Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0589

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og forordning (EU) nr. 283/2014 for så vidt angår fremme af internetkonnektivitet i lokalsamfund

COM/2016/0589 final - 2016/0287 (COD)

No longer in force, Date of end of validity: 25/10/2017

Bruxelles, den 14.9.2016

COM(2016) 589 final

2016/0287(COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING


om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og forordning (EU) nr. 283/2014 for så vidt angår fremme af internetkonnektivitet i lokalsamfund

(EØS-relevant tekst)


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslagets begrundelse og formål

Den nye telekommunikationspakke, som Kommissionen har vedtaget i dag, omfatter en meddelelse, hvori der fremsættes en europæisk vision for internetkonnektivitet for borgere og erhvervsliv på det digitale indre marked 1 , samt et lovforslag om en kodeks for europæisk elektronisk kommunikation 2 , der tager lovgrundlaget for elektronisk kommunikation op til revision. Kommissionens forslag fastsætter de reformer, der er nødvendige for at sikre tilgængelighed til og udnyttelse af net med meget høj kapacitet, der vil give mulighed for udbredt anvendelse af produkter, tjenesteydelser og applikationer på det digitale indre marked.

Da internettet og digital konnektivitet forandrer privatliv og faglige praksisser i og uden for Unionen, er der behov for at sikre, at den brede offentlighed opfordres til at gribe de muligheder, som denne forandring tilbyder.

Derfor er et af Kommissionens strategiske mål for Unionen, der skal nås inden 2025, at steder, hvor der udbydes offentlige tjenesteydelser, såsom offentlige forvaltninger, biblioteker og hospitaler skal være udstyret med gigabitinternetforbindelser. Skabelsen af forbindelse mellem disse og andre centrale steder i samfundslivet, herunder udendørsområder, som den brede offentlighed har adgang til, ved en hastighed, der ligger betydeligt over den, der er nødvendig for funktionel adgang til internettet, vil gøre det muligt for borgere fra alle samfundslag at opleve fordelene ved den næste generation af konnektivitet, når de er på farten og befinder sig på steder, hvor det er vigtigt at have forbindelse.

Som en af de foranstaltninger, der skal medvirke til at nå dette mål, vil den nye pakke fremme etableringen af lokale trådløse adgangspunkter gennem forenklede planlægningsprocedurer og mindre tunge lovgivningsmæssige forpligtelser, blandt andet i situationer, hvor en sådan adgang gives på et ikke-kommercielt grundlag eller som et supplement til andre offentlige tjenesteydelser.

Den foranstaltning, der foreslås her, supplerer den indsats, der er gjort gennem ændringer af lovgrundlaget for telekommunikation i Connecting Europe-faciliteten, der er indeholdt i forordning (EU) nr. 1316/2013 3 (i det følgende benævnt "CEF-forordningen") og forordning (EU) nr. 283/2014 4 (i det følgende benævnt "forordningen om retningslinjer"). Gennem disse ændringer opfordres enheder med offentlige opgaver såsom offentlige myndigheder og udbydere af offentlige tjenesteydelser til at tilbyde gratis trådløs konnektivitet på centrale steder i det lokale offentlige liv (f.eks. offentlige forvaltninger, biblioteker, sundhedscentre og offentlige udendørsområder). På den måde skabes der økonomiske incitamenter for enheder, der ønsker at udbyde gratis trådløs konnektivitet med høj kapacitet i offentlige rum under deres jurisdiktion eller på de steder, hvor de udbyder tjenesteydelser. Det vil i den første fase af indsatsen blive prioriteret at afsætte midler til, at offentlige myndigheder kan etablere adgangspunkter på centrale steder i det lokale offentlige liv, herunder udendørsområder, som den brede offentlighed har adgang til.

Ved at stimulere integrationen med eksisterende offentlige tjenesteydelser vil indsatsen fremme borgernes interesse for højhastighedsforbindelse til internettet og dermed yde et betydeligt bidrag til både udnyttelse af bredbåndstjenester og udvikling af offentlig infrastruktur. Tilrådighedsstillelsen af gratis, lokal trådløs konnektivitet på travle steder, hvor mange mennesker samles og afventer næste skridt på deres dagsorden, kan skabe en betydelig merværdi, idet uudnyttet tid og transittid omdannes til produktive, afslappende eller mere informative oplevelser. Desuden kan sådanne lokale trådløse adgangspunkter give bedre dækning på steder, der er vanskelige at nå ud til, eller hvor det enorme antal af brugere ellers i høj grad ville forringe oplevelsen af trådløs konnektivitet. Ved at give brugerne mulighed for at have forbindelse, når de er på farten, styrker de lokale trådløse adgangspunkter også deres mobilitet, fleksibilitet og interesse for at anvende tjenesteydelser, der udbydes af enheder med offentlige opgaver, og de kan gøre det lettere for brugerne at forvalte den tid, de har til rådighed. Samtidig garanterer den begrænsede rækkevidde af hvert enkelt adgangspunkt, at dette offentlige tilbud ikke udfordrer kommercielle tilbud, men derimod kan spille en vigtig rolle med hensyn til at befordre anvendelsen af bredbånd og fremme digitale færdigheder. Dette vil igen fremme brugernes interesse for at udnytte kommercielle bredbåndstilbud i hjemmet eller mobile bredbåndstilbud. Den foreslåede indsats er et supplement til det nye juridiske begreb om universelle tjenesteydelser i forslaget om en kodeks for europæisk elektronisk kommunikation, ifølge hvilken enhver EU-borger har ret til at have forbindelse: ret til en funktionel internetforbindelse, i det mindste på et fast sted, der er økonomisk overkommelig, og som giver mulighed for, at brugeren kan involvere sig fuldt ud i den digitale økonomi og det digitale samfund.

Den foreslåede foranstaltning giver adgang til en enkel finansieringsmekanisme med henblik på installation af lokale trådløse adgangspunkter. Indsatsen er udformet til at give maksimal virkning på kort sigt ved at styrke borgernes interesse for internetadgangstjenester og til at lette anvendelsen af offentlige digitale tjenesteydelser, herunder adgang til digitaltjenesteinfrastrukturer. Forventningen om, at den interesse, der vækkes, vil skabe grundlag for fortsat drift og eventuel udskiftning af adgangspunkterne uden yderligere finansiel bistand i henhold til lovgivningen, stemmer overens med målet om at udfase sådan bistand så hurtigt som muligt og opfordre til anvendelse af alternative finansieringsmekanismer.

For at sikre, at indsatsen er målrettet, og for at offentligheden får maksimalt udbytte heraf, vil finansieringen blive begrænset til situationer, hvor der ikke allerede er frit tilgængelige offentlige eller private adgangspunkter med højhastighedsbredbånd. Da det beløb for finansiel bistand fra EU, der ydes til individuelle aktioner, vil ligge under den tærskel for tilskud med lav værdi på 60 000 EUR, der er fastsat ved finansforordningen 5 , forventes der ingen mærkbare konkurrencemæssige virkninger 6 . Desuden skal midlerne tildeles på en geografisk afbalanceret måde, der bidrager til den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i Unionen ved at tage særligt hensyn til behovene ude i lokalsamfundene 7 . Gennem den kombinerede anvendelse af disse kriterier er den foreslåede indsats i overensstemmelse med den ramme for åbne og konkurrencedygtige markeder, der understøtter driften af transeuropæiske net.

Ud over at stimulere efterspørgslen efter højhastighedsbredbånd og opfordre til udbredt udnyttelse heraf på samfundsniveau vil indsatsen også få adskillige positive følgevirkninger — fra forbedret adgang til e-forvaltning og deltagelse i det demokratiske liv, herunder for befolkningsgrupper, der ellers har vanskeligt ved at få adgang til konnektivitet (såsom flygtninge og lavindkomstgrupper), til yderligere infrastruktur til nødsituations- og krisekommunikation og public service-meddelelser. For at sikre, at lokalsamfund med begrænsede ressourcer også kan opleve disse fordele ved deltagelse i det digitale indre marked, bør det være muligt at opnå støtte under denne foranstaltning med op til 100 % af de støtteberettigede omkostninger, jf. dog princippet om samfinansiering. Mulige støttemodtagere kan inddrage medlemmer af lokalsamfundet i gennemførelsen af aktioner, der er finansieret gennem den foreslåede foranstaltning, i udpegelsen af de centrale steder i det offentlige liv, hvor installationen af frit tilgængelige trådløse adgangspunkter vil give størst merværdi for samfundet.

På grund af dens fleksible og fokuserede karakter med hensyn til den støtte til bredbåndsnet, der ydes inden for bevillingsrammen for telekommunikationssektoren til gennemførelsen af CEF, bør indsatsen også anerkendes som et særskilt projekt af fælles interesse med tilknyttede aktioner i henhold til CEF-forordningen og et særligt budget, der bør beskrives nærmere i henhold til forordningen om retningslinjer. Selv om den finansielle bistand, der ydes til den enkelte støttemodtager, er begrænset, er det samlede antal støttemodtagere væsentligt, og det er derfor vigtigt at sikre strømlinede administrative procedurer, der giver mulighed for enkel og hurtig beslutningstagning. Med det formål bør medlemsstaterne, jf. CEF-forordningen, have mulighed for at godkende kategorier af forslag vedrørende denne indsats i stedet for at skulle give deres samtykke til lister over individuelle støttemodtagere. Ved at gennemføre denne ændring horisontalt til gavn for andre projekter af fælles interesse efterkommer forslaget også medlemsstaternes opfordringer til mere effektive metoder til gennemførelse af aktioner inden for digitaltjenesteinfrastrukturer.

For at sikre, at foranstaltningen kan anvendes i mange forskellige situationer og levere konkrete resultater så hurtigt som muligt, er det afgørende, at de tilgængelige former for finansiel bistand ikke begrænses unødigt. I den sammenhæng kan der bevares en væsentlig grad af fleksibilitet ved at give mulighed for, at der i gennemførelsen af foranstaltningen kan drages fordel af det størst mulige antal former for finansiel bistand med relevans for indsatsen. Derfor — og i betragtning af igangværende forhandlinger om en revision af finansforordningen — bør CEF-forordningen ændres for at gøre det klart, at alle aktioner, der bidrager til projekter af fælles interesse, herunder denne indsats, overordnet set er berettiget til støtte gennem de former for finansiel bistand, der på nuværende tidspunkt og fremadrettet er tilgængelige i henhold til finansforordningen.

På den anden side foreslås det — af samme årsager — at beskrive de former for finansiel bistand, der er tilgængelige med hensyn til gennemførelse af indsatsen, på en indbyrdes sammenhængende måde i CEF-forordningen og forordningen om retningslinjer. Tilskud vil sandsynligvis være den form for finansiel bistand, der er bedst egnet til at nå målet om at fremme gratis lokal trådløs konnektivitet i lokalsamfund, men andre former for finansiel bistand bør i udgangspunktet ikke udelukkes, med undtagelse af finansielle instrumenter. Finansielle instrumenter bør udelukkes på grund af den store administrative byrde, de medfører, og den tid, det tager at gennemføre dem, og de kan derfor ikke i tilstrækkelig grad tilpasses de planlagte aktioner og deres egenskaber.

For at sikre hastighed og effektivitet vil gennemførelsen af denne indsats blive udført gennem strømlinede administrative procedurer, hvor der anvendes standardiseret dokumentation (såsom kuponer) og onlineværktøjer til håndtering af ansøgninger samt til efterfølgende overvågning og kontrol af de installerede trådløse adgangspunkter.

Det forventes, at den foreslåede foranstaltning, der fremmes gennem EU-netværket af bredbåndskompetencekontorer 8 , vil skabe opmærksomhed blandt lokale myndigheder og borgere om Kommissionens nye prioritering af gigabitsamfundet samt i høj grad skabe synlighed omkring og tillid til, at EU kan levere konnektivitet og adgang til digitale tjenesteydelser på hele det europæiske kontinent. En særlig visuel identitet, der udvikles af Kommissionen, og som vil blive stillet til rådighed for støttemodtagerne med henblik på gennemførelse, vil sikre genkendeligheden af aktioner, der finansieres ved den foreslåede foranstaltning, og dermed brandgenkendelse.

Overensstemmelse med gældende bestemmelser på området

På nuværende tidspunkt giver lovgrundlaget for telekommunikation i Connecting Europe-faciliteten mulighed for finansiel støtte på telekommunikationsområdet til digitaltjenesteinfrastrukturer (i form af tilskud og/eller indkøb) og til bredbåndsnet (i form af finansielle instrumenter).

Med hensyn til støtte til bredbånd giver forordningen om retningslinjer — på grund af den store betydning, som bredbåndsnet har for vækst og job, og i betragtning af de både økonomiske og tekniske udfordringer, der er forbundet med offentlige investeringer i sektoren — mulighed for en begrænset indsats. Ved CEF ydes der et lille bidrag til etableringen af finansielle instrumenter på EU-niveau for at facilitere effektiv anvendelse af andre offentlige, men også private ressourcer, navnlig i samarbejde med Den Europæiske Investeringsbank. Formålet med støtten er at gennemføre innovative bredbåndsprojekter, der er baseret på den nyeste teknologi, og som har potentiale for reproduktion, således at målet med projekterne nås både direkte og gennem en demonstrationseffekt.

Den foreslåede foranstaltning er et supplement til de slutbrugerorienterede elementer i forslaget om en kodeks for europæisk elektronisk kommunikation. Støtten til installering af lokale trådløse adgangspunkter på centrale steder i det lokale offentlige liv er et supplement til andre aktioner på telekommunikationssektoren under CEF samt til andre kilder til finansiel støtte, såsom de europæiske struktur- og investeringsfonde, der støtter udrulningen af bredbåndsnet. Da sådanne aktioner på nuværende tidspunkt ikke er omfattet af hverken CEF-forordningen eller forordningen om retningslinjer, foreslås det at ændre disse forordninger.

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

Retsgrundlag

Forslaget er baseret på artikel 172 i TEUF, der omfatter EU's bidrag til oprettelse og udvikling af transeuropæiske net på transport-, telekommunikations- og energiinfrastrukturområdet. I overensstemmelse med artikel 170, stk. 1, i TEUF er formålet med initiativet at sikre, at lokalsamfund kan udnytte det digitale indre marked fuldt ud, ved at der etableres et område uden indre grænser gennem udrulningen af sådanne net.

Nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet og er omfattet af indsatsområdet for det transeuropæiske telenet som fastlagt i artikel 170 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Ved at tage særligt hensyn til behovene i lokalsamfund inden for den bredere ramme af strategien for et digitalt indre marked bidrager forslaget til at opnå et indre marked for elektronisk kommunikation og giver samfund mulighed for at deltage heri. Da skabelsen af et område med trådløs konnektivitet af høj kvalitet i hele EU er et mål, der ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, er forslaget i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i TEU. Det forventes, at indsatsen vil blive fremmet af bl.a. EU-netværket af bredbåndskompetencekontorer, hvilket kan hjælpe til at sikre, at behovene i lokalsamfund tackles effektivt, og at den administrative byrde holdes på et minimum.

Igangværende initiativer vedrørende gratis lokal trådløs konnektivitet er fragmenterede og dermed ineffektive. Der er navnlig ingen overordnet strategi med hensyn til at fremme gratis trådløs konnektivitet over hele Unionen for at befordre lokalsamfunds deltagelse i det digitale indre marked. Da individuel etablering af lokale trådløse adgangspunkter er underlagt geografiske begrænsninger selv inden for lokalsamfundene, er det endnu vigtigere at sikre, at etableringen fremmer den fælles interesse for konnektivitet i hele EU på sammenhængende vis. Sammenhæng i den paneuropæiske udrulning af gratis trådløse konnektivitetsløsninger vil give mulighed for både at optimere omkostningerne ved indsatsen (navnlig ved at mindske omkostningerne ved tildeling af små tilskud på grund af stordriftsfordele, men også ved at nedbringe priserne på udstyr) og sikre større lighed i adgangen, hvilket vil bidrage til økonomisk, social og territorial sammenhæng i Unionen. Den foreslåede foranstaltning er udformet med henblik på at befordre europæisk værdi ved at sikre, at de infrastrukturer, der tages i brug, også giver mulighed for adgang via digitaltjenesteinfrastrukturer til transeuropæiske interoperable tjenesteydelser af fælles interesse som Europeana, mere sikre internettjenesteinfrastrukturer og interoperable grænseoverskridende e-sundhedstjenester.

Anvendelsesområdet for den foreslåede indsats er begrænset til tilrådighedsstillelse af konnektivitet på centrale steder i det offentlige liv og på udendørsområder, som offentligheden har adgang til, gennem adgangspunkter, der pr. definition dækker et begrænset område, og individuelle projekter vil være små. Indsatsen står således i et rimeligt forhold til målet, som er at give lokalsamfund mulighed for at deltage i den trådløse del af det digitale indre marked, uden at kommercielle tilbud påvirkes negativt. Samtidig forventes foranstaltningen at have positive afsmittende virkninger på den overordnede deltagelse i udbud vedrørende konnektivitet gennem kommercielle adgangstjenester. Indsatsens grad af effektivitet forventes at blive yderligere styrket på grund af letheden ved reproduktion og mulige demonstrationseffekter ved vellykkede tilfælde..

Onlineforvaltningen af den foreslåede foranstaltning kombineret med bl.a. støtte fra netværket af nationale bredbåndskompetencekontorer vil sikre, at den administrative byrde, der skabes ved gennemførelsen af og deltagelsen i initiativet, holdes på et minimum.

3.RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

Da dette initiativ er et supplement til den nye telekommunikationspakke, herunder meddelelsen om en europæisk vision for internetkonnektivitet for borgere og erhvervsliv på det digitale indre marked og lovforslaget om revision af kodeksen for europæisk elektronisk kommunikation, er det i høj grad baseret på input fra interesserede parter, den omfattende analyse i form af evaluering og konsekvensanalyse, der understøtter forslagene, og de arbejdsdokumenter fra Kommissionens tjenestegrene, der ledsager meddelelsen. De mest relevante forhold for den foreslåede foranstaltning er opsummeret nedenfor: Overordnet set viser analysen, at mens lovgivnings- og reguleringsmæssige tiltag kan fjerne hindringer, give flere incitamenter til konkurrence, gøre markedet mere forudsigeligt for investorer og mindske omkostningerne ved udrulning af net, er offentlig finansiering af stor vigtighed med hensyn til at nå Europas langsigtede mål for konnektivitet.

Den nylige rapport 9 , der opsummerer resultatet af den offentlige høring, der blev foretaget af Kommissionen med henblik på den fornyede overvejelse af lovgrundlaget for elektronisk kommunikation, viste, at mange offentlige myndigheder og private respondenter støttede udrulningen af wi-fi-net på offentlige steder, mens de fortsat efterspørger et passende lovgivningsmæssigt miljø for emner som adgangsudbyderens ansvar og eksponering for elektromagnetiske felter (EMF). Et antal operatører understregede, at offentlig støtte bør være teknologisk neutral, men lagde vægt på, at udrulningen også ville kunne faciliteres gennem forskellige former for offentlig-private partnerskaber. Disse resultater er i overensstemmelse med den efterfølgende evaluering af den nuværende ordning, der ledsager forslaget om revision af lovgrundlaget.

Den konsekvensanalyse, der er foretaget med henblik på revision af lovgrundlaget, bygger videre på disse overvejelser fra interessenter, og det foreslås at indføre bestemmelser om udrulning af små celler. Målet med disse bestemmelser er at mindske omkostningerne ved udrulning af meget tætte net og forbedre adgangen til lokal trådløs konnektivitet med henblik på at opfylde den eksponentielt stigende efterspørgsel efter allestedsnærværende konnektivitet. Den foreslåede foranstaltning, der er et supplement til den foretrukne mulighed for udvikling af lovgrundlaget inden for frekvensforvaltning, vil hjælpe til at befordre tilrådighedsstillelse af gratis lokal trådløs konnektivitet og dermed bidrage til at gøre den europæiske vision for internetkonnektivitet for borgere og erhvervsliv på det digitale indre marked til virkelighed.

4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

De bevillinger, der kræves ved dette forslag, skal finansieres fuldt ud inden for den flerårige finansielle ramme for 2014-2020. Der skal omfordeles 70 mio. EUR af de programmerede beløb til telekommunikationssektoren under CEF i 2017-2019, og 50 mio. EUR vil blive overført til bevillingsrammen for telekommunikationssektoren gennem en ændring af CEF-forordningens artikel 5, stk. 1. Af konsekvenshensyn er denne stigning også afspejlet i forslaget om ændring af retsgrundlaget for Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer 10 , jf. forordning (EU) 2015/1017 11 .

2016/0287 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING


om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og forordning (EU) nr. 283/2014 for så vidt angår fremme af internetkonnektivitet i lokalsamfund

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 172,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 12 ,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget 13 ,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Kommissionens meddelelse om en europæisk vision om internetkonnektivitet for borgere og erhvervsliv på det digitale indre marked 14 beskriver et antal mulige foranstaltninger, der kan forbedre konnektiviteten i Den Europæiske Union.

(2)Som en af de foranstaltninger, der underbygger visionen for europæisk konnektivitet, fremmer den etableringen af lokale trådløse adgangspunkter gennem forenklede planlægningsprocedurer og mindre tunge lovgivningsmæssige forpligtelser. Sådanne adgangspunkter — herunder når de udgør et supplement til andre offentlige tjenesteydelser eller er af ikke-kommerciel art — kan bidrage væsentligt til forbedring af nuværende trådløse kommunikationsnetværk og til udrulning af kommende generationer heraf ved at facilitere bedre dækning, i takt med at behovet udvikler sig.

(3)Som følge af meddelelsen om en europæisk vision for internetforbindelse for det digitale indre marked og for at fremme digital inklusion bør Unionen støtte tilrådighedsstillelse af gratis lokal trådløs konnektivitet på centrale steder i det lokale offentlige liv, herunder udendørsområder, som den brede offentlighed har adgang til, gennem målrettet støtte. En sådan støtte er indtil videre ikke omfattet af forordning (EU) nr. 1316/2013 15 og (EU) nr. 283/2014 16 .

(4)Støtte af denne art kan tilskynde enheder med offentlige opgaver såsom offentlige myndigheder og udbydere af offentlige tjenesteydelser til at tilbyde gratis trådløs konnektivitet som et supplement til deres offentlige opgaver, således at det sikres, at lokalsamfund kan opleve fordelene ved højhastighedsbredbånd på centrale steder i det offentlige liv. Sådanne enheder kan omfatte kommuner og andre lokale offentlige myndigheder, biblioteker og hospitaler.

(5)Lokal trådløs konnektivitet kan kun betragtes som gratis, hvis den stilles til rådighed, uden at der opkræves et vederlag herfor, hvad enten det er direkte betalinger eller andre former for vederlag, herunder, men ikke begrænset til, ret til at reklamere og til at efterspørge personlige oplysninger.

(6)I betragtning af indsatsens særlige formål og målrettethed mod lokale behov bør den beskrives som et særskilt projekt af fælles interesse i telekommunikationssektoren i den i forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) nr. 283/2014 omhandlede betydning.

(7)For at afsætte tilstrækkelige midler til indsatsen bør bevillingsrammen for gennemførelse af CEF i telekommunikationssektoren øges med et beløb på 50 000 000 EUR.

(8)Da denne indsats er af ikke-kommerciel art, og da de individuelle projekter, der påregnes, er små, bør den administrative byrde holdes på et minimum. Derfor bør indsatsen gennemføres ved hjælp af den mest relevante form for finansiel støtte, navnlig tilskud, der er tilgængelig i henhold til finansforordningen, nu eller i fremtiden. Indsatsen bør ikke baseres på finansielle instrumenter.

(9)På grund af den begrænsede rækkevidde af hvert enkelt adgangspunkt og den lave værdi af de individuelle projekter, der er omfattet, forventes adgangspunkter, der etableres med finansiel bistand i henhold til denne forordning, ikke at udfordre kommercielle tilbud. For yderligere at sikre, at sådan finansiel bistand ikke uretmæssigt forvrider konkurrencen, fortrænger private investeringer eller fjerner private investorers incitamenter til at investere, bør indsatsen begrænses til projekter, der ikke duplikerer allerede eksisterende private eller offentlige tilbud med lignende egenskaber i samme område. Dette bør ikke udelukke yderligere offentlig eller privat støtte til udrulninger inden for rammerne af dette initiativ.

(10)For at sikre, at tilrådighedsstillelsen af konnektivitet i henhold til nærværende forordning finder sted hurtigt, bør den finansielle bistand gennemføres med størst mulig anvendelse af onlineværktøjer, der giver mulighed for hurtig indgivelse og håndtering af ansøgninger og støtter gennemførelse, overvågning og kontrol af de installerede lokale trådløse adgangspunkter.

(11)Da der er behov for internetkonnektivitet i Unionen, og da det haster med at fremme adgangsnet, der kan levere en internetoplevelse af høj kvalitet baseret på højhastighedsbredbåndstjenester, bør den finansielle bistand fordeles på en geografisk afbalanceret måde.

(12)Forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) nr. 283/2014 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer af forordning (EU) nr. 1316/2013

I forordning (EU) nr. 1316/2013 foretages følgende ændringer:

1) Artikel 5, stk. 1, første afsnit, litra b), affattes således:

"b) telekommunikationssektoren: 1 091 602 000 EUR".

2) I artikel 7 foretages følgende ændringer:

a)Stk. 1 affattes således:

"1. Kun foranstaltninger, der bidrager til projekter af fælles interesse i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1315/2013 og (EU) nr. 347/2013 og en forordning om retningslinjer for transeuropæiske net inden for telekommunikationsinfrastruktursektoren, samt programstøtteaktioner er berettiget til støtte via Unionens finansielle støtte, navnlig i form af tilskud, offentlige udbud og finansielle instrumenter."

b)Stk. 4 affattes således:

"4. I telekommunikationssektoren er alle aktioner til gennemførelse af projekter af fælles interesse og programstøtteaktioner, der er identificeret i den relevante forordning om retningslinjer for transeuropæiske net inden for telekommunikationsinfrastruktursektoren, og som opfylder kriterierne og/eller betingelserne for støtteberettigelse, der er fastsat i overensstemmelse med den pågældende forordning, berettiget til at modtage finansiel støtte fra Unionen i henhold til nærværende forordning som følger:

a) generiske tjenester, centrale tjenesteplatforme og programstøtteaktioner finansieres ved hjælp af tilskud og/eller offentlige udbud

b) aktioner inden for bredbåndsnet finansieres som hovedregel gennem finansielle instrumenter

c) aktioner inden for tilrådighedsstillelse af gratis lokal trådløs konnektivitet i lokalsamfund finansieres gennem tilskud eller andre former for finansiel bistand end finansielle instrumenter."

3) I artikel 9 tilføjes følgende stykke:

"1a. Når behovet for at undgå en uretmæssig administrativ byrde, navnlig i tilfælde af tilskud med lav værdi i den i artikel 185 i forordning (EU) nr. 1286/2012 omhandlede betydning, berettiger det, kan medlemsstaterne give deres samtykke til en særlig kategori af forslag i henhold til arbejdsprogrammet, jf. artikel 17, uden at udpege individuelle ansøgere."

4) I artikel 10, stk. 4, indsættes følgende tredje afsnit:

"Aktioner inden for tilrådighedsstillelse af gratis lokal trådløs konnektivitet i lokalsamfund finansieres ved finansiel bistand fra Unionen med op til 100 % af de støtteberettigede omkostninger, jf. dog princippet om samfinansiering."

Artikel 2

Ændringer af forordning (EU) nr. 283/2014

I forordning (EU) nr. 283/2014 foretages følgende ændringer:

1) I artikel 2, stk. 2, tilføjes følgende litra h):

"h) "lokalt trådløst adgangspunkt": et stykke effektsvagt udstyr af lille størrelse, der opererer inden for en lille rækkevidde ved anvendelse af en ikke-eksklusiv basisradiofrekvens, for hvilken betingelserne for tilgængelighed og effektiv anvendelse til dette formål er harmoniseret på EU-niveau, og som giver brugerne trådløs adgang til et elektronisk kommunikationsnet."

2) I artikel 4, stk. 1, tilføjes følgende litra c):

"c) støtte tilrådighedsstillelse af gratis lokal trådløs konnektivitet i lokalsamfund."

3) I artikel 5 foretages følgende ændringer:

a)Stk. 7 affattes således:

"7. De samlede budgetmidler til finansielle instrumenter til bredbåndsnet må ikke overstige det minimumsbeløb, der er nødvendigt for at etablere en omkostningseffektiv indsats, som fastlægges på grundlag af forudgående vurderinger som omhandlet i artikel 14, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1316/2013.

Dette beløb fastsættes til højst 15 % af finansieringsrammen for telekommunikationssektoren, jf. artikel 5, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1316/2013."

b)Følgende stykke tilføjes:

"5a. Aktioner, der bidrager til projekter af fælles interesse inden for tilrådighedsstillelse af gratis lokal trådløs konnektivitet i lokalsamfund, støttes ved:

a) tilskud og/eller

b) andre former for finansiel bistand end finansielle instrumenter."

4) I artikel 6 indsættes som stk. 8a:

"8a. Aktioner, der bidrager til projekter af fælles interesse inden for tilrådighedsstillelse af gratis lokal trådløs konnektivitet i lokalsamfund, skal opfylde betingelserne i afsnit 4 i bilaget."

5) I artikel 8, stk. 9, tilføjes følgende litra d):

"d) antallet af forbindelser til lokale trådløse adgangspunkter, der er etableret ved hjælp af aktioner, der gennemfører afsnit 4 i bilaget."

6) Følgende del indsættes i bilaget:

"AFSNIT 4. TRÅDLØS KONNEKTIVITET I LOKALSAMFUND

Aktioner med henblik på tilrådighedsstillelse af gratis lokal trådløs konnektivitet på centrale steder i det lokale offentlige liv, herunder udendørsområder, som den brede offentlighed har adgang til, og som spiller en vigtig rolle for det offentlige liv i lokalsamfund, er berettiget til finansiel støtte.

Den finansielle støtte skal være tilgængelig for enheder med offentlige opgaver såsom offentlige myndigheder og udbydere af offentlige tjenesteydelser, der påtager sig at stille gratis lokal trådløs konnektivitet til rådighed gennem installering af lokale trådløse adgangspunkter.

Projekter med henblik på tilrådighedsstillelse af trådløs konnektivitet gennem frit tilgængelige lokale trådløse adgangspunkter kan modtage midler, hvis de:

1)gennemføres af en enhed med offentlige opgaver, der er i stand til at planlægge og føre tilsyn med installeringen af indendørs og udendørs lokale trådløse adgangspunkter i offentlige rum

2)bygger på højhastighedsbredbånd, der gør det muligt at levere en internetoplevelse af høj kvalitet til brugerne, der

a.er gratis, let at få adgang til og anvender udstyr baseret på den nyeste teknologi og

b.understøtter adgang til innovative digitale tjenesteydelser såsom dem, der udbydes via digitaltjenesteinfrastrukturer

3)anvender den fælles visuelle identitet, som Kommissionen skal udvikle, og linker til de tilhørende onlineværktøjer.

Projekter, der duplikerer allerede eksisterende private eller offentlige tilbud med lignende egenskaber, herunder kvalitet, i samme område, er ikke omfattet.

Det budget, der er til rådighed, fordeles på en geografisk afbalanceret måde til projekter, der opfylder ovenstående betingelser med henblik på de modtagne forslag, og — i udgangspunktet — efter "først til mølle"-princippet."

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne    På Rådets vegne

Formand    Formand

BILAG

Finansieringsoversigt


Forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og forordning (EU)

nr. 283/2014 for så vidt angår fremme af internetkonnektivitet i lokalsamfund

1)FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

1.1.Forslagets/initiativets betegnelse

1.2.Berørt(e) politikområde(r) inden for ABM/ABB-strukturen

1.3.Forslagets/initiativets art

1.4.Mål

1.5.Forslagets/initiativets begrundelse

1.6.Varighed og finansielle virkninger

1.7.Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r)

2.FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

2.1.Bestemmelser om kontrol og rapportering

2.2.Forvaltnings- og kontrolsystem

2.3.Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder

3.FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER

3.1.Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme

3.2.Anslåede virkninger for udgifterne 

3.2.1.Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne

3.2.2.Anslåede virkninger for aktionsbevillingerne

3.2.3.Anslåede virkninger for administrationsbevillingerne

3.2.4.Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme

3.2.5.Tredjemands bidrag til finansieringen

3.3.Anslåede virkninger for indtægterne

FINANSIERINGSOVERSIGT

1.FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

1.1.Forslagets/initiativets betegnelse

Forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og forordning (EU)
nr. 283/2014 for så vidt angå
r fremme af internetkonnektivitet i lokalsamfund

1.2.Berørt(e) politikområde(r) inden for ABM/ABB-strukturen 17  

09. Kommunikationsnet, indhold og teknologi

1.3.Forslagets/initiativets art

x Forslaget/initiativet vedrører en ny foranstaltning 

Forslaget/initiativet vedrører en ny foranstaltning som opfølgning på et pilotprojekt/en forberedende foranstaltning 18  

Forslaget/initiativet vedrører en forlængelse af en eksisterende foranstaltning 

Forslaget/initiativet vedrører en omlægning af en foranstaltning til en ny foranstaltning 

1.4.Mål

1.4.1.Det eller de af Kommissionens flerårige strategiske mål, som forslaget/initiativet vedrører

Den nye telekommunikationspakke, som Kommissionen skal vedtage den 13. september 2016, vil omfatte en meddelelse, hvori der fremsættes en europæisk vision for internetkonnektivitet for europæiske borgere og virksomheder, samt et lovforslag, der tager lovgrundlaget for telekommunikation op til revision. Kommissionens forslag fastsætter de reformer, der er nødvendige for at give yderligere incitamenter til udrulning af fremtidens net og sikre, at ingen og intet område hægtes af.

Nærværende forslag vil tilskynde enheder med offentlige opgaver, såsom lokale offentlige myndigheder, til at udbyde wi-fi-konnektivitet på centrale steder i samfundslivet (f.eks. i og omkring offentlige bygninger, på sundhedscentre, i parker eller på markedspladser) og støtte dem heri

1.4.2.Specifikke mål og berørte ABM/ABB-aktiviteter

Specifikt mål

Den nye pakke vil give økonomiske incitamenter til projekter, der foreslås af enheder med offentlige opgaver, såsom offentlige myndigheder og udbydere af offentlige tjenesteydelser, og som vedrører installering af trådløse adgangspunkter og tilrådighedsstillelse af gratis konnektivitet på centrale steder i samfundslivet under deres jurisdiktion eller på de steder, hvor de udbyder tjenesteydelser (f.eks. offentlige forvaltninger, biblioteker, sundhedscentre og offentlige udendørsområder).

Ud over at stimulere efterspørgslen efter højhastighedsbredbånd og opfordre til udbredt udnyttelse heraf på samfundsniveau vil initiativet også få adskillige positive følgevirkninger — bl.a. forbedret adgang til innovative digitale tjenesteydelser og tidligt udbytte af det gigabitsamfund, der er visionen i den nye strategi, som Europa-Kommissionen har vedtaget.

Berørte ABM/ABB-aktiviteter

Connecting Europe-faciliteten — telekommunikationsnet

1.4.3.Forventede resultater og virkninger

Angiv, hvilke virkninger forslaget/initiativet forventes at få for modtagerne/målgruppen.

Initiativet forventes at have følgende virkninger:

Ordningen har potentiale til at levere konnektivitet til tusindvis af offentlige rum, hvilket kan resultere i 40 til 50 millioner wi-fi-forbindelser pr. dag. Sådan lokal konnektivitet vil støtte offentlige myndigheder og lokale virksomheder i at udbyde en bredere vifte af lokale digitale tjenesteydelser, applikationer og produkter til både deres egne befolkninger og besøgende, og herigennem opnår de en bedre integration i det digitale indre marked.

1.4.4.Virknings- og resultatindikatorer

Angiv indikatorerne til kontrol af forslagets/initiativets gennemførelse.

De vigtigste overvågningsindikatorer er: a) antallet af installerede adgangspunkter og b) antallet af forbindelser.

1.5.Forslagets/initiativets begrundelse

1.5.1.Behov, der skal opfyldes på kort eller lang sigt

Initiativet er omfattet af indsatsområdet for det transeuropæiske telekommunikationsnet som fastlagt i artikel 170 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Sideløbende hermed vil et lovforslag om en ny europæisk kodeks for elektronisk kommunikation, der er en modernisering af det nuværende lovgrundlag for elektroniske kommunikationstjenesteydelser, navnlig fjerne de lovmæssige hindringer for etablering og deling af wi-fi-adgang i Europa, som nogle lokalsamfund eller private enheder stødte på, når de ønskede at udrulle og udbyde wi-fi-adgang til brugerne.

Et af Unionens strategiske mål for 2025 (meddelelse om konnektivitet for et europæisk gigabitsamfund) er, at alle vigtige socioøkonomiske drivkræfter såsom skoler, transportknudepunkter og hovedudbydere af offentlige tjenesteydelser 19 samt digitalt intensive virksomheder skal være udstyret med gigabitforbindelser. Ved at fremme gratis wi-fi-adgang på centrale steder i det offentlige liv, herunder udendørsområder, som den brede offentlighed har adgang til, er initiativet derfor et konkret eksempel på en ordning, der fremmer sådan konnektivitet gennem de mest tidssvarende digitale infrastrukturer.

1.5.2.Merværdien ved en indsats fra EU's side

Initiativet vil på grundlag af kuponer blive gennemført på en højst effektiv måde og tiltrække nye kategorier af projektledere — typisk lokale myndigheder — til CEF. Samarbejdet mellem lokale myndigheder og andre udbydere af offentlige tjenesteydelser vil blive fremmet gennem det EU-netværk af bredbåndskompetencekontorer, der skal etableres med den nye telekommunikationspakke. Overordnet set vil initiativet skabe øget opmærksomhed om Kommissionens nye prioritering af gigabitsamfundet på alle administrative niveauer, give en høj grad af brandgenkendelse og synlighed og skabe øget tillid til, at EU kan levere digitale tjenesteydelser til borgere på hele det europæiske kontinent. Adgangspunkterne vil blive leveret på en ensartet måde og stille bedste praksis til rådighed for enheder, der er interesseret i udrulning af wi-fi; dette vil tjene som en innovativ model med henblik på reproduktion i hele EU.

1.5.3.Erfaringer fra lignende foranstaltninger

I de senere år er der opstået lignende projekter vedrørende gratis wi-fi-adgang i mange lokalområder i Europa; disse er blevet fremmet af kommunale myndigheder. Denne ordning bygger derfor videre på de erfaringer, der allerede er gjort, og forstærker modellens potentiale for reproduktion ved at brede den ud og anvende den i alle EU-medlemsstater samtidig.

1.5.4.Sammenhæng med andre relevante instrumenter og eventuel synergivirkning

Initiativet er et supplement til den udrulning af digitale net, der er finansieret af De Europæiske Struktur- og Investeringsfonde (primært EFRU og ELFUL), og som leverer backhaul- og bredbåndsnet til områder, hvor telekommunikationsoperatørerne ikke ønsker at foretage investeringer. Det vil derfor skabe et yderligere incitament for lokale myndigheder til at udstyre hele det område, der er under deres jurisdiktion, med højhastighedsbackhaulnet og herigennem skabe forbindelse mellem de forskellige offentlige rum.

Initiativet vil også opfordre til udvikling af digitale tjenesteydelser og applikationer, der produceres lokalt — ofte af lokale SMV'er. For eksempel kan et museum eller en udendørs kulturarvslokalitet ved at bygge videre på digitaliseringen af lokalt materiale og andre historiske kilder udvikle "udvidet virkelighed"-apps med henblik på at berige gæsternes oplevelse. Det samme gælder for e-turisme-apps, der gavner den lokale handel og de kommunale aktiviteter. Dette initiativ understøtter derfor Europa-Kommissionens politik vedrørende digitalt iværksætteri.

1.6.Varighed og finansielle virkninger

x Forslag/initiativ af begrænset varighed

x    Forslag/initiativ gældende fra 2017 til 2020

x    Finansielle virkninger fra 2017 til 2020

◻Forslag/initiativ af ubegrænset varighed

Iværksættelse med en indkøringsperiode fra […] til […]

Derefter gennemførelse i fuldt omfang.

1.7.Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r) 20  

 Direkte forvaltning ved Kommissionen

◻ I dens tjenestegrene, herunder ved dens personale i EU's delegationer

x    I gennemførelsesorganer

 Delt forvaltning i samarbejde med medlemsstaterne

 Indirekte forvaltning ved at overlade budgetgennemførelsesopgaver til:

◻ tredjelande eller organer, som tredjelande har udpeget

◻ internationale organisationer og deres organer (angives nærmere)

◻Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond

◻ de organer, der er omhandlet i finansforordningens artikel 208 og 209

◻ offentligretlige organer

◻ privatretlige organer, der har fået overdraget samfundsopgaver, forudsat at de stiller tilstrækkelige finansielle garantier

◻ privatretlige organer, undergivet lovgivningen i en medlemsstat, som har fået overdraget gennemførelsen af et offentlig-privat partnerskab, og som stiller tilstrækkelige finansielle garantier

◻ personer, der har fået overdraget gennemførelsen af specifikke aktioner i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union, og som er udpeget i den relevante basisretsakt

Hvis der angives flere forvaltningsmetoder, gives der en nærmere forklaring i afsnittet "Bemærkninger".

Bemærkninger

2.FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

2.1.Bestemmelser om kontrol og rapportering

Angiv hyppighed og betingelser.

Der vil blive iværksat et overvågningssystem for at sikre, at dette initiativ gennemføres hurtigt og giver umiddelbare resultater. Det vil primært blive gennemført ved anvendelse af onlineværktøjer og stikprøvekontrol af installationer ved de lokale trådløse adgangspunkter.

2.2.Forvaltnings- og kontrolsystem

2.2.1.Konstaterede risici

Risiko vedrørende gennemførelse: Kuponordningen bygger med sine ikkebureaukratiske egenskaber videre på erfaringer fra lignende initiativer (f.eks. IKT-innovation til SMV'er, satellitkonnektivitet etc.) på regionalt og nationalt niveau, men vil blive skaleret op til EU-niveau.

Risiko vedrørende opstart: På grund af "først til mølle"-princippet er der risiko for en uafbalanceret udnyttelse i de forskellige områder. Kommissionen forpligter sig imidlertid til at sikre, at virkningerne af initiativet er geografisk afbalancerede, og til at tage hensyn til særlige behov hos mindre medlemsstater og regioner, der halter bagud økonomisk.

Risiko vedrørende sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger: Ordningen vil sikre fuld beskyttelse af personlige oplysninger og et tilstrækkeligt autentifikationsniveau til at sikre, at forbindelsen ved adgangspunktet er brugervenlig.

Risiko vedrørende omdømme Kvaliteten af ydelserne vil blive sikret gennem støttemodtagernes forpligtelse til at bygge på højhastighedsbredbånd, der gør det muligt at levere en internetoplevelse af høj kvalitet til brugerne, og vil blive overvåget regelmæssigt.

2.2.2.Oplysninger om det interne kontrolsystem

I henhold til aftalerne og afgørelserne om gennemførelse af aktionerne i henhold til CEF kan Kommissionen eller en repræsentant, der er godkendt af Kommissionen, føre tilsyn og finansiel kontrol hermed, ligesom Revisionsretten kan gennemgøre revisioner og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) kan foretage kontrol på stedet, jf. Rådets Forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 af 25. maj 1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF).

2.2.3.Anslåede omkostninger og fordele ved kontrollen samt forventet fejlrisiko

Resumé af kontrol

Beløb i mio. EUR

Antal støttemodtagere: transaktioner (% af total)

Kontroldybde * (Vurdering 1-4)

Dækning (% af værdien)

Forvaltning af aktioner fra evaluering til efterfølgende revisioner

0,060

1) generel overvågning af alle projekter: 100 %

1

100 %

2) revision af udvalgte projekter: 5 %

4

10 %

2.3.Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder

Angiv eksisterende eller påtænkte forebyggelses- og beskyttelsesforanstaltninger

Ved gennemførelsen af aktioner, der er finansieret ved nærværende forordning, skal Kommissionen sikre, at Unionens finansielle interesser beskyttes gennem anvendelse af forebyggende foranstaltninger mod svig, korruption og andre ulovlige aktiviteter, ved effektiv kontrol og ved inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb, og, hvis der konstateres uregelmæssigheder, gennem sanktioner, der skal være effektive, stå i forhold til overtrædelsens omfang og have en afskrækkende virkning, jf. Rådets forordning (EF, Euratom), nr. 2988/95, Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999.

Kontrakter vil blive baseret på standardmodeller, hvor de generelt gældende foranstaltninger til bekæmpelse af svig vil blive fastsat.

3.FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER

3.1.Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme

Nye budgetposter, som der er søgt om

I samme rækkefølge som udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme og budgetposterne.

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme

Budgetpost

Udgiftens art

Bidrag

1a Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse

OB/IOB

fra EFTA-lande

fra kandidatlande

fra tredjelande

iht. finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra b)

09 03 04 Wireless for EU (W4EU)

Opdelte

JA

NEJ

NEJ

NEJ

3.2.Anslåede virkninger for udgifterne

[Dette afsnit skal udfyldes ved hjælp af arket vedrørende administrative budgetoplysninger (det andet dokument i bilaget til denne finansieringsoversigt) og uploades til CISNET med henblik på høring af andre tjenestegrene.]

3.2.1.Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne

i mio. EUR (tre decimaler)

Udgiftsområde i den flerårige finansielle
ramme

1a

 Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse

De bevillinger, der kræves ved dette forslag, skal finansieres fuldt ud inden for den flerårige finansielle ramme for 2014-2020. Som angivet nedenfor skal der omfordeles 70 mio. EUR af det programmerede beløb til telekommunikationsdelen af Connecting Europe-faciliteten i 2017-2020, og 50 mio. EUR vil blive finansieret ved anvendelse af den uudnyttede margen.

Kilder til finansiering af initiativet

2017

2018

2019

2020

I alt

09 03 02 Skabelse af et miljø, der i højere grad tilskynder til private investeringer i telekommunikationsinfrastrukturprojekter — CEF-bredbånd

19,422

19,967

39,389

09 03 03 Fremme af interoperabilitet, bæredygtig udbredelse, drift og opgradering af transeuropæiske digitaltjenesteinfrastrukturer samt samordning på europæisk plan

0,578

0,350

0,928

09 04 02 01 Lederskab inden for informations- og kommunikationsteknologi (LEIT)

30,033 21

30,033

Udgiftsområde 1a — uudnyttet margen

49,650

49,650

I alt

20,000

50,000

49,650

0,350

120,000

GD: CONNECT/MOVE

2017

2018

2019

2020

I ALT

Aktionsbevillinger i mio. EUR

09 03 04 Wireless for EU (W4EU)

Forpligtelser

1)

19,330

49,610

49,260

118,200

Betalinger

2)

0

44,135

49,435

24,630

118,200

Administrationsbevillinger finansieret over bevillingsrammen for særprogrammer 22  

06 01 06 01 Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk — bidrag fra CEF

Forpligtelser

0,580

0,365

0,365

0,290

1,600

Betalinger

0,580

0,365

0,365

0,290

1,600

09 01 04 01 Udgifter til støttefunktioner vedrørende Connecting Europe-faciliteten (CEF)

Forpligtelser

0,090

0,025

0,025

0,060

0,200

Betalinger

0,090

0,025

0,025

0,060

0,200

Bevillinger I ALT
til GD CONNECT/MOVE

Forpligtelser

=1+1a +3

20,000

50,000

49,650

0,350

120,000

Betalinger

=2+2a

+3

0,670

44,525

49,825

24,980

120,000Udgiftsområde i den flerårige finansielle
ramme

5

Administration

i mio. EUR (tre decimaler)

2017

2018

2019

2020

I ALT

GD: <CONNECT …….>

• Menneskelige ressourcer

0,204

0,204

0,204

0,204

0,816

• Andre administrationsudgifter

0,020

0,020

0,010

0,010

0,060

I ALT GD CONNECT

Bevillinger

0,224

0,224

0,214

0,214

0,876

X

Bevillinger I ALT
under UDGIFTSOMRÅDE 5
i den flerårige finansielle ramme
 

(Forpligtelser i alt = betalinger i alt)

0,224

0,224

0,214

0,214

0,876

i mio. EUR (tre decimaler)

2017

2018

2019

2020

I ALT

Bevillinger I ALT
under UDGIFTSOMRÅDE 1 til 5
i den flerårige finansielle ramme
 

Forpligtelser

20,224

50,224

49,864

0,564

120,876

Betalinger

0,894

44,749

50,039

25,194

120,876

3.2.2.Anslåede virkninger for aktionsbevillingerne

    Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af aktionsbevillinger

x    Forslaget/initiativet medfører anvendelse af aktionsbevillinger som anført herunder:

Forpligtelsesbevillinger i mio. EUR (tre decimaler)

Der angives mål og resultater

2017

2018

2019

2020

I ALT

RESULTATER

Type 23

Resultaternes gnsntl. omkostninger

NEJ

Omkostninger

NEJ

Omkostninger

NEJ

Omkostninger

NEJ

Omkostninger

I alt NEJ

Omkostninger i alt

SPECIFIKT MÅL

Adgang

967

0,02

2480

0,02

2463

0,02

5910

118,200

OMKOSTNINGER I ALT

967

19,330

2480

49,610

2463

49,260

5910

118,200

3.2.3.Anslåede virkninger for administrationsbevillingerne

3.2.3.1.Resumé

    Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af administrationsbevillinger

x    Forslaget/initiativet medfører anvendelse af administrationsbevillinger som anført herunder:

i mio. EUR (tre decimaler)

2017

2018

2019

2020

I ALT

UDGIFTSOMRÅDE 5
i den flerårige finansielle ramme

Menneskelige ressourcer

0,204

0,204

0,204

0,204

0,816

Andre administrationsudgifter

0,020

0,020

0,010

0,010

0,060

Subtotal UDGIFTSOMRÅDE 5i den flerårige finansielle ramme

0,224

0,224

0,214

0,214

0,876

Uden for UDGIFTSOMRÅDE 5 24 i den flerårige finansielle ramme

Menneskelige ressourcer

Andre udgifter
af administrativ art

0,090

0,025

0,025

0,060

0,200

Subtotal uden for UDGIFTSOMRÅDE 5i den flerårige finansielle ramme

0,090

0,025

0,025

0,060

0,200

I ALT

0,314

0,249

0,239

0,274

1,076

Bevillingerne til menneskelige ressourcer og andre administrationsudgifter vil blive dækket ved hjælp af de bevillinger, der i forvejen er afsat til generaldirektoratets forvaltning af aktionen, og/eller ved intern omfordeling i generaldirektoratet, eventuelt suppleret med yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige generaldirektorat i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.

3.2.3.2.Anslået behov for menneskelige ressourcer

    Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af menneskelige ressourcer

x Forslaget/initiativet medfører anvendelse af menneskelige ressourcer som anført herunder:

Overslag angives i årsværk

2017

2018

2019

2020

• Stillinger i stillingsfortegnelsen (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)

09 01 01 01 (i hovedsædet og i Kommissionens repræsentationskontorer)

1,0

1,0

1,0

1,0

XX 01 01 02 (i delegationer)

XX 01 05 01 (indirekte forskning)

10 01 05 01 (direkte forskning)

Eksternt personale (i årsværk) 25

09 01 02 01 (KA, UNE, V under den samlede bevillingsramme)

1,0

1,0

1,0

1,0

XX 01 02 02 (KA, LA, UNE, V og JED i delegationerne)

XX 01 04 yy  26

– i hovedsædet

– i delegationer

XX 01 05 02 (KA, UNE, V – indirekte forskning)

10 01 05 02 (KA, UNE, V – direkte forskning)

Andre budgetposter (skal angives)

I ALT

2,0

2,0

2,0

2,0

09 angiver det berørte politikområde eller budgetafsnit.

Personalebehovet vil blive dækket ved hjælp af det personale, som generaldirektoratet allerede har afsat til aktionen, og/eller interne rokader i generaldirektoratet, eventuelt suppleret med yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige generaldirektorat i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.

Opgavebeskrivelse:

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

 

Eksternt personale

3.2.4.Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme

x    Forslaget/initiativet er foreneligt med indeværende flerårige finansielle ramme

    Forslaget/initiativet kræver omlægning af det relevante udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme

Der redegøres for omlægningen med angivelse af de berørte budgetposter og beløbenes størrelse.

    Forslaget/initiativet kræver, at fleksibilitetsinstrumentet anvendes, eller at den flerårige finansielle ramme revideres

Der redegøres for behovet med angivelse af de berørte udgiftsområder og budgetposter og beløbenes størrelse.

3.2.5.Tredjemands bidrag til finansieringen

Forslaget/initiativet indeholder ikke bestemmelser om samfinansiering med tredjemand

3.3.Anslåede virkninger for indtægterne

x    Forslaget/initiativet har ingen finansielle virkninger for indtægterne

BILAG
til FINANSIERINGSOVERSIGTEN

Forslagets/initiativets betegnelse:

Forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og forordning (EU) nr. 283/2014 for så vidt angår fremme af internetkonnektivitet i lokalsamfund

1.PERSONALEBEHOV OG PERSONALEOMKOSTNINGER

2.ANDRE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

3.ANVENDTE METODER TIL BEREGNING AF OMKOSTNINGSOVERSLAG

3.1.Menneskelige ressourcer

3.2.Andre administrationsudgifter

Finansieringsoversigten skal være ledsaget af dette bilag, når høringen af andre tjenestegrene påbegyndes.

Tabellerne med oplysninger anvendes som kilde til tabellerne i finansieringsoversigten. De er udelukkende til intern brug i Kommissionen.

1.Personaleomkostninger

Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af menneskelige ressourcer

X Forslaget/initiativet medfører anvendelse af menneskelige ressourcer som anført herunder:

i mio. EUR (tre decimaler)

UDGIFTSOMRÅDE 5

i den flerårige finansielle ramme

2017

2018

2019

2020

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I ALT

Årsværk

Bevillinger

Årsværk

Bevillinger

Årsværk

Bevillinger

Årsværk

Bevillinger

Årsværk

Bevillinger

Årsværk

Bevillinger

Stillinger i stillingsfortegnelsen (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)

09 01 01 01 (i hovedsædet og i Kommissionens repræsentationskontorer)

AD

1

0,134

1

0,134

1

0,134

1

0,134

1

0,536

AST

XX 01 01 02 (i EU-delegationer)

AD

AST

 Eksternt personale 27

09 01 02 01 (samlet bevillingsramme)

KA

1

0,070

1

0,070

1

0,070

1

0,070

1

0,280

SLUT

V

XX 01 02 02 (i EU-delegationer)

KA

LA

SLUT

V

UED

Andre budgetposter (skal angives)

Subtotal UDGIFTSOMRÅDE 5
i den flerårige finansielle ramme

2

0,204

2

0,204

2

0,204

2

0,204

2

0,816

XX angiver det berørte politikområde eller budgetafsnit.

Personalebehovet vil blive dækket ved hjælp af det personale, som generaldirektoratet allerede har afsat til aktionen, og/eller interne rokader i generaldirektoratet, eventuelt suppleret med yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige generaldirektorat i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.    

Uden for UDGIFTSOMRÅDE 5
i den flerårige finansielle ramme

2017

2018

2019

2020

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I ALT

Årsværk

Bevillinger

Årsværk

Bevillinger

Årsværk

Bevillinger

Årsværk

Bevillinger

Årsværk

Bevillinger

Årsværk

Bevillinger

Stillinger i stillingsfortegnelsen (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)

10 01 05 02 (direkte forskning)

AD

AST

XX 01 05 01 (indirekte forskning)

AD

AST

 Eksternt personale 28

09 01 04 01 
Delloft for eksternt personale under aktionsbevillingerne (tidligere BA-poster).

– i hovedsædet

KA

SLUT

V

– i EU-delegationer

KA

LA

SLUT

V

UED

XX 01 05 02 (indirekte forskning)

KA

SLUT

V

10 01 05 02 (direkte forskning)

KA

SLUT

V

Andre budgetposter (skal angives)

Subtotal UDGIFTSOMRÅDE 5
i den flerårige finansielle ramme

09 angiver det berørte politikområde eller budgetafsnit. I ALT

Personalebehovet vil blive dækket ved hjælp af det personale, som generaldirektoratet allerede har afsat til aktionen, og/eller interne rokader i generaldirektoratet, eventuelt suppleret med yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige generaldirektorat i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.

2.ANDRE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af administrationsbevillinger

x    Forslaget/initiativet medfører anvendelse af administrationsbevillinger som anført herunder:

i mio. EUR (tre decimaler)

2017

2018

2019

2020

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere
(jf. punkt 1.6)

I ALT

UDGIFTSOMRÅDE 5
i den flerårige finansielle ramme

   I hovedsædet:

09 01 02 11 01 - Udgifter til tjenesterejser og repræsentation

0,020

0,020

0,010

0,010

0,060

09 01 02 11 02 - Møder og konferencer

09 01 02 11 03 - Udvalg 29  

09 01 02 11 04 - Studier og konsultationer

09 01 02 11 05 – Informations- og forvaltningssystemer

XX 01 03 02 01 IKT-udstyr og -ydelser 30

Andre budgetposter (præciser om nødvendigt)

   - i EU-delegationer

XX 01 02 12 01 - Udgifter til tjenesterejser, konferencer og repræsentation

XX 01 02 12 02 - Faglig videreuddannelse

XX 01 03 02 01 – Udgifter til køb og leje m.m.

XX 01 03 02 02 Udstyr, inventar, forsyninger og tjenesteydelser

Subtotal UDGIFTSOMRÅDE 5
i den flerårige finansielle ramme

0,020

0,020

0,010

0,010

0,060

09 angiver det berørte politikområde eller budgetafsnit.i mio. EUR (tre decimaler)

2017

2018

2019

2020

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere
(jf. punkt 1.6)

I ALT

Uden for UDGIFTSOMRÅDE 5
i den flerårige finansielle ramme

09 01 04 01 - Udgifter til teknisk og administrativ bistand (omfatter ikke eksternt personale) finansieret over aktionsbevillinger (tidligere BA-poster)

0,090

0,025

0,025

0,060

0,200

– i hovedsædet

– i EU-delegationer

XX 01 05 03 - Andre administrationsudgifter – indirekte forskning

10 01 05 03 - Andre administrationsudgifter – direkte forskning

Andre budgetposter (præciser om nødvendigt)

Subtotal – uden for UDGIFTSOMRÅDE 5
i den flerårige finansielle ramme

0,090

0,025

0,025

0,060

0,200

XX angiver det berørte politikområde eller budgetafsnit.

I ALT

UDGIFTSOMRÅDE 5 og uden for UDGIFTSOMRÅDE 5
i den flerårige finansielle ramme

0,314

0,249

0,239

0,274

1,076

Administrationsbevillingerne vil blive dækket ved hjælp af de bevillinger, som GD'et allerede har afsat til forvaltningen af aktionen, og/eller ved omfordeling, hvortil kommer de eventuelle yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige GD i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.

3.Anvendte metoder til beregning af omkostningsoverslag

3.1. Menneskelige ressourcer

Denne del beskriver beregningsmetoden til vurdering af de menneskelige ressourcer, der anses for at være nødvendige (forventet arbejdsbyrde, herunder særlige job (Sysper 2 work profiles), personalekategorier og de tilsvarende gennemsnitlige omkostninger)

UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme

NB: Gennemsnitlige omkostninger for hver personalekategori i hovedsædet kan ses på BudgWeb:

https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/pre/legalbasis/Pages/pre-040-020_preparation.aspx

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

Anvendelse af GD BUDGET's gennemsnitlige omkostninger

Eksternt personale

Anvendelse af GD BUDGET's gennemsnitlige omkostninger

Uden for UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme

Kun stillinger finansieret over forskningsbudgettet 

Eksternt personale

3.2.Andre administrationsudgifter

Oplys nærmere om den beregningsmetode, der anvendes for hver budgetpost

herunder de underliggende antagelser (f.eks. antal møder om året, gennemsnitlige omkostninger osv.)

UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme

1 besøg i hver medlemsstat i de første 2 år (gennemsnitlige omkostninger +/- 715 EUR)

Mindre intensiv opfølgning i de sidste 2 år.

Uden for UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme

Udvikling af IT i 2017 og vedligeholdelse herefter
Omkostninger ved evaluering når gennemførelsen er afsluttet.

(1) Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Konnektivitet med henblik på et konkurrencedygtigt digitalt indre marked – På vej mod et europæisk gigabitsamfund (COM(2016)587).
(2) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation (COM(2016)590).
(3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 129), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1017 af 25. juni 2015 (EUT L 169 af 1.7.2015, s. 1).
(4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 283/2014 af 11. marts 2014 om retningslinjer for transeuropæiske net inden for telekommunikationsinfrastruktur og om ophævelse af beslutning nr. 1336/97/EF (EUT L 86 af 21.3.2014, s. 14).
(5) Som defineret i artikel 185 i forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1), som ændret ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2462 af 30. oktober 2015 (EUT L 342 af 29.12.2015, s. 7).
(6) Al supplerende finansiel bistand fra medlemsstaterne bør normalt anses for de minimis-støtte som defineret i artikel 3 i Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte (EUT L 352 af 24.12.2013, s. 1). I tilfælde af at sådan supplerende støtte ikke opfylder kravene for at blive betragtet som de minimis-støtte, finder artikel 107 og 108 anvendelse på den supplerende støtte.
(7) Målet om en geografisk afbalanceret fordeling af den økonomiske støtte fra EU skal nås inden for de faktisk modtagne forslags begrænsninger og i fuld overensstemmelse med principperne for specifikke former for finansiel bistand som defineret i finansforordningen.
(8) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/broadband-competence-offices .
(9) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/full-synopsis-report-public-consultation-evaluation-and-review-regulatory-framework-electronic
(10) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) 2015/1017 for så vidt angår forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og indførelse af tekniske forbedringer i fonden og i Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning (COM(2016)597 final).
(11) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1017 af 25. juni 2015 om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning og Den Europæiske Portal for Investeringsprojekter og om ændring af forordning (EU) nr. 1291/2013 og (EU) nr. 1316/2013 — Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EUT L 169 af 1.7.2015, s. 1).
(12) EUT C ..., s. ...
(13) EUT C ..., s. ...
(14) Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Konnektivitet med henblik på et konkurrencedygtigt digitalt indre marked – På vej mod et europæisk gigabitsamfund (COM(2016)587).
(15) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 129), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1017 af 25. juni 2015 (EUT L 169 af 1.7.2015, s. 1).
(16) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 283/2014 af 11. marts 2014 om retningslinjer for transeuropæiske net inden for telekommunikationsinfrastruktur og om ophævelse af beslutning nr. 1336/97/EF (EUT L 86 af 21.3.2014, s. 14).
(17) ABM: Activity Based Management (aktivitetsbaseret ledelse) — ABB: Activity Based Budgeting (aktivitetsbaseret budgetlægning).
(18) Jf. finansforordningens artikel 54, stk. 2, litra a) hhv. b).
(19) Det omfatter: f.eks. primær- og sekundærskoler, togstationer, havne og lufthavne, bygninger, der huser lokale myndigheder, universiteter, forskningscentre, lægekonsultationer, hospitaler og stadioner.
(20) Forklaringer vedrørende forvaltningsmetoder og henvisninger til finansforordningen findes på webstedet BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx.  
(21) Dette beløb vil blive returneret fra CEF DSI (09.0303) til H2020 i 2019-2020.
(22) Teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til støtte for gennemførelsen af EU's programmer og/eller aktioner (tidligere BA-poster), indirekte forskning, direkte forskning.
(23) Resultater er de produkter og tjenesteydelser, der skal leveres (f.eks. antal finansierede studenterudvekslinger, antal km bygget vej osv.).
(24) Teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til støtte for gennemførelsen af EU's programmer og/eller aktioner (tidligere BA-poster), indirekte forskning, direkte forskning.
(25) KA: kontraktansatte, LA: lokalt ansatte, UNE: udstationerede nationale eksperter, V: vikarer, JED: junioreksperter ved delegationerne.
(26) Delloft for eksternt personale under aktionsbevillingerne (tidligere BA-poster).
(27) KA: kontraktansatte, LA: lokalt ansatte, UNE: udstationerede nationale eksperter, V: vikarer, JED: junioreksperter ved delegationerne.
(28) KA: kontraktansatte, LA: lokalt ansatte, UNE: udstationerede nationale eksperter, V: vikarer, JED: junioreksperter ved delegationerne.
(29) Oplys, hvilken type udvalg det drejer sig om, og hvilken gruppe det tilhører.
(30) IKT: Informations- og kommunikationsteknologi: DIGIT skal høres.
Top