EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0461

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde og forordning (EU) nr. 346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde

COM/2016/0461 final - 2016/0221 (COD)

Bruxelles, den 14.7.2016

COM(2016) 461 final

2016/0221(COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EU) nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde og forordning (EU) nr. 346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde

(EØS-relevant tekst)

{SWD(2016) 228 final}
{SWD(2016) 229 final}
BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslagets begrundelse og formål

Formålet med forslaget er at ændre Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 345/2013 af 17. april 2013 om europæiske venturekapitalfonde 1 (herefter "forordning (EU) nr. 345/2013") og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 346/2013 af 17. april 2013 om europæiske sociale iværksætterfonde (herefter "forordning (EU) nr. 346/2013") 2 .

Dette forslag skal ses i sammenhæng med bestræbelserne på at sætte gang i investeringer i vækst- og iværksættervirksomheder. Investeringsplanen for Europa 3 indeholder en samlet strategi for at fremme beskæftigelse, vækst og investeringer. En vigtig del af investeringsplanen er handlingsplanen vedrørende kapitalmarkedsunionen 4 , som har til formål at mindske fragmenteringen af kapitalmarkederne, fjerne lovgivningsmæssige hindringer for finansieringen af økonomien og øge udbuddet af kapital til virksomhederne gennem skabelsen af et reelt indre kapitalmarked. Investeringsplanen for Europa har til formål i højere grad at mobilisere yderligere private investeringer ved anvendelse af offentlige midler gennem Den Europæiske Fond For Strategiske Investeringer ("EFSI") 5 . For at katalysere private investeringer i venturekapitalmarkeder i Europa er man i denne forbindelse også ved at etablere en paneuropæisk fund-of-funds, der skal investere i europæisk venturekapital. Denne vil kombinere kapital fra den private sektor med støtte fra EU for at tiltrække kapital fra større institutionelle investorer til aktivklassen europæisk venturekapital og øge virkningen af EU's støtte til den europæiske venturekapitalindustri.

De fondsstrukturer, der udgøres af de europæiske venturekapitalfonde ("EuVECA") og de europæiske sociale iværksætterfonde ("EuSEF"), blev oprettet for at skabe nye muligheder for markedsdeltagerne for at tilvejebringe og investere kapital i små og mellemstore virksomheder ("SMV'er") og sociale virksomheder i hele Europa. SMV'er er af stor betydning for EU's økonomi som en sektor, der kan skabe reel vækst og indtjening. Mens EuVECA-fonde yder støtte til unge og innovative virksomheder, fokuserer EuSEF-fonde på virksomheder, hvis mål er at opnå positive sociale resultater.

Kilder til og tilgængeligheden af finansiering for en SMV er vigtige faktorer for dens udvikling, vækst og succes. For at fremme nye vækstområder og gøre fremskridt hen imod en innovationsbaseret økonomi er der behov for at styrke nye veje til finansiering for nystartede virksomheder, innovative SMV'er og sociale virksomheder. Da banker typisk ikke er så godt rustet til at yde disse former for finansiering, er adgang til venturekapital og social iværksætterkapital nøglen til finansiering af vækst i dette segment af EU's økonomi. Tomrummet i denne finansiering er gentagne gange blevet nævnt som en hindring, som der skal gøres noget ved for at fremme økonomisk vækst i EU. EU sakker desuden stadig længere bagud i forhold til USA, når det gælder anvendelsen af venturekapitalmarkedet, snarere end det modsatte. På trods af en lignende størrelse økonomi tilvejebringes der i USA mere risikovillig kapital til virksomheder, herunder SMV'er. Af handlingsplanen for kapitalmarkedsunionen fremgik det, at hvis EU's venturekapitalmarkeder var lige så dybe som i USA, ville ca. 90 mia. EUR have været til rådighed for finansiering af virksomhederne mellem 2009 og 2014. I 2014 var ca. 90 % af alle EU's venturekapitalinvesteringer koncentreret i otte medlemsstater: Det Forenede Kongerige, Tyskland, Sverige, Danmark, Finland, Nederlandene, Frankrig og Spanien. Men selv i disse mere udviklede markeder udgjorde risikovillig kapital mindre end 0,1 % af BNP.

For yderligere at støtte udviklingen af disse markeder søger Kommissionen at sikre, at rammerne for EuVECA og EuSEF fungerer bedst muligt til støtte for venturekapital og sociale investeringer. Kommissionen besluttede derfor at fremskynde de revisioner, der i henhold til begge forordninger skal foretages i 2017, ved at påbegynde en revision af lovgivningen som led i programmet for målrettet og effektiv regulering (REFIT) 6 fra 2016. Formålet med revisionen var at vurdere, hvilke resultater der indtil videre er blevet opnået med de to rammer, navnlig om de har været effektive, sammenhængende, relevante og har skabt merværdi for EU. Ved revisionen blev der identificeret en række faktorer, der hæmmer udviklingen af disse fonde, navnlig reglerne for, hvordan fondene skal investere i aktiver, hvordan forvalterne skal drive fondene, hvordan de to forordninger spiller sammen med anden eksisterende lovgivning om investeringsfonde, og de krav, fondene skal opfylde for at nyde godt af den frie bevægelighed på tværs af grænserne.

I forslaget anerkendes det, at der stadig findes andre forhold uden for dets anvendelsesområde, som bremser udviklingen af risikovillig kapital i EU, som f.eks. tilgangen til ikke-bankmæssig finansiering eller skattemæssige ordninger, som bør tackles gennem andre specifikke initiativer i medlemsstaterne. Disse faktorer vil også blive behandlet i Kommissionens handlingsplan for kapitalmarkedsunionens omfattende pakke af foranstaltninger til støtte af risikovillig kapital i EU.

Sammenhæng med de gældende regler på politikområdet

Dette forslag er en del af handlingsplanen for kapitalmarkedsunionen. Handlingsplanen for kapitalmarkedsunionen er en central prioritering for Kommissionen, og den indeholder en række foranstaltninger, der skal fjerne kapitalmarkedsbarrierer og lette finansieringen af SMV'er. Disse omfatter navnlig tiltag til fremme af tilbagemeldinger fra banker, der afviser kreditansøgninger fra SMV'er, styrkelse af kreditoplysninger om SMV'er og revision af de finanspolitiske incitamenter og skattelettelser, som medlemsstaterne yder til SMV'er og investorer i SMV'er.

Dette forslag er en central del af handlingsplanen for kapitalmarkedsunionen og bidrager til at diversificere finansieringskilderne og frigøre kapital ved at gøre det nemmere for investorer samt fonds- og porteføljeforvaltere at få fordel af EuVECA- og EuSEF-fondene. Kapitalmarkederne giver adgang til en bred vifte af kapitaludbydere og tilbyder en exit-mulighed for venturekapitalinvestorer, investorer med sigte på sociale resultater, privat egenkapital eller business angels, der investerer i virksomheder i en tidlig fase af deres udvikling.

Sammenhæng med andre EU-politikker

Dette forslag supplerer de to andre søjler i investeringsplanen for Europa:

Mobilisering af yderligere private investeringer ved hjælp af offentlige midler. EFSI er blevet oprettet med henblik på at mobilisere yderligere investeringer på mindst 315 mia. EUR inden 2018. EFSI investerer i en lang række sektorer og yder direkte finansiel støtte til SMV'er, primært gennem Den Europæiske Investeringsfond.

Sikring af, at investeringsmidlerne når ud til realøkonomien. Der er blevet oprettet en europæisk portal for investeringsprojekter og et europæisk centrum for investeringsrådgivning for at bidrage til, at investeringsmidlerne når ud til realøkonomien.

Dette forslag supplerer også Horisont 2020-rammeprogrammet for forskning og innovation 7 , der spiller en vigtig rolle som drivkraft for finansiering af SMV'er gennem InnovFINEU-finansiering for innovatorer, en række integrerede og supplerende finansieringsværktøjer og rådgivningstjenester, der tilbydes af Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe, og som dækker hele værdikæden af forskning og innovation. Kommissionen forvalter også et program for virksomheders konkurrenceevne og SMV'er (Cosme) 8  , der giver SMV'er bedre adgang til finansiering, yder forretningsservice og fremmer iværksætteri.

I forbindelse med strategien for det indre marked 9 søger Kommissionen at mindske den administrative byrde og gøre Europa til en mere attraktiv destination for innovatorer fra såvel EU som områder uden for EU. Kommissionen vil navnlig også lancere et opstartsinitiativ for at påbegynde en bred vurdering af kravene til nystartede virksomheder og metoder til at mindske sådanne krav og, hvor dette ikke er muligt, fremme overholdelsen.

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for dette forslag er artikel 114 i TEUF, der også var retsgrundlaget for forordning (EU) nr. 345/2013 og forordning (EU) nr. 346/2013. Ved den analyse, der blev udført som led i konsekvensanalysen, blev det konstateret, at det var nødvendigt at ændre visse elementer i forordning (EU) nr. 345/2013 og forordning (EU) nr. 346/2013 for at forbedre og strømline brugen af EuVECA- og EuSEF-fondene. Kun EU-medlovgiverne har kompetence til at foretage de nødvendige ændringer.

   Nærhedsprincippet

Der bør kun handles på EU-niveau, hvis målsætningerne med den foreslåede foranstaltning ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne inden for deres nationale forfatningsmæssige rammer.

Det indre marked for venturekapitalfonde og fonde med sigte på sociale resultater som omhandlet i forordning (EU) nr. 345/2013 og forordning (EU) nr. 346/2013 er fortsat fragmenteret, og der er behov for en yderligere indsats for at styrke den europæiske ramme for tilvejebringelse af midler fra sådanne fonde på tværs af grænserne. Dette forslag vil føre til yderligere konvergens og et styrket indre marked for venturekapitalfonde og sociale iværksætterfonde. Derfor kan målene for denne forordning kun nås gennem en indsats på EU-plan.

De identificerede problemer vedrører begrænsninger og divergenser i anvendelsen af forordning (EU) nr. 345/2013 og forordning (EU) nr. 346/2013 i medlemsstaterne. Hvis man ikke griber ind over for sådanne begrænsninger og divergenser, kan det skabe yderligere fragmentering og medføre forspildte muligheder. Kun koordinerede tiltag på EU-plan gennem dette forslag kan løse disse problemer. Derfor er EU det eneste egnede niveau for tackling af disse problemer med henblik på at sikre, at der konsekvent anvendes ensartede regler i alle medlemsstater.

Proportionalitet

Dette forslag styrker brugen af EuVECA- og EuSEF-mærket. Hverken forordning (EU) nr. 345/2013 eller forordning (EU) nr. 346/2013 eller dette forslag tillægger EuVECA- og EuSEF-fondene eneret inden for venturekapitalfonde eller fonde med sigte på sociale resultater. Denne forordning opretholder eneretten for EuVECA- og EuSEF-fondene til at bruge EuVECA- og EuSEF-mærket. Ifølge direktiv 2011/61/EU om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF-direktivet) 10 kan medlemsstaterne fortsat frit fastsætte de nationale ordninger for venturekapitalfonde og fonde med sigte på sociale resultater.

Dette forslag tager passende hensyn til offentlighedens interesse, beskyttelse af investorerne og overvejelser omkring sikkerhed og tillid samt de hermed forbundne omkostninger. Unødvendige byrder undgås: Det foreslås, at forvaltning og markedsføring af fonde, der er omfattet af forordning (EU) nr. 345/2013 og forordning (EU) nr. 346/2013, åbnes for en ny gruppe af forvaltere, der er omfattet af FAIF-direktivet, og kun de krav i forordning (EU) nr. 345/2013 og forordning (EU) nr. 346/2013, som er sektorspecifikke og ikke er foreskrevet i henhold til FAIF-direktivet, registrering af midler strømlines, og det præciseres, at gebyrer og lignende udgifter ikke kan pålægges af kompetente myndigheder i værtslandene.

Valg af retsakt

Det foreslåede instrument er en forordning vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet.

3.RESULTATER AF DEN EFTERFØLGENDE GENNEMGANG, HØRINGER AF INTERESSENTER OG KONSEKVENSANALYSE

Gennemgang af gældende lovgivning

Forordning (EU) nr. 345/2013 og forordning (EU) nr. 346/2013 indgik i Europa-Kommissionens REFIT-program. Yderligere oplysninger om denne gennemgang findes i afsnittet "Målrettet regulering og forenkling" nedenfor.

• Efterfølgende evaluering/kvalitetskontrol

Kommissionen besluttede at fremskynde den planlagte revision af forordning (EU) nr. 345/2013 og forordning (EU) nr. 346/2013, der var planlagt til 2017, og påbegynde en revision af lovgivningen som led i REFIT-arbejdsprogrammet for 2016 11 . 

Eftersom forordning (EU) nr. 345/2013 og forordning (EU) nr. 346/2013 kun har været i kraft siden midten af 2013, ville en fuldstændig evaluering ikke have været mulig, da det er for tidligt at drage sikre konklusioner om de langsigtede virkninger. I stedet omfatter evalueringen en vurdering af forordningernes foreløbige virkninger med fokus på de potentielle faktorer, der kan have forhindret en yderligere udnyttelse af fondene, sammenlignet med de oprindelige forventninger. Revisionen er knyttet til Kommissionens konsekvensanalyserapport, og dens konklusioner er som følger:

Med hensyn til effektiviteten af forordning (EU) nr. 345/2013 og forordning (EU) nr. 346/2013 forholder det sig sådan, at mens udnyttelsen af de muligheder, som forordning (EU) nr. 345/2013 rummer, stadig kunne forbedres yderligere, er den begrænsede udnyttelse af mulighederne i forordning (EU) nr. 346/2013 klart utilfredsstillende. Både forordning (EU) nr. 345/2013 og forordning (EU) nr. 346/2013 er begrænset af en række barrierer, navnlig begrænsninger for store forvaltere med porteføljer på over 500 mio. EUR, der ikke må anvende EuVECA- og EuSEF-mærket, en minimumsadgangsbillet på 100 000 EUR for ikkeprofessionelle investorer og visse begrænsninger i de berettigede investeringer (dvs. definitionen af kvalificerede porteføljevirksomheder). For mindre fonde er minimumstærsklen for investeringer på 100 000 EUR blevet nævnt som en potentiel barriere, men ikkeprofessionelle investorer kan allerede foretage mindre investeringer i SMV-aktiver gennem en række alternative værktøjer (f.eks. crowdfunding, børsintroduktion osv.). EuSEF- og EuVECA-fonde er forskellige langsigtede instrumenter (f.eks. har disse fonde en lock up-periode på minimum fem år), hvilket kræver højere tærskler og mere investorbeskyttelse.

I begyndelsen af april 2016 var der registreret 70 EuVECA-fonde i ESMA-databasen. For EuSEF-fondene er der registret fire fonde i kun to medlemsstater, nemlig én EuSEF-fond i Frankrig og tre EuSEF-fonde i Tyskland med samlede aktiver under forvaltning på 32 mio. EUR.

Med hensyn til effektivitet blev der ved revisionen identificeret divergerende krav i forskellige jurisdiktioner, navnlig oprettelsesgebyrer, yderligere omkostninger, der pålægges af værtslandene, og de krævede niveauer for et tilstrækkeligt kapitalgrundlag. I nogle tilfælde svarer denne praksis til overregulering ud over forordningernes krav, der til gengæld udgør en hindring for oprettelsen og den grænseoverskridende markedsføring af såvel EuVECA- som EuSEF-fonde. Med hensyn til relevans anerkendes forordning (EU) nr. 345/2013 og forordning (EU) nr. 346/2013 som en integrerende del af arbejdet med kapitalmarkedsunionen. Forordning (EU) nr. 345/2013 og forordning (EU) nr. 346/2013 indgår i Kommissionens initiativ til at øge ikkebankmæssig finansiering af økonomien og er i overensstemmelse med målsætningerne i investeringsplanen for Europa om at øge konkurrenceevnen og fremme investeringer med henblik på jobskabelse.

Sammenhæng opnås ved, at forordning (EU) nr. 345/2013 og forordning (EU) nr. 346/2013 er et supplement til FAIF-direktivet, da de dækker små forvaltere med porteføljer på under 500 mio. EUR med henblik på at give dem mulighed for at markedsføre såvel EuVECA- som EuSEF-fonde på tværs af grænserne.

Med hensyn til EU-merværdi afhjælper forordning (EU) nr. 345/2013 og forordning (EU) nr. 346/2013 en mangel, der fandtes i lovgivningen før deres vedtagelse; formålet var at give små forvaltere mulighed for at markedsføre fonde på tværs af grænserne og øge det beløb i form af ikkebankmæssig kapital, der var til rådighed for investering i nystartede virksomheder og sociale virksomheder. Yderligere EU-merværdi følger af forordningerne, der er "fælles regelsæt", som har til formål at sikre, at investorerne har de bedst mulige og mest sammenlignelige oplysninger med henblik på investering i såvel EuVECA- som EuSEF-fonde i Europa.

Høringer af interessenter

Dette forslag bygger på en række offentlige høringer, nemlig en offentlig høring, der blev iværksat på grundlag af grønbogen om etablering af kapitalmarkedsunionen (18. februar-13. maj 2015), en offentlig høring om revisionen af forordning (EU) nr. 345/2013 og forordning (EU) nr. 346/2013 (30. september 2015-6. januar 2016), en offentlig høring, der blev iværksat ved indkaldelse af dokumentation vedrørende EU's regelsæt for finansielle tjenesteydelser (30. september 2015-31. januar 2016) og en målrettet teknisk workshop (27. januar 2016).

Resultaterne af høringerne tyder på, at der er udbredt støtte til at udvide kredsen af forvaltere, der har tilladelse til at forvalte og markedsføre fonde, der anvender "EuVECA"- og "EuSEF"-mærket, ved at medtage forvaltere, som er godkendt efter artikel 6 i direktiv 2011/61/EU. Dette forslag giver forvaltere, der er godkendt efter FAIF-direktivet, adgang til markedet for EuVECA- og EuSEF-fonde, sådan at de kan tilbyde en lang række produkter til kunder fra deres hjemlande og andre medlemsstater, hvilket til gengæld ville øge disse fondes samlede markedsdækning. Disse forvaltere skal også fortsat overholde kravene i FAIF-direktivet samt udvalgte regler i henholdsvis forordning (EU) nr. 345/2013 og forordning (EU) nr. 346/2013.

Interessenternes holdninger var delte med hensyn til nedsættelsen af den minimumstærskel for investeringer på 100 000 EUR, der kræves, for at ikkeprofessionelle investorer kan investere i EuVECA- og EuSEF-fonde. Nogle respondenter gik ind for at nedsætte denne minimumsadgangsbillet. De foreslog, at kredsen af potentielle investorer blev udvidet for at øge udbuddet for ikkeprofessionelle investorer. Andre respondenter mente, at investering i venturekapital og sociale virksomheder på grund af dens risikoprofil, kontraktlige forpligtelser samt illikvide karakter ikke nødvendigvis var egnet til private investorer med mindre kapital. Andre bemærkede, at yderligere skræddersyede investorbeskyttelsesregler ville være nødvendige for at støtte denne gruppe af investorer, men omkostningerne ville ikke blive opvejet af den potentielle stigning i investorgrundlaget. En porteføljetilgang svarende til den i forordning (EU) 2015/760 om europæiske langsigtede investeringsfonde 12 blev nævnt som eksempel på det beskyttelsesniveau, der kunne være nødvendigt. Under hensyntagen til ovennævnte argumenter opretholdes adgangsbilletten på 100 000 EUR i dette forslag af følgende grunde: Med den reducerede minimumsinvestering ville der blive skabt betydelige risici for investorbeskyttelsen, hvilket igen ville forringe investorernes tillid til EuVECA- og EuSEF-fondene. En nedsættelse af investeringstærsklen ville uundgåeligt skulle kobles sammen med supplerende beskyttelsesforanstaltninger for private investorer, hvilket både ville medføre omkostninger og fjerne de endelige fordele ved mere fleksible ordninger for EuVECA- og EuSEF-fonde.

De indirekte omkostninger for forvalterne til registrering af EuVECA- og EuSEF-fonde omfatter krav om egenkapital. Respondenterne understregede, at de kompetente myndigheder har forskellige fortolkninger af "tilstrækkeligt kapitalgrundlag", idet nogle kompetente myndigheder anvender samtlige krav til forvaltere, der er godkendt efter FAIF-direktivet. Respondenterne var også i tvivl om, hvorvidt de supplerende gebyrer, som visse værtslande opkræver, er forenelige med forordning (EU) nr. 345/2013 og forordning (EU) nr. 346/2013. Forslaget griber fat om overreguleringsspørgsmålet ved at anmode Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed ("ESMA") om at udarbejde reguleringsmæssige tekniske standarder for metoderne til bestemmelse af størrelsen af et tilstrækkeligt kapitalgrundlag. Det præciseres også, at værtslandet ikke må opkræve gebyrer for grænseoverskridende EuVECA- og EuSEF-fonde.

Forordning (EU) nr. 345/2013 og forordning (EU) nr. 346/2013 forbyder indførelse af krav eller administrative procedurer i forbindelse med markedsføring af kvalificerede venturekapitalfonde i værtslande. For at sikre, at forbuddet overholdes konsekvent i alle medlemsstater, fastsættes det udtrykkeligt i denne forordning, at værtslandene ikke kan pålægge gebyrer og andre afgifter.

Flertallet af svarene støttede en udvidelse af omfanget af aktiver, der er berettiget til EuVECA-fondsinvesteringer, med det argument, at definitionen af kvalificerede porteføljevirksomheder i forordning (EU) nr. 345/2013 er for restriktiv. Blandt årsagerne blev nævnt forvalternes vanskeligheder med at identificere tilstrækkelige investeringer inden for definitionen og det attraktive ved at foretage opfølgende investeringer. Det fremgik også af svarene, at man burde sætte grænsen for antallet af ansatte op og fjerne begrænsningerne for omsætning og balance. Dette forslag muliggør investeringer i virksomheder med op til 499 ansatte (små midcapselskaber). Denne ændring bringer omfanget af berettigede investeringer efter forordning (EU) nr. 345/2013 i overensstemmelse med de venturekapitalprogrammer, der forvaltes af Den Europæiske Investeringsfond og støttes af EU's finansielle programmer, såsom InnovFin-faciliteten. Derudover muliggør dette forslag også investeringer i små og mellemstore virksomheder, der børsnoteres på et SMV-vækstmarked som defineret i direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter 13 , for at enheder i vækstfasen, der allerede har adgang til andre finansieringskilder, også kan modtage kapital fra EuVECA-fonde. Dette forslag gør det også muligt at følge op på investeringer i en given virksomhed, der efter den første investering ikke længere opfylder definitionen af kvalificerede porteføljevirksomheder.

Indhentning og brug af ekspertbistand

Kommissionen har baseret sig på oplysninger fra ESMA. Kommissionen holdt også en målrettet teknisk workshop den 27. januar 2016, bilaterale møder, telekonferencer med interessenter og benyttede statistikker, som var stillet til rådighed af brancheorganisationer.

Konsekvensanalyse

Dette forslag ledsages af en konsekvensanalyse, hvor der overvejes en række løsninger, nemlig om forvaltere, der er godkendt efter FAIF-direktivet, skal have tilladelse til at anvende "EuVECA"- og "EuSEF"-mærket, om definitionen af kvalificerede porteføljevirksomheder i forordning (EU) nr. 345/2013 skal udvides, om der skal opretholdes en minimumsadgangsbillet, og om de administrative processer og supplerende foranstaltninger, som pålægges af værtslandene, skal specificeres.

Udvalget for Forskriftskontrol afgav en positiv udtalelse den 13. maj 2016 med anbefalinger om yderligere at forbedre udkastet til konsekvensanalyserapport. Udkastet til rapport er efterfølgende blevet ændret for at tage hensyn til udvalgets anbefalinger 14 . De vigtigste ændringer vedrørte baggrunden og tidsplanen for den lovgivningsmæssige revision, fremlæggelsen af de foretrukne løsninger og forenklingselementer og administrative omkostningsbesparelser. Den reviderede konsekvensanalyserapport og resuméet heraf offentliggøres sammen med dette forslag 15 .

Nedenstående tabel indeholder en sammenfatning af de forskellige foranstaltninger, der er valgt, samt en vurdering af deres virkninger for de relevante interessenter, deres fordele og proportionalitet.

Foretrukne løsninger

Omkostningsvirkninger

Fordele for forvaltere, der forvalter EuVECA- og EuSEF-fonde, investorer og porteføljevirksomheder

Proportionalitet

Tillade forvaltere, der er godkendt efter FAIF-direktivet, at anvende "EuVECA"- og "EuSEF"-mærket

Udvide definitionen af kvalificerede porteføljevirksomheder i forordning (EU) nr. 345/2013.

Opretholde minimumsinvesteringstærsklen på 100 000 EUR.

Udtrykkelige bestemmelser i forordning (EU) nr. 345/2013 og forordning (EU) nr. 346/2013 for at undgå besværlige administrative processer og yderligere foranstaltninger (herunder gebyrer pålagt af værtslandene) og uforholdsmæssige krav pålagt af hjemlandene.

Da de vigtigste træk ved ordningen er blevet bevaret, vil der ikke være nogen ekstra omkostninger for formueforvalteren.

Omkostningerne vil sandsynligvis være lavere end på nuværende tidspunkt, da de tilpassede regler udtrykkeligt vil angive, hvordan der skal opnås proportionalitet i kravene.

Tilladelse til forvaltere, der er godkendt efter FAIF-direktivet, til at anvende "EuVECA"- og "EuSEF"-mærket, vil sandsynligvis have en positiv indvirkning på de gebyrer, som investorerne skal betale til forvalterne, da forvaltere, der er godkendt efter FAIF-direktivet, baserer sig på flere stordriftsfordele.

Opretholdelse af tærsklen på 100 000 EUR sikrer også, at der ikke stilles nye forbrugerbeskyttelseskrav såsom depositar- eller diversificeringsregler. Disse ville ellers øge omkostningerne for formueforvalterne og indirekte øge de gebyrer, som investorerne skal betale.

Ingen virkning for EU-budgettet.

De vigtigste træk ved ordningen er blevet opretholdt for små formueforvaltere og vil blive styrket yderligere.

Den afbalancerede tilgang mellem investorbeskyttelse og lavere omkostninger og fleksibilitet i ordningen bevares.

Der er ingen ekstra risici for investorerne.

Forvaltere, der er godkendt efter FAIF-direktivet, vil få gavn af EuVECA- og EuSEF-fondsrammerne og vil kunne markedsføre EuVECA- og EuSEF-fonde over for ikkeprivate investorer og andre investorer, der disponerer over 100 000 EUR. De kan også målrette deres indsats mod institutionelle investorer såsom forsikringsselskaber, der allerede er blevet ansporet til at investere i denne fondsramme i medfør af delegerede retsakter under Solvens II-direktivet.

I takt med at flere formueforvaltere vil kunne anvende EuVECA- og EuSEF-mærket, vil det igen få en positiv indflydelse på investeringer i SMV'er, små midcapselskaber og sociale virksomheder.

En udvidelse af definitionen af kvalificeret porteføljevirksomhed, så den kommer til at omfatte større enheder, vil gøre det muligt at diversificere EuVECA-fondenes porteføljer og give små midcapselskaber adgang til EuVECA-finansiering.

En udvidelse af definitionen af kvalificeret porteføljevirksomhed i forordning (EU) nr. 345/2013 ved at tillade investering i SMV-vækstmarkeder vil fremme udviklingen af disse markeder.

Investorerne vil få adgang til EuVECA-porteføljer med større diversificering og potentielt lavere risiko.

Den administrative byrde for EuVECA- og EuSEF-forvalterne vil blive mindsket.

De foretrukne løsninger stemmer overens med anden lovgivning og andre initiativer, navnlig FAIF-direktivet, SMV-vækstmarkeder som omhandlet i direktiv 2014/65/EU og kapitalmarkedsunionen, og styrker EU's finansieringsprogrammer, herunder virksomheders konkurrenceevne og SMV'er (Cosme), Horisont 2020 og Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer. 

De foretrukne løsninger tager hensyn til proportionalitetsprincippet som fastsat i artikel 5, stk. 4, i TEU, idet de står i et rimeligt forhold til de fastsatte mål og ikke går ud over, hvad der er nødvendigt herfor.

De valgte løsninger udgør en passende balance, idet de tager hensyn til offentlighedens interesse, beskyttelse af investorerne og overvejelser omkring sikkerhed og tillid samt de hermed forbundne omkostninger. Unødvendige byrder undgås.

De foreslåede regler går ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at opnå et fælles regelsæt for EuVECA- og EuSEF-fonde. De er blevet undersøgt nøje og skræddersyet til at støtte EuVECA- og EuSEF-sektorernes særlige træk, vækstpotentiale og innovationsevne.

Målrettet regulering og forenkling

Forordning (EU) nr. 345/2013 eller forordning (EU) nr. 346/2013 udgør frivillige rammer for fonde, så deres udbredelse afhænger af de berørte aktørers interesse i at etablere sådanne fondsinstrumenter. Forslaget mindsker unødvendige byrder og omkostninger for forvaltere, der er villige til at etablere EuVECA- og EuSEF-fonde.

Forvaltere af EuVECA- og EuSEF-fonde er for øjeblikket omfattet af registreringsprocedurer i henhold til forordning (EU) nr. 345/2013 eller forordning (EU) nr. 346/2013 og direktiv 2011/61/EU. Med forslaget undgås sådanne overlappende krav. Gennemgangen af forordning (EU) nr. 345/2013 og forordning (EU) nr. 346/2013 viser, at for den samme størrelse fond kan det tilstrækkelige kapitalgrundlag variere fra 6 500 EUR i én medlemsstat til 125 000 EUR i en anden medlemsstat, idet den øvre tærskel er i overensstemmelse med samtlige kapitalkrav for forvaltere, der er godkendt efter FAIF-direktivet. For at undgå en sådan overregulering fastlægges det i forslaget, at metoderne til bestemmelse af størrelsen af et tilstrækkeligt kapitalgrundlag bør fastsættes i reguleringsmæssige tekniske standarder udarbejdet af ESMA. Gennemgangen viser også, at nogle kompetente myndigheder opkræver gebyrer for markedsføring af grænseoverskridende EuVECA- og EuSEF-fonde på deres område. De årlige gebyrer varierer fra 300 EUR til 3 000 EUR, dvs. de samme niveauer som for grænseoverskridende alternative investeringsfonde, der markedsføres af forvaltere, som er godkendt efter FAIF-direktivet. Derudover opkræver nogle værtslande også engangsgebyrer på mellem 300 EUR og 3 000 EUR, når den grænseoverskridende markedsføring påbegyndes. Dette forslag forbyder denne praksis.

I konsekvensanalyserapporten nævnes i den forbindelse årlige besparelser på ca. 40 500 EUR for hver EuVECA- og EuSEF-fond, der markedsføres i 27 medlemsstater, og omkostningsbesparelser på i alt 32 mio. EUR over fem år for alle nye EuVECA-fonde.

   Grundlæggende rettigheder

Denne forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Den er i overensstemmelse med artikel 16 om friheden til at drive virksomhed, da den giver andre regulerede forvaltere adgang til at markedsføre fonde under EuVECA- og EuSEF-mærket. Den fremmer også artikel 47 om retten til adgang til effektive retsmidler og til en retfærdig rettergang, da den sikrer retten til domstolsprøvelse, herunder i situationer, hvor de kompetente myndigheder ikke har truffet nogen afgørelse.

Forordningen skal anvendes i overensstemmelse med disse rettigheder og principper.

4)VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Dette forslag har ingen konsekvenser for Den Europæiske Unions budget.

5)ANDRE FORHOLD

Planer for gennemførelse og foranstaltninger til overvågning, evaluering og rapportering

De ændrede forordninger (EU) nr. 345/2013 og (EU) nr. 346/2013 vil blive evalueret fire år efter deres ikrafttrædelse.

Overvågningen og evalueringen vil fokusere på fire spørgsmål, nemlig i) om de ændrede rammer er attraktive for forvaltere, der er godkendt efter FAIF-direktivet, med henblik på at markedsføre EuVECA- og EuSEF-fonde, ii) om rammerne har bidraget til at øge omfanget af aktiver under forvaltning i EuVECA- og EuSEF-fonde, og mere generelt til aktiver, der er investeret i venturekapitalvirksomheder og virksomheder med sigte på sociale resultater, iii) om de ændrede kriterier for kvalificerede porteføljevirksomheder har øget den kapital, der er blevet tilvejebragt, og de investeringer, der er blevet foretaget, af EuVECA-fonde, og iv) om udtrykkelige bestemmelser om forbuddet for værtslandene mod at opkræve gebyrer og kravet om et tilstrækkeligt kapitalgrundlag har mindsket administrations- og markedsføringsomkostningerne for EuVECA- og EuSEF-fonde.

Indikatorerne for denne overvågning ville omfatte i) generelle data om sektoren for EU-venturekapital og kapital med sigte på sociale resultater, herunder venturekapitalfonde og kapitalfonde med sigte på sociale resultater, som hverken er EuVECA- eller EuSEF-fonde, ii) antallet af EuVECA- og EuSEF-fonde og antallet af forvaltere, der er godkendt efter FAIF-direktivet, og som forvalter og markedsfører EuVECA- og EuSEF-fonde, samt antallet af EuVECA- og EuSEF-forvaltere, der er registreret i henhold til forordning (EU) nr. 345/2013 og forordning (EU) nr. 346/2013, iii) værdien af aktiver under forvaltning i EuVECA- og EuSEF-fonde og den gennemsnitlige størrelse af sådanne fonde, iv) omkostninger til markedsføring af grænseoverskridende EuVECA- og EuSEF-fonde, v) sammenhæng mellem størrelsen af kapitalgrundlaget hos forvaltere af EuVECA- og EuSEF-fonde, og vi) omkostninger ved oprettelse af fonde. Overvågningen vil blive gennemført i samarbejde med ESMA, der har til opgave at føre et register over EuVECA- og EuSEF-forvaltere og EuVECA- og EuSEF-fonde baseret på rapportering efter FAIF-direktivet, når de relevante oplysninger foreligger. Kommercielle data og rapporter vedrørende EuVECA- og EuSEF-fonde og EU-venturekapitalvirksomheder og virksomheder med sigte på sociale resultater vil også blive revideret for at tage hensyn til virkningerne af EuVECA- og EuSEF-fonde i et bredere perspektiv.

Detaljeret redegørelse for forslagets bestemmelser

I henhold til artikel 1, nr. 1), og artikel 2, nr. 1), kan forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder, der er godkendt efter artikel 6 i direktiv 2011/61/EU, og som forvalter porteføljer i kvalificerede venturekapitalfonde og sociale iværksætterfonde, anvende henholdsvis betegnelsen "EuVECA" og betegnelsen "EuSEF" i forbindelse med markedsføring af disse fonde i Unionen. Sådanne forvaltere skal registrere deres EuVECA- og EuSEF-fonde og overholde særlige bestemmelser, der følger af forordning (EU) nr. 345/2013 eller forordning (EU) nr. 346/2013, navnlig tærsklen på 30 % for ikkekvalificerede investeringer, regler om berettigede investorer, særlige oplysninger til investorer og underretninger. Sådanne forvaltere af EuSEF-fonde skal også overholde bestemmelser om procedurer til måling af, hvorvidt de kvalificerede porteføljevirksomheder, som disse fonde investerer i, opnår målbare positive sociale resultater.

Artikel 1, nr. 2), ændrer definitionen af porteføljevirksomhed i forordning (EU) nr. 345/2013 og omfatter enten ikkebørsnoterede virksomheder, der beskæftiger op til 499 personer, eller små og mellemstore virksomheder, der er børsnoteret på et SMV-vækstmarked, og som er defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 12) og 13), i direktiv 2014/65/EU. Der tillades også opfølgende investeringer i kvalificerede porteføljevirksomheder, nemlig virksomheder, der ikke opfylder definitionskriterierne, men opfylder dem på tidspunktet for den kvalificerede venturekapitalfonds første investering i disse virksomheder. Artikel 1, nr. 2), og artikel 2, nr. 2), ændrer definitionen af kompetent myndighed og definitionen af hjemland.

Artikel 1, nr. 3), og artikel 2, nr. 3), overlader det til ESMA at udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med angivelse af metoderne til bestemmelse af et tilstrækkeligt kapitalgrundlag. Metoderne skal sondre mellem internt og eksternt forvaltede EuVECA- og EuSEF-fonde, tage hensyn til størrelsen og den interne organisation af forvaltere, der er registreret efter forordning (EU) nr. 345/2013 og forordning (EU) nr. 346/2013, og forvaltere, der er godkendt efter artikel 6 i direktiv 2011/61/EU, og sikre, at de beløb, der udgør et tilstrækkeligt kapitalgrundlag, ikke overstiger de beløb, der er fastsat i artikel 9 i direktiv 2011/61/EU.

Artikel 1, nr. 4), og artikel 2, nr. 4), har til formål at strømline registreringsprocessen. For det første fastsætter bestemmelserne, at den kompetente myndighed i værtslandet skal meddele forvalterne, om de er blevet registreret, senest to måneder efter at de har modtaget alle de krævede oplysninger. For det andet sigter bestemmelserne mod at undgå registreringsprocedurer, der overlapper hinanden, jf. forordning (EU) nr. 345/2013 eller forordning (EU) nr. 346/2013 og direktiv 2011/61/EU.

Artikel 1, nr. 5), og artikel 2, nr. 5), fastsætter betingelser for, hvordan forvaltere, der er godkendt efter artikel 6 i direktiv 2011/61/EU, skal registrere EuVECA- og EuSEF-fonde. Ifølge forordningen kan EuVECA- og EuSEF-fonde registreres af disse forvaltere i andre medlemsstater end de medlemsstater, hvor disse forvaltere er godkendt. Nr. 5) sikrer, at afslag på eller undladelse af registrering af forvalterne eller EuVECA- og EuSEF-fondene skal begrundes og meddeles og kan indbringes for domstolene.

Det fastsættes udtrykkeligt i artikel 1, nr. 6), og artikel 2, nr. 6), at de kompetente myndigheder i værtslandene ikke kan pålægge gebyrer og andre afgifter i forbindelse med grænseoverskridende markedsføring af EuVECA- og EuSEF-fonde. De udvider også de grænseoverskridende underretninger mellem nationale tilsynsorganer med hensyn til EuVECA- og EuSEF-fonde, der registreres og markedsføres af forvaltere, som er godkendt i overensstemmelse med artikel 6 i direktiv 2011/61/EU.

Artikel 1, nr. 7), og artikel 2, nr. 7), sikrer, at ESMA-databasen indeholder oplysninger om alle forvaltere af EuVECA- og EuSEF-fonde og de fonde, som de markedsfører.

Ved artikel 1, nr. 8) og artikel 2, nr. 8), ændres en dato, inden hvilken medlemsstaterne skal give meddelelse om regler for overtrædelser af forordning (EU) nr. 345/2013 og forordning (EU) nr. 346/2013, herunder overtrædelser begået af forvalter, som er godkendt i henhold til artikel 6 direktiv 2011/61/EU, og som anvender "EuVECA"- og "EuSEF"-betegnelserne i forbindelse med markedsføring af EuVECA- og EuSEF-fonde.

Artikel 1, nr. 9), og artikel 2, nr. 9), sikrer håndhævelsen af forordning (EU) nr. 345/2013 og forordning (EU) nr. 346/2013 i forhold til forvaltere, der er godkendt efter artikel 6 i direktiv 2011/61/EU, og som forvalter kvalificerede venturekapitalfonde og kvalificerede sociale iværksætterfonde og anvender henholdsvis betegnelsen "EuVECA" og betegnelsen "EuSEF" i forbindelse med markedsføring af disse fonde.

Det er fastsat i artikel 1, nr. 10), og artikel 2, nr. 10), at revisionen af forordning (EU) nr. 345/2013 og forordning (EU) nr. 346/2013 skal finde sted fire år efter forordningernes anvendelse.

2016/0221 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EU) nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde og forordning (EU) nr. 346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank 16 ,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 17 ,

efter den almindelige lovgivningsprocedure 18 , og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 345/2013 19 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 346/2013 20 indeholder bestemmelser om ensartede krav og vilkår til forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder, som har til hensigt at anvende betegnelserne "EuVECA" og "EuSEF" til markedsføring af kvalificerede venturekapitalfonde og kvalificerede sociale iværksætterfonde i Unionen. Forordning (EU) nr. 345/2013 og forordning (EU) nr. 346/2013 indeholder navnlig bestemmelser om kvalificerede investeringer, kvalificerede porteføljevirksomheder og berettigede investorer. I henhold til forordning (EU) nr. 345/2013 og forordning (EU) nr. 346/2013 er kun forvaltere, hvis samlede aktiver under forvaltning ikke overstiger den tærskelværdi, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU 21 , berettiget til at bruge henholdsvis "EuVECA"-mærket og "EuSEF"-mærket.

(2)Meddelelsen om investeringsplanen for Europa af 16. november 2014 22 omfatter en samlet strategi til tackling af manglen på finansiering, der hæmmer Europas vækstpotentiale og dets potentiale til at skabe job til sine borgere. Den sigter mod at mobilisere private investeringer ved at anvende offentlig finansiering og ved at forbedre den retlige ramme for investeringsmiljøet.

(3)Meddelelsen om kapitalmarkedsunionen af 30. september 2015 23 er et vigtigt element i investeringsplanen. Den har til formål at mindske fragmenteringen af kapitalmarkederne og øge udbuddet af kapital til virksomhederne gennem etablering af et reelt indre kapitalmarked. Det fremgår af meddelelsen, at det er nødvendigt at ændre forordning (EU) nr. 345/2013 og forordning (EU) nr. 346/2013 for at sikre, at rammerne er bedst egnede til at støtte investeringer i SMV'er.

(4)Markedet for kvalificerede venturekapitalfonde og kvalificerede sociale iværksætterfonde bør åbnes for at øge stordriftsfordele, mindske transaktions- og driftsomkostninger, forbedre konkurrencen og styrke investorernes valgmuligheder. Udvidelsen af basen af potentielle forvaltere bidrager til at åbne dette marked. Det burde være til fordel for virksomheder, der søger investeringer, idet det giver dem adgang til finansiering fra et større og mere varieret udbud af kilder til risikoinvestering. Anvendelsesområdet for forordning (EU) nr. 345/2013 og forordning (EU) nr. 346/2013 bør derfor udvides ved at åbne op for brugen af "EuVECA"-og "EuSEF"-mærkerne for forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder, der er godkendt efter artikel 6 i direktiv 2011/61/EU.

(5)For at bevare et højt niveau for investorbeskyttelse bør forvaltere fortsat være omfattet af kravene i direktiv 2011/61/EU og samtidig opfylde visse bestemmelser i forordning (EU) nr. 345/2013 eller forordning (EU) nr. 346/2013, nemlig bestemmelserne vedrørende berettigede investeringer, målgruppen af investorer og informationskrav.

(6)For at sikre, at de kompetente myndigheder kender til enhver ny anvendelse af "EuVECA"- og "EuSEF"-mærket, bør forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder, der er godkendt i henhold til artikel 6 i direktiv 2011/61/EU, registrere de enkelte kvalificerede venturekapitalfonde og kvalificerede sociale iværksætterfonde, som de har til hensigt at forvalte eller markedsføre. Dette burde sikre, at de pågældende forvaltere kan opretholde deres forretningsmodeller ved at kunne forvalte kollektive investeringsvirksomheder, der er etableret i andre medlemsstater, samtidig med at de yderligere udvider sortimentet af produkter, som de udbyder.

(7)Viften af berettigede virksomheder, som kvalificerede venturekapitalfonde kan investere i, bør udvides med henblik på yderligere at øge udbuddet af kapital til virksomhederne. Definitionen af kvalificerede porteføljevirksomheder bør derfor omfatte virksomheder med op til 499 ansatte (små midcapselskaber) og små og mellemstore virksomheder, der er børsnoteret på SMV-vækstmarkeder. De nye investeringsmuligheder bør også indebære, at enheder i vækstfasen, der allerede har adgang til andre finansieringskilder, såsom SMV-vækstmarkeder, kan modtage kapital fra kvalificerede venturekapitalfonde, hvilket til gengæld burde bidrage til udviklingen af SMV-vækstmarkeder.

(8)Kvalificerede venturekapitalfonde bør på længere sigt kunne deltage i finansieringsstigen for ikke børsnoterede SMV'er, ikke børsnoterede small- og midcapselskaber og SMV'er, der er børsnoteret på SMV-vækstmarkeder, for yderligere at styrke deres potentiale til at opnå indtjening fra højvækstvirksomheder. Opfølgende investeringer efter den første investering bør derfor være tilladt.

(9)Registreringsprocedurerne bør være omkostningseffektive. Derfor bør en registrering af en forvalter i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 345/2013 eller forordning (EU) nr. 346/2013 også fungere som en registrering som omhandlet i direktiv 2011/61/EU. Registreringsafgørelser og mangel på registrering i henhold til forordning (EU) nr. 345/2013 eller forordning (EU) nr. 346/2013 bør, hvis det er relevant, kunne indbringes for domstolene.

(10)Det er nødvendigt at præcisere, at forbuddet for værtslandet mod at pålægge krav eller administrative procedurer i forbindelse med markedsføring af kvalificerede venturekapitalfonde og kvalificerede sociale iværksætterfonde på dens område også omfatter forbuddet mod at pålægge forvalterne af disse fonde gebyrer og andre afgifter.

(11)Forordning (EU) nr. 345/2013 og forordning (EU) nr. 346/2013 kræver nu, at forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde og kvalificerede sociale iværksætterfonde til enhver tid har et tilstrækkeligt kapitalgrundlag. For at sikre ensartet opfattelse i hele Unionen at, hvad der udgør et tilstrækkeligt kapitalgrundlag for sådanne forvaltere, bør Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed ("ESMA") skulle udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der beskriver metoderne til bestemmelse af, hvad der udgør et tilstrækkeligt kapitalgrundlag.

(12)Da nærværende forordning giver forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder, der er godkendt efter artikel 6 i direktiv 2011/61/EU, mulighed for at bruge "EuVECA"- og "EuSEF"-mærket, bør den centrale database, der føres af ESMA i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 345/2013 og forordning (EU) nr. 346/2013, også indeholde oplysninger om de kvalificerede venturekapitalfonde og kvalificerede sociale iværksætterfonde, der forvaltes og markedsføres af sådanne forvaltere.

(13)Målene med denne forordning, nemlig yderligere at styrke et indre marked for kvalificerede venturekapitalfonde og kvalificerede sociale iværksætterfonde ved at styrke brugen af "EuVECA"- og "EuSEF"-mærket, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af dens omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå de tilstræbte mål, jf. artikel 5, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union.

(14)Forordning (EU) nr. 345/2013 og forordning (EU) nr. 346/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 345/2013 foretages følgende ændringer:

1)Artikel 2, stk. 2, affattes således:

"2.    Artikel 5 og 6, artikel 13, stk. 1, litra c) og i), og artikel 14a i denne forordning finder anvendelse på forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder, der er godkendt efter artikel 6 i direktiv 2011/61/EU, som forvalter porteføljer i kvalificerede venturekapitalfonde og sociale iværksætterfonde, og som har til hensigt at bruge betegnelsen "EuVECA" i forbindelse med markedsføring af disse fonde i Unionen."

2)Artikel 3 ændres således:

a)    Litra k) affattes således:

"k)    "hjemland": den medlemsstat, hvor forvalteren af en kvalificeret venturekapitalfond har sit vedtægtsmæssige hjemsted".

b)    Litra d), nr. i), affattes således:

"i)    på det tidspunkt, hvor den kvalificerede venturekapitalfond foretager den første investering i denne virksomhed, opfylder en af følgende betingelser:

   ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller i en multilateral handelsfacilitet (MHF) som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 21) og 22), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EF* og beskæftiger op til 499 personer

   er en lille eller mellemstor virksomhed som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 12), i direktiv 2014/65/EU, der er børsnoteret på et SMV-vækstmarked som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 13), i nævnte direktiv".

c)    Litra m) affattes således:

"m)    "kompetent myndighed":

i)    for forvaltere som omhandlet i artikel 2, stk. 1, i denne forordning, den kompetente myndighed, der er omhandlet i artikel 3, stk. 3, litra a), i direktiv 2011/61/EU

ii)    for forvaltere som omhandlet i artikel 2, stk. 2, i denne forordning, den kompetente myndighed, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, i direktiv 2011/61/EU

iii)    for kvalificerede venturekapitalfonde, den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den kvalificerede venturekapitalfond har sit vedtægtsmæssige hjemsted eller hovedkontor".

_______________________________________________________________

*    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).

3)I artikel 10 indsættes som stk. 3:

"3.    ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med angivelse af metoderne til bestemmelse af, hvad der udgør et tilstrækkeligt kapitalgrundlag. I forbindelse med disse metoder:

a)    sondres der mellem, hvad der udgør et tilstrækkeligt kapitalgrundlag for internt forvaltede kvalificerede venturekapitalfonde og et tilstrækkeligt kapitalgrundlag for forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde, der er eksterne forvaltere

b)    tages der hensyn til størrelsen og den interne organisation af forvaltere som omhandlet i artikel 2, stk. 1, for at sikre neutrale konkurrencevilkår mellem disse forvaltere og forvaltere som omhandlet i artikel 2, stk. 2

c)    sikres det, at de beløb, der fremkommer ved anvendelsen af sådanne metoder, ikke overstiger de beløb, der er fastsat i artikel 9 i direktiv 2011/61/EU.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [18 måneder fra datoen for denne forordnings anvendelse].

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010."

4)I artikel 14 indsættes følgende som stk. 3a og 3b:

"3a.    De i stk. 1 omhandlede forvaltere underrettes af den kompetente myndighed i deres hjemland om, hvorvidt de er blevet registreret som forvalter af en kvalificeret venturekapitalfond, senest to måneder efter at de har fremsendt alle de i stk. 1 omhandlede oplysninger.

3b.    En registrering i overensstemmelse med nærværende artikel udgør en registrering som omhandlet i artikel 3, stk. 3, i direktiv 2011/61/EU."

5)Som artikel 14a og 14b indsættes:

"Artikel 14a

1.    Forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder, der er godkendt efter artikel 6 i direktiv 2011/61/EU, ansøger om registrering af de kvalificerede venturekapitalfonde, for hvilke de har til hensigt at bruge betegnelsen "EuVECA".

2.    Den i stk. 1 omhandlede ansøgning om registrering indgives til den kompetente myndighed for den kvalificerede venturekapitalfond og skal indeholde følgende:

a)    fondsreglerne eller vedtægterne for den kvalificerede venturekapitalfond

b)    oplysninger om depositarens identitet

c)    de oplysninger, der er omhandlet i artikel 14, stk. 1.

Med henblik på første afsnit, litra c), skal oplysningerne om de foranstaltninger, der er truffet for at opfylde kravene i kapitel II i denne forordning, omhandle de foranstaltninger, der er truffet for at overholde artikel 5 og 6, og artikel 13, stk. 1, litra c) og i).

3.    Den kompetente myndighed for den kvalificerede venturekapitalfond registrerer hver fond som en kvalificeret venturekapitalfond, hvis forvalteren af fonden opfylder betingelserne i artikel 14, stk. 2.

4.    De i stk. 1 omhandlede forvaltere underrettes af den kompetente myndighed for den kvalificerede venturekapitalfond om, hvorvidt denne fond er blevet registreret som en kvalificeret venturekapitalfond, senest to måneder efter at de pågældende forvaltere har fremsendt alle de i stk. 2 omhandlede oplysninger.

5.    Registreringen af kvalificerede venturekapitalfonde efter stk. 1, 2 og 3 er gyldig på hele Unionens område og giver mulighed for markedsføring af disse fonde under betegnelsen "EuVECA" i hele Unionen.

Artikel 14b

Afslag på registrering af de forvaltere, der er omhandlet i artikel 14, og af de fonde, der er omhandlet i artikel 14a, skal begrundes, meddeles de forvaltere, der er omhandlet i disse artikler, og kan indbringes for domstolene. Denne klagemulighed findes også, hvis der ikke er truffet afgørelse om registreringen, to måneder efter at der er blevet ansøgt om den."

6)Artikel 16, stk. 1 og 2, affattes således:

"1.    Hjemlandets kompetente myndigheder underretter straks de kompetente myndigheder i værtslandene og ESMA om enhver registrering af en forvalter af en kvalificeret venturekapitalfond, tilføjelse af en ny kvalificeret venturekapitalfond, tilføjelse af et nyt hjemsted for etableringen af en kvalificeret venturekapitalfond eller tilføjelse af en ny medlemsstat, hvor en forvalter af en kvalificeret venturekapitalfond har til hensigt at markedsføre disse fonde.

Med henblik på første afsnit skal den kompetente myndighed for en kvalificeret venturekapitalfond, som er blevet registreret i overensstemmelse med artikel 14a, straks underrette den kompetente myndighed i hjemlandet for forvalteren af den kvalificerede venturekapitalfond om den pågældende registrering.

2.    Værtslandets kompetente myndigheder må ikke pålægge forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde krav eller administrative procedurer i forbindelse med markedsføring af deres kvalificerede venturekapitalfonde og må ikke kræve forudgående godkendelse af markedsføringen, inden den iværksættes.

De krav eller administrative procedurer, der er omhandlet i første afsnit, omfatter gebyrer og andre afgifter."

7)Artikel 17 affattes således:

"Artikel 17

ESMA fører en central database, som er offentligt tilgængelig via internettet, med en oversigt over alle forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde, der anvender betegnelsen "EuVECA", og de kvalificerede venturekapitalfonde, som de anvender betegnelsen for, samt de lande, hvori disse fonde markedsføres."

8)I artikel 20, stk. 2, ændres datoen "den 16. maj 2015" til "den [24 måneder efter datoen for forordningens anvendelse]".

9)Artikel 21 ændres således:

a)    Stk. 1, litra c), affattes således:

"c)    anvender betegnelsen "EuVECA" uden at være registreret i overensstemmelse med artikel 14, eller hvis den kvalificerede venturekapitalfond ikke er registreret i overensstemmelse med artikel 14a".

b)    Stk. 1, litra e), affattes således:

"e)    har opnået en registrering ved hjælp af falske erklæringer eller andre ulovlige midler i strid med artikel 14 eller artikel 14a".

c)    Stk. 2, litra a), affattes således:

"a)    træffe foranstaltninger til at sikre, at en forvalter af kvalificerede venturekapitalfonde overholder artikel 5 og 6, artikel 7, litra a) og b), og artikel 12-14a".

10)I artikel 26, stk. 2, litra a), ændres datoen "den 22. juli 2017" til "den [48 måneder efter datoen for forordningens anvendelse]".

Artikel 2

I forordning (EU) nr. 346/2013 foretages følgende ændringer:

1)Artikel 2, stk. 2, affattes således:

"2.    Artikel 5, 6 og10, artikel 13, stk. 2, artikel 14, stk. 1, litra d), e) og f), og artikel 15a i denne forordning finder anvendelse på forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder, der er godkendt efter artikel 6 i direktiv 2011/61/EU, som forvalter porteføljer i kvalificerede sociale iværksætterfonde, og som har til hensigt at bruge betegnelsen "EuSEF" i forbindelse med markedsføring af disse fonde i Unionen."

2)Artikel 3 ændres således:

a)    Litra k) affattes således:

""hjemland": den medlemsstat, hvor forvalteren af en kvalificeret social iværksætterfond har sit vedtægtsmæssige hjemsted".

b)    Litra m) affattes således:

"m)    "kompetent myndighed":

i)    for forvaltere som omhandlet i artikel 2, stk. 1, i denne forordning, den kompetente myndighed, der er omhandlet i artikel 3, stk. 3, litra a), i direktiv 2011/61/EU

ii)    for forvaltere som omhandlet i artikel 2, stk. 2, i denne forordning, den kompetente myndighed, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, i direktiv 2011/61/EU

iii)    for kvalificerede sociale iværksætterfonde, den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den kvalificerede sociale iværksætterfond har sit vedtægtsmæssige hjemsted eller hovedkontor".

3)I artikel 11 indsættes som stk. 3:

"3.    ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med angivelse af metoderne til bestemmelse af, hvad der udgør et tilstrækkeligt kapitalgrundlag. I forbindelse med disse metoder:

a)    sondres der mellem, hvad der udgør et tilstrækkeligt kapitalgrundlag for internt forvaltede kvalificerede sociale iværksætterfonde og et tilstrækkeligt kapitalgrundlag for forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde, der er eksterne forvaltere

b)    tages der hensyn til størrelsen og den interne organisation af forvaltere som omhandlet i artikel 2, stk. 1, for at sikre neutrale konkurrencevilkår mellem disse forvaltere og forvaltere som omhandlet i artikel 2, stk. 2

c)    sikres det, at de beløb, der fremkommer ved anvendelsen af sådanne metoder, ikke overstiger de beløb, der er fastsat i artikel 9 i direktiv 2011/61/EU.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [18 måneder fra datoen for denne forordnings anvendelse].

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010."

4)I artikel 15 indsættes følgende som stk. 3a og 3b:

"3a.    De i stk. 1 omhandlede forvaltere underrettes af den kompetente myndighed i deres hjemland om, hvorvidt de er blevet registreret som forvalter af en kvalificeret social iværksætterfond, senest to måneder efter at de har fremsendt alle de i stk. 1 omhandlede oplysninger.

3b.    En registrering i overensstemmelse med nærværende artikel udgør en registrering som omhandlet i artikel 3, stk. 3, i direktiv 2011/61/EU."

5)Som artikel 15a og 15b indsættes:

"Artikel 15a

1.    Forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder, der er godkendt efter artikel 6 i direktiv 2011/61/EU, ansøger om registrering af de kvalificerede sociale iværksætterfonde, for hvilke de har til hensigt at bruge betegnelsen "EuSEF".

2.    Den i stk. 1 omhandlede ansøgning om registrering indgives til den kompetente myndighed for den kvalificerede sociale iværksætterfond og skal indeholde følgende:

a)    fondsreglerne eller vedtægterne for den kvalificerede sociale iværksætterfond

b)    oplysninger om depositarens identitet

c)    de oplysninger, der er omhandlet i artikel 15, stk. 1.

Med henblik på første afsnit, litra c), skal oplysningerne om de foranstaltninger, der er truffet for at opfylde kravene i kapitel II i denne forordning, omhandle de foranstaltninger, der er truffet for at overholde artikel 5, 6 og 10, artikel 13, stk. 2, og artikel 14, stk. 1, litra d), e) og f).

3.    Den kompetente myndighed for den kvalificerede sociale iværksætterfond registrerer hver fond som en kvalificeret social iværksætterfond, hvis forvalteren af fonden opfylder betingelserne i artikel 15, stk. 2.

4.    De i stk. 1 omhandlede forvaltere underrettes af den kompetente myndighed for den kvalificerede sociale iværksætterfond om, hvorvidt denne fond er blevet registreret som en kvalificeret social iværksætterfond, senest to måneder efter at de pågældende forvaltere har fremsendt alle de i stk. 2 omhandlede oplysninger.

5.    Registreringen af kvalificerede sociale iværksætterfonde efter stk. 1, 2 og 3 er gyldig på hele Unionens område og giver mulighed for markedsføring af disse fonde under betegnelsen "EuSEF" i hele Unionen.

Artikel 15b

Afslag på registrering af de forvaltere, der er omhandlet i artikel 15, og af de fonde, der er omhandlet i artikel 15a, skal begrundes, meddeles de forvaltere, der er omhandlet i disse artikler, og kan indbringes for domstolene. Denne klagemulighed findes også, hvis der ikke er truffet afgørelse om registreringen, to måneder efter at der er blevet ansøgt om den."

6)Artikel 17, stk. 1 og 2, affattes således:

"1.    Hjemlandets kompetente myndigheder underretter straks de kompetente myndigheder i værtslandene og ESMA om enhver registrering af en forvalter af en kvalificeret social iværksætterfond, tilføjelse af en ny kvalificeret social iværksætterfond, tilføjelse af et nyt hjemsted for etableringen af en kvalificeret social iværksætterfond eller tilføjelse af en ny medlemsstat, hvor en forvalter af en kvalificeret social iværksætterfond har til hensigt at markedsføre disse fonde.

Med henblik på første afsnit skal den kompetente myndighed for en kvalificeret social iværksætterfond, som er blevet registreret i overensstemmelse med artikel 15a, straks underrette den kompetente myndighed i hjemlandet for forvalteren af den kvalificerede sociale iværksætterfond om den pågældende registrering.

2.    Værtslandets kompetente myndigheder må ikke pålægge forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde krav eller administrative procedurer i forbindelse med markedsføring af deres kvalificerede sociale iværksætterfonde og må ikke kræve forudgående godkendelse af markedsføringen, inden den iværksættes.

De krav eller administrative procedurer, der er omhandlet i første afsnit, omfatter gebyrer og andre afgifter."

7)Artikel 18 affattes således:

"Artikel 18

ESMA fører en central database, som er offentligt tilgængelig via internettet, med en oversigt over alle forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde, der anvender betegnelsen "EuSEF", og de kvalificerede sociale iværksætterfonde, som de anvender betegnelsen for, samt de lande, hvori disse fonde markedsføres."

8) I artikel 21, stk. 2, ændres datoen "den 16. maj 2015" til "den [24 måneder efter datoen for forordningens anvendelse]".

9)Artikel 22 ændres således:

a)    Stk. 1, litra c), affattes således:

"c)    anvender betegnelsen "EuSEF" uden at være registreret i overensstemmelse med artikel 15, eller hvis den kvalificerede sociale iværksætterfond ikke er registreret i overensstemmelse med artikel 15a".

b)    Stk. 1, litra e), affattes således:

"e)    har opnået en registrering ved hjælp af falske erklæringer eller andre ulovlige midler i strid med artikel 15 eller artikel 15a".

c)    Stk. 2, litra a), affattes således:

"a)    træffe foranstaltninger til at sikre, at en forvalter af kvalificerede sociale iværksætterfonde overholder artikel 5 og 6, artikel 7, litra a) og b), og artikel 13-15a".

10)I artikel 27, stk. 2, litra a), ændres datoen "den 22. juli 2017" til "den [48 måneder efter datoen for forordningens anvendelse]".

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den .

På Europa-Parlamentets vegne    På Rådets vegne

Formand    Formand


(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 345/2013 af 17. april 2013 om europæiske venturekapitalfonde (EUT L 115 af 25.4.2013, s.1).
(2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 346/2013 af 17. april 2013 om europæiske sociale iværksætterfonde (EUT L 115 af 25.4.2013, s. 18).
(3) Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank: En investeringsplan for Europa (COM(2014) 903 final).
(4) Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Handlingsplan for etablering af en kapitalmarkedsunion (COM(2015) 468 final).
(5) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1017 af 25. juni 2015 om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning og Den Europæiske Portal for Investeringsprojekter og om ændring af forordning (EU) nr. 1291/2013 og (EU) nr. 1316/2013 — Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EUT L 169 af 1.7.2015, s. 1).
(6) Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Programmet for målrettet og effektiv regulering (REFIT): Status og udsigter for fremtiden (COM(2014) 368 final).
(7) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. december 2013 om Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1982/2006/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 104).
(8) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1287/2013 af 11. december 2013 om et program for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (Cosme) (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1639/2006/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 33).
(9) Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Opgradering af det indre marked: flere muligheder for borgerne og virksomhederne (COM(2015) 550 final).
(10) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1).
(11) Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Kommissionens arbejdsprogram 2016 – Tiden er ikke til "business as usual" (COM(2015) 610 final).
(12) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/760 af 29. april 2013 om europæiske langsigtede investeringsfonde (EUT L 123 af 19.5.2015, s. 98).
(13) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).
(14) Udtalelsen fra Udvalget for Forskriftskontrol findes på: […]
(15) Konsekvensanalyserapporten og resuméet heraf findes på: […]
(16) EUT C […] af […], s. […].
(17) EUT C […] af […], s. […].
(18) Europa-Parlamentets holdning af .................... (............) og Rådets afgørelse af .................
(19) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 345/2013 af 17. april 2013 om europæiske venturekapitalfonde (EUT L 115 af 25.4.2013, s.1).
(20) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 346/2013 af 17. april 2013 om europæiske sociale iværksætterfonde (EUT L 115 af 25.4.2013, s. 18).
(21) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1).
(22) Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank: En investeringsplan for Europa (COM(2014) 903 final).
(23) Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Handlingsplan for etablering af en kapitalmarkedsunion (COM(2015) 468 final).
Top