør i hastetilfælde kunne foretage en hurtig værdiansættelse af en nødlidende CCP's aktiver eller passiver. Denne værdiansættelse bør være midlertidig og gælde, indtil der foretages en uafhængig værdiansættelse.

(45)Når afviklingen indledes, bør alle udestående kontraktlige forpligtelser, der er fastsat i CCP'ens forretningsorden, herunder udestående genopretningsforanstaltninger, honoreres, undtagen hvis udøvelsen af en anden afviklingsbeføjelse eller et andet afviklingsværktøj er mere velegnet til at undgå negative virkninger for den finansielle stabilitet eller for at sikre CCP'ens kritiske funktioner inden for rimelig tid. Tab bør herefter dækkes af lovregulerede kapitalinstrumenter og fordeles på aktionærerne op til deres kapacitet enten ved annullering eller overførsel af ejerskabsinstrumenter eller ved kraftig udvanding. Hvis disse instrumenter ikke er tilstrækkelige, bør afviklingsmyndighederne have beføjelse til at nedskrive efterstillet usikret gæld og privilegerede usikrede forpligtelser i det omfang, det er nødvendigt, uden at bringe den overordnede finansielle stabilitet i fare, i henhold til deres prioritet efter gældende national lovgivning om insolvens.

(46)Hvis CCP'en udøver sine genopretningsforanstaltninger og ikke formår at bremse tabene, genoprette den til en afbalanceret position for så vidt angår en matched bog af udestående positioner eller omfattende supplering af præfinansierede ressourcer, eller hvis afviklingsmyndigheden har bestemt, at CCP'ens gennemførelse af disse handlinger vil være skadelig for finansiel stabilitet, bør myndighedens udøvelse af sine beføjelser til at fordele udestående tab og positioner være rettet mod fordeling af udestående tab og derved sikre, at CCP'en vender tilbage til en afbalanceret position, og at de nødvendige præfinansierede ressourcer suppleres enten gennem fortsat anvendelse af værktøjerne i CCP'ens forretningsorden eller gennem andre handlinger.

(47)Afviklingsmyndighederne bør også sikre, at omkostningerne i forbindelse med CCP'ens afvikling holdes på et minimum, og at kreditorer i samme klasse behandles ens. Hvis kreditorer i samme klasse behandles forskelligt som led i en afviklingsforanstaltning, bør sådanne forskelle være begrundet i almene hensyn og i, at de hverken direkte eller indirekte indebærer forskelsbehandling på grund af nationalitet eller nogen anden årsag.

(48)Afviklingsværktøjerne bør anvendes i videst mulige omfang inden en eventuel kapitaltilførsel fra den offentlige sektor eller en tilsvarende ekstraordinær finansiel støtte fra det offentlige til en CCP. Anvendelse af finansiel støtte fra det offentlige til at hjælpe med afviklingen af nødlidende institutioner bør overholde gældende bestemmelser om statsstøtte.

(49)I en effektiv afviklingsordning bør omkostningerne til afvikling af en nødlidende CCP i mindst muligt omfang bæres af skatteyderne. En sådan ordning bør desuden sikre, at CCP'er kan afvikles uden at bringe den finansielle stabilitet i fare. Fordelingsværktøjerne for tab og positioner opfylder dette mål, idet de sikrer, at den nødlidende CCP's aktionærer og modparter, der er blandt den nødlidende CCP's kreditorer, lider passende tab og bærer en passende del af de omkostninger, der er forbundet med CCP'ens sammenbrud. Fordelingsværktøjerne for tab og positioner giver således en CCP's aktionærer og modparter større incitament til at overvåge en CCP's sundhedstilstand under normale omstændigheder i henhold til anbefalingerne fra Rådet for Finansiel Stabilitet 21 .

(50)For at sikre, at afviklingsmyndighederne har det nødvendige råderum til at allokere tab og positioner til modparter under en række forskellige omstændigheder, bør disse myndigheder kunne anvende fordelingsværktøjerne for tab og positioner, både når målet er at videreføre den nødlidende CCP's aktiviteter, og når kritiske ydelser overføres til en bro-CCP eller en tredjepart, og den resterende del af CCP'en indstiller sin virksomhed og likvideres.

(51)Hvis fordelingsværktøjerne for tab og positioner anvendes med henblik på at genoprette den nødlidende CCP's levedygtighed, så den vil kunne fortsætte sin virksomhed som en going concern, bør afviklingen ledsages af udskiftning af ledelsen, medmindre det er hensigtsmæssigt og nødvendigt at beholde ledelsen for at nå afviklingsmålene, og af en efterfølgende omstrukturering af CCP'en og dens aktiviteter på en måde, der fokuserer på årsagerne til dens sammenbrud. Omstruktureringen bør gennemføres ved iværksættelse af en plan for omorganisering af forretningsaktiviteterne, der bør være forenelig med den omstruktureringsplan, som CCP'en eventuelt skal indgive i henhold til rammebestemmelserne for statsstøtte.

(52)Værktøjerne for fordeling af tab og positioner bør anvendes med henblik på igen at afstemme CCP'ens bøger, dæmme op for yderligere tab og tilvejebringe yderligere ressourcer til at bidrage til rekapitaliseringen af CCP'en og supplere dens præfinansierede ressourcer. For at sikre, at de er effektive og opfylder deres mål, bør de kunne anvendes på flest mulige kontrakter, der giver anledning til usikrede forpligtelser, eller som skaber en umatched bog for den nødlidende CCP. De bør omfatte muligheden for at auktionere misligholdende medlemmers positioner blandt de øvrige clearingmedlemmer, fordele dem tvangsmæssigt i det omfang, frivillige ordninger i henhold til genopretningsplanen ikke er udtømt, da afviklingen blev indledt, helt eller delvist ophæve misligholdende clearingmedlemmers, produktlinjers eller CCP'ens kontrakter, foretage yderligere haircuts af udgående variationsmarginbetalinger, udøve alle udestående cash calls i genopretningsplaner, udøve yderligere cash calls, der specifikt er øremærket afviklingsmyndigheden, og nedskrive kapital- og gældsinstrumenter udstedt af CCP'en eller andre usikrede forpligtelser og konvertere af alle gældsinstrumenter til aktier.

(53)Afviklingsmyndighederne bør i en række tilfælde kunne udelukke eller delvist udelukke nogle kontrakter fra fordelingen af tab og positioner. Når disse udelukkelser tages i anvendelse, kan omfanget af tab eller eksponering for andre kontrakter øges for at tage hensyn til udelukkelserne, dog således at princippet om, at "ingen kreditor må stilles ringere", overholdes.

(54)Hvis afviklingsværktøjerne er blevet anvendt til at overføre en CCP's kritiske ydelser eller levedygtige forretningsaktiviteter til en sund enhed som f.eks. en privat køber eller en bro-CCP, bør den resterende del af CCP'en likvideres inden for en passende tidsfrist under hensyntagen til det behov, der måtte være for, at den nødlidende CCP ved hjælp af tjenesteydelser eller støtte sætter køberen eller bro-CCP'en i stand til at udføre de ved overførslen erhvervede aktiviteter eller ydelser.

(55)Virksomhedssalgsværktøjet bør give myndigheder mulighed for at sælge CCP'en eller dele af dens forretningsaktiviteter til en eller flere købere uden aktionærernes samtykke. Ved anvendelsen af virksomhedssalgsværktøjet bør myndighederne foranstalte markedsføringen af CCP'en eller en del af dens forretningsaktiviteter på en åben, gennemsigtig og ikkediskriminerende måde og samtidig sigte mod så høj en salgspris som muligt.

(56)Et eventuelt nettoprovenu fra overførslen af aktiver eller passiver fra den CCP, der er under afvikling, når virksomhedssalgsværktøjet anvendes, bør gå til den enhed, der er tilbage efter opløsningen. Et eventuelt nettoprovenu fra overførslen af ejerskabsinstrumenter udstedt af den CCP, der er under afvikling, når virksomhedssalgsværktøjet anvendes, bør gå til aktionærerne. Provenuet bør opgøres netto, dvs. efter fradrag af omkostningerne i forbindelse med CCP'ens sammenbrud og dens afviklingsprocedure.

(57)For at kunne sælge forretningsaktiviteterne i tide og beskytte den finansielle stabilitet bør vurderingen af køberen af en kvalificeret andel gennemføres rettidigt, således at anvendelsen af virksomhedssalgsværktøjet ikke udsættes.

(58)Oplysninger vedrørende markedsføringen af en nødlidende CCP og forhandlingerne med potentielle købere forud for anvendelsen af virksomhedssalgsværktøjet vil ofte være systemisk vigtige. For at sikre finansiel stabilitet er det vigtigt, at den påkrævede offentliggørelse af sådanne oplysninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 22 , kan udsættes med den tid, der er nødvendig til at planlægge og strukturere afviklingen af CCP'en, i overensstemmelse med de udsættelser, reglerne for markedsmisbrug tillader.

(59)Som en CCP, der helt eller delvis ejes af en eller flere offentlige myndigheder eller kontrolleres af afviklingsmyndigheden, bør en bro-CCP's hovedformål være at sikre, at væsentlige finansielle tjenesteydelser fortsat ydes til clearingmedlemmer og kunder hos den CCP, der er under insolvensbehandling, og at væsentlige finansielle aktiviteter fortsat udføres. Bro-CCP'en bør drives som en levedygtig going concern og genintroduceres på markedet, når de rette betingelser er til stede eller likvideres, hvis den ikke er levedygtig.

(60)Hvis alle andre muligheder praktisk talt ikke er mulige eller bevisligt er utilstrækkelige til at beskytte finansiel stabilitet, bør det offentlige kunne gribe ind ved hjælp af tilførsel af egenkapital eller midlertidigt offentligt ejerskab i henhold til gældende statsstøtteregler, herunder omstrukturering af en CCP's aktiviteter, og åbne mulighed for at investerede midler med tiden tilbagebetales. Anvendelsen af offentlige stabiliseringsværktøjer er uanset centralbankernes rolle med hensyn til at tilføre det finansielle system likviditet, også i perioder med stress. 

(61)For at sikre at en EU-myndighed kan anvende fordelingsværktøjerne for tab og positioner på kontrakter med enheder etableret i tredjelande, bør CCP'ens forretningsorden omfatte denne mulighed.

(62)Afviklingsmyndighederne bør have alle de nødvendige retlige beføjelser, der vil kunne udøves i forbindelse med anvendelsen af afviklingsværktøjer, i forskellige kombinationer. De bør omfatte beføjelsen til at overføre en nødlidende CCP's ejerskabsinstrumenter, aktiver, rettigheder, forpligtelser eller passiver til en anden enhed såsom en anden CCP eller en bro-CCP, beføjelsen til at nedskrive eller annullere ejerskabsinstrumenter eller til at nedskrive eller konvertere en nødlidende CCP's forpligtelser, beføjelsen til at nedskrive variationsmargin, beføjelsen til at håndhæve alle udestående forpligtelser fra tredjeparter med hensyn til CCP'en, herunder cash calls og fordelinger af positioner, beføjelsen til at ophæve CCP'ens kontrakter helt eller delvist, beføjelsen til at udskifte ledelsen og til at indføre et midlertidigt stop for indfrielse af fordringer. CCP'en og medlemmerne af dens bestyrelse og øverste ledelse bør fortsat, med forbehold for medlemsstatens lovgivning, bære det civil- eller strafferetlige ansvar for, at CCP'en er blevet nødlidende.

(63)Regelsættet for afvikling bør bl.a. omfatte procedurekrav, der sikrer, at afviklingsforanstaltningerne meddeles og offentliggøres efter reglerne. Men da de oplysninger, der indhentes af afviklingsmyndighederne og deres professionelle rådgivere under afviklingen, kan være følsomme, bør de være omfattet af en effektiv fortrolighedsordning, indtil afviklingsbeslutningen offentliggøres. Det forhold, at nærmere oplysninger om indholdet af genopretnings- og afviklingsplaner og resultatet af en vurdering af disse planer kan have vidtrækkende konsekvenser, navnlig for de berørte selskaber, skal tages i betragtning. Enhver oplysning vedrørende en afgørelse, som kommer frem, før afgørelsen er truffet, det være sig om opfyldelsen af betingelserne for afvikling, om brugen af et bestemt værktøj eller om enhver foranstaltning under sagsbehandlingen, må antages at have indvirkning på de almene og private interesser, der er berørt af foranstaltningen. Den oplysning, at afviklingsmyndigheden er i færd med at undersøge en konkret CCP, kan dog være nok til at få negative konsekvenser for det pågældende institut. Det er derfor nødvendigt at sikre, at der forefindes passende mekanismer til at bevare fortroligheden af sådanne oplysninger vedrørende eksempelvis det nærmere indhold af genopretnings- og afviklingsplaner og resultatet af eventuelle vurderinger foretaget i den forbindelse.

(64)Afviklingsmyndighederne bør have accessoriske beføjelser til at sikre effektiviteten af overførslen af ejerskabs- eller gældsinstrumenter samt aktiver, rettigheder og passiver. Med forbehold af sikkerhedsforanstaltningerne bør disse beføjelser omfatte beføjelser til at ophæve tredjemands rettigheder til de overførte instrumenter eller aktiver og beføjelsen til at fuldbyrde kontrakter og til at sørge for videreførelse af eksisterende ordninger over for modtageren af de overførte aktiver og ejerskabsinstrumenter. Arbejdstageres ret til at opsige en ansættelseskontrakt bør dog ikke anfægtes. En parts ret til at opsige en kontrakt med en CCP under afvikling eller en af dennes koncernenheder af andre grunde end afvikling af den nødlidende CCP bør heller ikke berøres. Afviklingsmyndighederne bør også have accessorisk beføjelse til at kræve, at den resterende del af CCP'en, der afvikles ved almindelig insolvensbehandling, yder de tjenesteydelser, der er nødvendige for, at den CCP, til hvilken aktiverne, kontrakterne eller ejerskabsinstrumenterne er overført i medfør af anvendelsen af virksomhedssalgs- eller bro-CCP-værktøjet, er i stand til at drive sine forretningsaktiviteter.

(65)I overensstemmelse med artikel 47 i chartret har de berørte parter ret til en retfærdig rettergang og effektive retsmidler mod de foranstaltninger, der berører dem. De afgørelser, der træffes af afviklingsmyndighederne, bør derfor kunne påklages.

(66)Afviklingsforanstaltningen truffet af nationale afviklingsmyndigheder kan forudsætte økonomiske vurderinger og en stor skønsmargen. De nationale afviklingsmyndigheder er udstyret med den specifikke ekspertise, der kræves for at foretage sådanne vurderinger og fastslå den mest hensigtsmæssige brug af skønsmargenen. Det er derfor vigtigt at sikre, at de økonomiske vurderinger, som nationale afviklingsmyndigheder foretager i denne forbindelse, danner grundlag for nationale domstoles behandling af de pågældende krisestyringsforanstaltninger.

(67)Med henblik på at dække ekstreme hastetilfælde, og da en suspension af enhver afgørelse truffet af afviklingsmyndighederne kan være til hinder for videreførelsen af kritiske funktioner, er det nødvendigt at fastlægge, at en påklage ikke bør medføre automatisk suspension af retsvirkningerne af den anfægtede afgørelse, og at afviklingsmyndighedens afgørelse bør kunne fuldbyrdes omgående.

(68)Når det er nødvendigt for at beskytte tredjemand, der i medfør af myndighedernes udøvelse af afviklingsbeføjelser i god tro har erhvervet aktiver, kontrakter, rettigheder og passiver i den CCP, der er under afvikling, og for at sikre de finansielle markeders stabilitet, bør en klageadgang endvidere ikke berøre efterfølgende administrative handlinger eller transaktioner, der er baseret på en annulleret afgørelse. I sådanne tilfælde bør afhjælpning i tilfælde af en fejlagtig afgørelse derfor være begrænset til kompensation for den skade, de berørte personer har lidt.

(69)Da det i forbindelse med alvorlige risici for finansiel ustabilitet i medlemsstaten og EU kan haste med at træffe en afviklingsforanstaltning, bør enhver procedure i national ret, der har forbindelse med en ansøgning om en domstols forhåndsgodkendelse af en krisestyringsforanstaltning og domstolens behandling af en sådan ansøgning, afvikles hurtigt. Dette berører ikke berørte parters eventuelle ret til at indgive en begæring til domstolen om at omstøde afgørelsen inden for en begrænset frist, efter at afviklingsmyndigheden har truffet krisestyringsforanstaltningen.

(70)Af hensyn til en effektiv afvikling og for at undgå kompetencekonflikter bør der ikke indledes en almindelig insolvensbehandling for den nødlidende CCP, og der bør heller ikke pågå en sådan, mens afviklingsmyndigheden udøver sine afviklingsbeføjelser eller anvender afviklingsværktøjer, bortset fra når det sker på afviklingsmyndighedens initiativ eller med dens samtykke. Det er hensigtsmæssigt og nødvendigt at suspendere visse kontraktlige forpligtelser i en begrænset periode for at give afviklingsmyndigheden tid til at tage afviklingsværktøjerne i brug. Dette bør dog ikke gælde en nødlidende CCP's forpligtelser over for systemer udpeget under Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF 23 andre centrale modparter og centralbanker. Direktiv 98/26/EF reducerer den risiko, der er forbundet med deltagelse i betalings- og værdiparpirafregningssystemer, navnlig ved at reducere forstyrrelserne i tilfælde af insolvens hos en deltager i et sådant system. For at sikre, at sådanne sikkerhedsforanstaltninger fungerer hensigtsmæssigt i krisesituationer og samtidig giver operatører af betalings-og værdipapirsystemer og andre markedsdeltagere en passende sikkerhed, fastsættes det i dette direktiv, at en kriseforebyggelsesforanstaltning eller en krisestyringsforanstaltning ikke i sig selv bør anses for en insolvensbehandling henhold til direktiv 98/26/EF, forudsat at de væsentlige forpligtelser i henhold til kontrakten fortsat opfyldes. Driften af et system, der er udpeget i henhold til eller retten til sikkerhed i henhold til direktiv 98/26/EF bør imidlertid ikke undermineres.

(71)For at sikre, at afviklingsmyndighederne i forbindelse med overførsel af aktiver og passiver til en privat køber eller en bro-CCP har et tilstrækkeligt tidsrum til at identificere de kontrakter, der skal overføres, kan det være formålstjenligt at indføre proportionelt afpassede restriktioner for modparternes ret til at afslutte, fremskynde eller på anden måde opsige finansielle kontrakter forud for overførslen. En sådan restriktion vil være nødvendig for at give myndighederne mulighed for at danne sig et korrekt indtryk af den nødlidende CCP's balance, uafhængigt af de ændringer i værdi og omfang, som en omfattende udøvelse af opsigelsesrettigheder ville medføre. For ikke at gribe mere ind i modparternes kontraktlige rettigheder end højst nødvendigt bør restriktionen på opsigelsesrettigheder kun gælde i forbindelse med en kriseforebyggelsesforanstaltning eller en afviklingsforanstaltning, herunder forekomsten af en begivenhed, der er direkte knyttet til anvendelsen af en sådan foranstaltning, og retten til opsigelse i forbindelse med enhver anden misligholdelse, herunder undladelse af at foretage betalinger eller fastsætte margener, bør fortsat bestå.

(72)For at bevare legitime kapitalmarkedsordninger i tilfælde af en overførsel af nogle af en nødlidende CCP's aktiver, kontrakter, rettigheder og passiver, men ikke alle, bør der indføres sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre opsplitning af indbyrdes forbundne forpligtelser, rettigheder og kontrakter, alt efter omstændighederne. En sådan restriktion på selektiv udvælgelse blandt indbyrdes forbundne kontrakter bør udstrækkes til også at gælde for kontrakter og tilknyttede sikkerheder med samme modpart, som er omfattet af aftaler om sikkerhed, finansiel sikkerhedsstillelse i form af overdragelse af ejendomsret, modregning, slutafregning og struktureret finansiering. Hvis beskyttelsesforanstaltningen finder anvendelse, bør afviklingsmyndighederne forsøge at overføre alle indbyrdes forbundne kontrakter, der er omfattet af en beskyttet ordning, eller lade dem alle blive i den resterende del af den nødlidende CCP. Sådanne sikkerhedsforanstaltninger bør sikre, at den lovbestemte behandling af kapital ved eksponeringer, der er omfattet af en nettingaftale som omhandlet i direktiv 2013/36/EU, berøres mindst muligt.

(73)EU-CCP'er leverer ydelser til clearingmedlemmer og kunder i tredjelande, og CCP'er i tredjelande leverer ydelser til clearingmedlemmer og kunder i EU. En effektiv afvikling af internationalt aktive CCP'er kræver samarbejde mellem medlemsstaternes og tredjelandes afviklingsmyndigheder. Til det formål bør ESMA udarbejde retningslinjer om det relevante indhold af de samarbejdsaftaler, der skal indgås med myndigheder i tredjelande. Disse samarbejdsaftaler skal sikre effektiv planlægning, beslutningstagning og koordinering i forhold til internationalt aktive CCP'er. Nationale afviklingsmyndigheder bør under visse omstændigheder anerkende og fuldbyrde afviklingsprocedurer i et tredjeland. Der bør finde et samarbejde sted om både datterselskaber af EU- og tredjelands-CCP'er samt deres clearingmedlemmer og kunder.

(74)Med henblik på at sikre ensartet harmonisering og passende beskyttelse af markedsdeltagere i hele EU bør Kommissionen vedtage udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ESMA udarbejder ved hjælp af delegerede retsakter i henhold til artikel 290 i TEUF og i overensstemmelse med artikel 10 til 14 i forordning (EU) nr. 1095/2010 med henblik på at præcisere indholdet af skriftlige ordninger og procedurer for afviklingskollegiernes funktion, indholdet af afviklingsplaner og elementer, der er relevante for udførelsen af værdiansættelser.

(75)Kommissionen bør efter en anmodning fra afviklingsmyndigheden for en CCP under afvikling eller fra den kompetente myndighed for et clearingmedlem i en CCP under afvikling og efter en ikkebindende udtalelse fra ESMA kunne suspendere enhver clearingforpligtelse, der følger efter artikel 5 i forordning (EU) nr. 648/2012, for specifikke kategorier af OTC-derivater, der cleares af en CCP, som er under afvikling. Suspensionsafgørelsen bør kun træffes, hvis den er nødvendig for at bevare finansiel stabilitet og markedstillid, navnlig for at undgå afsmittende virkninger og for at undgå, at modparter og investorer får høje og usikre eksponeringer over for en CCP. Når afgørelsen træffes, bør Kommissionen tage hensyn til målene med afviklingen og kriterierne i forordning (EU) nr. 648/2012 om at underlægge OTC-derivater clearingforpligtelsen for de OTC-derivater for de OTC-derivater, som anmodningen om suspension gælder. Suspensionen bør være af midlertidig karakter og med mulighed for fornyelse. CCP'ens risikoudvalgs rolle, som den fremgår af artikel 28 i forordning (EU) nr. 648/2012, bør ligeledes styrkes for yderligere at tilskynde CCP'en til at forvalte sine risici på en forsvarlig måde og for at forbedre dens modstandsdygtighed. Medlemmer af risikoudvalget bør kunne underrette den kompetente myndighed, hvis CCP'en ikke følger risikoudvalgets råd, og repræsentanter for clearingmedlemmer og kunder i risikoudvalget bør kunne benytte afgivne oplysninger til at overvåge deres eksponeringer over for CCP'en i henhold til beskyttelsesforanstaltninger for fortrolighed. Endelig bør CCP'ers afviklingsmyndigheder have adgang til alle nødvendige oplysninger i transaktionsregistre. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og 2365/2015 24 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(76)Med henblik på at sikre, at CCP'ers afviklingsmyndigheder er repræsenteret i alle relevante fora og sikre, at ESMA kan benytte al ekspertise, der er nødvendig for at udføre opgaverne i forbindelse med genopretning og afvikling af CCP'er, bør forordning (EU) nr. 1095/2010 ændres for at medtage nationale CCP-afviklingsmyndigheder i denne forordnings definition af kompetente myndigheder.

(77)For at forberede ESMA's afgørelser om de opgaver, myndigheden er tildelt, og som omfatter udarbejdelse af tekniske standarder om forudgående og efterfølgende værdiansættelser og om afviklingskollegier og -planer samt udarbejdelse af retningslinjer for betingelserne for afvikling og bindende mægling samt garanti for omfattende inddragelse af EBA og dens medlemmer i forberedelsen af disse afgørelser, bør ESMA nedsætte et internt afviklingsudvalg, hvor relevante kompetente myndigheder under EBA inviteres til at deltage som observatører.

(78)Forordningen overholder de grundlæggende rettigheder og de rettigheder, friheder og principper, som især anerkendes i chartret, navnlig ejendomsretten, adgang til effektive retsmidler og til en retfærdig rettergang og retten til et forsvar.

(79)Når kompetente myndigheder og afviklingsmyndigheder træffer afgørelser eller foranstaltninger i henhold til denne forordning, bør de altid tage behørigt hensyn til afgørelsernes og foranstaltningernes konsekvenser for finansiel stabilitet og den økonomiske situation i andre medlemsstater, og de bør overveje betydningen af alle clearingmedlemmer for den finansielle sektor og økonomien i den medlemsstat, hvor et sådant clearingmedlem er etableret.

(80)Eftersom formålet med denne forordning, nemlig harmonisering af reglerne og procedurerne for afvikling af CCP'er ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, men derimod, på grund af virkningerne af enhver CCP's sammenbrud på hele EU, bedre kan opfyldes på EU-plan, kan EU vedtage foranstaltninger i henhold til nærhedsprincippet, der er fastlagt i artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(81)Med henblik på at undgå uoverensstemmelse mellem bestemmelserne vedrørende genopretning og afvikling af CCP'er og lovgivningen om genopretning og afvikling af kreditinstitutioner og investeringsselskaber, er det hensigtsmæssigt at udsætte denne forordnings ikrafttræden til den dato, hvor medlemsstaterne skal anvende gennemførelsesbestemmelserne [Publikationskontoret: Indsæt henvisning til det direktiv, der ændrer direktiv 2014/59/EU].

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

AFSNIT I
GENSTAND OG DEFINITIONER

Artikel 1
Genstand

Denne forordning fastsætter regler og procedurer vedrørende genopretning og afvikling af centrale modparter (CCP'er), der har tilladelse i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012, og regler vedrørende ordninger med tredjelande om genopretning og afvikling af CCP'er.

Artikel 2
Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)"CCP": en CCP som defineret i artikel 2, nr. 1), i forordning (EU) nr. 648/2012

2)"afviklingskollegium": et kollegium etableret i medfør af artikel 4

3)"afviklingsmyndighed": en myndighed, som er udpeget af en medlemsstat i overensstemmelse med artikel 3

4)"afviklingsværktøj": et afviklingsværktøj som omhandlet i artikel 27, stk. 1

5)"afviklingsbeføjelse": en beføjelse som omhandlet i artikel 48

6)"afviklingsmål": de i artikel 21 omhandlede afviklingsmål

7)"kompetent myndighed": en myndighed, der er udpeget af en medlemsstat i henhold til artikel 22 i forordning (EU) nr. 648/2012

8)"afviklingsplan": en afviklingsplan for en CCP udarbejdet i overensstemmelse med artikel 13

9)"afviklingsforanstaltning": beslutning om at lade en CCP afvikle i henhold til artikel 22, anvendelse af et afviklingsværktøj på eller udøvelse af en eller flere afviklingsbeføjelser

10)"clearingmedlem": et clearingmedlem som defineret i artikel 2, nr. 14), i forordning (EU) nr. 648/2012

11)"et moderselskab": et moderselskab som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 15), litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013

12)"tredjelands-CCP": en CCP, hvis hovedkontor er etableret i et tredjeland

13)"aftale om modregning" en aftale, hvorved to eller flere krav eller forpligtelser mellem CCP'en under afvikling og en modpart kan modregnes hinanden

14)"finansiel markedsinfrastruktur" (FMI): en central modpart, en værdipapircentral, et transaktionsregister, et betalingssystem eller et andet system, der er defineret og udpeget af en medlemsstat i medfør af artikel 2, litra a), i direktiv 98/26/EF

15)"kunde": en kunde som defineret i artikel 2, nr. 15), i forordning (EU) nr. 648/2012

16)"tilknyttet CCP": en CCP, med hvilken der er oprettet en interoperabilitetsordning i medfør af afsnit V i forordning (EU) nr. 648/2012

17)"clearingdeltagere": clearingmedlemmer og kunder

18)"genopretningsplan": en genopretningsplan, der udarbejdes og vedligeholdes af en CCP i overensstemmelse med artikel 9

19)"bestyrelse": administrations- eller tilsynsorganet, eller begge, der er oprettet i henhold til national selskabsret i medfør af artikel 27, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012

20)"kollegium" det kollegium, der henvises til i artikel 18, stk. 1, i forordning (EU) nr. 648/2012

21)"kapital": tegnet kapital i henhold til artikel 22 i Rådets direktiv 86/635/EØF 25 , herunder ejerskabsinstrumenter, for så vidt den er indbetalt, plus den tilknyttede del af overkursen ved emission, den dækker tab i going concern-situationer fuldstændigt, og den rangerer efter alle andre krav ved konkurs og likvidation

22)"default waterfall": default waterfall i henhold til artikel 45 i forordning (EU) nr. 648/2012

23)"kritiske funktioner": aktiviteter, ydelser eller transaktioner, der leveres til tredjeparter uden for CCP'en, og hvis ophør kan forventes at føre til forstyrrelser i ydelser, der er af afgørende betydning for realøkonomien, eller til forstyrrelse af den finansielle stabilitet i en eller flere medlemsstater som følge af en CCP's eller en koncerns størrelse, markedsandel, eksterne og interne forbundethed, kompleksitet eller grænseoverskridende aktiviteter, navnlig med hensyn til muligheden for at erstatte de pågældende aktiviteter, ydelser eller transaktioner

24)"koncern": et moderselskab og dets datterselskaber

25)"tilknyttet FMI": en tilknyttet CCP eller anden FMI, som CCP'en har kontraktforhold med

26)"ekstraordinær finansiel støtte fra det offentlige": statsstøtte som omhandlet i artikel 107, stk. 1, i TEUF eller enhver anden offentlig finansiel støtte på overnationalt niveau, som, hvis den blev ydet på nationalt niveau, ville udgøre statsstøtte, og som ydes for at bevare eller genoprette levedygtigheden, likviditeten eller solvensen af en CCP eller en koncern, som en sådan CCP er en del af

27)"finansielle kontrakter": kontrakter og aftaler som fastlagt i artikel 2, stk. 1, nr. 100), i direktiv 2014/59/EU

28)"almindelig insolvensbehandling": en kollektiv insolvensbehandling, der medfører, at en skyldner helt eller delvis mister rådigheden over sine aktiver, og at der udpeges en kurator eller en administrator, og som normalt finder anvendelse på CCP'er i henhold til national ret, og som enten er specifik for disse CCP'er eller gælder generelt for alle fysiske og juridiske personer

29)"ejerskabsinstrument": aktier, andre instrumenter, der overdrager ejerskab, instrumenter, der kan konverteres til eller giver ret til at erhverve aktier eller andre ejerskabsinstrumenter, og instrumenter, der repræsenterer aktieinteresser eller andre ejerskabsinteresser

30)"udpeget national makroprudentiel myndighed": en myndighed, som det betroes at gennemføre den makroprudentielle politik som omhandlet i henstilling B, punkt 1, i henstillingen fra Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis (ESRB) af 22. december 2011 om de nationale myndigheders makroprudentielle mandat (ESRB/2011/3)

31)"misligholdelsesfond": en misligholdelsesfond, der opretholdes af en CCP i henhold til artikel 42 i forordning (EU) nr. 648/2012

32)"præfinansierede ressourcer": ressourcer, der forvaltes af og er frit tilgængelige for den relevante juridiske person

33)"øverste ledelse": den person eller de personer, der faktisk leder CCP'ens forretninger, og bestyrelsens ledelsesmedlem eller –medlemmer

34)"transaktionsregister": et transaktionsregister i henhold til artikel 2, nr. 2), i forordning (EU) nr. 648/2012 eller artikel 3, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 26  

35)"Den Europæiske Unions rammebestemmelser for statsstøtte": de rammebestemmelser, der er etableret ved artikel 107, 108 og 109 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) samt forordninger og alle EU-retsakter, herunder retningslinjer og meddelelser, der er udstedt eller vedtaget i medfør af artikel 108, stk. 4, eller artikel 109 i TEUF

36)"gældsinstrumenter": obligationer og andre former for usikret overdragelig gæld, instrumenter, der skaber eller anerkender en gæld, og instrumenter, der giver ret til at erhverve gældsinstrumenter

37)"cash call til afvikling": en anmodning om, at der leveres likvide midler til CCP'en af clearingmedlemmer, ud over de præfinansierede ressourcer, med hjemmel i en afviklingsmyndigheds lovfæstede beføjelser i henhold til artikel 31

38)"cash calls": anmodninger om, at der leveres likvide midler til CCP'en af clearingmedlemmer, ud over de præfinansierede ressourcer, med hjemmel i de kontraktlige forhold fastlagt i CCP'ens forretningsorden

39)"overførselsbeføjelser": beføjelser, der er anført i artikel 48, stk. 1, litra c) eller d), til at overføre aktier, andre ejerskabsinstrumenter, gældsinstrumenter, aktiver, rettigheder, forpligtelser eller passiver eller en kombination af disse fra en CCP under afvikling til en modtager

40)"derivat": et derivat som defineret i artikel 2, nr. 5), i forordning (EU) nr. 648/2012

41)"nettingaftale": en aftale, hvorved et antal krav eller forpligtelser kan konverteres til et enkelt nettokrav, herunder slutafregningsaftaler (close-out netting), hvor parternes forpligtelser ved forekomsten af en fyldestgørelsesgrund (uanset hvordan og hvor den er defineret) fremskyndes, således at den forfalder eller afsluttes øjeblikkeligt og i begge tilfælde konverteres til eller erstattes af et enkelt nettokrav, heri inkluderet "bestemmelser om slutafregning" (close-out netting) som defineret i artikel 2, stk. 1, litra n), nr. i), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/47/EF 27 , og "netting" som defineret i artikel 2, litra k), i direktiv 98/26/EF

42)"kriseforebyggelsesforanstaltning": udøvelse af beføjelser til at kræve, at en CCP træffer foranstaltninger til at afhjælpe mangler i dens genopretningsplan efter artikel 10, stk. 8 og 9, og udøvelse af beføjelser til at afhjælpe eller fjerne hindringer for afvikling i henhold til artikel 17 eller til at anvende foranstaltningen i forbindelse med tidlig indgriben i henhold til artikel 19

43)"opsigelsesret": retten til at opsige en kontrakt, retten til at fremskynde, afslutte, modregne eller nette forpligtelser og enhver lignende bestemmelse, der suspenderer, ændrer eller ophæver en kontraktparts forpligtelse, eller en bestemmelse, der forhindrer en kontraktlig forpligtelse, som ellers ville opstå, i at opstå

44)"aftale om finansiel sikkerhedsstillelse i form af overdragelse af ejendomsret": en aftale som defineret i artikel 2, stk. 1, litra b), i direktiv 2002/47/EF

45)"dækket obligation": et instrument som omhandlet i artikel 52, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF 28

46)"afviklingsprocedure i et tredjeland": en foranstaltning i henhold til lovgivningen i et tredjeland med henblik på at forvalte en tredjelands-CCP's sammenbrud, og som med hensyn til målene og de forventede resultater kan sammenlignes med afviklingsforanstaltninger i henhold til denne forordning

47)"relevante nationale myndigheder": afviklingsmyndigheder, kompetente myndigheder eller kompetente ministerier udpeget i henhold til denne forordning eller i henhold til artikel 3 i direktiv 2014/59/EU eller andre myndigheder i medlemsstaterne med beføjelser vedrørende tredjelands-CCP'ere, der yder clearingtjenester inden for deres jurisdiktion, i forhold til deres aktiver, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities)

48)"relevant tredjelandsmyndighed": en tredjelandsmyndighed, som varetager de samme opgaver som dem, der varetages af afviklingsmyndigheder eller kompetente myndigheder i henhold til denne forordning.AFSNIT II
MYNDIGHEDER, AFVIKLINGSKOLLEGIUM OG PROCEDURER

Afdeling I
Afviklingsmyndigheder, afviklingskollegier og inddragelse af eeuropæiske tilsynsmyndigheder

Artikel 3
Udpegelse af afviklingsmyndigheder og kompetente ministerier

1.Medlemsstaterne udpeger hver især en eller flere afviklingsmyndigheder, der tillægges beføjelser til at anvende afviklingsværktøjer og udøve afviklingsbeføjelser i henhold til denne forordning.

Afviklingsmyndigheder er nationale centralbanker, kompetente ministerier, offentlige administrative myndigheder eller andre myndigheder, der har fået overdraget offentlige administrative beføjelser.

2.Afviklingsmyndigheder har sagkundskab, ressourcer og operationel kapacitet til at kunne anvende afviklingsforanstaltninger og udøve sine beføjelser med den hurtighed og fleksibilitet, der er nødvendig for at opfylde afviklingsmålene.

3.Når en afviklingsmyndighed udpeget efter stk. 1 tillægges andre funktioner, sikrer medlemsstaten denne afviklingsmyndigheds operationelle uafhængighed og indfører alle nødvendige foranstaltninger for at undgå interessekonflikter mellem de opgaver, afviklingsmyndigheden har fået tildelt efter denne forordning, og alle andre funktioner, der er tildelt denne myndighed.

4.De medarbejdere, der er involveret i at udføre de funktioner, som afviklingsmyndigheden er tildelt i henhold til denne forordning, skal være strukturelt adskilt fra, og underlagt særskilte kommandoveje i forhold til, de medarbejdere, der er involveret i at udføre den pågældende myndigheds andre funktioner.

Afviklingsmyndigheden vedtager og offentliggør de relevante interne regler, der sikrer den organisatoriske adskillelse omhandlet i første afsnit, herunder regler om tavshedspligt og udveksling af oplysninger mellem de forskellige funktionsområder.

5.Hver medlemsstat udpeger et enkelt ministerium, som er ansvarligt for at varetage det kompetente ministeriums opgaver i henhold til denne forordning.

6.Er afviklingsmyndigheden i en medlemsstat ikke det kompetente ministerium, underretter afviklingsmyndigheden det kompetente ministerium om afgørelser truffet i medfør af denne forordning.

7.Når afgørelserne omhandlet i stk. 6 har direkte finanspolitisk virkning eller systemisk betydning, indhenter afviklingsmyndigheden godkendelse fra det kompetente ministerium, før afgørelserne gennemføres, medmindre andet er fastsat i national ret.

8.Medlemsstaterne underretter Kommissionen og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) om de afviklingsmyndigheder, der udpeges i medfør af stk. 1.

9.Når en medlemsstat udpeger mere end én afviklingsmyndighed i henhold til stk. 1, omfatter meddelelsen omhandlet i stk. 8 følgende:

a)de årsager, der begrunder udpegelse af flere myndigheder

b)fordeling af opgaver og ansvarsområder mellem disse myndigheder

c)hvordan koordinationen mellem dem er sikret

d)den afviklingsmyndighed, der er udpeget som kontaktmyndighed i forbindelse med samarbejde og samordning med de relevante myndigheder i andre medlemsstater.

10.ESMA offentliggør en liste over afviklingsmyndigheder og kontaktmyndigheder meddelt efter stk. 8.

Artikel 4

Afviklingskollegier

1.Afviklingsmyndigheden opretter, styrer og leder et afviklingskollegium for at udføre de i artikel 13, 16 og 17 omhandlede opgaver og sikre samarbejde og koordinering med afviklingsmyndigheder i tredjelande.

Afviklingskollegier udarbejder rammerne for afviklingsmyndigheder og andre relevante myndigheder til at udføre følgende opgaver:

a)udveksle relevante oplysninger med henblik på udarbejdelse af afviklingsplaner, anvendelse af forberedende og forebyggende foranstaltningerr og afvikling

b)udarbejde afviklingsplaner, jf. artikel 13

c)vurdere muligheden for at afvikle CCP'er, jf. artikel 16

d)udpege, afhjælpe eller fjerne hindringer for afvikling af CCP'er, jf. artikel 17

e)koordinere kommunikation til offentligheden om afviklingsstrategier og -ordninger.

2.Følgende er medlemmer af afviklingskollegiet:

a)CCP'ens afviklingsmyndighed

b)CCP'ens kompetente myndighed

c)clearingmedlemmernes kompetente myndigheder og afviklingsmyndigheder, der er omhandlet i artikel 18, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 648/2012

d)de kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 18, stk. 2, litra d), i forordning (EU) nr. 648/2012

e)CCP'ens kompetente myndigheder og afviklingsmyndigheder, der er omhandlet i artikel 18, stk. 2, litra e), i forordning (EU) nr. 648/2012

f)de kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 18, stk. 2, litra f), i forordning (EU) nr. 648/2012

g)medlemmerne af ESCB, der er omhandlet i artikel 18, stk. 2, litra g), i forordning (EU) nr. 648/2012

h)centralbankerne, der er omhandlet i artikel 18, stk. 2, litra h), i forordning (EU) nr. 648/2012

i)moderselskabets kompetente myndighed, hvor artikel 8, stk. 4, finder anvendelse

j)det kompetente ministerium, når afviklingsmyndigheden omhandlet i litra a) ikke er det kompetente ministerium

k)ESMA

l)Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA).

3.ESMA og EBA har ikke stemmeret i afviklingskollegier.

4.De kompetente myndigheder og afviklingsmyndigheder for clearingmedlemmer etableret i tredjelande og de kompetente myndigheder samt afviklingsmyndigheder for tredjelandes-CCP'er, med hvem CCP'en har indgået interoperabilitetsordninger, kan inviteres til at deltage i afviklingskollegiet som observatører. Deres deltagelse er betinget af, at disse myndigheder er underlagt fortrolighedskrav, der efter kollegiets formand opfattelse svarer til kravene i artikel 71.

Tredjelandsmyndigheders deltagelse i afviklingskollegiet er begrænset til drøftelse af grænseoverskridende forhold vedrørende fuldbyrdelse, herunder:

a)effektiv og koordineret fuldbyrdelse af afviklingsforanstaltninger, navnlig i henhold til artikel 53 og 75

b)kortlægning og fjernelse af eventuelle hindringer for afviklingsforanstaltninger, der kan skyldes uoverensstemmelse mellem lovgivninger, der regulerer aftaler om sikkerhedsstillelse, netting og modregning samt forskelle i genopretnings- og afviklingsbeføjelser eller -strategier

c)kortlægning og koordinering af ethvert behov for meddelelse af tilladelser, krav til anerkendelse eller tilladelse, idet der tages hensyn til behovet for, at afviklingsforanstaltninger kan udføres rettidigt

d)muligheden for at suspendere enhver clearingforpligtelse for relevante kategorier af aktiver, der er berørt af afviklingen af en CCP i henhold til artikel 6a i forordning (EU) nr. 648/2012 eller enhver anden lignende bestemmelse i henhold til national lovgivning i det berørte tredjeland

e)den eventuelle påvirkning af forskellige tidszoner for, hvornår handel stoppes.

5.Formanden for afviklingskollegiet er ansvarlig for følgende opgaver:

a)efter at have hørt de øvrige medlemmer af afviklingskollegiet fastlægge skriftlige ordninger og procedurer for afviklingskollegiets drift

b)koordinere alle afviklingskollegiets aktiviteter

c)indkalde og lede alle møder i afviklingskollegiet

d)holde alle medlemmerne af afviklingskollegiet fuldt underrettet om afholdelsen af møder, de vigtigste emner, der skal drøftes på disse møder, og de spørgsmål, der skal tages stilling til i forbindelse med disse drøftelser

e)afgøre, om og hvilke tredjelandsmyndigheder der skal inviteres til at deltage i visse af afviklingskollegiets møder i henhold til stk. 4

f)koordinere rettidig udveksling af alle relevante oplysninger mellem medlemmerne af afviklingskollegiet

g)rettidigt holde alle medlemmer af afviklingskollegiet underrettet om beslutningerne fra og resultaterne af disse møder.

6.For at sikre, at kollegierne fungerer på en ensartet og sammenhængende måde i hele EU, udarbejder ESMA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere indholdet i de skriftlige ordninger og procedurer om afviklingskollegiernes funktion, som omhandlet i stk.1.

29 30 Med henblik på udarbejdelse af reguleringsmæssige standarder omhandlet i første afsnit tager ESMA hensyn til alle relevante bestemmelser i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 876/2013, kapitel 6, afdeling 1, i Kommissionens delegerede forordning (EU) -/2016 om supplerende regler til direktiv 2014/59/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedtaget i medfør af artikel 88, stk. 7, i direktiv 2014/59/EU.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen inden [Publikationskontoret: indsæt datoen 12 måneder efter denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i stk. 6 omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med proceduren i artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 5
Afviklingsudvalg under ESMA

1.ESMA nedsætter et afviklingsudvalg i medfør af artikel 41 i forordning (EU) nr. 1095/2010 med henblik på udarbejdelse af afgørelser, der i denne forordning er pålagt ESMA, med undtagelse af de afgørelser, der vedtages efter artikel 12 i denne forordning.

Afviklingsudvalget fremmer udvikling og samordning af afviklingsplaner og udarbejder metoder til afvikling af nødlidende CCP'er.

2.Afviklingsudvalget består af myndigheder, der er udpeget efter artikel 3, stk. 1, i denne forordning.

De i artikel 4, stk. 2, nummer i) og iv), i forordning (EU) nr. 1093/2010 omhandlede myndigheder indbydes til at deltage i afviklingsmyndigheden som observatører.

3.ESMA samarbejder i forbindelse med denne forordning med Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) og EBA inden for rammerne af Det Fælles Udvalg af Europæiske Tilsynsmyndigheder, som er nedsat ved artikel 54 i forordning (EU) nr. 1093/2010, artikel 54 i forordning (EU) nr. 1094/2010 og artikel 54 i og forordning (EU) nr. 1095/2010.

4.For så vidt angår denne forordning sikrer ESMA organisatorisk adskillelse mellem afviklingsudvalget og de øvrige funktioner, der er omhandlet i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 6
Samarbejde mellem myndigheder

1.Kompetente myndigheder og afviklingsmyndigheder arbejder tæt sammen om forberedelse, planlægning og anvendelse af afviklingsafgørelser.

2.De kompetente myndigheder og afviklingsmyndighederne samarbejder med ESMA med henblik på denne forordning i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1095/2010.

De kompetente myndigheder og afviklingsmyndighederne giver uden ophold ESMA alle de oplysninger, som sidstnævnte behøver for at kunne varetage sine opgaver i overensstemmelse med artikel 35 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Afdeling II
Beslutningstagning og -procedurer

Artikel 7
Generelle principper for beslutningstagning

Kompetente myndigheder, afviklingsmyndigheder og ESMA tager hensyn til alle følgende principper, når de træffer afgørelser og foranstaltninger i medfør af denne forordning:

a)at proportionaliteten af alle afgørelser og foranstaltninger vedrørende en enkelt CCP sikres, idet der som minimum tages hensyn til følgende faktorer:

i)CCP'ens juridiske form

ii)karakteren, størrelsen og kompleksiteten af CCP'ens forretningsaktiviteter

iii)strukturen af CCP'ens clearingmedlemskab

iv)strukturen af CCP'ens aktiebeholdning

v)CCP'ens indbyrdes forbindelse med andre finansielle markedsinfrastrukturer, andre finansielle institutioner og med det finansielle system generelt

vi)de faktiske og eventuelle konsekvenser af overtrædelser, jf. artikel 19, stk. 1, og artikel 22, stk. 2.

b)at det er bydende nødvendigt med en effektiv beslutningstagning og at holde omkostningerne så lave som muligt, når foranstaltninger til tidlig indgriben og afviklingsforanstaltninger gennemføres

c)at afgørelser og foranstaltninger træffes rettidigt og tilstrækkelig hurtigt, når det er nødvendigt

d)at afviklingsmyndigheder, kompetente myndigheder og andre myndigheder samarbejder indbyrdes for at sikre, at afgørelserne og foranstaltningerne træffes på en koordineret og effektiv måde

e)at de relevante myndigheders opgaver og ansvarsområder i hver enkelt medlemsstat defineres klart

f)at der tages behørigt hensyn til interesserne i de medlemsstater, hvor CCP'en leverer sine ydelser, og hvor clearingmedlemmer, deres kunder og alle tilknyttede CCP'er er etableret, og særlig indvirkningen af enhver afgørelse eller foranstaltning eller manglende foranstaltning på disse medlemsstaters finansielle stabilitet og offentlige finanser og på EU som helhed

g)at der tages behørigt hensyn til målene om at sikre en afvejning af de forskellige clearingdeltageres, berørte kreditorers og berørte besidderes interesser i de involverede medlemsstater og om at undgå, at bestemte aktørers interesser i nogle medlemsstater skades eller beskyttes urimeligt, herunder at undgå en urimelig byrdefordeling mellem medlemsstaterne

h)at enhver forpligtelse i henhold til denne forordning til at høre en myndighed, inden der træffes en afgørelse eller en foranstaltning, omfatter som minimum en forpligtelse til at høre om de elementer i den foreslåede afgørelse eller foranstaltning, der har eller sandsynligvis vil have

i)konsekvenser for clearingmedlemmerne, kunderne eller tilknyttede FMI'er

ii)konsekvenser for den finansielle stabilitet i den medlemsstat, hvor clearingmedlemmer, kunder eller tilknyttede FMI'er er etableret eller beliggende

i)at de i artikel 13 omhandlede afviklingsplaner overholdes, medmindre afvigelse fra disse planer er nødvendig for bedre at kunne opfylde afviklingsmålene

j)at gennemsigtigheden sikres, når en foreslået afgørelse eller foranstaltning forventes at have konsekvenser for en berørt medlemsstats finansielle stabilitet og offentlige finanser

k)at de koordinerer og arbejder så tæt sammen som muligt, også med det formål at mindske de samlede afviklingsomkostninger

l)at negative økonomiske og sociale konsekvenser af enhver afgørelse i alle medlemsstater og tredjelande, hvor CCP'en leverer ydelser, herunder negative konsekvenser for den finansielle stabilitet, afhjælpes.

Artikel 8
Informationsudveksling

1.Afviklingsmyndighederne og de kompetente myndigheder giver efter anmodning hinanden alle oplysninger, som er relevante for udøvelsen af deres opgaver i henhold til denne forordning.

2.Afviklingsmyndighederne videregiver kun fortrolige oplysninger afgivet af en tredjelandsmyndighed, når denne myndighed har givet sit forudgående samtykke.

Afviklingsmyndigheder giver det kompetente ministerium alle oplysninger vedrørende afgørelser eller foranstaltninger, der kræver meddelelse til, høring af eller samtykke fra dette ministerium.

AFSNIT III
FORBEREDELSE

KAPITEL I
Genopretnings- og afviklingsplanlægning

Afdeling 1
Genopretningsplanlægning

Artikel 9
Genopretningsplaner

1.CCP'er udarbejder og vedligeholder en genopretningsplan, der beskriver de foranstaltninger, der skal træffes for at genoprette deres finansielle stilling efter en betydelig forværring af deres finansielle situation eller en risiko for at krænke tilsynskravene i henhold til forordning (EU) 648/2012.

2.Genopretningsplanen indeholder et sæt indikatorer, der angiver omstændighederne for, hvornår foranstaltningerne i genopretningsplanen skal iværksættes. Indikatorerne kan være enten kvalitative eller kvantitative vedrørende CCP'ens finansielle stilling.

CCP'er indfører passende ordninger til regelmæssig overvågning af indikatorerne.

3.CCP'er må ikke forhindres i at træffe følgende afgørelser, når en sådan beslutning er behørigt begrundet:

a)at iværksætte foranstaltningerne i deres genopretningsplan, også selvom de relevante indikatorer ikke er opfyldt

b)at afstå fra at iværksætte foranstaltningerne i deres genopretningsplan, også selvom de relevante indikatorer er opfyldt.

4.Enhver afgørelse truffet i henhold til stk. 3 og begrundelsen for afgørelsen skal uden ophold meddeles den kompetente myndighed. Når en CCP har til hensigt at aktivere sin genopretningsplan, skal den meddele den kompetente myndighed arten og omfanget af de problemer, den har registreret, angive alle relevante omstændigheder og angive de genopretningsforanstaltninger eller andre foranstaltninger, som CCP'en påtænker at træffe for at håndtere situationen.

Når den kompetente myndighed mener, at en genopretningsforanstaltning, som CCP'en påtænker at træffe, kan have alvorlige negative konsekvenser for det finansielle system, kan myndigheden kræve, at CCP'en undlader at træffe denne foranstaltning.

5.Den kompetente myndighed skal omgående underrette afviklingsmyndigheden om alle meddelelser, der modtages i henhold til stk. 4, første afsnit, og enhver efterfølgende instruks fra den kompetente myndighed i henhold til stk. 4, andet afsnit.

6.CCP'er ajourfører deres genopretningsplaner mindst en gang om året og efter en ændring, der berører deres retlige eller organisatoriske struktur, deres forretningsaktiviteter eller finansielle situation, og som kan få væsentlige konsekvenser for disse planer eller på anden måde nødvendiggøre en ændring af planerne. De kompetente myndigheder kan kræve, at CCP'erne ajourfører deres genopretningsplaner hyppigere.

7.Genopretningsplaner udarbejdes i henhold til bilagets afsnit A. De kompetente myndigheder kan kræve, at CCP'erne medtager yderligere oplysninger i deres genopretningsplaner.

8.CCP'ens bestyrelse vurderer og tager hensyn til risikoudvalgets anbefalinger i henhold til artikel 28, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012 og godkender genopretningsplanen, før den indsendes til den kompetente myndighed.

9.Genopretningsplaner betragtes som en del af CCP'ernes forretningsorden, og CCP'er sikrer, at foranstaltningerne i genopretningsplanerne til enhver tid kan håndhæves.

Artikel 10
Vurdering af genopretningsplaner

1.CCP'er, eller i tilfælde hvor artikel 11 finder anvendelse, deres moderselskaber, indsender deres genopretningsplaner til den kompetente myndighed med henblik på godkendelse.

2.Den kompetente myndighed forelægger hver plan for kollegiet og afviklingsmyndigheden uden unødigt ophold.

Inden for seks måneder efter indleveringen af hver plan, og i samarbejde med kollegiet efter proceduren i artikel 12, gennemgår den kompetente myndighed planen og vurderer, i hvilket omfang den lever op til kravene fastsat i artikel 9.

3.Når den kompetente myndighed vurderer genopretningsplanen, tager den hensyn til CCP'ens kapitalstruktur, dens default waterfall, kompleksiteten af dens organisatoriske struktur og CCP'ens risikoprofil, samt hvordan gennemførelsen af genopretningsplanen vil påvirke CCP'ens clearingmedlemmer, deres kunder, de finansielle markeder, der serviceres af CCP'en, og det finansielle system som helhed.

4.Afviklingsmyndigheden gennemgår genopretningsplanen med henblik på at identificere eventuelle foranstaltninger, der kunne få en negativ indvirkning på CCP'ens afviklingsmuligheder. Afviklingsmyndigheden fremsætter henstillinger herom til den kompetente myndighed.

5.Beslutter den kompetente myndighed ikke at efterkomme henstillingerne fra afviklingsmyndigheden i henhold til stk. 4, skal myndigheden fuldt ud begrunde afgørelsen over for afviklingsmyndigheden.

6.Hvis den kompetente myndighed er enig i henstillingerne fra afviklingsmyndigheden eller på anden vis mener, at genopretningsplanen har væsentlige mangler, eller at der er væsentlige hindringer for dens gennemførelse, underretter den CCP'en eller dens moderselskab om sin vurdering og giver CCP'en mulighed for at fremføre sine synspunkter.

7.Den kompetente myndighed, der tager hensyn til CCP'ens synspunkter, kan kræve, at CCP'en eller dens moderselskab inden for to måneder, der med den kompetente myndigheds godkendelse kan forlænges med én måned, forelægger en revideret plan hvoraf det fremgår, hvordan de pågældende mangler og hindringer håndteres. Den reviderede plan vurderes i henhold til stk. 2, andet afsnit.

8.Hvis den kompetente myndighed ikke finder, at manglerne og hindringerne i den reviderede plan er blevet håndteret i tilstrækkelig grad, eller hvis CCP'en eller moderselskabet ikke har forelagt en revideret plan, kan myndigheden kræve, at CCP'en eller moderselskabet foretager specifikke ændringer af planen.

9.Hvis det ikke er muligt at afhjælpe disse mangler eller hindringer i tilstrækkelig grad via specifikke ændringer af planen, kræver den kompetente myndighed, at CCP'en eller dens moderselskab inden for en rimelig frist angiver, hvordan forretningsaktiviteterne skal ændres med henblik på at håndtere manglerne i eller hindringerne for gennemførelsen af genopretningsplanen.

Såfremt CCP'en eller dens moderselskab ikke inden for den kompetente myndigheds frist angiver sådanne ændringer, eller hvis den kompetente myndighed mener, at de foreslåede handlinger ikke i tilstrækkelig grad vil kunne afhjælpe manglerne eller hindringerne for gennemførelsen af genopretningsplanen, skal den kompetente myndighed kræve, at CCP'en eller dens moderselskab træffer en af følgende foranstaltninger, under hensyntagen til manglernes og hindringernes alvor og foranstaltningernes indvirkning på CCP'ens forretningsaktiviteter:

a)reduktion af CCP'ens risikoprofil

b)styrkelse af CCP'ens evne til at blive rettidigt rekapitaliseret for at overholde tilsynskravene

c)revision af CCP'ens strategi og struktur

d)ændringer af default waterfall, genopretningsforanstaltninger og andre ordninger til fordeling af tab med henblik på at forbedre afviklingsmulighederne og kritiske funktioners modstandsdygtighed

e)ændringer i CCP'ens ledelsesstruktur.

10.Kravet i stk. 9, andet afsnit, skal begrundes og skriftligt meddeles CCP'en.

Artikel 11

Genopretningsplaner for CCP'er, der tilhører en koncern

1.Når moderselskabet i den koncern, som CCP'en tilhører, er et institut som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 23), i direktiv 2014/59/EU eller en enhed som omhandlet i nævnte direktivs artikel 1, stk. 1, litra c) eller d), pålægger den kompetente myndighed som defineret i nævnte direktivs artikel 2, stk. 1, nr. 21), moderselskabet at indsende en genopretningsplan for koncernen i medfør af nævnte direktiv. Den kompetente myndighed forelægger genopretningsplanen for koncernen for CCP'ens kompetente myndighed.

Når moderselskabet i den koncern, som CCP'en tilhører, ikke er et institut eller en enhed som omhandlet i første afsnit, og hvor det er hensigtsmæssigt for at opfylde kriterierne i bilagets afsnit A, kan de kompetente myndigheder, efter høring af kollegiet og i henhold til procedurerne fastlagt i denne forordnings artikel 10, kræve, at moderselskabet indsender en genopretningsplan for CCP'en som en del af genopretningsplanen for koncernen. Kravet skal begrundes og skriftligt meddeles CCP'en og dennes moderselskab.

2.Indsender moderselskabet genopretningsplanen i henhold til stk. 1, udgør bestemmelserne om CCP'ens genopretning en særskilt del af denne genopretningsplan, og de overholder kravene i denne forordning, og CCP'en pålægges ikke at udarbejde en individuel genopretningsplan.

3.CCP'ens kompetente myndighed vurderer i henhold til artikel 10 bestemmelserne i CCP'ens genopretningsplan og hører, hvor det er relevant, koncernens kompetente myndighed.

Artikel 12
Koordineringsprocedure for genopretningsplaner

1.Kollegiet skal nå frem til en fælles afgørelse om alle følgende spørgsmål:

a)gennemgangen og vurderingen af genopretningsplanen

b)anvendelsen af foranstaltningerne i artikel 9, stk. 6, 7, 8 og 9

c)om genopretningsplanen skal udarbejdes af moderselskabet i henhold til artikel 11, stk. 1.

2.    Kollegiet skal nå frem til en fælles afgørelse om de i litra a) og b) omhandlede spørgsmål inden for fire måneder efter den dato, hvor den kompetente myndighed indsender genopretningsplanen.

Kollegiet skal nå frem til en fælles afgørelse om det i litra c) omhandlede spørgsmål inden for fire måneder efter den dato, hvor den kompetente myndighed beslutter at anmode modelskabet om at udarbejde en koncernplan.

ESMA kan efter anmodning fra en kompetent myndighed inden for kollegiet bistå kollegiet med at nå frem til en fælles afgørelse i overensstemmelse med artikel 31, litra c), i forordning (EU) nr. 1095/2010.

3.Hvis kollegiet fire måneder efter fremlæggelsesdatoen for genopretningsplanen ikke er nået frem til en fælles afgørelse om de i stk. 1, litra a) og b), omhandlede spørgsmål, træffer CCP'ens kompetente myndighed sin egen afgørelse.

CCP'ens kompetente myndighed træffer afgørelsen, jf. første afsnit, under hensyntagen til andre kollegiemedlemmers synspunkter, der er kommet frem i løbet af perioden på fire måneder. CCP'ens kompetente myndighed meddeler skriftligt afgørelsen til CCP'en, dens moderselskab og, hvor det er relevant, til andre medlemmer af kollegiet.

4.    Hvis et medlem af kollegiet inden udgangen af perioden på fire måneder i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010 har henvist et spørgsmål til ESMA om vurderingen af genopretningsplaner og gennemførelse af foranstaltningerne, jf. denne forordnings artikel 10, stk. 9, litra a) og b), afventer CCP'ens kompetente myndighed ESMA's afgørelse, jf. artikel 19, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1095/2010, og træffer sin afgørelse i overensstemmelse med ESMA's afgørelse.

5.    Perioden på fire måneder anses for at være forligsfase i henhold til forordning (EU) nr. 1095/2010. ESMA træffer sin afgørelse inden for én måned, efter at spørgsmålet er henvist til den. Efter udløbet af de fire måneder, eller efter at der er truffet en fælles beslutning, kan sagen ikke længere indbringes for ESMA. Foreligger der ikke nogen afgørelse fra ESMA inden for en måned, finder afgørelsen fra CCP'ens kompetente myndighed anvendelse.

Afdeling 2
Afviklingsplanlægning

Artikel 13
Afviklingsplaner

1.Afviklingsmyndigheden skal, efter høring af den kompetente myndighed og i samarbejde med afviklingskollegiet, i henhold til proceduren fastlagt i artikel 15, udarbejde en afviklingsplan for hver CCP.

2.Afviklingsplanen skal indeholde de afviklingsforanstaltninger, som afviklingsmyndigheden kan træffe, hvis CCP'en opfylder betingelserne for afvikling, jf. artikel 22.

3.Afviklingsplanen tager mindst hensyn til følgende:

a)CCP'ens sammenbrud, der skyldes:

i)et eller flere af dens medlemmers misligholdelse

ii)andre årsager, der omfatter tab fra investeringsaktiviteter eller operationelle problemer

iii)generel finansiel ustabilitet eller begivenheder, der berører hele systemet

b)de konsekvenser, som gennemførelsen af afviklingsplanen vil have på clearingmedlemmer og deres kunder, herunder hvis clearingmedlemmer forventeligt bliver genstand for genopretningsforanstaltninger eller afviklingsforanstaltninger i henhold til direktiv 2014/59/EU, på forbundne FMI'er, finansielle markeder, der serviceres af CCP'en, og det finansielle system som helhed

c)den måde og de omstændigheder, hvorpå og hvorunder en CCP kan anmode om anvendelse af centralbankfaciliteter og identifikation af de aktiver, der forventes at kunne betragtes som sikkerhedsstillelse.

4.Der må i afviklingsplanen ikke antages noget af følgende:

a)ekstraordinær finansiel støtte fra det offentlige

b)en centralbanks likviditetsstøtte i en nødsituation

c)likviditetsstøtte fra en centralbank, der ydes på andre betingelser end de normale for så vidt angår sikkerhedsstillelse, løbetid og rentesatser.

5.Afviklingsmyndighederne gennemgår afviklingsplanerne og ajourfører dem, hvor det er relevant, mindst en gang om året og under alle omstændigheder efter ændringer, der berører CCP'ens retlige eller organisatoriske struktur, dens forretningsaktiviteter eller finansielle stilling, eller enhver anden ændring, som har væsentlige konsekvenser for planens effektivitet.

CCP'erne og de kompetente myndigheder meddeler straks afviklingsmyndigheden om enhver sådan ændring.

6.Afviklingsplanen præciserer betingelserne og forskellige scenarier for anvendelse af afviklingsværktøjerne og udøvelse af afviklingsbeføjelserne. Afviklingsplanen indeholder, kvantificeret såvidt det er relevant og muligt, følgende:

a)en sammenfatning af planens vigtigste elementer

b)et resumé af de væsentligste ændringer i CCP'en, der har fundet sted siden sidste ajourføring af afviklingsplanen

c)en beskrivelse af, hvordan CCP'ens kritiske funktioner i nødvendigt omfang vil kunne adskilles juridisk og økonomisk fra andre funktioner for at sikre deres videreførelse, i tilfælde af at CCP'en bliver nødlidende

d)et overslag over tidsrammen for gennemførelsen af hvert af planens væsentlige aspekter

e)en udførlig beskrivelse af den vurdering af afviklingsmulighederne, der er foretaget i overensstemmelse med artikel 16

f)en beskrivelse af de foranstaltninger, der kræves i medfør af artikel 17 for at afhjælpe eller fjerne hindringer for afvikling, som er påpeget ved vurderingen i henhold til artikel 16

g)en beskrivelse af procedurerne til bestemmelse af værdien og salgbarheden af CCP'ens kritiske funktioner og aktiver

h)en udførlig beskrivelse af de ordninger, der skal sikre, at de i artikel 14 krævede oplysninger er aktuelle og til enhver tid står til rådighed for afviklingsmyndighederne

i)en redegørelse, der forklarer, hvordan afviklingsforanstaltningerne vil kunne finansieres, uden at der regnes med de i stk. 4 omhandlede elementer

j)en udførlig beskrivelse af de forskellige afviklingsstrategier, der vil kunne anvendes, alt efter de forskellige mulige scenarier og de dermed forbundne tidsfrister

k)en beskrivelse af kritiske indbyrdes afhængighedsforhold mellem CCP'en og andre markedsdeltagere

l)en beskrivelse af de forskellige muligheder for at sikre:

i.    adgang til betalings- og clearingtjenester samt andre infrastrukturer

ii.    rettidig opfyldelse af forpligtelser over for clearingdeltagere og enhver forbundet FMI

iii.    clearingdeltageres adgang til værdipapirer eller likvide beholdninger ydet af CCP'en og værdipapirer eller kontant sikkerhed, der placeres hos og forvaltes af CCP'en, og som skyldes disse deltagere

iv.    videreførelse af forbindelser mellem CCP'en og andre FMI'er

v.    overførbarhed af clearingdeltageres positioner

vi.    bevarelse af licenser, godkendelser, anerkendelser og retlige udpegelser af en CCP, der er nødvendig for at videreføre udøvelsen af CCP'ens kritiske funktioner, herunder dens anerkendelse med henblik på anvendelse af relevante bestemmelser om endelig afregning og deltagelse i eller forbindelser til andre FMI'er

m)en analyse af planens konsekvenser for CCP'ens medarbejdere, herunder en vurdering af eventuelle omkostninger forbundet hermed, og en beskrivelse af de planlagte procedurer for høring af medarbejderne under afviklingsprocessen, idet der tages hensyn til de nationale bestemmelser om og ordninger for dialog med arbejdsmarkedets parter

n)en plan for kommunikation med medierne og offentligheden

o)en beskrivelse af de aktiviteter og systemer, der har afgørende betydning for opretholdelsen af den fortsatte gennemførelse af CCP'ens operationelle procedurer.

Oplysningerne i stk. 6, litra a), videregives til den pågældende CCP. CCP'en kan skriftligt give udtryk for sin holdning til afviklingsplanen over for afviklingsmyndigheden. Udtalelsen skal medtages i planen.

7.Afviklingsmyndigheder kan kræve, at CCP'er giver dem detaljerede registre over de i artikel 29 i forordning (EU) nr. 648/2012 omhandlede kontrakter, som den har indgået. Afviklingsmyndigheder kan fastlægge en tidsfrist for indlevering af disse registre og kan angive forskellige tidsfrister for forskellige kontrakttyper.

8.ESMA udarbejder, efter høring af ESRB og under hensyntagen til de relevante bestemmelser i Kommissionens delegerede forordning (EU) -/2016 om supplerende regler til direktiv 2014/59/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedtaget i medfør af artikel 10, stk. 9, i direktiv 2014/59/EU, udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der yderligere præciserer indholdet i afviklingsplanen, jf. stk. 6.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen inden [Publikationskontoret: indsæt dato: tolv måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 14
CCP'ers samarbejds- og oplysningspligt

CCP'er skal, hvor det er nødvendigt, samarbejde om udarbejdelsen af afviklingsplaner og give afviklingsmyndigheder, enten direkte eller gennem kompetente myndigheder, alle oplysninger, der er nødvendige for udarbejdelsen og gennemførelsen af disse planer, herunder de oplysninger og den analyse, der er omhandlet i bilagets afsnit B.

De kompetente myndigheder skal give afviklingsmyndighederne alle de i første afsnit omhandlede oplysninger, som er tilgængelige for dem.

Artikel 15
Koordineringsprocedure for afviklingsplaner

1.Afviklingskollegiet skal nå frem til en fælles afgørelse om afviklingsplanen og om alle ændringer af dn inden for en periode på fire måneder efter den dato, hvor afviklingsmyndigheden forelægger planen i henhold til stk. 2.

2.Afviklingsmyndigheden skal for afviklingskollegiet forelægge et udkast til en afviklingsplan, de i artikel 14 omhandlede oplysninger og alle yderligere oplysninger, der er relevante for afviklingskollegiet.

Afviklingsmyndigheden sikrer, at ESMA modtager alle de oplysninger, der er relevante for dens rolle i henhold til denne artikel.

3.Afviklingsmyndigheden kan beslutte at inddrage tredjelandsmyndigheder i udarbejdelsen og gennemgangen af afviklingsplanen, forudsat at de opfylder fortrolighedskravene, jf. artikel 71, og er fra jurisdiktioner, hvor en af følgende enheder er etableret:

i.CCP'ens moderselskab, hvor det er relevant

ii.CCP'ens vigtige clearingmedlemmer

iii.CCP'ens datterselskaber, hvor det er relevant

iv.andre, der leverer kritiske tjenester til CCP'en.

4.ESMA kan efter anmodning fra en afviklingsmyndighed bistå afviklingskollegiet med at nå frem til en fælles afgørelse i overensstemmelse med artikel 31, litra c), i forordning (EU) nr. 1095/2010.

5.Hvis kollegiet fire måneder efter fremlæggelsesdatoen for afviklingsplanen ikke er nået frem til en fælles afgørelse, træffer afviklingsmyndigheden sin egen afgørelse om afviklingsplanen. Når afviklingsmyndigheden træffer sin afgørelse, tager den hensyn til de øvrige kollegiemedlemmers synspunkter, der er kommet frem under firemånedersperioden. Afviklingsmyndigheden meddeler skriftligt afgørelsen til CCP'en, dens moderselskab, hvor det er relevant, og til andre medlemmer af kollegiet.

6.Har et medlem af afviklingskollegiet inden udløbet af perioden på fire måneder indbragt et spørgsmål vedrørende afviklingsplanen for ESMA i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010, udskyder CCP'ens afviklingsmyndighed sin afgørelse og afventer den afgørelse, ESMA måtte vedtage i overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, i nævnte forordning, og træffer sin afgørelse i overensstemmelse med ESMA's afgørelse.

Perioden på fire måneder anses for at være forligsfase i henhold til forordning (EU) nr. 1095/2010. ESMA træffer sin afgørelse inden for én måned, efter at spørgsmålet er henvist til den. Efter udløbet af de fire måneder, eller efter at der er truffet en fælles beslutning, kan sagen ikke længere indbringes for ESMA. Foreligger der ikke nogen afgørelse fra ESMA inden for en måned, finder afviklingsmyndighedens afgørelse anvendelse.

7.Hvor der træffes en fælles afgørelse i medfør af stk. 1, og hvor enhver afviklingsmyndighed i forbindelse med stk. 6 mener, at genstanden for en uenighed kan få indvirkning på dens medlemsstats finanspolitiske ansvar, skal CCP'ens afviklingsmyndighed iværksætte en ny vurdering af afviklingsplanen.

KAPITEL II
Afviklingsmuligheder

Artikel 16
Vurdering af afviklingsmulighederne

1.Afviklingsmyndigheden skal, i samarbejde med afviklingskollegiet i henhold til artikel 17, vurdere, i hvilket omfang en CCP kan afvikles, uden at der regnes med noget af følgende:

a)ekstraordinær finansiel støtte fra det offentlige

b)en centralbanks likviditetsstøtte i en nødsituation

c)likviditetsstøtte fra en centralbank, der ydes på andre betingelser end de normale for så vidt angår sikkerhedsstillelse, løbetid og rentesatser.

2.    En CCP anses for at kunne afvikles, hvis afviklingsmyndigheden vurderer, at det er muligt og troværdigt enten at afvikle den ved almindelig insolvensbehandling eller at anvende de forskellige afviklingsværktøjer og -beføjelser, således at videreførelsen af CCP'ens kritiske funktioner sikres, og det i videst muligt omfang forhindres, at det får betydelige negative konsekvenser for det finansielle system.

De negative konsekvenser omhandlet i første afsnit omfatter generel finansiel ustabilitet eller begivenheder, der berører hele systemet, i enhver medlemsstat.

Afviklingsmyndigheden underretter rettidigt ESMA, hvis den mener, at CCP'en ikke kan afvikles.

3.Efter anmodning fra afviklingsmyndigheden skal en CCP godtgøre, at:

a)der ikke er nogen hindringer for, at ejerskabsinstrumenternes værdi nedskrives efter udøvelsen af afviklingsbeføjelser, uanset om udestående aftaleforhold eller andre foranstaltninger i CCP'ens afviklingsplan er helt udtømt

b)CCP'ens aftaler med clearingmedlemmer eller tredjeparter ikke giver disse clearingmedlemmer eller tredjeparter mulighed for at anfægte en afviklingsmyndigheds udøvelse af afviklingsbeføjelser eller på anden måde undgå at blive genstand for disse beføjelser.

4.Ved vurderingen af afviklingsmulighederne i henhold til stk. 1 ser afviklingsmyndigheden afhængigt af, hvad der er relevant, på de forhold, der er anført i bilagets afsnit C.

5.Afviklingsmyndigheden foretager vurderingen af afviklingsmulighederne samtidig med udarbejdelsen og ajourføringen af afviklingsplanen i henhold til artikel 13.

Artikel 17
Afhjælpning eller fjernelse af hindringer for afvikling

1.Når afviklingsmyndigheden og afviklingskollegiet, efter vurderingen i artikel 16, finder, at der er væsentlige hindringer for afviklingen af en CCP, udarbejder og indsender afviklingsmyndigheden i samarbejde med den kompetente myndighed en rapport til CCP'en og afviklingskollegiet.

I den i første afsnit omhandlede rapport analyseres det, hvilke væsentlige hindringer der er for en effektiv anvendelse af afviklingsværktøjerne og for udøvelse af afviklingsbeføjelserne i forbindelse med CCP'en, hindringernes konsekvenser for CCP'ens forretningsmodel overvejes, og målrettede foranstaltninger til at fjerne disse hindringer anbefales.

2.Kravet til afviklingskollegierne om at træffe en fælles afgørelse om afviklingsplanerne, der er fastsat i artikel 15, suspenderes som følge af den i stk. 1 omhandlede indsendelse af rapporten, indtil foranstaltningerne med henblik på at fjerne de væsentlige hindringer for afvikling er blevet accepteret af afviklingsmyndigheden i henhold til nærværende artikels stk. 3 eller alternative foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til nærværende artikels stk. 4.

3.Senest fire måneder efter modtagelsen af den i henhold til stk. 1 indsendte rapport forelægger CCP'en afviklingsmyndigheden forslag til mulige foranstaltninger med henblik på at afhjælpe eller fjerne de væsentlige hindringer, der er påpeget i rapporten. Afviklingsmyndigheden underretter afviklingskollegiet om enhver foranstaltning forelagt af CCP'en. Afviklingsmyndigheden og afviklingskollegiet vurderer, i henhold til artikel 18, stk. 1, litra b), om foranstaltningerne effektivt afhjælper eller fjerner disse hindringer.

4.Finder afviklingsmyndigheden og afviklingskollegiet, at de af CCP'en forelagte foranstaltninger i henhold til stk. 3 ikke effektivt afhjælper eller fjerner de i rapporten udpegede hindringer, fastlægger afviklingsmyndigheden andre foranstaltninger, og den giver underretning om disse foranstaltninger til afviklingskollegiet med henblik på at træffe en fælles afgørelse jf. artikel 18.

De i første afsnit omhandlede alternative foranstaltninger tager hensyn til følgende:

a)den trussel mod finansiel stabilitet, der følger af disse hindringer for afvikling af en CCP

b)de alternative foranstaltningers indvirkning på den specifikke CCP, dens clearingmedlemmer og deres kunder, alle forbundne FMI'er og det indre marked.

Med henblik på andet afsnit, litra b), hører afviklingsmyndigheden den kompetente myndighed og afviklingskollegiet samt, hvor det er relevant, den udpegede nationale makrotilsynsmyndighed.

5.    Afviklingsmyndigheden skal, i henhold til artikel 18, skriftligt underrette CCP'en, enten direkte eller indirekte gennem den kompetente myndighed, om de alternative foranstaltninger, der skal træffes med henblik på at nå målet om at fjerne hindringer for muligheden for afvikling. Afviklingsmyndigheden begrunder, hvorfor de af CCP'en forelagte foranstaltninger ikke ville kunne fjerne hindringerne for afviklingen, og hvordan alternative foranstaltninger ville kunne fjerne dem.

6.CCP'en forelægger inden for en måned en plan for at overholde de alternative foranstaltninger.

7.Med henblik på stk. 4 kan afviklingsmyndigheden:

a)pålægge CCP'en at revidere eller udarbejde serviceaftaler, det være sig internt i koncernen eller med tredjemand, til dækning af kritiske funktioner

b)pålægge CCP'en at begrænse sine maksimale enkeltvise og samlede udækkede eksponeringer

c)pålægge CCP'en at foretage ændringer af, hvordan den indsamler og forvalter marginer i medfør af artikel 41 i forordning (EU) nr. 648/2012

d)pålægge CCP'en at foretage ændringer i sammensætningen af og antallet af dens misligholdelsesfonde jf. artikel 42 i forordning (EU) nr. 648/2012

e)pålægge CCP'en krav om specifikke eller yderligere regelmæssige oplysninger

f)pålægge CCP'en at afhænde bestemte aktiver

g)pålægge CCP'en at begrænse eller indstille visse eksisterende eller påtænkte aktiviteter

h)pålægge CCP'en at foretage ændringer af dens genopretningsplan

i)begrænse eller forhindre udviklingen af nye eller eksisterende forretningsområder eller ydelse af nye eller eksisterende tjenester

j)kræve, at CCP'en eller en koncernenhed, som den direkte eller indirekte kontrollerer, ændrer den retlige eller operationelle struktur for at sikre, at kritiske funktioner kan adskilles juridisk og operationelt fra andre funktioner ved anvendelsen af afviklingsværktøjer

k)pålægge CCP'en at oprette et finansielt moderholdingselskab i en medlemsstat eller et finansielt moderholdingselskab i Unionen

l)pålægge CCP'en eller en koncernenhed, som den direkte eller indirekte kontrollerer, og som yder CCP'en finansiel støtte, at udstede forpligtelser, der kan nedskrives og konverteres, eller at sætte andre ressourcer til side for at øge kapaciteten til at absorbere tab, rekapitalisere og supplere præfinansierede ressourcer

m)pålægge CCP'en eller en koncernenhed, som den direkte eller indirekte kontrollerer, og som yder finansiel støtte til CCP'en, at tage andre skridt til at muliggøre kapitalstrømme, andre forpligtelser og kontrakter for at kunne absorbere tab, rekapitalisere CCP'en eller supplere præfinansierede ressourcer, herunder navnlig at forsøge at genforhandle enhver forpligtelse, som den har udstedt, eller revidere aftalevilkår med henblik på at sikre, at alle afviklingsmyndighedens afgørelser om at nedskrive, konvertere eller omstrukturere nævnte forpligtelse, instrument eller aftale bliver fuldbyrdet i henhold til lovgivningen i den jurisdiktion, der er gældende for nævnte forpligtelse eller instrument

n)hvor CCP'en er et datterselskab, samarbejde med de relevante myndigheder med henblik på at pålægge moderselskabet at oprette et særskilt finansielt holdingselskab for at føre kontrol med CCP'en, hvor denne foranstaltning er nødvendig med henblik på at fremme afviklingen af CCP'en og for at undgå de negative konsekvenser, som anvendelsen af afviklingsværktøjerne og udøvelsen af afviklingsbeføjelser kan få for andre af koncernenhederne.

Artikel 18
Koordinationsprocedure til at afhjælpe eller fjerne hindringer for afvikling

1.Afviklingskollegiet træffer en fælles afgørelse om:

a)udpegelsen af væsentlige hindringer for afvikling, jf. artikel 16, stk. 1

b)vurderingen af de foranstaltninger, der er foreslået af CCP'en, jf. artikel 17, stk. 3, om nødvendigt

c)de alternative foranstaltninger, der kræves i henhold til artikel 17, stk. 4.

2.Den i stk. 1, litra a), omhandlede fælles afgørelse om udpegelse af væsentlige hindringer for afvikling skal vedtages inden for fire måneder efter indsendelsen af den i artikel 17, stk. 1, omhandlede rapport til afviklingskollegiet.

Den i stk. 1, litra b) og c), omhandlede fælles afgørelse skal vedtages inden for fire måneder efter indsendelsen af CCP'ens foreslåede foranstaltninger til at fjerne hindringer for afvikling.

De i stk. 1 omhandlede fælles afgørelser skal være begrundede og meddeles skriftligt af afviklingsmyndigheden til CCP'en, samt hvis det er relevant, til dens moderselskab.

ESMA kan efter anmodning fra afviklingsmyndigheden bistå afviklingskollegiet med at nå frem til en fælles afgørelse i overensstemmelse med artikel 31, litra c), i forordning (EU) nr. 1095/2010.

3.Hvis kollegiet, fire måneder efter forelæggelsesdatoen for den i artikel 17, stk. 1, omhandlede rapport, ikke har vedtaget en fælles afgørelse, træffer afviklingsmyndigheden sin egen afgørelse om passende foranstaltninger, der skal iværksættes i henhold til artikel 17, stk. 5. Når afviklingsmyndigheden træffer sin afgørelse, tager den hensyn til de øvrige kollegiemedlemmers synspunkter, der er kommet frem under firemånedersperioden.

Afviklingsmyndigheden meddeler skriftligt afgørelsen til CCP'en, dens moderselskab, hvor det er relevant, og til andre medlemmer af kollegiet.

4.Har et medlem af afviklingskollegiet ved udløbet af perioden på fire måneder indbragt et spørgsmål omhandlet i artikel 17, stk. 7, litra j), k) eller n), for ESMA i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010, udskyder CCP'ens afviklingsmyndighed sin afgørelse og afventer den afgørelse, ESMA måtte vedtage i overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, i nævnte forordning. Afviklingsmyndigheden træffer i dette tilfælde sin afgørelse i overensstemmelse med ESMA's afgørelse.

Perioden på fire måneder anses for at være forligsfase i henhold til forordning (EU) nr. 1095/2010. ESMA træffer sin afgørelse inden for én måned, efter at spørgsmålet er henvist til den. Efter udløbet af de fire måneder, eller efter at der er truffet en fælles beslutning, kan sagen ikke længere indbringes for ESMA. Foreligger der ikke nogen afgørelse fra ESMA inden for en måned, finder afviklingsmyndighedens afgørelse anvendelse.AFSNIT IV
TIDLIG INDGRIBEN

Artikel 19
Foranstaltninger i forbindelse med tidlig indgriben

1.Hvis en CCP overtræder eller kan forventes i nær fremtid at overtræde tilsynskravene i forordning (EU) nr. 648/2012, eller hvis den kompetente myndighed har afgjort, at der er andre indikationer på en kommende krise, der kan påvirke CCP'ens drift, kan de kompetente myndigheder:

a)pålægge CCP'en at ajourføre genopretningsplanen i henhold til artikel 9, stk. 6, hvis de omstændigheder, der gjorde tidlig indgriben nødvendig, er forskellige fra antagelserne i den oprindelige genopretningsplan

b)pålægge CCP'en at iværksætte en eller flere af de ordninger eller foranstaltninger, der er beskrevet i genopretningsplanen inden for en specifik tidsfrist. Hvis planen er ajourført i henhold til litra a), omfatter disse ordninger eller foranstaltninger alle ajourførte ordninger eller foranstaltninger

c)pålægge CCP'en at udpege årsagerne til overtrædelsen eller den forventelige overtrædelse omhandlet i stk. 1 og udarbejde et handlingsprogram, der indeholder passende foranstaltninger og tidsfrister

d)pålægge CCP'en at indkalde til aktionærmøde eller, hvis CCP'en ikke overholder dette krav, selv indkalde mødet. I begge tilfælde fastlægger den kompetente myndighed dagsordenen, herunder afgørelser, som skal vedtages af aktionærerne

e)kræve, at et eller flere medlemmer af bestyrelsen eller den øverste ledelse fjernes eller udskiftes, hvis disse personer findes uegnede til at varetage deres opgaver i henhold til artikel 27 i forordning (EU) nr. 648/2012

f)kræve ændringer af CCP'ens forretningsstrategi

g)kræve ændringer af CCP'ens retlige eller operationelle struktur

h)forsyne afviklingsmyndigheden med alle de oplysninger, der er nødvendige for at ajourføre CCP'ens afviklingsplan for at forberede CCP'ens eventuelle afvikling og værdiansættelsen af dens aktiver og passiver i henhold til artikel 24, herunder alle oplysninger, der kræves ved inspektioner på stedet

i)om nødvendigt og i henhold til stk. 4 kræve gennemførelse af CCP'ens genopretningsforanstaltninger

j)kræve, at CCP'en afstår fra at gennemføre visse genopretningsforanstaltninger, hvis den kompetente myndighed har besluttet, at gennemførelse af disse foranstaltninger kan have negative konsekvenser for den finansielle stabilitet

k)pålægge CCP'en rettidigt at supplere dens finansielle ressourcer.

2.For hver af disse foranstaltninger fastsætter den kompetente myndighed en passende tidsfrist og evaluerer effektiviteten af disse foranstaltninger, når de er iværksat.

3.Den kompetente myndighed må kun anvende de i stk. 1, litra a) til k), nævnte foranstaltninger under hensyntagen til virkningen af disse foranstaltninger i andre medlemsstater, hvor CCP'en udøver virksomhed eller leverer ydelser, navnlig hvor CCP'ens virksomhed er kritisk eller vigtig for lokale finansielle markeder, herunder steder, hvor clearingmedlemmer er knyttet til handelspladser, og hvor FMI'er er etableret.

4.Den kompetente myndighed må kun anvende den i stk. 1, litra i), nævnte foranstaltning, når den er i offentlighedens interesse og nødvendig for at opnå ethvert af følgende mål:

a)opretholde den finansielle stabilitet

b)opretholde videreførelse af CCP'ens kritiske ydelser

c)opretholde og styrke CCP'ens finansielle modstandsdygtighed.

Den kompetente myndighed anvender ikke den i stk. 1, litra i), nævnte foranstaltning i forbindelse med foranstaltninger, der omfatter overførsel af en anden CCP's ejendom, rettigheder eller forpligtelser.

5.Har en CCP iværksat sin default waterfall, i henhold til artikel 45 i forordning (EU) nr. 648/2012, skal den informere den kompetente myndighed hurtigst muligt og forklare, om hændelsen afspejler svagheder eller problemer i den pågældende CCP.

6.Er de i stk. 1 omhandlede betingelser opfyldt, underretter den kompetente myndighed ESMA og afviklingsmyndigheden, og den hører kollegiet.

Efter underretningerne og høringen af kollegiet afgør den kompetente myndighed, om nogen af de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger skal bringes i anvendelse. Den kompetente myndighed underretter kollegiet, afviklingsmyndigheden og ESMA om afgørelsen vedrørende de foranstaltninger, der skal træffes.

7.Afviklingsmyndigheden kan, efter den i stk. 6, første afsnit, omhandlede underretning, pålægge CCP'en at kontakte potentielle købere med henblik på at forberede afviklingen af den, med forbehold for de i artikel 41 fastlagte betingelser og de i artikel 71 fastlagte fortrolighedsbestemmelser.

Artikel 20
Fjernelse af den øverste ledelse og bestyrelsen

Hvis der er sket en betydelig forværring af en CCP's finansielle situation, eller hvis CCP'en overtræder de lovkrav, der gælder for den, herunder dens forretningsorden, og andre foranstaltninger truffet i overensstemmelse med artikel 19 ikke er tilstrækkelige til at vende situationen, kan de kompetente myndigheder kræve, at CCP'ens øverste ledelse eller bestyrelsen fjernes helt eller delvist.

Udpegelsen af en ny øverste ledelse eller bestyrelse foretages i overensstemmelse med artikel 27 i forordning (EU) nr. 648/2012 og er underlagt den kompetente myndigheds godkendelse eller samtykke.

AFSNIT V
AFVIKLING

KAPITEL I
Mål, betingelser og generelle principper

Artikel 21
Afviklingsmål

1.Ved anvendelsen af afviklingsværktøjer og udøvelsen af afviklingsbeføjelser tager afviklingsmyndigheden hensyn til følgende afviklingsmål og tilpasser dem til det enkelte tilfældes art og omstændigheder:

a)at sikre videreførelse af CCP'ens kritiske funktioner, som identificeret i CCP'ens genopretningsplan, navnlig:

i)    rettidig afregning af CCP'ens forpligtelser over for dens clearingmedlemmer

ii)    clearingmedlemmernes fortsatte adgang til værdipapirer eller likvide beholdninger ydet af CCP'en og værdipapir eller kontant sikkerhed, der forvaltes af CCP'en på vegne af disse clearingmedlemmer

b)at sikre videreførelse af forbindelserne med andre FMI'er, der, hvis de forstyrres, vil have betydelige negative konsekvenser for den finansielle stabilitet, eller rettidig gennemførelse af betalings-, clearings-, afregnings- og registreringsfunktioner

c)at undgå betydelige negative virkninger for det finansielle system, navnlig ved at forebygge spredning af finansielle vanskeligheder mellem finansielle institutioner og ved at opretholde markedsdisciplinen

d)at beskytte offentlige midler ved at minimere afhængigheden af ekstraordinær finansiel støtte fra det offentlige

e)at minimere omkostningerne ved afvikling for alle berørte parter og undgå værditab for CCP'en.

2.Bestyrelsen og den øverste ledelse af den CCP, der er under afvikling, yder afviklingsmyndigheden al den støtte, der er nødvendig for at nå afviklingsmålene

Artikel 22
Betingelser for afvikling

1.Afviklingsmyndigheden træffer en afviklingsforanstaltning over for en CCP, forudsat at alle følgende betingelser er opfyldt:

a)at CCP'en er nødlidende eller forventeligt nødlidende, hvilket afgøres af et af følgende organer:

i)den kompetente myndighed efter høring af afviklingsmyndigheden

ii)afviklingsmyndigheden efter høring af den kompetente myndighed, hvis afviklingsmyndigheden har de nødvendige værktøjer til at nå frem til en sådan konklusion

b)at der ikke er nogen rimelig udsigt til, at alternative foranstaltninger iværksat af den private sektor eller af en tilsynsmyndighed, herunder foranstaltninger til tidlig indgriben, vil kunne forhindre, at CCP'en bliver nødlidende inden for en passende tidshorisont og under hensyntagen til andre relevante omstændigheder

c)at en afviklingsforanstaltning er nødvendig ud fra almene hensyn for at opfylde afviklingsmålene, hvis en afvikling af CCP'en i henhold til almindelig insolvensbehandling ikke ville opfylde disse mål i samme grad.

I forbindelse med litra a), nr. ii), forsyner den kompetente myndighed uden ophold afviklingsmyndigheden med alle relevante oplysninger, som denne anmoder om med henblik på at udføre sin vurdering.

2.Med henblik på anvendelsen af stk. 1, litra a), anses en CCP for at være nødlidende eller forventeligt nødlidende, hvis:

a)CCP'en overtræder eller forventeligt vil overtræde kravene til tilladelse på en måde, der retfærdiggør inddragelse af tilladelsen i henhold til artikel 20 i forordning (EU) nr. 648/2012

b)CCP'en ikke er i stand til eller forventeligt ikke vil være i stand til at levere en kritisk funktion

c)CCP'en ikke er i stand til eller forventeligt ikke vil være i stand til at genoprette sin levedygtighed ved gennemførelse af dens genopretningsforanstaltninger

d)CCP'en ikke er i stand til eller forventeligt ikke vil være i stand at betale sin gæld eller andre forpligtelser, efterhånden som de forfalder

e)CCP'en kræver ekstraordinær finansiel støtte fra det offentlige.

For så vidt angår litra e), omfatter ekstraordinær finansiel støtte fra det offentlige ikke finansiel støtte fra det offentlige, som opfylder alle følgende betingelser:

i)at den er i form af en statsgaranti til dækning af likviditetsfaciliteter, der stilles til rådighed af centralbankerne i henhold til centralbankernes vilkår eller er i form af en statsgaranti for nyligt udstedte forpligtelser

ii)at den i nr. i) omhandlede statsgaranti er begrænset til solvente CCP'er, er betinget af endelig godkendelse i henhold til EU's rammebestemmelser for statsstøtte, er retsbevarende og midlertidig, står i et rimeligt forhold til følgerne af den alvorlige forstyrrelse og ikke anvendes til at udligne tab, som CCP'en har lidt eller sandsynligvis vil lide i nær fremtid.

iii)at den i nr. i) omhandlede statsgaranti er nødvendig for at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse af økonomien i en medlemsstat og for at bevare finansiel stabilitet.

3.Afviklingsmyndigheden kan også træffe en afviklingsforanstaltning, når den mener, at CCP'en anvender eller agter at anvende genopretningsforanstaltninger, der kan forhindre CCP'ens sammenbrud men have alvorlige negative konsekvenser for det finansielle system.

4.ESMA udsteder retningslinjer for at fremme konvergensen mellem tilsyns- og afviklingspraksis vedrørende anvendelse af omstændighederne for, hvornår en CCP anses for at være nødlidende eller forventeligt nødlidende, inden [Publikationskontoret, indsæt dato 12 måneder efter denne forordnings ikrafttræden]. 

I forbindelse med udstedelsen af disse retningslinjer tager ESMA hensyn til de retningslinjer, der er udstedt i henhold til artikel 32, stk. 6, i direktiv 2014/59/EU.

Artikel 23

Overordnede principper for afvikling

Afviklingsmyndigheden træffer alle relevante foranstaltninger for at anvende de i artikel 27 omhandlede afviklingsværktøjer og udøver de i artikel 48 omhandlede afviklingsbeføjelser i overensstemmelse med følgende principper:

a)alle kontraktlige forpligtelser og andre ordninger i CCP'ens genopretningsplan fuldbyrdes helt eller delvist i det omfang, de ikke er udtømt, før afviklingen indledes, medmindre afviklingsmyndigheden afgør, at anvendelsen af afviklingsværktøjer og udøvelse af afviklingsbeføjelser er mere hensigtsmæssig med henblik på rettidig opfyldelse af afviklingsmålene

b)aktionærerne i CCP'en under afvikling bærer først tabene efter fuldbyrdelse af alle de i litra a) omhandlede forpligtelser og ordninger i henhold til nævnte litra

c)kreditorerne i den CCP, der er under afvikling, bærer tabene efter aktionærerne i overensstemmelse med prioritetsordenen af deres fordringer ved almindelig insolvensbehandling, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat i denne forordning

d)CCP'ens kreditorer i samme klasse behandles ens

e)ingen af CCP'ens kreditorer påføres større tab, end de ville være blevet påført i en af følgende situationer:

i)afviklingsmyndigheden ikke havde truffet nogen afviklingsforanstaltning i henhold til artikel 21 efter en eller flere clearingmedlemmers misligholdelse, og kreditoren i stedet var underlagt eventuelle udestående forpligtelser i henhold til CCP'ens forretningsorden

ii)CCP'en var blevet afviklet under almindelig insolvensbehandling uden misligholdelse fra noget clearingmedlem

f)bestyrelsen og den øverste ledelse i den CCP, der er under afvikling, udskiftes, undtagen i de tilfælde, hvor afviklingsmyndigheden mener, at det er nødvendigt helt eller delvist at beholde bestyrelsen og den øverste ledelse for at nå afviklingsmålene

g)afviklingsmyndighederne underretter og hører medarbejderrepræsentanter i henhold til national lovgivning og praksis

h)er en CCP en del af en koncern, tager afviklingsmyndighederne hensyn til konsekvenserne for andre koncernenheder og koncernen som helhed.

KAPITEL II
Værdiansættelse

Artikel 24

Målene med værdiansættelse

1.Afviklingsmyndighederne sikrer, at alle afviklingsforanstaltninger træffes på baggrund af en værdiansættelse, der sikrer en rimelig, forsigtig og realistisk vurdering af CCP'ens aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser.

2.Før afviklingsmyndigheden beslutter at afvikle en CCP, sikrer myndigheden, at der udføres en første værdiansættelse for at afgøre, om betingelserne for afvikling i henhold til artikel 22, stk. 1, er opfyldt.

3.Efter at afviklingsmyndigheden har besluttet at afvikle CCP'en, sikrer den, at der udføres en anden værdiansættelse for:

a)at værdiansættelsen kan indgå i afgørelsen om, hvilken afviklingsforanstaltning der passende skal træffes

b)at sikre, at eventuelle tab på CCP'ens aktiver og rettigheder kan anerkendes fuldt ud på det tidspunkt, hvor afviklingsværktøjerne finder anvendelse

c)at værdiansættelsen kan indgå i afgørelsen om omfanget af annulleringen eller udvandingen af ejerskabsinstrumenter og beslutningen om værdien og antallet af udstedte eller overførte ejerskabsinstrumenter som følge af udøvelsen af afviklingsbeføjelserne

d)at værdiansættelsen kan indgå i afgørelsen om omfanget af nedskrivningen eller konverteringen af alle usikrede forpligtelser, herunder gældsinstrumenter

e)hvis værktøjerne til fordeling af tab og positioner anvendes, at værdiansættelsen kan indgå i afgørelsen om omfanget af tabene, der skal anvendes i forbindelse med berørte kreditorers fordringer, udestående forpligtelser eller positioner vedrørende CCP'en

f)hvis bro-CCP-værktøjet anvendes, at værdiansættelsen kan indgå i afgørelsen om, hvilke aktiver, forpligtelser (liabilities), rettigheder og forpligtelser eller ejerskabsinstrumenter, der kan overføres til bro-CCP'en, og afgørelsen om værdien af et eventuelt vederlag, der kan betales til den CCP, der er under afvikling, eller i givet fald til besiddere af ejerskabsinstrumenterne

g)hvis virksomhedssalgsværktøjet anvendes, at værdiansættelsen kan indgå i afgørelsen om, hvilke aktiver, forpligtelser (liabilities), rettigheder og forpligtelser eller ejerskabsinstrumenter, der kan overføres til tredjepartskøberen, og at værdiansættelsen kan indgå i afviklingsmyndighedens forståelse af, hvad der udgør kommercielle vilkår i forbindelse med artikel 40.

I forbindelse med litra d) tages der i værdiansættelsen hensyn til eventuelle tab, der absorberes ved clearingmedlemmernes eller andre tredjeparters fuldbyrdelse af enhver udestående forpligtelse over for CCP'en, og omfanget af den konvertering, der skal anvendes på gældsinstrumenter.

4.De i stk. 2 og 3 omhandlede værdiansættelser kan kun påklages i henhold til artikel 72 sammen med afgørelsen om at anvende et afviklingsværktøj eller at udøve en afviklingsbeføjelse.

Artikel 25

Krav til værdiansættelse

1.Afviklingsmyndigheden sikrer, at de i artikel 24 omhandlede værdiansættelser udføres:

a)af en person, som er uafhængig af alle offentlige myndigheder og af CCP'en

b)af afviklingsmyndigheden, hvis disse værdiansættelser ikke kan udføres af en person som omhandlet i litra a).

2.De i artikel 24 omhandlede værdiansættelser anses for endelige, når de er udført af den i stk. 1, litra a), omhandlede person, og alle kravene i denne artikel er opfyldt.

3.En endelig værdiansættelse baseres på forsigtige antagelser, uden at dette berører EU's rammebestemmelser for statsstøtte, hvis disse finder anvendelse, og der må ikke påregnes nogen potentiel ekstraordinær finansiel støtte fra det offentlige eller en centralbanks likviditetsstøtte i en nødsituation eller nogen likviditetsstøtte fra en centralbank, der ydes på andre betingelser end de normale for så vidt angår sikkerhedsstillelse, løbetid og rentesatser, til CCP'en fra det tidspunkt, hvor der træffes afviklingsforanstaltninger. Værdiansættelsen tager desuden hensyn til eventuelt at kunne få alle rimelige udgifter fra den CCP, der er under afvikling, dækket, jf. artikel 27, stk. 9.

4.En endelig værdiansættelse suppleres med følgende oplysninger fra CCP'en:

a)en ajourført balance og en redegørelse om CCP'ens finansielle stilling, herunder de resterende tilgængelige præfinansierede ressourcer og udestående finansielle forpligtelser

b)optegnelser over clearede aftaler i henhold til artikel 29 i forordning (EU) nr. 648/2012

c)alle oplysninger om markedet og regnskabsmæssige værdier af dens aktiver, passiver og positioner, herunder relevante fordringer og udestående forpligtelser over for CCP'en.

5.En endelig værdiansættelse skal indeholde en underopdeling af kreditorerne i klasser i overensstemmelse med deres prioritetsorden i henhold til gældende insolvensret. Den skal også indeholde et skøn over den behandling, hver klasse af aktionærer og kreditorer ville have kunnet forvente at få ved anvendelse af det i artikel 23, litra e), anførte princip.

Det i første afsnit anførte skøn berører ikke værdiansættelsen omhandlet i artikel 61.

6.ESMA udarbejder, under hensyntagen til alle reguleringsmæssige tekniske standarder udarbejdet i henhold til artikel 36, stk. 14 og 15, i direktiv 2014/59/EU, udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for at præcisere:

a)betingelserne for, at en person anses for at være uafhængig af både afviklingsmyndigheden og CCP'en i forbindelse med stk. 1 i denne artikel

b)metodologien for ansættelse af værdien af aktiverne og passiverne i CCP'en

c)adskillelsen af værdiansættelserne efter artikel 24 og 61.

ESMA forelægger udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen inden [Publikationskontoret: indsæt dato: inden for 12 måneder efter denne forordningens ikrafttrædelse].

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 26

Midlertidig værdiansættelse

1.De i artikel 24 omhandlede værdiansættelser, som ikke opfylder kravene fastsat i artikel 25, stk. 2, anses for midlertidige værdiansættelser.

Midlertidige værdiansættelser skal omfatte en buffer til yderligere tab og en passende begrundelse for den buffer.

2.Træffer afviklingsmyndigheder en afviklingsforanstaltning baseret på en midlertidig værdiansættelse, skal de sikre, at der gennemføres en endelig værdiansættelse, så snart det er praktisk muligt.

Afviklingsmyndigheden sikrer, at den i første afsnit omhandlede endelige værdiansættelse:

a)giver mulighed for fuld anerkendelse af CCP'ens eventuelle tab i dens regnskaber

b)indgår i afgørelsen om at nedskrive kreditorernes fordringer eller øge værdien af det betalte vederlag, jf. stk. 3.

3.Hvis skønnet i henhold til den endelige værdiansættelse over CCP'ens nettoværdi er højere end skønnet i henhold til den midlertidige værdiansættelse over CCP'ens nettoværdi, kan afviklingsmyndigheden:

a)øge værdien af fordringerne fra berørte kreditorer, der er blevet nedskrevet eller omstruktureret

b)kræve, at en bro-CCP foretager en yderligere betaling af vederlag med hensyn til aktiver, forpligtelser (liabilities), rettigheder og forpligtelser til den CCP, der er under afvikling, eller i givet fald med hensyn til ejerskabsinstrumenter til ejerne af de instrumenter.

4.ESMA udarbejder, under hensyntagen til alle reguleringsmæssige tekniske standarder udarbejdet i henhold til artikel 36, stk. 15, i direktiv 2014/59/EU, et udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for i forbindelse med denne artikels stk. 1 at præcisere metodologien for beregning af bufferen for yderligere tab, der skal medtages i midlertidige værdiansættelser.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen inden [Publikationskontoret: indsæt dato: inden for 12 måneder efter denne forordningens ikrafttrædelse].

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

KAPITEL III
Afviklingsværktøjer

Afdeling 1
Almindelige principper

Artikel 27
Almindelige bestemmelser om afviklingsværktøjer

1.Afviklingsmyndigheder træffer de i artikel 21 omhandlede afviklingsforanstaltninger ved at anvende et af følgende afviklingsværktøjer enkeltvis eller kombineret:

a)værktøjerne til fordeling af positioner og tab

b)nedskrivnings- og konverteringsværktøjet

c)virksomhedssalgsværktøjet

d)bro-CCP-værktøjet

e)alle andre afviklingsværktøjer i henhold til artikel 21 og 23.

2.I tilfælde af en systemisk krise kan afviklingsmyndigheden også yde ekstraordinær finansiel støtte fra det offentlige ved anvendelse af de offentlige stabiliseringsværktøjer i henhold til artikel 45, 46 og 47, på betingelse af forhåndsgodkendelse og endelig godkendelse i henhold til EU's rammebestemmelser for statsstøtte.

3.Forud for anvendelsen af de i stk. 1 omhandlede værktøjer, skal afviklingsmyndigheden håndhæve:

a)CCP'ens eventuelle eksisterende og udestående rettigheder, herunder clearingmedlemmers kontraktlige forpligtelser til at opfylde cash calls, levere yderligere ressourcer til CCP'en eller overtage positioner fra misligholdende clearingmedlemmer, hvad enten det er via en auktion eller andre metoder, der er nævnt i CCP'ens forretningsorden

b)en eventuel eksisterende og udestående kontraktlig forpligtelse, der binder parter, der ikke er clearingmedlemmer, til enhver form for finansiel støtte.

Afviklingsmyndigheden kan delvist håndhæve de i litra a) og b) omhandlede kontraktlige forpligtelser, hvis det ikke er muligt at håndhæve disse kontraktlige forpligtelser fuldt ud inden for en rimelig tidshorisont.

4.Uanset stk. 3 kan afviklingsmyndigheden helt eller delvist afstå fra at fuldbyrde relevante eksisterende og udestående forpligtelser for at undgå betydelige negative virkninger for det finansielle system eller en udbredt afsmittende virkning, eller hvis anvendelsen af de i stk. 1 omtalte værktøjer er mere hensigtsmæssig med henblik på rettidigt at nå afviklingsmålene.

5.Afviklingsmyndigheden pålægger CCP'en at udstede ejerskabsinstrumenter, der tegnes af alle ikke-misligholdende clearingmedlemmer, hvis disse ikke-misligholdende clearingmedlemmer har været underlagt værktøjer til fordeling af tab og positioner ved afvigelse fra CCP'ens forretningsorden, der har påført ikke-misligholdende clearingmedlemmer betydelige finansielle tab. Antallet af ejerskabsinstrumenter, der skal udstedes til hvert berørt ikke-misligholdende clearingmedlem, skal stå i forhold til dettes tab og skal tage hensyn til clearingmedlemmets eventuelle udestående kontraktlige forpligtelser over for CCP'en.

Antallet af ejerskabsinstrumenter, der skal tegnes af eller overføres til ikke-misligholdende clearingmedlemmer, baseres på den i henhold til artikel 24, stk. 3, udførte værdiansættelse.

6.Hvis anvendelsen af et afviklingsværktøj bortset fra nedskrivnings- og konverteringsværktøjet påfører clearingmedlemmerne tab, skal afviklingsmyndigheden udøve beføjelsen til at nedskrive og konvertere alle ejerskabsinstrumenter og gældsinstrumenter eller andre usikrede forpligtelser umiddelbart før eller samtidig med anvendelsen af afviklingsværktøjet.

7.Anvendes kun de i stk. 1, litra c) og d) omtalte afviklingsværktøjer, og kun en del af aktiverne, rettighederne, forpligtelserne eller forpligtelserne (liabilities) i den CCP, der er under afvikling, overføres i henhold til artikel 40 og 42, likvideres den resterende del af CCP'en i henhold til almindelig insolvensbehandling.

8.Nationale insolvensretlige regler vedrørende omstødelse eller anfægtelighed af retsakter, der er til skade for kreditorer, finder ikke anvendelse på overførsel af aktiver, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities) fra en CCP, som afviklingsværktøjer eller offentlige finansielle stabiliseringsværktøjer anvendes på.

9.Afviklingsmyndigheden kan få dækket rimelige udgifter i forbindelse med anvendelsen af afviklingsværktøjerne eller beføjelserne eller offentlige finansielle stabiliseringsværktøjer på en af følgende måder:

a)fra den CCP, der er under afvikling, som privilegeret kreditor

b)fra et vederlag, der betales af køberen, ved anvendelse af virksomhedssalgsværktøjet

c)fra et eventuelt provenu ved indstillingen af driften af bro-CCP'en, som privilegeret kreditor.

10.Anvendes afviklingsværktøjerne, sikrer afviklingsmyndighederne på basis af en værdiansættelse, der er i overensstemmelse med artikel 25, fuldstændig fordeling af tab, supplering af CCP'ens eller bro-CCP'ens præfinansierede ressourcer og rekapitalisering af CCP'en eller bro-CCP'en.

Afdeling 2
Værktøjerne til fordeling af positioner og tab

Artikel 28
Mål og anvendelsesområde for værktøjerne til fordeling af positioner og tab

1.Afviklingsmyndighederne anvender værktøjet til fordeling af positioner i henhold til artikel 29 og værktøjet til fordeling af tab i henhold til artikel 30 og 31.

2.De i stk. 1 omhandlede værktøjer anvendes i forbindelse med alle aftaler vedrørende clearingydelser og sikkerhedsstillelse i forbindelse med disse ydelser hos CCP'en.

3.Afviklingsmyndighederne anvender det i artikel 29 omtalte værktøj til fordeling af positioner for igen at matche CCP'ens eller bro-CCP'ens regnskaber, hvor det er relevant.

Afviklingsmyndighederne anvender de i artikel 30 og 31 omtalte værktøjer til fordeling af tab med henblik på et af følgende formål:

a)at dække CCP'ens tab, der er vurderet i henhold til artikel 27, stk. 10

b)at genoprette CCP'ens evne til at opfylde betalingsforpligtelser, efterhånden som de forfalder

c)at rekapitalisere CCP'en og supplere dens præfinansierede ressourcer i et omfang, der er tilstrækkeligt til at genoprette dens evne til at opfylde betingelserne for tilladelse og til fortsat at udføre sine kritiske funktioner

d)at opnå de i litra a), b) og c), omhandlede resultater vedrørende en bro-CCP

e)at støtte overførslen af CCP'ens aktiviteter ved hjælp af virksomhedssalgsværktøjet til en solvent tredjepart.

Artikel 29
Ophævelse af aftaler – helt eller delvist

1.Afviklingsmyndigheden kan ophæve visse af eller alle følgende aftaler:

a)aftaler relateret til misligholdende clearingmedlemmer

b)aftaler relateret til den berørte clearingydelse eller aktivklasse

c)aftaler relateret til den CCP, der er under afvikling.

2.Afviklingsmyndigheden må kun ophæve de i stk. 1, litra a), omtalte aftaler, hvis overførslen af aktiver og positioner fra disse aftaler ikke har fundet sted i henhold til artikel 48, stk. 5 og 6, i forordning (EU) nr. 648/2012.

3.Afviklingsmyndigheden underretter alle berørte clearingmedlemmer om den dato, hvor den i stk. 1 omtalte aftale ophæves.

4.Forud for ophævelsen af en af de i stk. 1 omtalte aftaler, træffer afviklingsmyndigheden følgende foranstaltninger:

a)kræver, at den CCP, der er under afvikling, værdiansætter hver aftale og ajourfører hvert clearingmedlems saldo

b)fastlægger det nettobeløb, som hvert clearingmedlem skal betale eller modtage, under hensyntagen til alle forfaldne, men udestående variationsmarginer, herunder forfaldne variationsmarginer i henhold til de i litra a) omtalte værdiansættelser af aftaler

c)underretter hvert clearingmedlem om fastsatte nettobeløb og foretager den tilsvarende opkrævning.

5.Når et ikke-misligholdende clearingmedlem ikke kan betale det efter stk. 4 fastsatte nettobeløb, kan afviklingsmyndigheden: pålægge CCP'en at erklære det ikke-misligholdende clearingmedlem for misligholdende og anvende dets initialmargin og bidrag til misligholdelsesfonde i henhold til artikel 45 i forordning (EU) nr. 648/2012.

6.Har afviklingsmyndigheden ophævet en eller flere aftaler af de i stk. 1, litra a), b) og c), omhandlede typer, skal den forhindre, at CCP'en clearer nogen ny aftale af samme type som den ophævede.

Afviklingsmyndigheden må først tillade, at CCP'en genoptager clearing af disse typer aftaler, når følgende betingelser er opfyldt:

a)CCP'en opfylder kravene i forordning (EU) nr. 648/2012

b)afviklingsmyndigheden udsteder og offentliggør en meddelelse i denne forbindelse ved hjælp af de i artikel 70, stk. 3 omtalte metoder.

Artikel 30
Nedbringelse af værdien af gevinster til udbetaling

af CCP'en til ikke-misligholdende clearingmedlemmer

1.Afviklingsmyndigheden kan nedbringe værdien af CCP'ens betalingsforpligtelser over for ikke-misligholdende clearingmedlemmer, hvis disse forpligtelser stammer fra gevinster, der er forfaldne i henhold til CCP'ens procedurer for udbetaling af variationsmargin eller en økonomisk set tilsvarende udbetaling.

2.Afviklingsmyndigheden beregner enhver nedbringelse af de i stk. 1 omhandlede betalingsforpligtelser ved hjælp af en retfærdig tildelingsordning fastlagt i den i henhold til artikel 24, stk. 3, gennemførte værdiansættelse, der meddeles clearingmedlemmerne, så snart afviklingsværktøjet anvendes. De samlede nettogevinster, der skal nedbringes for hvert clearingmedlem, skal stå i forhold til de beløb, som CCP'en skal betale.

3.Nedbringelsen af værdien af gevinster til udbetaling får virkning og er umiddelbart bindende for CCP'en og berørte clearingmedlemmer fra det øjeblik, hvor afviklingsmyndigheden træffer afviklingsforanstaltningen.

4.Et ikke-misligholdende medlem kan ikke gøre krav gældende i en eventuel efterfølgende procedure mod CCP'en, eller dens efterfølgende enhed, der stammer fra nedbringelse af de i stk. 1 omhandlede betalingsforpligtelser.

5.Hvis en afviklingsmyndighed kun delvist nedbringer værdien af gevinster til udbetaling, har det ikke-misligholdende medlem stadig krav på den resterende del af det udestående beløb til udbetaling.

Artikel 31
Cash call til afvikling

1.Afviklingsmyndigheden kan kræve, at ikke-misligholdende medlemmer bidrager kontant til CCP'en med et beløb op til, hvad der svarer til deres bidrag til CCP'ens misligholdelsesfond.

Administrerer CCP'en flere misligholdelsesfonde, henviser det i første afsnit omhandlede kontantbidrag til clearingmedlemmernes bidrag til misligholdelsesfonden eller misligholdelsesfondene for de berørte clearingydelser eller aktivklasser.

Afviklingsmyndigheden kan iværksætte cash call til afvikling, uanset om de kontraktlige forpligtelser, der pålægger ikke-misligholdende clearingmedlemmer at yde kontantbidrag, er udtømt.

Afviklingsmyndigheden fastsætter beløbet for hvert ikke-misligholdende clearingmedlems kontantbidrag i forhold til clearingmedlemmets bidrag til misligholdelsesfonden.

2.Hvis ikke-misligholdende clearingmedlemmer ikke betaler det påkrævede beløb, kan afviklingsmyndigheden pålægge CCP'en at erklære det pågældende clearingmedlem for misligholdende og anvende clearingmedlemmets initialmargin og bidrag til misligholdelsesfonden i henhold til artikel 45 i forordning (EU) nr. 648/2012.

Afdeling 3

Nedskrivning og konvertering af ejerskabsinstrumenter og gældsinstrumenter eller andre usikrede forpligtelser

Artikel 32
Krav om nedskrivning og konvertering af ejerskabsinstrumenter og gældsinstrumenter eller andre usikrede forpligtelser

1.Afviklingsmyndigheden anvender nedskrivnings- og konverteringsværktøjet i henhold til artikel 33 for så vidt angår ejerskabsinstrumenter og gældsinstrumenter udstedt af den CCP, der er under afvikling, og andre usikrede forpligtelser med henblik på at absorbere tab, rekapitalisere den pågældende CCP eller en bro-CCP eller til at støtte anvendelsen af virksomhedssalgsværktøjet.

Afviklingsmyndigheden anvender også nedskrivnings- og konverteringsværktøjet i henhold til artikel 33 for så vidt angår ejerskabsinstrumenter og gældsinstrumenter udstedt af moderselskabet til den CCP, der er under afvikling, hvis ejerskabsinstrumenterne udstedt af moderselskabet anvendes til at opfylde CCP'ens kapitalkrav i henhold til artikel 16 i forordning (EU) nr. 648/2012, eller hvis disse ejerskabsinstrumenter eller gældsinstrumenter er udstedt med henblik på finansiering af CCP'en, og de fuldstændigt absorberer tab eller er efterstillede fordringer i en almindelig insolvensbehandling.

2.Baseret på den i henhold til artikel 24, stk. 3, udførte værdiansættelse fastlægger afviklingsmyndigheden følgende:

a)det beløb, hvormed ejerskabsinstrumenterne og gældsinstrumenterne eller andre usikrede forpligtelser skal nedskrives, idet der tages hensyn til eventuelle tab, der skal absorberes ved fuldbyrdelse af clearingmedlemmers eller tredjeparters eventuelle udestående forpligtelser over for CCP'en

b)det beløb, hvormed gældsinstrumenter eller andre usikrede forpligtelser skal konverteres til ejerskabsinstrumenter for at genoprette CCP'ens eller bro-CCP'ens tilsynskrav.

Artikel 33
Bestemmelser om nedskrivning eller konvertering af ejerskabsinstrumenter og gældsinstrumenter eller andre usikrede forpligtelser

1.Afviklingsmyndigheden skal anvende nedskrivnings- og konverteringsværktøjet efter prioritetsordenen ved almindelig insolvensbehandling.

2.Forud for nedskrivning eller konvertering af hovedstolen i gældsinstrumenter eller andre usikrede forpligtelser skal afviklingsmyndigheden nedskrive ejerskabsinstrumentets notionelle beløb i forhold til tabene og, om nødvendigt, op til deres fulde værdi.

Bevarer CCP'en, i henhold til den efter artikel 24, stk. 3, udførte værdiansættelse, en positiv nettoværdi efter nedbringelsen af ejerskabsinstrumenterne, annullerer eller udvander afviklingsmyndigheden, efter hvad der er relevant, disse ejerskabsinstrumenter.

3.Afviklingsmyndigheden nedbringer og/eller konverterer hovedstolen af gældsinstrumenterne eller andre usikrede forpligtelser i det omfang, det er nødvendigt for at nå afviklingsmålene, og, om nødvendigt, op til disse instrumenters eller forpligtelsers fulde værdi.

4.Afviklingsmyndigheder må ikke gøre brug af nedskrivnings- eller konverteringsværktøjerne i forhold til følgende forpligtelser:

a)forpligtelser over for medarbejdere som følge af et løntilgodehavende, pensionsydelser eller anden fast godtgørelse, undtagen den variable del af lønnen, som ikke er reguleret ved kollektive overenskomster

b)forpligtelser over for en kommerciel eller handelsmæssig kreditor som følge af levering til CCP'en af varer eller tjenester, der er væsentlige for den daglige drift af CCP'ens aktiviteter, herunder IT-tjenester, forsyninger og leje, servicering og vedligeholdelse af lokaler

c)forpligtelser over for skatte- og socialsikringsmyndigheder, såfremt disse forpligtelser er privilegerede forpligtelser i henhold til gældende insolvensret

d)forpligtelser over for systemer eller systemansvarlige, der er udpeget i henhold til direktiv 98/26/EF.

5.Nedbringes et ejerskabsinstruments notionelle beløb eller et gældsinstruments eller andre usikrede forpligtelsers hovedstol, finder følgende betingelser anvendelse:

a)nedbringelsen skal være permanent

b)besidderen af instrumentet ikke har nogen fordring i forbindelse med denne nedskrivning, med undtagelse af en enhver allerede påløben forpligtelse, enhver forpligtelse til skadeserstatning, som kan opstå som følge af en påklage vedrørende lovligheden af den nedskrivning, og enhver fordring baseret på ejerskabsinstrumenter, der er udstedt eller overført i henhold til stk. 6

c)er nedbringelsen kun delvis, finder aftalen, der ligger til grund for den oprindelige forpligtelse, fortsat anvendelse, for så vidt angår restbeløbet, med forbehold af enhver ændring af vilkårene for den aftale, der skyldes nedbringelsen.

Litra a) er ikke til hinder for, at afviklingsmyndighederne kan anvende en opskrivningsmekanisme for at refundere besiddere af gældsinstrumenter eller andre usikrede forpligtelser og dernæst besiddere af ejerskabsinstrumenter, hvis nedskrivningsniveauet baseret på den indledende værdiansættelse anses for at overstige kravene ved en vurdering i forhold til den endelige værdiansættelse i henhold til artikel 26, stk. 2.

6.Ved konvertering af gældsinstrumenter eller andre usikrede forpligtelser i henhold til stk. 3 kan afviklingsmyndigheden pålægge CCP'en eller dens moderselskab at udstede eller overføre ejerskabsinstrumenter til besidderne af gældsinstrumenterne eller de andre usikrede forpligtelser.

7.Afviklingsmyndigheden skal kun konvertere gældsinstrumenter eller andre usikrede forpligtelser i henhold til stk. 3, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)afviklingsmyndigheden har indgået en aftale med moderselskabets kompetente myndighed om, at moderselskabet pålægges at udstede ejerskabsinstrumenterne

b)ejerskabsinstrumenterne er udstedt forud for CCP'ens udstedelse af ejerskabsinstrumenter med henblik på kapitalindskud fra staten eller et offentligt organ

c)konverteringssatsen afspejler en passende kompensation til de berørte besiddere, på samme måde som de ville være blevet behandlet ved almindelig insolvensbehandling.

Efter enhver konvertering af gældsinstrumenter eller andre usikrede forpligtelser til ejerskabsinstrumenter, skal sidstnævnte tegnes eller overføres uden ophold efter konverteringen.

8.Med henblik på stk. 7 sikrer afviklingsmyndigheden i forbindelse med udarbejdelsen og videreførelsen af CCP'ens afviklingsplan og som led i beføjelserne til at fjerne hindringer for CCP'ens afviklingsmuligheder, at den pågældende CCP til enhver tid kan udstede det nødvendige antal ejerskabsinstrumenter.

Artikel 34
Virkninger af nedskrivning og konvertering

Afviklingsmyndigheden skal afslutte eller kræve afslutning af alle administrative og proceduremæssige foranstaltninger, som er nødvendige for at kunne anvende nedskrivnings- og afviklingsværktøjet, herunder:

a)ændring af alle relevante registre

b)fjernelse fra notering eller fjernelse fra handelen af ejerskabsinstrumenter eller gældsinstrumenter

c)notering eller optagelse til handel af ejerskabsinstrumenter

d)gennotering eller genoptagelse til handel af gældsinstrumenter, som er nedskrevet, uden krav om udarbejdelse af et prospekt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF 31 .

Artikel 35
Fjernelse af proceduremæssige hindringer for nedskrivning eller konvertering

Anvendes artikel 32, stk.1, andet afsnit, skal den kompetente myndighed pålægge CCP'en, eller dens moderselskab, til enhver tid at besidde et tilstrækkeligt antal ejerskabsinstrumenter til sikre, at disse CCP'er og deres moderselskaber kan udstede et tilstrækkeligt antal nye ejerskabsinstrumenter, og til at sikre effektiv udstedelse eller konvertering til ejerskabsinstrumenter.

Afviklingsmyndigheden skal anvende nedskrivnings- og konverteringsværktøjet uanset eventuelle bestemmelser i CCP'ens stiftelsesdokument eller vedtægter, herunder om fortegningsrettigheder for aktionærer eller krav om aktionærers samtykke til en udvidelse af kapitalen.

Artikel 36
Fremlæggelse af en virksomhedsomlægningsplan

1.CCP'er skal inden for én måned efter anvendelse af de i artikel 32 omhandlede værktøjer udarbejde og for afviklingsmyndigheden fremlægge en virksomhedsomlægningsplan i henhold til artikel 37. Finder EU's rammebestemmelser for statsstøtte anvendelse, skal en sådan plan være forenelig med den omstruktureringsplan, som CCP'en skal indgive til Kommissionen i henhold til disse bestemmelser.

Afviklingsmyndigheden kan, hvis det er nødvendigt for at opfylde afviklingsmålene, forlænge den i første afsnit omtalte periode op til maksimalt to måneder.

2.Hvis en omstruktureringsplan skal meddeles i henhold til EU's rammebestemmelser for statsstøtte, berører fremlæggelsen af virksomhedsomlægningsplanen ikke den tidsfrist, der er fastlagt i EU's rammebestemmelser for statsstøtte for fremlæggelse af den pågældende omstruktureringsplan.

3. Afviklingsmyndigheden fremlægger virksomhedsomlægningsplanen, samt alle revisioner heraf i medfør af artikel 38, for den kompetente myndighed og afviklingskollegiet.

Artikel 37
Indholdet af virksomhedsomlægningsplanen

1.Virksomhedsomlægningsplanen indeholder de i artikel 36 omtalte foranstaltninger, som har til formål at genoprette levedygtigheden af CCP'en på lang sigt eller dele af dens aktiviteter inden for en rimelig tidshorisont. Disse foranstaltninger er baseret på realistiske antagelser vedrørende de økonomiske og finansielle markedsbetingelser, som CCP'en er underlagt.

Virksomhedsomlægningsplanen skal tage hensyn til de gældende og mulige forhold på de finansielle markeder og afspejle de mest optimistiske (best-case) og de mest pessimistiske (worst-case) antagelser, herunder en kombination af begivenheder, der giver mulighed for at identificere CCP'ens største svagheder. Antagelserne skal sammenlignes med passende brancherelevante benchmarks.

2.Virksomhedsomlægningsplanen skal mindst indeholde følgende elementer:

a)en detaljeret analyse af de faktorer og problemer, der har medført, at CCP'en er nødlidende eller forventeligt nødlidende

b)en beskrivelse af de foranstaltninger, der skal træffes for at genoprette CCP'ens langsigtede levedygtighed

c)en tidsplan for gennemførelsen af disse foranstaltninger.

3.Foranstaltninger til genoprettelse af levedygtigheden på lang sigt af en CCP kan omfatte:

a)omlægning og omstrukturering af aktiviteterne i CCP'en

b)ændringer af CCP'ens operationelle systemer og infrastruktur

c)salg af aktiver eller af forretningsområder.

Artikel 38
Vurdering og vedtagelse af virksomhedsomlægningsplanen

1.Inden for en måned efter CCP'ens fremlæggelse af virksomhedsomlægningsplanen i henhold til artikel 36, stk. 1, skal afviklingsmyndigheden og den kompetente myndighed vurdere, om foranstaltningerne i planen på troværdig vis vil genoprette CCP'ens langsigtede levedygtighed.

Finder afviklingsmyndigheden og den kompetente myndighed, at planen kan genoprette CCP'ens langsigtede levedygtighed, godkender afviklingsmyndigheden planen.

2.Finder afviklingsmyndigheden og den kompetente myndighed, at foranstaltningerne i planen ikke kan genoprette CCP'ens langsigtede levedygtighed, underretter afviklingsmyndigheden CCP'en om sine betænkeligheder og pålægger CCP'en inden for to uger efter meddelelsen at fremlægge en revideret plan, der afhjælper disse betænkeligheder.

3.Afviklingsmyndigheden og den kompetente myndighed vurderer den reviderede plan og underretter CCP'en inden for én uge efter modtagelse af planen om, hvorvidt betænkelighederne er afhjulpet tilfredsstillende, eller om der er behov for yderligere ændringer.

Artikel 39
Gennemførelse og overvågning af virksomhedsomlægningsplanen

1.CCP'en skal gennemføre virksomhedsomlægningsplanen og efter anmodning og mindst hver sjette måned for afviklingsmyndigheden og den kompetente myndighed forelægge en rapport om fremskridtene med hensyn til gennemførelse af planen.

2.Afviklingsmyndigheden kan efter aftale med den kompetente myndighed pålægge CCP'en at revidere planen, hvor det er nødvendigt for at opfylde den i artikel 37, stk. 1, omhandlede målsætning.

CCP'en skal fremlægge den i første afsnit omtalte revision for afviklingsmyndigheden med henblik på vurdering i henhold til artikel 38, stk. 3.

Afdeling 4
Virksomhedssalgsværktøjet

Artikel 40
Virksomhedssalgsværktøjet

1.Afviklingsmyndigheden kan overføre følgende til en køber, der ikke er en bro-CCP:

a) ejerskabsinstrumenter udstedt af en CCP under afvikling

b) alle aktiver, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities) fra en CCP under afvikling.

Den i første afsnit omhandlede overførsel finder sted uden indhentning af samtykke fra aktionærerne i CCP'en eller fra anden tredjemand end køberen, og uden at det er nødvendigt at overholde selskabs- eller værdipapirretlige procedurekrav, med undtagelse af bestemmelserne i artikel 41.

2.En overførsel i henhold til stk. 1 finder sted på kommercielle vilkår under hensyntagen til forholdene og i overensstemmelse med EU's rammebestemmelser for statsstøtte.

Med henblik på første afsnit træffer afviklingsmyndigheden alle rimelige foranstaltninger for at opnå kommercielle vilkår, der er i overensstemmelse med den værdiansættelse, der foretages efter artikel 24, stk. 3.

3.Medmindre andet er fastsat i denne forordning, tilfalder et vederlag, der betales af køberen:

a)ejerne af ejerskabsinstrumenterne, når salget af forretningsaktiviteterne er foretaget ved at overføre ejerskabsinstrumenter udstedt af CCP'en fra besidderne af instrumenterne til køberen

b)CCP'en, når salget af forretningsaktiviteterne er foretaget ved at overføre alle eller en del af aktiverne eller passiverne i CCP'en til køberen

c)ethvert ikke-misligholdende clearingmedlem, der har lidt tab forud for afviklingen.

Fordelingen af alle vederlag betalt af køberen foretages i henhold til CCP'ens default waterfall i medfør af artikel 43 og 45 i forordning (EU) nr. 648/2012 og prioritetsordenen ved almindelig insolvensbehandling.

4.Afviklingsmyndigheden kan udøve overførselsbeføjelsen omtalt i stk. 1 flere gange for at foretage supplerende overførsler af ejerskabsinstrumenter udstedt af CCP'en eller, alt efter det enkelte tilfælde, CCP'ens aktiver, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities).

5.Afviklingsmyndigheden kan med køberens samtykke føre de aktiver, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities), der er blevet overført til køberen, tilbage til CCP'en eller føre ejerskabsinstrumenterne tilbage til de oprindelige ejere.

Anvender afviklingsmyndigheden overførselsbeføjelsen som omhandlet i første afsnit, tager CCP'en eller de oprindelige ejere alle sådanne aktiver, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities) eller ejerskabsinstrumenter tilbage.

6.Alle overførsler, der foretages i henhold til stk. 1, finder sted, uanset om køberen har tilladelse til at udbyde tjenesterne og udføre de aktiviteter, der følger med erhvervelsen.

Har køberen ikke tilladelse til at udbyde tjenesterne og udføre de aktiviteter, der følger med erhvervelsen, foretager afviklingsmyndigheden, i samråd med den kompetente myndighed, en passende due diligence-undersøgelse af køberen og sikrer, at køberen ansøger om tilladelse, så snart det er praktisk muligt og senest én måned efter anvendelsen af virksomhedssalgsværktøjet. Den kompetente myndighed sikrer, at enhver ansøgning om tilladelse behandles hurtigst muligt.

7.Når overførslen af ejerskabsinstrumenter i henhold til stk. 1 resulterer i erhvervelse af eller forøgelse af en kvalificeret andel som omhandlet i artikel 31, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012, foretager den kompetente myndighed for det pågældende institut vurderingen som omhandlet i nævnte artikel inden for en tidshorisont, der ikke forsinker anvendelsen af virksomhedssalgsværktøjet eller forhindrer, at afviklingsforanstaltningen opfylder de relevante afviklingsmål.

8.Hvis den kompetente myndighed ikke har gennemført den i stk. 7 omhandlede vurdering inden den dato, hvor overførslen af ejerskabsinstrumenter træder i kraft, finder følgende anvendelse:

a)overførslen af ejerskabsinstrumenter skal have øjeblikkelig retsvirkning fra den dato, de overføres

b)under vurderingsperioden og under en eventuel afhændelsesperiode som omhandlet i litra f) suspenderes køberens stemmeret, der er knyttet til disse ejerskabsinstrumenter, og stemmeretten tildeles alene afviklingsmyndigheden, der ikke har pligt til at udøve den, og som ikke kan drages til ansvar for at udøve eller afstå fra at udøve den

c)under vurderingsperioden og under en eventuel afhændelsesperiode som omhandlet i litra f) finder de sanktioner og andre foranstaltninger for overtrædelser af krav til erhvervelser eller afhændelser af kvalificerede andele, som er omhandlet i artikel 12 i forordning (EU) nr. 648/2012, ikke anvendelse på denne overførsel

d)den kompetente myndighed meddeler skriftligt afviklingsmyndigheden og køberen om udfaldet af vurderingen i henhold til artikel 32 i forordning (EU) nr. 648/2012 straks efter afslutningen af vurderingen

e)hvis den kompetente myndighed ikke modsætter sig overførslen, anses den til sådanne ejerskabsinstrumenter knyttede stemmeret for i fuldt omfang at være tildelt køber efter den i litra d) omtalte meddelelse

f)hvis den kompetente myndighed modsætter sig overførslen af ejerskabsinstrumenter, finder litra b) fortsat anvendelse, og afviklingsmyndigheden kan under hensyntagen til markedsvilkårene fastsætte en afhændelsesperiode, inden for hvilken køberen skal afhænde sådanne ejerskabsinstrumenter.

9.Med henblik på udøvelsen af retten til at levere tjenesteydelser, jf. forordning (EU) nr. 648/2012, anses køberen for at videreføre den CCP, der er under afvikling, og kan fortsætte med at udøve enhver rettighed, som CCP'en under afvikling udøvede i forbindelse med de overførte aktiver, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities).

10.Den i stk. 1 omhandlede køber forhindres ikke i at udøve CCP'ens ret til medlemskab af og adgang til betalings- og afregningssystemer eller nogen anden finansiel markedsinfrastruktur, såfremt køberen opfylder medlemskabs- og deltagelseskriterierne for sådanne systemer eller infrastrukturer.

Når køberen ikke opfylder de i første afsnit omtalte kriterier, kan køberen fortsat udøve CCP'ens ret til medlemskab af og adgang til disse systemer og infrastrukturer i den af afviklingsmyndigheden fastsatte periode. Perioden må ikke overstige 12 måneder.

11.Køberen må ikke nægtes adgang til betalings- og afregningssystemer eller nogen anden finansiel markedsinfrastruktur på grund af, at køberen ikke har en rating fra et kreditvurderingsbureau, eller at denne rating er under de ratingniveauer, der kræves for at få adgang til systemerne eller infrastrukturerne.

12.Medmindre andet fremgår af denne forordning, har aktionærer, kreditorer, clearingmedlemmer eller kunder i CCP'en, der er under afvikling, og andre tredjemænd, hvis aktiver, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities) ikke overføres, ingen rettigheder til eller i tilknytning til de overførte aktiver, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities).

Artikel 41
Virksomhedssalgsværktøjet: procedurekrav

1.Ved anvendelsen af virksomhedssalgsværktøjet på en CCP skal afviklingsmyndigheden oplyse om eller træffe foranstaltninger til at markedsføre de aktiver, rettigheder, forpligtelser, forpligtelser (liabilities) eller ejerskabsinstrumenter, som den agter at overføre. Puljer af rettigheder, aktiver, forpligtelser og forpligtelser (liabilities) kan udbydes særskilt.

2.Den i stk. 1 omhandlede markedsføring gennemføres efter følgende kriterier, uden at dette berører EU's rammebestemmelser for statsstøtte, hvis disse finder anvendelse:

a)den skal være så gennemsigtig som mulig og må ikke i væsentlig grad indeholde urigtige oplysninger om aktiver, rettigheder, forpligtelser, forpligtelser (liabilities) eller ejerskabsinstrumenter i CCP'en i betragtning af omstændighederne og navnlig behovet for at opretholde den finansielle stabilitet

b)den må ikke ubehørigt begunstige eller forskelsbehandle potentielle købere

c)den skal være fri for interessekonflikter

d)den skal tage hensyn til behovet for at gennemføre en hurtig afvikling

e)den skal tilsigte en så høj salgspris som muligt for de berørte ejerskabsinstrumenter, aktiver, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities).

Kriterierne i første afsnit er ikke til hinder for, at afviklingsmyndigheden kan rette opfordring til bestemte potentielle købere.

3.Uanset stk. 1 kan afviklingsmyndigheden markedsføre aktiverne, rettighederne, forpligtelserne, forpligtelserne (liabilities) eller ejerskabsinstrumenterne uden at opfylde de i stk. 2 omtalte kriterier, hvis overholdelse af disse kriterier efter alt at dømme ville svække et eller flere af afviklingsmålene.

Afdeling 5
Bro-CCP-værktøjet

Artikel 42
Bro-CCP-værktøjet

1.Afviklingsmyndigheden kan overføre følgende til en bro-CCP:

a)ejerskabsinstrumenter udstedt af en CCP under afvikling

b)alle aktiver, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities) fra en CCP under afvikling.

Den i første afsnit omhandlede overførsel kan finde sted uden indhentning af samtykke fra aktionærerne i CCP'en under afvikling eller fra anden tredjemand end bro-CCP'en, og uden at det er nødvendigt at overholde selskabs- eller værdipapirretlige procedurekrav, med undtagelse af bestemmelserne i artikel 43.

2.Ved bro-CCP forstås en juridisk person, der opfylder alle følgende krav:

a)den kontrolleres af afviklingsmyndigheden og ejes helt eller delvist af en eller flere offentlige myndigheder, herunder eventuelt afviklingsmyndigheden

b)den er oprettet med henblik på at modtage og forvalte nogle eller alle ejerskabsinstrumenter udstedt af CCP'en under afvikling eller nogle eller alle aktiver, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities) i en CCP med henblik på at opretholde CCP'ens kritiske funktioner og efterfølgende sælge CCP'en.

3.Ved anvendelsen af bro-CCP-værktøjet sikrer afviklingsmyndigheden, at den samlede værdi af de forpligtelser (liabilities) og forpligtelser, der overføres til bro-CCP'en, ikke overstiger den samlede værdi af de rettigheder og aktiver, der overføres fra CCP'en, der er under afvikling.

4.Medmindre andet er fastsat i denne forordning, tilfalder et vederlag, der betales af bro-CCP'en:

a)ejerne af ejerskabsinstrumenterne, når overførslen til bro-CCP'en er foretaget ved at overføre ejerskabsinstrumenter udstedt af CCP'en under afvikling fra besidderne af instrumenterne til bro-CCP'en

b)den CCP, der er under afvikling, når overførslen til bro-CCP'en er foretaget ved at overføre alle eller en del af aktiverne eller passiverne i den CCP til bro-CCP'en.

5.Afviklingsmyndigheden kan udøve overførselsbeføjelsen omtalt i stk. 1 flere gange for at foretage supplerende overførsler af ejerskabsinstrumenter udstedt af CCP'en eller af dens aktiver, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities).

6.Afviklingsmyndigheden kan føre de rettigheder, forpligtelser, aktiver eller forpligtelser (liabilities), der var blevet overført til bro-CCP'en, tilbage til CCP'en under afvikling eller ejerskabsinstrumenterne tilbage til de oprindelige ejere, hvis overførslen udtrykkeligt fremgår af det instrument, der anvendes til den i stk. 1 omtalte overførsel.

Anvender afviklingsmyndigheden overførselsbeføjelsen som omhandlet i første afsnit, er CCP'en under afvikling eller de oprindelige ejere forpligtet til at tage alle sådanne aktiver, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities) eller ejerskabsinstrumenter tilbage, såfremt betingelserne i første afsnit i dette stykke eller stk. 7 er opfyldt.

7.Hvis de bestemte ejerskabsinstrumenter, aktiver, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities) ikke hører ind under kategorierne eller opfylder betingelserne for overførsel af ejerskabsinstrumenter, aktiver, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities) angivet i det instrument, der blev anvendt til overførslen, kan afviklingsmyndigheden føre dem fra bro-CCP'en tilbage til CCP'en under afvikling eller de originale ejere.

8.En overførsel som omhandlet i stk. 6 og 7 kan foretages til enhver tid og skal opfylde alle øvrige betingelser, der fremgår af det instrument, der blev anvendt til overførslen til det relevante formål.

9.Afviklingsmyndigheden kan overføre ejerskabsinstrumenter eller aktiver, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities) fra bro-CCP'en til en tredjepart.

10.I forbindelse med udøvelsen af retten til at levere tjenesteydelser, jf. forordning (EU) nr. 648/2012, anses en bro-CCP for at videreføre den CCP, der er under afvikling, og kan fortsætte med at udøve enhver rettighed, som CCP'en under afvikling udøvede i forbindelse med de overførte aktiver, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities).

Afviklingsmyndighederne kan med henblik på alle andre formål kræve, at en bro-CCP anses for at videreføre den CCP, der er under afvikling, og kan fortsætte med at udøve enhver rettighed, som CCP'en, der er under afvikling, udøvede i forbindelse med de overførte aktiver, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities).

11.Bro-CCP'en må ikke forhindres i at udøve den ret, som CCP'en under afvikling har til medlemskab af og adgang til betalings- og afregningssystemer samt andre FMI'er , såfremt den opfylder kriterierne for medlemskab af og deltagelse i disse systemer og infrastrukturer.

Når bro-CCP'en ikke opfylder de i første afsnit omtalte kriterier, kan bro-CCP'en fortsat udøve CCP'ens ret til medlemskab af og adgang til disse systemer og infrastrukturer i den af afviklingsmyndigheden fastsatte periode. Perioden må ikke overstige 12 måneder.

12.Bro-CCP'en må ikke nægtes adgang til betalings- og afregningssystemer eller nogen anden FMI på grund af, at bro-CCP'en ikke har en rating fra et kreditvurderingsbureau, eller at denne rating er under de ratingniveauer, der kræves for at få adgang til systemerne eller infrastrukturerne.

13.Aktionærer eller kreditorer i CCP'en, der er under afvikling, og andre tredjemænd, hvis aktiver, rettigheder, forpligtelser eller passiver ikke overføres til bro-CCP'en, har ikke rettigheder til eller i tilknytning til de aktiver, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities), der overføres til bro-CCP'en eller over for dens bestyrelse eller øverste ledelse.

14.Bro-CCP'en har ingen pligter eller noget ansvar over for aktionærerne eller kreditorerne i den CCP, der er under afvikling, og bestyrelsen eller den øverste ledelse i bro-CCP'en hæfter ikke over for aktionærerne eller kreditorerne som følge af de handlinger, de udfører eller undlader at udføre som led i varetagelsen af deres opgaver, medmindre handlingen eller undladelsen i henhold til national ret indebærer en grov forsømmelse eller en alvorlig forseelse.

Artikel 43
Bro-CCP: procedurekrav

1.Bro-CCP'en skal opfylde alle følgende krav:

a)bro-CCP'en ansøger om godkendelse fra afviklingsmyndigheden for følgende:

i)bro-CCP'ens stiftelsesregler

ii)medlemmerne af bro-CCP'ens bestyrelse, hvis disse medlemmer ikke udpeges direkte af afviklingsmyndigheden

iii)ansvarsområder og aflønningen af medlemmerne af bro-CCP'ens bestyrelse, hvis aflønningen og ansvarsområderne ikke er fastlagt af afviklingsmyndigheden

iv)bro-CCP'ens strategi og risikoprofil

b)bro-CCP'en har tilladelse til at levere de tjenester eller udføre de aktiviteter, der følger af overførslen i henhold til artikel 42, stk. 1, jf. forordning (EU) nr. 648/2012.

Hvis bro-CCP'en ikke har tilladelse i henhold til stk. 1, litra b), anmoder afviklingsmyndigheden om godkendelse ved den kompetente myndighed til at udføre den i artikel 42, stk. 1, omhandlede overførsel. Hvis den kompetente myndighed godkender overførslen, angiver den perioden, hvor bro-CCP'en er fritaget for at opfylde kravene i forordning (EU) nr. 648/2012. Denne periode må ikke være længere end 12 måneder.

2.Med forbehold af eventuelle restriktioner i henhold til EU's eller medlemsstaternes konkurrenceregler driver bro-CCP'ens ledelse bro-CCP'en med henblik på at opretholde interessenters adgang til bro-CCP'ens kritiske funktioner og sælge bro-CCP'en eller dens aktiver, rettigheder, forpligtelser og forpligtelser (liabilities) til en eller flere købere i den private sektor. Salget finder sted, når markedsvilkårene er passende og inden for den i stk. 5, og hvor det er relevant, stk. 6 i denne artikel fastsatte periode.

3.Afviklingsmyndigheden afvikler bro-CCP'en i alle følgende tilfælde:

a)afviklingsmålene er opfyldt

b)bro-CCP'en fusionerer med en anden enhed

c)bro-CCP'en opfylder ikke længere kravene i artikel 42, stk. 2

d)bro-CCP'en eller praktisk talt alle dens aktiver, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities) er solgt i henhold til stk. 4

e)den i stk. 5 fastsatte periode udløber

f)de af bro-CCP'en clearede kontrakter er afviklet, udløbet eller afsluttet, og CCP'ens rettigheder og forpligtelser i henhold til disse kontrakter er dermed fuldstændig indfriet.

4.Afviklingsmyndigheden skal før salg af bro-CCP'en eller dens aktiver, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelse (liabilities) oplyse om de elementer, den har til hensigt at sælge, og sikre, at de markedsføres på en åben og gennemsigtig måde, og at de i al væsentlighed præsenteres korrekt.

Afviklingsmyndigheden foretager det i første afsnit omtalte salg på kommercielle vilkår og må ikke ubehørigt begunstige eller forskelsbehandle potentielle købere.

5.Afviklingsmyndigheden indstiller driften af en bro-CCP to år efter den dato, hvor den sidste overførsel fra CCP'en under afvikling blev udført.

Hvis afviklingsmyndigheden indstiller driften af en bro-CCP, skal den anmode den kompetente myndighed om at trække bro-CCP'ens tilladelse tilbage.

6.Afviklingsmyndigheden kan forlænge den i stk. 5 nævnte periode med en eller flere yderligere perioder på et år, hvis en sådan forlængelse er nødvendig for at afvikle bro-CCP'en i henhold til stk. 3, litra a) til d).

Afgørelsen om at forlænge den i stk. 5 nævnte periode skal begrundes og indeholde en detaljeret vurdering af bro-CCP'ens situation med hensyn til relevante markedsvilkår og markedsudsigter.

7.Indstilles driften af en bro-CCP under de i stk. 3, litra d) eller e), nævnte omstændigheder, skal bro-CCP'en afvikles ved almindelig insolvensbehandling.

Medmindre andet fremgår af denne forordning skal et eventuelt provenu ved indstillingen af driften af bro-CCP'en tilfalde aktionærerne.

Hvis en bro-CCP anvendes til at overføre aktiver og passiver i mere end en CCP under afvikling, fordeles det i andet afsnit omtalte provenu i forhold til de aktiver og passiver, der er overført fra hver CCP under afvikling.

Afdeling 6
Yderligere finansieringsordninger

Artikel 44
Alternative finansieringsmidler

Afviklingsmyndigheden kan indgå kontrakter om at låne eller opnå andre former for finansiel støtte, herunder fra præfinansierede ressourcer, der er tilgængelige i ikke-udtømte misligholdelsesfonde i CCP'en under afvikling, hvor det er nødvendigt for at sikre effektiv anvendelse af afviklingsværktøjerne.

Afdeling 7

Offentlige stabiliseringsinstrumenter

Artikel 45

Offentlige finansielle stabiliseringsinstrumenter

1.Afviklingsmyndigheden kan anvende offentlige stabiliseringsinstrumenter i henhold til artikel 46 og 47 med henblik på at afvikle en CCP, når følgende betingelser er opfyldt:

a)den finansielle støtte er nødvendig for at opfylde afviklingsmålene

b)den finansielle støtte anvendes efter afgørelse fra det kompetente ministerium eller forvaltningen efter høring af afviklingsmyndigheden som en sidste udvej, efter at de øvrige afviklingsværktøjer i videst muligt omfang er blevet vurderet og udnyttet samtidig med, at den finansielle stabilitet er blevet opretholdt

c)den finansielle støtte overholder EU's rammebestemmelser for statsstøtte

d)den kompetente myndighed kræver, at afviklingsmyndigheden yder den finansielle støtte.

2.Med henblik på anvendelsen af de offentlige finansielle stabiliseringsinstrumenter skal de kompetente ministerier eller forvaltninger være i besiddelse af de i artikel 48-59 omhandlede afviklingsbeføjelser, og de sikrer, at artikel 52, 54 og 70 overholdes.

3.Offentlige finansielle stabiliseringsinstrumenter anses for at være anvendt som sidste udvej med henblik på stk. 1, litra b), når mindst en af følgende betingelser er opfyldt:

a)det kompetente ministerium eller den kompetente forvaltning og afviklingsmyndigheden har efter høring af centralbanken og den kompetente myndighed fastslået, at anvendelsen af afviklingsværktøjer ikke ville være tilstrækkelig til at undgå betydelige negative virkninger for det finansielle system

b)det kompetente ministerium eller den kompetente forvaltning og afviklingsmyndigheden fastslår, at anvendelsen af afviklingsværktøjer ikke ville være tilstrækkelig til at beskytte samfundets interesser, når CCP'en tidligere har modtaget ekstraordinær likviditetsstøtte fra centralbanken

c)for så vidt angår mekanismen med midlertidigt offentligt ejerskab, fastslår det kompetente ministerium eller den relevante forvaltning efter høring af den kompetente myndighed og afviklingsmyndigheden, at anvendelsen af afviklingsværktøjer ikke ville være tilstrækkelig til at beskytte offentlighedens interesse, når der tidligere er ydet CCP'en offentlig kapitalstøtte via kapitalstøttemekanismen.

Artikel 46

Værktøj for tilførsel af offentlig egenkapital

1.Offentlig finansiel støtte kan ydes til rekapitalisering af en CCP til gengæld for ejerskabsinstrumenter.

2.CCP'er, der modtager kapitaltilførsel via værktøjet for tilførsel af offentlig egenkapital, ledes efter forretningsmæssige og professionelle principper.

3.De i stk. 1 omtalte ejerskabsinstrumenter sælges til en privat køber, så snart de forretningsmæssige og finansielle forhold tillader det.

Artikel 47

Værktøj for midlertidigt offentligt ejerskab

1.En medlemsstat kan underlægge en CCP midlertidigt offentligt ejerskab ved at foretage en eller flere overførselsordrer for ejerskabsinstrumenter til en erhverver, der ikke er hverken:

a)en person, der er udpeget af medlemsstaten, eller

b)et selskab, der fuldt ud ejes af medlemsstaten.

2.CCP'er, der modtager kapitaltilførsel via værktøjet for midlertidigt offentligt ejerskab, skal ledes efter forretningsmæssige og professionelle principper og sælges til en privat køber, så snart de forretningsmæssige og finansielle forhold tillader det.

KAPITEL IV
Afviklingsbeføjelser

Artikel 48
Generelle beføjelser

1.Afviklingsmyndigheden har alle de nødvendige beføjelser til at anvende afviklingsværktøjerne effektivt, herunder følgende beføjelser:

a)beføjelsen til at pålægge enhver person at give afviklingsmyndigheden de oplysninger, der kræves, for at den kan træffe afgørelse om og udarbejde en afviklingsplan, herunder ajourføringer og supplerende oplysninger til dem, der indgår i afviklingsplanen, eller som kræves ved inspektioner på stedet

b)beføjelsen til at tage kontrol over en CCP under afvikling og udøve alle de rettigheder og beføjelser, der tillægges besiddere af ejerskabsinstrumenter og CCP'ens bestyrelse

c)beføjelsen til at overføre ejerskabsinstrumenter udstedt af en CCP under afvikling

d)beføjelsen til at overføre rettigheder, aktiver, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities) i en CCP til en anden enhed med enhedens samtykke

e)beføjelsen til at nedbringe, herunder til nul, hovedstolen eller det udestående beløb, der skal erlægges i forhold til de gældsinstrumenter og andre usikrede forpligtelser i en CCP under afvikling

f)beføjelsen til at konvertere gældsinstrumenter og andre usikrede forpligtelser i en CCP under afvikling til ejerskabsinstrumenter i den pågældende CCP eller i en bro-CCP, hvortil aktiverne, rettighederne, forpligtelserne eller forpligtelserne (liabilities) i CCP'en under afvikling er overført

g)beføjelsen til at annullere gældsinstrumenter, der er udstedt af en CCP under afvikling

h)beføjelsen til at nedbringe, herunder til nul, den nominelle værdi af ejerskabsinstrumenter i en CCP under afvikling og til at annullere sådanne ejerskabsinstrumenter

i)beføjelsen til at pålægge en CCP under afvikling eller dens moderselskab at udstede nye ejerskabsinstrumenter, herunder præferenceaktier og betingede konvertible instrumenter

j)for så vidt angår gældsinstrumenter og andre forpligtelser i CCP'en, beføjelsen til at ændre eller omlægge løbetiden, ændre det påløbne rentebeløb eller datoen for renteudbetalingen, herunder ved at suspendere betalingen midlertidigt

k)beføjelsen til at afslutte og opsige finansielle kontrakter

l)beføjelsen til at fjerne eller erstatte bestyrelsen og den øverste ledelse i en CCP under afvikling

m)beføjelsen til at kræve, at den kompetente myndighed vurderer køberen af en kvalificeret andel rettidigt ved hjælp af en undtagelse fra tidsfristerne fastsat i artikel 31 i forordning (EU) nr. 648/2012

n)beføjelsen til at nedbringe, herunder til nul, beløbet for en variationsmargin, der skal erlægges til en clearingdeltager i en CCP under afvikling

o)beføjelsen til at overføre åbne positioner og alle tilhørende aktiver, herunder relevant overdragelse af ejendomsret og aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse, aftaler om modregning og nettingaftaler fra et misligholdende clearingmedlems konto til et ikke-misligholdende clearingmedlem i henhold til artikel 48 i forordning (EU) nr. 648/2012

p)beføjelsen til at håndhæve alle eksisterende og udestående kontraktlige forpligtelser, der påhviler deltagerne i CCP'en under afvikling

q)beføjelsen til at håndhæve alle eksisterende og udestående forpligtelser, der påhviler moderselskabet til CCP'en under afvikling, herunder at yde CCP'en finansiel støtte gennem garantier eller kreditlinjer

r)beføjelsen til at pålægge clearingmedlemmer at afgive yderligere kontante bidrag.

Afviklingsmyndigheden kan udøve de i første afsnit omhandlede beføjelser enten hver for sig eller i enhver kombination.

2.Medmindre andet fremgår af denne forordning og EU's rammebestemmelser for statsstøtte, er afviklingsmyndigheden ikke underlagt nogen af følgende krav, når den udøver de i stk. 1 omhandlede beføjelser:

a)krav om at opnå godkendelse eller samtykke fra bestemte personer, enten offentlige eller private

b)krav vedrørende overførsel af finansielle instrumenter, rettigheder, forpligtelser, aktiver eller forpligtelser (liabilities) i en CCP under afvikling eller en bro-CCP

c)krav om at underrette bestemte personer, enten offentlige eller private

d)krav om at offentliggøre en meddelelse eller et prospekt

e)krav om at arkivere eller registrere dokumenter hos en anden myndighed.

Artikel 49
Supplerende beføjelser

1.Når en beføjelse tildelt efter artikel 48, stk. 1, udøves, kan afviklingsmyndigheden også udøve enhver af følgende supplerende beføjelser:

a)sørge for, at der finder en overførsel sted uden nogen form for forpligtelse eller hæftelse, der påvirker de overførte finansielle instrumenter, rettigheder, forpligtelser, aktiver eller forpligtelser (liabilities), jf. dog artikel 65

b)fjerne rettigheder til at erhverve yderligere ejerskabsinstrumenter

c)kræve, at den pågældende myndighed afbryder eller suspenderer optagelsen til handel på et reguleret marked eller den officielle notering af finansielle instrumenter udstedt af CCP'en i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/34/EF 32

d)sørge for, at køberen eller bro-CCP'en, jf. henholdsvis artikel 40 og 42, behandles, som om de var CCP'en under afvikling for så vidt angår alle rettigheder eller forpligtelser, der gælder for CCP'en under afvikling, eller foranstaltninger iværksat af CCP'en under afvikling, , herunder rettigheder eller forpligtelser vedrørende deltagelse i en markedsinfrastruktur

e)pålægge CCP'en under afvikling, køberen eller bro-CCP'en at udveksle oplysninger og yde hinanden bistand

f)sørge for, at et clearingmedlem, der modtager positioner tildelt gennem de i artikel 48, stk. 1, litra o) og p), omtalte beføjelser, påtager sig alle rettigheder eller forpligtelser vedrørende deltagelse i CCP'en i forbindelse med disse positioner

g)ophæve eller ændre betingelserne i en kontrakt, som CCP'en under afvikling har indgået, eller erstatte køberen eller bro-CCP'en, i stedet for CCP'en under afvikling, som part

h)redigere eller ændre CCP'en under afviklings forretningsorden, herunder vilkårene for deltagelse i henhold til artikel 37

i)overføre et clearingmedlems medlemskab fra CCP'en under afvikling til en køber af CCP'en eller en bro-CCP.

Enhver ret til kompensation i overensstemmelse med denne forordning betragtes ikke som en forpligtelse eller hæftelse i forbindelse med første afsnit, litra a).

2.Afviklingsmyndigheden kan sørge for de nødvendige kontinuitetsforanstaltninger til at sikre en effektiv afviklingsforanstaltning, og at den overførte virksomhed kan drives af køberen eller bro-CCP'en. Disse kontinuitetsforanstaltninger kan omfatte:

a)videreførelsen af kontrakter, som CCP'en under afvikling har indgået, for at køberen eller bro-CCP'en påtager sig alle rettigheder og forpligtelser fra CCP'en under afvikling vedrørende ethvert finansielt instrument, enhver rettighed, enhver forpligtelse, ethvert aktiv eller enhver forpligtelse (liability), som er blevet overført, og direkte eller indirekte træder i stedet for CCP'en under afvikling i alle relevante kontraktmæssige dokumenter

b)udskiftningen af CCP'en under afvikling med køberen eller bro-CCP'en i enhver retslig procedure vedrørende ethvert finansielt instrument, enhver rettighed, enhver forpligtelse, ethvert aktiv eller enhver forpligtelse (liability), som er blevet overført.

3.Beføjelserne i stk. 1, litra d), og i stk. 2, litra b), berører ikke følgende:

a)retten for en ansat i CCP'en til at opsige en ansættelseskontrakt

b)med forbehold af artikel 55, 56 og 57  retten til at udøve de kontraktlige rettigheder, der tilkommer en part i en kontrakt, herunder retten til at ophæve kontrakten, hvis denne ret fremgår af vilkårene i kontrakten, som følge af en handling eller en udeladelse fra CCP'ens side forud for overførslen eller fra køberens eller bro-CCP'ens side efter overførslen.

Artikel 50
Administration

1.Afviklingsmyndigheden kan udpege en administrator til at træde i stedet for bestyrelsen i en CCP under afvikling. Administratoren skal have et tilstrækkeligt godt omdømme og tilstrækkelig erfaring inden for finansielle tjenesteydelser, risikostyring og clearingydelser i henhold til artikel 27, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 648/2012.

2.Administratoren har alle de beføjelser, der tillægges aktionærerne og CCP'ens bestyrelse. Administratoren må kun udøve disse beføjelser under afviklingsmyndighedens kontrol. Afviklingsmyndigheden kan begrænse administratorens handlinger eller kræve forudgående samtykke til bestemte handlinger.

Afviklingsmyndigheden offentliggør den i stk. 1 omhandlede udpegelse samt de vilkår og betingelser, der er knyttet til udpegelsen.

3.Administratorens mandatperiode må ikke være længere end ét år. Afviklingsmyndigheden kan forny perioden, hvis det er nødvendigt for at nå afviklingsmålene.

4.Administratoren træffer alle nødvendige foranstaltninger for at nå afviklingsmålene og gennemføre afviklingsforanstaltningerne truffet af afviklingsmyndigheden. Denne lovbestemte opgave har i tilfælde af en uoverensstemmelse eller tvist forrang frem for enhver anden ledelsesopgave i henhold til CCP'ens vedtægter eller national ret.

5.Administratoren udarbejder med jævne mellemrum, der fastsættes af afviklingsmyndigheden, og i begyndelsen og slutningen af sit mandat, en rapport til den udpegende afviklingsmyndighed. Disse rapporter indeholder en detaljeret beskrivelse af CCP'ens finansielle situation og begrunder de foranstaltninger, der er truffet.

6.Afviklingsmyndigheden kan til enhver tid afsætte administratoren. Den skal under alle omstændigheder afsætte administratoren i følgende tilfælde:

a) hvis administratoren ikke udfører sine opgaver i henhold til de af afviklingsmyndigheden fastsatte vilkår og betingelser

b) hvis afviklingsmålene kan opnås bedre ved at fjerne eller udskifte den pågældende administrator

c) hvis betingelserne for udpegelse ikke længere er opfyldt.

7.Den efter stk. 1 udpegede administrator kan også udpeges som administrator for insolvensbehandlingen, når der i henhold til national ret skal udpeges en administrator for insolvensbehandlingen.

Artikel 51
Beføjelse til at anmode om levering af tjenesteydelser og faciliteter

1.Afviklingsmyndigheden kan pålægge en CCP under afvikling eller en af dens koncernenheder eller clearingmedlemmer, at levere enhver tjenesteydelse eller facilitet, som er nødvendig for at give en køber eller bro-CCP mulighed for på effektiv vis at drive den virksomhed, som overføres.

Første afsnit finder anvendelse uanset, om en enhed i samme koncern som CCP'en eller en af CCP'ens clearingmedlemmer har indledt almindelig insolvensbehandling eller selv er under afvikling.

2.Afviklingsmyndigheden kan, jf. stk. 1, håndhæve forpligtelser pålagt af afviklingsmyndigheder i andre medlemsstater, hvis disse beføjelser udøves i forbindelse med enheder, der tilhører samme koncern som CCP'en under afvikling, eller denne CCP's clearingmedlemmer.

3.De i stk. 1 omtalte tjenesteydelser eller faciliteter omfatter ikke nogen form for finansiel støtte.

4.De tjenesteydelser eller faciliteter, der leveres i henhold til stk. 1, skal leveres:

a)på samme kommercielle vilkår, som da de blev leveret til CCP'en, umiddelbart før afviklingsforanstaltningen blev iværksat, når der foreligger en aftale herom

b)på rimelige kommercielle vilkår, hvis der ikke findes nogen aftale, eller hvis aftalen er udløbet.

Artikel 52
Beføjelse til at håndhæve afviklingsforanstaltninger

eller kriseforebyggelsesforanstaltninger i andre medlemsstater

1.Når ejerskabsinstrumenter, aktier, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities) i en CCP under afvikling befinder sig eller er omfattet af lovgivningen i en anden medlemsstat end den medlemsstat, hvor afviklingsmyndigheden har kompetence, skal overførslen af disse instrumenter, aktier, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities) være gyldig i henhold til lovgivningen i denne anden medlemsstat.

2.Afviklingsmyndigheden i en medlemsstat modtager al den støtte fra myndighederne i andre relevante medlemsstater, der er nødvendig for at sikre, at alle ejerskabsinstrumenter, aktier, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities) overføres til køberen eller bro-CCP'en i henhold til gældende national ret.

3.Aktionærer, kreditorer og tredjemænd, der er berørt af overførslen af de i stk. 1 omtalte ejerskabsinstrumenter, aktier, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities), kan ikke forhindre, bestride eller tilsidesætte overførslen i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, der finder anvendelse på overførslen.

4.Når afviklingsmyndigheden i en medlemsstat benytter de i artikel 28 eller 32 omhandlede afviklingsværktøjer, og kontrakter, forpligtelser, ejerskabsinstrumenter eller gældsinstrumenter i CCP'en under afvikling omfatter instrumenter, kontrakter eller forpligtelser, der er omfattet af lovgivningen i en anden medlemsstat, eller forpligtelser over for kreditorer og kontrakter vedrørende clearingmedlemmer, der befinder sig i denne anden medlemsstat, sikrer de relevante myndigheder i denne anden medlemsstat, at enhver handling, der følger af disse afviklingsværktøjer, bliver udøvet.

I forbindelse med første afsnit kan aktionærer, kreditorer og clearingmedlemmer, der berøres af disse afviklingsværktøjer, ikke anfægte nedbringelsen af hovedstolen eller det udestående beløb i instrumentet eller forpligtelsen eller konverteringen eller omstruktureringen af det.

5.Følgende rettigheder og sikkerhedsforanstaltninger fastsættes i overensstemmelse med lovgivningen i den medlemsstat, hvor afviklingsmyndigheden har kompetence:

a)aktionærers, kreditorers og tredjemænds ret til at påklage, jf. artikel 72, overførslen af ejerskabsinstrumenter, aktiver, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities) som anført i stk. 1 i nærværende artikel

b)berørte kreditorers ret til at påklage, jf. artikel 72, nedbringelsen af hovedstolen eller det udestående beløb eller konverteringen eller omstruktureringen af et instrument, en forpligtelse eller en kontrakt, der er omfattet af stk. 4 i nærværende artikel

c)sikkerhedsforanstaltningerne for delvise overførsler, som krævet i kapitel V, for så vidt angår aktiver, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities) som anført i stk. 1 i nærværende artikel.

Artikel 53
Beføjelse vedrørende aktiver, kontrakter, rettigheder, forpligtelser (liabilities), forpligtelser

og ejerskabsinstrumenter tilhørende personer, der befinder sig i eller er omfattet af lovgivningen i tredjelande

1.Hvor en afviklingsforanstaltning omfatter aktiver eller kontrakter tilhørende personer, der befinder sig i et tredjeland, eller ejerskabsinstrumenter, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities), som er omfattet af lovgivningen i et tredjeland, kan afviklingsmyndigheden kræve følgende:

a)at CCP'en under afvikling og modtageren af disse aktiver, kontrakter, ejerskabsinstrumenter, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities) iværksætter alle nødvendige foranstaltninger til sikre, at foranstaltningen træder i kraft

b)at CCP'en under afvikling forvalter ejerskabsinstrumenter, aktiver eller rettigheder eller afvikler forpligtelserne (liabilities) eller forpligtelserne på vegne af modtageren, indtil foranstaltningen træder i kraft

c)at rimelige omkostninger for modtageren ved gennemførelsen af enhver foranstaltning som omhandlet i nærværende stykkes litra a) og b) godtgøres på en af de i artikel 27, stk. 9, omhandlede måder.

2.I forbindelse med stk. 1 kan afviklingsmyndigheden pålægge CCP'en at sikre, at der i dens kontrakter og andre aftaler med clearingmedlemmer og besiddere af ejerskabsinstrumenter og gældsinstrumenter eller andre forpligtelser, der befinder sig i tredjelande, medtages en bestemmelse, der angiver, at de er indforstået med at være bundet af enhver foranstaltning, for så vidt angår deres aktiver, kontrakter, rettigheder, forpligtelser og forpligtelser (liabilities), der træffes af afviklingsmyndigheden, herunder anvendelsen af artikel 55, 56 og 57.

3.Hvis den i stk. 1 omtalte afviklingsforanstaltning ikke træder i kraft, betragtes den som ugyldig, for så vidt angår de pågældende ejerskabsinstrumenter, aktiver, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities).

Artikel 54
Udelukkelse af visse kontraktbestemmelser ved tidlig indgriben og afvikling

1.En kriseforebyggelsesforanstaltning eller en afviklingsforanstaltning, der er truffet i overensstemmelse med nærværende forordning, eller enhver begivenhed, der er direkte forbundet med anvendelsen af en sådan foranstaltning, anses ikke i sig selv som en fyldestgørelsesgrund eller insolvensgrund som omhandlet i direktiv 2002/47/EF og direktiv 98/26/EF, forudsat at de materielle forpligtelser i henhold til kontrakten, herunder betalings- og leveringsforpligtelser og sikkerhedsstillelse, fortsat opfyldes.

Hvis, i forbindelse med første afsnit, afviklingsprocedurer i et tredjeland anerkendes i henhold til artikel 75, eller hvis en afviklingsmyndighed i øvrigt beslutter sig herfor, udgør sådanne procedurer en afviklingsforanstaltning i henhold til denne forordning.

2.En kriseforebyggelsesforanstaltning eller afviklingsforanstaltning i henhold til stk. 1 må ikke anvendes til at:

a)udøve nogen opsigelses-, suspensions-, ændrings-, netting- eller modregningsret, herunder i forbindelse med en kontrakt, der er indgået af en enhed i den koncern, som CCP'en tilhører, og som omfatter krydsklausuler (cross default) eller forpligtelser, der er garanteret eller på anden vis understøttet af en koncernenhed

b)opnå besiddelse af, udøve kontrol over eller gøre en eventuel sikkerhed gældende i nogen ejendom tilhørende den berørte CCP eller en koncernenhed i forbindelse med kontrakter, der omfatter krydsklausuler (cross default)

c)påvirke nogen kontraktlig rettighed, som den berørte CCP har, eller en koncernenhed i forbindelse med kontrakter, der omfatter krydsklausuler (cross default).

Artikel 55
Beføjelse til at suspendere visse forpligtelser

1.Afviklingsmyndigheden kan suspendere enhver betalings- eller leveringsforpligtelse for begge modparter i enhver kontrakt indgået af en CCP under afvikling fra datoen for offentliggørelse af en meddelelse om suspension i henhold til artikel 70 frem til midnat på den første hverdag efter denne offentliggørelse.

I forbindelse med første afsnit er midnat på den første hverdag midnat i den medlemsstat, hvor afviklingsmyndigheden er etableret.

2.Såfremt en betalings- eller leveringsforpligtelse ville være forfaldet under suspensionsperioden, forfalder betalings- eller leveringsforpligtelsen umiddelbart efter suspensionsperiodens udløb.

3.Afviklingsmyndigheden må ikke udøve den i stk. 1 omtalte beføjelse for betalings- og leveringsforpligtelser over for systemer eller systemansvarlige, der er udpeget i forbindelse med direktiv 98/26/EF, herunder andre centrale modparter og centralbanker.

Artikel 56
Beføjelse til at begrænse muligheden for at gøre sikkerhedsrettigheder gældende

1.Afviklingsmyndigheden kan forhindre sikrede kreditorer i en CCP under afvikling i at gøre sikkerhedsrettigheder gældende vedrørende aktiver i den pågældende CCP under afvikling fra datoen for offentliggørelse af en meddelelse om begrænsning i henhold til artikel 70 frem til midnat på den første hverdag efter denne offentliggørelse.

I forbindelse med første afsnit er midnat på den første hverdag midnat i den medlemsstat, hvor afviklingsmyndigheden er etableret.

2.Afviklingsmyndigheder må ikke anvende den i stk. 1 omhandlede beføjelse i forhold til sikkerhedsrettigheder tilhørende systemer eller systemansvarlige, der er udpeget i forbindelse med direktiv 98/26/EF, herunder andre centrale modparter og centralbanker, i aktiver, som CCP'en under afvikling har stillet som hel eller delvis sikkerhed.

Artikel 57
Beføjelse til midlertidigt at suspendere opsigelsesrettigheder

1.Afviklingsmyndigheden kan suspendere opsigelsesrettighederne for enhver part i en kontrakt med en CCP under afvikling fra offentliggørelsen af meddelelsen om opsigelse i henhold til artikel 70 frem til midnat på den første hverdag efter denne offentliggørelse, forudsat at betalings- og leveringsforpligtelserne og sikkerhedsstillelsen fortsat opfyldes.

I forbindelse med første afsnit er midnat på den første hverdag midnat i den medlemsstat, hvor afviklingsmyndigheden er etableret.

2.Afviklingsmyndigheden må ikke udøve den i stk. 1 omtalte beføjelse i forbindelse med systemer eller systemansvarlige, der er udpeget i forbindelse med direktiv 98/26/EF, herunder andre centrale modparter og centralbanker.

3.En part i en kontrakt kan udøve en opsigelsesret i henhold til den pågældende kontrakt inden afslutningen af den i stk. 1 anførte periode, hvis denne part modtager en meddelelse fra afviklingsmyndigheden om, at de rettigheder og forpligtelser, der er omfattet af kontrakten, ikke vil blive:

a)overført til en anden enhed

b)genstand for nedskrivning, konvertering eller anvendelse af et afviklingsværktøj til fordeling af tab eller positioner.

4.Hvis den i stk. 3 omhandlede meddelelse ikke er givet, kan opsigelsesrettighederne, når suspensionsperioden udløber, jf. dog artikel 54, udøves således:

a)hvis de rettigheder og forpligtelser, der er omfattet af kontrakten, er blevet overført til en anden enhed, kan en modpart først udøve opsigelsesrettighederne i henhold til kontraktvilkårene ved forekomsten af en fortsat eller efterfølgende fyldestgørelsesgrund fra modtagerens side

b)hvis de rettigheder og forpligtelser, der er omfattet af kontrakten, forbliver i CCP'en og afviklingsmyndigheden ikke har anvendt afviklingsværktøjet til at fordele tab og positioner til den pågældende kontrakt, kan en modpart udøve opsigelsesrettighederne i henhold til kontraktvilkårene efter udløbet af en suspension i henhold til stk. 1.

Artikel 58
Beføjelse til at udøve kontrol over CCP'en

1.Afviklingsmyndigheden kan udøve kontrol over CCP'en under afvikling for at:

a)forvalte CCP'ens aktiviteter og tjenesteydelser, udøve dens aktionærers og bestyrelses beføjelser og høre risikoudvalget

b)forvalte og afhænde aktiver og ejendom tilhørende CCP'en under afvikling.

Den i første afsnit omhandlede kontrol kan udøves direkte af afviklingsmyndigheden eller indirekte af en eller flere personer, der udpeges af afviklingsmyndigheden.

2.Hvis afviklingsmyndigheden udøver kontrol over CCP'en, anses afviklingsmyndigheden ikke for at udøve en skygge- eller de facto-funktion som bestyrelsesmedlem i henhold til national ret.

Artikel 59

Afviklingsmyndigheders udøvelse af beføjelser

I henhold til artikel 72 træffer afviklingsmyndigheder afviklingsforanstaltninger i kraft af en bekendtgørelse i overensstemmelse med de nationale administrative kompetencer og procedurer.

KAPITEL V
Sikkerhedsforanstaltninger

Artikel 60
Princippet om, at ingen kreditor må stilles ringere

Anvender afviklingsmyndigheden et eller flere afviklingsværktøjer, skal den sikre, at aktionærer, kreditorer og clearingdeltagere ikke:

a)for så vidt angår et clearingmedlems misligholdelse, lider større tab, end hvis afviklingsmyndigheden ikke, da den vurderede, at betingelserne for afvikling i henhold til artikel 22, stk. 1, var opfyldt, havde truffet afviklingsforanstaltningen vedrørende CCP'en, og de i stedet var blevet underlagt eventuelle udestående forpligtelser i henhold til CCP'ens genopretningsplan eller andre kontraktlige foranstaltninger i dens forretningsorden

b)for så vidt angår et clearingmedlem, der ikke er misligholdende, lider større tab, end hvis CCP'en var blevet afviklet ved almindelig insolvensbehandling, bl.a. under hensyntagen til de kontraktlige foranstaltninger i dens forretningsorden.

Artikel 61
Værdiansættelse i forbindelse med princippet om, at ingen kreditor må stilles ringere

1.Ved vurderingen af, om princippet om, at ingen kreditor må stilles ringere, jf. artikel 60, er opfyldt, sikrer afviklingsmyndigheden, at værdiansættelsen udføres af en uafhængig person så hurtigt som muligt, efter at afviklingsforanstaltningen er blevet iværksat.

2.Den i stk. 1 omtalte værdiansættelse skal angive:

a)den behandling, som aktionærer, kreditorer og clearingdeltagere ville have modtaget, hvis afviklingsmyndigheden ikke, da den vurderede, at betingelserne for afvikling i henhold til artikel 22, stk. 1, var opfyldt, havde truffet afviklingsforanstaltningen vedrørende CCP'en, og de i stedet var blevet underlagt eventuelle udestående forpligtelser i henhold til CCP'ens genopretningsplan eller andre foranstaltninger i dens forretningsorden, eller hvis CCP'en var blevet afviklet ved almindelig insolvensbehandling

b)den faktiske behandling, som aktionærer, kreditorer og clearingdeltagere har modtaget i forbindelse med CCP'ens afvikling

c)om der er nogen forskel mellem behandlingen i litra a) og behandlingen i litra b).

3.I forbindelse med beregningen af den i stk. 2 omhandlede behandling, ser den i stk. 1 nævnte værdiansættelse bort fra enhver ekstraordinær finansiel støtte fra det offentlige til CCP'en under afvikling.

4.Den i stk. 1 omtalte værdiansættelse adskiller sig fra den værdiansættelse, der foretages i henhold til artikel 24, stk. 3.

5.ESMA udarbejder under hensyntagen til alle reguleringsmæssige tekniske standarder udarbejdet i henhold til artikel 74, stk. 4, i direktiv 2014/59/EU et udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for at præcisere den metode, der skal anvendes til værdiansættelsen i henhold til stk. 1.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest [Publikationskontoret indsætter datoen 12 måneder at regne fra datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 62
Sikkerhedsforanstaltninger for aktionærer, kreditorer og clearingdeltagere

Når en aktionær, kreditor eller clearingdeltager i forbindelse med værdiansættelsen udført i henhold til artikel 61, har lidt større tab end dem, de ville have lidt, hvis afviklingsmyndigheden ikke havde indledt afviklingsforanstaltning mod CCP'en, og de i stedet havde været underlagt eventuelle udestående forpligtelser i henhold til CCP'ens genopretningsplan eller andre foranstaltninger i dens forretningsorden, eller hvis CCP'en var blevet afviklet efter almindelig insolvensbehandling, har den pågældende aktionær, kreditor eller clearingdeltager ret til at få udbetalt forskellen.

Artikel 63
Sikkerhedsforanstaltninger for modparter i delvise overførsler

Beskyttelsesforanstaltningerne i henhold til artikel 64, 65 og 66 finder anvendelse i følgende situationer:

a)afviklingsmyndigheden overfører en del af, men ikke alle aktiverne, rettighederne, forpligtelserne eller forpligtelserne (liabilities) i en CCP under afvikling eller i en bro-CCP til en køber

b)afviklingsmyndigheden anvender den i artikel 49, stk. 1, litra g), anførte beføjelse.

Artikel 64
Beskyttelse for aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse, modregning og netting

Afviklingsmyndigheden sikrer, at anvendelsen af et afviklingsværktøj ikke resulterer i overførsel af en del af, men ikke alle, rettigheder og forpligtelser i en aftale om finansielle sikkerhedsstillelser i form af overdragelse af ejendomsret, en modregningsaftale eller nettingaftale mellem en CCP under afvikling og andre parter i aftalerne eller i en ændring eller en opsigelse af rettigheder og forpligtelser i disse aftaler ved anvendelse af accessoriske beføjelser.

De i første afsnit omtalte aftaler omfatter alle aftaler, hvor parterne er berettiget til at modregne eller foretage netting af disse rettigheder og forpligtelser.

Artikel 65
Beskyttelse af sikkerhedsforanstaltninger

Afviklingsmyndigheden sikrer, at anvendelsen af et afviklingsværktøj ikke resulterer i nogen af følgende situationer for så vidt angår sikkerhedsforanstaltninger mellem en CCP under afvikling og andre parter i de pågældende aftaler:

a)overførsel af aktiver, hvormed forpligtelsen er sikret, medmindre forpligtelsen og sikkerhedsstillelsen også overføres

b)overførsel af et sikret forpligtelse, medmindre sikkerhedsstillelsen også overføres

c)overførsel af sikkerhedsstillelsen, medmindre den sikrede forpligtelse også overføres

d)ændring eller afslutning af en sikkerhedsforanstaltning ved anvendelse af accessoriske beføjelser, hvis denne ændring eller afslutning medfører, at forpligtelsen ikke længere er sikret.

Artikel 66
Beskyttelse for aftaler om struktureret finansiering og dækkede obligationer

Afviklingsmyndigheden sikrer, at anvendelsen af et afviklingsværktøj ikke resulterer i nogen af følgende situationer for så vidt angår aftaler om struktureret finansiering, herunder dækkede obligationer:

a)overførsel af nogle, men ikke alle, af de aktiver, rettigheder og forpligtelser, som udgør eller er en del af en aftale om struktureret finansiering, som institutionen under afvikling er part i

b)afslutning eller ændring ved anvendelse af accessoriske beføjelser af de aktiver, rettigheder og forpligtelser, som udgør eller er en del af en aftale om struktureret finansiering, som institutionen under afvikling er part i.

I forbindelse med første afsnit omfatter aftaler om struktureret finansiering securitisationer og instrumenter, der anvendes til hedgingformål, som udgør en integrerende del af sikkerhedspuljen, og som i henhold til national ret er sikret på samme måde som de dækkede obligationer, der indebærer en aftaleparts eller en administrators, en befuldmægtigets eller en repræsentants udstedelse og besiddelse af en sikkerhed.

Artikel 67
Delvise overførsler: beskyttelse af handels-, clearing- og afregningssystemer

1.Afviklingsmyndigheden sikrer, at anvendelsen af et afviklingsværktøj ikke påvirker anvendelsen af og reglerne for de systemer, der er omfattet af direktiv 98/26/EF, når afviklingsmyndigheden:

a)overfører en del af, men ikke alle aktiverne, rettighederne, forpligtelserne eller forpligtelserne (liabilities) i en CCP under afvikling til en køber

b)ophæver eller ændrer betingelserne i en kontrakt, som CCP'en under afvikling har indgået, eller erstatter en køber eller bro-CCP som part.

2.Med henblik på stk. 1 sikrer afviklingsmyndigheden, at anvendelsen af et afviklingsværktøj ikke resulterer i nogen af følgende situationer:

a)annullering af en overførselsordre efter artikel 5 i direktiv 98/26/EF

b)ændring af håndhævelsen af overførselsordrer og netting i henhold til artikel 3 og 5 i direktiv 98/26/EF

c)ændring af anvendelsen af midler, værdipapirer eller kreditfaciliteter i henhold til artikel 4 i direktiv 98/26/EF

d)ændring af beskyttelsen af en sikkerhed i henhold til artikel 9 i direktiv 98/26/EF.

KAPITEL VI
Proceduremæssige forpligtelser

Artikel 68
Underretningskrav

1.CCP'en skal underrette den kompetente myndighed, hvis den vurderer, at den er nødlidende eller forventeligt nødlidende i henhold til artikel 22, stk. 2.

2.Den kompetente myndighed underretter afviklingsmyndigheden om enhver underretning, den modtager i henhold til stk. 1, og om enhver genopretningsforanstaltning eller andre foranstaltninger i henhold til afsnit IV, som den kompetente myndighed pålægger CCP'en at iværksætte.

Den kompetente myndighed underretter afviklingsmyndigheden om enhver akut situation i henhold til artikel 24 i forordning (EU) nr. 648/2012 vedrørende en CCP og om enhver underretning, den modtager i henhold til artikel 48 i nævnte forordning.

3.Vurderer en kompetent myndighed eller afviklingsmyndigheden, at de i artikel 22, stk. 1, litra a) og b), omhandlede betingelser er opfyldt for en CCP, underretter den uden ophold følgende myndigheder:

a)den kompetente myndighed eller afviklingsmyndigheden for den pågældende CCP

b)den kompetente myndighed for den pågældende CCP's moderselskab

c)centralbanken

d)det kompetente ministerium

e)ESRB og den udpegede nationale makrotilsynsmyndighed.

Artikel 69
Afviklingsmyndighedens afgørelse

1.Efter en underretning fra den kompetente myndighed efter artikel 68, stk. 3, afgør afviklingsmyndigheden, om en afviklingsforanstaltning er påkrævet.

2.Afgørelsen om, hvorvidt der skal træffes afviklingsforanstaltninger over for en CCP, indeholder oplysninger om følgende:

a)afviklingsmyndighedens vurdering af, om CCP'en opfylder betingelserne for afvikling

b)enhver foranstaltning, som afviklingsmyndigheden agter at iværksætte, herunder afgørelsen om at anmode om afvikling, udpegelse af en administrator eller eventuelle andre foranstaltninger i overensstemmelse med almindelig insolvensbehandling eller i henhold til artikel 27, stk. 1, litra e), i overensstemmelse med national ret.

Artikel 70
Afviklingsmyndighedernes proceduremæssige forpligtelser

1.Hurtigst muligt efter at have iværksat en afviklingsforanstaltning underretter afviklingsmyndigheden følgende:

a)CCP'en under afvikling

b)afviklingskollegiet

c)den udpegede nationale makrotilsynsmyndighed og ESRB

d)Kommissionen, Den Europæiske Centralbank og EIOPA

e)operatørerne af de systemer omfattet af direktiv 98/26/EF, som CCP'en under afvikling deltager i.

2.Underretningen i henhold til stk. 1 skal omfatte en genpart af enhver afgørelse eller ethvert instrument, hvorved de relevante foranstaltninger iværksættes, og skal indeholde en angivelse af datoen, hvor afviklingsforanstaltningen træder i kraft.

Underretningen til afviklingskollegiet i henhold til stk. 1, litra b), skal desuden angive, om afviklingsforanstaltningen afviger fra afviklingsplanen og begrunde enhver sådan afvigelse.

3.En genpart af den afgørelse eller det instrument, hvorved afviklingsforanstaltningen iværksættes, eller en meddelelse, der opsummerer afviklingsforanstaltningens virkninger, og, hvor dette er relevant, suspensions- eller begrænsningsvilkår og -periode som omhandlet i artikel 55, 56 og 57, offentliggøres på alle følgende medier:

a)afviklingsmyndighedens websted

b)den kompetente myndigheds websted, hvis denne myndighed ikke er afviklingsmyndigheden, og ESMA's websted

c)webstedet for CCP'en under afvikling

d)optages ejerskabs- eller gældsinstrumenterne i den CCP, der er under afvikling, til handel på et reguleret marked, anvendes midlerne til offentliggørelse af regulerede oplysninger vedrørende CCP'en under afvikling i henhold til artikel 21, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF 33 .

4.Hvis ejerskabs- eller gældsinstrumenterne ikke er optaget til handel på et reguleret marked, sikrer afviklingsmyndigheden, at de dokumenter, der udgør bevisgrundlaget for den i stk. 3 omhandlede ordre, sendes til besidderne af ejerskabsinstrumenterne og kreditorer i CCP'en under afvikling, som er registreret i registre og databaser i CCP'en under afvikling, som er tilgængelige for afviklingsmyndigheden.

Artikel 71
Fortrolighed

1.Følgende personer er underlagt bindende krav om tavshedspligt:

a)afviklingsmyndighederne

b)kompetente myndigheder, ESMA og EBA

c)de kompetente ministerier

d)administratorer eller midlertidige administratorer, der udpeges i henhold til denne forordning

e)potentielle købere, som de kompetente myndigheder kontakter, eller som afviklingsmyndighederne henvender sig til, uanset om denne kontakt eller henvendelse er et led i forberedelserne til anvendelsen af virksomhedssalgsværktøjet, og uanset om denne henvendelse har ført til et køb

f)revisorer, bogholdere, juridiske og professionelle rådgivere, valuarer og andre eksperter, der engageres direkte eller indirekte af afviklingsmyndighederne, af de kompetente myndigheder, af de kompetente ministerier eller af potentielle købere som omhandlet i litra e)

g)centralbanker og andre myndigheder, der er involveret i afviklingsforløbet

h)en bro-CCP

i)alle andre personer, der permanent eller lejlighedsvis leverer eller har leveret tjenesteydelser direkte eller indirekte til personer som omhandlet i litra a)-k)

j)den øverste ledelse, medlemmer af CCP'ens bestyrelse og de ansatte i det eller den i litra a)-k) omhandlede organ eller enhed før, under og efter deres udpegelse

k)alle andre medlemmer af afviklingskollegiet i henhold til litra a), b), c) og g).

2.Med henblik på at sikre, at fortrolighedskravene i stk. 1 og 3 overholdes, skal de i stk. 1, litra a), b), c), g), h) og k), omhandlede personer sikre, at der eksisterer interne regler herom, herunder regler, der sikrer tavshedspligt omkring oplysninger, som udveksles mellem personer, der er direkte involveret i afviklingsprocessen.

3.De i stk. 1 omhandlede personer har forbud mod at videregive fortrolige oplysninger, som de modtager som led i deres arbejde eller fra en kompetent myndighed eller afviklingsmyndighed under udførelsen af deres funktioner i henhold til denne forordning, til enhver person eller myndighed, undtagen i forbindelse med udøvelsen af deres arbejde i henhold til denne forordning eller i summarisk eller samlet form, således at de enkelte CCP'er ikke kan identificeres, eller med udtrykkelig forhåndsgodkendelse fra den myndighed eller den CCP, som udleverede oplysningerne.

Før videregivelse af enhver type oplysninger vurderer de i stk. 1 omhandlede personer den mulige indflydelse, som en videregivelse kunne have på samfundets interesser, for så vidt angår finanspolitik, valutapolitik eller økonomisk politik, på fysiske og juridiske personers forretningsmæssige interesser, på formålet med inspektioner, på undersøgelser og på revision.

Proceduren for kontrol med virkningerne af oplysningers videregivelse skal omfatte en særlig vurdering af virkningerne af enhver videregivelse af indholdet og detaljerne i den i artikel 9 og 13 omhandlede genopretnings- og afviklingsplan og resultaterne af enhver vurdering i henhold til artikel 10 og 16.

En person eller en enhed som omhandlet i stk. 1 gøres civilretligt ansvarlig i tilfælde af en overtrædelse af nærværende artikel i overensstemmelse med national ret.

4.Uanset stk. 3 kan de i stk. 1 omhandlede personer udveksle fortrolige oplysninger med følgende, forudsat at der er indgået en fortrolighedsaftale for den pågældende udveksling:

a)enhver anden person, hvor det er nødvendigt af hensyn til planlægningen eller gennemførelsen af en afvikling

b)parlamentariske undersøgelsesudvalg i deres medlemsstater, revisionsretter i deres medlemsstater og andre enheder med ansvar for undersøgelser i deres medlemsstater

c)nationale myndigheder med ansvar for tilsyn med betalingssystemer, myndigheder med ansvar for almindelige insolvensprocedurer, myndigheder med offentlig tilsynspligt med andre enheder i den finansielle sektor, myndigheder med ansvar for tilsyn med de finansielle markeder og forsikringsselskaber og inspektører, der handler på deres vegne, myndigheder med ansvar for opretholdelse af stabilitet i det finansielle system i medlemsstaterne ved brug af makroprudentielle regler og myndigheder med ansvar for beskyttelse af det finansielle systems stabilitet og personer, der har til opgave at udføre lovpligtig revision.

5.Denne artikel forhindrer ikke:

a)ansatte og eksperter i de i stk. 1, litra a)-g) og litra k), omhandlede organer og enheder i at udveksle oplysninger indbyrdes inden for det enkelte organ eller den enkelte enhed

b)afviklingsmyndighederne og de kompetente myndigheder, herunder deres ansatte og eksperter, i at udveksle oplysninger indbyrdes og med andre afviklingsmyndigheder i Unionen, andre kompetente myndigheder i Unionen, kompetente ministerier, centralbanker, myndigheder, der er ansvarlige for almindelig insolvensbehandling, myndigheder, der er ansvarlige for opretholdelsen af stabiliteten i det finansielle system i medlemsstaterne ved anvendelse af makroprudentielle regler, personer, der udfører lovpligtig revision af regnskaber, EBA, ESMA eller, med forbehold af artikel 78, tredjelandsmyndigheder, der varetager samme type opgaver som afviklingsmyndighederne, eller, efter strenge fortrolighedskrav, med en potentiel køber, hvor dette er nødvendigt med henblik på planlægning eller gennemførelse af en afviklingsforanstaltning.

6.Denne artikel berører ikke national ret vedrørende videregivelse af oplysninger til brug ved retshandlinger i straffe- eller civilretlige sager.

KAPITEL VII

Klageadgang og udelukkelse af andre tiltag

Artikel 72

Rettens forhåndsgodkendelse og klageadgang

1.En afgørelse om at iværksætte en kriseforebyggelsesforanstaltning eller en afviklingsforanstaltning kan være underlagt rettens forhåndsgodkendelse, forudsat at proceduren i forbindelse med godkendelsen og rettens behandling afvikles hurtigt.

2.Alle personer, der er berørt af en afgørelse om at træffe en krisestyringsforanstaltning eller en afgørelse om at udøve enhver beføjelse, der ikke er en afviklingsforanstaltning, har ret til at påklage den pågældende afgørelse.

3.Alle personer, der er berørt af en afgørelse om at træffe en afviklingsforanstaltning, har ret til at påklage den pågældende afgørelse.

4.For retten til klageadgang som omhandlet i stk. 3 gælder der følgende betingelser:

a)afviklingsmyndighedens afgørelse kan fuldbyrdes omgående, og den medfører en simpel formodning om, at det ikke vil være i samfundets interesser at suspendere dens håndhævelse

b)proceduren vedrørende klagen afvikles hurtigt

c)retten skal anvende de økonomiske vurderinger af de faktiske omstændigheder, som afviklingsmyndigheden har gennemført, som grundlag for sin egen vurdering.

5.Når det er nødvendigt at beskytte interesser hos tredjemand, der i god tro har købt ejerskabsinstrumenter, aktiver, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities) i en CCP under afvikling i kraft af anvendelsen af en afviklingsforanstaltning, berører annulleringen af en afgørelse truffet af en afviklingsmyndighed ikke administrative handlinger eller transaktioner, der foretages efterfølgende af den pågældende afviklingsmyndighed, og som er baseret på den annullerede afgørelse.

Med henblik på første afsnit er de retsmidler, som ansøgeren råder over, hvis afviklingsmyndighedens afgørelse annulleres, begrænset til kompensation for det tab, ansøgeren har lidt som følge af afgørelsen.

Artikel 73
Begrænsninger af andre retlige procedurer

1.Almindelig insolvensbehandling indledes ikke mod en CCP, medmindre det sker på afviklingsmyndighedens initiativ, eller den har givet sit samtykke i henhold til stk. 3.

2.De kompetente myndigheder og afviklingsmyndighederne underrettes uden ophold om enhver anmodning om indledning af almindelig insolvensbehandling af en CCP, uanset om den pågældende CCP er under afvikling, eller om en afgørelse er offentliggjort i henhold til artikel 70, stk. 3.

3.Myndighederne med ansvar for almindelig insolvensbehandling må kun indlede sådanne behandlinger, efter at afviklingsmyndigheden har underrettet dem om dens afgørelse om ikke at iværksætte en afviklingsforanstaltning for CCP'en, eller hvis myndighederne ikke inden for syv dage efter den i stk. 2 omtalte underretning har modtaget en meddelelse.

Hvis det med henblik på effektiv anvendelse af afviklingsværktøjer og -beføjelser er nødvendigt, kan afviklingsmyndigheden anmode retten om at indstille enhver retlig behandling eller procedure, som en CCP under afvikling er eller kan blive part i, i en passende periode, der står mål med det ønskede formål.

AFSNIT VI
FORBINDELSER MED TREDJELANDE

Artikel 74
Aftaler med tredjelande

1.Kommissionen kan i overensstemmelse med artikel 218 i TEUF fremsætte henstillinger for Rådet om at indlede forhandlinger med et eller flere tredjelande om aftaler vedrørende metoderne for samarbejde mellem afviklingsmyndigheder og de relevante tredjelandsmyndigheder i forbindelse med genopretnings- og afviklingsplanlægning vedrørende CCP'er og tredjelands-CCP'er, med hensyn til følgende situationer:

a)hvis en tredjelands-CCP leverer tjenesteydelser eller har datterselskaber i en eller flere medlemsstater

b)hvis en CCP, der er etableret i en medlemsstat, leverer tjenesteydelser eller har et eller flere datterselskaber i et tredjeland.

2.De i stk. 1 omhandlede aftaler skal især søge at fastlægge procedurer og ordninger for samarbejde i forbindelse med udførelsen af de opgaver og udøvelse af de beføjelser, der er nævnt i artikel 77, herunder udveksling af oplysninger, der er nødvendige til disse formål.

Artikel 75
Anerkendelse og håndhævelse af tredjelandes afviklingsprocedurer

1.Nærværende artikel finder anvendelse på tredjelandes afviklingsprocedurer, medmindre og indtil en international aftale, jf. artikel 74, stk. 1, med det relevante tredjeland træder i kraft. Den finder også anvendelse, efter at en international aftale, jf. artikel 74, stk. 1, med det relevante tredjeland er trådt i kraft, i det omfang anerkendelse og håndhævelse af tredjelandes afviklingsprocedurer ikke er omfattet af denne aftale.

2.Relevante nationale myndigheder anerkender tredjelandsafviklingsprocedurer vedrørende en tredjelands-CCP i følgende tilfælde:

a)hvis en tredjelands-CCP leverer tjenesteydelser eller har datterselskaber, der er etableret i en eller flere medlemsstater

b)hvis en tredjelands-CCP har aktiver, rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser (liabilities), der er beliggende i en eller flere medlemsstater eller er omfattet af lovgivningen i disse medlemsstater.

Relevante nationale myndigheder skal sikre, at anerkendte tredjelandsafviklingsprocedurer fra tredjelande håndtæves i henhold til national ret.

3.De relevante nationale myndigheder skal mindst have beføjelse til at foretage sig følgende:

a)udøve afviklingsbeføjelser i forhold til følgende:

i)en tredjelands-CCP's aktiver, der befinder sig i deres medlemsstat eller er underlagt lovgivningen i deres medlemsstat

ii)en tredjelands-CCP's rettigheder eller forpligtelser, der er bogført i deres medlemsstat eller er underlagt lovgivningen i deres medlemsstat, eller når fordringer i forbindelse med sådanne rettigheder og forpligtelser kan fuldbyrdes i deres medlemsstat

b)foretage, herunder ved en anden persons mellemkomst, overførsel af ejerskabsinstrumenter i et datterselskab, der er etableret i den udpegende medlemsstat

c)udøve beføjelserne i artikel 55, 56 og 57 i forhold til de rettigheder, som parterne i en aftale med en i nærværende artikels stk. 2 omhandlet enhed nyder, når disse beføjelser er nødvendige for at håndhæve tredjelandes afviklingsprocedurer

d)forhindre håndhævelse af kontraktuelle rettigheder til at opsige, afvikle eller fremskynde kontrakter indgået af, eller påvirke de kontraktuelle rettigheder tilhørende enheder som omhandlet i stk. 2 og andre koncernenheder, hvis disse rettigheder er foranlediget af afviklingsforanstaltninger, der er truffet i forhold til tredjelands-CCP'en, hvad enten de er truffet af tredjelandsafviklingsmyndigheden selv eller på anden vis i henhold til juridiske eller forskriftsmæssige krav vedrørende afviklingsordninger i det pågældende land, forudsat at de væsentlige forpligtelser i henhold til kontrakten, herunder betalings- og leveringsforpligtelser samt erlæggelse af sikkerhed, fortsat opfyldes.

4.Anerkendelse og håndhævelse af tredjelandes afviklingsprocedurer tilsidesætter ikke almindelig insolvensbehandling i henhold til gældende national ret.

Artikel 76
Retten til at nægte anerkendelse eller håndhævelse af tredjelandes afviklingsprocedurer

Uanset artikel 75, stk. 2, kan de relevante nationale myndigheder nægte at anerkende eller håndhæve tredjelandes afviklingsprocedurer i følgende tilfælde:

a)hvis tredjelandets afviklingsprocedurer vil indvirke negativt på den finansielle stabilitet i medlemsstaten

b)hvis kreditorer eller clearingdeltagere, der befinder sig i medlemsstaten, ikke ville modtage samme behandling som tredjelandskreditorer eller clearingdeltagere med tilsvarende lovfæstede rettigheder efter de pågældende tredjelandes interne afviklingsprocedurer

c)hvis anerkendelse eller håndhævelse af tredjelandes afviklingsprocedurer ville have væsentlige finanspolitiske konsekvenser for medlemsstaten

d)hvis anerkendelsen eller håndhævelsen ville stride mod national ret.

Artikel 77
Samarbejde med tredjelandsmyndigheder

1.Nærværende artikel finder anvendelse på samarbejde med et tredjeland, medmindre og indtil en international aftale i henhold til artikel 74, stk. 1, træder i kraft med det relevante tredjeland. Den finder også anvendelse, efter at en i artikel 74, stk. 1, anførte internationale aftale med det relevante tredjeland er trådt i kraft, i det omfang genstanden for nærværende artikel ikke er omfattet af nævnte aftale.

2.De kompetente myndigheder og afviklingsmyndighederne indgår, hvor det er relevant, samarbejdsaftaler med følgende relevante tredjelandsmyndigheder under hensyntagen til eksisterende samarbejdsaftaler indgået i henhold til artikel 25, stk. 7, i forordning (EU) nr. 648/2012:

a)relevante myndigheder i tredjelandet, hvor CCP'en er etableret, hvis en tredjelands-CCP leverer tjenesteydelser eller har datterselskaber i en eller flere medlemsstater

b)de relevante myndigheder i tredjelande, hvor en CCP leverer tjenesteydelser eller har etableret datterselskaber, hvis CCP'en leverer tjenesteydelser eller har et eller flere datterselskaber i tredjelande.

3.De samarbejdsaftaler, der er omhandlet i stk. 2, skal indeholde bestemmelser om procedurer og ordninger mellem de deltagende myndigheder for udveksling af de fornødne oplysninger og samarbejde med henblik på gennemførelsen af følgende opgaver og med henblik på udøvelsen af følgende beføjelser i forhold til de i stk. 2, litra a) og b), omhandlede CCP'er eller koncerner, der omfatter sådanne CCP'er:

a)udarbejdelse af afviklingsplaner i overensstemmelse med artikel 13 og lignende krav i de relevante tredjelandes lovgivning

b)vurdering af sådanne institutioners og koncerners afviklingsmuligheder i overensstemmelse med artikel 16 og lignende krav i de relevante tredjelandes lovgivning

c)anvendelse af beføjelser til at afhjælpe eller fjerne hindringer for afvikling i overensstemmelse med artikel 17 og lignende beføjelser i de relevante tredjelandes lovgivning

d)anvendelse af foranstaltninger til tidlig indgriben i henhold til artikel 19 og lignende beføjelser i de relevante tredjelandes lovgivning

e)anvendelse af afviklingsværktøjer og udøvelse af afviklingsbeføjelser og lignende beføjelser, der er tildelt de relevante tredjelandsmyndigheder.

4.De rammeaftaler, der indgås mellem afviklingsmyndigheder og kompetente myndigheder i medlemsstaterne og tredjelande i overensstemmelse med stk. 2, kan indeholde bestemmelser om følgende:

a)udveksling af de oplysninger, der er nødvendige for udarbejdelse og vedligeholdelse af afviklingsplaner

b)samråd og samarbejde i forbindelse med udarbejdelsen af afviklingsplaner, herunder principper for udøvelsen af de i artikel 75 omhandlede beføjelser og lignende beføjelser i henhold til lovgivningen i de relevante tredjelande

c)udveksling af de oplysninger, der er nødvendige for anvendelsen af afviklingsværktøjer og udøvelsen af afviklingsbeføjelser og lignende beføjelser i henhold til lovgivningen i de relevante tredjelande

d)tidlig varsling af eller samråd med parterne i samarbejdsaftalen, inden der i henhold til denne forordning eller relevant tredjelandslovgivning iværksættes væsentlige foranstaltninger, der påvirker den CCP eller koncern, som aftalen vedrører

e)koordinering af kommunikation til offentligheden i tilfælde af fælles afviklingsforanstaltninger

f)procedurer og ordninger for informationsudveksling og samarbejde i henhold til litra a)-e), herunder i givet fald ved etablering og anvendelse af kriseforvaltningsgrupper.

Med henblik på at sikre fælles, ensartet og konsekvent anvendelse af stk. 3, udsteder ESMA retningslinjer om type og indhold af de i stk. 4 omtalte bestemmelser inden [Publikationskontoret indsætter datoen 18 måneder efter forordningens ikrafttræden].

5.Afviklingsmyndighederne og de kompetente myndigheder underretter ESMA om enhver samarbejdsaftale, de har indgået i henhold til nærværende artikel.

Artikel 78
Udveksling af fortrolige oplysninger

1.Afviklingsmyndigheder, kompetente myndigheder, kompetente ministerier og, hvor det er relevant, andre relevante nationale myndigheder udveksler kun fortrolige oplysninger, herunder genopretningsplaner, med relevante tredjelandsmyndigheder, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

a)de pågældende tredjelandsmyndigheder er underlagt krav og standarder om tavshedspligt, der mindst, ifølge samtlige berørte myndigheder, anses for at svare til de krav og standarder, der kræves i artikel 71

b)oplysningerne er nødvendige for de kompetente tredjelandsmyndigheders udøvelse af deres opgaver henhold til national ret, som svarer til de opgaver, der er fastsat i denne forordning, og de anvendes ikke til noget andet formål.

2.For så vidt udveksling af oplysninger vedrører personoplysninger, skal håndtering og overførsel af sådanne oplysninger til tredjelandsmyndigheder ske i henhold til gældende EU-ret og national ret vedrørende databeskyttelse.

3.Når de fortrolige oplysninger kommer fra en anden medlemsstat, må afviklingsmyndighederne, de kompetente myndigheder og de kompetente ministerier ikke videregive disse oplysninger til relevante tredjelandsmyndigheder, medmindre følgende betingelser er opfyldt:

a)den relevante myndighed i den medlemsstat, som oplysningerne stammer fra, godkender denne videregivelse

b)oplysningerne videregives kun til de formål, der er godkendt af den i litra a) omtalte myndighed.

4.Med henblik på nærværende artikel betragtes oplysninger som fortrolige, hvis de er underlagt fortrolighedskrav i henhold til EU-retten.

AFSNIT VII
ÆNDRINGER AF FORORDNING (EU) NR. 1095/2010, (EU) NR. 648/2012 OG (EU) 2015/2365

Artikel 79
Ændringer af forordning (EU) nr. 1095/2010

I forordning (EU) nr. 1095/2010 foretages følgende ændringer:

1)I artikel 4, nr. 3), tilføjes følgende nr. iv):

"iv) i forbindelse med forordning (EU) [om genopretning og afvikling af en CCP], en afviklingsmyndighed som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 3), i forordning (EU) [om genopretning og afvikling af en CCP]."

2)i artikel 40, stk. 5, indsættes følgende afsnit:

"Med henblik på handling inden for rammerne af forordning (EU) [om genopretning og afvikling af en CCP] kan det i stk. 1, litra b), nævnte medlem af tilsynsrådet, hvis det er hensigtsmæssigt, ledsages af en ikke-stemmeberettiget repræsentant for afviklingsmyndigheden i hver medlemsstat."

Artikel 80

Ændringer af forordning (EU) nr. 648/2012

I forordning (EU) nr. 648/2012 foretages følgende ændringer:

1)Som artikel 6a indsættes:

"Artikel 6a

Suspension af clearingforpligtelsen ved afvikling

1.Når en CCP opfylder betingelserne i artikel 22 i forordning (EU) [om genopretning og afvikling af en CCP], kan afviklingsmyndigheden for den i medfør af artikel 3, stk. 1, i nævnte forordning udpegede CCP eller den kompetente myndighed for et clearingmedlem i CCP'en under afvikling, anmode Kommissionen om midlertidigt at suspendere clearingforpligtelsen fastsat i artikel 4, stk. 1, for bestemte klasser af OTC-derivater, når følgende betingelser er opfyldt:

a)CCP'en under afvikling har tilladelse efter artikel 14 til at cleare de bestemte klasser af OTC-derivater, der er underlagt clearing i henhold til artikel 4, stk. 1, og som suspensionsanmodningen gælder

b)suspensionen af clearingforpligtelsen, der er fastlagt i artikel 4 for de bestemte klasser af OTC-derivater, er nødvendig for at undgå en alvorlig trussel mod den finansielle stabilitet i EU i forbindelse med afviklingen af en CCP, navnlig når de to følgende kriterier er opfyldt:

i)der er negative konsekvenser eller udviklinger, der udgør en alvorlig trussel mod den finansielle stabilitet

ii)foranstaltningen er nødvendig for at håndtere truslen og vil ikke have en ødelæggende virkning på den finansielle stabilitet, som ikke står i rimeligt forhold til foranstaltningens fordele.

Den i første afsnit omhandlede anmodning ledsages af dokumentation for, at de i første afsnit, litra a) og b), nævnte betingelser er opfyldt.

Den i første afsnit omhandlede myndighed indgiver sin begrundede anmodning til ESMA og ESRB på samme tidspunkt, som anmodningen indgives til Kommissionen.

2.ESMA skal, inden for 24 timer efter meddelelsen af den i stk. 1 omtalte anmodning og efter høring af ESRB, udstede en udtalelse om den planlagte suspension, idet der tages højde for behovet for at undgå en alvorlig trussel mod den finansielle stabilitet i EU, afviklingsmålene i henhold til artikel 21 i forordning (EU) [om genopretning og afvikling af en CCP] og de i artikel 5, stk. 4 og 5, i denne forordning fastsatte kriterier.

3.Den i stk. 2 nævnte udtalelse offentliggøres ikke.

4.Kommissionen skal inden for 48 timer efter den i stk. 1 nævnte anmodning og i henhold til stk. 6 vedtage en afgørelse om midlertidig suspension af clearingforpligtelsen for bestemte klasser af OTC-derivater eller afvisning af anmodningen om suspension.

5.Kommissionens afgørelse meddeles den myndighed, der anmodede om suspensionen, og ESMA, og den offentliggøres på Kommissionens websted. Beslutter Kommissionen at suspendere en clearingforpligtelse, offentliggøres afgørelsen i det offentlige register, der er omhandlet i artikel 6.

6.Kommissionen kan beslutte midlertidigt at suspendere den i stk. 1 nævnte clearingforpligtelse for bestemte klasser af OTC-derivater, forudsat at betingelserne i stk. 1, litra a) og b) er opfyldt. Ved vedtagelsen af en sådan afgørelse tager Kommissionen højde for udtalelsen udstedt af ESMA i henhold til stk. 2, afviklingsmålene omhandlet i artikel 21 i forordning [om genopretning og afvikling af en CCP], de i artikel 5, stk. 4 og 5, fastsatte kriterier for disse OTC-derivatklasser og behovet for suspension for at undgå en alvorlig trussel mod den finansielle stabilitet.

7.Suspensionen af en clearingforpligtelse efter stk. 4 skal være gyldig i en indledende periode på højst tre måneder fra datoen for dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

8.Kommissionen kan forny den i stk. 7 omtalte suspension for en eller flere perioder, der kumulativt ikke overstiger tre måneder fra udløbet af den indledende suspensionsperiode, såfremt begrundelsen for suspensionen fortsat er gældende.

9.Forlænges suspensionen ikke ved udløbet af den indledende periode eller ved udløbet af en eventuel efterfølgende forlængelse, udløber den automatisk.

10.Kommissionen underretter ESMA om, at den har til hensigt at forny suspensionen af clearingforpligtelsen.

ESMA skal, inden for 48 timer efter meddelelsen fra Kommissionen om dens hensigt om at forny suspensionen af clearingforpligtelsen, afgive udtalelse om fornyelsen af suspensionen, idet der tages højde for behovet for at undgå en alvorlig trussel mod den finansielle stabilitet i EU, afviklingsmålene i henhold til artikel 21 i forordning (EU) [om genopretning og afvikling af en CCP] og de i artikel 5, stk. 4 og 5, i denne forordning fastsatte kriterier."

2)Artikel 28, stk. 3, affattes således:

"3.Risikoudvalget giver anbefaling til bestyrelsen om enhver ordning, der kan påvirke CCP'ens risikostyring, som f.eks. en væsentlig ændring af dens risikomodel, procedurerne i tilfælde af misligholdelse, kriterierne for accept af clearingmedlemmer eller clearingen af nye klasser af instrumenter eller outsourcing af funktioner. Risikoudvalget underretter bestyrelsen rettidigt om enhver ny risiko, der berører CCP'ens modstandsdygtighed. Risikoudvalgets anbefalinger er ikke nødvendige i forbindelse med CCP'ens daglige drift. Der skal gøres en rimelig indsats for at konsultere risikoudvalget om udviklinger, der påvirker CCP'ens risikostyring i akutte situationer, herunder om udviklinger, der er relevante for clearingmedlemmers eksponeringer for CCP'en og indbyrdes afhængighedsforhold med andre CCP'er".

3)Artikel 28, stk. 5, affattes således:

"5. En CCP underretter straks den kompetente myndighed og risikoudvalget om enhver afgørelse, hvor bestyrelsen beslutter ikke at følge risikoudvalgets anbefaling, og begrunder en sådan afgørelse. Risikoudvalget eller ethvert medlem af risikoudvalget kan give den kompetente myndighed meddelelse om eventuelle områder, hvor det mener, at risikoudvalgets anbefaling ikke er blevet fulgt."

4)I artikel 38 indsættes følgende som stk. 6:

"CCP'ens clearingmedlemmer informerer deres eksisterende og potentielle kunder om eventuelle tab og andre omkostninger, som de eventuelt skal afholde under CCP'ens genopretningsfase, herunder den type kompensation, de eventuelt vil modtage, jf. artikel 48, stk. 7, i forordning (EU) nr. 648/2012. Kunder modtager tilstrækkelig information til at sikre, at de forstår tab under et "værste fald-scenarie" eller andre omkostninger, de eventuelt måtte pålægges, hvis CCP'en iværksætter genopretningsforanstaltninger."

5)I artikel 81, stk. 3, tilføjes følgende litra q):

"q) de efter artikel 3 i forordning (EU) [om genopretning og afvikling af en CCP] udpegede afviklingsmyndigheder.".

Artikel 81
Ændring af forordning (EU) 2015/2365

I artikel 12, stk. 2, tilføjes følgende litra n):

"n) de efter artikel 3 i forordning (EU) [om genopretning og afvikling af en CCP] udpegede afviklingsmyndigheder.".

AFSNIT VIII
AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 82
Gennemgang

Senest den [...] gennemgår Kommissionen gennemførelsen af denne forordning og forelægger en rapport herom for Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporten ledsages om nødvendigt af et lovgivningsforslag.

Artikel 83
Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den [Publikationskontoret: Indsæt dato fastlagt i artikel 9, stk. 1, andet afsnit, i direktivet om ændring af direktiv 2014/59/EU].

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den .

Formand    Formand

På Europa-Parlamentets vegne    På Rådets vegne

Formand    Formand


(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1-59)
(2) I medfør af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2205 af 6. august 2015 og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/592 af 1. marts 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for clearingforpligtelsen, skal flere OTC-rentederivatklasser udstedt i EUR, GBP, JPY og USD samt flere OTC-kreditderivatklasser udstedt i EUR cleares centralt pr. 21. juni 2016 og 9. februar 2017 ved henholdsvis godkendte eller anerkendte centrale modparter.
(3) Direktiv 2014/59/EU, direktivet om genopretning og afvikling (BRRD) Som led i processen med at integrere ansvaret for banktilsyn og -afvikling i bankunionen er sidstnævnte suppleret ved den fælles afviklingsmekanisme (forordning (EU) nr. 806/2014). Jf. http://ec.europa.eu/internal_market/bank/crisis_management/index_en.htm   http://ec.europa.eu/internal_market/finances/banking-union/index_en.htm  
(4) Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions, Financial Stability Board (november 2011) http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_111104cc.pdf Updated in October 2014 with sector-specific annexes http://www.financialstabilityboard.org/wp-content/uploads/r_141015.pdf . 
(5) http://www.bis.org/cpmi/publ/d121.pdf ; http://www.financialstabilityboard.org/wp-content/uploads/r_141015.pdf .
(6) http://www.fsb.org/wp-content/uploads/Essential-Aspects-of-CCP-Resolution-Planning.pdf ; https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD539.pdf .
(7) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0533+0+DOC+XML+V0//EN . 
(8) http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2015_fisma_029_cwp_ccp_resolution_of_non_bank_resolution_en.pdf .
(9) Jf. afsnit 3.2 i den ledsagende konsekvensanalyse.
(10) Jf. afsnit 4 i den ledsagende konsekvensanalyse.
(11) http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/nonbanks/consultation-document_en.pdf .
(12) Et resumé findes på: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/nonbanks/summary-of-replies.pdf .
(13) De offentlige svar findes på: http://www.bis.org/publ/cpss109/comments.htm og https://www.financialstabilityboard.org/publications/c_131121.htm . 
(14) Jf. FSB's oplæg af august 2016 om "Essential Aspects of CCP Resolution Planning" (vigtige forhold vedrørende planlægning af CCP-afvikling) på: http://www.fsb.org/2016/08/essential-aspects-of-ccp-resolution-planning/.
(15) I henhold til andet selskabsdirektiv skal enhver udvidelse af et aktieselskabs kapital vedtages af generalforsamlingen, mens der i henhold til direktiv 2007/36/EF (direktivet om aktionærrettigheder) skal indkaldes til generalforsamling 21 dage før afholdelsen af heraf. Hurtig genopretning af en CCP's finansielle situation ved hjælp af en kapitaludvidelse er derfor ikke mulig. I forslaget ændres direktivet om aktionærrettigheder derfor således, at generalforsamlingen forlods kan beslutte, at der skal gælde en kortere frist for indkaldelse til generalforsamling med henblik på at vedtage en kapitaludvidelse i nødsituationer. Bemyndigelse hertil skal fremgå af genopretningsplanen. Der vil således kunne handles hurtigt, samtidig med at aktionærerne bevarer deres beslutningsbeføjelser. Herudover skal kapitaludvidelser, kapitalnedskrivninger, fusioner og spaltninger i henhold til selskabsdirektiverne godkendes af aktionærerne, og der gælder fortegningsret ved enhver forhøjelse af den tegnede kapital, der sker ved indskud i kontanter. I henhold til direktivet om overtagelsestilbud skal der desuden obligatorisk afgives tilbud, når en person – inklusive staten – erhverver andele i et børsnoteret selskab i et omfang, der overstiger tærsklen for kontrol med selskabet (sædvanligvis 30-50 %). I forslaget er der taget højde for disse hindringer ved at lade medlemsstaterne fravige de bestemmelser, der kræver kreditorernes eller aktionærernes samtykke eller på anden måde er til hinder for en effektiv og hurtig afvikling.
(16) EUT C […] af […], s. […]
(17) EUT C […] af […], s. […]
(18) EUT C […] af […], s. […]
(19) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1).
(20) Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU, samt forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 190).
(21) http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_141015.pdf
(22) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 1).
(23) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF af 19. maj 1998 om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer (EFT L 166 af 11. 6. 1998, s. 45).
(24) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 af 25. november 2015 om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse samt om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 1).
(25) Rådets direktiv 86/635/EØF af 8. december 1986 om bankers og andre penge- og finansieringsinstitutters årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (EFT L 372 af 31.12.1986, s. 1).
(26) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 af 25. november 2015 om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse samt om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 1).
(27) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/47/EF af 6. juni 2002 om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse (EFT L 168 af 27.6.2002, s. 43).
(28) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32).
(29) Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 876/2013 af 28. maj 2013 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kollegier for centrale modparter (EUT L 244 af 13.9.2013, s. 19).
(30) Kommissionens delegerede forordning (EU) ... af 23.3.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder om indholdet af genopretningsplaner, afviklingsplaner og koncernafviklingsplaner, de minimumskriterier, som den kompetente myndighed skal vurdere i forbindelse med genopretningsplaner og koncerngenopretningsplaner, betingelserne for koncernintern finansiel støtte, kravene vedrørende uafhængige valuarer, den kontraktmæssige anerkendelse af nedskrivnings- og konverteringsbeføjelser, procedurerne og indholdet i forbindelse med underretningskrav og meddelelsen om suspension samt afviklingskollegiernes virkemåde i praksis, C(2016) 1691 final [Meddelelse til Publikationskontoret – Indsæt nummeret på den delegerede forordning].
(31) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og om ændring af direktiv 2001/34/EF (EUT L 345 af 31.12.2003, s. 64).
(32) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/34/EF af 28. maj 2001 vedrørende betingelserne for værdipapirers optagelse til officiel notering på en fondsbørs samt oplysninger, der skal offentliggøres om disse værdipapirer (EFT L 184 af 6.7.2001, s. 1).
(33) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og om ændring af direktiv 2001/34/EF (EUT L 390 af 31.12.2004, s. 38).
Top

Bruxelles, den 28.11.2016

COM(2016) 856 final

BILAG

til forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om et regelsæt for genopretning og afvikling af centrale modparter og om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012 og (EU) 2015/2365

{SWD(2016) 368 final}
{SWD(2016) 369 final}


BILAG

AFDELING A
Krav til genopretningsplaner

1.Genopretningsplanen:

1)må ikke forudsætte nogen adgang til eller modtagelse af ekstraordinær finansiel støtte fra det offentlige

2)skal tage højde for alle de parters interesser, der forventes at blive berørt af planen

3)skal sikre, at clearingmedlemmer ikke har ubegrænsede eksponeringer over for CCP’en.

CCP’en skal udvikle passende mekanismer, der skal omfatte tilknyttede FMI’er og interessenter, som ville bære tab, pådrage sig omkostninger eller bidrage til at dække manglende likviditet, hvis genopretningsplanen skulle blive gennemført, i udarbejdelsen af denne plan.

2.Genopretningsplanen skal indeholde følgende punkter:

1)et resumé af de vigtigste elementer i planen og en oversigt over den overordnede genopretningskapacitet

2)et resumé af de væsentligste ændringer i CCP’en siden den senest registrerede genopretningsplan

3)en kommunikations- og offentliggørelsesplan, der beskriver, hvorledes CCP’en agter at forvalte potentielle negative reaktioner fra markedet

4)en omfattende række kapital-, tabsfordelings- og likviditetsforanstaltninger, som er nødvendige for at opretholde eller genopbygge CCP’ens levedygtighed og finansielle stilling, bl.a. for at genoprette dens matched book og kapital samt for at genoprette indbetalte ressourcer, der er nødvendige, for at CCP’en kan bevare sin levedygtighed som en going concern og fortsat levere sine vigtige tjenester i henhold til artikel 1, stk. 2, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 152/2013 samt artikel 32, stk. 2 og 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 153/2013

5)passende kriterier og procedurer til at sikre den rettidige gennemførelse af genopretningsforanstaltninger samt et bredt udvalg af genopretningsmodeller, herunder et skøn over tidsrammen for gennemførelsen af planens væsentlige aspekter

6)en detaljeret beskrivelse af enhver væsentlig forhindring for en effektiv og rettidig gennemførelse af planen, herunder inddragelse af konsekvenserne for clearingmedlemmer og kunder, bl.a. i sager, hvor clearingmedlemmer formodes at ville træffe foranstaltninger i henhold til deres genopretningsplaner, jf. artikel 5 og 7 i direktiv 2014/59/EU, og hvor det er relevant for resten af koncernen

7)identifikation af kritiske funktioner

8)en detaljeret beskrivelse af proceduren for fastsættelse af værdien og salgbarheden af CCP’ens centrale forretningsområder, aktiviteter og aktiver

9)en detaljeret beskrivelse af, hvorledes genopretningsplanen er integreret i CCP’ens ledelsesstruktur, hvordan den er indarbejdet i CCP’ens forretningsorden, der er vedtaget af clearingmedlemmerne, samt af de politikker og procedurer, der gælder for godkendelse af genopretningsplanen, og identifikation af de personer i organisationen, der har ansvaret for at udarbejde og gennemføre planen

10)ordninger og foranstaltninger til at tilskynde ikke-misligholdende clearingmedlemmer til at afgive konkurrencedygtige bud på auktioner over et misligholdende medlems positioner

11)ordninger og foranstaltninger til at sikre, at CCP’en har passende adgang til nødfinansieringskilder, herunder potentielle likviditetskilder, en vurdering af tilgængelig sikkerhedsstillelse og en vurdering af muligheden for at overføre ressourcer og likviditet mellem forretningsområder for at sikre, at den fortsat kan udføre sine aktiviteter og opfylde sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder

12)ordninger og foranstaltninger:

a)til at nedbringe risici

b)til omstrukturering af kontrakter, rettigheder, aktiver og forpligtelser

c)til omstrukturering af forretningsområder

d)som er nødvendige for hele tiden at have adgang til de finansielle markeders infrastrukturer

e)som er nødvendige for at bevare den fortsatte drift af CCP’ens operationelle procedurer, herunder infrastrukturer og IT-tjenesteydelser

f)som er forberedende foranstaltninger til at fremme salget af aktiver eller forretningsområder inden for en passende tidsramme til genoprettelse af den finansielle sundhed

g)som er andre forvaltningstiltag eller -strategier til genoprettelse af den finansielle sundhed og de forventede finansielle konsekvenser af disse tiltag eller strategier

h)som er forberedende foranstaltninger, som CCP’en har iværksat eller agter at iværksætte for at fremme genopretningsplanens gennemførelse, herunder de foranstaltninger, der er nødvendige for at muliggøre rettidig rekapitalisering af CCP’en, genoprettelse af dens matched book og genoprettelse af dens indbetalte ressourcer samt deres håndhævelse på tværs af grænser

i)som er et sæt indikatorer, der angiver, hvornår der kan træffes passende foranstaltninger i henhold til planen

j)der, når det er relevant, indeholder en analyse af, hvordan og hvornår en CCP på de i planen fastsatte betingelser kan anmode om anvendelse af centralbankfaciliteter og identificere de aktiver, der forventes at kunne betragtes som sikkerhed på centralbankfacilitetens vilkår

k)der er i overensstemmelse med artikel 49, stk. 1, i forordning (EU) 648/2012 og omfatter en række ekstreme stress-scenarier, der er relevante for CCP’ens specifikke vilkår, herunder hændelser og stress, der påvirker hele systemet, og som er specifikke for den juridiske enhed og den koncern, enheden tilhører, samt stress-test, der er specifikke for CCP’ens enkelte clearingmedlemmer eller, hvor det er relevant, en tilknyttet FMI

l)der er i overensstemmelse med artikel 34 og artikel 49, stk. 1, i forordning (EU) 648/2012, og som omfatter scenarier, der både skyldes stress eller misligholdelse hos én eller flere af dens medlemmer samt andre årsager som bl.a. tab fra CCP’ens investeringsaktiviteter eller operationelle problemer (herunder alvorlige eksterne trusler mod CCP’ens drift, der skyldes en ekstern forstyrrelse, et chok eller en cyberrelateret hændelse).

AFDELING B
Oplysninger, som afviklingsmyndighederne kan anmode CCP’er

om at levere med henblik på udarbejdelse og

opretholdelse af afviklingsplaner

Afviklingsmyndighederne kan anmode institutter om at levere mindst følgende oplysninger med henblik på udarbejdelse og opretholdelse af afviklingsplaner:

1)en detaljeret beskrivelse af CCP’ens organisationsstruktur, herunder en liste over alle juridiske personer

2)angivelse af de direkte indehavere og procentdelen af stemmerettigheder og ikke-stemmerettigheder for hver juridisk person

3)beliggenhed, oprettelsesstat, meddelelse af tilladelse og øverste ledelse for hver juridisk person

4)en oversigt over CCP'ens kritiske funktioner og centrale forretningsområder, herunder væsentlige aktiver og passiver i tilknytning til sådanne funktioner og forretningsområder, for hver juridisk person

5)en detaljeret beskrivelse af elementerne i CCP’ens og alle dens juridiske enheders forretningsaktiviteter, som et minimum opdelt efter type tjenesteydelse og de respektive beløb for clearede mængder, åbne positioner, variationsmarginflows, misligholdelsesfonde og alle tilknyttede vurderingsrettigheder eller andre genoprettelsesforanstaltninger vedrørende sådanne forretningsområder

6)oplysninger om kapital- og gældsinstrumenter udstedt af CCP’en og dens juridiske enheder

7)identifikation af, hvem CCP’en har modtaget sikkerhed fra og i hvilken form (overdragelse af ejendomsret eller sikkerhedsrettigheder), hvem den har givet sikkerhedsstillelse til og i hvilken form, hvilken person der har sikkerhedsstillelsen, og i begge tilfælde i hvilken jurisdiktion sikkerhedsstillelsen befinder sig

8)en beskrivelse af CCP’ens og dens juridiske enheders ikkebalanceførte eksponeringer, herunder en oversigt over dens kritiske funktioner og centrale forretningsområder

9)CCP’ens væsentligste afdækninger, herunder en oversigt pr. juridisk enhed

10)identifikation af de relative eksponeringer og clearingmedlemmernes betydning i CCP’en samt en analyse af virkningerne af et sammenbrud af større clearingmedlemmer på CCP’en

11)hvert system, i hvilket CCP’en foretager et væsentligt antal handler eller handler for en væsentlig værdi, herunder en oversigt pr. CCP’ens juridiske personer, kritisk funktion og centralt forretningsområde

12)hvert betalings-, clearings- eller afregningssystem, som CCP’en er direkte eller indirekte medlem af, herunder en oversigt pr. CCP’ens juridiske personer, kritisk funktion og centralt forretningsområde

13)en detaljeret fortegnelse over og en detaljeret beskrivelse af de centrale ledelsesinformationssystemer, herunder for risikostyring, bogføring samt finansiel og reguleringsmæssig indberetning, som anvendes af CCP’en, herunder en oversigt pr. CCP’ens juridiske personer, kritisk funktion og centralt forretningsområde

14)identifikation af ejerne af de i punkt 13 anførte systemer, tilknyttede serviceleveranceaftaler og software og systemer eller licenser, herunder en oversigt pr. juridisk enhed, kritisk funktion og centralt forretningsområde

15)identifikation af og en oversigt over de juridiske personer samt sammenkoblinger og den indbyrdes afhængighed mellem de forskellige juridiske personer, f.eks.:

fælles eller delt personale, faciliteter og systemer

kapital-, finansierings- eller likviditetsordninger

eksisterende krediteksponeringer eller eventualkrediteksponeringer

krydsgarantiordninger, krydssikkerhedsstillelser, krydsklausuler (cross default) og krydsnettingordninger mellem tilknyttede selskaber

risikooverførsler og ejermatchning (back-to-back-handel), serviceleveranceaftaler

16)den kompetente tilsyns- og afviklingsmyndighed for hver juridisk person, hvis den er forskellig fra dem, der er udpeget efter artikel 22 i forordning (EU) nr. 648/2012 og artikel 3 i denne forordning

17)det medlem af bestyrelsen, der er ansvarligt for at indgive de oplysninger, der er nødvendige for at forberede CCP’ens afviklingsplan, og eventuelt andre personer, der er ansvarlige for de forskellige juridiske personer, kritiske funktioner og centrale forretningsområder

18)en beskrivelse af de ordninger, som CCP’en har etableret for at sikre, at afviklingsmyndigheden i tilfælde af afvikling råder over alle nødvendige oplysninger, således som fastsat af afviklingsmyndigheden, med henblik på anvendelse af afviklingsværktøjer og -beføjelser

19)alle aftaler, som CCP’en og dens juridiske enheder har indgået med tredjeparter, og hvis ophævelse kan udløses af en afgørelse fra myndighederne om at anvende et afviklingsværktøj, samt hvorvidt konsekvenserne af ophævelsen kan påvirke afviklingsværktøjets anvendelse

20)en beskrivelse af mulige likviditetskilder til støtte for afviklingen

21)oplysninger om aktivbehæftelser, likvide aktiver, ikkebalanceførte aktiviteter, afdækningsstrategier og bogføringspraksis.AFDELING C
Aspekter, som afviklingsmyndigheden skal vurdere

ved vurdering af en CCP’s afviklingsmuligheder

Ved vurderingen af en CCP’s afviklingsmuligheder tager afviklingsmyndigheden hensyn til følgende:

1)hvorvidt CCP’en er i stand til at henføre centrale forretningsområder og kritiske funktioner til juridiske personer

2)hvorvidt juridiske strukturer og selskabsstrukturer er tilpasset centrale forretningsområder og kritiske funktioner

3)hvorvidt der findes ordninger til at sikre, at personale, infrastruktur, finansiering, likviditet og kapital er til rådighed i tilstrækkeligt omfang til, at de centrale forretningsområder og de kritiske funktioner kan støttes og opretholdes

4)hvorvidt de serviceaftaler, som CCP’en har indgået, kan håndhæves fuldt ud i tilfælde af afvikling af CCP’en

5)hvorvidt CCP’ens ledelsesstruktur er hensigtsmæssig med henblik på at administrere og sikre overholdelse af CCP’ens interne politikker med hensyn til serviceleveranceaftaler

6)hvorvidt CCP’en har en procedure for overdragelse af tjenesteydelser, der leveres i henhold til serviceleveranceaftaler til tredjeparter i tilfælde af adskillelse af kritiske funktioner eller centrale forretningsområder

7)hvorvidt der forefindes beredskabsplaner og foranstaltninger til at sikre kontinuitet i adgangen til betalings- og afregningssystemer

8)hvorvidt ledelsesinformationssystemerne er tilstrækkelige til at sikre, at afviklingsmyndighederne er i stand til at indsamle nøjagtige og fyldestgørende oplysninger om centrale forretningsområder og kritiske funktioner med henblik på at fremme en hurtig beslutningstagning

9)hvorvidt ledelsesinformationssystemerne er i stand til at levere de nødvendige oplysninger for en effektiv afvikling af CCP'en til enhver tid, selv under forhold i hastig forandring

10)hvorvidt CCP’en har afprøvet sine ledelsesinformationssystemer under stressscenarier som defineret af afviklingsmyndigheden

11)hvorvidt CCP’en kan sikre ledelsesinformationssystemernes kontinuitet både for den berørte CCP og den nye CCP i en situation, hvor de kritiske funktioner og de centrale forretningsområder er adskilt fra de øvrige funktioner og forretningsområder

12)såfremt CCP’en drager fordel af eller er eksponeret for nogen koncerninterne sikkerhedsstillelser, hvorvidt disse sikkerhedsstillelser udbydes til markedsvilkår og risikostyringssystemerne for disse garantier er robuste

13)såfremt CCP’en foretager "back-to-back"-transaktioner, hvorvidt disse transaktioner udføres til markedsvilkår, og risikostyringssystemerne for disse transaktioner er robuste

14)hvorvidt anvendelsen af nogen af disse koncerninterne sikkerhedsstillelser eller »back-to-back«-transaktioner øger afsmitningseffekten inden for koncernen

15)hvorvidt CCP’ens juridiske struktur forhindrer anvendelsen af afviklingsværktøjer på grund af antallet af juridiske personer, koncernstrukturens kompleksitet eller vanskeligheden i at tilpasse forretningsområderne til koncernenhederne

16)hvorvidt afviklingen af CCP’en, hvor det er relevant, kan påvirke en anden del af koncernen negativt

17)hvorvidt der findes serviceleveranceaftaler, og hvor stabile de er

18)hvorvidt tredjelandsmyndigheder har de nødvendige afviklingsværktøjer til at støtte afviklingshandlinger truffet af afviklingsmyndigheder i Unionen, og mulighederne for koordineret handling mellem myndighederne i Unionen og tredjelandsmyndighederne

19)hvorvidt det er muligt at anvende afviklingsværktøjer på en måde, der opfylder afviklingsmålene, under hensyntagen til de værktøjer, der er til rådighed, og CCP’ens struktur

20)alle specifikke krav, der er nødvendige for at udstede nye ejerskabsinstrumenter, som omhandlet i artikel 33, stk. 1

21)hvilke ordninger og midler, der kan vanskeliggøre afviklingen i tilfælde af CCP’er, der har clearingmedlemmer eller aftaler om sikkerhedsstillelse etableret i forskellige jurisdiktioner

22)hvorvidt det kan antages, at afviklingsværktøjerne anvendes på en sådan måde, at afviklingsmålene opfyldes, under hensyntagen til de mulige konsekvenser for clearingdeltagere, andre modparter og personale, og hvilke foranstaltninger tredjelandsmyndigheder vil kunne træffe

23)i hvilket omfang der kan foretages en rimelig vurdering af konsekvenserne af CCP’ens afvikling for det finansielle system og for finansmarkedernes tillid

24)i hvilket omfang afviklingen af CCP’en kan have væsentlige direkte eller indirekte negative virkninger på det finansielle system, markedets tillid eller økonomien

25)i hvilket omfang der kan dæmmes op for afsmitningseffekter på andre CCP’er eller på finansmarkederne gennem anvendelse af afviklingsværktøjerne og -beføjelserne

26)i hvilket omfang afviklingen af CCP’en kan få væsentlige konsekvenser for betalings- og afregningssystemernes drift.

Top