EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016DC0710

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Kommissionens arbejdsprogram 2017 Realisering af et Europe, der beskytter, styrker og forsvarer

COM/2016/0710 final

Strasbourg, den 25.10.2016

COM(2016) 710 final

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET


Kommissionens arbejdsprogram 2017

Realisering af et Europe, der beskytter, styrker og forsvarer

{SWD(2016) 400 final}


I.    Europa står ved en vigtig korsvej

Europæerne mærker i deres dagligdag til konsekvenserne af de udfordringer, vi fortsat står over for. Et økonomisk opsving, der endnu er i sin vorden og endnu ikke har været til fordel for alle i samfundet, især når det drejer sig om at skabe job til de unge og mindske ulighed. Migrationsstrømme, der har prøvet vores eksterne grænser af, og fortsat er en udfordring for EU's evne til at skabe solidaritet. En øget terrortrussel. Vedvarende ustabilitet i vores østlige og sydlige nabolande. Dertil kan vi nu tilføje den usikkerhed, som resultatet af folkeafstemningen i Det Forenede Kongerige har medført.

Når man lytter til de europæiske borgere, får vi indtryk af, at de ønsker en reaktion på disse udfordringer og beskyttelse mod disse trusler. De ønsker midler, der kan gøre dem i stand til at skabe en bæredygtig fremtid for dem selv og deres familier. Og de ønsker perspektiv, så som en forsikring om, at styringen på det lokale, regionale, nationale og europæiske plan samlet set kan opfylde nutidens og fremtidige generationers forventninger.

Kommissionen er fokuseret på de vigtigste ting...

Kommissionen har lige siden starten på sit mandat fastsat prioriteter, der fokuserede på de vigtigste ting, hvor effektiv europæisk handling kan gøre en håndgribelig forskel på håndteringen af de udfordringer, som de europæiske borgere, medlemsstaterne og hele Unionen står over for. Vi har i løbet af det seneste år gjort solide fremskridt i gennemførelsen af strategierne fastlagt i investeringsplanen for Europa, det digitale indre marked, energiunionen, den europæiske dagsorden for sikkerhed, den europæiske dagsorden for migration, kapitalmarkedsunionen, handlingsplanen for en fair og effektiv selskabsbeskatning, den nye handelsstrategi, skridt hen imod en fuldkommen Økonomisk og Monetær Union, strategien for det indre marked og handlingsplanen for den cirkulære økonomi.

Vi har leveret håndgribelige og hurtige resultater på nøgleområder ved at fokusere på de vigtigste ting og ved at dele disse prioriteter med Europa-Parlamentet og Rådet. På blot et år er Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer blevet aktiveret i 27 medlemsstater, og det har udløst investeringer for 138 mia. EUR, herunder ny finansiering for næsten 300 000 små og mellemstore virksomheder. Vi har gjort betragtelige fremskridt for så vidt angår genvindelse af kontrollen over irregulære migrationsstrømme og forhindre dødsfald i Det Ægæiske Hav og Middelhavet. Den Europæiske Grænse- og Kystvagt arbejder allerede, blot ti måneder efter at Kommissionen foreslog den, på at styrke kontrollen med vores eksterne grænser. Europa har samtidig vist solidaritet med 1 mio. syrere, der her har fundet tag over hovedet og beskyttelse. Og vi har omfordelt og genbosat mere end yderligere 150 000 flygtninge i de seneste tolv måneder. I de sidste tre måneder har vi nået et gennemsnit på ca. 1 000 omfordelinger pr. måned. I september er tallet steget til 1 200 omfordelinger. Forskellen mellem de nuværende omfordelingsbehov og de effektive omfordelinger fra Grækenland falder nu, men det er nødvendigt at videreføre disse bestræbelser i de kommende måneder, og omfordelingen fra Italien bør intensiveres markant.

Dette arbejdsprogram fastsætter de hovedinitiativer 1 , som Kommissionen giver tilsagn om at tage i de kommende 12 måneder. De konkrete forslag er den mest synlige måde, hvorpå vores arbejde vil bidrage til fornyelsesprocessen forud for Romtraktaternes 60-årsjubilæum i marts 2017. Og vi vil samarbejde med Europa-Parlamentet og Rådet for at sikre, at disse og de andre vigtige forslag, som vi har lavet i de seneste år, bliver vedtaget hurtigt, så de kan opnå en reel virkning i praksis.

... og Kommissionen er fokuseret på at gøre tingene bedre

Men det at fastsætte prioriteter sammen er blot én måde, hvormed en forbedring af vores samarbejde på europæisk plan kan vise de europæiske borgere, at vores forvaltningsstrukturer vitterligt arbejder for dem. Det at gøre tingene bedre er nemlig lige så vigtigt for borgernes tillid, som det at gøre bedre ting.

Dette er grunden til, at vi i de kommende måneder vil være særligt opmærksomme på den operationelle side af vores arbejde: det skal sikres, at den eksisterende europæisk lovgivning efterleves og håndhæves korrekt, og at den er egnet til formålet, der skal ydes strukturel støtte, f.eks. til Grækenland, udrulningen af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer skal fremmes, og investeringshindringer skal fjernes, og i samarbejde med medlemsstaterne, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet vil vi bidrage til at skabe et gunstigt miljø for at realisere EU's politiske mål, herunder gennem en effektiv udnyttelse af de budgetmidler, der er til rådighed. I år vil vi navnlig lægge flere kræfter i vores indsats omkring håndhævelsesdagsordenen, da selv den bedste lovgivning er ubrugelig, hvis den ikke leverer konkrete resultater.

Vi vil også fortsat anvende principperne om bedre regulering på alle vores arbejdsområder, så vi til stadighed vurderer, om vores arbejde er effektivt og står i et rimeligt forhold til ambitionerne for de politiske mål, som vi har sat. Mange af de hovedinitiativer, vi præsenterer i det kommende år, indeholder forslag, der følger op på undersøgelser af målrettet og effektiv regulering (REFIT), og de vil ajourføre og forbedre den eksisterende lovgivning, så den fortsat opfylder sine mål effektivt og uden unødvendige byrder.

Udover hovedinitiativerne vil vi også foreslå en række yderligere REFIT-revisioner af den gældende lovgivning 2 , og i fremtiden vil vi søge at opnå REFIT-målene, hver gang gældende lovgivning tages op til revision. Ved fastlæggelsen af vores prioriteter for de kommende måneder har vi taget særligt hensyn til REFIT-platformens 22 udtalelser. Vi er i gang med at planlægge eller har planlagt arbejde inden for alle de områder, der er omfattet af udtalelserne 3 . Sideløbende med dette arbejdsprogram offentliggør vi en resultattavle, der indeholder en detaljeret redegørelse for opfølgningen af REFIT-platformens udtalelser og igangværende bestræbelser på at evaluere og revidere den eksisterende lovgivning, mens vi også foreslår ophævelse af en række retsakter, der er forældede 4 . Vi foreslår også at trække en række verserende forslag tilbage, der er forældede rent teknisk eller ikke længere tjener et formål, så medlovgiverne kan fokusere på de forslag, der virkelig betyder noget 5 .

Vi vil også fortsætte med at få de andre ændringer, som vi har lavet i vores arbejdsmåde, til at falde i hak. Kommissionen har øget sin åbenhed betragteligt i de seneste to år, og vi står i højere grad til ansvar over for borgerne 6 , og det har forbedret kvaliteten af vores arbejde og vores forslag. Vi søger nu offentlighedens synspunkter på alle områder, herunder om udkast til delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter. Vi er åbne om de interesserepræsentanter, der søger at påvirke vores politiske afgørelser, og vi har opfordret vores medlovgivere Europa-Parlamentet og Rådet til at blive enige med os om en ny interinstitutionel aftale om et obligatorisk åbenhedsregister 7 , så vi står til ansvar over for borgerne hvad lobbyisme angår på alle stadier af europæisk lovgivning.

II.    Gennemførelse af de 10 prioriteter

Kommissionen vil i det kommende år inden for rammerne af de 10 prioriteter fastsat i de politiske retningslinjer 8 – der blev præsenteret ved starten af vores mandat efter drøftelser med Europa-Parlamentet og inspireret af Det Europæiske Råds "Strategiske dagsorden for Unionen i en tid med forandringer" – for at realisere en målrettet og positiv dagsorden med konkrete mål, der beskytter, styrker og forsvarer borgerne 9 .

1.    Nyt skub i beskæftigelse, vækst og investeringer

Et Europa, der bevarer vores livsstil og styrker de unge. Der er blevet skabt omkring otte mio. yderligere job gennem de seneste tre år, men arbejdsløsheden, specielt blandt de unge, er stadig uacceptabel høj i mange medlemsstater. Vores prioritet må være at hjælpe medlemsstaterne med at skabe de bedst mulige betingelser, for at vores unge kan udvikle de færdigheder, de har brug for, og blive aktive på arbejdsmarkedet og i samfundet.

Målet med vores nye ungdomsinitiativ er, at alle unge bør have reelle uddannelses-, efteruddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Ungdommen vil blive prioriteret i gennemførelsen af den nye dagsorden for færdigheder for Europa. Forslagene vil handle om modernisering af uddannelse, forbedring af praktikpladsernes kvalitet, og vi vil yderligere udvikle lærlingenes mobilitet og følge de unges resultater på arbejdsmarkedet, efter at de er færdige med deres akademiske eller erhvervsmæssige uddannelse. Ungdomsgarantien vil også blive forstærket, da den er et redskab, der investerer i unge, deres færdigheder og deres første trin i karrieren 10 samt ungdomsbeskæftigelsesinitiativet 11 . Dette vil støtte medlemsstaternes foranstaltninger ved at række ud til regionerne og de unge, der har de største behov.

Vi vil lancere det europæiske solidaritetskorps inden udgangen af 2016, hvilket vil skabe muligheder for unge under 30 år til at bidrage aktivt til samfundet i en ånd af solidaritet og erhverve nye færdigheder og erfaringer, herunder sprogfærdigheder, i processen.

Det er gennem innovation og de rette investeringer i vores økonomier, at virksomheder skaber beskæftigelse. Kommissionen vil fordoble både varigheden og den finansielle kapacitet af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI), så vi kan bygge videre på investeringsplanen for Europas hidtidige succes 12 . Den oprindelige fond blev vedtaget af medlovgiverne på rekordtiden fire og en halv måned, og Kommissionen sætter sin lid til, at både Europa-Parlamentet og Rådet vil sikre en lige så hurtig aftale om fondens forlængelse og styrkelse, hvorved bæredygtige investeringer styrkes. Inspireret af EFSI's succes har Kommissionen ligeledes fremlagt en ekstern investeringsplan for Afrika og EU's nabolande til at løse nogle af de grundlæggende årsager til migration og fremme beskæftigelse og bæredygtig vækst i disse regioner 13 .

Vi vil fortsat arbejde på at skabe det rette klima for innovation i Europa, som skal bidrage til at skabe nye virksomheder og job, tackle samfundsmæssige udfordringer og forbedre menneskers liv. Ved at integrere innovation i alle Unionens politikker og målrette vores forsknings-, udviklings-, struktur- og investeringsfonde effektivt, sigter vi mod at gøre Europa førende inden for nye teknologier og forretningsmetoder, herunder gennem intelligent specialisering.

Kommissionen vil fortsat arbejde for at opfylde målene for bæredygtig udvikling. Den cirkulære økonomi frembyder nye innovative muligheder samt vækst- og beskæftigelsespotentiale. Kommissionen vil gå videre med gennemførelsen af handlingsplanen for den cirkulære økonomi ved at forbedre kvaliteten og udbredelsen af genbrug og genanvendelse af plast i EU og økonomien heri samt ved at mindske plasticudslip i miljøet. Vi vil også forelægge et lovgivningsmæssigt forslag om mindstekrav til kvalitet i forbindelse med genbrug af vand og en revision af direktivet om drikkevand som opfølgning af REFIT-evalueringen og det europæiske borgerinitiativ "Right2Water" om retten til vand. Vi vil udvikle en overvågningsramme for at sikre, at vi fortsat er på rette spor med hensyn til at opfylde vores ambitioner for den cirkulære økonomi, og at vi kan opnå gensidigt styrkende fordele for både miljøet og den økonomiske vækst.

Det europæiske semester i 2017 vil fortsat sætte fokus på de nødvendige foranstaltninger, som medlemsstaterne bør træffe for at skabe investeringer, sunde offentlige finanser og gennemføre strukturreformer. Kommissionen vil også fremme en positiv finanspolitisk kurs for euroområdet, der er til støtte for Den Europæiske Centralbanks monetære politik, i sin kommende henstilling om den økonomiske politik i euroområdet. Kommissionen vil på grundlag af analysen i de landerapporter, der skal vedtages i februar, udarbejde endnu en række landespecifikke henstillinger, som vil blive forelagt Rådet i maj.

Vi vil følge op med Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende vores forslag om at revidere den flerårige finansielle ramme (2014-2020) 14 . Vores ambition er et revideret budget, der styrker opbakningen til EU's prioriteter og er i bedre stand til at reagere hurtigt på uforudsete omstændigheder, med enklere regler for støttemodtagerne og med øget fokus på resultater. Et omfattende forslag til den kommende ramme for tiden efter 2020, herunder om egne indtægter, vil blive fremsat senere. Forslaget vil blive styret af initiativet "EU-budget-focused-on-results" (et EU-budget, der er fokuseret på at skabe resultater) og afspejle EU's fremtidige udfordringer og behov i perioden efter 2020 på grundlag af en evaluering af eksisterende udgiftspolitikker og -instrumenter.

Kommissionen vil fortsætte arbejdet og gennemføre en bred høring om forenkling og modernisering af den fælles landbrugspolitik for at maksimere dens bidrag til Kommissionens ti prioriteter og målene for bæredygtig udvikling. Det vil give fokus på specifikke fremtidige politiske prioriteter under hensyntagen til REFIT-platformens udtalelse, og uden at dette berører Kommissionens forslag om at revidere den flerårige finansielle ramme. For så vidt angår landbrugernes position i fødevareforsyningskæden vil Kommissionen om nødvendigt overveje at træffe yderligere foranstaltninger i lyset af resultaterne af det igangværende arbejde i taskforcen vedrørende landbrugsmarkederne og forummet på højt plan om fødevareforsyningskæden.

2.    Et forbundet digitalt indre marked

Et Europa, der styrker sine borgere og virksomheder. Digitale teknologier og digital kommunikation gennemsyrer alle livets aspekter, og de har skabt nye muligheder for kreativitet, virksomheder og beskæftigelse, men også understreget behovet for tillid og cybersikkerhed. Yderligere udnyttelse af det fulde vækstpotentiale, der ved at fuldføre gennemførelsen af strategien ligger i et forbundet digitalt indre marked, vil fortsat stå højt på dagsordenen i 2017. Som meddelt i sidste års arbejdsprogram vil vi i de kommende måneder fremlægge de resterende forslag, såsom moms og REFIT-pakken, der omfatter forslag om e-handel, elektroniske udgivelser og e-bøger og initiativer om fremme af dataøkonomien, herunder bekæmpelse af uberettigede hindringer for den frie bevægelighed for personoplysninger inden for EU.

Vi vil lægge særlig vægt på at arbejde tæt sammen med medlovgiverne for at sikre en hurtig behandling af de forslag, der allerede er fremsat. Disse forslag omfatter digitale kontrakter 15 , copyright 16 , geografisk blokering 17 , portabilitet 18 , pakkelevering 19 , audiovisuelle medietjenester 20 , telekommunikation 21 , anvendelsen af 700 MHz-frekvensen for mobiltjenester 22 og vores nylige forslag om WiFi4EU 23 . Adgangen til gode forbindelser er afgørende, og Kommissionen vil leve op til sit løfte om at afskaffe roamingafgifterne inden midten af 2017. Vi vil gennemgå de fremskridt, der er gjort hen imod fuldførelse af det digitale indre marked, og indkredse de områder, hvor medlovgiverne skal sætte flere kræfter ind, og eventuelle nødvendige yderligere forslag.

3.    En modstandsdygtig energiunion med en fremadrettet politik for klimaændringer

Et Europa, der påtager sig ansvaret for at opfylde de afgivne løfter. Den hurtige ratifikation af Parisaftalen viste, at medlemsstaterne kan finde fælles fodslag, når det står klart, at Unionens virkning gennem fælles handling er større end blot summen af de enkelte dele. Den har desuden bekræftet EU's globale førerposition vedrørende klimaforandring. Vi har nu brug for at opfylde vore forpligtelser, så moderniseringen af vores økonomi kan blive realiseret, samtidig med at vi sikrer en socialt retfærdig overgang. Gennemførelsen af Parisaftalen og af den internationale aftale om emissioner fra luftfartøjer (Organisationen for International Civil Luftfart) er en prioritet i denne sammenhæng.

Som allerede nævnt vil vi fortsætte med at leve resultater i forbindelse med vores strategi for energiunionen, og vi fremlægger inden årets udgang en omfattende pakke med henblik på forvaltning af moderniseringen af økonomien ved at prioritere energieffektivitet, forfølge ambitionen om at blive verdensførende inden for vedvarende energi og skabe en retfærdig løsning for forbrugerne. Dette vil omfatte lovgivning om energieffektivitet, vedvarende energi, herunder bæredygtighed af bioenergi, elektricitetsmarkedets udformning og energiunionens forvaltningsregler. Et initiativ til at fremskynde innovation i renere energi vil støtte forskning og udbredelse på markedet af teknologisk innovation, der er nødvendig for energieffektivitet og vedvarende energikilder, for at opfylde målene om dekarbonisering i Parisaftalen og vores 2030-mål. Der er brug for, at alle de lovgivningsforslag om energiunionen, som Kommissionen fremlagde i 2015 og 2016, bliver prioritetsbehandlet af Parlamentet og Rådet. Disse forslag omfatter pakken nævnt oven for, pakken om gasforsyningssikkerhed 24 , EU's emissionshandelssystem 25 og tilknyttede regler om fordelingen af indsatsen 26 samt arealanvendelse og skovbrug 27 .

Vi vil også følge op på vores strategi for mobilitet med lave emissioner, der blev fremlagt i juli. Målet er at øge effektiviteten af transport ved at imødekomme menneskers og varers mobilitetsbehov, fremme lavere emissioner, herunder en gradvis overgang til køretøjer med nulemission, hvilket også vil øge industriens konkurrenceevne. Som et første skridt i den retning vil vi fremlægge REFIT-revisioner af forordningerne om biler og lette erhvervskøretøjer, fremlægge strategier om nulemissionsstandarder og emissionsfattige standarder efter 2020, og direktivet om renere køretøjer for at forbedre incitamenter og regler i forbindelse med indkøb. Gennem anvendelse af principperne om at brugeren og forureneren betaler, agter vi at foreslå forbedringer for de medlemsstater, der vælger at gøre brug af vejafgifter, herunder vedrørende interoperabilitet mellem elektroniske bompengetjenester.

4.    Et stærkere og mere fair indre marked med et styrket industrigrundlag

Et Europa, der yder et betydeligt bidrag til vækst og beskæftigelse og står vagt om sin industri, den frie bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital udgør grundlaget for Europas økonomiske styrke. Vi har verdens største indre marked, og de reformer, der er fastlagt i strategien for det indre marked, skal frigøre dets fulde potentiale. I synergi med vores andre strategier vil dette skabe de rigtige betingelser for bæredygtig konkurrenceevne i den europæiske økonomi og støtte innovation, digitalisering og den industrielle omlægning.

De fremtidige resultater, der allerede er bebudet, omfatter foranstaltninger til at hjælpe SMV'er og nystartede virksomheder med at vokse, en pakke om intellektuelle ejendomsrettigheder og en tjenesteydelsespakke for at overkomme hindringer på markedet for tjenesteydelser. Vi vil fremlægge et initiativ om selskabsret for at lette anvendelsen af digitale teknologier i hele en virksomheds livscyklus og ved grænseoverskridende fusioner og spaltninger.

Næste år vil Kommissionen tage initiativ til at styrke det indre marked for varer, navnlig ved at fremme gensidig anerkendelse og tackle den stigende mængde af produkter, der ikke opfylder kravene, på EU's marked via REFIT-revisioner af den relevante lovgivning. Det vil give iværksættere mulighed for lettere at tilbyde deres produkter på tværs af grænserne, samtidig med at der er incitament til at fremme overholdelse af lovgivningen og genskabe lige vilkår, hvilket vil være til gavn for virksomheder og borgere. Vi vil også indføre et initiativ om koordinerede vurderinger af sundhedsteknologi.

Med udgangspunkt i strategien for lavemissionsmobilitet vil Kommissionen arbejde på en integreret måde om mobilitet, konnektivitet og automobilindustriens fremtid, som skal kunne klare strukturelle udfordringer og genopbygge tilliden til industriens vilje og evne til at håndtere emissioner fra biler. Vi vil navnlig fortsætte arbejdet med de lovgivningsmæssige rammer, opbygning af økosystemer, ressourceeffektivitet og standardisering for at fremme markedsføringen af stadig mere effektive autonome køretøjer, der er forbundet med internettet.

For så vidt angår rumindustrien, vil Kommissionen i 2017 som opfølgning på den europæiske forsvarshandlingsplan og rumstrategien for Europa iværksætte et initiativ for at sikre pålidelige, sikre og omkostningseffektive satellitkommunikationstjenester for offentlige myndigheder (statslig satellitkommunikation — GOVSATCOM) samt foranstaltninger til at lette markedsudbredelsen af rumtjenester og -data.

Det er afgørende, at reglerne for det indre marked håndhæves, hvis det skal sikres, at reglerne giver resultater. I 2017 vil Kommissionen som en del af et bredere fokus på håndhævelse fremlægge forslag om at modernisere og strømline problemløsningsværktøjer, inklusive SOLVIT-netværket, og fremme borgernes og virksomhedernes kendskab til deres rettigheder. Dette vil omfatte markedsinformationsværktøjet for det indre marked og den fælles digitale portal for at støtte virksomheder og hjælpe dem med at udvikle grænseoverskridende aktiviteter i hele det indre marked under hensyntagen til REFIT-platformens udtalelse. Der vil blive fremsat forslag om at gøre de nationale konkurrencemyndigheder endnu mere effektive i deres håndhævelse af regler, der sikrer et konkurrencedygtigt miljø i det indre marked.

Kommissionen vil, i overensstemmelse med Det Europæiske Råds opfordring til at gøre hurtige fremskridt for at sikre erhvervslivet lettere adgang til finansiering og støtte investeringer i realøkonomien, foretage en midtvejsrevision af handlingsplanen for kapitalmarkedsunionen, identificere de tilbageværende hindringer og eventuelle yderligere nødvendige foranstaltninger. Vi foreslår et enkelt, effektivt og konkurrencedygtigt personligt EU-pensionsprodukt, der tager sigte på at reducere hindringer for levering af tjenesteydelser på tværs af grænserne og øge konkurrencen mellem pensionsselskaber, en REFIT-revision af forordningen om europæisk markedsinfrastruktur (EMIR), en strategi for bæredygtig finansiering, foranstaltninger, der fremmer finansiering af infrastrukturselskaber, og en handlingsplan for finansielle tjenesteydelser i detailleddet for at nedbryde nationale barrierer, som forhindrer forbrugere i at opnå den bedste værdi og de bedste valgmuligheder og priser, og at drage fordel af nye finansielle teknologier. Kommissionen vil endvidere sikre opfølgning på opfordringen til indsendelse af dokumentation om den kumulative virkning af lovgivningen på det finansielle område, idet der også tages hensyn til REFIT-platformens udtalelse om indberetningskrav. Og Kommissionen vil fremskynde de resterende forslag, som allerede er blevet bebudet, herunder lovgivning om omstrukturering af virksomheder og en ny chance for at sikre, at når virksomheder går fallit, så afvikles de på en fair og effektiv måde, og iværksættere får en ny chance.

Sunde skattevilkår skal være enkle og effektive for virksomheder, der opererer på tværs af grænserne, samtidig med at det sikres, at disse selskaber retfærdigt og effektivt bidrager til skattebetaling på de steder, hvor de rent faktisk skaber deres overskud. Sideløbende med dette arbejdsprogram relancerer Kommissionen det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag med et obligatorisk fælles skattegrundlag som det første skridt 28 . Kommissionen fremlægger også yderligere foranstaltninger til at bekæmpe skattesvig og skatteunddragelse, herunder via tredjelande 29 . Under hensyntagen til den igangværende høring kunne yderligere foranstaltninger vedrørende gennemsigtighed på skatteområdet i det kommende år indeholde et forslag om at forstærke tilsynet med dem, der promoverer og muliggør aggressive skatteplanlægningsordninger. Kommissionen vil som et centralt element i den eksterne strategi til effektiv beskatning arbejde sammen med medlemsstaterne for at færdiggøre en EU-liste over jurisdiktioner i tredjelande, der ikke overholder internationale standarder for god forvaltningspraksis på skatteområdet og gennemførelse af relevante internationale aftaler om bedste praksis for bekæmpelse af overførsel af overskud og udhuling af skattegrundlaget.

Hvert år koster grænseoverskridende momssvig i vores medlemsstater skatteyderne ca. 50 mia. EUR. Samtidig er den administrative byrde ved overholdelse af momsreglerne stor for mindre virksomheder, og tekniske nyskabelser medfører nye udfordringer for en effektiv skatteopkrævning. Kommissionen vil derfor fremskynde foranstaltninger til at gennemføre momshandlingsplanen for at forenkle momsreglerne for mindre virksomheder og fastsætte grundlaget for en moderne, mere effektiv, erhvervsvenlig og bedragerisikker endelig momsordning i hele Europa under hensyntagen til REFIT-platformens udtalelser. Et nøgleelement i denne reform er en mere effektiv og forholdsmæssig tilgang til momssatser.

5.    En dybere og mere retfærdig Økonomisk og Monetær Union

Et Europa, der beskytter vores økonomier og sikrer lige vilkår for arbejdstagere og virksomheder. Euroen giver store økonomiske fordele, der ofte er usynlige, da den har etableret sig som en global valuta. Landene i euroområdet sparede 50 mia. EUR i rentebetalinger på deres gæld i år takket være den lave rente og den Europæiske Centralbanks monetære politik. Kommissionen støtter ambitionen og de køreplaner, der blev fremlagt i de 5 formænds rapport om fuldførelsen af Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU).

Hvidbogen om Europas fremtid, der fastlægger skridtene i en reform af et EU med 27 medlemsstater 60 år efter Rom-traktaterne, vil også omfatte ØMU'ens fremtid og forberedelse af ØMU'ens anden fase i den nye politiske og demokratiske situation, herunder en stabilitetsorienteret revision af stabilitets- og vækstpagten og opfølgning på traktatens artikel 16 om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union (hvilket handler om at indarbejde denne traktats indhold i Den Europæiske Unions retlige rammer). Vi vil også gennemgå det europæiske finanstilsynssystem (ESFS) for at styrke effektiviteten af overvågningen af både makro- og mikrotilsynsniveau. Vedtagelsen af forslaget om en samlet repræsentation for euroområdet i Den Internationale Valutafond 30 bør fremskyndes.

Fuldførelsen af bankunionen, og i denne sammenhæng opnåelse af enighed om forslaget om en fælles europæisk indskudsgarantiordning 31 , er fortsat en prioritet. Kommissionen vil også, i lyset af de seneste overvejelser på internationalt plan, gennemgå dele af banklovgivningen og foreslå målrettede ændringer af forordningen og direktivet om kapitalkrav samt direktivet om genopretning og afvikling af banker for at gøre bankerne endnu mere modstandsdygtige, samtidig med at reglerne forenkles for dem, der har en mere enkel forretningsmodel, fremme investeringer, navnlig i små og mellemstore virksomheder, og styrke de eksisterende risikoreducerende foranstaltninger, navnlig via gennemførelsen af de globale standarder for systembankers samlede tabsabsorberende evne. Nøglen til at fremme en højere grad af privat risikodeling inden for ØMU'en er større fremskridt mod kapitalmarkedsunionen. Vedtagelsen af de verserende forslag om securitisering 32 og prospekter i forbindelse med værdipapirer 33 bør fremskyndes.

Kommissionen er fast besluttet på at fremme social konvergens i opadgående retning og styrke den sociale dimension af europæisk integration. På grundlag af dokumentation indsamlet i forbindelse med dette års offentlige høring foreslår vi en europæisk søjle for sociale rettigheder, der fastlægger principperne for et EU, der bygger på social retfærdighed. Søjlen vil fastlægge en ramme af principper til fremme af fair og lige vilkår i en europæisk social markedsøkonomi. Dette vil give en politisk rettesnor for fair og dynamiske arbejdsmarkeder, hvor alle borgere har mulighed for at anvende deres talenter, og for velfungerende og bæredygtige velfærdssystemer, som afspejler vore dages virkelighed, der er under hastig forandring. Det vil blive ledsaget af tilknyttede initiativer, som f.eks. initiativer til tackling af udfordringer vedrørende balancen mellem arbejdsliv og privatliv for erhvervsaktive familier.

6.    Handel: En fornuftig og afbalanceret frihandelsaftale med USA

Et Europa, der er åbent og handler med vore partnere, samtidig med at det styrker dets beskyttelsesinstrumenter. I vore dages globale økonomi er handel af afgørende betydning for vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne. Handel betyder beskæftigelse – for hver 1 mia. EUR, vi genererer i eksport, skabes der 14 000 ekstra job i EU. Og mere end 30 mio. job, dvs. 1 ud af 7 af alle job i EU, afhænger nu af eksporten til resten af verden. Det er grunden til, at EU fortsat går ind for et åbent, regelbaseret handelssystem.

Med udgangspunkt i EU's vellykkede netværk af frihandelsaftaler vil Kommissionen fortsætte forhandlingerne med USA, Japan, Mercosur, Mexico, Tunesien og ASEAN-landene. Vi vil søge nye mandater til at indlede forhandlinger med Tyrkiet, Australien, New Zealand og Chile. Vi vil fortsætte arbejdet i WTO, herunder plurilaterale aftaler, samt arbejde for en hurtig ratifikation af den omfattende økonomi- og handelsaftale (CETA) med Canada.

Vi ønsker også at sikre, at handelen forbliver retfærdig ved at ajourføre og modernisere EU's handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter for at sikre, at de er fuldt ud bæredygtige i lyset af nye økonomiske udfordringer såsom overkapacitet og ændrede retslige realiteter, som f.eks. udløbet af visse bestemmelser i protokollerne om tiltrædelse af WTO. Det er nu vigtigt, at Rådet løser de fastkørte forhandlinger om Kommissionens forslag fra 2013 om modernisering af de handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter, herunder en reform af reglen om den lavest mulige told 34 . Det Europæiske Råd opfordrede den 21. oktober 2016 til hurtig indgåelse af en afbalanceret aftale om Rådets holdning til en omfattende modernisering af alle de handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter inden udgangen af 2016.

Kommissionen er i lyset af EU's og USA's fælles værdier samt den strategiske, politiske og økonomiske betydning af det transatlantiske forhold rede til at indgå en ambitiøs, afbalanceret handels- og investeringspartnerskabsaftale af høj kvalitet. På grund af de kommende valg i USA og den uundgåelige opbremsning i forhandlingstempoet vil begge parter bestræbe sig på at konsolidere de fremskridt, der allerede er gjort. Kommissionen er parat til snarest muligt at samarbejde med USA's nye regering på basis af Kommissionens mandat, der blev bekræftet på Det Europæiske Råds møde den 21. oktober 2016 35 .

Kommissionen vil også spille en central rolle i gennemførelsen af det globale forum i G20-regi om overkapacitet på stålområdet.

7.    Et område med retfærdighed og grundlæggende rettigheder baseret på gensidig tillid

Et Europa, der forsvarer og beskytter vores værdier som frihed, demokrati og retsstatsprincippet. Der er i betragtning af de aktuelle trusler, som Europa står over for, en central og fælles interesse i sikkerhed ved og inden for vores grænser. Terrortruslen har aldrig før været så vidtrækkende i Europa. Vi agter at følge op på EU's sikkerhedsdagsorden med aktioner, som kan bane vej for en sikkerhedsunion i EU og styrke kontrollen ved vores grænser. Dette vil omfatte et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS), således at der sker en automatisk kontrol af visumfritagne tredjelandsstatsborgere, som ønsker at rejse ind i Schengenområdet, der vil supplere det ind- og udrejsesystem for tredjelandsstatsborgere, som Kommissionen allerede har foreslået 36 , og som sammen med vores forslag til systematisk kontrol af EU-borgere, der passerer EU's ydre grænser, bør vedtages hurtigt 37 . Vi vil også forelægge forbedringer af Schengeninformationssystemet, og vi vil gøre vores nuværende og fremtidige retshåndhævelses- og grænseforvaltningssystemer mere interoperable og derved følge op på det igangværende arbejde i gruppen på højt plan vedrørende informationssystemer og interoperabilitet. Og vi vil fremlægge et initiativ om at sikre adgang til elektroniske beviser på grund af den stigende betydning heraf for effektive strafferetlige efterforskninger og retsforfølgelser til bekæmpelse af alvorlig kriminalitet og terrorisme.

Kommissionen vil i de kommende måneder fortsætte med at gennemføre EU's handlingsplan for bekæmpelse af finansiering af terrorisme gennem forslag om harmoniserede sanktioner for at forebygge hvidvaskning af penge, ulovlige kontantbevægelser, ulovlig handel med kulturgoder og indefrysning og konfiskation af kriminelles aktiver. Vi arbejder også på at opgradere Europol og navnlig finansieringen af det europæiske center for bekæmpelse af terrorisme. Vi vil rapportere månedligt om fremskridt hen imod en sikkerhedsunion 38 , og vi vil samarbejde med Europa-Parlamentet og Rådet med henblik på en rettidig aftale om vigtige foranstaltninger for at bekæmpe misbrug af skydevåben og kriminalisere adfærd, herunder udenlandske terrorkrigeres rejser.

Retten til sikkerhed kan aldrig være på bekostning af respekten for andre grundlæggende rettigheder, herunder retten til beskyttelse af personoplysninger. Forordningen om europæiske databeskyttelsesregler 39 finder anvendelse fra 2018, og Kommissionen vil sikre, at EU's institutioner, organer, agenturer og kontorer er omfattet af det samme høje beskyttelsesniveau for personoplysninger. Kommissionen vil i samme ånd også undersøge nye afgørelser om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau ved udveksling af personoplysninger med tredjelande for at sikre høje standarder, når personoplysninger overføres til tredjelande. Vi vil fremlægge en REFIT-revision af direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation for at ajourføre dette på baggrund af den seneste teknologiske udvikling og under hensyntagen til REFIT-platformens udtalelse. Vi vil også vurdere mulighederne for horisontale eller yderligere sektorspecifikke foranstaltninger på EU-plan til at beskytte whistleblowere, der afslører ulovlig adfærd.

Vi vil også fortsætte vort arbejde med henblik på Unionens tiltrædelse til den europæiske menneskerettighedskonvention under fuld hensyntagen til Domstolens afgørelse. Og da uafhængige, effektive retssystemer understøtter økonomisk vækst og opretholder deres grundlæggende rettigheder, vil vi fortsat arbejde sammen med Europa-Parlamentet og medlemsstaterne om at fremme og forsvare retsstatsprincippet.

8.    Mod en ny migrationspolitik

Et Europa, der beskytter vores grænser og giver resultater med en ansvarlig migrationspolitik. Håndtering af migrationsstrømme, samtidig med at det sikres, at de, der søger tilflugt altid finder et sikkert tilflugtssted her, er fortsat en daglig udfordring. Gennem det seneste år har Kommissionen fremskyndet arbejdet sammen med Europa-Parlamentet, Rådet og medlemsstaterne som led i den europæiske dagsorden for migration for at muliggøre en hurtig og koordineret reaktion på flygtningekrisen og fastlægge en langsigtet ramme baseret på solidaritet og ansvarlighed.

EU's vilje til at imødegå krisens virkninger har ført til et hidtil uset dagligt engagement på lokalt niveau. Kommissionen, EU's agenturer og medlemsstaterne har arbejdet sammen om at redde liv til søs og at støtte de medlemsstater, der ligger i frontlinjen. Mere end 15 mia. EUR fra EU-budgettet er blevet øremærket til EU's reaktion på flygtningekrisen. Erklæringen fra EU og Tyrkiet er et afgørende skridt til at standse smugling af migranter, bringe orden i migrationsstrømmene og forebygge tab af liv. Kommissionen vil i 2017 fastholde energien i dens arbejde for at levere direkte støtte til flygtninge og deres integration i værtssamfund i Europa og i tredjelande, sikre en bedre håndtering af migrationen ved de mest belastede grænseregioner, bekæmpe smugling af migranter og menneskehandel, navnlig for uledsagede mindreårige, og vedrørende tilbagesendelse af irregulære migranter.

Vores ydre grænser er mere end nogensinde et fælles ansvar med et område med fri bevægelighed inden for grænserne. Der er taget skridt til at få Schengenområdet med fri bevægelighed for personer tilbage mod normaltilstanden. På mindre end et år har EU opbygget et permanent system til at sikre grænsernes beskyttelse og forebygge og afhjælpe svagheder i kontrollen af personer, der indrejser i EU, gennem en operationel europæisk grænse- og kystvagt.

En fuldstændig vifte af migrationsinstrumenter skal være på plads for en permanent kapacitet til at håndtere migration på en troværdig og holdbar måde. Alle de nødvendige elementer er nu til behandling i Europa-Parlamentet og Rådet. Det er nødvendigt med en hurtig vedtagelse af hovedforslagene, såsom reformen af Dublinreglerne om det fælles europæiske asylsystem 40 , omdannelsen af Det Europæiske Asylstøttekontor til et fuldgyldigt EU-asylagentur 41 , forstærkelsen af Eurodac 42 , de nye rammer for genbosættelse 43 samt foranstaltninger for at håndtere lovlig migration 44 , for at opnå den fuldstændige og sammenhængende tilgang, som EU har brug for til at håndtere migrationsudfordringen.

Med udgangspunkt i de første resultater af den nylige ramme for partnerskab med tredjelande som led i den europæiske dagsorden for migration 45 skal EU-institutionerne og medlemsstaterne arbejde for at migrationsspørgsmål er kernen i og en forudsætning for kvaliteten af forbindelserne med alle de vigtigste oprindelses- og transitpartnerlande. Oprindelses- og transitlande er begyndt at indgå i et mere dybtgående samarbejde om at forhindre ulovlig migration og vedrørende tilbagesendelse. Vi skal også indføre effektive lovlige veje til EU, om det er gennem lovlig migration eller genbosættelse.

Næste år vil vi gøre status over de forskellige arbejdsstrenge inden for strategiens rammer for at fremlægge en omfattende vurdering af de fremskridt, der er gjort i retning af en mere effektiv og holdbar håndtering af migration, og vi vil indkredse de områder, hvor der er behov for en yderligere indsats.

9.     En stærkere global aktør

Et Europa, der yder beskyttelse, forsvarer også vores interesser uden for vores grænser. Europa er en blød magt med global betydning. EU vil fortsat gennem den globale strategi og den reviderede europæiske naboskabspolitik anvende alle de tilgængelige instrumenter, som EU har til sin rådighed, til at støtte sine partnere med økonomisk og politisk stabilisering, reformer og opbygning af modstandskraft. Kommissionen vil gennem sin udvidelsesprocess fortsætte med at skabe fælles stabilitet og velstand sammen med kandidatlandene.

Blød magt er imidlertid ikke nok i en stadig mere konfliktfyldt verden. Kommissionen vil derfor senere i år fremlægge en europæisk forsvarshandlingsplan, der vil undersøge, hvordan EU's politikker og instrumenter kan sikre, at industrien og færdighedsbasen vil være i stand til at levere de forsvarskapaciteter, der er identificeret på baggrund af nuværende og fremtidige sikkerhedsudfordringer. Kommissionen vil som opfølgning hertil foreslå, at der oprettes en europæisk forsvarsfond til fremme af forskning og innovation og til at bidrage til at styrke det europæiske forsvars teknologiske og industrielle basis og til yderligere at stimulere udviklingen af vigtige forsvarskapaciteter. Derudover vil der blive foreslået yderligere foranstaltninger vedrørende offentlige indkøb på forsvarsområdet.

Kommissionens verserende forslag om at ændre instrumentet, der bidrager til stabilitet og fred, har til formål at afhjælpe mangler i Den Europæiske Unions evne til at støtte partnerlandene i at forebygge og håndtere kriser på egen hånd, navnlig gennem kapacitetsopbygning til støtte for sikkerhed og udvikling. På grund af de umiddelbare trusler mod fred og stabilitet og dermed også mod udvikling i en række centrale partnerlande er det vigtigt, at Europa-Parlamentet og Rådet hurtigt vedtager dette forslag.

Den Europæiske Union vil fortsat bestræbe sig på at løse igangværende konflikter og kriser i dets nabolande og globalt og bidrage til de igangværende bestræbelser, der udfoldes af De Forenede Nationer og andre internationale aktører i denne henseende. Kommissionen og den højtstående repræsentant vil vedtage en EU-strategi for Syrien, som beskriver, hvordan Europa kan fortsætte med at yde humanitær støtte og bidrage til politisk overgang, stabilisering og genopbygning med henblik på at genskabe en fredelig syrisk stat og et pluralistisk, tolerant civilsamfund i Syrien.

Afrika vil fortsat være en af EU's vigtigste strategiske partnere, og den nylige flygtningekrise har endnu en gang understreget betydningen af at investere i bæredygtige og gode forbindelser med de afrikanske lande i en ånd af fælles ansvar. Rammekontrakten for partnerskabet og den specifikke støtte, som ydes af EU's nødtrustfond for Afrika og EU's nye eksterne investeringsplan (EIP) 46 , afspejler vores vilje til at arbejde hånd i hånd med vores afrikanske partnere og for at stå sammen over for vores globale udfordringer. Med henblik på det femte topmøde mellem EU og Afrika, der vil finde sted i slutningen af 2017, vil vi derfor foreslå en ny tilgang, som skal definere EU's strategiske mål og prioriteter vedrørende forbindelserne med Afrika. Den vil også bidrage til den afrikanske søjle i post-Cotonou-rammen, som Kommissionen vil fremlægge om kort tid, og den afgørende betydning af vores handelsforbindelser med afrikanske partnere bør også fremhæves.

Kommissionen vil, som allerede bebudet, også foreslå en ny europæisk konsensus om udvikling, der tilpasses vores udviklingspolitik med FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling og sikrer, at vores udviklingspolitik kan udfylde sin rolle fuldt ud i gennemførelsen af målene for bæredygtig udvikling.

10. En Union med demokratiske forandringer

Et Europa, der påtager sig ansvaret, lytter og giver resultater. Det at levere en Union med demokratiske forandringer — den bredeste af de 10 prioriteter, Kommissionen har sat sig selv — har aldrig været mere presserende. Unionens fremtid afhænger på dette kritiske tidspunkt af, at de europæiske borgere bliver forsikret om, at vi sammen er i stand til at beskytte, styrke og forsvare dem, og at vi sammen er med til at skabe positive og bæredygtige perspektiver for deres fremtid.

Bedre regulering, ansvarlighed og gennemsigtighed er fortsat kernen i denne Kommissions forretningsmodel, og alle EU-institutionerne er nødt til at anvende disse principper på en sammenhængende og engageret måde, hvis vi ønsker at genvinde borgernes tillid. Kommissionen vil arbejde tæt sammen med Europa-Parlamentet og Rådet for at sikre, at den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning er fuldt ud gennemført og anvendt og vil også indlede konstruktive forhandlinger med begge institutioner om vores nylige forslag om et obligatorisk åbenhedsregister for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen. Kommissionen vil også fremlægge ændringer til rammeaftalen med Europa-Parlamentet for at sikre, at medlemmer af Kommissionen kan stille op til valg til Europa-Parlamentet.

Kommissionen vil fremsætte forslag om lovgivning, der skal tilpasse eksisterende retsakter med traktatens bestemmelser om delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, og således udfase forskriftsproceduren med kontrol. Vi vil også vurdere den demokratiske legitimitet af de eksisterende procedurer for vedtagelse af delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter og overveje mulighederne for at ændre de eksisterende procedurer for vedtagelse af visse sekundære retsakter.

Kommissionen har til hensigt at intensivere sin indsats om anvendelsen, gennemførelsen og håndhævelsen af EU-retten, for at sikre at EU's retslige instrumenter har den tilsigtede virkning. Dette omfatter pakken af foranstaltninger til bedre håndhævelse af reglerne for det indre marked, et REFIT-forslag på det miljømæssige område efter det nylige sundhedstjek om at forenkle miljørapporteringen, foranstaltninger, der kan lette adgangen til domstolsprøvelse og støtte sikring af overholdelse af miljøbestemmelser i medlemsstaterne.

III.    De tre institutioner fremskynder levering af resultater inden for de 10 prioriteter

Vores dagsorden, som blev lanceret i formandens tale om Unionens tilstand den 14. september 2016 47 , afspejler ikke blot, hvad vi har erfaret, at borgerne forventer af EU, og vores dialoger med de direkte valgte medlemmer af Europa-Parlamentet 48 og Rådet, hvor alle de nationale regeringer er repræsenteret 49 , samt input fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 50 og Regionsudvalget 51 , men den er også i fuld overensstemmelse med de prioriteter, som de 27 stats- og regeringschefer udpegede i Bratislava 52 .

Denne Kommission vil i de kommende år udelukkende fokusere på at levere resultater, men vi kan ikke gøre det alene. Vores konstruktive dialog med Europa-Parlamentet og Rådet forud for forelæggelsen af dette arbejdsprogram har i overensstemmelse med den nye interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning 53 skabt en fælles forståelse af de fremtidige prioriteter. Kommissionen betragter denne aftale som et fælles tilsagn om at fokusere på vigtige og presserende ting, samtidig med at det tilstræbes at skabe enkel, evidensbaseret, forudsigelig og forholdsmæssig lovgivning, der giver borgere og virksomheder de størst mulige fordele.

Vi ser derfor frem til i de næste uger at arbejde sammen med Europa-Parlamentet og Rådet for at nå til enighed mellem de tre formænd om en fælles erklæring, der fastsætter de generelle mål og prioriteter for 2017 og udpeger forslag, der fortjener prioritetsbehandling i lovgivningsprocessen. Dette er en ny fælles forpligtelse inden for den interinstitutionelle aftale 54 . Dette arbejdsprogram danner grundlag for disse fælles overvejelser og fremhæver de verserende forslag 55 , som Kommissionen mener, det er vigtigst at gå hurtigt frem med, således at EU kan vende forslag til handling og skaffe resultater de steder, hvor der er mest behov for det.

(1)

Bilag I.

(2)

Bilag II.

(3)

 Med undtagelse af en standardiseret momserklæring, som et tidligere forslag fra Kommissionen handlede om. Forslaget måtte trækkes tilbage i år på grund af manglende støtte fra Rådet i lovgivningsproceduren. Eksempler på Kommissionens opfølgningsarbejde i dette års arbejdsprogram omfatter: forslagene om ændring af EU's lovgivning om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation og moms (se bilag I) og forslaget om en gennemførelsesretsakt i henhold til direktivet om affald og elektronisk udstyr (WEEE) (se bilag II).

(4)

Bilag V.

(5)

 Bilag IV.

(6)

Kommissionens afgørelse af 25. november 2014 om offentliggørelse af oplysninger om møder mellem medlemmer af Kommissionen og organisationer eller selvstændige (C(2014)9051 final) og Kommissionens beslutning af 25. november 2014 om offentliggørelse af oplysninger om møder mellem generaldirektører i Kommissionen og organisationer eller selvstændige (C(2014)9048 endelig).

(7)

COM(2016) 627 final.

(8)

http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_da.pdf.

(9)

Derfor vil Kommissionen koncentrere sin kommunikation i 2017 om sine prioriteter på grundlag af formidlingstiltaget i 2017-2018 under den flerårige finansielle ramme 2014-2020 (C(2016) 6838 af 25.10.2016).

(10)

COM(2016) 646 final.

(11)

For yderligere at støtte gennemførelsen har vi for nylig foreslået at forhøje den nuværende finansiering af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet med yderligere 2 mia. EUR for perioden 2017-2020.

(12)

Som nævnt oven for er Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer på blot ét år blevet aktiveret i 27 medlemsstater, og det har udløst investeringer for 138 mia. EUR, herunder ny finansiering for næsten 300 000 små og mellemstore virksomheder.

(13)

COM(2016) 581 final.

(14)

COM(2016) 603 final.

(15)

COM(2015) 634 final, COM(2015) 635 final.

(16)

COM(2016) 593 final, COM(2016) 594 final, COM(2016) 595 final, COM(2016) 596 final.

(17)

COM(2016) 289 final.

(18)

COM(2015) 627 final.

(19)

COM(2016) 285 final.

(20)

COM(2016) 287 final.

(21)

COM(2016) 590 final, COM(2016) 591final.

(22)

COM(2016) 43 final.

(23)

COM(2016) 589 final.

(24)

COM(2016) 52 final og COM(2016) 53 final/2.

(25)

COM(2015) 337 final/2.

(26)

COM(2016) 482 final/2.

(27)

COM(2016) 479 final.

(28)

COM(2016) 683 og COM(2016) 685.

(29)

COM(2016) 686 og COM(2016) 687.

(30)

COM(2015) 603 final.

(31)

COM(2015) 586 final/2.

(32)

COM(2015) 472 final/2.

(33)

COM(2015) 583 final.

(34)

COM(2013) 192 final.

(35)

Det Europæiske Råds konklusioner — Bruxelles, 20.-21. oktober 2016, pkt. 14: "...Rådet opfordrer Kommissionen til at fortsætte forhandlingerne med de amerikanske myndigheder for at blive i stand til at forelægge en ambitiøs, afbalanceret og omfattende frihandelsaftale."

(36)

COM(2016) 194 final og COM(2016) 196 final.

(37)

COM(2015) 670 final.

(38)

Kommissionens første statusrapport om fremskridt hen imod en effektiv og reel sikkerhedsunion blev vedtaget den 12. oktober 2016 — COM(2016) 670 final.

(39)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

(40)

COM(2016) 270 final/2.

(41)

COM(2016) 271 final.

(42)

COM(2016) 272 final/2.

(43)

COM(2016) 468 final.

(44)

COM(2016) 378 final.

(45)

COM(2016) 385 final.

(46)

 COM(2016) 581 final.

(47)

  http://ec.europa.eu/priorities/state-union-2016_da . Se også hensigtserklæringen, som er undertegnet af formanden og førstenæstformanden og rettet til formanden for Europa-Parlamentet og formanden for Rådet. På denne baggrund diskuterede førstenæstformanden med Rådet for Almindelige Anliggender den 20. september, og Kommissionen mødtes den 3. og 4. oktober med Udvalgsformandskonferencen.

(48)

  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0312+0+DOC+XML+V0//DA

(49)

Brev af 4. oktober fra formanden for Rådet for Almindelige Anliggender til Kommissionens formand og førstenæstformand.

(50)

  http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/eesc_contribution-to-ec--2017-workprogramme_en.pdf

(51)

  https://toad.cor.europa.eu/corwipdetail.aspx?folderpath=RESOL-VI/010&id=24254  

(52)

  http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/09/16-bratislava-declaration-and-roadmap

(53)

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:123:FULL&from=DA

(54)

Punkt 7 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning.

(55)

 Bilag III.

Top

Strasbourg, den 25.10.2016

COM(2016) 710 final

BILAG

til

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Kommissionens arbejdsprogram for 2017


Realisering af et Europa, der beskytter, styrker og forsvarer

{SWD(2016) 400 final}


Bilag I: Nye initiativer

Nr.

Titel

Beskrivelse 1  

Nyt skub i beskæftigelse, vækst og investeringer

1.

Ungdomsinitiativet

Initiativet omfatter et forslag om oprettelse af et europæisk solidaritetskorps (lovgivning/ikkelovgivning) og højtprioriterede foranstaltninger til gennemførelse af dagsordenen for færdigheder, herunder en kvalitetsramme for lærlingeuddannelser og et forslag om øget mobilitet for lærlinge (lovgivning), modernisering af skoleuddannelserne og de videregående uddannelser (ikklovgivning, 2. kvartal 2017) samt forslag om, hvordan man bedre kan følge, hvilke resultater kandidater, men også unge, som har taget en erhvervsrettet uddannelse, opnår (ikkelovgivning, 2. kvartal 2017).

2.

Gennemførelse af handlingsplanen for den cirkulære økonomi

Dette omfatter en strategi for anvendelse, genbrug og genanvendelse af plast (ikkelovgivning, 4. kvartal 2017), foranstaltninger vedrørende vand: et forslag til forordning om mindstekrav til kvalitet i forbindelse med genbrug af vand (inkl. konsekvensanalyse, artikel 192 i TEUF, 2. kvartal 2017) en Refit-revision af drikkevandsdirektivet (inkl. konsekvensanalyse, artikel 192, stk. 1, i TEUF, 4. kvartal 2017), et initiativ til afhjælpning af juridisk, teknisk eller praktisk betingede flaskehalse i skæringspunktet mellem kemikalielovgivning, produktlovgivning og affaldslovgivning (ikkelovgivning, 4. kvartal 2017), og en ramme for overvågning af den cirkulære økonomi (ikkelovgivning, 3. kvartal 2017).

3.

Den finansielle ramme for perioden efter 2020

Et samlet forslag til den næste flerårige finansielle ramme, herunder vedrørende egne indtægter (lovgivning/ikkelovgivning, artikel 312 i TEUF).

Et forbundet digitalt indre marked

4.

Gennemførelse af strategien for det digitale indre marked

Midtvejsrevision af gennemførelsen af strategien for det digitale indre marked.

En modstandsdygtig energiunion med en fremadrettet politik for klimaændringer

5.

Gennemførelse af strategien for energiunionen: lavemissionsrejser og -mobilitet

Refit-revision af flere centrale retsakter, som nævnes i handlingsplanen vedrørende lavemissionsmobilitet: strategier for biler/varevogne og busser for tiden efter 2020 (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, 2. kvartal 2017) direktivet om renere køretøjer (inkl. konsekvensanalyse, artikel 192 i TEUF, 2. kvartal 2017) og eurovignetdirektivet og direktivet om elektroniske bompenge (EETS) (inkl. konsekvensanalyse, artikel 91 i TEUF, 2. kvartal 2017). Dette initiativ omfatter gennemførelsen af den internationale aftale om emissioner fra luftfartøjer (ICAO) (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 192 i TEUF, 1. kvartal 2017).

Et stærkere og mere fair indre marked med et styrket industrigrundlag

6.

Gennemførelse af strategien for det indre marked

Der skal blandt andet gennemføres en Refit-revision af lovgivningen om varer (lovgivning/ikkelovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 43/114/207 i TEUF, 2. kvartal 2017), et initiativ om selskabsret for at lette anvendelsen af digitale teknologier i hele en virksomheds livscyklus og ved grænseoverskridende fusioner og spaltninger (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, 3./4. kvartal 2017), et initiativ om koordinerede vurderinger af sundhedsteknologi (lovgivning/ikkelovgivning, inkl. konsekvensanalyse, 4. kvartal 2017) og foranstaltninger til bedre håndhævelse af reglerne for det indre marked som led i en større pakke vedrørende håndhævelse, herunder forslag om en fælles digital portal (lovgivning/ikkelovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 114 i TEUF, 1. kvartal 2017) og om et markedsinformationsværktøj for det indre marked (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, 1. kvartal 2017), en modernisering af Solvit (ikklovgivning, 1. kvartal 2017) og udvikling af de nationale konkurrencemyndigheders evne til effektiv håndhævelse (lovgivning/ikkelovgivning, inkl. konsekvensanalyse, 2. kvartal 2017). 

7.

En mere retfærdig selskabsbeskatning

Initiativet omfatter gennemførelse af handlingsplanen vedrørende moms gennem REFIT-forslag om et endeligt momssystem og om momssatser (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 113 i TEUF, 3. kvartal 2017), bedre administrativt samarbejde og en forenklingspakke, der skal lette erhvervslivets og skatteadministrationernes byrde (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 113 i TEUF, 4. kvartal 2017), et forslag om en EU-liste over tredjelande, som ikke overholder standarder for god forvaltningsskik på skatteområdet (ikkelovgivning, 3. kvartal 2017) og gennemførelse i EU-lovgivningen af den internationale aftale vedrørende udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud (BEPS) (lovgivning/ikkelovgivning, inkl. konsekvensanalyse, 2. kvartal 2017).

8.

Gennemførelse af rumstrategien for Europa

Lovgivningsforslag vedrørende statslige satellitkommunikationstjenester (inkl. konsekvensanalyse, artikel 189 i TEUF, 4. kvartal 2017) og foranstaltninger med henblik på at lette markedsudbredelsen af rumtjenester og -data (lovgivning/ikkelovgivning).

9.

Gennemførelse af handlingsplanen for en kapitalmarkedsunion

I en midtvejsrevision (ikkelovgivning, 2. kvartal 2017) vil der blive gjort status over, hvordan det går med gennemførelsen af kapitalmarkedsunionen, og der vil blive peget på eventuelle yderligere foranstaltninger, som er nødvendige for at forbedre finansieringen af økonomien. Blandt andre nye foranstaltninger vil der blive oprettet en ramme for et personligt EU-pensionsprodukt (lovgivning/ikkelovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 114 i TEUF, 2. kvartal 2017) en Refit-revision af forordningen om europæisk markedsinfrastruktur (inkl. konsekvensanalyse, artikel 114 i TEUF, 1. kvartal 2017) en handlingsplan for finansielle tjenesteydelser i detailleddet (ikkelovgivning, 1. kvartal 2017) og yderligere delegeret lovgivning med henblik på at fremme institutionelle investorers finansiering af infrastrukturselskaber (inkl. konsekvensanalyse, 4. kvartal 2016).

En dybere og mere retfærdig Økonomisk og Monetær Union

10.

En stærk Union på grundlag af en stærk ØMU

Hvidbogen om Europas fremtid (ikkelovgivning, 1. kvartal 2017), der fastlægger skridtene i en reform af et EU med 27 medlemsstater 60 år efter Rom-traktaterne, vil også omfatte ØMU'ens fremtid og forberedelse af ØMU'ens anden fase i den nye politiske og demokratiske situation, herunder en stabilitetsorienteret revision af stabilitets- og vækstpagten og opfølgning af traktatens artikel 16 om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union (hvilket handler om at indarbejde denne traktats indhold i EU's retlige rammer). Initiativet omfatter også en revision af det europæiske finanstilsynssystem (ESFS) for at styrke effektiviteten af overvågningen på både makro- og mikrotilsynsniveau.

11.

Den Europæiske søjle af sociale rettigheder

Efter den offentlige høring vil der som led i initiativet blive fremsat forslag om en søjle af sociale rettigheder (1. kvartal 2017) og der vil blive fremlagt beslægtede initiativer, f.eks. til tackling af udfordringer vedrørende balancen mellem arbejdsliv og privatliv for erhvervsaktive familier (lovgivning/ikkelovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 153/157 i TEUF), vedrørende adgang til social beskyttelse (lovgivning/ikkelovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 153/292) og gennemførelsen af arbejdstidsdirektivet (ikkelovgivning) samt en Refit-revision af direktivet om den skriftlige erklæring, der forpligter arbejdsgiveren til at underrette arbejdstageren om vilkårene for arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 153, stk. 1, litra b)/artikel 154 i TEUF).

Handel: en fornuftig og afbalanceret frihandelsaftale med USA

12.

Gennemførelse af strategien "handel for alle"

Parallelt med fortsættelsen og afslutningen af forhandlingerne (bl.a. med Japan) og indledning af nye forhandlinger med Australien (inkl. konsekvensanalyse, 1. kvartal 2017), Chile (inkl. konsekvensanalyse, 2. kvartal 2017) og New Zealand (inkl. konsekvensanalyse, 1. kvartal 2017) om frihandelsaftaler omfatter dette initiativ en yderligere styrkelse af EU's handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter i form af et forslag om ændring af EU's antidumpinglovgivning (inkl. konsekvensanalyse, 4. kvartal 2016) i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse af 18. oktober 2016.

Et område med retfærdighed og grundlæggende rettigheder baseret på gensidig tillid

13.

Databeskyttelsespakken

Pakken (1. kvartal 2017) vil bl.a. indeholde en tilpasning af reglerne om beskyttelse af personoplysninger, der behandles af EU-institutionerne, til de nye almindelige databeskyttelsesregler (lovgivning, artikel 116 i TEUF), en Refit-revision af e-datadirektivet (inkl. konsekvensanalyse, artikel 114/16 i TEUF) samt en ramme for beslutninger om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau vedrørende udveksling af personoplysninger med tredjelande.

14.

Fremskridt i retning af en effektiv og ægte sikkerhedsunion

Gennemførelse af dagsordenen for sikkerhedsunionen og handlingsplanen for bekæmpelse af finansiering af terrorisme med forslag om harmonisering vedrørende strafbare handlinger og sanktioner i forbindelse med hvidvaskning af penge (lovgivning, artikel 83 i TEUF, 4. kvartal 2016) med henblik på at styrke gensidig anerkendelse af indefrysning af udbytte af kriminelle aktiviteter og afgørelser om konfiskation (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 82 i TEUF, 4. kvartal 2016), bekæmpe ulovlige kontantbevægelser (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 33/114 i TEUF, 4. kvartal 2016) og bekæmpe ulovlig handel med kulturgoder (lovgivning, inkl. konsekvensanalyse, artikel 207 i TEUF, 4. kvartal 2016). Dette initiativ omfatter også et forslag om et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) (lovgivning, artikel 77, stk. 2, litra b) og d), i TEUF, 4. kvartal 2016) samt opfølgning af det arbejde, som ekspertgruppen på højt niveau om informationssystemer og interoperabilitet har udført.

Mod en ny migrationspolitik

15.

Gennemførelse af den europæiske dagsorden for migration

Midtvejsrevision af gennemførelsen af den europæiske dagsorden for migration, idet der konsolideres og gøres status på tværs af forskellige arbejdsområder, og herunder gennemføres den nye ramme for partnerskaber med tredjelande som led i den europæiske dagsorden for migration.

En stærkere global aktør

16.

Gennemførelse af den europæiske forsvarshandlingsplan

Herunder et forslag om en europæisk forsvarsfond og foranstaltninger til forbedring af anvendelsen og effektiviteten af regler for offentlige udbud (lovgivning/ikkelovgivning).

17.

Gennemførelse af EU's globale strategi

Herunder navnlig bestræbelser på at fremme statslig, økonomisk, miljø- og klimamæssig og samfundsmæssig modstandsdygtighed i tredjelande, særlig i EU's nabolande og i de omgivende regioner (ikkelovgivning).

18.

EU's strategi for Syrien

I strategien angives det, hvordan EU kan bidrage til at genopbygge en fredelig og stabil syrisk nation og et pluralistisk og tolerant civilsamfund i Syrien (ikke-lovgivning, 1. kvartal 2017).

19.

Partnerskab mellem Afrika og EU: ny fremdrift

I initiativet vil EU's strategiske mål og prioriteter i forbindelserne med Afrika blive fastlagt (ikkelovgivning, 2. kvartal 2017). 

En Union med demokratiske forandringer

20.

Modernisering af udvalgsprocedurer

Forslag om tilpasning af reglerne vedrørende afledt ret til de ajourførte traktatbestemmelser (lovgivning, 1. kvartal 2017) og vurdering af den demokratiske legitimitet af de eksisterende procedurer for vedtagelse af delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter (ikkelovgivning 1. kvartal 2017).

21.

En mere strategisk tilgang til håndhævelse af EU-retten

Foranstaltninger til intensivering af bestræbelserne vedrørende anvendelse, gennemførelse og håndhævelse af EU-retten (ikkelovgivning, 4. kvartal 2016) i overensstemmelse med Kommissionens prioriteter, konkrete forslag med henblik på at forbedre håndhævelsen af reglerne for det indre marked (se ovenfor under punkt 6) samt Refit-initiativer med henblik på at sikre korrekt gennemførelse og håndhævelse af miljølovgivningen, herunder sikring af overholdelse af miljøbestemmelser (ikkelovgivning, 3. kvartal 2017), adgang til klage og domstolsprøvelse (ikkelovgivning, 1. kvartal 2017) og overvågning, gennemsigtighed og rapportering (lovgivning/ikkelovgivning, 2. kvartal 2017).

(1)

Dette bilag indeholder, så vidt det er muligt, nærmere oplysninger om initiativerne i Kommissionens arbejdsprogram i overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning. Oplysningerne er angivet i parentes under beskrivelsen af de enkelte initiativer og er kun vejledende, idet der kan ske ændringer under det forberedende arbejde, navnlig i lyset af resultatet af konsekvensanalyserne.

Top

Strasbourg, den 25.10.2016

COM(2016) 710 final

BILAG

til

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET


Kommissionens arbejdsprogram for 2017


Realisering af et Europa, der beskytter, styrker og forsvarer

{SWD(2016) 400 final}


Bilag II: Refit-initiativer 1

Nr.

Titel

Beskrivelse 2

Nyt skub i beskæftigelse, vækst og investeringer 

1.

Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

Gennemførelsesretsakt vedrørende et standardformat og hyppigheden af rapporteringen (direktiv 2012/19/EU, artikel 16, stk. 3, 4. kvartal 2017). Opfølgning af en REFIT-platforms-udtalelse

Et forbundet digitalt indre marked

2.

Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)

Revision af forordning (EU) nr. 526/2013 (ENISA-forordningen). Ved forordningen er fastsat mål, mandat og opgaver for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed. (inkl. konsekvensanalyse, 4. kvartal 2017)

3.

Forordning vedrørende domænenavne

Revision af forordning (EF) nr. 733/2002, hvorved topdomænet ".eu" oprettedes, og forordning (EF) nr. 874/2004 om generelle retningslinjer for implementeringen af topdomænet .eu og dets funktioner (inkl. konsekvensanalyse, artikel 173 i TEUF, 3. kvartal 2017). I løbet af de seneste ti år har markedet for topdomæner ændret sig betydeligt. Det indebærer såvel strategiske udfordringer som muligheder for topdomænenavnet .eu.

En modstandsdygtig energiunion med en fremadrettet politik for klimaændringer 

4.

Kombineret transport

Revision af direktiv 92/106/EØF om indførelse af fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne med henblik på at øge effektiviteten og sikre, at intermodal transport i EU nyder yderlige fremme (inkl. konsekvensanalyse, 4. kvartal 2017). Denne revision er en opfølgning af en evaluering, der blev gennemført i 2016.

Et stærkere og mere fair indre marked med et styrket industrigrundlag

5.

Generel gruppefritagelsesforordning 2015

Revision af Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 med henblik på at indføre undtagelsesbestemmelser for havne og lufthavne i Kommissionens forordning om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 (Rådets forordning (EU) 2015/1589, 1. kvartal 2017).

6.

Den generelle ordning for punktafgifter

Revision af direktiv 2008/118/EF med henblik på tilpasning og sikring af sammenhæng mellem toldlovgivningen og afgiftslovgivningen, forbedring af retssikkerheden og sikring af ensartet anvendelse af EU-lovgivningen (inkl. konsekvensanalyse, artikel 113 i TEUF, 4. kvartal 2017).

7.

Revision af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer

Revision af Rådets direktiv 92/83/EØF, der vedrører punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer (inkl. konsekvensanalyse, artikel 113 i TEUF, 4. kvartal 2017).

8.

Uddannelse, kvalifikationer og godkendelser inden for vejtransport

Revision af direktiv 2003/59/EF om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej (inkl. konsekvensanalyse, artikel 91 i TEUF, 4. kvartal 2016). Opfølgning af en evaluering fra juli 2016.

9.

Et marked for buskørsel, der fungerer bedre

Revision af forordning (EF) nr. 1073/2009 om fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel og om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006 med henblik på at forbedre konkurrencen på de nationale markeder for buskørsel samt sikre lige adgang til terminaler og anden infrastruktur (inkl. konsekvensanalyse, artikel 91 i TEUF, 4. kvartal 2017). Denne revision er en opfølgning af en evaluering, der blev gennemført i 2016.

10.

Adgang til EU's marked for godskørsel

Revision af forordning (EF) nr. 1072/2009 og forordning (EU) nr. 1071/2009 med henblik på at forenkle, lette gennemførelsen og fremme lige konkurrencevilkår (inkl. konsekvensanalyse, artikel 91 i TEUF, 2. kvartal 2017). Denne revision er en opfølgning af en evaluering, der blev gennemført i 2016.

11.

Styrkelse af de sociale bestemmelser inden for vejtransport

Revision af forordning (EU) nr. 561/2006, direktiv 2002/15/EF og direktiv 2006/22/EF med henblik på at sikre reelt lige vilkår for vejtransporterhvervet og passende arbejdsvilkår (inkl. konsekvensanalyse, 2. kvartal 2017). Denne revision er en opfølgning af en evaluering, der blev gennemført i 2016.

12.

Forskrifter vedrørende småfartøjer

Forslag til en rådshenstilling med henblik på at fremme og forenkle bygning af og grænseoverskridende handel med små passagerskibe samt registrering af dem (artikel 100, stk. 2, i TEUF, 4. kvartal 2017). Opfølgning af Refit-kvalitetskontrol af EU's lovgivning om sikkerhed for passagerskibe

13.

Leje af køretøjer

Revision af direktiv 2006/1/EF om anvendelse af udlejningskørertøjer uden fører til godstransport ad landevej med henblik på at optimere fordelingen af ressourcer, øge fleksibiliteten ved tilrettelæggelse af godstransport og dermed øge virksomhedernes produktivitet (inkl. konsekvensanalyse, artikel 91 i TEUF, 2. kvartal 2017). Denne revision er en opfølgning af en evaluering, der blev gennemført i 2016.

14.

Vejinfrastruktur og sikkerhed i vejtunnelser

Revision af direktiv 2008/96/EF om forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed og direktiv 2004/54/EF om minimumssikkerhedskrav for tunneler i det transeuropæiske vejnet med henblik på at forbedre praksis for forvaltning af tunnelinfrastruktursikkerheden på TEN-T-veje, muliggøre lige vilkår i sikkerhedsforvaltningen og lette de administrative byrder. Opfølgning af to evalueringer fra 2015 (inkl. konsekvensanalyse, artikel 91 i TEUF, 4. kvartal 2017).

En dybere og mere retfærdig Økonomisk og Monetær Union

15.

Grænseoverskridende betalinger

Lovgivningsmæssig revision af forordning (EF) nr. 924/2009 om grænseoverskridende betalinger med henblik på at udvide dens anvendelsesområde til at omfatte alle ikkeeurovalutaer, forbedre offentliggørelsen og sænke gebyrerne i forbindelse med grænseoverskridende transaktioner, navnlig til og fra medlemsstater, der ikke anvender euroen (artikel 114 i TEUF, 4. kvartal 2017).

Et område med retfærdighed og grundlæggende rettigheder baseret på gensidig tillid 

16.

Schengeninformationssystemet

Revision af forordning (EF) nr. 1987/2006 og Rådets afgørelse 2007/533/RIA om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) (artikel 77, stk. 2, litra b) og d), artikel 82 og 87 i TEUF, 4. kvartal 2016). Initiativet udgør en opfølgning af evalueringen af gennemførelsen af SIS II, som foreskrevet i retsgrundlaget (forordning (EF) nr. 1987/2006, Rådets afgørelse 2007/533/RIA), opfølgning af en evaluering fra 2016.

17.

Forbrugerlovgivning

Revision af Rådets direktiv 93/13/EØF om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler, direktiv 98/6/EF om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med angivelse af priser på forbrugsvarer, direktiv 1999/44/EF om visse aspekter af forbrugerkøb og garantier i forbindelse hermed, direktiv 2005/29/EF om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked, direktiv 2006/114/EF om vildledende og sammenlignende reklame, direktiv 2009/22/EF om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser og direktiv 2011/83/EU om forbrugerrettigheder. (inkl. konsekvensanalyse, 4. kvartal 2017). Revisionen udgør en opfølgning af en kvalitetskontrol og en evaluering.

Mod en ny migrationspolitik

18.

Visuminformationssystemet

Forslag til ændring af forordning (EF) nr. 767/2008 om visuminformationssystemet (VIS) og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold og forordning (EF) 810/2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks) (inkl. konsekvensanalyse, artikel 77, stk. 2, litra a) og b), og artikel 87 i TEUF). Opfølgning af en evaluering i 2016.

(1)

Dette bilag indeholder en fortegnelse over de lovgivningsinitiativer under Refit, som forventes vedtaget i 2017. Det supplerer fortegnelsen over nye initiativer i bilag I.

(2)

Dette bilag indeholder, så vidt det er muligt, nærmere oplysninger om initiativerne i Kommissionens arbejdsprogram i overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning. Oplysningerne er angivet i parentes under beskrivelsen af de enkelte initiativer og er kun vejledende, idet der kan ske ændringer under det forberedende arbejde, navnlig i lyset af resultatet af konsekvensanalyserne.

Top

Strasbourg, den 25.10.2016

COM(2016) 710 final

BILAG

til

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET


Kommissionens arbejdsprogram for 2017

Realisering af et Europa, der beskytter, styrker og forsvarer

{SWD(2016) 400 final}


Bilag III: Prioriterede lovgivningsforslag under behandling

Nr.

Punkt

Fuld titel

Reference

Nyt skub i beskæftigelse, vækst og investeringer

1.

EFSI 2.0

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) 2015/1017 for så vidt angår forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og indførelse af tekniske forbedringer i fonden og i Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning

COM/2016/0597 final -

2016/0276(COD)

14.9.2016

2.

Pakken om cirkulær økonomi

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer, 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer og 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr

COM/2015/0593 final - 2015/0272 (COD)

3.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald

COM/2015/0594 final - 2015/0274 (COD)

4.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald

COM/2015/0595 final - 2015/0275 (COD)

5.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald

COM/2015/0596 final - 2015/0276 (COD)

6.

Midtvejsrevision af den flerårige finansielle ramme

Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020

COM/2016/0604 final -

2016/0283 (APP)

14.9.2016

7.

Finansforordningen/omnibus

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002, (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013, (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1308/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014, (EU) nr. 652/2014 og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 541/2014/EU

COM(2016)605 final -
2016/0282(COD)

14.9.2016

Et forbundet digitalt indre marked

8.

Grænseoverskridende mobile indholdstjenester i det indre marked

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sikring af grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i det indre marked

COM/2015/0627 final -

2015/0284(COD)

9.12.2015

9.

Digitale kontrakter

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af aftaler om levering af digitalt indhold

COM/2015/0634 final -

2015/0287(COD)

9.12.2015

10.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af aftaler om onlinesalg og andre former for fjernsalg af varer

COM/2015/0635 final/2 -

2015/0288(COD)

20.6.2016

11.

Telereformer

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation (omarbejdning)

COM(2016)/0590 final -

2016/0288(COD)

14.9.2016

12.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation

COM(2016)/0591 final -

2016/0286(COD)

14.9.2016

13.

Reform af ophavsretten

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophavsret på det digitale indre marked

COM(2016)/0593 final -

2016/0280(COD)

14.9.2016

14.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af radio- og tv-selskabernes onlinetransmissioner samt retransmissioner af radio- og tv-programmer

COM(2016)/0594 final -

2016/0284(COD)

14.9.2016

15.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse tilladte former for anvendelse af værker og andet materiale, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder til gavn for personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede, og om ændring af direktiv 2001/29/EF om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet

COM(2016)/0596 final -

2016/0278(COD)

14.9.2016

16.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende udveksling mellem Unionen og tredjelande af visse værker og andet materiale, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder, i tilgængeligt format til gavn for personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede

COM(2016)/0595 final -

2016/0279(COD)

14.9.2016

17.

WiFi4EU-kuponordning for lokale myndigheder

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og forordning (EU) nr. 283/2014 for så vidt angår fremme af internetkonnektivitet i lokalsamfund

COM(2016)/0589 final -

2016/0287(COD)

14.9.2016

18.

Audiovisuelle medietjenester

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2010/13/EU om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester i betragtning af de ændrede markedsforhold

COM/2016/0287 final -

2016/0151(COD)

25.5.2016

19.

Forslag til bekæmpelse af ubegrundet geoblokering

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om imødegåelse af geoblokering og andre former for forskelsbehandling på grundlag af kundernes nationalitet, bopæl eller hjemsted i det indre marked og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF

COM/2016/0289 final -

2016/0152(COD)

25.5.2016

20.

Anvendelse af 470-790 MHz-frekvensbåndet i EU

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelsen af 470-790 MHz-frekvensbåndet i EU

COM/2016/043 final -

2016/027(COD)

2.2.2016

En modstandsdygtig energiunion med en fremadrettet politik for klimaændringer

21.

EU's emissionshandelsordning

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/87/EF for yderligere at fremme omkostningseffektive emissionsreduktioner og lavemissionsinvesteringer

COM/2015/0337 final/2 - 2015/0148 (COD)

3.9.2015

22.

Beslutningen om indsatsfordeling

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne fra medlemsstaterne fra 2021 til 2030 for en modstandsdygtig energiunion og for at opfylde forpligtelserne i henhold til Parisaftalen og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 525/2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer

COM/2016/0482 final/2 -

2016/0231(COD)

20.7.2016

23.

Pakke om gasforsyningssikkerhed

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden og ophævelse af forordning (EU) nr. 994/2010

COM/2016/052 final -

2016/030(COD)

16.2.2016

24.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om indførelse af en mekanisme for udveksling af oplysninger vedrørende mellemstatslige aftaler og ikke-bindende instrumenter mellem medlemsstaterne og tredjelande på energiområdet og om ophævelse af afgørelse nr. 994/2012/EU

COM/2016/053 final/2 -

2016/031(COD)

2.6.2016

Et stærkere og mere fair indre marked med et styrket industrigrundlag

25.

Kapitalmarkedsunion – securitisering

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for securitisering og om oprettelse af en europæisk ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering og om ændring af direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF og 2011/61/EU og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 648/2012

COM/2015/0472 final/2 -

2015/0226(COD)

15.2.2016

26.

Kapitalmarkedsunion – prospekter

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel

COM/2015/0583 final -

2015/0268(COD)

30.11.2015

27.

Udstationering af arbejdstagere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser

COM/2016/0128 final –

2016/070 (COD)

8.3.2016

28.

Køretøjer: godkendelse og markedsovervågning

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer

COM/2016/031 final –

2016/014(COD)

27.1.2016

En dybere og mere retfærdig Økonomisk og Monetær Union

29.

Europæisk indskudsgarantiordning

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 806/2014 med henblik på oprettelsen af en europæisk indskudsforsikringsordning

COM/2015/0586 final/2 -

2015/0270(COD)

8.6.2016

30.

Strukturreformstøtteprogram

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af støtteprogrammet for strukturreformer for perioden 2017-2020 og om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 og (EU) nr. 1305/2013

COM/2015/0701 final - 2015/0263 (COD)

Handel: en fornuftig og afbalanceret frihandelsaftale med USA

31.

Hurtig ratifikation af den omfattende økonomi- og

handelsaftale med Canada

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en samlet økonomi- og handelsaftale mellem Canada på den ene side og Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den anden side

COM/2016/0443 final -

2016/0205 (NLE)

5.7.2016

Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af en samlet økonomi- og handelsaftale mellem Canada på den ene side og Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den anden side

COM/2016/0444 final -

2016/0206 (NLE)

5.7.2016

Forslag til Rådets afgørelse om den midlertidige anvendelse af den samlede økonomi- og handelsaftale mellem Canada på den ene side og Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den anden side

COM/2016/0470 final -

2016/0220 (NLE)

5.7.2016

32.

Handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab, og Rådets forordning (EF) nr. 597/2009 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab

COM(2013)0192 -

2013/0103(COD)

10.4.2013

Et område med retfærdighed og grundlæggende rettigheder baseret på gensidig tillid

33.

Europæisk anklagemyndighed

Forslag til Rådets forordning om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed

COM/2013/0534 final -

2013/0255 (APP)

17.7.2013

34.

Direktiver om skydevåben

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 91/477/EØF om erhvervelse og besiddelse af våben

COM/2015/0750 final - 2015/0269 (COD)

18.11.2015

35.

Direktiv om terrorisme

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bekæmpelse af terrorisme og erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme

COM/2015/0625 final - 2015/0281 (COD)

2.12.2015

36.

Det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA for så vidt angår udveksling af oplysninger om tredjelandsstatsborgere og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS), og om erstatning af Rådets afgørelse 2009/316/RIA

COM/2016/07 final -

2016/02(COD)

19.1.2016

37.

Ind- og udrejsesystem (intelligente grænser)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger og oplysninger om nægtelse af indrejse vedrørende tredjelandsstatsborgere, der passerer Den Europæiske Unions medlemsstaters ydre grænser og om fastlæggelse af betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet til retshåndhævelsesformål og om ændring af forordning (EF) nr. 767/2008 og forordning (EU) nr. 1077/2011

COM/2016/0194 final -

2016/0106(COD)

6.4.2016

38.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 2016/399 for så vidt angår brugen af ind- og udrejsesystemet

COM/2016/0196 final -

2016/0105(COD)

6.4.2016

Mod en ny migrationspolitik

39.

Reform af det fælles europæiske asylsystem

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (omarbejdning)

COM/2016/0270 final/2 -

2016/0133(COD)

4.5.2016

40.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Asylagentur og om ophævelse af forordning (EU) nr. 439/2010

COM/2016/0271 final -

2016/0131(COD)

4.5.2016

41.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af [forordning (EU) Nr. 604/2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne], identificering af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs person med ulovligt ophold og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse (omarbejdning)

COM/2016/0272 final/2 -

2016/0132(COD)

4.5.2016

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastlæggelse af standarder for modtagelse af ansøgere om international beskyttelse (omarbejdning)

COM/2016/0465 final/2 -

2016/0222(COD)

15.9.2015

42.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse, og for indholdet af en sådan beskyttelse og om ændring af Rådets direktiv 2003/109/EF af 25. november 2003 om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding

COM/2016/0466 final -

2016/0223(COD)

13.7.2016

43.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles procedure for international beskyttelse i EU og om ophævelse af direktiv 2013/32/EU

COM/2016/0467 final -

2016/0224(COD)

13.7.2016

44.

Ny genbosætningsramme

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en EU-genbosætningsramme og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014

COM(2016)/0468 final -

2016/0225(COD)

13.7.2016

45.

Flytningsordning i krisesituationer

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en flytningsordning i krisesituationer og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 604/2013 af 26. juni 2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne

COM/2015/0450 final -

2015/0208(COD)

9.9.2015

46.

Liste over sikre lande

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om etablering af en fælles EU-liste over sikre oprindelseslande med henblik på Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse og om ændring af direktiv 2013/32/EU

COM/2015/0452 final -

2015/0211(COD)

9.9.2015

47.

Schengengrænsekodeks /

kontrol ved de ydre grænser

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 562/2006 for så vidt angår en styrkelse af kontrollen i relevante databaser ved de ydre grænser

COM/2015/0670 final -

2015/0307(COD)

15.12.2015

En stærkere global aktør

48.

Kapacitetsopbygning til støtte for sikkerhed og udvikling i tredjelande

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 230/2014 af 11. marts 2014 om oprettelse af et instrument, der bidrager til stabilitet og fred

COM/2016/0447 final/2 - 2016/0207 (COD)

5.7.2016

49.

Ekstern investeringsplan

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (EFSD) og om oprettelse af en EFSD-garanti og en EFSD-garantifond

COM/2016/0586 final - 2016/0281 (COD)

14.9.2016

50.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 466/2014/EU om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen

COM/2016/0583 final -

2016/0275(COD)

14.9.2016

51.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009 om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjeland

COM/2016/0582 final - 2016/0274 (COD)

14.9.2016

Top

Strasbourg, den 25.10.2016

COM(2016) 710 final

BILAG

til

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET


Kommissionens arbejdsprogram for 2017

Realisering af et Europa, der beskytter, styrker og forsvarer

{SWD(2016) 400 final}


Bilag IV: Tilbagetrækning 1

Nr.

KOM eller COM/

interinstitutionel reference

Titel

Begrundelse for tilbagetrækningen

Landbrug og udvikling af landdistrikter

1.

COM/2016/0159

2016/0086/COD

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen for direkte betalinger for kalenderåret 2016

Forældet: Spørgsmålet er behandlet i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1153 af 14. juli 2016.

Klima og energi

2.

COM/2014/0566

2014/0262/NLE

Forslag til Rådets afgørelse om udstedelse af direktiver til Kommissionen til forhandlingen om ændring af konventionen om nuklear sikkerhed inden for rammerne af en diplomatisk konference

Forældet: Forslaget er forældet, da ændringerne blev behandlet inden for rammerne af Wien-konventionen om nuklear sikkerhed.

Økonomiske og finansielle anliggender samt beskatning og told

3.

KOM/2011/0121

2011/0058/CNS

Forslag til Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag

Som opfølgning af handlingsplanen om selskabsbeskatning af juni 2015 relancerer Kommissionen det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag (FKSSG), idet der anvendes en ny, trinvis fremgangsmåde. Et lovgivningsforslag om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag blev vedtaget den 25. oktober 2016. I overensstemmelse med det, som Kommissionen meddelte i sit arbejdsprogram for 2016, vil det nuværende forslag samtidig blive trukket tilbage.

Udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

4.

KOM/2005/0397

Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, som Fællesskabet skal indtage i det blandede udvalg til gennemførelsen af artikel 66 i Euro-Middelhavs-interimsassocieringsaftalen om handel og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation PLO til fordel for Vestbredden og Gaza-stribens Palæstinensiske Myndighed på den anden side

Forældet: Det seneste relevante dokument om spørgsmålet er den afgørelse, der blev truffet af Det Blandede Udvalg EU-PLO om nedsættelse af seks underudvalg (EUT L 187 af 17.7.2012, s. 64-72).

5.

JOIN/2015/0035

2015/0303/NLE

Fælles forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Islamiske Republik Afghanistan om partnerskab og udvikling

Det er blevet erstattet af et forslag til en blandet aftale, der omfatter midlertidig anvendelse (JOIN (2016) 45).

Sundhed og fødevaresikkerhed

6.

COM/2014/0004

2014/0033/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 89/608/EØF, 90/425/EØF og 91/496/EØF for så vidt angår henvisninger til zooteknisk lovgivning

Forældet: Substansen af det foreslåede direktiv indgår i Europa-Parlamentets og Rådets nyligt vedtagne forordning (EU) 2016/1012 af om zootekniske og genealogiske betingelser for avl, handel med og indførsel til Unionen af racerene avlsdyr, hybridavlssvin og avlsmateriale herfra (EUT L 171 af 29.6.2016, s. 66-143).

7.

KOM/2007/0872

2008/0002/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om nye fødevarer og om ændring af forordning (EF) nr. xxx/xxxx [fælles procedure]

Forældet: Forligsproceduren i 2011 førte ikke til noget resultat.

Det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er

8.

SEK(2010) 312 

Henstilling fra Europa-Kommissionen til Rådet med henblik på at bemyndige Kommission til at indlede forhandlinger med lande uden for EU med det formål at indgå aftaler om installation af Galileojordstationer.

Denne henstilling fra 2010 blev ikke godkendt af Rådet, der valgte en alternativ fremgangsmåde: I stedet for at installere Galileostationer i tredjelande – forslagets oprindelige formål – foretrak medlemsstaterne at installere dem på EU- medlemsstaters område.

Retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder

9.

KOM/2011/0126

2011/0059/CNS

Forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende formueforholdet mellem ægtefæller

Forældet: Forslaget er blevet overflødiggjort af et forslag efter proceduren for forstærket samarbejde (COM(2016) 108)

10.

KOM/2011/0127

2011/0060/CNS

Forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende de formueretlige retsvirkninger af registrerede partnerskaber

Forældet: Forslaget er blevet overflødiggjort af et forslag efter proceduren for forstærket samarbejde (COM(2016) 107/108)

Migration, indre anliggender og medborgerskab

11.

COM/2013/0097

2013/0059/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af et program for registrerede rejsende

Forslaget var allerede medtaget i fortegnelsen over forslag under behandling, der trækkes tilbage eller ændres, i Kommissionens arbejdsprogram for 2016. Som angivet i forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et ind- og udrejsesystem, COM(2016) 194 final, ville Kommissionen i forbindelse med vedtagelsen af ind- og udrejseforslaget trække forslaget om indførelse af et program for registrerede rejsende tilbage (jf. PV(2016) 2172 final).

12.

COM/2013/0619

2013/0305/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om nye psykoaktive stoffer

Forældet: Visse elementer af forslaget indgår i det nye forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1920/2006 for så vidt angår udvekslingen af oplysninger, systemet for tidlig varsling og risikovurderingsproceduren for nye psykoaktive stoffer (COM(2016) 547). Andre elementer er omfattet af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets rammeafgørelse 2004/757/RIA af 25. oktober 2004 om fastsættelse af mindsteregler for gerningsindholdet i strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor for så vidt angår definitionen af narkotika (COM(2013) 618).

13.

KOM/2009/0703

2009/0190/NLE

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om behandling og overførsel af oplysninger om finansielle transaktioner fra Den Europæiske Union til Amerikas Forenede Stater med henblik på programmet til sporing af finansiering af terrorisme

Forældet: Rådets afgørelse af 13. juli 2010 om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om behandling og overførsel af finansielle betalingsdata fra Den Europæiske Union til USA til brug for programmet til sporing af finansiering af terrorisme blev vedtaget på grundlag af et andet forslag (KOM(2010) 316). Derfor kan det tidligere forslag trækkes tilbage.

Handel

14.

COM/2015/0390

2015/0170/NLE

Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i associeringsudvalget i dettes handelssammensætning, der er nedsat ved associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side

Forældet: Dette forslag er blevet erstattet af forslaget COM(2016) 649.

Transport

15.

KOM/2010/0263

2010/0141/NLE

Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru

Forældet: Efter genforhandling af aftalen er dette forslag blevet erstattet af forslaget COM(2013) 423.

16.

KOM/2010/0264

2010/0142/NLE

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru

Forældet: Efter genforhandling af aftalen er dette forslag blevet erstattet af forslaget COM(2013) 424.

17.

KOM/2010/0803

2010/0388/NLE

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Saudi-Arabien

Forældet: Den 15. juni 2014 meddelte Kongeriget Saudi-Arabien Kommissionen, at landet ikke agtede at undertegne aftalen. Forslaget kan derfor trækkes tilbage.

Kodificering

18.

KOM/2011/0120

2011/0053/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer samt om montering heraf (kodifikation)

Forslaget er forældet, da det omhandler en forældet bestemmelse om udvalgsprocedurer.

19.

COM/2015/0157

2015/0082/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om handel med visse stålprodukter mellem Den Europæiske Union og Republikken Kasakhstan (kodifikation)

Forældet: Den retsakt, der blev foreslået kodificeret, er udløbet (meddelelse om udløb – EUT C 425 af 18.12.2015).

(1)

Fortegnelsen indeholder de lovgivningsforslag under behandling, som Kommissionen agter at trække tilbage inden for seks måneder (senest i april 2017). Fortegnelsen indeholder endvidere to forslag, som allerede er trukket tilbage (nr. 3 og 11). De figurerede allerede i Kommissionens arbejdsprogram for 2016 og er medtaget her af hensyn til gennemsigtigheden.

Top

Strasbourg, den 25.10.2016

COM(2016) 710 final

BILAG

til

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Kommissionens arbejdsprogram for 2017

Realisering af et Europa, der beskytter, styrker og forsvarer

{SWD(2016) 400 final}


Bilag V: Ophævelse:

Nr.

Politikområde

Titel

Begrundelse for ophævelsen

1.

Landbrug

Horisontale foranstaltninger erstatter en række forældede kommissionsforordninger på området landbrugsmarkeder

Formålet med disse foranstaltninger er på den ene side at tilpasse kommissionsforordninger fra før Lissabontraktaten til reglerne for de fælles markedsordninger for landbrugsprodukter som fastsat i forordning (EU) nr. 1308/2013 og på den anden side i videst muligt omfang at forenkle de eksisterende regler. Derfor vil en række kommissionsforordninger på landbrugsmarkedsområdet blive ophævet og erstattet af nye delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter.

2.

Beskæftigelse

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/733/EU af 26. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 492/2011 med hensyn til formidling og udligning af tilbud og ansøgninger om beskæftigelse og genetablering af Eures

Erstattet af forordning (EU) 2016/589, jf. kapitel II i forordning (EU) nr. 492/2011.

3.

Energi

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 256/2014 af 26. februar 2014 om indberetning til Kommissionen om investeringsprojekter i energiinfrastruktur i Den Europæiske Union, om erstatning af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 617/2010 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 736/96

Forordningen har ingen merværdi, og der er betydelige overlapninger med andre retsakter, jf. kvalitetskontrollen af rapporterings-, planlægnings og overvågningsforpligtelser i henhold til gældende EU-ret på energiområdet. Desuden blev den allerede i Refitresultattavlen for 2015 udpeget som en retsakt, der kunne ophæves.

4.

Fødevaresikkerhed

Kommissionens beslutning 92/176/EØF af 2. marts 1992 vedrørende kort til brug for det edb-baserede net ANIMO

Beslutningen er siden blevet erstattet af det integrerede veterinærinformationssystems (Traces) onlineadministrationsværktøj, der omfatter alle sundhedskrav vedrørende EU-samhandel med og import af dyr, sæd og embryoner, fødevarer, foder og planter.

5.

Fødevaresikkerhed

Kommissionens beslutning 2002/623/EF af 24. juli 2002 om fastsættelse af vejledende noter til supplering af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer og om ophævelse af Rådets direktiv 90/220/EØF

Kommissionens beslutning 2002/623/EF indeholder vejledning i miljømæssig risikovurdering af de GMO'er, der er omhandlet i bilag II til direktiv 2001/18/EF om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer. I 2017 vil Kommissionen vedtage et nyt direktiv, som vil integrere nøgleelementer i de samlede EFSA-retningslinjer fra 2010 vedrørende miljømæssig risikovurdering i bilag II til direktiv 2001/18/EF som påkrævet i henhold til direktiv (EU) 2015/412. Følgelig vil beslutning 2002/623/EF blive forældet. Af hensyn til forenkling for erhvervsdrivende og nationale myndigheder bør beslutning 2002/623/EF ophæves, samtidig med at det nye direktiv vedtages.

6.

Fødevaresikkerhed

Kommissionens afgørelse 2005/463/EF af 21. juni 2005 om oprettelse af en netværksgruppe for udveksling og koordinering af oplysninger om sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder

Det foreslås at nedlægge denne ekspertgruppe, ikke mindst i lyset af Kommissionens reviderede horisontale regler om oprettelse af Kommissionens ekspertgrupper og deres funktion, der blev vedtaget i maj 2016, og det forhold, at ekspertgruppen de seneste fem år har været uvirksom.

7.

Det indre marked

Rådets direktiv 73/361/EØF af 19. november 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser vedrørende certificering og mærkning af ståltove, lænkekæder og kroge

I sin nuværende form indeholder retsakten ikke længere materielle regler, som fortsat finder anvendelse, idet nogle af dens bestemmelser blev ophævet ved Rådets direktiv 91/368/EØF, hvorved det foregående maskindirektiv, 89/392/EØF, blev ændret, og andre blev ophævet eller erstattet af bilag III til Rådets forordning (EF) nr. 807/2003. De resterende bestemmelser er forældede, og de relevante sikkerhedsbestemmelser er medtaget i elevatordirektivet (2014/33/EU).

8.

Det indre marked

Kommissionens beslutning 2009/767/EF af 16. oktober 2009 om fastlæggelse af foranstaltninger, der skal lette anvendelsen elektroniske procedurer ved hjælp af "kvikskranker" i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked

De forpligtelser og tekniske specifikationer i beslutning 2009/767/EF er nu omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og om ophævelse af direktiv 1999/93/EF og af Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/105 og (EU) 2015/1506. Derfor er beslutning 2009/767/EF forældet.

9.

Det indre marked

Kommissionens afgørelse 2011/130/EU af 25. februar 2011 om fastsættelse af mindstekrav ved behandling af elektronisk underskrevne dokumenter på tværs af grænserne foretaget af de kompetente myndigheder som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked

De forpligtelser og tekniske specifikationer i afgørelse 2011/130/EU er nu omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og om ophævelse af direktiv 1999/93/EF og af Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/105 og (EU) 2015/1506. Derfor er afgørelse 2011/130/EU forældet.

10.

Beskatning og told

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3510/80 af 23. december 1980 om definitionen af begrebet varer med oprindelsesstatus til brug ved anvendelsen af de toldpræferencer, der af Det europæiske økonomiske Fællesskab indrømmes visse varer fra udviklingslande

Kommissionens forordning er forældet efter gentagne reformer af præferenceoprindelsesreglerne. De seneste og ajourførte præferenceoprindelsesregler findes nu i forordning (EU) nr. 952/2013 (EU-toldkodeksen), delegeret forordning (EU) 2015/2446 og gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 (de to sidstnævnte forordninger erstatter gennemførelsesbestemmelserne til den tidligere toldkodeks fra 1992).

11.

Beskatning og told

Rådets forordning (EF) nr. 1147/2002 af 25. juni 2002 om midlertidig suspension af de autonome satser i den fælles toldtarif ved indførsel af visse varer med luftdygtighedsbeviser

Ophævelsen af denne rådsforordning vil blive foreslået sammen med det nye forslag til Rådets forordning om midlertidig suspension af de autonome satser i den fælles toldtarif ved indførsel af visse varer med godkendte frigivelsescertifikater.

12.

Beskatning og told

Kommissionens forordning (EF) nr. 209/2005 af 7. februar 2005 om opstilling af en liste over tekstilprodukter, for hvilke der ikke kræves noget oprindelsesbevis, når de overgår til fri omsætning i Fællesskabet

Denne kommissionsforordning er en gennemførelsesretsakt til Rådets forordning (EF) nr. 1541/98 af 13. juli 1998, der blev ophævet i 2011.

13.

Beskatning og told

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 70/2008/EF af 15. januar 2008 om papirløse rammer for told og handel

Udviklingen i toldlovgivningen og den høje detaljerings- og harmoniseringsgrad i forbindelse med fastsættelsen af de retlige forpligtelser til at anvende elektroniske systemer har overflødiggjort beslutningen af 2008 om e-told. Beslutningens nøglebestemmelser med undtagelse af artikel 4, stk. 4-7, er nu erstattet af beslutningen vedrørende enstrenget kontakt. Forberedelsen af et nyt retsgrundlag for enstrenget kontakt er påbegyndt, og der vil blive fremsat forslag samtidig med forslaget om at ophæve beslutning nr. 70/2008/EF.

14.

Beskatning og told

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/544/EU af 16. september 2011 om et fælles stof til afgiftsmærkning af gasolier og petroleum

Gennemførelsesafgørelsen vil blive erstattet af en ny fra 2017 og vil derfor samtidig blive ophævet.

15.

Transport

Rådets direktiv 89/629/EØF af 4. december 1989 om begrænsning af støjemissionen fra civile subsoniske jetfly

Vedtagelsen og gennemførelsen af direktiv 2006/93/EF, som muliggør en mere omfattende og streng tilgang, har overflødiggjort dette direktiv. I henhold til direktiv 89/629/EØF kunne støjende fly, der allerede var registreret i de enkelte medlemsstater, fortsat anvendes. Men det var ikke tilladt at nyregistrere sådanne støjende fly (nyregistreringsforbud). Ældre og støjende fly kunne derfor stadig anvendes. Ved direktiv 2006/93/EF blev der indført en fuldstændig udfasning af alle støjende fly, herunder de af direktiv 89/629/EØF omfattede, uanset om de allerede var registeret. Det betyd, at fly, der ikke kunne leve op til standarden, ikke længere havde lov at overflyve EU's luftrum og skulle slettes af de nationale registre.

16.

Transport

Rådets forordning (EØF) nr. 3572/90 af 4. december 1990 om ændring af visse direktiver, beslutninger og forordninger vedrørende transport ad vej, med jernbane og ad indre vandveje for at tage hensyn til Tysklands forening

De retsakter, som ændres ved forordningen, er eller er i færd med at blive ophævet. Når forordningen er blevet forældet, bør den ophæves.

Top