Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0591

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation

COM/2016/0591 final - 2016/0286 (COD)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2018

Bruxelles, den 14.9.2016

COM(2016) 591 final

2016/0286(COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation

(EØS-relevant tekst)

{SWD(2016) 303}
{SWD(2016) 304}


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslagets begrundelse og formål

I sin meddelelse af maj 2015 — En strategi for et digitalt indre marked i EU 1 ("strategien") — bebudede Kommissionen, at den ville fremlægge et forslag i 2016 om en ambitiøs gennemgang af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation. Formålet med gennemgangen er bl.a. at sikre en mere effektiv institutionel reguleringsramme for at gøre reglerne på teleområdet formålstjenlige som led i skabelsen af de rette vilkår for det digitale indre marked. Disse omfatter anvendelse af højkapacitetsnetforbindelser, mere koordineret forvaltning af frekvensressourcer til trådløse net og skabelse af lige vilkår for avancerede digitale net og innovative tjenester. Det blev understreget i meddelelsen, at med teknologiske og markedsmæssige vilkår, der hele tiden ændrer sig, bliver der behov for styrkede institutionelle rammer, og det bliver også nødvendigt at styrke den rolle, som Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation("BEREC") spiller.

I sin beslutning "På vej mod en akt for det digitale indre marked" 2 opfordrede Europa-Parlamentet Kommissionen til med henblik på en yderligere integration af det digitale indre marked at sikre, at mere effektive institutionelle rammer er på plads. Dette kan den gøre ved at styrke BEREC’s rolle, kapacitet og beslutninger med henblik på i) at opnå en konsekvent anvendelse af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation, ii) at sikre et effektivt tilsyn fra BEREC's side med det indre markeds udvikling og iii) at bistå det med at bilægge grænseoverskridende tvister. Europa-Parlamentet understregede også i denne forbindelse behovet for at forbedre de finansielle og menneskelige ressourcer og for at styrke BEREC's styringsstruktur yderligere.

Dette forslag skal sammenholdes med forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation ("direktivet"). I nævnte forslag overdrages BEREC yderligere opgaver, der kan bidrage til at sikre, at reguleringsrammen gennemføres konsekvent. Dette vil ligeledes medvirke til at fremme udviklingen af markedet for elektronisk kommunikation i hele Unionen. Desuden vil BEREC også bidrage til at fremme adgang til og anvendelse af højkapacitetsdataforbindelser, konkurrencen inden for udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester samt EU-borgernes interesser. Dette forslag sigter mod at styrke BEREC's institutionelle rolle og dets styringsstruktur ved at gøre det til et agentur med henblik på at ruste det til at udføre sine fremtidige opgaver.

Siden BEREC og BEREC-kontoret ("BEREC-kontoret") indledte deres virksomhed i 2010 og blev fuldt funktionsdygtige i 2011, har de bidraget positivt til en konsekvent gennemførelse af reguleringsrammen. De har også ydet værdifuld teknisk ekspertise til de nationale tilsynsmyndigheder og EU's institutioner. Forordning (EU) 2015/2120 har for nylig fastlagt yderligere opgaver for BEREC. Disse består i at udarbejde retningslinjer for gennemførelsen af de nationale tilsynsmyndigheders forpligtelser med hensyn til åben internetadgang samt at afgive udtalelser om udkast til gennemførelsesretsakter, der skal vedtages af Kommissionen, for så vidt angår EU-dækkende roaming og visse rapporteringsforpligtelser. Med det forslag til direktiv, som ledsager dette forslag, overdrages BEREC yderligere nye opgaver som f.eks. at spille en større rolle i høringsmekanismen for markedsregulerende retsmidler, at udstikke retningslinjer for nationale tilsynsmyndigheder vedrørende geografiske undersøgelser, at udvikle fælles tilgange til at imødekomme transnational efterspørgsel fra slutbrugere, at afgive udtalelser om udkast til nationale foranstaltninger om tildeling af brugsret til frekvensressourcer ("peer review" af frekvensressourcer) og at oprette et register over den ekstraterritoriale anvendelse af numre og grænseoverskridende ordninger og et andet register over udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.

BEREC og BEREC-kontoret har fået en væsentlig større rolle, navnlig i grænseoverskridende spørgsmål (som f.eks. maskine-til-maskine (M2M)-tjenester eller transnational efterspørgsel fra virksomhedsbrugere), og indhøstet erfaringer med henblik på at sikre en konsekvent gennemførelse af reguleringsrammen. Det forekommer hensigtsmæssigt og nødvendigt at bygge på denne erfaring ved at lægge dem sammen til et fuldgyldigt agentur. Det nye agentur, som får et bredere mandat, bør fortsætte BEREC's arbejde og fortsætte med at samle ekspertise fra de nationale tilsynsmyndigheder. Da BEREC's mærkeidentitet allerede er veletableret, og da vi søger at bygge videre herpå, samt i lyset af de ikke ubetydelige omkostninger ved at skifte navn, bør det nye agentur beholde navnet BEREC.

Ved at styrke BEREC's rolle inden for elektronisk kommunikation og ved at sigte mod at tilpasse BEREC's struktur og styring, drift, programmering og ansvarlighed til den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om decentraliserede agenturer af 19. juli 2012 ("den fælles tilgang") 3 sikrer vi, at forslaget medvirker til at fremme Unionens prioriteter.

Sammenhæng med de gældende regler på samme område

BEREC's klare mål øger synergieffekten mellem dette forslag og de øvrige initiativer, der indgår i strategien for det digitale indre marked. Dette skyldes, at konnektivitetstjenester, der leveres via elektroniske kommunikationsnet, danner grundlag for distributionen af digitale produkter og tjenester.

Forslaget supplerer den eksisterende sektorspecifikke regulering. BEREC's foreslåede frekvensressourceopgaver tager hensyn til de eksisterende instrumenter på området, navnlig frekvenspolitikbeslutning nr. 676/2002/EF, afgørelse 2002/622/EF om nedsættelse af en frekvenspolitikgruppe og afgørelse nr. 243/2012/EU om indførelse af et flerårigt radiofrekvenspolitikprogram.

I BEREC-forordningen indarbejdes også de opgaver, som BEREC blev pålagt i den nyligt vedtagne forordning (EU) 2015/2120, som fastsætter regler for at sikre adgang til det åbne internet og afskaffe roamingtillæg.

Inden udgangen af 2016 forventes Kommissionen at fremlægge et forslag om gennemgang af direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation 4 . Det kan blive nødvendigt at justere anvendelsesområdet for det foreliggende forslag til forordning i lyset af resultatet af det kommende gennemgåede forslag.

Formålet med dette forslag er at give BEREC en styringsstruktur og et mandat, der er hensigtsmæssige og effektive, og de værktøjer, som det skal bruge for at sikre en konsekvent gennemførelse af reguleringsrammen. I den forbindelse supplerer det andre retlige og politiske instrumenter inden for elektronisk kommunikation.

BEREC kan om nødvendigt udføre sine opgaver i samarbejde med andre EUorganer, agenturer, kontorer og rådgivende grupper, navnlig Frekvenspolitikgruppen, Det Europæiske Databeskyttelsesråd, gruppen af europæiske tilsynsmyndigheder for audiovisuelle medietjenester og Den Europæiske Unions Agentur for Net og Informationssikkerhed, samt med de eksisterende udvalg (som f.eks. Kommunikationsudvalget og Frekvensudvalget).

Sammenhæng med Unionens politik på andre områder

Strategien for det digitale indre marked er en af den nye Kommissions 10 prioriteter, der blev fastlagt i 2014. Forslaget er også i overensstemmelse med Kommissionens øvrige topprioriteter, navnlig andre initiativer med henblik på at gøre det indre marked stærkere og mere retfærdigt og at stimulere investeringer, skabe job og fremme bæredygtig vækst.

Nogle af BEREC's opgaver bygger på og supplerer gældende EU-ret på flere områder. En sådan opgave er at afgive udtalelser om udkast til nationale foranstaltninger vedrørende det indre markeds procedurer for markedsregulering. Disse vil fortsat være baseret på konkurrencerettens principper. En anden sådan opgave er at fastlægge retningslinjer for geografiske undersøgelser af etablering af net. Disse kan også give nyttige oplysninger i statsstøttehenseende og styrke sammenhængen mellem de to politikker.

Forslaget har desuden til formål at gøre BEREC til et decentraliseret EUagentur og bringer det i overensstemmelse med principperne i den fælles tilgang.

Overholdelse af forpligtelser i international lovgivning

BEREC kan om nødvendigt i forbindelse med udførelsen af sine opgaver samarbejde med kompetente myndigheder i tredjelande og/eller internationale organisationer. Dette samarbejde bør baseres på samarbejdsaftaler, som bør respektere EU's internationale forbindelser, og bør ikke skabe retlige forpligtelser for Unionen og dens medlemsstater.

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

Retsgrundlag

Forslaget bygger på traktatens artikel 114, eftersom det vedrører udviklingen og funktionen af det indre marked for elektronisk kommunikation.

Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)

Unionen er nødt til at handle for at rette op på inkonsistens i anvendelsen af de nuværende rammer og manglerne i den nuværende institutionelle struktur samt inkonsistens i fordelingen af ansvarsområder mellem medlemsstaterne, de nationale tilsynsmyndigheder og Kommissionen. Markedsfragmenteringen er ikke det eneste årsagselement i den nuværende reguleringsstruktur i Unionen. Det har dog vist sig i de seneste år, at manglende konsekvens i reguleringen inden for telekommunikation i hvert fald delvis skyldes den nuværende institutionelle struktur og den måde, hvorpå de forskellige institutionelle aktører (navnlig de nationale tilsynsmyndigheder, BEREC og Kommissionen) arbejder sammen og kan påvirke resultatet af reguleringen. At give BEREC øgede beføjelser på området for forudgående markedsregulering vil øge retssikkerheden og bidrage til reguleringskonsekvens.

Markedsudviklingen og den teknologiske udvikling betyder også, at der er en række grænseoverskridende aspekter, der kræver reguleringsmæssig konsekvens i alle medlemsstater. Et EU-organ kan bedre håndtere disse aspekter end de enkelte medlemsstater. Dette gælder navnlig for tjenester som M2M. Disse tjenester bør leveres på en sådan måde, at de gnidningsløst kan krydse nationale grænser. Der er også stadig nationale hindringer for grænseoverskridende levering af erhvervskommunikationstjenester. Dette er en forspildt mulighed for det indre markeds funktion og udvikling.

Det er en fælles interesse at sikre en harmoniseret, konsekvent og effektiv gennemførelse af reguleringsrammen med støtte fra BEREC. Målene for dette forslag kan derfor ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne. De kan bedre nås på EU-plan. Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union.

Proportionalitetsprincippet

Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, navnlig med hensyn til mål og opgaver for BEREC. Det har til formål at sikre en konsekvent gennemførelse af reguleringsrammen og dermed bidrage til udvikling af markedet for elektronisk kommunikation i hele Unionen, fremme af adgangen til og anvendelsen af både faste og mobile højkapacitetsdataforbindelser, af konkurrencen inden for udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og af EU-borgernes interesser. BEREC bør bistå Kommissionen og de nationale tilsynsmyndigheder, udstikke retningslinjer for at sikre konsekvens i de nationale tilsynsmyndigheders foranstaltninger, afgive udtalelser gennem det indre markeds effektive procedurer for udkast til nationale foranstaltninger, føre registre over net- og tjenesteudbydere og numre med ekstaterritorial anvendelse samt træffe bindende afgørelser om to grænseoverskridende spørgsmål: identifikation af transnationale markeder og en skabelon for kontraktresuméer. BEREC får næsten bindende beføjelser i forbindelse med det indre markeds procedurer for udkast til nationale foranstaltninger til markedsregulering (dobbeltsikringssystemet) og fastsættelsen af en enkelt maksimumstermineringstakst for Unionen.

Det nye agentur bør fortsætte BEREC's arbejde og fortsat samle ekspertise fra de nationale tilsynsmyndigheder, der er centrale for agenturets arbejde og er medlemmer af dets bestyrelse. De nationale tilsynsmyndigheder vil fortsat gøre hovedparten af arbejdet med at gennemføre reguleringsrammen.

Navnlig med hensyn til adgangsregulering er de nationale tilsynsmyndigheder fortsat ansvarlige for at sikre, at markedssvigt håndteres med passende retsmidler, og at regulering bidrager til at opfylde de fælles politikmål. De foreslåede regler giver tilsynsmyndighederne yderligere værktøjer til at tackle de nuværende konnektivitetsudfordringer, men måden, hvorpå de skal anvendes, afhænger af nationale forhold, som det tilkommer de nationale myndigheder at vurdere. Baggrunden for en målrettet styrkelse af myndighedernes tilsyn, især ved at give BEREC en større rolle i forbindelse med en sådan tilsynsproces, er den åbenlyst manglende konsekvens i anvendelsen af de eksisterende regler, i og med at konsekvens er afgørende for et velfungerende indre marked.

Frekvensforvaltning henhører også fortsat under medlemsstaternes kompetenceområde. De foreslåede regler udgør en overordnet ramme for en sammenhængende forvaltning af frekvensressourcer i hele Unionen, mens medlemsstaterne kan anvende reglerne under hensyntagen til nationale forhold. I betragtning af de betydelige grænseoverskridende virkninger af forvaltningen af frekvensressourcer og dens bredere indvirkning på konnektiviteten på det indre marked er der behov for visse koordineringsprocedurer på EU-plan.

Da der er tale om en forordning, kommer det foreslåede instrument til at gælde umiddelbart i Unionen. De finansielle og administrative byrder for Unionen, nationale regeringer og økonomiske aktører begrænses derfor mest muligt og står i rimeligt forhold til forslagets mål. Det øger proportionaliteten i den nuværende situation, hvor der blev oprettet et EU-agentur hovedsageligt for at støtte BEREC. Det sikrer, at det nye agentur skaber yderligere merværdi og er i overensstemmelse med EU's politiske prioriteter, navnlig strategien for det digitale indre marked.

I lyset af målene med forslaget og i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå de tilstræbte mål.

Valg af retsakt

Kun en forordning, der gælder umiddelbart, kan foreskrive oprettelse af et decentraliseret EU-agentur og fastsættelse af dets opgaver og mål og således bibringe den nødvendige grad af effektivitet og ensartethed, der er nødvendig for at gennemføre reguleringsrammen.

Den samme type retsakt blev valgt til oprettelse af BEREC og dets støttekontor (forordning (EF) nr. 1211/2009). Nærværende forordning sigter mod at ændre og udvide bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1211/2009. Eftersom der skal foretages væsentlige ændringer, bør nævnte retsakt af klarhedshensyn ophæves og afløses.

3.RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

Efterfølgende evalueringer/kvalitetskontrol af gældende lovgivning

Kommissionen har foretaget en efterfølgende evaluering ("Refit") med en vurdering af effektiviteten, relevansen, konsistensen og merværdien på EU-plan af BEREC-forordningen og de øvrige dele af reguleringsrammen. Den peger på områder, hvor der er mulighed for forenkling, uden at målene derved anfægtes. En forudgående evaluering af BEREC og dets støttekontor 5 blev også gennemført i 2012-2013 i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EF) nr. 1211/2009. Resultaterne er blevet indarbejdet i den efterfølgende evaluering.

Overordnet set konkluderes det i det arbejdsdokument, der ledsager forslaget og vurderer, hvor målrettet reguleringen i de nuværende regler er, at rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation i vidt omfang har nået deres overordnede mål om at sikre en konkurrencedygtig sektor, der leverer betydelige fordele for slutbrugerne. De vigtigste specifikke mål — fremme af konkurrence, udvikling af det indre marked og inddragelse af slutbrugernes interesse — er fortsat relevante. Det forekommer imidlertid nødvendigt at gennemgå reguleringsrammen, herunder BEREC-forordningen, for at opfylde det voksende behov for øget konnektivitet på det digitale indre marked og strømline bestemmelserne under hensyntagen til markedsudviklingen og den teknologiske udvikling.

Resultaterne i henhold til de specifikke evalueringskriterier kan sammenfattes som følger.

Relevans — For så vidt angår andre vigtige institutionelle aktørers rolle og funktion, skal BEREC i overensstemmelse med de gældende bestemmelser forfølge målene i rammen. Det skal navnlig sikre en konsekvent gennemførelse af reguleringsrammen for at bidrage til udviklingen af det indre marked og gøre det mere velfungerende. Med dette mål og BEREC's bredere mandat er dets relevans voksende, selv om der ikke var konsensus i den offentlige høring om, hvordan denne voksende relevans skal afspejles i reguleringen.

Effektivitet — Der var delte holdninger i den offentlige høring til undersøgelsen af telekommunikationssektoren, for så vidt angår effektiviteten af BEREC's rolle med hensyn til at støtte konsekvente resultater. Nogle betragter BEREC's uafhængige tekniske rådgivning og dets rolle i markedsanalyseprocessen i et positivt lys. Andre mener, at dets struktur som en sammenslutning af nationale tilsynsmyndigheder uden status som juridisk person undergraver BEREC's incitamenter til at arbejde for at nå målene for det indre marked i forhold til de individuelle eller kollektive mål for dets nationale medlemmer. Respondenterne sagde, at BEREC er nødt til at være mere proaktiv, for så vidt angår centrale emner. De sagde også, at BEREC som følge af sin nuværende institutionelle struktur ofte vælger større fleksibilitet eller den laveste fællesnævner i stedet for at vedtage en harmoniseret tilgang til det indre marked.

BEREC har, for så vidt angår sine nuværende opgaver, i lyset af udtalelsen om gennemgangen af EU's rammebestemmelser for elektronisk kommunikation 6 , identificeret nogle områder, hvor det kunne komme til at spille en større rolle. F.eks. et bredere anvendelsesområde for BEREC's udtalelser i henhold til artikel 7 og 7a, spørgsmål af grænseoverskridende karakter (såsom international roaming), benchmarking af internetadgangstjenesternes kvalitet på EU-plan og udarbejdelse af tekniske retningslinjer.

For så vidt angår tilpasning af BEREC-kontorets mål som et EU-agentur til Unionens nuværende prioriteter, konkluderedes det i evalueringen, at ved at støtte BEREC, burde de funktioner, der hidtil er blevet varetaget af BEREC-kontoret, i sidste instans bidrage til udviklingen af det indre marked og en konsekvent gennemførelse af reglerne. Ikke desto mindre er det en unik situation, at der oprettes et agentur udelukkende som en støttefunktion for et andet tilsynsorgan, der er oprettet i henhold til EU-lovgivningen. Dette indebærer en række udfordringer, fordi BEREC-kontoret trods sine relativt begrænsede funktioner skal følge de samme detaljerede regler, der finder anvendelse på alle Unionens decentraliserede agenturer (for så vidt angår finansiering, personale/gennemførelsesbestemmelser, indkøb, rapporteringskrav osv.).

Nyttevirkning — Det har ikke været muligt at foretage en præcis omkostningsberegning, men evalueringen har vist, at fordelene ved rammen — for de fleste aktører, slutbrugere og samfundet som helhed — langt overstiger omkostningerne ved at gennemføre den.

I mange henseender er BEREC-kontoret ikke i overensstemmelse med principperne i den fælles tilgang. Kontorets begrænsede opgaver og størrelse i forhold til andre EU-agenturer har negative konsekvenser med henblik på at tiltrække og fastholde personale, og for så vidt angår organisatoriske aspekter. Den nuværende todelte struktur medfører også ineffektivitet. Selv om det er vanskeligt at kvantificere en sådan ineffektivitet, er den todelte struktur en kilde til komplikationer og udgør en administrativ byrde; f.eks. skal der vedtages to særskilte årsberetninger og to arbejdsprogrammer — en/et af repræsentantskabet for BEREC og en/et af kontorets forvaltningsudvalg.

I evalueringen påpeges en række aspekter, der kunne forenkles og strømlines (delegation af ansættelsesmyndighedsbeføjelser, længere mandat til formanden eller mulighed for forlængelse, flertalsregler, tilstrækkelige ressourcer, strømlining af forvaltningsudvalget og længere høringsperioder eller en tofaset høringsprocedure for vigtige politiske spørgsmål).

EU-merværdi — EU-merværdien ved oprettelse af BEREC, navnlig med hensyn til rådgivning af EU-institutionerne, er knyttet til funktionen af det indre marked for elektronisk kommunikation. Dette opfattes generelt positivt, men der sættes af og til spørgsmålstegn ved BEREC's effektivitet. Hvis det var mere effektivt, ville det øge dets merværdi. Merværdien af kontoret som et EU-agentur, der støtter BEREC, er et andet relevant aspekt.

Konsistens — De forskellige instrumenter, der udgør reguleringsrammen, har overordnet set suppleret hinanden. Evalueringen har imidlertid identificeret et begrænset antal eksempler på intern inkonsistens som f.eks. misforholdet mellem de opgaver, der påhviler de uafhængige nationale tilsynsmyndigheder, og BEREC's opgaver. Dette skyldes, at BEREC undertiden forventes at afgive udtalelser på EU-plan inden for områder, hvor ikke alle dets nationale tilsynsmyndigheders medlemmer er kompetente på nationalt plan. Evalueringen har også vist, at koordineringen mellem BEREC og Kommissionen ved flere lejligheder har været en udfordring. Dette var tilfældet med hensyn til informering af og indhentning af information fra BEREC og støttekontoret om termineringstakster og roaming. Der er plads til forbedringer, således at hver enkelt organisation kan udføre sine opgaver effektivt.

Høringer af interesserede parter

Der blev iværksat en 12-ugers åben offentlig høring den 11. september 2015 med henblik på at få input til evalueringen af de nuværende regler og at indhente synspunkter om mulige tilpasninger af rammen i lyset af markedsudviklingen og den teknologiske udvikling. Den omfattede en generel evaluering af den nuværende ramme og en detaljeret evaluering og gennemgang af de specifikke dele af rammen. Det drejer sig om:

regulering af netadgang

forvaltning af frekvensressourcer og trådløs netforbindelse

sektorspecifik regulering af kommunikationstjenester

forsyningspligtregler

institutionel struktur og styring.

Høringen var både bred og detaljeret med omfattende input fra forbrugere, udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, nationale og europæiske operatørsammenslutninger, civilsamfundsorganisationer, radio- og TV-selskaber, teknologiudbydere, internet og onlinetjenesteudbydere, virksomheder, der er afhængige af konnektivitet, og bredere aktører i den digitale økonomi, nationale myndigheder på alle niveauer, nationale tilsynsmyndigheder og andre interesserede aktører. Der kom input fra aktører, der er berørt af politikken, aktører, der skal gennemføre den, og aktører, der har en erklæret interesse i politikken. Høringen modtog i alt 244 onlinesvar fra aktører i alle medlemsstater og fra lande uden for Unionen. Halvvejs blev der foretaget en offentlig høring den 11. november 2015.

Ud over den offentlige høring bidrog BEREC selv til evalueringen og gennemgangen og offentliggjorde sin udtalelse i december 2015 7 . Frekvenspolitikgruppen afgav også udtalelse om strategien for det digitale indre marked og gennemgangen af rammebestemmelserne 8 .

Følgende tendenser fremgik af høringsprocessen.

God konnektivitet opfattes som en nødvendig betingelse for det digitale indre marked. Mange respondenter fremhævede behovet for politiske foranstaltninger og mulige justeringer af de nuværende politiske værktøjer og reguleringsværktøjer for at støtte udbygningen af infrastruktur i overensstemmelse med fremtidige behov.

En række respondenter sagde, at den nuværende reguleringsramme ikke er til megen gavn for det indre marked. Der er en generel opfattelse af, at der er behov for at tilpasse reguleringsrammen til den nuværende markedsdynamik. Der var ikke desto mindre mange respondenter, som erkendte, at liberaliseringen af telekommunikationsmarkederne har forbedret situationen, navnlig for så vidt angår fordele for slutbrugerne og konkurrence på de fleste nationale markeder.

For så vidt angår frekvensressourcer, anerkendte respondenterne betydningen af trådløse netforbindelser og trådløst bredbånd. Generelt søger industrien, som går ind for en mere koordineret tilgang, yderligere sikkerhed for investeringer og muligheder for at udvikle ny mobil og trådløs kommunikation, herunder 5G, i hele Unionen.

Mens det anerkendes bredt, at de nationale tilsynsmyndigheder og de myndigheder, som forvalter frekvensressourcer, har en fortsat rolle, understregede næsten halvdelen af respondenterne, at den institutionelle struktur på EU-plan bør justeres med henblik på bedre retssikkerhed og ansvarlighed. De argumenterede for følgende ændringer:

en klarere fordeling af beføjelser mellem de forskellige institutioner (for at undgå overlapning)

at sikre, at institutioner er politisk og retligt ansvarlige for deres afgørelser

en høj grad af gennemsigtighed i beslutningsprocessen (større inddragelse af aktører).

Som led i evalueringsprocessen har Kommissionen også bestilt en række undersøgelser. De omfattede offentlige workshops, som gav aktører mulighed for at fremsætte bemærkninger og give feedback på det igangværende evalueringsarbejde.

Den 6. april 2016 blev der afholdt en offentlig workshop for at validere de foreløbige resultater af en undersøgelse foretaget af WIK, IDATE og Deloitte om "regulatory, in particular access, regimes for network investments models in Europe" (SMART 2015/0002).

Den 2. maj 2016 blev der afholdt en offentlig workshop for at validere de foreløbige resultater af en undersøgelse foretaget af WIK, CRIDS og Cullen om "Substantive issues for review in the areas of market entry, management of scarce resources and general end-user issues" (SMART 2015/0003).

Indhentning og brug af ekspertbistand

Kommissionen benyttede følgende eksterne ekspertrådgivning:

- Politikanbefalinger fra andre EU-institutioner, navnlig Europa-Parlamentet 9 og Det Europæiske Råd 10 .

- Tre undersøgelser:

"Support for the preparation of the impact assessment accompanying the review of the regulatory framework for e-communications" (SMART 2015/0005)

"Regulatory, in particular access, regimes for network investment models in Europe" (SMART 2015/0002)

"Substantive issues for review in the areas of market entry, management of scarce resources and general consumer issues" (SMART 2015/0003).

- Desuden har en række andre undersøgelser givet input til gennemgangen. Disse undersøgelser er opført i punkt 6.1.4 i konsekvensanalysen.

- Et ekspertpanel på højt niveau som led i undersøgelse SMART 2015/0005 11 .

Konsekvensanalyse

Resuméet af konsekvensanalysen og den positive udtalelse fra Udvalget for Forskriftskontrol findes på Kommissionens websted 12 .

Følgende styringsvalgmuligheder er blevet undersøgt. Valgmulighed 3 er den foretrukne valgmulighed, selv om tilpasningen af BEREC's struktur til den fælles tilgang også behandles i valgmulighed 2 13 .

Valgmulighed 1 — Ingen ændring — referencescenarie

Denne mulighed er baseret på de nuværende bestemmelser. Den aktuelle manglende passende harmonisering af de nationale tilsynsmyndigheders beføjelser har en indvirkning. Dette skyldes, at lovgiveren har givet BEREC en rolle på områder, hvor kompetencen på nationalt plan ikke er harmoniseret for dets medlemmer, såsom bilæggelse af grænseoverskridende tvister.

Valgmulighed 2 — Udvidet rådgivende rolle og øgede beføjelser

Denne valgmulighed indeholder nogle tilpasninger af de nuværende regler på grundlag af erfaringerne med gennemførelsen af rammen i de seneste år og af Refit-øvelsen, navnlig en styrkelse af de uafhængige nationale tilsynsmyndigheders rolle ved fastlæggelse af et minimumssæt af beføjelser til disse nationale tilsynsmyndigheder i hele Unionen.

På EU-plan bør BEREC udvide sin rådgivende rolle til at omfatte områder, hvor de uafhængige nationale tilsynsmyndigheder er ansvarlige, for at bringe sine opgaver i overensstemmelse med de nationale tilsynsmyndigheders. For at gøre BEREC's styringsstruktur mere effektiv og dermed sikre en mere stabil forvaltning, tilpasses den og bringes nøje i overensstemmelse med den fælles tilgang. Dette betyder, at et organ med status som juridisk person kommer til at varetage reguleringsfunktioner i BEREC-regi.

Der ville blive nedsat en ny bestyrelse til at overvåge de overordnede retningslinjer for agenturets aktiviteter, som afløser det nuværende repræsentantskab og forvaltningsudvalget. Der planlægges indført en mere stabil styringsstruktur ved at udpege en formand (der skal vælges blandt medlemmerne af bestyrelsen) for en længere periode (i øjeblikket er mandatperioden på et år). Den administrerende direktør får flere beføjelser end den nuværende administrerende direktør for kontoret og vil blive valgt på grundlag af en liste over kandidater foreslået af Kommissionen efter en åben udvælgelsesprocedure som fastsat i den fælles tilgang og som i andre agenturer.

Valgmulighed 3 — Rådgivende rolle med visse prænormative beføjelser og bedre markedstilsynsproces og tildeling af brugsret til frekvensressourcer

Denne valgmulighed indeholder de fleste aspekter fra valgmulighed 2, navnlig minimumssættet af harmoniserede beføjelser (herunder en beføjelse til at fastlægge de regulerende og markedsformende aspekter af elektroniske kommunikationsnet og tjenesters tildeling af brugsret til frekvensressourcer) og koordineringen af de nationale tilsynsmyndigheders og BEREC's opgaver samt en betydelig tilpasning af BEREC's styringsstruktur til den fælles tilgang.

BEREC vil blive pålagt yderligere opgaver som f.eks. beføjelse til at vedtage bindende afgørelser om identifikation af transnationale markeder og om en skabelon for kontraktresuméer, næsten bindende beføjelser i forbindelse med det indre markeds procedurer for udkast til nationale foranstaltninger til markedsregulering (dobbeltsikringssystemet - se nedenfor) og fastsættelsen af en enkelt maksimumstermineringstakst for Unionen samt udstedelse af retningslinjer på en række områder: geografiske undersøgelser, fælles tilgange til at imødekomme grænseoverskridende efterspørgsel, minimumskriterier for standardtilbud, fælles kriterier for forvaltning af nummerressourcer, tjenestekvalitetsparametre, anvendte målemetoder og de tekniske detaljer i den omkostningsmodel, der skal anvendes af de nationale tilsynsmyndigheder ved fastsættelse af de maksimale symmetriske termineringstakster. BEREC vil også få beføjelser til at anmode om informationer direkte fra aktører.

BEREC får også ansvaret for at oprette et register over den ekstraterritoriale anvendelse af numre og grænseoverskridende ordninger og et andet register over udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. Det skal også bistå Kommissionen og de nationale tilsynsmyndigheder på standardiseringsområdet ved at hjælpe dem med at identificere en trussel mod end-to-end-forbindelser eller mod effektiv adgang til alarmtjenester. Dette kunne gøres ved at pålægge eksisterende standarder og fastsætte nye standarder.

For at forbedre den nuværende situation, hvor Kommissionen og BEREC kun har ikke-bindende beføjelser, for så vidt angår retsmidler, foreslås et dobbeltsikringssystem. I forbindelse med et sådant system kunne Kommissionen, hvis BEREC og Kommissionen har samme holdning til det udkast til retsmidler, de nationale tilsynsmyndigheder foreslår, kræve, at de nationale tilsynsmyndigheder ændrer udkastet til foranstaltning eller trækker det tilbage, og om nødvendigt genanmelder markedsanalysen. Der vil også blive indført et "peer review"-system i BEREC som en ny koordineringsmekanisme, der skal forbedre effektiviteten og konsistensen mellem medlemsstaterne, for så vidt angår reguleringsmæssige markedsaspekter af tildeling af brugsret til frekvensressourcer.

Valgmulighed 4 — EU-tilsynsmyndighed med visse gennemførelsesbeføjelser

Her undersøges muligheden for at oprette en europæisk tilsynsmyndighed i form af et styrket agentur med de nødvendige ressourcer til at kunne påtage sig gennemførelsesbeføjelser, herunder tilsyns- og håndhævelsesbeføjelser. Det kunne handle med bindende beføjelser på områder, hvor det er nødvendigt for at sikre en ensartet gennemførelse af EU-reglerne. Et eksempel på et sådant område er nye EU-dækkende eller globale tjenester, der i øjeblikket er stort set uregulerede eller underlagt uklare reguleringsrammer (M2M, OTT og andre områder af stor betydning for Unionen som f.eks. roaming eller transnationale markeder).

For så vidt angår frekvensressourcer, ville der også være en indledende peer review-mekanisme med deltagelse af EU-tilsynsmyndigheden, eventuelt med vetoret for Kommissionen. EU-tilsynsmyndigheden kunne også koordinere bindende EU-dækkende tildelingsprocedurer for specifikke frekvensbånd. Endelig ville agenturet også institutionalisere en god kontormæglingstjeneste for grænseoverskridende interferens og reguleringsspørgsmål.

Målrettet regulering og forenkling

De politiske foranstaltninger, der foreslås under den foretrukne valgmulighed, er i tråd med Refitdagsordenen, fordi de har til formål at forenkle og mindske den administrative byrde i overensstemmelse med resultaterne af evalueringen af Refitpotentialet i gennemgangen. Flere af de foreslåede ændringer i styringen og på andre politikområder sigter mod at gøre reglerne klarere, at sætte parterne i stand til let at forstå deres rettigheder og pligter og at undgå overregulering og administrative byrder.

Forslaget indeholder en række ændringer, der ville bringe BEREC i overensstemmelse med den fælles tilgang og strukturen i andre EU-agenturer med henblik på at opnå en mere effektiv og strømlinet institutionel struktur og tage højde for Refitevalueringen. Forslaget om, at BEREC skal blive et decentraliseret EU-agentur, burde føre til et vist niveau af effektivitetsforøgelser og synergier for delvis at opveje behovet for yderligere ressourcer til at udføre de nye opgaver, som BEREC pålægges.

- Der oprettes et decentraliseret EU-agentur med passende struktur og styring, mandat og beføjelser. Dette vil styrke den juridiske og den politiske ansvarlighed, fordi alle afgørelser (reguleringsmæssige, administrative, finansielle osv.) nu vil blive vedtaget inden for rammerne af et EU-agentur med status som juridisk person.

- Styringsstrukturen vil blive forenklet ved at udskifte de to nuværende forvaltningsstrukturer (repræsentantskabet for reguleringsafgørelser og forvaltningsudvalget for administrative og finansielle afgørelser) med én bestyrelse. Dette vil mindske den administrative byrde ved at sætte en stopper for de nuværende overlappende dagsordener, arbejdsprogrammer, årsberetninger, dokumentregistre, udpegelser af medlemmer osv.

- Der vil blive udnævnt en administrerende direktør som leder af agenturet, der skal være BEREC's repræsentant i retlig henseende og ansvarlig for udførelsen af de opgaver, som pålægges agenturet. Den pågældende får navnlig delegerede "ansættelsesmyndighedsbeføjelser". Dette vil gøre forvaltningen af agenturets personale mere effektiv (i henhold til den nuværende BEREC-forordning tildeles disse beføjelser næstformanden, hvis mandatperiode er på et år, og de kan ikke uddelegeres/videredelegeres).

- Formanden for bestyrelsen (fire år med mulighed for forlængelse, i øjeblikket et år) og den administrerende direktør (fem år med mulighed for forlængelse, i øjeblikket tre år med mulighed for forlængelse) får en længere mandatperiode for at sikre den nødvendige kontinuitet og stabilitet.

Konklusionen er, at BEREC bliver bedre rustet til at bistå Kommissionen og de nationale tilsynsmyndigheder, og at der opnås effektivitetsforøgelser på de områder, der er nævnt ovenfor. Dette forslag bidrager til et effektivt EU-system af tilsynsmyndigheder på det digitale indre marked og burde yde den nødvendige støtte til en effektiv gennemførelse af de gennemgåede rammebestemmelser for telekommunikation.

Grundlæggende rettigheder

I forslaget tages der også i fuld udstrækning hensyn til de grundlæggende rettigheder og principper, som anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. De foreslåede foranstaltninger, herunder oprettelsen af BEREC, har navnlig til formål at forbedre konnektiviteten med et ajourført sæt af slutbrugerbeskyttelsesregler. Dette vil ligeledes sikre ikkediskriminerende adgang til indhold og tjenester, herunder offentlige tjenester. Det vil også bidrage til at fremme ytrings- og erhvervsfrihed og sætte medlemsstaterne i stand til at overholde chartret med betydelig lavere omkostninger i fremtiden.

4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

BEREC, der skal oprettes på grundlag af allerede eksisterende BEREC og BEREC-kontor, får en række opgaver, der har til formål at sikre en konsekvent gennemførelse af reguleringsrammen og dermed bidrage til udviklingen af markedet for elektronisk kommunikation i hele Unionen, fremme af adgang til og anvendelse af højkapacitetsdataforbindelser for alle EU-borgere og virksomheder, af konkurrencen inden for udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og af EU-borgernes interesser.

De samlede økonomiske ressourcer, der er nødvendige, for at BEREC kan opfylde sin mission, udgør 14,135 mio. EUR for perioden 2019-2020 14 . Ud over bidraget fra Unionen kan BEREC opkræve gebyrer for publikationer og andre tjenester, bidrag fra tredjelande eller tredjelandes tilsynsmyndigheder for elektronisk kommunikation, der deltager i BEREC's arbejde, og modtage frivillige bidrag fra medlemsstaterne og de nationale tilsynsmyndigheder 15 .

Det nye agentur forventes i fremtiden at fortsætte de nuværende aftaler om levering af tjenesteydelser med Kommissionen (regnskabsfører og anvendelse af visse applikationer og værktøjer) og med andre EU-agenturer (især med ENISA, for så vidt angår off-site lagring af backupdata og den interne kontrolkoordinator), der kan blive udvidet til at omfatte nye områder for at opnå yderligere effektivitetsforøgelser og synergier.

Ud over det nuværende antal ansatte bør BEREC kalkulere med 11 kontraktansatte og 7 udstationerede nationale eksperter, så det når op på i alt 44 ansatte ved udgangen af perioden 2019-2020 16 . På grundlag af konsekvensanalysen og uden at foregribe den næste FFR anslås det samlede ekstra personale, der er nødvendigt, for at BEREC kan udføre sine nye opgaver i henhold til det udvidede mandat, til 34 FTÆ, så BEREC når op på et samlet personale på 60 FTÆ ved udgangen af gennemførelsesperioden 2019-2022.

5.ANDRE FORHOLD

Planer for gennemførelsen og foranstaltninger til overvågning, evaluering og rapportering

I overensstemmelse med den fælles tilgang fastlægges det i dette forslag, at Kommissionen skal foretage en evaluering senest fem år efter denne forordnings ikrafttrædelse og derefter hvert femte år for i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer at vurdere BEREC's resultater i forhold til dets mål, mandat, opgaver og beliggenhed. Evalueringen bør navnlig undersøge det mulige behov for at ændre BEREC's mandat og de finansielle følger af en sådan ændring. Hvis Kommissionen finder, at der ikke længere er grund til at videreføre BEREC med de mål, det mandat og de opgaver, BEREC er tillagt, kan den foreslå, at denne forordning ændres eller ophæves. Kommissionen skal aflægge rapport om resultaterne af evalueringen til Europa-Parlamentet, Rådet og bestyrelsen. Resultaterne af evalueringen skal offentliggøres.

BEREC skal også udarbejde årlige aktivitetsrapporter for at evaluere resultaterne af sine aktiviteter i løbet af året. Årlige aktivitetsrapporter skal sendes til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og offentliggøres.

Desuden vil Kommissionen fortsætte med at sikre, at gennemførelsen af reguleringsrammen overvåges på grundlag af følgende.

Digital statusrapport for Europa

Den digitale statusrapport for Europa (EDPR), der omfatter 28 medlemsstater, indeholder omfattende data og analyse af markeds-, regulerings- og forbrugerudviklingen i den digitale økonomi. Den kombinerer de rapporter og al den dokumentation, der er offentliggjort for den digitale resultattavle 17 , med gennemførelsesrapporten om telekommunikation og tilføjer landerapporter. Den tager således udgangspunkt i dokumentation fra:

Digital resultattavle. Denne måler fremskridt i den europæiske digitale økonomi. Den bygger på data fra de nationale tilsynsmyndigheder, Eurostat og andre relevante kilder og omfatter data om den generelle situation vedrørende alle aspekter af indekset for digitalisering af økonomi og samfund i EU's medlemsstater 18 . De indikatorer, der medtages i rapporten gør det muligt at sammenligne fremskridtet i alle de europæiske lande samt over tid.

Rapporter om regulering af og markeder for elektronisk kommunikation i Europa. Disse indeholder omfattende data og analyse af markeds-, regulerings- og forbrugerudviklingen i sektoren.

Forklarende dokumenter (for direktiver)

Ikke relevant

Nærmere redegørelse for de enkelte bestemmelser i forslaget

Ved forordning (EF) nr. 1211/2009 oprettedes Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) og dets støttekontor, og deres opgaver fastlagdes. Forslaget udvider BEREC's nuværende mandat og gør det til et fuldgyldigt agentur, der er udstyret med de nødvendige værktøjer og tilstrækkelige ressourcer til at nå sine mål og udføre sine opgaver.

1) Oprettelse, anvendelsesområde og mål:

Kapitel I "Mål og opgaver"

Artikel 1 indeholder bestemmelser om oprettelse af BEREC og forordningens anvendelsesområde, definitioner og mål for BEREC, som skal sigte mod de samme mål som de nationale tilsynsmyndigheder.

I artikel 2 opregnes BEREC's opgaver. Det tilføjes, at BEREC om nødvendigt kan samarbejde med EU-organer, -agenturer, -kontorer og rådgivende grupper, med kompetente myndigheder i tredjelande og/eller internationale organisationer og bør høre interesserede parter, hvis det er relevant.

Kapitel II "Forvaltnings- og ledelsesstruktur"

Artikel 3 vedrører BEREC's forvaltnings- og ledelsesstruktur, som omfatter en bestyrelse, en administrerende direktør, arbejdsgrupper og et klagenævn.

I artikel 4-5 fastsættes det, at bestyrelsen skal bestå af lederen eller et medlem af det kollegiale organ fra hver enkelt national tilsynsmyndighed samt af to repræsentanter for Kommissionen, der alle har stemmeret. Heri fastsættes også bestyrelsens funktioner. Bestyrelsen bør navnlig delegere relevante ansættelsesmyndighedsbeføjelser til den administrerende direktør. Den administrerende direktør bør bemyndiges til at videredelegere disse beføjelser, og der fastlægges betingelser for at suspendere denne delegation af beføjelser.

I artikel 6 fastsættes det, at bestyrelsen med et flertal på to tredjedele vælger en formand og en næstformand blandt sine medlemmer for en mandatperiode på fire år, som kan forlænges én gang.

I artikel 7-8 fastlægges det mindste antal ordinære møder om året for bestyrelsen (to) og dens afstemningsregler (flertal som standard).

I artikel 9 fastlægges ansvarsområdet for den administrerende direktør, der skal forvalte agenturet og være dets repræsentant i retlig henseende. Den administrerende direktør er ansvarlig over for bestyrelsen og skal aflægge rapport til Europa-Parlamentet og kan opfordres til at aflægge rapport til Rådet om udøvelsen af sit hverv.

I artikel 10 fastsættes det, at bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov, som koordineres og ledes af et medlem af BEREC's personale. Der bør på forhånd foreligge lister over kvalificerede eksperter med henblik på at nedsætte visse arbejdsgrupper.

Ved artikel 11-14 oprettes klagenævnet, og heri fastlægges dets sammensætning og udpegelsen af dets medlemmer, der skal være uafhængige og ikke udøve andre hverv i BEREC. Alle fysiske og juridiske personer, herunder nationale tilsynsmyndigheder, kan klage over en bindende afgørelse truffet af BEREC. Sådanne klager bør ikke have opsættende virkning, men klagenævnet kan suspendere anvendelsen af afgørelsen.

Kapitel III "Årlig og flerårig programmering"

I artikel 15 fastlægges proceduren for vedtagelse af det årlige og flerårige programmeringsdokument. Det bør indeholde en strategi for forbindelser med EUorganer, agenturer, kontorer og rådgivende grupper, med kompetente myndigheder i tredjelande og/eller med internationale organisationer.

Artikel 16-17 indeholder bestemmelser om opstilling af BEREC's budget og dets struktur med hensyn til indtægter og udgifter.

I artikel 18-20 anføres det, at den administrerende direktør er ansvarlig for gennemførelsen af BEREC's budget, og heri fastlægges proceduren for regnskabsaflæggelse og decharge. Bestyrelsen bør vedtage de finansielle regler for BEREC.

Kapitel IV "Personale"

I artikel 21 anføres det, at vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte og de regler, som er vedtaget for at gennemføre dem, finder anvendelse på BEREC's personale.

I artikel 22 fastlægges proceduren for bestyrelsens udnævnelse af den administrerende direktør, på grundlag af en liste over kandidater, som Kommissionen foreslår, for en mandatperiode på fem år med mulighed for forlængelse samt for forlængelsen af dennes mandatperiode eller dennes afskedigelse.

I artikel 23 anføres det, at BEREC kan gøre brug af udstationerede nationale eksperter eller andet personale, der ikke er ansat af BEREC, og som ikke er omfattet af vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Kapitel V "Almindelige bestemmelser"

I artikel 24-25 fastsættes det, at BEREC bør have status som juridisk person og være et EU-organ. Protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter gælder for BEREC og dets personale.

I artikel 26 anføres det, at BEREC om nødvendigt kan samarbejde med de kompetente EUorganer, agenturer, kontorer og rådgivende grupper, med kompetente myndigheder i tredjelande og/eller internationale organisationer. Dette samarbejde bør baseres på samarbejdsordninger, som skal forhåndsgodkendes af Kommissionen. Kommissionen og agenturet bør i overensstemmelse med den fælles tilgang indgå en samarbejdsordning med henblik på at sikre, at BEREC arbejder inden for sit mandat og den eksisterende institutionelle ramme. I denne artikel anføres det også, at BEREC skal være åben over for deltagelse af tilsynsmyndigheder fra tredjelande, der er kompetente inden for elektronisk kommunikation, og som har indgået aftaler med Unionen herom.

I henhold til artikel 27 finder forordning (EF) nr. 1049/2001 anvendelse på dokumenter, som BEREC ligger inde med, og desuden er BEREC's behandling af personoplysninger omfattet af forordning (EF) nr. 45/2001. I henhold til nævnte artikel kan BEREC deltage i kommunikationsaktiviteter på eget initiativ inden for sit kompetenceområde.

I artikel 28 henvises der til de fortrolighedsregler, som BEREC skal følge.

I artikel 29 henvises der til de sikkerhedsregler for beskyttelse af klassificerede informationer og følsomme ikkeklassificerede informationer, som BEREC skal vedtage.

I artikel 30 fastsættes det, at Kommissionen og de nationale tilsynsmyndigheder skal give BEREC informationer (og omvendt). Det fastsættes også, at BEREC som en sidste udvej, kan anmode om nødvendige informationer fra andre myndigheder og virksomheder.

I henhold til artikel 31 skal medlemmerne af bestyrelsen, den administrerende direktør, udstationerede nationale eksperter og andet personale, der ikke er ansat af BEREC, hver især afgive en loyalitetserklæring og en erklæring, hvori de anfører, hvorvidt der foreligger direkte eller indirekte interesser, der kan anses for at berøre deres uafhængighed, ligesom disse og eksperter, der deltager i arbejdsgrupper, skal gøre opmærksom på eventuelle interesser, som kan anses for at berøre deres uafhængighed med hensyn til de punkter, der er på dagsordenen.

I henhold til artikel 32 skal BEREC tiltræde den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 om de interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), og vedtage nødvendige bestemmelser, som skal finde anvendelse på samtlige ansatte i BEREC.

Artikel 33 indeholder bestemmelser om BEREC's ansvar i kontraktforhold.

I henhold til artikel 34 er BEREC's virksomhed underlagt Den Europæiske Ombudsmands undersøgelser i overensstemmelse med traktatens artikel 228.

I henhold til artikel 35 finder forordning nr. 1/58 anvendelse på BEREC, og Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions organer yder de oversættelsestjenester, der er nødvendige for at BEREC kan fungere.

I artikel 36 henvises der til proceduren for fastlæggelse af forretningsordenen for klagenævnet, hvortil Kommissionen tildeles gennemførelsesbeføjelser.

Kapitel VI "Overgangsbestemmelser og afsluttende bestemmelser"

I henhold til artikel 37 skal der indgås en hjemstedsaftale mellem BEREC og den medlemsstat, hvor det er beliggende. BEREC's værtsmedlemsstat skal sikre de nødvendige vilkår for, at BEREC kan fungere smidigt og effektivt, herunder tilbud om skoleundervisning på flere sprog med et europæisk indhold og hensigtsmæssige transportforbindelser.

I henhold til artikel 38 skal Kommissionen skal foretage en evaluering senest fem år efter denne forordnings ikrafttrædelse og derefter hvert femte år for i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer at vurdere BEREC's resultater i forhold til dens mål, mandat, opgaver og beliggenhed. Kommissionen skal aflægge rapport om resultaterne af evalueringen til Europa-Parlamentet, Rådet og bestyrelsen, og de skal offentliggøres.

I henhold til artikel 39 skal BEREC afløse det kontor, der blev oprettet i medfør af forordning (EF) nr. 1211/2009, for så vidt angår ethvert ejendomsforhold, enhver aftale, enhver retlig forpligtelse, enhver ansættelseskontrakt, enhver økonomisk forpligtelse og ethvert økonomisk ansvar. Denne artikel fastsætter også overgangsbestemmelser, for så vidt angår den administrerende direktør, der er fungerende administrerende direktør, den administrerende direktørs kontrakt, bestyrelsens sammensætning og dechargeproceduren.

I henhold til artikel 40 ophæves forordning (EF) nr. 1211/2009, og henvisninger hertil og til BEREC-kontoret gælder som henvisninger til nærværende forordning og til BEREC.

Artikel 41 indeholder standardbestemmelsen om forordningens ikrafttrædelse og giver mulighed for udskudt anvendelse af nogle af dens bestemmelser.

2016/0286 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 19 ,

efter høring af Regionsudvalget 20 ,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv[...] 21 ("direktivet"), der indfører en række opgaver for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation ("BEREC"), og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF 22 sigter mod at skabe et indre marked for elektronisk kommunikation i Unionen, samtidig med at der sikres et højt niveau af investeringer, innovation og forbrugerbeskyttelse gennem øget konkurrence.

(2)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 531/2012 23 supplerer og understøtter, for så vidt angår EU-dækkende roaming, rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation og fastlægger visse opgaver for BEREC.

(3)Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2120 24 indføres fælles regler for at sikre lige og ikkediskriminerende behandling af trafikken ved levering af internetadgangstjenester og beskytte slutbrugeres hertil hørende rettigheder, og der oprettes en ny detailprismekanisme for EU-dækkende regulerede roamingtjenester. Denne forordning fastlægger yderligere opgaver for BEREC, navnlig udstedelse af retningslinjer for gennemførelsen af de nationale tilsynsmyndigheders ("tilsynsmyndighederne") forpligtelser med hensyn til åben internetadgang samt rapportering og høring om udkast til gennemførelsesretsakter, der skal vedtages af Kommissionen, for så vidt angår EU-dækkende roaming.

(4)BEREC og dets støttekontor ("BEREC-kontoret") blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1211/2009 25 . BEREC afløste Gruppen af Europæiske Tilsynsmyndigheder 26 og havde til formål at bidrage til at udvikle det indre marked for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og gøre det mere velfungerende ved at sikre en konsekvent gennemførelse af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation. BEREC-kontoret blev oprettet som et fællesskabsorgan med status som juridisk person for at udføre de opgaver, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 1211/2009, navnlig faglig og administrativ støtte til BEREC.

(5)I sin meddelelse af 6. maj 2015 med titlen "En strategi for et digitalt indre marked i EU" 27 bebudede Kommissionen, at den ville fremlægge forslag i 2016 om en ambitiøs gennemgang af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation, bl.a. med fokus på en mere effektiv institutionel reguleringsramme for at gøre reglerne på teleområdet formålstjenlige som led i skabelsen af de rette vilkår for det digitale indre marked. Disse omfatter anvendelse af højkapacitetsnetforbindelser, mere koordineret forvaltning af frekvensressourcer til trådløse net og skabelse af lige vilkår for avancerede digitale net og innovative tjenester. Det blev understreget i meddelelsen, at med teknologiske og markedsmæssige vilkår, der hele tiden ændrer sig, bliver der behov for styrkede institutionelle rammer ved at styrke BEREC's rolle.

(6)I sin beslutning af 19. januar 2016 "På vej mod en akt for det digitale indre marked" opfordrede Europa-Parlamentet Kommissionen til med henblik på en yderligere integration af det digitale indre marked at sikre, at mere effektive institutionelle rammer er på plads. Dette kan den gøre ved at styrke BEREC’s rolle, kapacitet og beslutningskompetence med henblik på at sætte det i stand til at sikre en konsekvent gennemførelse af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation og et effektivt tilsyn fra BEREC's side med det indre markeds udvikling samt at bistå det med at bilægge grænseoverskridende tvister. Europa-Parlamentet understreger også i denne forbindelse behovet for at forbedre de finansielle og menneskelige ressourcer og for at styrke BEREC's styringsstruktur yderligere.

(7)BEREC og BEREC-kontoret har bidraget positivt til en konsekvent gennemførelse af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation. Ikke desto mindre er der stadig betydelige forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til reguleringspraksis. Endvidere er BEREC's og BEREC-kontorets styringsstruktur besværlig og giver anledning til en unødig administrativ byrde. For at sikre effektivitetsforøgelser og synergier og yderligere at bidrage til udviklingen af det indre marked for elektronisk kommunikation i hele Unionen samt til fremme af adgang til og anvendelse af højkapacitetsdataforbindelser, konkurrencen inden for udbud af elektroniske kommunikationsnet, tjenester og dertil hørende faciliteter og borgernes interesser har denne forordning har til formål at styrke BEREC's rolle og dets styringsstruktur ved at oprette BEREC som et decentraliseret EU-agentur. Dette svarer også til behovet for at afspejle BEREC's væsentligt større rolle som følge af forordning (EF) nr. 531/2012, som indfører opgaver for BEREC, for så vidt angår EU-dækkende roaming, forordning (EU) 2015/2120, som indfører opgaver for BEREC i forbindelse med åben internetadgang og EU-dækkende roaming, og direktivet, der indfører et betydeligt antal nye opgaver for BEREC såsom at udstede afgørelser og retningslinjer om en række emner, at rapportere om tekniske spørgsmål, at føre registre og afgive udtalelser om det indre markeds procedurer for udkast til nationale foranstaltninger til markedsregulering samt om tildeling af brugsret til frekvensressourcer.

(8)Behovet for, at rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation anvendes konsekvent i alle medlemsstater, er afgørende for en vellykket udvikling af et indre marked for elektronisk kommunikation i hele Unionen og fremme af adgang til og anvendelse af højkapacitetsdataforbindelser, konkurrencen inden for udbud af elektroniske kommunikationsnet, tjenester og dertil hørende faciliteter og borgernes interesser. På baggrund af markedsudviklingen og den teknologiske udvikling, som ofte medfører en øget grænseoverskridende dimension, og ud fra de hidtidige erfaringer med at sikre en konsekvent gennemførelse inden for elektronisk kommunikation er det nødvendigt at bygge videre på BEREC's og BEREC-kontorets arbejde og videreudvikle dem til et fuldgyldigt agentur.

(9)Agenturet bør ledes og drives efter principperne i den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen af 19. juli 2012 om decentraliserede agenturer ("fælles tilgang") 28 . På grund af BEREC's etablerede image og de omkostninger, som en ændring af navnet ville medføre, bør det nye agentur beholde navnet BEREC.

(10)BEREC har som teknisk organ med ekspertise inden for elektronisk kommunikation, der er sammensat af repræsentanter for de nationale tilsynsmyndigheder og Kommissionen, de bedste forudsætninger for at få overdraget opgaver såsom at træffe afgørelse i visse spørgsmål med en grænseoverskridende dimension, at bidrage til effektive procedurer på det indre marked for udkast til nationale foranstaltninger (både for så vidt angår markedsregulering og tildeling af brugsret til frekvensressourcer), at give de nationale tilsynsmyndigheder de nødvendige retningslinjer til at sikre fælles kriterier og en konsekvent reguleringstilgang og at føre visse registre på EU-plan. Dette berører ikke de opgaver, der er fastlagt for de nationale tilsynsmyndigheder, som er tættest på de elektroniske kommunikationsmarkeder og deres lokale forhold. For at udføre sine opgaver har agenturet behov for tilstrækkelige finansielle og menneskelige ressourcer og vil også fortsætte med at indsamle ekspertise fra de nationale tilsynsmyndigheder.

(11)BEREC bør om nødvendigt have mulighed for at samarbejde med andre EUorganer, agenturer, kontorer og rådgivende grupper, uanset deres rolle, navnlig Frekvenspolitikgruppen 29 , Det Europæiske Databeskyttelsesråd 30 , gruppen af europæiske tilsynsmyndigheder for audiovisuelle medietjenester 31 og Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed 32 , samt med de eksisterende udvalg (som f.eks. Kommunikationsudvalget og Frekvensudvalget). Det bør også have mulighed for at samarbejde med tredjelandes kompetente myndigheder, navnlig myndigheder, der er kompetente inden for elektronisk kommunikation, og/eller grupper af disse myndigheder samt med internationale organisationer, hvis det er nødvendigt for udførelsen af dets opgaver.

(12)I forhold til tidligere, hvor der både var et repræsentantskab og et forvaltningsudvalg side om side, burde én bestyrelse, som opstiller generelle retningslinjer for BEREC's virksomhed og træffer afgørelser i spørgsmål om såvel regulering og drift som om den administrative og budgetmæssige forvaltning, bidrage til at forbedre agenturets effektivitet, konsistens og resultater. Med henblik herpå bør bestyrelsen varetage de relevante funktioner og ud over to repræsentanter for Kommissionen bestå af lederen eller et medlem af det kollegiale organ fra hver enkelt national tilsynsmyndighed, som er beskyttet af bestemmelser, for så vidt angår afskedigelse.

(13)Tidligere blev ansættelsesmyndighedsbeføjelserne udøvet af næstformanden for BEREC-kontorets forvaltningsudvalg. Bestyrelsen for det nye agentur bør delegere relevante ansættelsesmyndighedsbeføjelser til den administrerende direktør, som bør bemyndiges til at videredelegere disse beføjelser. Dette vil bidrage til en effektiv forvaltning af BEREC's personale samt til at sikre, at bestyrelsen samt formanden og næstformanden kan koncentrere sig om deres funktioner.

(14)Tidligere var mandatperioden for formanden og næstformændene i repræsentantskabet på et år. I lyset af de yderligere opgaver, som BEREC får overdraget, og behovet for at sikre den årlige og flerårige programmering af dets aktiviteter, er det vigtigt at sikre, at formanden og næstformanden kan drage fordel af et stabilt og langsigtet mandat.

(15)Bestyrelsen bør afholde mindst to ordinære møder om året. På baggrund af tidligere erfaringer og BEREC's styrkede rolle kan bestyrelsen være nødt til at afholde yderligere møder.

(16)Den administrerende direktør er BEREC's repræsentant i retlig henseende, og dennes rolle er afgørende for, at det nye agentur fungerer tilfredsstillende, og for gennemførelsen af de opgaver, det har fået pålagt. Bestyrelsen bør udnævne den pågældende på grundlag af en liste, der er udarbejdet af Kommissionen efter en åben og gennemsigtig udvælgelsesprocedure for at sikre en streng evaluering af kandidaterne og et højt niveau af uafhængighed. Desuden var mandatperioden for BEREC-kontorets administrerende direktør tidligere på tre år. Det er nødvendigt for den administrerende direktør at have en tilstrækkelig lang mandatperiode for at sikre stabilitet og gennemføre en langsigtet strategi for agenturet.

(17)Erfaringen har vist, at de fleste af BEREC's opgaver udføres bedst i arbejdsgrupper, så derfor bør bestyrelsen have ansvaret for at nedsætte arbejdsgrupper og udpege deres medlemmer. For at sikre en afbalanceret tilgang bør arbejdsgrupperne koordineres og ledes af medlemmer af BEREC's personale. Der bør på forhånd udarbejdes lister over kvalificerede eksperter for at sikre en hurtig nedsættelse af visse arbejdsgrupper, navnlig dem, der beskæftiger sig med det indre markeds procedurer for udkast til nationale foranstaltninger til markedsregulering og til tildeling af brugsret til frekvensressourcer, på grund af de frister, der gælder for disse procedurer.

(18)Da BEREC har beføjelse til at træffe afgørelser med bindende virkning, er det nødvendigt at sikre, at enhver fysisk eller juridisk person, der er omfattet eller berørt af en afgørelse fra BEREC, har ret til at indbringe en klage for et klagenævn, som er en del af agenturet, men uafhængigt af både dets administrative og dets regulerende struktur. Da de afgørelser, som træffes af klagenævnet, er bestemt til at have retsvirkninger over for tredjemand, kan der anlægges søgsmål til prøvelse af deres lovlighed for Retten. For at sikre ensartede betingelser, for så vidt angår klagenævnets forretningsorden, bør Kommissionen tildeles gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 33 .

(19)Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 34 bør finde anvendelse på BEREC.

(20)For at sikre BEREC's selvstændighed bør det råde over sit eget budget, hvor indtægterne hovedsagelig kommer fra et EU-bidrag. Finansieringen af BEREC bør ske på grundlag af en aftale med budgetmyndigheden som fastlagt i punkt 31 i den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin, samarbejde om budgetmæssige anliggender og forsvarlig økonomisk forvaltning 35 .

(21)BEREC bør være uafhængigt, for så vidt angår operationelle og tekniske forhold, og bør have retlig, administrativ og finansiel selvstændighed. Med henblik herpå er det nødvendigt og hensigtsmæssigt, at BEREC bliver et EU-organ, der har status som juridisk person, og som udøver de beføjelser, det tillægges.

(22)BEREC bør som et decentraliseret EU-agentur arbejde inden for sit mandat og den eksisterende institutionelle ramme. Det bør ikke anses for at repræsentere EU's holdning udadtil eller for at forpligte EU retligt.

(23)For yderligere at udvide en konsekvent gennemførelse af bestemmelserne i rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation inden for rammerne af BEREC bør det nye agentur være åbent over for deltagelse af tilsynsmyndigheder fra tredjelande, der er kompetente inden for elektronisk kommunikation, og som har indgået aftaler med Unionen herom, navnlig EØS/EFTA-lande og kandidatlande.

(24)BEREC bør kunne deltage i kommunikationsaktiviteter inden for sit kompetenceområde, som ikke bør være til skade for BEREC's kerneopgaver og bør gennemføres i henhold til relevante kommunikations- og formidlingsplaner, som bestyrelsen har vedtaget. Indholdet i og gennemførelsen af BEREC's kommunikationsstrategi bør være konsekvent, relevant og koordineret med Kommissionens og de øvrige institutioners strategier og aktiviteter for at tage hensyn til Unionens image.

(25)BEREC bør for at kunne udføre sine opgaver effektivt have ret til at anmode om alle nødvendige informationer fra Kommissionen, de nationale tilsynsmyndigheder og, som en sidste udvej, andre myndigheder og virksomheder. Anmodninger om informationer bør stå i et rimeligt forhold til formålet og ikke påføre adressaterne urimelige byrder. De nationale tilsynsmyndigheder, som er tættest på de elektroniske kommunikationsmarkeder, bør samarbejde med BEREC og levere rettidige og nøjagtige informationer for at sikre, at BEREC er i stand til at opfylde sit mandat. BEREC bør også give Kommissionen og de nationale tilsynsmyndigheder de nødvendige informationer ud fra princippet om loyalt samarbejde.

(26)Målene for denne forordning, nemlig behovet for at sikre en konsekvent gennemførelse af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation inden for det definerede anvendelsesområde, navnlig i forbindelse med grænseoverskridende aspekter og gennem effektive procedurer på det indre marked for udkast til nationale foranstaltninger, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af foranstaltningens omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(27)Denne forordning sigter mod at ændre og udvide bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1211/2009. Eftersom der skal foretages væsentlige ændringer, bør nævnte retsakt af klarhedshensyn afløses og derfor ophæves. Henvisninger til den ophævede forordning bør betragtes som henvisninger til nærværende forordning.

(28)BEREC-kontoret, der blev oprettet som et fællesskabsorgan med status som juridisk person ved forordning (EF) nr. 1211/2009 afløses af BEREC, for så vidt angår ethvert ejendomsforhold, enhver aftale, enhver retlig forpligtelse, enhver ansættelseskontrakt, enhver økonomisk forpligtelse og ethvert økonomisk ansvar. BEREC bør overtage personalet på BEREC-kontoret, hvis rettigheder og pligter ikke bør påvirkes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

kapitel i

mål og opgaver

Artikel 1

Oprettelse og mål

1. Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation ("BEREC") oprettes hermed.

2. BEREC handler inden for anvendelsesområdet for direktiv [...], direktiv 2002/58/EF, forordning (EF) nr. 531/2012, forordning (EU) nr. 2015/2120 og afgørelse nr. 243/2012/EU 36 (radiofrekvenspolitikprogram).

Definitionerne i nævnte direktiver, forordninger og afgørelse anvendes i denne forordning.

3. BEREC forfølger de samme mål som de nationale tilsynsmyndigheder ("nationale tilsynsmyndigheder"), jf. direktivets artikel 3. BEREC sikrer navnlig en konsekvent gennemførelse af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation inden for det i stk. 2 omhandlede anvendelsesområde og bidrager dermed til at udvikle det indre marked. Det fremmer også adgang til og anvendelse af højkapacitetsdataforbindelser, konkurrencen inden for udbud af elektroniske kommunikationsnet, tjenester og dertil hørende faciliteter samt EU-borgernes interesser.

Artikel 2

Opgaver

1. BEREC's opgaver er:

a)at bistå, rådgive og samarbejde med Kommissionen og de nationale tilsynsmyndigheder, på anmodning eller på eget initiativ, i forbindelse med ethvert teknisk anliggende inden for sit mandat og at bistå og rådgive Europa-Parlamentet og Rådet på anmodning

b)at udstede afgørelser:

om identifikation af transnationale markeder i overensstemmelse med direktivets artikel 63

om en skabelon for kontraktresuméer i overensstemmelse med direktivets artikel 95

c)at udvikle en økonomisk model med henblik på at bistå Kommissionen med at fastsætte maksimumstermineringstakster i Unionen i overensstemmelse med direktivets artikel 73

d)at afgive udtalelser, jf. direktivet og forordning (EU) nr. 531/2012, navnlig:

om bilæggelse af grænseoverskridende tvister i overensstemmelse med direktivets artikel 27

om udkast til nationale foranstaltninger vedrørende det indre markeds procedurer for markedsregulering i overensstemmelse med direktivets artikel 32, 33 og 66

om udkast til nationale foranstaltninger vedrørende det indre markeds procedurer for peer review af frekvensressourcer i overensstemmelse med direktivets artikel 35

om udkast til afgørelser og henstillinger om harmonisering i overensstemmelse med direktivets artikel 38

e)at opstille retningslinjer, jf. direktivet, forordning (EU) nr. 531/2012 og forordning (EU) 2015/2120:

for gennemførelsen af de nationale tilsynsmyndigheders forpligtelser, for så vidt angår geografiske undersøgelser i overensstemmelse med direktivets artikel 22

for fælles tilgange til identifikation af nettermineringspunktet i forskellige nettopologier i overensstemmelse med direktivets artikel 59

for fælles tilgange til at imødekomme transnational efterspørgsel fra slutbrugere i overensstemmelse med direktivets artikel 64

for minimumskriterier for et standardtilbud i overensstemmelse med direktivets artikel 67

for de tekniske detaljer i den omkostningsmodel, der skal anvendes af de nationale tilsynsmyndigheder ved fastsættelse af de maksimale symmetriske termineringstakster i overensstemmelse med direktivets artikel 73

for fælles kriterier for vurdering af evnen til at forvalte nummerressourcer og risikoen for udtømning af nummerressourcer i overensstemmelse med direktivets artikel 87

for relevante tjenestekvalitetsparametre og anvendte målemetoder i overensstemmelse med direktivets artikel 97

for gennemførelsen af de nationale tilsynsmyndigheders forpligtelser, for så vidt angår adgang til det åbne internet i overensstemmelse med artikel 5 i direktiv (EU) 2015/2120

for engrosadgang til roamingtjenester i overensstemmelse med artikel 3 i direktiv (EU) nr. 531/2012.

2. Følgende opgaver påhviler også BEREC:

a)at overvåge og koordinere de foranstaltninger, der træffes af de nationale tilsynsmyndigheder i forbindelse med anvendelsen af forordning (EU) nr. 531/2012, især for så vidt angår udbud af regulerede detailroamingtjenester til hjemmemarkedspriser i slutbrugernes interesse

b)at aflægge rapport om tekniske anliggender inden for sit kompetenceområde, navnlig:

om den praktiske anvendelse af de udtalelser og retningslinjer, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra d) og e)

om interoperabiliteten mellem interpersonelle kommunikationstjenester, truslen mod effektiv adgang til alarmtjenester eller end-to-end-forbindelse mellem slutbrugere i overensstemmelse med direktivets artikel 59

om udviklingen i detail- og engrostakster for roamingtjenester og om tariffernes gennemskuelighed og sammenlignelighed, jf. artikel 19 i forordning (EU) nr. 531/2012

om resultaterne af de årlige rapporter, som de nationale tilsynsmyndigheder skal forelægge i henhold til artikel 5 i forordning (EU) 2015/2120 ved offentliggørelse af en årlig sammenfattende rapport

c)at fremsætte henstillinger og eksempler på bedste praksis til de nationale tilsynsmyndigheder for at tilskynde til en konsekvent gennemførelse i forbindelse med ethvert teknisk anliggende inden for sit mandat

d)at føre et register over:

virksomheder, der udbyder elektroniske kommunikationsnet og kommunikationstjenester i henhold til direktivets artikel 12. BEREC udsteder også standardiserede erklæringer om anmeldelser fra virksomheder i overensstemmelse med direktivets artikel 14

numre med ret til ekstraterritorial anvendelse i overensstemmelse med direktivets artikel 87

e)at udføre andre opgaver, som det pålægges ved EU-retsakter, navnlig ved direktivet, forordning (EU) nr. 531/2012 og forordning (EU) 2015/2120.

3. Uden at dette berører overensstemmelse med relevant EU-ret efterkommer de nationale tilsynsmyndigheder alle afgørelser og tager størst muligt hensyn til alle udtalelser, retningslinjer, henstillinger og bedste praksisser vedtaget af BEREC med det formål at sikre en konsekvent gennemførelse af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation inden for det anvendelsesområde, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2.

4. I det omfang det er nødvendigt for at nå de i denne forordning fastsatte mål og udføre sine opgaver, kan BEREC samarbejde med kompetente EU-organer, -agenturer, -kontorer og rådgivende grupper, med kompetente myndigheder i tredjelande og/eller internationale organisationer i overensstemmelse med artikel 26.

kapitel ii

organisation

Artikel 3

Forvaltnings- og ledelsesstruktur

1. BEREC's forvaltnings- og ledelsesstruktur omfatter:

en bestyrelse, der udøver de funktioner, som er fastsat i artikel 5

en administrerende direktør, der varetager de ansvarsområder, som er fastsat i artikel 9

arbejdsgrupper

et klagenævn.

afdeling 1

bestyrelse

Artikel 4

Bestyrelsens sammensætning

1. Bestyrelsen består af en repræsentant for hver medlemsstat og to repræsentanter for Kommissionen, der alle har stemmeret. Hver enkelt national tilsynsmyndighed er ansvarlig for udpegelsen af sin respektive repræsentant blandt lederen og medlemmerne af den nationale tilsynsmyndigheds kollegiale organ.

I medlemsstater, hvor mere end én national tilsynsmyndighed er ansvarlig i henhold til direktivet, indgår disse myndigheder en aftale om en fælles repræsentant, og den nødvendige koordinering mellem de nationale tilsynsmyndigheder sikres.

2. Hvert medlem af bestyrelsen har en suppleant. Suppleanten er medlemmets stedfortræder i vedkommendes fravær. Hver enkelt national tilsynsmyndighed er ansvarlig for udpegelsen af suppleanten blandt lederen, medlemmerne af det kollegiale organ og den nationale tilsynsmyndigheds personale.

3. Medlemmerne af bestyrelsen og deres stedfortrædere udpeges på grundlag af deres viden inden for elektronisk kommunikation og under hensyntagen til relevante ledelsesmæssige, administrative og budgetmæssige kvalifikationer. Alle parter, der er repræsenteret i bestyrelsen, bestræber sig på at begrænse udskiftningen af deres repræsentanter med henblik på at sikre kontinuiteten i bestyrelsens arbejde. Alle parter tilstræber at opnå en ligelig repræsentation af mænd og kvinder i bestyrelsen.

4. Medlemmerne og deres suppleanter har en mandatperiode på fire år. Denne periode kan forlænges.

Artikel 5

Bestyrelsens funktioner

1. Bestyrelsen:

a)udstikker de overordnede retningslinjer for BEREC's virksomhed og vedtager hvert år BEREC's samlede programmeringsdokument med et flertal på to tredjedele af de stemmeberettigede medlemmer under hensyntagen til udtalelse fra Kommissionen og i overensstemmelse med artikel 15

b)vedtager med et flertal på to tredjedele af de stemmeberettigede medlemmer BEREC's årsbudget og varetager andre funktioner i relation til BEREC's budget i henhold til kapitel III

c)vedtager og foretager en vurdering af den konsoliderede årlige aktivitetsrapport om BEREC's virksomhed og sender senest den 1. juli hvert år både rapporten og sin vurdering til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten. Den konsoliderede årlige aktivitetsrapport offentliggøres

d)vedtager de finansielle bestemmelser, der gælder for BEREC i henhold til artikel 20

e)vedtager en strategi til bekæmpelse af svig, som står i et rimeligt forhold til de relevante risici for svig under hensyntagen til en cost-benefit-analyse af de foranstaltninger, der skal iværksættes

f)sikrer passende opfølgning af resultater og henstillinger fra interne eller eksterne revisionsrapporter og evalueringer samt fra undersøgelser foretaget af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig ("OLAF")

g)vedtager regler for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter som omhandlet i artikel 31 samt blandt medlemmerne af klagenævnet

h)vedtager og ajourfører regelmæssigt de kommunikations- og formidlingsplaner, der er omhandlet i artikel 27, baseret på en behovsanalyse

i)vedtager sin forretningsorden

j)udøver i overensstemmelse med stk. 2 og med hensyn til BEREC's personale de beføjelser, som vedtægten for tjenestemænd tillægger ansættelsesmyndigheden, og som ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte tillægger den myndighed, der har kompetence til at indgå ansættelseskontrakter 37 ("ansættelsesmyndighedsbeføjelser")

k)vedtager gennemførelsesbestemmelser til vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i overensstemmelse med vedtægtens artikel 110

l)bemyndiger indgåelsen af samarbejdsordninger med de kompetente EUorganer, agenturer, kontorer og rådgivende grupper og med kompetente myndigheder i tredjelande og/eller internationale organisationer i overensstemmelse med artikel 26

m)udnævner den administrerende direktør og, hvis relevant, forlænger den administrerende direktørs ansættelsesperiode eller afskediger vedkommende i overensstemmelse med artikel 22

n)udpeger en regnskabsfører, som skal være fuldstændig uafhængig i udøvelsen af sit hverv, og som vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte finder anvendelse på. BEREC kan udpege Kommissionens regnskabsfører som regnskabsfører for BEREC

o)udpeger klagenævnets eller -nævnenes medlemmer

p)træffer alle afgørelser vedrørende etablering af BEREC's interne strukturer og om nødvendigt ændring heraf under hensyntagen til BEREC's aktivitetsbehov og forsvarlig budgetforvaltning.

2. I overensstemmelse med personalevedtægtens artikel 110 vedtager bestyrelsen i medfør af artikel 2, stk. 1, i vedtægten for tjenestemænd og artikel 6 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte en afgørelse om at delegere de relevante ansættelsesmyndighedsbeføjelser til den administrerende direktør og fastlægger betingelserne for at suspendere denne delegation af beføjelser. Den administrerende direktør bemyndiges til at videredelegere disse beføjelser.

Under helt særlige omstændigheder kan bestyrelsen ved en afgørelse midlertidigt suspendere de ansættelsesmyndighedsbeføjelser, der er delegeret til den administrerende direktør, og de beføjelser, denne måtte have videredelegeret, og selv udøve dem eller delegere dem til et af sine medlemmer eller en anden ansat end den administrerende direktør.

Artikel 6

Bestyrelsens formand og næstformand

1. Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand blandt sine stemmeberettigede medlemmer, der repræsenterer medlemsstaterne. Formanden og næstformanden vælges med et flertal på to tredjedele af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer.

2. Næstformanden afløser automatisk formanden, når denne er forhindret i at udføre sit hverv.

3. Formandens og næstformandens mandatperiode er på fire år, med undtagelse af den første mandatperiode for den næstformand, som vælges efter ikrafttrædelsen af denne forordning, der er på to år. Mandatperioden kan forlænges én gang.

Artikel 7

Bestyrelsens møder

1. Bestyrelsesformanden indkalder til bestyrelsesmøder.

2. BEREC's administrerende direktør deltager i drøftelserne, men har ikke stemmeret.

3. Bestyrelsen afholder mindst to ordinære møder om året. Bestyrelsen mødes desuden på initiativ af bestyrelsesformanden, efter anmodning fra Kommissionen eller efter anmodning fra mindst en tredjedel af bestyrelsesmedlemmerne.

4. Bestyrelsen kan invitere enhver, hvis udtalelser kan være af interesse, til at deltage i møderne som observatør.

5. Bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne kan, såfremt forretningsordenen tillader det, bistås af rådgivere eller eksperter under møderne.

6. BEREC varetager sekretariatsopgaverne for bestyrelsen.

Artikel 8

Bestyrelsens afstemningsregler

1. Bestyrelsen træffer afgørelser med flertal blandt sine stemmeberettigede medlemmer, jf. dog artikel 5, stk. 1, litra a) og b), og artikel 22, stk. 8.

2. Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme. Hvis et stemmeberettiget medlem ikke er til stede, har suppleanten stemmeret.

3. Formanden deltager i afstemningen.

4. Den administrerende direktør deltager ikke i afstemningen.

5. I bestyrelsens forretningsorden fastsættes mere detaljerede afstemningsregler, navnlig regler om, hvornår et medlem kan handle på et andet medlems vegne.

afdeling 2

administrerende direktør

Artikel 9

Den administrerende direktørs ansvarsområder

1. Den administrerende direktør forestår ledelsen af BEREC. Den administrerende direktør står til ansvar over for bestyrelsen.

2. Uden at det berører Kommissionens og bestyrelsens beføjelser er den administrerende direktør uafhængig i udførelsen af sit hverv og må hverken søge eller modtage instruktioner fra nogen regering, institution, person eller noget organ.

3. Den administrerende direktør aflægger rapport til Europa-Parlamentet om udførelsen af sit hverv, når denne anmodes herom. Rådet kan anmode den administrerende direktør om at aflægge rapport om udførelsen af sit hverv.

4. Den administrerende direktør er BEREC's repræsentant i retlig henseende.

5. Den administrerende direktør er ansvarlig for gennemførelsen af BEREC's opgaver. Den administrerende direktør er navnlig ansvarlig for:

a)den daglige forvaltning af BEREC

b)at gennemføre bestyrelsens afgørelser

c)at udarbejde det samlede programmeringsdokument og forelægge det for bestyrelsen

d)at gennemføre det samlede programmeringsdokument og aflægge rapport til bestyrelsen om dets gennemførelse

e)at udarbejde en konsolideret årsberetning om BEREC's virksomhed og forelægge den for bestyrelsen til vurdering og godkendelse

f)at udarbejde en handlingsplan som opfølgning på konklusioner i interne eller eksterne revisionsrapporter og evalueringer samt undersøgelser foretaget af OLAF og aflægge en statusrapport to gange om året til Kommissionen og regelmæssigt til bestyrelsen

g)at beskytte Unionens finansielle interesser gennem forholdsregler til at forebygge svig, korruption og enhver anden ulovlig aktivitet, gennem effektiv kontrol og, hvis der konstateres uregelmæssigheder, inddrive uretmæssigt udbetalte beløb, om nødvendigt gennem administrative foranstaltninger, der er effektive og forholdsmæssige og har en afskrækkende virkning, herunder finansielle sanktioner

h)at udarbejde BEREC's strategi for bekæmpelse af svig og forelægge den for bestyrelsen til godkendelse

i)at udarbejde udkast til finansielle bestemmelser for BEREC

j)at udarbejde et udkast til overslag over indtægter og udgifter for BEREC og gennemføre dets budget.

6. Den administrerende direktør er også ansvarlig for at beslutte, om det er nødvendigt at placere en eller flere ansatte i en eller flere medlemsstater med henblik på at udføre BEREC's opgaver på en effektiv måde. Afgørelsen om at oprette et lokalkontor kræver forudgående samtykke fra Kommissionen, bestyrelsen og den eller de pågældende medlemsstater. Afgørelsen fastsætter omfanget af de aktiviteter, der skal udføres af det lokale kontor, således at unødige omkostninger og overlapning af BEREC's administrative funktioner undgås.

afdeling 3

arbejdsgrupper

Artikel 10

Arbejdsgruppernes arbejde

1. Bestyrelsen kan, når det er begrundet, og navnlig for at gennemføre BEREC's arbejdsprogram, nedsætte de nødvendige arbejdsgrupper.

2. Bestyrelsen udpeger medlemmerne af arbejdsgrupperne, hvori eksperter fra de nationale tilsynsmyndigheder, Kommissionen, BEREC's personale og de nationale tilsynsmyndigheder i tredjelande, der deltager i BEREC's arbejde, kan deltage.

For så vidt angår de arbejdsgrupper, som er nedsat for at varetage de opgaver, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra d), tredje led, udpeges deres medlemmer på baggrund af lister over kvalificerede eksperter fra de nationale tilsynsmyndigheder, Kommissionen og den administrerende direktør.

For så vidt angår de arbejdsgrupper, der er nedsat for at varetage de opgaver, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra d), andet led, udpeges deres medlemmer udelukkende på baggrund af lister over kvalificerede eksperter fra de nationale tilsynsmyndigheder og den administrerende direktør.

Bestyrelsen kan om nødvendigt fra sag til sag invitere eksperter, der er anerkendt som kompetente på det pågældende område, til at deltage i arbejdsgrupperne.

3. Arbejdsgrupperne koordineres og ledes af et medlem af BEREC's personale, som skal udpeges i overensstemmelse med forretningsordenen.

4. Bestyrelsen vedtager en forretningsorden, hvor den praktiske gennemførelse af arbejdsgruppernes arbejde fastlægges.

5. BEREC yder bistand til arbejdsgrupperne.

afdeling 4

klagenævn

Artikel 11

Oprettelse af klagenævn og dets sammensætning

1. BEREC opretter et klagenævn.

2. Klagenævnet består af en formand og to andre medlemmer. Hvert medlem af klagenævnet har en suppleant. Suppleanten er medlemmets stedfortræder i vedkommendes fravær.

3. Formanden, de øvrige medlemmer og deres suppleanter udpeges af bestyrelsen på grundlag af en liste over kvalificerede ansøgere, som Kommissionen har opstillet.

4. Når klagenævnet skønner, at en klage tilsiger det, kan det anmode bestyrelsen om at udpege to yderligere medlemmer og deres suppleanter fra den i stk. 3 omhandlede liste.

5. Efter forslag fra BEREC og efter høring af bestyrelsen fastsætter Kommissionen klagenævnets forretningsorden i overensstemmelse med proceduren i artikel 36, stk. 2.

Artikel 12

Klagenævnets medlemmer

1. Klagenævnets medlemmer og suppleanter udpeges for fire år ad gangen. Deres mandatperiode kan af bestyrelsen forlænges for yderligere perioder på fire år efter forslag fra Kommissionen.

2. Klagenævnets medlemmer er uafhængige og må ikke udøve andre hverv i BEREC. Når de træffer afgørelse må de hverken søge eller modtage instrukser fra nogen regering eller noget andet organ.

3. Medlemmerne af klagenævnet må ikke fratages deres hverv eller fjernes fra listen over kvalificerede ansøgere i mandatperioden, medmindre der er vægtige grunde dertil, og bestyrelsen træffer en afgørelse desangående efter forslag fra Kommissionen.

Artikel 13

Inhabilitet

1. Klagenævnets medlemmer deltager ikke i klagesager, hvis de har en personlig interesse i disse sager, hvis de tidligere har optrådt som repræsentanter for en af sagens parter, eller hvis de har været med til at træffe den påklagede afgørelse.

2. Hvis et medlem af et klagenævn af en af de i stk. 1 anførte grunde eller af andre grunde mener, at det ikke bør deltage i en klagesag, underretter den pågældende klagenævnet herom.

3. Enhver part i en klagesag kan gøre indsigelse mod et hvilket som helst medlem af klagenævnet med henvisning til en hvilken som helst af de i stk. 1 omhandlede grunde, eller hvis medlemmet mistænkes for partiskhed. En sådan indsigelse tages ikke til følge, hvis den pågældende part i klagesagen har indledt proceduren vel vidende, at der forelå en indsigelsesgrund. Der kan ikke rejses indsigelse på grundlag af medlemmernes nationalitet.

4. Klagenævnet træffer uden deltagelse af det berørte medlem afgørelse om, hvordan det skal forholde sig i de i stk. 2 og 3 omhandlede tilfælde. Når denne afgørelse træffes, afløses det pågældende medlem af sin suppleant i klagenævnet.

Artikel 14

Afgørelser, der kan påklages

1. Der kan indbringes klager for klagenævnet vedrørende afgørelser truffet af BEREC i henhold til artikel 2, stk. 1, litra b).

Alle fysiske og juridiske personer, herunder nationale tilsynsmyndigheder, kan påklage en afgørelse som omhandlet i dette stykke, der er rettet til den pågældende, eller en afgørelse, som, skønt den er udfærdiget i form af en afgørelse rettet til en anden person, er af direkte og personlig interesse for den pågældende.

2. En klage indgivet i henhold til stk. 1 har ikke opsættende virkning. Klagenævnet kan imidlertid suspendere anvendelsen af den afgørelse, som klagen er indgivet imod.

kapitel iii

BUDGETTETS FASTLÆGGELSE OG STRUKTUR

afdeling 1

SAMLET PROGRAMMERINGSDOKUMENT

Artikel 15

Årlig og flerårig programmering

1. Hvert år udarbejder den administrerende direktør et udkast til programmeringsdokument, der indeholder den årlige og flerårige programmering ("samlet programmeringsdokument"), jf. artikel 32 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013, under hensyntagen til Kommissionens retningslinjer 38 .

Senest den 31. januar vedtager bestyrelsen udkastet til samlet programmeringsdokument og sender det til Kommissionen med henblik på dennes udtalelse. Udkastet til samlet programmeringsdokument sendes også til Europa-Parlamentet og Rådet.

Bestyrelsen vedtager derefter det samlede programmeringsdokument under hensyntagen til Kommissionens udtalelse. Den fremsender det til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen sammen med eventuelle ajourførte udgaver af dette dokument.

Det samlede programmeringsdokument bliver endeligt efter den endelige vedtagelse af det almindelige budget, og om nødvendigt justeres det i overensstemmelse hermed.

2. Det årlige arbejdsprogram skal indeholde detaljerede mål og forventede resultater, herunder resultatindikatorer. Det skal også indeholde en beskrivelse af de foranstaltninger, der skal finansieres, og oplysninger om de finansielle ressourcer og de menneskelige ressourcer, der afsættes til hver foranstaltning, i overensstemmelse med principperne om aktivitetsbaseret budgetlægning og -forvaltning. Det årlige arbejdsprogram skal være i overensstemmelse med det i stk. 4 omhandlede flerårige arbejdsprogram. Det skal klart anføres i programmet, hvilke opgaver der er blevet tilføjet, ændret eller slettet i forhold til det foregående finansår.

3. Bestyrelsen ændrer det vedtagne årlige arbejdsprogram, hvis BEREC tillægges nye opgaver.

Væsentlige ændringer af det årlige arbejdsprogram vedtages efter samme procedure som det oprindelige årlige arbejdsprogram. Bestyrelsen kan delegere beføjelsen til at foretage ikke-væsentlige ændringer i det årlige arbejdsprogram til den administrerende direktør.

4. Det flerårige arbejdsprogram skal indeholde den overordnede strategiske programmering, herunder mål, forventede resultater og resultatindikatorer. Det skal også indeholde ressourceplanen, herunder det flerårige budget og personale.

Ressourceplanen ajourføres hvert år. Den strategiske programmering ajourføres efter behov, særlig med henblik på at tage højde for resultatet af den evaluering, der er omhandlet i artikel 38.

5. Den årlige og/eller den flerårige programmering skal indeholde strategien for forbindelser med de kompetente EU-organer, -agenturer, -kontorer og rådgivende grupper, med kompetente myndigheder i tredjelande og/eller internationale organisationer, som omhandlet i artikel 26, foranstaltningerne vedrørende denne strategi og en angivelse af de tilhørende ressourcer.

Artikel 16

Opstilling af budgettet

1. Hvert år udarbejder den administrerende direktør et foreløbigt udkast til overslag over BEREC's indtægter og udgifter for det følgende regnskabsår, herunder stillingsfortegnelsen, og sender det til bestyrelsen.

2. Bestyrelsen vedtager på grundlag af dette foreløbige udkast et udkast til overslag over BEREC's indtægter og udgifter for det følgende regnskabsår.

3. Udkastet til overslag over BEREC's indtægter og udgifter sendes af den administrerende direktør til Kommissionen senest den 31. januar hvert år. Oplysningerne i udkastet til overslag over BEREC's indtægter og udgifter og i udkastet til samlet programmeringsdokument, der er omhandlet i artikel 15, stk. 1, skal være sammenhængende.

4. Kommissionen sender udkastet til overslag til budgetmyndigheden sammen med forslaget til Unionens almindelige budget.

5. På grundlag af udkastet til overslag opfører Kommissionen de beløb, som den anser for nødvendige på baggrund af stillingsfortegnelsen, og det tilskud, der skal ydes over det almindelige budget, i forslaget til Unionens almindelige budget, som forelægges for budgetmyndigheden i henhold til traktatens artikel 313 og 314.

6. Budgetmyndigheden godkender bevillingerne til bidraget til BEREC.

7. Budgetmyndigheden godkender BEREC's stillingsfortegnelse.

8. BEREC's budget vedtages af bestyrelsen. Budgettet bliver endeligt efter den endelige vedtagelse af Unionens almindelige budget. Det tilpasses om nødvendigt i overensstemmelse hermed.

9. Bestemmelserne i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 finder anvendelse på ethvert ejendomsprojekt, hvor det er sandsynligt, at der vil være en væsentlig indvirkning på BEREC's budget.

afdeling 2

GENNEMFØRELSE, PRÆSENTATION AF OG KONTROL MED BUDGETTET

Artikel 17

Budgettets struktur

1. Der udarbejdes et overslag over alle BEREC's indtægter og udgifter for hvert regnskabsår svarende til kalenderåret, og de opføres i BEREC's budget.

2. Indtægterne og udgifterne på BEREC's budget skal balancere.

3. Med forbehold af andre ressourcer udgøres BEREC's indtægter af:

a)et bidrag fra Unionen

b)frivillige finansielle bidrag fra medlemsstaterne eller de nationale tilsynsmyndigheder

c)gebyrer for publikationer og andre tjenester leveret af BEREC

d)bidrag fra tredjelande eller myndigheder med ansvar for elektronisk kommunikation i tredjelande, der deltager i arbejdet i BEREC, jf. artikel 26.

4. BEREC's udgifter omfatter bl.a. vederlag til personale, administrations og infrastrukturudgifter samt driftsudgifter.

Artikel 18

Gennemførelse af budgettet

1. Den administrerende direktør gennemfører BEREC's budget.

2. Den administrerende direktør sender hvert år budgetmyndigheden alle relevante oplysninger om resultaterne af evalueringsprocedurerne.

Artikel 19

Regnskabsaflæggelse og decharge

1. BEREC's regnskabsfører sender senest den 1. marts i det følgende regnskabsår det foreløbige årsregnskab til Kommissionens regnskabsfører og Revisionsretten.

2. Senest den 31. marts i det følgende regnskabsår sender BEREC en beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning til Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten.

3. Ved modtagelsen af Revisionsrettens bemærkninger til BEREC's foreløbige regnskab opstiller BEREC's regnskabsfører på eget ansvar BEREC's endelige regnskab. Den administrerende direktør forelægger det endelige årsregnskab til udtalelse for bestyrelsen.

4. Bestyrelsen afgiver udtalelse om BEREC's endelige årsregnskab.

5. Den administrerende direktør sender senest den 1. juli efter det afsluttede regnskabsår det endelige årsregnskab ledsaget af bestyrelsens udtalelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.

6. BEREC offentliggør det endelige regnskab i Den Europæiske Unions Tidende senest den 15. november i det følgende år.

7. Den administrerende direktør sender senest den 30. september Revisionsretten et svar på dennes bemærkninger. Den administrerende direktør sender ligeledes dette svar til bestyrelsen.

8. Hvis Europa-Parlamentet anmoder derom, forelægger den administrerende direktør det alle de oplysninger, der er nødvendige for, at dechargeproceduren vedrørende det pågældende regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende, jf. finansforordningens artikel 165, stk. 3 39 .

9. Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal, meddeler Europa-Parlamentet inden den 15. maj i år N + 2 den administrerende direktør decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsår N.

Artikel 20

Finansielle regler

De finansielle regler for BEREC vedtages af bestyrelsen efter høring af Kommissionen. De må ikke afvige fra delegeret forordning (EU) nr. 1271/2013, medmindre dette er strengt nødvendigt for BEREC's drift, og Kommissionen på forhånd har givet sit samtykke.

kapitel iv

personale

Artikel 21

Almindelige bestemmelser

Vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte og de regler, som EU-institutionerne i fællesskab har vedtaget for anvendelsen af denne vedtægt og disse ansættelsesvilkår, gælder for BEREC's personale.

Artikel 22

Udnævnelse af administrerende direktør

1. Den administrerende direktør ansættes i en stilling som midlertidigt ansat ved BEREC i henhold til artikel 2, litra a), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

2. Den administrerende direktør udnævnes af bestyrelsen på grundlag af en liste over kandidater, som Kommissionen foreslår, efter en åben og gennemsigtig udvælgelsesprocedure.

Ved indgåelsen af kontrakten med den administrerende direktør repræsenteres BEREC af formanden for bestyrelsen.

Før udnævnelsen kan den ansøger, bestyrelsen har valgt, opfordres til at afgive en udtalelse til det kompetente udvalg i Europa-Parlamentet og besvare spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne.

3. Den administrerende direktør har en mandatperiode på fem år. Ved udgangen af denne periode foretager Kommissionen en vurdering, i hvilken der indgår en evaluering af den administrerende direktørs arbejde og BEREC's fremtidige opgaver og udfordringer.

4. Bestyrelsen kan forlænge den administrerende direktørs ansættelsesperiode én gang efter forslag fra Kommissionen, der tager udgangspunkt i den i stk. 3 omhandlede vurdering, dog højst for en periode på fem år.

5. Bestyrelsen underretter Europa-Parlamentet, hvis den har til hensigt at forlænge den administrerende direktørs ansættelsesperiode. I måneden inden en sådan forlængelse kan den administrerende direktør opfordres til at afgive en udtalelse til det kompetente udvalg i Europa-Parlamentet og besvare spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne.

6. En administrerende direktør, hvis ansættelsesperiode er blevet forlænget, kan ikke deltage i endnu en udvælgelsesprocedure til samme stilling ved udløbet af den samlede periode.

7. Den administrerende direktør kan kun afskediges ved en afgørelse truffet af bestyrelsen efter forslag fra Kommissionen.

8. Afgørelser om udnævnelse af den administrerende direktør, forlængelse af dennes ansættelsesperiode og afskedigelse træffes af bestyrelsen med et flertal på to tredjedele af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer.

Artikel 23

Udstationerede nationale eksperter og andet personale

1. BEREC kan gøre brug af udstationerede nationale eksperter og andet personale, der ikke er ansat af BEREC. Vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte gælder ikke for dette personale.

2. Bestyrelsen vedtager en afgørelse, der fastsætter bestemmelser for udstationering af nationale eksperter til BEREC.

kapitel v

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 24

Retlig status

1. BEREC er et EU-organ. Det har status som juridisk person.

2. BEREC har i hver medlemsstat den mest vidtgående rets- og handleevne, som vedkommende stats lovgivning tillægger juridiske personer. Det kan i særdeleshed erhverve og afhænde fast ejendom og løsøre og optræde som part i retssager.

3. BEREC repræsenteres af den administrerende direktør.

4. BEREC har enekompetence, for så vidt angår de opgaver og beføjelser, som det har fået tildelt.

Artikel 25

Privilegier og immuniteter

Protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter gælder for BEREC og dets personale.

Artikel 26

Samarbejde med EU-organer, tredjelande og internationale organisationer

1. I det omfang det er nødvendigt for at nå de i denne forordning fastsatte mål, og uden at det berører medlemsstaternes og EU-institutionernes beføjelser, kan BEREC samarbejde med de kompetente EUorganer, agenturer, kontorer og rådgivende grupper, med kompetente myndigheder i tredjelande og/eller med internationale organisationer.

I det øjemed kan BEREC, forudsat at Kommissionen giver sin forhåndsgodkendelse, etablere samarbejdsordninger. Disse ordninger må ikke skabe retlige forpligtelser for Unionen og dens medlemsstater.

2. BEREC skal være åben over for deltagelse af tilsynsmyndigheder fra tredjelande, der er kompetente inden for elektronisk kommunikation, og som har indgået aftaler med Unionen herom.

Der udarbejdes i henhold til de relevante bestemmelser i disse aftaler ordninger, hvori det navnlig fastlægges, hvilken art og hvilket omfang de pågældende tredjelandes tilsynsmyndigheders deltagelse i BEREC's arbejde skal have, samt på hvilken måde deltagelsen skal ske, herunder bestemmelser om deltagelse i initiativer taget af BEREC, økonomiske bidrag og personale. For så vidt angår personaleanliggender, skal disse ordninger under alle omstændigheder være i overensstemmelse med personalevedtægten.

3. Som led i det samlede programmeringsdokument vedtager bestyrelsen en strategi for forbindelser med de kompetente EUorganer, agenturer, kontorer og rådgivende grupper, med de kompetente myndigheder i tredjelande og/eller med internationale organisationer vedrørende spørgsmål inden for BEREC's kompetenceområde. Kommissionen og agenturet indgår en relevant samarbejdsordning med det formål at sikre, at BEREC arbejder inden for sit mandat og den eksisterende institutionelle ramme.

Artikel 27

Åbenhed og kommunikation

1. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 40 finder anvendelse på dokumenter, som BEREC ligger inde med. Bestyrelsen vedtager senest seks måneder efter sit første møde de nærmere regler for anvendelse af forordning (EF) nr. 1049/2001.

2. BEREC's behandling af personoplysninger er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 41 . Bestyrelsen fastlægger senest seks måneder efter sit første møde foranstaltninger med henblik på BEREC's anvendelse af forordning (EF) nr. 45/2001, herunder foranstaltninger vedrørende udnævnelse af en databeskyttelsesansvarlig for BEREC. Disse foranstaltninger fastsættes efter høring af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

3. BEREC kan deltage i kommunikationsaktiviteter på eget initiativ inden for sit kompetenceområde. Tildelingen af ressourcer til kommunikationsaktiviteter må ikke være til skade for en effektiv udførelse af de opgaver, der er omhandlet i denne forordnings artikel 2, stk. 1 og 2. Kommunikationsaktiviteterne gennemføres i henhold til de relevante kommunikations- og formidlingsplaner, som bestyrelsen har vedtaget.

Artikel 28

Fortrolighed

1. Med forbehold af artikel 27, stk. 1, må BEREC ikke til tredjemand videregive oplysninger, som det behandler eller modtager, og for hvilke der foreligger en begrundet begæring om, at de holdes helt eller delvist fortrolige.

2. Medlemmerne af bestyrelsen, den administrerende direktør, medlemmerne af klagenævnet, udstationerede nationale eksperter, andet personale, der ikke er ansat af BEREC, og eksperter, der deltager i arbejdsgrupper, er, selv efter at deres hverv er ophørt, undergivet fortrolighedskrav som fastsat i traktatens artikel 339.

3. Bestyrelsen fastsætter bestemmelser om, hvordan de i stk. 1 og 2 omhandlede regler om fortrolighed gennemføres i praksis.

Artikel 29

Regler for sikkerhedsbeskyttelse af klassificerede informationer og følsomme ikke-klassificerede informationer

BEREC vedtager sine egne sikkerhedsregler, der svarer til Kommissionens sikkerhedsforskrifter til beskyttelse af EU-klassificerede informationer ("EUCI") og følsomme ikke-klassificerede informationer, bl.a. bestemmelser om udveksling, behandling og opbevaring af sådanne oplysninger, som fastsat i Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/443 42 og (EU, Euratom) 2015/444 43 . Alternativt kan BEREC vedtage en afgørelse om at anvende Kommissionens regler med de fornødne ændringer.

Artikel 30

Udveksling af informationer

1. Efter behørigt begrundet anmodning fra BEREC giver Kommissionen og de nationale tilsynsmyndigheder på en rettidig og præcis måde BEREC alle de informationer, der er nødvendige for, at det kan udføre sine opgaver, forudsat at de har lovlig adgang til de relevante informationer, og at anmodningen om informationer er nødvendig i forhold til arten af den pågældende opgave.

BEREC kan også anmode om at få leveret de nationale tilsynsmyndigheders informationer med regelmæssige mellemrum og i nærmere angivne formater. Sådanne anmodninger fremsættes, hvis det er muligt, med anvendelse af fælles indberetningsformater.

2. Efter behørigt begrundet anmodning fra Kommissionen eller en national tilsynsmyndighed giver BEREC på en rettidig og præcis måde alle de informationer, der er nødvendige for, at Kommissionen eller den nationale tilsynsmyndighed kan udføre sine opgaver ud fra princippet om loyalt samarbejde.

3. Inden BEREC anmoder om informationer i henhold til denne artikel og for at undgå overlapning af indberetningsforpligtelserne, skal BEREC tage hensyn til alle relevante eksisterende informationer, der er offentligt tilgængelige.

4. Hvis informationerne ikke er til rådighed eller ikke stilles til rådighed rettidigt af de nationale tilsynsmyndigheder, eller i tilfælde, hvor en direkte anmodning fra BEREC ville være mere effektiv og mindre byrdefuld, kan BEREC rette en berettiget og behørigt begrundet anmodning til andre myndigheder eller direkte til de berørte virksomheder, der udbyder elektroniske kommunikationsnet og tjenester samt dertilhørende faciliteter.

BEREC underretter de relevante nationale tilsynsmyndigheder om anmodninger i henhold til nærværende stykke.

Efter anmodning fra BEREC skal de nationale tilsynsmyndigheder bistå BEREC i forbindelse med indsamlingen af informationer.

Artikel 31

Interesseerklæring

1. Medlemmerne af bestyrelsen, den administrerende direktør, udstationerede nationale eksperter og andet personale, der ikke er ansat af BEREC, afgiver hver især en loyalitetserklæring og en interesseerklæring, hvori de anfører, hvorvidt der foreligger direkte eller indirekte interesser, der kan anses for at berøre deres uafhængighed.

Erklæringerne skal være præcise og fuldstændige og afgives skriftligt hvert år og ajourføres, når det er nødvendigt. Interesseerklæringerne fra medlemmerne af bestyrelsen og den administrerende direktør offentliggøres.

2. Medlemmerne af bestyrelsen, den administrerende direktør, udstationerede nationale eksperter, andet personale, der ikke er ansat af BEREC, og eksperter, der deltager i arbejdsgrupper, gør hver især på præcis og fyldestgørende vis senest på hvert møde opmærksom på eventuelle interesser, som kan anses for at berøre deres uafhængighed med hensyn til de punkter, der er på dagsordenen, og afholder sig fra at deltage i drøftelserne af og afstemningen om de pågældende punkter.

3. Bestyrelsen vedtager regler for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter, og navnlig for den praktiske gennemførelse af de bestemmelser, der er omhandlet i stk. 1 og 2.

Artikel 32

Bekæmpelse af svig

1. For at lette bekæmpelsen af svig, korruption og andre retsstridige handlinger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 44 tiltræder BEREC senest seks måneder efter nærværende forordnings ikrafttrædelse den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 om de interne undersøgelser, der foretages af OLAF, og vedtager de nødvendige bestemmelser, som skal finde anvendelse på samtlige ansatte i BEREC, ved anvendelse af den model, der findes i bilaget til nævnte aftale.

2. Den Europæiske Revisionsret har beføjelse til gennem bilagskontrol og kontrol på stedet at kontrollere alle tilskudsmodtagere, kontrahenter og underkontrahenter, der har modtaget EU-midler gennem BEREC.

3. OLAF kan efter bestemmelserne og procedurerne i forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 og Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 45 foretage undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet, for at fastslå, om der foreligger svig, korruption eller andre ulovlige forhold, der skader EU’s finansielle interesser, i forbindelse med et tilskud eller en kontrakt, der finansieres af BEREC.

4. BEREC's samarbejdsaftaler med kompetente myndigheder i tredjelande og med internationale organisationer, kontrakter, aftaler om tilskud og afgørelser om tilskud skal indeholde bestemmelser, som udtrykkeligt giver Den Europæiske Revisionsret og OLAF beføjelse til at gennemføre sådanne revisioner og undersøgelser i overensstemmelse med deres respektive beføjelser, jf. dog stk. 1, 2 og 3.

Artikel 33

Ansvar

1. BEREC's ansvar i kontraktforhold er underlagt den ret, der finder anvendelse på den pågældende kontrakt.

2. Den Europæiske Unions Domstol har kompetence til at træffe afgørelse i henhold til en voldgiftsbestemmelse i en kontrakt, som BEREC indgået.

3. For så vidt angår ansvar uden for kontraktforhold, erstatter BEREC i overensstemmelse med de almindelige retsgrundsætninger, der er fælles for medlemsstaternes retssystemer, skader forvoldt af dets tjenestegrene eller af dets ansatte under udførelsen af deres hverv.

4. Den Europæiske Unions Domstol har kompetence til at afgøre tvister vedrørende erstatning for de i stk. 3 omhandlede skader.

5. De ansattes personlige ansvar over for BEREC bestemmes efter den vedtægt eller de ansættelsesvilkår, der gælder for de ansatte.

Artikel 34

Administrative undersøgelser

BEREC's virksomhed er underlagt Den Europæiske Ombudsmands undersøgelser i overensstemmelse med traktatens artikel 228.

Artikel 35

Sprogordning

1. Bestemmelserne i forordning nr. 1/58 46 finder anvendelse på BEREC.

2. De oversættelsesopgaver, der er nødvendige af hensyn til BEREC's funktion, udføres af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer.

Artikel 36

Udvalg

1. Kommissionen bistås af et udvalg ("Kommunikationsudvalget"). Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011.

3. Når udvalgets udtalelse skal indhentes ved en skriftlig procedure, afsluttes proceduren uden noget resultat, hvis formanden for udvalget træffer afgørelse herom inden for fristen for afgivelse af udtalelsen.

kapitel vi

OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 37

Hjemstedsaftale og driftsvilkår

1. De nødvendige bestemmelser vedrørende de lokaler, der skal stilles til rådighed for BEREC i værtsmedlemsstaten, og de faciliteter, der skal stilles til rådighed af værtsmedlemsstaten, samt de særlige regler, der finder anvendelse på den administrerende direktør, bestyrelsesmedlemmerne, BEREC's personale og deres familiemedlemmer i værtsmedlemsstaten, fastsættes i en hjemstedsaftale mellem BEREC og den medlemsstat, hvor hovedsædet er beliggende; aftalen indgås med bestyrelsens godkendelse senest to år efter denne forordnings ikrafttrædelse.

2. BEREC's værtsmedlemsstat sikrer de nødvendige vilkår for, at BEREC kan fungere smidigt og effektivt, herunder tilbud om skoleundervisning på flere sprog med et europæisk indhold og hensigtsmæssige transportforbindelser.

Artikel 38

Evaluering

1. Senest fem år efter ikrafttrædelsen af denne forordning og hvert femte år herefter gennemfører Kommissionen en evaluering i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer for at vurdere BEREC's resultater i forhold til dets mål, mandat, opgaver og beliggenhed. Ved evalueringen undersøges navnlig eventuelle behov for at ændre BEREC's mandat og de finansielle følger af en sådan ændring.

2. Hvis Kommissionen finder, at der ikke længere er grund til at videreføre BEREC med de mål, det mandat og de opgaver, BEREC er tillagt, kan den foreslå, at denne forordning ændres eller ophæves.

3. Kommissionen aflægger rapport til Europa-Parlamentet, Rådet og bestyrelsen om resultaterne af evalueringen. Resultaterne af evalueringen offentliggøres.

Artikel 39

Afløser for det kontor, der blev oprettet ved forordning (EF) nr. 1211/2009

1. Uden at stk. 2 derved tilsidesættes, afløser BEREC det kontor, der blev oprettet ved forordning (EF) nr. 1211/2009 ("BEREC-kontoret"), for så vidt angår ethvert ejendomsforhold, enhver aftale, enhver retlig forpligtelse, enhver ansættelseskontrakt, enhver økonomisk forpligtelse og ethvert økonomisk ansvar.

Nærværende forordning berører ikke rettigheder og forpligtelser for personalet på det kontor, der blev oprettet ved forordning (EF) nr. 1211/2009. Dette personales kontrakter kan forlænges i henhold til nærværende forordning i overensstemmelse med vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte og i overensstemmelse med BEREC's budgetmæssige begrænsninger.

2. Med virkning fra [the date of entry into force of this regulation] og indtil den administrerende direktør tiltræder sin stilling efter at være blevet udnævnt af bestyrelsen i overensstemmelse med artikel 22, er den administrerende direktør, der er udnævnt på grundlag af forordning (EF) nr. 1211/2009, i sin resterende mandatperiode fungerende administrerende direktør med de funktioner, der er fastsat i nærværende forordning. De øvrige vilkår i den administrerende direktørs kontrakt fortsætter uændret.

Som fungerende administrerende direktør udøver den pågældende ansættelsesmyndighedsbeføjelserne. Den pågældende kan anvise alle betalinger, som er omfattet af bevillingerne i BEREC's budget, når bestyrelsen har godkendt dem, og kan indgå kontrakter, herunder ansættelseskontrakter, når BEREC's stillingsfortegnelse er vedtaget.

3. Ansættelseskontrakten for den administrerende direktør, der er udnævnt på grundlag af forordning (EF) nr. 1211/2009, ophører ved udløbet af den pågældendes mandatperiode eller fra den dag, hvor den administrerende direktør tiltræder sin stilling efter at være blevet udnævnt af bestyrelsen i overensstemmelse med artikel 22, alt efter hvilken dato der ligger først.

En administrerende direktør, der er udnævnt på grundlag af forordning (EF) nr. 1211/2009, og hvis mandatperiode er blevet forlænget, afholder sig fra at deltage i udvælgelsesproceduren for den administrerende direktør, jf. artikel 22.

4. Den bestyrelse, der er omhandlet i artikel 4, sammensættes af medlemmer af det forvaltningsudvalg, der er omhandlet i artikel 7 i forordning (EF) nr. 1211/2009, indtil der er udpeget nye repræsentanter.

5. Dechargeproceduren med hensyn til det budget, der er godkendt på grundlag af artikel 11 i forordning (EF) nr. 1211/2009, gennemføres i overensstemmelse med reglerne i forordning (EF) nr. 1211/2009.

Artikel 40

Ikrafttrædelse

Forordning (EF) nr. 1211/2009 ophæves.

Henvisninger til forordning (EF) nr. 1211/2009 og til BEREC-kontoret gælder som henvisninger til nærværende forordning og til BEREC.

Artikel 41

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra [...].

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne    På Rådets vegne

Formand    Formand

FINANSIERINGSOVERSIGT

1.FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

1.1.Forslagets/initiativets betegnelse

1.2.Berørt(e) politikområde(r) inden for ABM/ABB-strukturen

1.3.Forslagets/initiativets art

1.4.Mål

1.5.Forslagets/initiativets begrundelse

1.6.Varighed og finansielle virkninger

1.7.Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r)

2.FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

2.1.Bestemmelser om kontrol og rapportering

2.2.Forvaltnings- og kontrolsystem

2.3.Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder

3.FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER

3.1.Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme

3.2.Anslåede virkninger for udgifterne

3.2.1.Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne

3.2.2.Anslåede virkninger for aktionsbevillingerne

3.2.3.Anslåede virkninger for administrationsbevillingerne

3.2.4.Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme

3.2.5.Tredjemands bidrag til finansieringen

3.3.Anslåede virkninger for indtægterne

FINANSIERINGSOVERSIGT

1.FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

1.1.Forslagets/initiativets betegnelse

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) og om ophævelse af forordning 1211/2009

1.2.Berørt(e) politikområde(r) inden for ABM/ABB-strukturen 47

Politikområde: Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi

Aktivitet: Reguleringsrammen for den digitale dagsorden for Europa

1.3.Forslagets/initiativets art

Forslaget/initiativet vedrører en ny foranstaltning

 Forslaget/initiativet vedrører en ny foranstaltning som opfølgning på et pilotprojekt/en forberedende foranstaltning 48

 Forslaget/initiativet vedrører en forlængelse af en eksisterende foranstaltning

☑ Forslaget/initiativet vedrører omlægning af en foranstaltning til en ny foranstaltning

1.4.Mål

1.4.1.Det eller de af Kommissionens flerårige strategiske mål, som forslaget/initiativet vedrører

Foranstaltningerne i dette forslag til forordning supplerer gennemgangen af de gældende rammebestemmelser for elektronisk kommunikation som en byggesten i den strategi for det digitale indre marked, der blev lanceret i maj 2015 49 .

Formålet med forordningen er at gennemgå den nuværende reguleringsramme med henblik på at ajourføre og tilpasse den til markedsudviklingen og den teknologiske udvikling og at sikre en større grad af konvergens mellem den nationale regulering og EU's regulering og en konsekvent gennemførelse af EU-reglerne samt en udbredt adgang til og anvendelse af højkapacitetsdataforbindelser.

Reguleringsrammen har været effektiv til at sikre en konkurrencedygtig sektor samlet set og betydelige fordele for slutbrugerne, men resultaterne i forbindelse med opfyldelsen af målet om det indre marked er forholdsvis beskedne. Der er kun opnået reguleringsmæssig konsekvens i begrænset omfang, hvilket påvirker grænseoverskridende udbyderes virksomhed og mindsker forudsigeligheden for alle operatører og investorer.

De foreslåede foranstaltninger har til formål at fremme udviklingen af et reelt indre marked for elektronisk kommunikation i Unionen, navnlig gennem øget koordinering af regulerende foranstaltninger og konsekvens i reguleringen og udformningen af de adgangsprodukter, der er nødvendige for at støtte et reelt EU-dækkende marked for telekommunikation, som er af særlig relevans for virksomhedsslutbrugere. Der er også planlagt foranstaltninger til at stimulere konkurrencen til at investere i højkapacitetsdataforbindelser i hele Unionen og sikre, at etablering af net kommer til at omfatte alle geografiske områder for at bidrage til at mindske den digitale kløft. Endvidere vil lige vilkår for traditionelle teleudbydere og internetbaserede kommunikationstjenester blive behandlet, og der planlægges indført en række nye bestemmelser for at beskytte slutbrugerne mod visse kommunikationsspecifikke risici, samtidig med at overflødige eller overlappende forbrugerbeskyttelsesregler afskaffes.

En velegnet og effektiv institutionel struktur er nøglen til at sikre et positivt og sammenhængende resultat af den overordnede reguleringsramme for telekommunikation og er af afgørende betydning for det digitale indre marked. De nationale tilsynsmyndigheders beføjelser vil blive styrket og harmoniseret, og bestemte opgaver varetages bedre på europæisk plan. Det fremgår af strategien for det digitale indre marked, at med teknologiske og markedsmæssige vilkår, der hele tiden ændrer sig, bliver der behov for styrkede institutionelle rammer, og at det også bliver nødvendigt at styrke BEREC's rolle.

BEREC får en vigtig og styrket rolle med hensyn til at sikre en effektiv gennemførelse af den foreslåede lovpakke og får overdraget et antal yderligere opgaver, herunder nogle "prænormative opgaver" og bindende beføjelser, udstedelse af retningslinjer, udarbejdelse af rapporter og føring af registre.

BEREC udvikles til et fuldgyldigt agentur og bliver derfor en hovedaktør med hensyn til at bidrage til målet om at skabe et indre marked for telekommunikation i Unionen. Opfordringen til BEREC om at bidrage til at udforme de tekniske og politiske retningslinjer vil blive intensiveret. De foreslåede foranstaltninger er derfor at styrke BEREC's struktur, herunder at give det status som juridisk person og øge stabiliteten i dets strategiske forvaltning. BEREC vil også få beføjelser til at anmode om informationer direkte fra operatørerne.

1.4.2.Specifikke mål og berørte ABM/ABB-aktiviteter

Specifikt mål nr.

BEREC bidrager til en forbedring af den måde, som det indre marked fungerer på, til gavn for både forbrugerne og industrien. Den foreslåede foranstaltning, som i høj grad bringer det nye agentur på linje med den fælles tilgang 50 , styrker BEREC's struktur og gør det til hjørnestenen i et effektivt EU-system af tilsynsmyndigheder. Den giver også BEREC en koordinerende rolle på alle de nationale tilsynsmyndigheders kompetenceområder, styrker dermed BEREC's rolle i forhold til det indre marked og sikrer en effektiv gennemførelse af og en opfølgning på dets forskellige projekter.

Berørte ABM/ABB-aktiviteter

Reguleringsramme for elektronisk kommunikation.

1.4.3.Forventede resultater og virkninger

Angiv, hvilke virkninger forslaget/initiativet forventes at få for modtagerne/målgruppen.

Initiativet forventes at få følgende virkninger:

Målet er at omdanne BEREC til et fuldgyldigt agentur (i overensstemmelse med den fælles tilgang), som kan bidrage til et mere velfungerende indre marked for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, herunder især udvikling af grænseoverskridende elektroniske kommunikationstjenester, og effektivt kan udføre de pålagte opgaver.

Se den ledsagende konsekvensanalyse for yderligere oplysninger.

1.4.4.Virknings- og resultatindikatorer

Angiv indikatorerne til kontrol af forslagets/initiativets gennemførelse.

Overvågningsindikatorerne for de enkelte mål er følgende:

- antal gange, BEREC bistår Kommissionen på anmodning og på eget initiativ

- antal gange, BEREC bistår de nationale tilsynsmyndigheder på anmodning og på eget initiativ

- antal relevante bindende afgørelser vedtaget af BEREC på de relevante områder

- antal udtalelser afgivet af BEREC, navnlig i forbindelse med det indre markeds procedurer for markedsregulering og peer review af frekvensressourcer

- antal retningslinjer udstedt af BEREC på de relevante områder

- antal rapporter udarbejdet af BEREC på de relevante områder

- antal henstillinger og bedste praksisser udarbejdet af BEREC til de nationale tilsynsmyndigheder

- antal aktiviteter i samarbejde med partnere og aktører

1.5.Forslagets/initiativets begrundelse

1.5.1.Behov, der skal opfyldes på kort eller lang sigt

Uden at dette berører de særlige forhold i denne sektor skal BEREC tilpasses til den fælles tilgang. Med henblik på at opfylde det overordnede mål om en udvikling i retning af en konsekvent reguleringspraksis i hele Unionen skal dets opgaver omfatte alle områder, som har en indvirkning på det indre marked, som f.eks. markedsformningsaspekter af tildelingsprocedurer for frekvensressourcer eller generel tilladelse, og afspejle de opgaver, der er tildelt de nationale tilsynsmyndigheder, da disse fra nu af vil blive harmoniseret. Dets administrative kapacitet skal øges, så den matcher ambitionerne i forbindelse med de nye opgaver, som det har fået tildelt.

1.5.2.Merværdien ved en indsats fra EU's side

BEREC bidrager til en udvikling i retning af konsekvent reguleringspraksis og konsekvent gennemførelse af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation. BEREC vælger imidlertid med sin nuværende institutionelle struktur ofte større fleksibilitet eller den laveste fællesnævner i stedet for at fokusere på en harmoniseret tilgang til det indre marked. De nye foranstaltninger vil øge opfordringerne til BEREC om at bidrage til udformningen af tekniske og politiske retningslinjer. BEREC kommer til at spille en afgørende rolle i de kommende år med henblik på at fremme det digitale indre marked; derfor har den foreslåede foranstaltning til formål at styrke dets struktur, øge dets kompetence og reguleringskapacitet og sikre kontinuiteten i dets virksomhed. BEREC's arbejde vil dog fortsat være at bygge på ekspertisen hos repræsentanterne for de nationale tilsynsmyndigheder i de forskellige arbejdsgrupper, og lederne af de nationale tilsynsmyndigheder vil fortsat træffe afgørelser på bestyrelsesplan. BEREC's forankring i de nationale tilsynsmyndigheder er nødvendig set i lyset af den tekniske karakter af de afgørelser, det vil blive opfordret til at træffe, samt af den aktuelle situation med ressourcebegrænsninger for agenturerne.

1.5.3.Erfaringer fra lignende foranstaltninger

Den nuværende struktur udgøres af et organ med status som juridisk person (BEREC-kontoret), der er det mindste agentur i Unionen, og BEREC's repræsentantskab, der ikke har status som juridisk person, men som vedtager udtalelser på sit kompetenceområde. Denne struktur har vist sig at have sine begrænsninger.

Den har ikke hindret uklarhed i gennemførelsen af Unionens regler, og den har ikke kunnet overvinde den administrative byrde, ethvert agentur trods sin størrelse er konfronteret med. Den har tværtimod ført til en unødig administrativ byrde (f.eks. overlappende programmerings- og rapporteringsprocesser for BEREC og BEREC-kontoret, overdragelse af ansættelsesmyndighedsbeføjelserne til næstformanden for forvaltningsudvalget uden mulighed for at delegere beføjelserne til den administrative direktør og derefter videredelegere dem). Desuden har den kun delvis skabt mulighed for at udvikle den nødvendige reguleringskapacitet til at nå sine vigtigste mål.

At slå BEREC og BEREC-kontoret sammen ville på den ene side afhjælpe ovennævnte ineffektivitet og på den anden side give det nye agentur yderligere ressourcer at fungere med.

1.5.4.Sammenhæng med andre relevante instrumenter og eventuel synergivirkning

Forslaget er et led i gennemgangen af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation, der bidrager til en af søjlerne i strategien for det digitale indre marked, som blev lanceret i maj 2015, og det er konsekvent: Det er et af de vigtigste elementer i en pakke, som udgør den EU-hjørnesten, der tager sigte på at fremme konkurrence, det indre marked, slutbrugernes interesser samt at fremme udbredt adgang til og anvendelse af højkapacitetsdataforbindelser. Det er i overensstemmelse med Unionens konkurrencepolitik og politik for det indre marked.

I forbindelse med forslaget blev effektivitetsforøgelser og synergier i forhold til andre eksisterende EU-agenturer analyseret, men forkastet (se konsekvensanalysen for yderligere oplysninger).

1.6.Varighed og finansielle virkninger

 Forslag/initiativ af begrænset varighed

◻ Forslag/initiativ gældende fra [DD/MM] ÅÅÅÅ til [DD/MM] ÅÅÅÅ

◻ Finansielle virkninger fra ÅÅÅÅ til ÅÅÅÅ

 Forslag/initiativ af ubegrænset varighed

Iværksættelse med en indkøringsperiode fra 2019 til 2022 51

Derefter gennemførelse i fuldt omfang.

1.7.Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r) 52

 Direkte forvaltning ved Kommissionen

◻ i dens tjenestegrene, herunder ved dens personale i EU's delegationer

◻ i gennemførelsesorganer

 Delt forvaltning i samarbejde med medlemsstaterne

Indirekte forvaltning ved at overlade budgetgennemførelsesopgaver til:

◻ tredjelande eller organer, som tredjelande har udpeget

◻ internationale organisationer og deres organer (angives nærmere)

◻ Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond

☑ de organer, der er omhandlet i finansforordningens artikel 208 og 209

◻ offentligretlige organer

◻ privatretlige organer, der har fået overdraget samfundsopgaver, forudsat at de stiller tilstrækkelige finansielle garantier

◻ privatretlige organer, undergivet lovgivningen i en medlemsstat, som har fået overdraget gennemførelsen af et offentlig-privat partnerskab, og som stiller tilstrækkelige finansielle garantier

◻ personer, der har fået overdraget gennemførelsen af specifikke aktioner i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union, og som er udpeget i den relevante basisretsakt

Bemærkninger

2.FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

2.1.Bestemmelser om kontrol og rapportering

Angiv hyppighed og betingelser.

Overvågningssystem

I overensstemmelse med oprettelsesforordning nr. 1211/2009 er Kommissionen forpligtet til at offentliggøre en rapport om de erfaringer, der er indhøstet i forbindelse med BEREC's og BEREC-kontorets virksomhed senest tre år efter, at de har påbegyndt deres virksomhed.

53 Evalueringsrapporten fra 2012 fokuserede ud fra BEREC's overordnede mål og BEREC's og BEREC-kontorets deraf følgende roller og opgaver på, hvor effektivt BEREC på grundlag af de hidtidige erfaringer har opfyldt sin rolle med henblik på at bidrage til udviklingen af det indre marked for elektronisk kommunikation. Formålet med evalueringen var at foretage en vurdering af BEREC's og BEREC-kontorets arbejdsmetoder, organisation og kompetenceområde og i givet fald fremsætte henstillinger om forbedringer. Evalueringen blev afsluttet i december 2012 og offentliggjort. Evalueringsundersøgelsen blev også sendt til Europa-Parlamentet og Rådet; Europa-Parlamentet vedtog en beslutning med sin udtalelse herom. 

54 55 56 Kommissionen har for nylig i forbindelse med gennemgangen bestilt tre undersøgelser om "Substantive issues for review in the areas of market entry, management of scarce resources and general end-users issue"; om "Regulatory, in particular access, regimes for network investment models in Europe" og om "Impact Assessment for the Review of the Framework for electronic communications". I de sidste to undersøgelser vurderedes også BEREC's struktur og den måde, hvorpå det hidtil har udført sine hovedopgaver.

Det nye agentur vil blive gennemgået og evalueret regelmæssigt. Senest fem år efter ikrafttrædelsen af forordningen og hvert femte år derefter vil Kommissionen gennemføre en evaluering i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer for at vurdere BEREC's resultater i forhold til dets mål, mandat, opgaver og beliggenhed. Ved evalueringen undersøges navnlig det mulige behov for at ændre BEREC's mandat og de finansielle følger af en sådan ændring. Kommissionen skal aflægge rapport om resultaterne af evalueringen til Europa-Parlamentet, Rådet og bestyrelsen. Resultaterne af evalueringen skal offentliggøres.

2.2.Forvaltnings- og kontrolsystem

2.2.1.Konstaterede risici

De konstaterede risici er begrænsede: Der findes allerede et EU-agentur, men det vil blive omdannet og tilpasset til den fælles tilgang, og det vil få nye beføjelser og opgaver. Forslaget går derfor ud på at styrke dets organisatoriske funktion og opnå effektivitetsforøgelser. Forøgelsen af operationelle kompetencer og opgaver udgør ikke en reel risiko, forudsat at der er tilstrækkelige ressourcer. De betydelige nye rådgivningskompetencer vedrører områder, hvor de nationale tilsynsmyndigheder har en ekspertise, som BEREC kan bygge på gennem sin samarbejdsstruktur, mens beslutningskompetencen og den prænormative kompetence vedrører områder, hvor BEREC allerede har rådgivningserfaring, selv om omfanget af disse opgaver vil vokse.

Endvidere sikrer den foreslåede struktur, forvaltnings og driftsmodel for agenturet i forbindelse med den fælles tilgang, at der foregår tilstrækkelig kontrol til at sikre, at BEREC arbejder hen imod sine mål. De operationelle og finansielle risici ved de foreslåede ændringer synes at være begrænsede.

2.2.2.Påtænkt(e) kontrolmetode(r)

Se punkt 2.1 og 2.2 ovenfor.

Agenturets regnskaber skal godkendes af Revisionsretten og er omfattet af dechargeproceduren, og der planlægges gennemført høringer.

Agenturets virksomhed er også underlagt ombudsmandens tilsyn i overensstemmelse med traktatens artikel 228.

2.3.Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder

Angiv eksisterende eller påtænkte forebyggelses- og beskyttelsesforanstaltninger.

BEREC's forebyggelses- og beskyttelsesforanstaltninger finder anvendelse, navnlig:

- forhåndskontrolleres betalinger for tjenesteydelser eller bestilte undersøgelser af agenturets personale under hensyntagen til eventuelle kontraktlige forpligtelser, økonomiske principper og god finansiel og forvaltningsmæssig praksis. Alle aftaler og kontrakter mellem agenturet og modtagere af betalinger kommer til at indeholde bestemmelser om forholdsregler mod svig (tilsyn, rapporteringskrav m.v.)

- finder bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), ubegrænset anvendelse i forbindelse med bekæmpelsen af svig, korruption og andre retsstridige handlinger

- tiltræder agenturet senest seks måneder efter dagen for ikrafttrædelsen af denne forordning den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber om de interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), og indfører straks passende bestemmelser, som finder anvendelse på hele agenturets personale.3.FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER

3.1.Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme

Eksisterende udgiftsposter på budgettet

I samme rækkefølge som udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme og budgetposterne.

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme

Budgetpost

Udgiftens
art

Bidrag

Nummer/Beskrivelse

OB/IOB
57

fra EFTAlande 58

fra kandidatlande 59

fra tredjelande

iht. finansforordningens artikel 18, stk.1, litra aa)

1.a Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse

09 02 04  Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) — kontor — tilskud

OB

JA

NEJ

NEJ

NEJ

5. Administrative udgifter

09 01 01 Udgifter til tjenstgørende personale inden for politikområdet kommunikationsnet, indhold og teknologi

09 01 02 Udgifter til eksternt tjenstgørende personale inden for politikområdet kommunikationsnet, indhold og teknologi

09 01 02 11 Andre administrationsudgifter

IOB

IOB

IOB

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

3.2.Anslåede virkninger for udgifterne

3.2.1.Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne (i mio. EUR)

i mio. EUR (tre decimaler)

Udgiftsområde i den flerårige finansielle
ramme:

1a

Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse

BEREC

 

 

Referenceværdi

År

År

I ALT

2019-2020

 

 

2017 60

2019

2020

 

 

Udgifter til personale (afsnit 1) 

Forpligtelser

-1

2,302

3,410

4,064

7,474

Betalinger

-2

2,302

3,410

4,064

7,474

Infrastruktur & driftsudgifter (afsnit 2)

Forpligtelser

(1 a)

0,359

0,444

0,579

1,023

Betalinger

(2a)

0,359

0,444

0,579

1,023

Driftsudgifter (afsnit 3)

Forpligtelser

(1b)

1,585

2,054

2,812

4,866

Betalinger

(2b)

1,585

2,054

2,812

4,866

Bevillinger I ALT

Forpligtelser

=1+1a+1b

4,246

5,908

7,455

13,363

til BEREC

Betalinger

=2+2a+2b

4,246

5,908

7,455

13,363 61Udgiftsområde i den flerårige finansielle
ramme:

5

Administrative udgifter

i mio. EUR (tre decimaler)

Referenceværdi
2017
62

3

År
2019

3

År
2020

3

I ALT

2019-2020 63

GD CONNECT

• Menneskelige ressourcer

0,356

0,356

0,356

0,712

• Andre administrative udgifter

0,030

0,030

0,030

0,060

I ALT GD CONNECT

0,386

0,386

0,386

0,772

Bevillinger I ALT
under UDGIFTSOMRÅDE 5

i den flerårige finansielle ramme

(Forpligtelser i alt = betalinger i alt)

0,386

0,386

0,386

0,772

Referenceværdi
2017
64

År
2019

År
2020

I ALT

2019-2020

Bevillinger I ALT
under UDGIFTSOMRÅDE 1-5
i den flerårige finansielle ramme

Forpligtelser

4,632

6,294

7,841

14,135

Betalinger

4,632

6,294

7,841

14,135

   

3.2.2.Anslåede virkninger for agenturets bevillinger

◻ Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af aktionsbevillinger

⌧ Forslaget/initiativet medfører anvendelse af aktionsbevillinger som anført herunder:

Forpligtelsesbevillinger i mio. EUR (tre decimaler)

Der angives mål og resultater 65

År
2019

År
2020

I ALT

2019-2020

Særlige aktiviteter

Prænormative opgaver og bindende beføjelser

0,226

0,309

0,535

Reguleringsvejledning

0,698

0,956

1,654

Markedsanalyse

0,103

0,141

0,244

Peer review af frekvensressourcer

0,041

0,056

0,097

Registerfunktioner

0,021

0,028

0,049

Horisontale aktiviteter

Bestyrelsens aktiviteter

0,308

0,422

0,730

Bistand og rådgivning til Kommissionen og andre EU-institutioner

0,410

0,563

0,973

Støtte og bistand til de nationale tilsynsmyndigheder

0,041

0,056

0,097

Internationalt samarbejde

0,144

0,197

0,341

Uddannelse inden for regulering/faglig uddannelse af de nationale tilsynsmyndigheder

0,062

0,084

0,146

OMKOSTNINGER I ALT

2,054

2,812

4,866

BEREC får en vigtig og styrket rolle med hensyn til at sikre en effektiv gennemførelse af den foreslåede lovpakke med en række yderligere opgaver. Disse opgaver er af teknisk art og vil fokusere på områder, hvor der er en grænseoverskridende dimension, eller hvor vejledning fra BEREC kan hjælpe de nationale tilsynsmyndigheder med at sikre konsekvent gennemførelse af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation.

Navnlig får BEREC nogle "prænormative opgaver" (især i forbindelse med beregningen af maksimumstermineringstakster) samt visse bindende beføjelser, eftersom det kommer til at udstede afgørelser om identifikation af transnationale markeder og om en skabelon for kontraktresuméer (disse nye opgaver indgår i "Prænormative opgaver og bindende beføjelser", jf. tabellen ovenfor).

BEREC kommer også til at udstede retningslinjer for gennemførelsen af de nationale tilsynsmyndigheders forpligtelser, for så vidt angår geografiske undersøgelser af infrastruktur/investeringer, samt for fælles tilgange til imødekommelse af transnational efterspørgsel fra slutbrugere. Det kommer også til at vedtage retningslinjer for minimumskriterier for et standardtilbud, for omkostningsmodeller til fastsættelse af termineringstakster, for krav til administration af numre og for relevante tjenestekvalitetsparametre og anvendte målemetoder. BEREC skal desuden rapportere om den mulige trussel mod end-to-end-forbindelser mellem slutbrugere eller truslen mod effektiv adgang til alarmtjenester som led i fastlæggelsen af behovet for standarder (disse nye opgaver indgår i "Reguleringsvejledning").

BEREC's rolle i forbindelse med det indre markeds procedurer for markedsregulering styrkes. BEREC's udtalelse kommer nu til at spille en autoritativ rolle, når Kommissionen træffer afgørelse om, hvorvidt den pågældende nationale tilsynsmyndighed bør trække udkastet til reguleringsforanstaltning tilbage. Det foreslås, at det kun er, hvis BEREC deler Kommissionens alvorlige tvivl, at sidstnævnte kan træffe en afgørelse om, at den nationale tilsynsmyndighed skal trække de anmeldte foranstaltninger tilbage (disse nye opgaver indgår i "Markedsanalyse").

BEREC bliver også ansvarlig for en ny "peer review"-proces i forbindelse med tildeling af brugsret til frekvensressourcer. Dette vedrører primært gennemgangen af nationale foranstaltninger ved tildeling af brugsret til frekvensressourcer, der kan påvirke trådløse nets funktionsmåde eller på anden måde alvorligt påvirke værdiansættelsen af frekvensressourcerne. BEREC vil afgive (ikke-bindende) udtalelser om disse udkast til foranstaltninger ud fra en teknisk og økonomisk vurdering (disse nye opgaver indgår i "Peer review af frekvensressourcer").

BEREC får også ansvaret for at føre et register over virksomheder, der udbyder elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, og et register over numre med ekstraterritorial anvendelse (disse nye opgaver indgår i "Registerfunktioner").

Endvidere vil nogle af de opgaver, som BEREC fik pålagt ved forordning (EU) nr. 531/2012 (roamingforordningen) og forordning 2015/2120 (TSM-forordningen) (dvs. udstedelse af retningslinjer for netneutralitet, tilvejebringelse af input til udkast til Kommissionens gennemførelsesretsakter om roaming osv.), nu blive udført inden for rammerne af det nye agentur og vil kræve visse supplerende indtægter 66 (se "Reguleringsvejledning" og "Bistand og rådgivning til Kommissionen og andre EU-institutioner").

Ved at oprette et fuldgyldigt agentur vil visse horisontale aktiviteter, som i øjeblikket hovedsagelig udføres af de nationale tilsynsmyndigheders personale, også i et vist omfang blive internaliseret af det nye agentur under (f.eks. udarbejdelse af BEREC's arbejdsprogram - herunder reguleringsaktiviteter - der i øjeblikket foretages af den kommende formands nationale tilsynsmyndigheders personale, forberedelse af ordninger for samarbejde med myndigheder fra tredjelande osv.).

De betydeligt øgede opgaver betyder, at der er behov for at tildele yderligere ressourcer (herunder ansatte) til BEREC for at sikre, at det er velfungerende og kan udføre sine opgaver.

3.2.3.Anslåede virkninger for agenturets menneskelige ressourcer

3.2.3.1.Resumé

◻ Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af administrationsbevillinger

⌧ Forslaget/initiativet medfører anvendelse af administrationsbevillinger som anført herunder:

Overslag angives i FTÆ

Menneskelige ressourcer

Referenceværdi
2017 67

År
2019

År
2020

Referenceværdi

26

26

26

Ændringer

0

9

18

Ændret referenceværdi

26

35

44

Stillinger i stillingsfortegnelsen (AD/AST)

14

14

14

Eksternt personale (i FTÆ)

12

21

30

Heraf kontraktansatte

8

13

19

Heraf udstationerede nationale eksperter 

4

8

11

Ansatte i alt

26

35

44 68

Personaleudgifter 69  

Referenceværdi
2017

År
2019

År
2020

Stillingsfortegnelse

Stillinger (samlet antal ansatte)

-

1,876

1,876

Eksternt personale (FTÆ)

- heraf

kontraktansatte

-

0,910

1,330

- heraf udstationerede nationale eksperter

-

0,624

0,858

Ansatte i alt

2,302

3,410

4,064

Yderligere personale, som BEREC får behov for for at kunne opfylde sine nye opgaver under det udvidede mandat 70  

(opdelt på opgaver)

Ansatte i alt

(FTÆ)

Nye opgaver

4

Prænormative opgaver og bindende beføjelser

5

Reguleringsvejledning

2

Markedsanalyse

1

Peer review af frekvensressourcer

1

Registerfunktioner

1

Internationalt samarbejde

2

Bistand og rådgivning til Kommissionen og andre EU-institutioner

2

Forvaltning og administrativ støtte

18

3.2.3.2.Anslået behov for menneskelige ressourcer i det overordnede generaldirektorat

◻ Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af menneskelige ressourcer

⌧ Forslaget/initiativet medfører anvendelse af menneskelige ressourcer som anført herunder:

Overslag angives i hele tal (eller med højst én decimal)

År
2019

År
2020

Stillinger i stillingsfortegnelsen (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)

XX 01 01 01 (i hovedsædet og i Kommissionens repræsentationskontorer)

3

3

  Eksternt personale (i FTÆ ) 71

XX 01 02 01 (KA, UNE, V under den samlede bevillingsramme)

I ALT

3

3

XX angiver det berørte politikområde eller budgetafsnit.

Personalebehovet vil blive dækket ved hjælp af det personale, som generaldirektoratet allerede har afsat til aktionen, og/eller interne rokader i generaldirektoratet, eventuelt suppleret med yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige generaldirektorat i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.

Opgavebeskrivelse:

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

Repræsentere Kommissionen i agenturets bestyrelse. Udarbejde Kommissionens udtalelse om BEREC's samlede programmeringsdokument og overvåge dets gennemførelse. Føre tilsyn med udarbejdelsen af agenturets budget og overvåge dets gennemførelse. Bistå agenturet med at udvikle sine aktiviteter i overensstemmelse med EU's politikker, herunder ved at deltage i arbejdsgruppemøder.

Eksternt personale

3.2.4.Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme

◻ Forslaget/initiativet er foreneligt med indeværende flerårige finansielle ramme

⌧ Forslaget/initiativet kræver omlægning af det relevante udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme

Der redegøres for omlægningen med angivelse af de berørte budgetposter og beløbenes størrelse

Forslaget/initiativet kræver, at fleksibilitetsinstrumentet anvendes, eller at den flerårige finansielle ramme revideres 72

Der redegøres for behovet med angivelse af de berørte udgiftsområder og budgetposter og beløbenes størrelse

3.2.5.Tredjemands bidrag til finansieringen

◻ Forslaget/initiativet indeholder ikke bestemmelser om samfinansiering med tredjemand

⌧ Forslaget/initiativet indeholder bestemmelser om samfinansiering, jf. følgende overslag:

Bevillinger i mio. EUR (tre decimaler)

År
2019

År
2020

EFTA 

p.m. 73

p.m.

Andre bidrag (medlemsstater, nationale tilsynsmyndigheder osv.)

p.m.

p.m.

Samfinansierede bevillinger I ALT

p.m.

p.m.

3.3.Anslåede virkninger for indtægterne

⌧ Forslaget/initiativet har ingen finansielle virkninger for indtægterne

◻ Forslaget/initiativet har følgende finansielle virkninger:

◻ for egne indtægter

◻ for diverse indtægter

(1) COM(2015) 192 final.
(2) Europa-Parlamentets beslutning af 19. januar 2016 om "På vej mod en akt for det digitale indre marked" (TA(2016)0009).
(3) Fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om decentraliserede agenturer af 19. juli 2012.
(4) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37).
(5) Denne evaluering blev gennemført i overensstemmelse med kravet i artikel 15 i BEREC-forordningen: "Study on the evaluation of BEREC and the BEREC Office" fra PwC af september 2012, arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af april 2013 (SWD(2013) 152 final), efterfulgt af Parlamentets betænkning af november 2013 (2013/2053(INI), A7- 0378/2013). Resultatet af denne evaluering bør behandles med forsigtighed, da nogle af BEREC's opgaver ikke var blevet gennemført på daværende tidspunkt. I evalueringen vurderedes ikke den mulige tilpasning af BEREC-kontoret til den fælles tilgang til decentraliserede agenturer.
(6) Udtalelse fra repræsentantskabet (15) 206 af 10. december 2015.
(7) http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/opinions/5577-berec-opinion-on-the-review-of-the-eu-electronic-communications-regulatory-framework .
(8) http://rspg-spectrum.eu/wp-content/uploads/2013/05/RSPG 16-001-DSM_opinion.pdf .
(9) Europa-Parlamentets beslutning af 19. januar 2016 om "På vej mod en akt for det digitale indre marked" ( 2015/2147(INI) ).
(10) Det Europæiske Råds konklusioner af 28. juni 2016 (EUCO 26/16).
(11) Ekspertprofiler og en rapport om drøftelserne findes i bilag 13 til konsekvensanalysen.
(12) http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/cia_2016_en.htm
(13) Muligheden for at undersøge effektivitetsforøgelser og synergier med andre eksisterende EU-agenturer blev analyseret, navnlig med Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed. Af flere grunde (manglende overlappende mandater, udvidede mandater siden 2007, opgavers særlige karakter, forskellig deltagelse på bestyrelsesplan osv.) blev en mulig sammenlægning af de to agenturer imidlertid forkastet.
(14) Finansieringsoversigten viser tallene for den nuværende flerårige finansielle ramme, som udløber i 2020. Yderligere personalebehov i BEREC vil blive vurderet inden for rammerne af Kommissionens forslag for perioden efter 2020.
(15) Muligheden for at lade BEREC finansiere (helt eller delvist) af gebyrer blev forkastet på grund af arten af agenturets funktioner, som hovedsagelig er af rådgivende karakter, over for de nationale tilsynsmyndigheder og EU's institutioner med det formål at sikre større konsekvens i reguleringen af telesektoren i hele Unionen snarere end direkte kontakt med markedsaktører.
(16) Finansieringsoversigten viser tallene for den nuværende flerårige finansielle ramme, som udløber i 2020. Gennemførelsesfasen for det nye agentur forventes at vare frem til 2022.
(17) Rapporterne kan findes på: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-scoreboard .
(18) Alle oplysninger kan findes her: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/download-scoreboard-reports.
(19) EUT C [].
(20) EUT C[],.
(21) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv [] af [] om en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation (EUT L []).
(22) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (Direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37).
(23) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 531/2012 af 13. juni 2012 om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen (EUT L 172 af 30.6.2012, s. 10).
(24) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2120 af 25. november 2015 om foranstaltninger vedrørende adgang til det åbne internet og om ændring af direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EUT L 310 af 26.11.2015, s.1). 
(25) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1211/2009 af 25. november 2009 om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) og dens støttekontor (EUT L 337 af 18.12.2009, s. 1).
(26) Kommissionens afgørelse 2002/627/EF af 29. juli 2002 om nedsættelse af de europæiske tilsynsmyndigheders gruppe vedrørende elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EFT L 200 af 30.7.2002, s. 38).
(27) COM(2015) 192 final.
(28) Fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om decentraliserede agenturer af 19. juli 2012.
(29) Afgørelse 2002/622/EF om nedsættelse af en frekvenspolitikgruppe (EFT L 198 af 27.7.2002, s. 49).
(30) Oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).
(31) Direktiv [...].
(32) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 526/2013 af 21. maj 2013 om Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 460/2004 (EUT L 165 af 18.6.2013, s. 41).
(33) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).
(34) Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42).
(35) Interinstitutionel aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1).
(36) Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 243/2012/EU af 14. marts 2012 om indførelse af et flerårigt radiofrekvenspolitikprogram (EUT L 81 af 21.3.2012, s. 7).
(37) Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 af 29. februar 1968 om vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber samt om særlige midlertidige foranstaltninger for tjenestemænd i Kommissionen (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1).
(38) Commission Communication on the guidelines for programming document for decentralised agencies and the template for the Consolidated Annual Activity Report for decentralised agencies (C(2014) 9641).
(39) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).
(40) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).
(41) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).
(42) Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/443 af 13. marts 2015 om sikkerhedsbeskyttelse i Kommissionen (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 41).
(43) Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 af 13. marts 2015 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 53).
(44) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).
(45) Rådets Forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).
(46) Rådets forordning nr. 1 om den ordning, der skal gælde for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på det sproglige område (EFT 17 af 6.10.1958, s. 385).
(47) ABM: Activity Based Mangement (aktivitetsbaseret ledelse) – ABB: Activity Based Budgeting (aktivitetsbaseret budgetlægning).
(48) Jf. finansforordningens artikel 54, stk. 2, litra a) hhv. b).
(49) Meddelelse af 6. maj 2015 "En strategi for et digitalt indre marked i EU" (COM(2015) 192 final).
(50) Se under: http://europa.eu/agencies/documents/joint_statement_and_common_approach_2012_en.pdf.
(51) Iværksættelsen vil begynde i 2019 og fortsætte indtil 2022 under den næste FFR.
(52) Forklaringer vedrørende forvaltningsmetoder og henvisninger til finansforordningen findes på webstedet BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.
(53) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7- TA-2013-0536&language=EN.
(54) SMART 2015/0003.
(55) SMART 2015/002.
(56) SMART 2015/005.
(57) OB = opdelte bevillinger/IOB = ikke-opdelte bevillinger.
(58) EFTA: Den Europæiske Frihandelssammenslutning.
(59) Kandidatlande og, efter omstændighederne, potentielle kandidatlande på Vestbalkan.
(60) Referencescenariet for 2017 er kun medtaget af sammenlignelighedshensyn og afspejler tallene i budgetforslaget for 2017 (BEREC-kontoret). 220 000 EUR af dette beløb er formålsbestemte indtægter.
(61) De potentielle effektivitetsforøgelser og besparelser for medlemsstaterne, navnlig for så vidt angår de udvidede beføjelser til agenturet, samt for Kommissionen er blevet analyseret som led i konsekvensanalysen. Det nye agentur forventes i fremtiden at fortsætte de nuværende aftaler om levering af tjenesteydelser med Kommissionen (regnskabsfører og anvendelse af visse applikationer og værktøjer) og med andre EU-agenturer (med ENISA, for så vidt angår off-site lagring af backupdata, og den interne kontrolkoordinator), der kan blive udvidet til at omfatte nye områder.
(62) Referencescenariet for 2017 er kun medtaget af sammenligningshensyn.
(63) Det nuværende niveau for ressourcer til GD CNECT bevares. Det forventes imidlertid, at BEREC vil kræve mindre støtte fra sit overordnede generaldirektorat, for så vidt angår administrative opgaver og decentraliserede agenturers overholdelse af EU-reglerne, og mere støtte på de nye operationelle områder samt i forbindelse med den øgede deltagelse på bestyrelsesplan (to repræsentanter i stedet for en).
(64) Referencescenariet for 2017 er kun medtaget af sammenligningshensyn.
(65) Denne tabel viser kun operationelle udgifter under udgiftsområde 3.
(66) Når BEREC tidligere fik overdraget nye opgaver, blev bevillingerne til BEREC-kontoret (det EU-agentur, der yder støtte til repræsentantskabet) ikke ændret.
(67) Referencescenariet for 2017 er kun medtaget af sammenligningshensyn.
(68) Som anført i punkt 1.6 begynder gennemførelsen i 2019 og fortsætter indtil 2022 under den næste FFR. På grund af de nuværende ressourcemæssige begrænsninger er de foreslåede menneskelige ressourcer for 2019-2022 kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter. På grundlag af konsekvensanalysen anslås det samlede personale, der er nødvendigt, for at BEREC kan udføre sine nye opgaver i henhold til det udvidede mandat, til 60 FTÆ ved udgangen af gennemførelsesperioden 2019-2022.
(69) Referencescenariet for 2017 er kun medtaget af sammenligningshensyn. Beregningen af personaleudgifter for 2019 og 2020 er baseret på de gennemsnitlige omkostninger til personale med "habillage" (Ares(2015)5703479 af 9. december 2015), hvilket forklarer en del af udgiftsstigningen fra 2017 til 2019.
(70) På grundlag af konsekvensanalysen og uden at foregribe den næste FFR anslås det samlede yderligere personale, der er nødvendigt, for at BEREC kan udføre sine nye opgaver i henhold til det udvidede mandat, til 34 FTÆ, så BEREC når op på et samlet personale på 60 FTÆ ved udgangen af gennemførelsesperioden 2019-2022.
(71) KA: kontraktansatte, LA: lokalt ansatte, UNE: udstationerede nationale eksperter, V: vikarer, JED: junioreksperter ved delegationerne. .
(72) Se punkt 19 og 24 i den interinstitutionelle aftale.
(73) Det nøjagtige beløb for de efterfølgende år kendes først, når EFTA's proportionalitetsfaktor fastsættes for det pågældende år.
Top