EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0532

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 337/75

COM/2016/0532 final - 2016/0257 (COD)

Bruxelles, den 23.8.2016

COM(2016) 532 final

2016/0257(COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om oprettelse af Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 337/75


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslagets begrundelse og formål

Forslaget sigter på at revidere forordningen om oprettelse af Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) fra 1975. Der er to grunde til revisionen.

Revisionen af Cedefops oprettelsesforordning vil bringe visse bestemmelser i den eksisterende forordning om Cedefop i tråd med den fælles tilgang til decentrale agenturer.

Revisionen giver også mulighed for at ajourføre Cedefops mål og opgaver. Siden sin oprettelse i 1975 har Cedefop tilpasset sine aktiviteter til de overordnede samfundsmæssige og økonomiske udviklinger og tendenser i de europæiske politikker vedrørende erhvervsuddannelse. Det omfatter bl.a. teknologisk udvikling, da erhvervsprofessionerne i stigende grad baseres på anvendelse af digitale teknologier. For at imødekomme udviklingen i en politisk kontekst under forandring rækker Cedefops nuværende aktiviteter videre end erhvervsuddannelse, idet de også omfatter arbejde vedrørende kvalifikationer, navnlig den europæiske referenceramme for kvalifikationer, og analyse og prognoser med hensyn til færdigheder samt validering af ikke-formel og uformel læring, som alle er aktiviteter, der bør tages i betragtning. De nye mål og opgaver skal tilpasses for bedre at afspejle denne udvikling.

Revisionen er ikke et initiativ under programmet for målrettet og effektiv regulering (Refit).

De øvrige to af EU's såkaldte trepartsorganer, Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound), vil også få revideret deres respektive oprettelsesforordninger samtidig med Cedefop.

Sammenhæng med de gældende regler på samme område

Cedefops oprettelsesforordning er blevet ændret fem gange, i 1993, 1994, 1995, 2003 og 2004, hovedsagelig for at tage højde for EU's udvidelse og traktatændringer. Disse ændringer har imidlertid ikke ændret væsentligt ved de grundlæggende elementer for agenturet.

Denne revision indebærer en mere præcis definition af Cedefops rolle med hensyn til at støtte udformningen og gennemførelsen af politikker vedrørende erhvervsuddannelse, færdigheder og kvalifikationer. Den vil ajourføre Cedefops mandat som et center for analyse, forskning og opfølgning af politikkerne på disse politikområder.

Sammenhæng med Unionens politik på andre områder

Da Cedefop er placeret der, hvor erhvervsuddannelse og arbejdsmarkedet mødes, tager revisionen hensyn til dels de eksisterende EU-politikker vedrørende erhvervsuddannelse 1 og færdigheder 2 , dels beskæftigelsespolitikkerne. Den indebærer komplementaritet i forhold til igangværende og planlagt forskning på dette område udført med EU-midler, som f.eks. dem, der finansieres under EU's forskningsprogrammer.

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

Retsgrundlag

Det foreslåede retsgrundlag er artikel 166, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, vedrørende en erhvervsuddannelsespolitik, der støtter og supplerer medlemsstaternes aktioner med fuld respekt for, at ansvaret for undervisningsindholdet og tilrettelæggelsen af erhvervsuddannelserne ligger hos medlemsstaterne, og traktatens artikel 165, stk. 4, vedrørende EU's bidrag til udviklingen af et højt uddannelsesniveau ved at fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne og om nødvendigt at støtte og supplere disses indsats, med fuld respekt for medlemsstaternes ansvar for undervisningsindholdet og opbygningen af uddannelsessystemerne, samt traktatens artikel 149 vedrørende vedtagelse af tilskyndelsesforanstaltninger, der skal fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne og støtte deres indsats på beskæftigelsesområdet.

Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)

Dette forslag omhandler visse aspekter vedrørende, hvordan EU-agenturet fungerer internt og inden for EU's institutionelle ramme. Derfor kan målene med forslaget ikke kan opnås ved foranstaltninger på nationalt plan.

Proportionalitetsprincippet

Revisionen af forordningen om oprettelse af Eurofound bør tage hensyn dens konsekvenser for den administrative byrde og budgetomkostningerne med henblik på at respektere proportionalitetsprincippet. Et generelt princip, der ligger til grund for revisionen, er nødvendigheden af, at oprettelsesforordningen fortsat er enkel, klar og fleksibel, mens der anvendes andre former for regulering (f.eks. forretningsorden) til mere detaljerede bestemmelser. Oprettelsesforordningen bør have en mellemlang levetid og sikre den nødvendige fleksibilitet med henblik på mulig fremtidige udvikling i organisationen, uden at det bliver nødvendigt med en yderligere revision.

Valg af retsakt

Retsakten er en Europa-Parlamentets og Rådets forordning, der ophæver og afløser forordning (EØF) nr. 337/75.

3.RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSENTER OG KONSEKVENSANALYSER

Efterfølgende evalueringer/kvalitetskontrol af gældende lovgivning

Den seneste eksterne evaluering, som Kommissionen har foretaget, blev afsluttet i 2013, og det blev heri anbefalet, at Cedefops oprettelsesforordning blev ændret med henblik på at afspejle, at en af agenturets opgaver er dets arbejde med færdigheder og kvalifikationer, og med henblik på en mere tydelig integrering af arbejdet med politikrapportering og fælles europæiske redskaber og initiativer.

Høringer af interesserede parter

Arbejdsmarkedets parter på EU-plan er blevet hørt om den mulige kurs for en EU-indsats og om indholdet af det påtænkte forslag. Begge arbejdsmarkedets parter understregede i deres udtalelse, at de gik ind for at opretholde agenturets trepartsstruktur, og at dette skulle afspejles i agenturets mål og i en repræsentation af alle grupper i ledelsesstrukturerne.

Kommissionen har holdt andre relevante parter informeret om generelle beslutninger vedrørende revisionen, og den har hørt dem, når det er nødvendigt.

Indhentning og brug af ekspertbistand

Ikke relevant.

Konsekvensanalyse

Da revisionen af oprettelsesforordningen har begrænset omfang, er der ikke blevet foretaget nogen konsekvensanalyse.

Målrettet regulering og forenkling

Ikke relevant. Forslaget er ikke knyttet til Refit.

Grundlæggende rettigheder

Ikke relevant.

4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

De budgetmæssige virkninger i form af menneskelige og finansielle ressourcer, som nærmere beskrevet i finansieringsoversigten, er i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse (KOM(2013) 519).

5.ANDRE FORHOLD

Planer for gennemførelsen og foranstaltninger til overvågning, evaluering og rapportering

I overensstemmelse med den fælles tilgang indeholder forslaget en bestemmelse om, at Kommissionen skal evaluere agenturet. Ud over at fremsætte dette forslag påtænker Kommissionen at foretage en tværgående evaluering for at vurdere agenturets mål, mandater, ledelse og opgaver, også set i forhold til andre agenturer, der er aktive inden for arbejdsmarkedet, arbejdsvilkår, erhvervsuddannelse og færdigheder.

Forklarende dokumenter (for direktiver)

Ikke relevant.

Nærmere redegørelse for de enkelte bestemmelser i forslaget

Revisionen af oprettelsesforordningen giver mulighed for at ajourføre Cedefops mål og opgaver for at afspejle udviklingen inden for agenturet og i den kontekst, organisationen har fungeret i siden vedtagelsen af oprettelsesforordningen. Den gør det muligt at genbekræfte Cedefops rolle med hensyn til at støtte udformningen og gennemførelsen af politikker vedrørende erhvervsuddannelse, færdigheder og kvalifikationer.

Derudover bliver der i forbindelse med revisionen skabt mulighed for at fastsætte foranstaltninger vedrørende bekæmpelse af svig, interessekonflikter, evaluering og revision samt fastlæggelse af en hjemstedsaftale.

Revisionen vil desuden harmonisere bestemmelserne om programmering og rapportering i forhold til kravene i den reviderede rammefinansforordning. Det vil føre til en ændring af proceduren for udnævnelse af direktøren (administrerende direktør) i tråd med den procedure, der er fastsat i den fælles tilgang. Agenturets bestyrelse bliver ansættelsesmyndighed. Terminologien for ledelsesstrukturen bliver bragt i overensstemmelse med den fælles tilgang. Visse elementer i oprettelsesretsakten bliver ikke revideret i lyset af den fælles tilgang som led i dette forslag, da der afventes en yderligere evaluering.

Hvad angår Rådets udnævnelse af bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer arbejdsgivernes og arbejdstagernes organisationer fra hver medlemsstat, foreslås det, at dette sker på grundlag af en liste, der forelægges af de europæiske arbejdsmarkedsorganisationer.

2016/0257 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om oprettelse af Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 337/75

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 166, stk. 4, artikel 165, stk. 4, og artikel 149,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 3 ,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget 4 ,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) blev oprettet ved Rådets forordning (EØF) nr. 337/75 5 med henblik på at bistå Kommissionen med på EU-plan at fremme og udvikle grundlæggende og efterfølgende erhvervsuddannelse.

(2)Cedefop har siden oprettelsen haft en vigtig rolle i støtten til udviklingen af en fælles erhvervsuddannelsespolitik. I samme periode har begrebet erhvervsuddannelse og betydningen heraf udviklet sig under indflydelse af forandringer på arbejdsmarkederne, den teknologiske udvikling, navnlig på det digitale område, og arbejdskraftens større mobilitet. Erhvervsuddannelsespolitikkerne har ligeledes gennemgået en udvikling og omfatter en række forskellige instrumenter og initiativer, hvoraf nogle, nemlig vedrørende færdigheder og kvalifikationer, herunder validering af læringsresultater, nødvendigvis går ud over de traditionelle grænser for erhvervsuddannelse. Cedefops rolle bør derfor tydeliggøres, og den relevante terminologi bør tilpasses, men dette bør ske inden for rammerne af traktatens bestemmelser om erhvervsuddannelse.

(3)Det konkluderedes i evalueringsrapporten fra 2013 om Cedefop, at forordning (EØF) nr. 337/75 bør ændres, så den også omfatter agenturets arbejde med færdigheder som en af dets opgaver, og der er en mere tydelig integrering af arbejdet med politikrapportering og fælles europæiske redskaber og initiativer.

(4)Gennemførelsen af erhvervsuddannelsespolitikken forudsætter, at der fokuseres på grænsefladen mellem erhvervsuddannelse og arbejdsmarkedet, idet det skal sikres, at viden, færdigheder og kvalifikationer, der opnås, er til støtte for beskæftigelsesegnetheden på arbejdsmarkeder under forandring, og at de er relevante for borgernes og samfundets behov.

(5)Forordning (EØF) nr. 337/75 er blevet ændret adskillige gange. Da der skal foretages yderligere ændringer, bør nævnte forordning af klarhedshensyn ophæves.

(6)Agenturet bør så vidt muligt ledes og drives efter principperne i den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om decentraliserede agenturer af 19. juli 2012. Dette forslag foregriber derfor ikke eventuelle yderligere ændringer af forordningen om oprettelse af Cedefop, som Kommissionen måtte ønske at foreslå efter yderligere evaluering som omhandlet i denne retsakt eller på eget initiativ. Kommissionen vil evaluere mål, mandat, god forvaltningspraksis og opgaver for alle EU-agenturer, der arbejder med arbejdsmarkedet, arbejdsvilkår, erhvervsuddannelse og færdigheder.

(7)Da de tre såkaldte trepartsorganer (Cedefop, Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) og Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)) beskæftiger sig med emner i tilknytning til arbejdsmarkedet, arbejdsmiljø og erhvervsuddannelse og færdigheder, er der behov for tæt koordination mellem de tre agenturer, og der bør anvendes metoder til at forbedre effektivitet og synergi. Hvis det er relevant, bør agenturet desuden bestræbe sig på at indgå i et effektivt samarbejde med Europa-Kommissionens interne forskningskapacitet.

(8)De finansielle bestemmelser og bestemmelserne om programmering og rapportering i forordning (EØF) nr. 337/75 bør bringes i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 6 .

(9)Bestemmelserne vedrørende Cedefops personale i forordning (EØF) nr. 337/75 bør bringes i overensstemmelse med vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union ("personalevedtægten") og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union ("ansættelsesvilkårene"), der er fastsat ved Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 7 .

(10)Agenturet bør træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre sikker håndtering og behandling af fortrolige oplysninger. Efter behov bør Cedefop vedtage sikkerhedsregler, jf. Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/443 8 og Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444.

(11)Det er nødvendigt at fastsætte overgangsbestemmelser for budgettet og overgangsbestemmelser vedrørende bestyrelsen og Cedefops personale for at sikre videreførelse af agenturets aktiviteter, indtil denne forordning træder i kraft —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

AGENTURETS MÅL OG OPGAVER

Artikel 1 — Oprettelse af agenturet og dets mål

1.Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (i det følgende benævnt "agenturet"), også kaldet "Cedefop", oprettes hermed som et EU-agentur.

2.Agenturets mål er at støtte udformningen og gennemførelsen af politikker vedrørende erhvervsuddannelse, færdigheder og kvalifikationer. I det øjemed tilvejebringer agenturet dokumentation og tjenesteydelser med henblik på politikudformning og vidensdeling blandt aktører i Unionen og nationale aktører, navnlig regeringerne og arbejdsmarkedets parter.

Artikel 2 — Opgaver

1.Agenturet udfører følgende opgaver med hensyn til politikkerne vedrørende erhvervsuddannelse, færdigheder og kvalifikationer:

a)analysere udviklingen og foretage sammenlignende analyser af politikker og praksisser i de forskellige lande

b)analysere tendenserne på arbejdsmarkedet med hensyn til færdigheder og kvalifikationer

c)analysere og bidrage til udviklingen i forbindelse med udformning og tildeling af kvalifikationsbeviser, organisering af dem inden for rammer og deres funktion på arbejdsmarkedet med henblik på at fremme deres gennemsigtighed og anerkendelse

d)analysere og bidrage til udviklingen med hensyn til validering af ikke-formel og uformel læring

e)gennemføre eller bestille undersøgelser om og udføre forskning i relevant socioøkonomisk udvikling og dertil knyttede politiske spørgsmål

f)skabe fora for udveksling af erfaringer og oplysninger mellem regeringer, arbejdsmarkedets parter og interessenter på nationalt plan og støtte gennemførelse på nationalt plan af reformer og politikker

g)formidle oplysninger som et bidrag til politikker og øge kendskabet til og forståelsen af erhvervsuddannelses potentiale med hensyn til at fremme og støtte menneskers beskæftigelsesegnethed, produktivitetsniveauet i virksomhederne og livslang læring

h)forvalte og tilbyde redskaber, datasæt og tjenesteydelser vedrørende færdigheder, professioner og kvalifikationer til borgere, virksomheder, politiske beslutningstagere, arbejdsmarkedets parter og andre interessenter.

2.I sin virksomhed tager agenturet hensyn til den sammenhæng, der består mellem erhvervsuddannelse og andre uddannelsessektorer.

3.I udførelsen af sine opgaver opretholder agenturet en tæt dialog, navnlig med specialiserede offentlige eller private organer på nationalt eller internationalt plan, offentlige myndigheder og uddannelsesinstitutioner samt med arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer. Uden at agenturet tilsidesætter sine egne mål, sikrer det samarbejde med andre EU-agenturer med henblik på at undgå overlapninger og fremme synergien og komplementariteten i deres aktiviteter, navnlig med Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut, Eurofound og EU-OSHA.

KAPITEL II

AGENTURETS ORGANISATION

Artikel 3 — Forvaltnings- og ledelsesstruktur

Agenturets forvaltnings- og ledelsesstruktur består af:

a)en bestyrelse, der varetager de funktioner, der er fastsat i artikel 5

b)et forretningsudvalg, der varetager de funktioner, der er fastsat i artikel 10

c)en administrerende direktør, der varetager de ansvarsområder, der er fastsat i artikel 11.

AFDELING 1

BESTYRELSEN

Artikel 4 — Bestyrelsens sammensætning

1.Bestyrelsen består af:

a)et medlem fra hver medlemsstat, der repræsenterer regeringen

b)et medlem fra hver medlemsstat, der repræsenterer arbejdsgivernes organisationer

c)et medlem fra hver medlemsstat, der repræsenterer arbejdstagernes organisationer

d)tre medlemmer, der repræsenterer Kommissionen.

Alle medlemmer, der er omhandlet i litra a)-d), har stemmeret.

De medlemmer, der er omhandlet i litra a), b) og c), udnævnes af Rådet på grundlag af lister over kandidater, som forelægges af medlemsstaterne samt af henholdsvis arbejdsgivernes og arbejdstagernes europæiske organisationer. Kommissionen udnævner selv de medlemmer, der repræsenterer den

2.Hvert medlem af bestyrelsen har en suppleant. Suppleanten er medlemmets stedfortræder i vedkommendes fravær. Suppleanter udnævnes efter proceduren i stk. 1

3.Bestyrelsesmedlemmer og deres suppleanter udnævnes på baggrund af deres kendskab til erhvervsuddannelse under hensyntagen til relevante ledelsesmæssige, administrative og budgetmæssige færdigheder. Alle parter, der er repræsenteret i bestyrelsen, bestræber sig på at begrænse udskiftningen af deres repræsentanter med henblik på at sikre kontinuiteten i bestyrelsens arbejde. Alle parter tilstræber at opnå en ligelig repræsentation af mænd og kvinder i bestyrelsen.

4.Medlemmer og deres suppleanter udpeges for fire år. Denne periode kan forlænges. Ved periodens udløb eller ved fratræden fortsætter medlemmerne med at varetage deres hverv, indtil deres mandat fornyes, eller de afløses af andre.

5.Repræsentanterne for regeringerne og arbejdstagernes og arbejdsgivernes organisationer danner hver en gruppe i bestyrelsen. Hver gruppe udpeger en koordinator med henblik på at styrke effektiviteten af drøftelserne i og mellem grupperne. Koordinatorerne for arbejdsgivernes og arbejdstagernes grupper skal være repræsentanter for deres respektive organisationer på europæisk niveau og ikke behøver at blive udpeget blandt de udnævnte bestyrelsesmedlemmer. Koordinatorer, der ikke er udnævnt som medlemmer af bestyrelsen, jf. stk. 1, deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Artikel 5 — Bestyrelsens funktioner

1.Bestyrelsen skal:

a)udstikke de overordnede retningslinjer for agenturets aktiviteter og hvert år vedtage agenturets programmeringsdokument med to tredjedeles flertal blandt de stemmeberettigede medlemmer og i overensstemmelse med artikel 6

b)med et flertal på to tredjedele af de stemmeberettigede medlemmer vedtage agenturets årsbudget og varetage andre funktioner i relation til agenturets budget i henhold til kapitel III

c)vedtage den konsoliderede årlige aktivitetsrapport, sammen med sin vurdering, om agenturets virksomhed og senest den 1. juli hvert år sende dem til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Den Europæiske Revisionsret. Den konsoliderede årlige aktivitetsrapport offentliggøres

d)vedtage de finansielle bestemmelser for agenturet i overensstemmelse med artikel 16

e)vedtage en strategi til bekæmpelse af svig, som står i et rimeligt forhold til de relevante risici for svig under hensyntagen til en cost-benefit-analyse af de foranstaltninger, der skal iværksættes

f)vedtage regler for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter, der gælder for medlemmerne

g)vedtage og regelmæssigt ajourføre kommunikations- og formidlingsplanerne baseret på en behovsanalyse

h)vedtage sin forretningsorden

i)i overensstemmelse med stk. 2 og med hensyn til agenturets personale udøve de beføjelser, som vedtægten tillægger ansættelsesmyndigheden, og som ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte tillægger den myndighed, der har kompetence til at indgå ansættelseskontrakter ("ansættelsesmyndighedsbeføjelser")

j)vedtage passende gennemførelsesbestemmelser til personalevedtægten og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i overensstemmelse med personalevedtægtens artikel 110

k)udnævne den administrerende direktør og, hvis relevant, forlænge den administrerende direktørs ansættelsesperiode eller afskedige vedkommende i overensstemmelse med artikel 18

l)udnævne en regnskabsfører, som skal være fuldstændig uafhængig i udøvelsen af sit hverv, og som personalevedtægten og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte skal finde anvendelse på

m)varetage passende opfølgning på resultater og henstillinger fra interne eller eksterne revisionsrapporter og evalueringer samt fra undersøgelser foretaget af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

n)træffe alle afgørelser vedrørende etablering af agenturets interne strukturer og om nødvendigt ændring heraf under hensyntagen til agenturets aktivitetsbehov og under hensyntagen til forsvarlig budgetforvaltning

o)give bemyndigelse til indgåelsen af samarbejdsaftaler i overensstemmelse med artikel 29, stk. 1.

2.I overensstemmelse med personalevedtægtens artikel 110 vedtager bestyrelsen i medfør af artikel 2, stk. 1, i personalevedtægten og artikel 6 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte en afgørelse om at delegere de relevante ansættelsesmyndighedsbeføjelser til den administrerende direktør og fastlægger betingelserne for at suspendere denne delegation af beføjelser. Den administrerende direktør bemyndiges til at videredelegere disse beføjelser.

Under helt særlige omstændigheder kan bestyrelsen ved en afgørelse midlertidigt suspendere de ansættelsesmyndighedsbeføjelser, der er delegeret til den administrerende direktør, og de beføjelser, denne måtte have videredelegeret, og selv udøve dem eller delegere dem til et af sine medlemmer eller en anden ansat end den administrerende direktør.

Artikel 6 — Årlig og flerårig programmering

1.Hvert år skal den administrerende direktør i overensstemmelse med artikel 11, stk. 5, litra c), udarbejde et programmeringsdokument, der indeholder den årlige og flerårige programmering, jf. artikel 32 Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 9 , under hensyntagen til Kommissionens retningslinjer.

2.Senest den 30. november hvert år vedtager bestyrelsen programmeringsdokument omhandlet i stk. 1 og sender det til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen senest den 31. januar sammen med eventuelle ajourførte udgaver af dette dokument.

Programmeringsdokumentet bliver endeligt efter den endelige vedtagelse af Unionens almindelige budget, og om nødvendigt justeres det i overensstemmelse hermed.

3.Det årlige arbejdsprogram skal indeholde detaljerede mål og forventede resultater, herunder resultatindikatorer. Det skal også indeholde en beskrivelse af de foranstaltninger, der skal finansieres, og oplysninger om de finansielle ressourcer og personaleressourcer, der afsættes til hver foranstaltning, i overensstemmelse med principperne om aktivitetsbaseret budgetlægning og -forvaltning. Det årlige arbejdsprogram skal være i overensstemmelse med det i stk. 4 nævnte flerårige arbejdsprogram. Det skal klart anføres i programmet, hvilke opgaver der er blevet tilføjet, ændret eller slettet i forhold til det foregående finansår.

4.Bestyrelsen ændrer det vedtagne årlige arbejdsprogram, hvis agenturet tillægges nye opgaver. Bestyrelsen kan delegere beføjelsen til at foretage ikke-væsentlige ændringer i det årlige arbejdsprogram til den administrerende direktør. Væsentlige ændringer af det årlige arbejdsprogram vedtages efter samme procedure som det oprindelige årlige arbejdsprogram.

5.Det flerårige arbejdsprogram skal indeholde den overordnede strategiske programmering, herunder mål, forventede resultater og resultatindikatorer. Det skal også indeholde ressourceplanen, herunder det flerårige budget og personale. Det skal indeholde en strategi for forbindelser med tredjelande og internationale organisationer, jf. artikel 29, foranstaltningerne vedrørende denne strategi og en angivelse af de tilhørende ressourcer.

Ressourceplanen ajourføres hvert år. Den strategiske programmering ajourføres efter behov, særlig med henblik på at tage højde for resultatet af den evaluering, der er nævnt i artikel 27.

Artikel 7 — Bestyrelsens formand

1.Bestyrelsen vælger en formand og tre næstformænd således: én blandt de medlemmer, der repræsenterer medlemsstaterne, én blandt de medlemmer, der repræsenterer arbejdsgiverorganisationerne, én blandt de medlemmer, der repræsenterer arbejdstagerorganisationerne, og én blandt de medlemmer, der repræsenterer Kommissionen. Formanden og næstformændene vælges med et flertal på to tredjedele af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer.

2.Formanden og næstformændene udpeges for to år. Mandatperioden kan fornyes én gang. Hvis en formand eller næstformand ophører med at være medlem af bestyrelsen under sin mandatperiode, ophører mandatperioden dog automatisk samtidig.

Artikel 8 — Bestyrelsens møder

1.Formanden indkalder til bestyrelsesmøder.

2.Agenturets administrerende direktør deltager i drøftelserne uden stemmeret.

3.Bestyrelsen afholder et ordinært møde om året. Bestyrelsen mødes desuden på initiativ af bestyrelsesformanden, efter anmodning fra Kommissionen eller efter anmodning fra mindst en tredjedel af bestyrelsesmedlemmerne.

4.Bestyrelsen kan invitere enhver, hvis udtalelser kan være af interesse, til at deltage i møderne som observatør.

5.Agenturet varetager sekretariatsopgaverne for bestyrelsen.

Artikel 9 — Bestyrelsens afstemningsregler

1.Bestyrelsen træffer afgørelser med flertal blandt sine stemmeberettigede medlemmer, jf. dog artikel 5, stk. 1, litra a) og b), og artikel 18, stk. 7.

2.Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme. Hvis et stemmeberettiget medlem ikke er til stede, har suppleanten stemmeret.

3.Formanden deltager i afstemningen.

4.Den administrerende direktør deltager i drøftelserne, men har ikke stemmeret.

5.I bestyrelsens forretningsorden fastsættes mere detaljerede afstemningsregler, navnlig regler om, hvornår et medlem kan handle på et andet medlems vegne.

AFDELING 2

FORRETNINGSUDVALGET

Artikel 10 — Forretningsudvalget

1.Bestyrelsen bistås af et forretningsudvalg.

2.Forretningsudvalget skal:

a)forberede de afgørelser, der skal træffes af bestyrelsen

b)sammen med bestyrelsen sikre passende opfølgning på resultaterne og henstillingerne fra de interne eller eksterne revisionsberetninger og evalueringer samt fra undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

c)bistå og rådgive den administrerende direktør i gennemførelsen af bestyrelsens afgørelser med henblik på at styrke overvågningen af den administrative og budgetmæssige forvaltning, dog uden at det berører den administrerende direktørs ansvarsområder, jf. artikel 11

3.Hvis det er nødvendigt i hastende tilfælde, kan forretningsudvalget træffe visse midlertidige afgørelser på bestyrelsens vegne, navnlig vedrørende den administrative forvaltning, herunder suspendering af delegationen af ansættelsesmyndighedsbeføjelser og budgetanliggender.

4.Forretningsudvalget består af bestyrelsens formand, de tre næstformænd og koordinatorerne for de tre grupper, der er omhandlet i artikel 4, stk. 5, og en repræsentant for Kommissionen. Hver gruppe, jf. artikel 4, stk. 5, kan udpege op til to suppleanter, der kan deltage i forretningsudvalgets møder, såfremt det ordinære medlem er fraværende. Bestyrelsens formand er også formand for forretningsudvalget. Den administrerende direktør deltager i forretningsudvalgets møder, men har ikke stemmeret.

5.Forretningsudvalgsmedlemmerne udpeges for to år. Denne periode kan forlænges. Mandatperioden for forretningsudvalgets medlemmer udløber, når deres medlemskab af bestyrelsen ophører.

6.Forretningsudvalget mødes tre gange om året. Det træder desuden sammen på formandens initiativ eller efter anmodning fra sine medlemmer.

7.Bestyrelsen vedtager forretningsudvalgets forretningsorden.

AFDELING 3

DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Artikel 11 — Den administrerende direktørs ansvarsområder

1.Den administrerende direktør forestår ledelsen af agenturet. Den administrerende direktør står til ansvar over for bestyrelsen.

2.Uden at det berører Kommissionens, bestyrelsens og forretningsudvalgets beføjelser, er den administrerende direktør uafhængig i udførelsen af sit hverv og må hverken søge eller modtage instrukser fra nogen regering eller fra noget andet organ.

3.Den administrerende direktør aflægger rapport til Europa-Parlamentet om udførelsen af sit hverv, når denne anmodes herom. Rådet kan anmode den administrerende direktør om at aflægge rapport om udførelsen af dennes hverv.

4.Den administrerende direktør er agenturets repræsentant i retlig henseende.

5.Den administrerende direktør er ansvarlig for udførelsen af de opgaver, der pålægges agenturet ved denne forordning. Den administrerende direktør er navnlig ansvarlig for:

a)den daglige administration af agenturet

b)at gennemføre bestyrelsens afgørelser

c)at udarbejde programmeringsdokumentet og forelægge det for bestyrelsen efter høring af Kommissionen

d)at gennemføre programmeringsdokumentet og aflægge rapport til bestyrelsen om dets gennemførelse

e)at udarbejde den konsoliderede årlige aktivitetsrapport om agenturets aktiviteter og forelægge denne for bestyrelsen til vurdering og godkendelse

f)at udarbejde en handlingsplan som opfølgning på konklusionerne i interne eller eksterne revisionsrapporter og evalueringer samt undersøgelser fra Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og aflægge statusrapport to gange om året til Kommissionen og regelmæssigt til bestyrelsen og forretningsudvalget

g)at beskytte Unionens finansielle interesser gennem forholdsregler til at forebygge svig, korruption og enhver anden ulovlig aktivitet, gennem effektiv kontrol og, hvis der konstateres uregelmæssigheder, inddrive uretmæssigt udbetalte beløb, om nødvendigt gennem administrative og finansielle sanktioner, der er effektive og forholdsmæssige og har en afskrækkende virkning

h)udarbejde agenturets strategi for bekæmpelse af svig og forelægge denne for bestyrelsen til godkendelse

i)udarbejdelse af udkast til finansielle bestemmelser for agenturet

j)udarbejde agenturets udkast til et overslag over indtægter og udgifter og gennemføre dets budget.

6.Den administrerende direktør er også ansvarlig for at beslutte, om det er nødvendigt at etablere et eller flere lokale kontorer i en eller flere medlemsstater med henblik på at udføre agenturets opgaver på en effektiv måde. Denne beslutning kræver forudgående samtykke fra Kommissionen, bestyrelsen og den medlemsstat, hvor et lokalt kontor skal oprettes. Beslutningen fastsætter omfanget af de aktiviteter, der skal udføres af det lokale kontor, således at unødige omkostninger og overlapning af agenturets administrative funktioner undgås.

KAPITEL III

FINANSIELLE BESTEMMELSER

Artikel 12 — Budget

1.Der udarbejdes et overslag over alle agenturets indtægter og udgifter for hvert regnskabsår svarende til kalenderåret, og de opføres i agenturets budget.

2.Indtægterne og udgifterne på agenturets budget skal balancere.

3.Med forbehold af andre ressourcer udgøres agenturets indtægter af:

a)et bidrag fra Unionen, der opføres på Den Europæiske Unions almindelige budget

b)eventuelle frivillige finansielle bidrag fra medlemsstaterne

c)beløb, der opkræves for publikationer og andre ydelser leveret af agenturet

d)bidrag fra tredjelande, der deltager i agenturets arbejde i henhold til artikel 29.

4.Agenturets udgifter omfatter bl.a. vederlag til personale, administrations- og infrastrukturudgifter samt driftsudgifter.

Artikel 13 — Opstilling af budgettet

1.Hvert år udarbejder den administrerende direktør et foreløbigt udkast til overslag over agenturets indtægter og udgifter for det følgende regnskabsår, der omfatter stillingsfortegnelsen, og sender det til bestyrelsen.

2.Bestyrelsen vedtager på grundlag af dette foreløbige udkast et udkast til overslag over agenturets indtægter og udgifter for det følgende regnskabsår.

3.Udkastet til overslag over agenturets indtægter og udgifter sendes senest den 31. januar hvert år til Kommissionen.

4.Kommissionen sender udkastet til overslag til budgetmyndigheden sammen med forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget.

5.På grundlag af udkastet til overslag opfører Kommissionen de beløb, som den anser for nødvendige på baggrund af stillingsfortegnelsen, og det tilskud, der skal ydes over det almindelige budget, i forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget, som forelægges for budgetmyndigheden i henhold til traktatens artikel 313 og 314.

6.Budgetmyndigheden godkender bevillingerne til bidraget til agenturet.

7.Budgetmyndigheden godkender agenturets stillingsfortegnelse.

8.Agenturets budget vedtages af bestyrelsen. Budgettet bliver definitivt efter den endelige vedtagelse af Den Europæiske Unions almindelige budget. Det tilpasses om nødvendigt i overensstemmelse hermed.

9.Bestemmelserne i delegeret forordning (EU) nr. 1271/2013 finder anvendelse på ethvert ejendomsprojekt, hvor det er sandsynligt, at der vil være en væsentlig virkning på agenturets budget.

Artikel 14 — Gennemførelse af budgettet

1.Den administrerende direktør gennemfører agenturets budget.

2.Den administrerende direktør sender hvert år budgetmyndigheden alle relevante oplysninger om resultaterne af evalueringsprocedurerne.

Artikel 15 — Regnskabsaflæggelse og decharge

1.Agenturets regnskabsfører sender senest den 1. marts i det følgende regnskabsår det foreløbige årsregnskab til Kommissionens regnskabsfører og Den Europæiske Revisionsret.

2.Senest den 31. marts i det følgende regnskabsår sender agenturet en beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning til Europa-Parlamentet, Rådet og Den Europæiske Revisionsret.

Kommissionens regnskabsfører sender senest den 31. marts i det følgende regnskabsår agenturets foreløbige årsregnskab konsolideret med Kommissionens årsregnskab til Den Europæiske Revisionsret.

3.Ved modtagelsen af Den Europæiske Revisionsrets bemærkninger om agenturets foreløbige årsregnskab opstiller den administrerende direktør, i henhold til artikel 148 i finansforordningen, på eget ansvar agenturets endelige årsregnskab og sender det til bestyrelsen med henblik på udtalelse.

4.Bestyrelsen afgiver udtalelse om agenturets endelige årsregnskab.

5.Regnskabsføreren sender senest den 1. juli efter hvert regnskabsår det endelige årsregnskab ledsaget af bestyrelsens udtalelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Den Europæiske Revisionsret.

6.Det endelige regnskab offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende senest den 15. november i det følgende år.

7.Den administrerende direktør sender senest den 30. september Den Europæiske Revisionsret et svar på dennes bemærkninger. Den administrerende direktør sender ligeledes dette svar til bestyrelsen.

8.Hvis Europa-Parlamentet anmoder herom, forelægger den administrerende direktør alle de oplysninger, der er nødvendige for, at dechargeproceduren vedrørende det pågældende regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende, jf. finansforordningens artikel 165, stk. 3.

9.Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal, meddeler Europa-Parlamentet inden den 15. maj i år N + 2 den administrerende direktør decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsår N.

Artikel 16 — Finansielle regler

De finansielle regler for agenturet vedtages af bestyrelsen efter høring af Kommissionen. De må ikke afvige fra delegeret forordning (EU) nr. 1271/2013, medmindre dette er strengt nødvendigt for agenturets drift, og Kommissionen på forhånd har givet sit samtykke.

KAPITEL IV

PERSONALE

Artikel 17 — Almindelige bestemmelser

1.Personalevedtægten og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte og de regler, som EU-institutionerne i fællesskab har vedtaget for anvendelsen af denne personalevedtægt og disse ansættelsesvilkår, gælder for agenturets personale.

2.Bestyrelsen vedtager passende gennemførelsesbestemmelser til personalevedtægten og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i overensstemmelse med personalevedtægtens artikel 110.

Artikel 18 — Den administrerende direktør

1.Den administrerende direktør er en del af personalet og ansættes i en stilling som midlertidigt ansat ved agenturet i henhold til artikel 2, litra a), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

2.Den administrerende direktør udnævnes af bestyrelsen på grundlag af en liste over kandidater, som Kommissionen foreslår, efter en åben og gennemsigtig udvælgelsesprocedure.

Ved indgåelsen af kontrakten med den administrerende direktør repræsenteres agenturet af formanden for bestyrelsen.

3.Den administrerende direktør udnævnes for fem år. Inden udløbet af denne periode foretager Kommissionen en vurdering, i hvilken der indgår en evaluering af den administrerende direktørs arbejde og agenturets fremtidige opgaver og udfordringer.

4.Bestyrelsen kan forlænge den administrerende direktørs ansættelsesperiode én gang efter forslag fra Kommissionen, der tager udgangspunkt i den i stk. 3 omhandlede vurdering, dog højst for en periode på fem år.

5.En administrerende direktør, hvis ansættelsesperiode er blevet forlænget, kan ikke deltage i endnu en udvælgelsesprocedure til samme stilling ved udløbet af den samlede periode.

6.Den administrerende direktør kan kun afskediges ved en afgørelse truffet af bestyrelsen efter forslag fra Kommissionen.

7.Afgørelser om udnævnelse af den administrerende direktør, forlængelse af dennes ansættelsesperiode og afskedigelse træffes af bestyrelsen med et flertal på to tredjedele af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer.

Artikel 19 — Udstationerede nationale eksperter og andet personale

1.Agenturet kan gøre brug af udstationerede nationale eksperter og andet personale, der ikke er ansat af agenturet.

2.Bestyrelsen vedtager en afgørelse, der fastsætter reglerne for udstationering af nationale eksperter til agenturet.

KAPITEL V

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 20 — Juridisk status

1.Agenturet er et EU-organ. Det har status som juridisk person.

2.Agenturet har i hver medlemsstat den mest vidtgående rets- og handleevne, som vedkommende stats lovgivning tillægger juridiske personer. Det kan i særdeleshed erhverve og afhænde fast ejendom og løsøre og optræde som part i retssager.

3.Agenturet har hjemsted i Thessaloniki i Grækenland.

4.Agenturet kan oprette lokale kontorer i en eller flere medlemsstater under forudsætning af disses samtykke, jf. artikel 11, stk. 6.

Artikel 21 — Privilegier og immuniteter

Protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter gælder for agenturet og dets personale.

Artikel 22 — Sprogordning

1.Bestemmelserne i forordning nr. 1 finder anvendelse på agenturet.

2.Bestyrelsen kan træffe beslutning om, hvilke sprog der skal anvendes i forbindelse med agenturets interne funktion.

3.De oversættelsesopgaver, der er påkrævet i forbindelse med agenturets virksomhed, udføres af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer.

Artikel 23 — Gennemsigtighed

1.Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 10 finder anvendelse på agenturets dokumenter.

2.Bestyrelsen vedtager senest seks måneder efter sit første møde de nærmere regler for anvendelse af forordning (EF) nr. 1049/2001.

3.Agenturets behandling af personoplysninger er omfattet af forordning (EF) nr. 45/2001. Bestyrelsen fastlægger senest seks måneder efter sit første møde foranstaltninger med henblik på agenturets anvendelse af forordning (EF) nr. 45/2001, herunder foranstaltninger vedrørende udnævnelse af en databeskyttelsesansvarlig for agenturet. Disse foranstaltninger fastsættes efter høring af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Artikel 24 — Bekæmpelse af svig

1.For at lette bekæmpelsen af svig, korruption og andre retsstridige handlinger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 11 tiltræder agenturet, senest seks måneder efter nærværende forordnings anvendelsesdato, den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 om de interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), og vedtager de nødvendige bestemmelser, som skal finde anvendelse på agenturets medarbejdere, ved anvendelse af den model, der findes i bilaget til nævnte aftale.

2.Den Europæiske Revisionsret har beføjelse til gennem bilagskontrol og kontrol på stedet at kontrollere alle tilskudsmodtagere, kontrahenter og underkontrahenter, der har modtaget EU-midler gennem agenturet.

3.OLAF kan efter bestemmelserne og procedurerne i Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 foretage undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet, for at klarlægge, om der er begået svig, bestikkelse eller andre ulovlige aktiviteter, der berører Unionens finansielle interesser, i forbindelse med en kontrakt, der finansieres af agenturet.

4.Samarbejdsaftaler med tredjelande og med internationale organisationer, kontrakter, aftaler om tilskud og afgørelser om tilskud skal indeholde bestemmelser, som udtrykkeligt giver Revisionsretten og OLAF beføjelse til at gennemføre sådanne revisioner og undersøgelser i overensstemmelse med deres respektive beføjelser, jf. dog stk. 1, 2 og 3.

Artikel 25 — Sikkerhedsregler for beskyttelse af klassificerede oplysninger og ikke-klassificerede følsomme oplysninger

Agenturet vedtager efter behov egne sikkerhedsregler, der svarer til Kommissionens sikkerhedsforskrifter til beskyttelse af EU-klassificerede oplysninger (EUCI) og følsomme ikke-klassificerede oplysninger, som fastsat i Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/443 12 og (EU, Euratom) 2015/444 13 . Agenturets sikkerhedsregler omfatter blandt andet, og hvis det er relevant, bestemmelser om udveksling, behandling og opbevaring af sådanne oplysninger.

Artikel 26 — Ansvar

1.Agenturets ansvar i kontraktforhold er omfattet af den lovgivning, som finder anvendelse på den pågældende kontrakt.

2.Den Europæiske Unions Domstol har kompetence til at træffe afgørelse i henhold til en voldgiftsbestemmelse i en kontrakt, som agenturet har indgået.

3.For så vidt angår ansvar uden for kontraktforhold skal agenturet i overensstemmelse med de almindelige retsprincipper, der er fælles for medlemsstaternes retssystemer, erstatte skader, der forvoldes af dets afdelinger eller af dets ansatte under udførelsen af deres hverv.

4.Den Europæiske Unions Domstol har kompetence til at afgøre tvister vedrørende erstatning for de i stk. 3 omhandlede skader.

5.De ansattes personlige ansvar over for agenturet bestemmes efter den personalevedtægt eller de ansættelsesvilkår, der gælder for de ansatte.

Artikel 27 — Evaluering

1.Senest fem år efter den dato, der henvises til i artikel 36, og hver femte år herefter gennemfører Kommissionen en evaluering i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer for at vurdere agenturets resultater i forhold til dets målsætninger, mandat og opgaver. Ved evalueringen undersøges navnlig eventuelle behov for at ændre agenturets mandat og de finansielle følger af en sådan ændring.

2.Hvis Kommissionen finder, at der ikke længere er grund til at videreføre agenturet med de målsætninger, det mandat og de opgaver, agenturet er tillagt, kan den foreslå, at denne forordning ændres eller ophæves.

3.Kommissionen aflægger rapport til Europa-Parlamentet, Rådet og bestyrelsen om resultaterne af evalueringen. Resultaterne af evalueringen offentliggøres.

Artikel 28 — Administrative undersøgelser

Agenturets virke er underlagt Den Europæiske Ombudsmands undersøgelser i overensstemmelse med traktatens artikel 228.

Artikel 29 — Forbindelser med tredjelandes myndigheder og internationale organisationer

1.I det omfang det er nødvendigt for at nå de i denne forordning fastsatte mål, og uden at det berører medlemsstaternes og EU-institutionernes respektive beføjelser, kan agenturet samarbejde med kompetente myndigheder i tredjelande og/eller med internationale organisationer.

I det øjemed kan agenturet, forudsat at Kommissionens giver sin forhåndsgodkendelse, etablere samarbejdsordninger med myndigheder i tredjelande og internationale organisationer. Disse ordninger må ikke skabe retlige forpligtelser for Unionen og dens medlemsstater.

2.Tredjelande, som har indgået aftaler med Unionen herom, kan deltage i agenturets arbejde.

Der udarbejdes i henhold til de relevante bestemmelser i aftaler som omhandlet i stk. 1 ordninger, hvori det navnlig fastsættes, hvilken art og hvilket omfang de pågældende tredjelandes deltagelse i agenturets arbejde skal have, samt på hvilken måde deltagelsen skal ske, herunder bestemmelser om deltagelse i initiativer taget af agenturet, økonomiske bidrag og personale. Hvad angår personaleanliggender skal disse ordninger under alle omstændigheder være i overensstemmelse med personalevedtægten.

3.Bestyrelsen vedtager en strategi for forbindelser med tredjelande eller internationale organisationer for så vidt angår spørgsmål, der hører under agenturets kompetenceområde.

Artikel 30 — Hjemstedsaftale og driftsvilkår

1.De nødvendige bestemmelser vedrørende de lokaler og faciliteter, der skal stilles til rådighed for agenturet i værtsmedlemsstaten, samt de særlige regler i værtsmedlemsstaten, der finder anvendelse på agenturets administrerende direktør, bestyrelsesmedlemmerne, agenturets personale og deres familiemedlemmer fastsættes i en hjemstedsaftale mellem agenturet og den medlemsstat, hvor hovedsædet ligger.

2.Agenturets værtsmedlemsstat sikrer de bedst mulige vilkår for, at agenturet kan fungere, herunder tilbud om skoleundervisning på flere sprog med et europæisk indhold og hensigtsmæssige transportforbindelser.

KAPITEL VI

OVERGANGSBESTEMMELSER

Artikel 31 — Overgangsbestemmelser vedrørende bestyrelsen

1.Medlemmerne af Cedefops bestyrelse, der er nedsat i henhold til artikel 4 i forordning (EØF) nr. 337/75, fratræder deres hverv den [datoen for denne forordnings ikrafttræden].

2.Den bestyrelse, der er nedsat i henhold til artikel 4 forordning (EØF) nr. 337/75, skal i perioden fra den [datoen for denne forordnings ikrafttræden] til den [datoen for denne forordnings anvendelse] varetage bestyrelsens funktioner som omhandlet i artikel 5 nærværende forordning.

Artikel 32 — Overgangsbestemmelser vedrørende personale

Agenturets direktør, der er udnævnt i henhold til artikel 6 i forordning (EØF) nr. 337/75, tillægges for den resterende del af sin ansættelsesperiode den administrerende direktørs ansvarsområder i henhold til nærværende forordnings artikel 11. De øvrige vilkår i vedkommendes kontrakt fortsætter uændret.

Artikel 33 — Overgangsbestemmelser for budgettet

Dechargeproceduren med hensyn til de budgetter, der er godkendt på grundlag af artikel 11 i forordning (EØF) nr. 337/75, gennemføres i overensstemmelse med reglerne i nævnte forordning.

KAPITEL VII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 34 — Ophævelse

Forordning (EØF) nr. 337/75 ophæves med virkning fra den [denne forordnings anvendelsesdato] og alle henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 35 — Opretholdelse af retskraften af interne regler vedtaget af bestyrelsen

Interne regler vedtaget af bestyrelsen på grundlag af forordning (EØF) nr. 337/75 forbliver i kraft efter den [denne forordnings anvendelsesdato], medmindre bestyrelsen beslutter andet i forbindelse med anvendelsen af nærværende forordning.

Artikel 36 — Ikrafttræden

1.Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.Den anvendes fra den [anvendelsesdatoen].

3.Artikel 31, 32 og 33 anvendes dog fra den [datoen for forordningens ikrafttræden].

4.Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den .

På Europa-Parlamentets vegne    På Rådets vegne

Formand    Formand


FINANSIERINGSOVERSIGT

1.FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

1.1.Forslagets/initiativets betegnelse

1.2.Berørt(e) politikområde(r) inden for ABM/ABB-strukturen

1.3.Forslagets/initiativets art

1.4.Mål

1.5.Forslagets/initiativets begrundelse

1.6.Varighed og finansielle virkninger

1.7.Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r)

2.FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

2.1.Bestemmelser om kontrol og rapportering

2.2.Forvaltnings- og kontrolsystem

2.3.Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder

3.FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER

3.1.Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme

3.2.Anslåede virkninger for udgifterne

3.2.1.Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne

3.2.2.Anslåede virkninger for Cedefops menneskelige ressourcer

3.2.3.Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme

3.2.4.Tredjemands bidrag til finansieringen

3.3.Anslåede virkninger for indtægterne

FINANSIERINGSOVERSIGT

1.FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

1.1.Forslagets/initiativets betegnelse

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)

1.2.Berørt(e) politikområde(r) inden for ABM/ABB-strukturen 14  

04: Beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion

04 03: Beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion

04 03 13: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)

1.3.Forslagets/initiativets art

 Forslaget/initiativet vedrører en ny foranstaltning

 Forslaget/initiativet vedrører en ny foranstaltning som opfølgning på et pilotprojekt/en forberedende foranstaltning 15  

 Forslaget/initiativet vedrører en forlængelse af en eksisterende foranstaltning 

 Forslaget/initiativet vedrører omlægning af en foranstaltning til en ny foranstaltning 

1.4.Mål

1.4.1.Det eller de af Kommissionens flerårige strategiske mål, som forslaget/initiativet vedrører

Formålet/merværdi for EU er i tråd med Europa 2020-strategien, ET 2020-strategirammen for det europæiske samarbejde på uddannelses- og erhvervsuddannelsesområdet, som opdateret ved den fælles rapport vedtaget af Rådet og Kommissionen i november 2015, Riga-konklusionerne fra juni 2015 og En ny dagsorden for færdigheder i Europa, der blev vedtaget for nylig 16 :

- Fremme arbejdsbaseret læring i enhver form med særlig opmærksomhed på praktikpladser ved at involvere arbejdsmarkedets parter, virksomheder, handelskamre og udbydere af erhvervsuddannelser samt stimulere innovation og iværksætteri

- Yderligere udvikling af kvalitetssikringsmekanismer inden for erhvervsuddannelser i overensstemmelse med EQAVET-anbefalingen og, som en del af kvalitetssikringssystemerne, etablere vedvarende oplysnings- og feedbacksløjfer til systemer for erhvervsrettede grunduddannelser og erhvervsrettede efter- og videreuddannelser baseret på læringsresultater

- Øge adgang til erhvervsuddannelser og kvalifikationer for alle gennem mere fleksible systemer, hvor det er muligt at skifte mellem forskellige retninger, navnlig ved at tilbyde effektive og integrerede vejledningstjenester og ved at gøre validering af ikke-formel og uformel læring mulig

- Yderligere styrke nøglekompetencer i læseplanerne for erhvervsuddannelser og give mere effektive muligheder for at tilegne sig eller udvikle disse færdigheder gennem erhvervsrettede grunduddannelser og erhvervsrettede efter- og videreuddannelser

- Introducere systematiske tilgange til og muligheder for grundlæggende faglig uddannelse og faglig videre- og efteruddannelse af lærere, undervisere og mentorer inden for erhvervsuddannelser i både skole- og arbejdsbaserede omgivelser

- Fremme af læringsmobilitet:

- Forstærkede og forenklede EU-redskaber vedrørende gennemsigtighed og anerkendelse:

- Forbedre viden om færdigheder og tackle manglen på færdigheder i specifikke økonomiske sektorer, herunder ved at styrke forudsigelserne af arbejdsmarkedets behov for færdigheder under hensyntagen til den teknologiske udvikling.

1.4.2.Specifikke mål og berørte ABM/ABB-aktiviteter

Specifikt mål nr.

Centret skal bistå med udformningen og gennemførelsen af politikker vedrørende erhvervsuddannelse, færdigheder og kvalifikationer.

Berørte ABM/ABB-aktiviteter

04 03 13 — Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) – tilskud under afsnit 1, 2 og 3.

1.4.3.Forventede resultater og virkninger

Angiv, hvilke virkninger forslaget/initiativet forventes at få for modtagerne/målgruppen.

Revisionen af oprettelsesforordningen tager sigte på:

at bringe Cedefops oprettelsesforordning i tråd med den fælles tilgang til decentrale agenturer

at tilpasse agenturets mandat og opgaver efter eksisterende politiske prioriteringer og strategier under hensyntagen til den nyeste politiske udvikling vedrørende erhvervsuddannelse, færdigheder og kvalifikationer samt den samfundsmæssige, institutionelle og økonomiske udvikling, der er foregået i EU, siden centret blevet oprettet i 1975.

Cedefops opgave er beskrevet således i oprettelsesforordningen fra 1975:

Centret har til opgave at bistå Kommissionen for på fællesskabsplan at fremme og udvikle grundlæggende og efterfølgende erhvervsuddannelse.

Med henblik herpå og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Fællesskabet, medvirker det gennem sin videnskabelige og tekniske virksomhed til gennemførelse af en fælles politik for erhvervsuddannelse.

Centret fremmer især udveksling af oplysninger og erfaringer.

Cedefop arbejder for at styrke det europæiske samarbejde og tilvejebringe dokumentation, der kan danne grundlag for EU's politikker vedrørende erhvervsuddannelse, færdigheder og kvalifikationer. Cedefops merværdi består i den høje kvalitet af dets komparative analyser og ekspertise opnået via forskning og netværksarbejde.

Cedefop arbejdet tæt sammen med Europa-Kommissionen, medlemsstaternes regeringer, repræsentanter for arbejdsgiverne og fagforeninger samt forskere og fagfolk, der beskæftiger sig med erhvervsuddannelse. Det forsyner dem med opdaterede oplysninger om udviklingen vedrørende erhvervsuddannelse samt bidrag til politiske drøftelser.

Cedefop formidler sine oplysninger via sit websted, publikationer, sociale medier, netværk, konferencer og seminarer. Cedefops aktiviteter er i overensstemmelse med dets mission og prioriteter på mellemlang sigt.

Agenturet bestræber sig på at give offentligheden den videst mulige adgang til dokumenter, som findes på dets websted.

1.4.4.Virknings- og resultatindikatorer

Angiv indikatorerne til kontrol af forslagets/initiativets gennemførelse.

Der er allerede etableret et samlet system til både forudgående og efterfølgende overvågning og evaluering af de flerårige arbejdsprogrammer. Dette vil blive suppleret af den evaluering og revision, der udføres af Kommissionen hvert femte år.

1.5.Forslagets/initiativets begrundelse

1.5.1.Behov, der skal opfyldes på kort eller lang sigt

Traktatens artikel 166, stk. 4, omhandler en erhvervsuddannelsespolitik, der støtter og supplerer medlemsstaternes aktioner med fuld respekt for, at ansvaret for undervisningsindholdet og tilrettelæggelsen af erhvervsuddannelserne ligger hos medlemsstaterne. Traktatens artikel 165, stk. 4, omhandler Unionens bidrag til udviklingen af et højt uddannelsesniveau ved at fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne og om nødvendigt at støtte og supplere disses indsats, med fuld respekt for medlemsstaternes ansvar for undervisningsindholdet og opbygningen af uddannelsessystemerne.

Cedefop bidrager til Kommissionens poliske arbejde på lang sigt ved:

- at tilvejebringe ny viden og dokumentation om politikker vedrørende erhvervsuddannelse, færdigheder og kvalifikationer

- at følge med i politiktendenser og tilvejebringe analyser af udviklingen inden for politikkerne vedrørende erhvervsuddannelse, færdigheder og kvalifikationer

- at styrke forudsigelserne af fremtidige behov for færdigheder, herunder virkningerne af den teknologiske udvikling, og at udvikle en bedre matchning mellem færdigheder og arbejdsmarkedets behov

- på kort sigt at bidrage til gennemførelsen af en fælles erhvervsuddannelsespolitik og europæiske redskaber inden for uddannelse og at arbejde ud fra EU's prioriteter for erhvervsuddannelse (2011-2020), som opdateret i den fælles rapport fra 2015 under ET 2020-strategirammen for det europæiske samarbejde på uddannelses- og erhvervsuddannelsesområdet og den nye dagsorden for færdigheder i Europa, der blev lanceret for nylig.

1.5.2.Merværdien ved en indsats fra EU's side

Cedefops merværdi bygger på dets trepartsstruktur, der sætter det i stand til at udarbejde komparative analyser og ekspertise af høj kvalitet vedrørende politikkerne for erhvervsuddannelse, færdigheder og kvalifikationer baseret på input fra en lang række forskellige aktører på nationalt og europæisk plan. Denne fyldige ekspertise kommer til udtryk i konkret støtte til politikudvikling og gennemførelse på EU-plan og på nationalt plan via følgende opgaver:

a)    analysere udviklingen og foretage sammenlignende analyser af politikker og praksisser i de forskellige lande

b)    analysere tendenserne på arbejdsmarkedet med hensyn til færdigheder og kvalifikationer

c)    analysere og bidrage til udviklingen i forbindelse med udformning og tildeling af kvalifikationsbeviser, organisering af dem inden for rammer og deres funktion på arbejdsmarkedet med henblik på at fremme deres gennemsigtighed og anerkendelse

d)    analysere og bidrage til udviklingen med hensyn til validering af ikke-formel og uformel læring

e)    gennemføre eller bestille undersøgelser om og udføre forskning i relevant socioøkonomisk udvikling og dertil knyttede politiske spørgsmål

f)    skabe fora for udveksling af erfaringer og oplysninger mellem regeringer, arbejdsmarkedets parter og interessenter på nationalt plan og støtte gennemførelse på nationalt plan af reformer og politikker

g)    formidle oplysninger som et bidrag til politikker og øge kendskabet til og forståelsen af erhvervsuddannelses potentiale med hensyn til at fremme og støtte menneskers beskæftigelsesegnethed, produktivitetsniveauet i virksomhederne og livslang læring

h)    forvalte og tilbyde redskaber, datasæt og tjenesteydelser vedrørende færdigheder, professioner og kvalifikationer til borgere, virksomheder, politiske beslutningstagere, arbejdsmarkedets parter og andre interessenter.

1.5.3.Erfaringer fra lignende foranstaltninger

Hvert femte år får Kommissionen lavet en ekstern evaluering af Cedefop. Tidligere evalueringer bekræftede, at Cedefop i væsentligt omfang bidrager til Kommissionens analyse- og politikarbejde vedrørende erhvervsuddannelse. Den seneste eksterne evaluering af Cedefop blev foretaget i 2013 (om perioden fra 2007 til medio 2012) 17 . Ifølge evalueringsrapporten fokuserer centret i større grad på støtte til politikudformning samtidig med dets mere traditionelle funktion med åbne kilder. Cedefops oprettelsesforordning bør ifølge rapporten ændres, så den også omfatter agenturets arbejde med færdigheder som en af dets opgaver, og der er en mere tydelig integrering af arbejdet med politikrapportering og fælles europæiske redskaber og initiativer.

1.5.4.Sammenhæng med andre relevante instrumenter og eventuel synergivirkning

Cedefop samarbejder med andre EU-agenturer, der arbejder på beslægtede områder. Der er indgået samarbejdsaftaler med Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA), Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) og Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF). Aftalerne indebærer en tidlig konsultation om udviklingen af arbejdsprogrammer og suppleres af årlige handlingsplaner, hvor man er enige om yderligere former for udveksling og, hvis det er relevant, fælles aktiviteter. Dette sikrer komplementariteten af aktiviteter og giver mulighed for, at der kan opnås synergier.

1.6.Varighed og finansielle virkninger

 Forslag/initiativ af begrænset varighed

   Forslag/initiativ gældende fra [DD/MM]ÅÅÅÅ til [DD/MM]ÅÅÅÅ

   Finansielle virkninger fra ÅÅÅÅ til ÅÅÅÅ

 Forslag/initiativ af ubegrænset varighed

Iværksættelse med en indkøringsperiode fra ÅÅÅÅ til ÅÅÅÅ

derefter gennemførelse i fuldt omfang

1.7.Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r) 

Direkte forvaltning ved Kommissionen:

   forvaltningsorganer

 Delt forvaltning i samarbejde med medlemsstaterne

 Indirekte forvaltning ved at overlade budgetgennemførelsesopgaver til:

◻ internationale organisationer og deres organer (angives nærmere)

◻ Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond

⌧ de organer, der er omhandlet i artikel 208 og 209

◻ offentligretlige organer

◻ privatretlige organer, der har fået overdraget samfundsopgaver, forudsat at de stiller tilstrækkelige finansielle garantier

◻ privatretlige organer, undergivet lovgivningen i en medlemsstat, som har fået overdraget gennemførelsen af et offentlig-privat partnerskab, og som stiller tilstrækkelige finansielle garantier

◻ personer, der har fået overdraget gennemførelsen af specifikke aktioner i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union, og som er udpeget i den relevante basisretsakt

Bemærkninger

Ikke relevant

2.FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

2.1.Bestemmelser om kontrol og rapportering

Angiv hyppighed og betingelser.

Alle EU-agenturer arbejder inden for rammerne af et strengt overvågningssystem med deltagelse af en intern kontrolkoordinator, Kommissionens interne revisionstjeneste, bestyrelsen, Kommissionen, Revisionsretten og budgetmyndigheden. Dette system er fastlagt i Cedefops oprettelsesforordning og vil fortsat finde anvendelse.

2.2.Forvaltnings- og kontrolsystem

2.2.1.Konstaterede risici

Ingen

2.2.2.Påtænkt(e) kontrolmetode(r)

Ikke relevant

2.3.Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder

Angiv eksisterende eller påtænkte forebyggelses- og beskyttelsesforanstaltninger.

Artikel 24 i forslaget indeholder bestemmelser om bekæmpelse af svig.

Cedefop vedtog sin strategi for bekæmpelse af svig den 22. oktober 2014 samtidig med politikken for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter i Cedefop. Som bilag til strategien for bekæmpelse af svig er det en intern procedure for rapportering om uregelmæssigheder, herunder de retlige rammer og grundprincipperne. 

3.FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER

3.1.Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme

Eksisterende udgiftsposter på budgettet

I samme rækkefølge som udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme og budgetposterne.

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme

Budgetpost

Udgiftensart

Bidrag

Udgiftsområde 1A – Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse

OB/IOB 18 .

fra EFTAlande 19

fra kandidatlande 20

fra tredjelande

iht. finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra b)

15 02 11 Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)

Opdelte

JA

NEJ

NEJ

JA

Nye budgetposter, som der er søgt om.

I samme rækkefølge som udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme og budgetposterne.

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme

Budgetpost

Udgiftensart

Bidrag

Udgiftsområde 1A – Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse

OB/IOB

fra EFTA-lande

fra kandidatlande

fra tredjelande

iht. finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra b)

04 03 13 Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)

Opdelte

JA

NEJ

NEJ

JA

3.2.Anslåede virkninger for udgifterne

Virkningen for udgifterne som beskrevet nedenfor er i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse (KOM(2013) 519).

3.2.1.Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne

i mio. EUR (tre decimaler)

Udgiftsområde i den flerårige finansielle
ramme

1A

Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse

Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

I ALT

•Aktionsbevillinger

Budgetpostens nummer

Forpligtelser

(1)

17,434

17,434

17,434

17,434

17,434

17,434

17,783

18,138

123,091

Betalinger

(2)

17,434

17,434

17,434

17,434

17,434

17,434

17,783

18,138

123,091

Budgetpostens nummer

Forpligtelser

(1a)

Betalinger

(2 a)

Administrationsbevillinger finansieret    
over bevillingsrammen for særprogrammet
21  

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

Budgetpostens nummer

(3)

Bevillinger I ALT
Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)

Forpligtelser

= 1+1a+3

17,434

17,434

17,434

17,434

17,434

17,434

17,783

18,138

123,091

Betalinger

= 2+2a

+3

17,434

17,434

17,434

17,434

17,434

17,434

17,783

18,138

123,0913.2.2.Anslåede virkninger for Cedefops menneskelige ressourcer

3.2.2.1.Resumé

   Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af administrationsbevillinger

   Forslaget/initiativet medfører anvendelse af administrationsbevillinger som anført herunder:

i mio. EUR (tre decimaler)

2016

2017

2018

2019

2020

I ALT

Tjenestemænd (AD- og AST-medarbejdere i alt)

16

15

14

14

14

Kontraktansat personale

25

25

25

25

25

Midlertidigt ansatte

78

77

77

77

77

Udstationerede nationale eksperter

4

4

4

4

4

I ALT

123

121

120

120

120

3.2.2.2.Anslået behov for menneskelige ressourcer i det overordnede generaldirektorat

   Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af menneskelige ressourcer

   Forslaget/initiativet medfører anvendelse af menneskelige ressourcer som anført herunder:

2016

2017

2018

2019

2020

Stillinger i stillingsfortegnelsen (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)

XX 01 01 01 (i hovedsædet og i Kommissionens repræsentationskontorer)

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

XX 01 01 02 (i delegationer)

XX 01 05 01 (indirekte forskning)

10 01 05 01 (direkte forskning)

Eksternt personale (i årsværk FTÆ) 22

XX 01 02 01 (KA, UNE, V under den samlede bevillingsramme)

XX 01 02 02 (KA, LA, UNE, V og JED i delegationerne)

XX 01 04 åå 23

- i hovedsædet 24

- i delegationer

XX 01 05 02 (KA, UNE, V – indirekte forskning)

10 01 05 02 (KA, UNE, V – direkte forskning)

Andre budgetposter (skal angives)

I ALT

Personalebehovet vil blive dækket ved hjælp af det personale, som generaldirektoratet allerede har afsat til aktionen, og/eller interne rokader i generaldirektoratet, eventuelt suppleret med yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige generaldirektorat i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.

Opgavebeskrivelse:

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

Koordinering og repræsentation af Kommissionens holdning over for agenturet.

Eksternt personale

3.2.3.Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme

   Forslaget/initiativet er foreneligt med indeværende flerårige finansielle ramme

   Forslaget/initiativet kræver omlægning af det relevante udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme

Der redegøres for omlægningen med angivelse af de berørte budgetposter og beløbenes størrelse.

   Forslaget/initiativet kræver, at fleksibilitetsinstrumentet anvendes, eller at den flerårige finansielle ramme revideres 25 .

Der redegøres for behovet med angivelse af de berørte udgiftsområder og budgetposter og beløbenes størrelse.

3.2.4.Tredjemands bidrag til finansieringen

Forslaget/initiativet indeholder ikke bestemmelser om samfinansiering med tredjemand.

Forslaget/initiativet indeholder bestemmelser om samfinansiering, jf. følgende overslag:

EUR2017

2018

2019

2020

Bidrag fra Norge og Island

475 949

475 949

485 480

495 170

Samfinansierede bevillinger I ALT

475 949

475 949

485 480

495 170

3.3.Anslåede virkninger for indtægterne

   Forslaget/initiativet har ingen finansielle virkninger for indtægterne.

   Forslaget/initiativet har følgende finansielle virkninger:

   for egne indtægter

   for diverse indtægter

i mio. EUR (tre decimaler)

Indtægtspost på budgettet

Bevillinger til rådighed i indeværende regnskabsår

Forslagets/initiativets virkninger 26

År
n

År
n + 1

År
n + 2

År
n +3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

Artikel …

For diverse indtægter, der er formålsbestemte, angives det, hvilke af budgettets udgiftsposter der påvirkes.

[…]

Det oplyses, hvilken metode der er benyttet til at beregne virkningerne for indtægterne.

[…]

(1) Herunder ET 2020-strategirammen for det europæiske samarbejde på uddannelses- og erhvervsuddannelsesområdet, der er blevet opdateret for nylig ved den fælles rapport 2015 og Københavnprocessen, der fremmer europæisk samarbejde om erhvervsuddannelse.
(2) Jf. den ret nye meddelelse En ny dagsorden for færdigheder i Europa — Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget (COM(2016) 381 381/2).
(3) EUT
(4) EUT
(5) Rådets forordning (EØF) nr. 337/75 af 10. februar 1975 om oprettelse af et europæisk center for udvikling af erhvervsuddannelse (EFT L 39 af 13.2.1975, s. 1).
(6) Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42).
(7) Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1).
(8) Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/443 af 13. marts 2015 om sikkerhedsbeskyttelse i Kommissionen (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 41).
(9) Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42).
(10) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).
(11) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 af 25. maj 1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (EFT L 136 af 31.5.1999, s. 1).
(12) Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/443 af 13. marts 2015 om sikkerhedsbeskyttelse i Kommissionen (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 41).
(13) Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 af 13. marts 2015 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 53).
(14) ABM: Activity Based Management (aktivitetsbaseret ledelse) – ABB: Activity Based Budgeting (aktivitetsbaseret budgetlægning).
(15) Jf. finansforordningens artikel 54, stk. 2, litra a) hhv. b).
(16) Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget (COM(2016) 381/2).
(17) http://www.cedefop.europa.eu/en/content/final-report-external-evaluation-cedefop-9-december-2013
(18) OB = opdelte bevillinger/IOB = ikke-opdelte bevillinger.
(19) EFTA: Den Europæiske Frihandelssammenslutning.
(20) Kandidatlande og, efter omstændighederne, potentielle kandidatlande på Vestbalkan.
(21) Teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til støtte for gennemførelsen af EU's programmer og/eller aktioner (tidligere BA-poster), indirekte forskning, direkte forskning.
(22) KA: kontraktansatte, LA: lokalt ansatte, UNE: udstationerede nationale eksperter, V: vikarer, JED: junioreksperter ved delegationerne.
(23) Delloft for eksternt personale under aktionsbevillingerne (tidligere BA-poster).
(24) Angår især strukturfondene, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Fiskerifond (EFF).
(25) Se artikel 11 og 17 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020.
(26) Med hensyn til EU's traditionelle egne indtægter (told og sukkerafgifter) opgives beløbene netto, dvs. bruttobeløb, hvorfra der er trukket opkrævningsomkostninger på 25 %.
Top