EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014PC0724

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om harmoniserede forbrugerprisindekser og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2494/95

/* COM/2014/0724 final - 2014/0346 (COD) */

52014PC0724

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om harmoniserede forbrugerprisindekser og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2494/95 /* COM/2014/0724 final - 2014/0346 (COD) */


BEGRUNDELSE

1.       BAGGRUND FOR FORSLAGET

Europa-Kommissionen og Den Europæiske Centralbank kræver, at inflationsmålinger i EU harmoniseres, for at sikre at Den Europæiske Union er velfungerende, og navnlig for at gennemføre en effektiv monetær politik.

Harmoniserede forbrugerprisindekser er afgørende for at vurdere og måle:

· konvergens i forhold til prisstabilitet inden for EU og

· resultaterne af euroområdets monetære politik med hensyn til at nå målet om prisstabilitet.

Harmoniserede inflationsmålinger anvendes også til vurdering af national konkurrenceevne som led i Kommissionens procedure i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer.

Til disse formål skal forbrugerprisindekser være sammenlignelige på tværs af alle lande og alle produktområder. De skal være tilstrækkeligt detaljerede og kunne udarbejdes inden for en rimelig tidsramme. Inflationstallene, der er beregnet på basis af forbrugerprisindekser, skal udgøre et objektivt og upartisk grundlag for beslutningstagning.

Desuden er sammenlignelige og pålidelige forbrugerprisindekser sammen med andre kilder, et værdifuldt input til at deflatere økonomiske værdier såsom lønninger, leje, renter og nationalregnskabsdata. Disse anslåede tidsserier (volumen) viser udviklingen i et givent økonomisk fænomen uden virkningen af inflation og er et vigtigt input til politiske og økonomiske beslutninger.

I oktober 1995 blev Rådets forordning om harmoniserede forbrugerprisindekser (HICP) udarbejdet og vedtaget efterfulgt af 20 gennemførelsesforordninger i de følgende 17 år.

Standardiserede regler, der sikrer størst mulig sammenlignelighed, er fortsat vigtige for de vigtigste brugere af HICP, navnlig Kommissionen og Den Europæiske Centralbank, men visse forhold har ændret sig siden vedtagelsen af den oprindelige retlige ramme:

· Udviklingen af det europæiske statistiske system (ESS) har ført til en langt større accept af behovet for en harmoniseret tilgang til mange af de metodologiske aspekter vedrørende forbrugerprisindekser.

· De tekniske aspekter ved dataindsamling og beregning af indekset har ændret sig kraftigt som følge af de hastige teknologiske fremskridt i de seneste år. Kraftige informationsteknologiske systemer gør det muligt at anvende metoder, som for blot to årtier siden ikke ville være blevet overvejet: Fremkomsten af skannerdata er i færd med at revolutionere dataindsamling, og brugen af internetkilder til indsamling af forskellige priser er i konstant udvikling.

· Ved Lissabontraktaten oprettedes der en ny komitologistruktur, hvorved der indførtes delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter. Dette bør afspejles i retsgrundlaget.

Alle disse forskellige ændringer nødvendiggør en omformulering af HICP-lovgivningen for at modernisere og rationalisere retsgrundlaget og tilpasse det til nutidens behov — både faktiske og potentielle. En gennemgang af HICP-forordningen giver interessenterne mulighed for at overveje de eksisterende regler og anbefalinger, rationalisere dem og fokusere på særlige aspekter i henhold til deres nuværende relevans og forskellige brugertypers bedste interesse.

For mange politikområder, hvor EU spiller en aktiv rolle, er det nødvendigt med oplysninger om begivenheder og udviklinger, som berører forbrugerprisindekser, således at operationelle målsætninger kan formuleres og fremskridt evalueres. Ifølge EU-lovgivningen skal Eurostat tilvejebringe deflatorer af den højest mulige kvalitet, for hvilke HICP er et værdifuldt input. Indekserne skal være aktuelle, præcise, fuldstændige, sammenhængende og sammenlignelige på EU-plan og mellem forskellige produktgrupper. Disse krav kan kun opfyldes gennem en modernisering af den europæiske lovgivning om HICP.

Den foreslåede HICP-forordning overholder principperne i adfærdskodeksen for europæiske statistikker vedrørende kvalitetsforpligtelse, god metodologi, omkostningseffektivitet, relevans, nøjagtighed, pålidelighed, sammenhæng og sammenlignelighed.

2.       RESULTATER AF HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

Udkastet til HICP-forordningen blev drøftet af ekspertgrupper bestående af både producenter af statistikker, navnlig nationale statistiske institutter, og brugere af statistikker, herunder Europa-Kommissionen, Den Europæiske Centralbank og nationale centralbanker. Udvalget for det Europæiske Statistiske System blev hørt.

En konsekvensanalyse blev ikke anset for nødvendig.

3.       JURIDISKE ASPEKTER AF FORSLAGET

Formålet med dette forslag er at fastlægge en fælles retlig ramme for medlemsstaternes udarbejdelse af harmoniserede forbrugerprisindekser, som indebærer indsamling, udarbejdelse, behandling og indsendelse af harmoniserede forbrugerprisindekser. Disse er nødvendige for systematisk udarbejdelse af inflationsmålinger i Den Europæiske Union.

Dette forslag forenkler og afklarer kravene til udarbejdelse af disse indekser. Forslaget indebærer navnlig, at:

· der indføres en ny, generel ramme, som finder anvendelse på veldefinerede kategorier af produktgrupperne

· der tilvejebringes et klart og nærmere afgrænset anvendelsesområde

· der opretholdes særforanstaltninger for specifikke områder, såsom sundhed, uddannelse, social beskyttelse og forsikring

· mulige fortolkningsforskelle og problemer for dataleverandører ved anvendelsen af reglerne tackles

· det sikres, at produktgrupper, der svarer til hinanden, behandles på samme måde i hele EU

· bestemmelser, som er blevet overflødige, fjernes og

· en række bestemmelser, der tidligere har ført til misfortolkninger, afklares.

Hvis yderligere specifikationer eller ensartede betingelser for gennemførelse er nødvendige, fastsætter forordningen en mulighed for at vedtage delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakter i henhold til artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

For at sikre fuld sammenlignelighed af forbrugerprisindekserne er ensartede betingelser navnlig nødvendige for:

· opdelingen af HICP efter kategorierne i den europæiske klassifikation af individuelt forbrug efter formål (ECOICOP)

· den metodologi, der er anvendt til at producere harmoniserede indekser

· betydningen og anvendelsen af statistiske enheder

· de vægte, der anvendes til at beregne harmoniserede indekser, og metadata om vægtene

· den årlige tidsplan for fremsendelse af harmoniserede forbrugerprisindekser og delindekser

· data- og metadataudvekslingsstandarder

· betingelserne for at revidere data

· grundlæggende oplysninger og metoder, der skal anvendes, på grundlag af en vurdering af pilotundersøgelserne og

· tekniske kvalitetssikringskrav vedrørende indholdet af de årlige kvalitetsrapporter, fristen for fremsendelse af disse rapporter til Eurostat og strukturen i oversigten.

I overensstemmelse med artikel 291 i TEUF tillægges der ved den foreslåede forordning derfor Kommissionen gennemførelsesbeføjelser.

I overensstemmelse med artikel 290 i TEUF tillægges der ved den foreslåede forordning Kommissionen beføjelse til at vedtage almengyldige ikke-lovgivningsmæssige retsakter, der supplerer eller ændrer ikke-væsentlige dele af forordningen. Dette vil gøre det muligt for Kommissionen at:

· sikre sammenlignelighed på internationalt niveau af klassifikationen af individuelt forbrug efter formål (COICOP), der anvendes til opdelingen af HICP

· fastlægge en tærskel, under hvilken der ikke er pligt til at forelægge delindekser under harmoniserede indekser, og

· opstille en liste over delindekser, som medlemsstaterne ikke er forpligtet til at producere.

Kommissionen bør sikre, at disse delegerede retsakter ikke pålægger medlemsstaterne en væsentlig yderligere administrativ byrde.

Målet med forslaget om en revideret HICP-forordning er at skabe en enkelt retsakt, der omfatter alle ensartede betingelser. Der findes i øjeblikket 20 forskellige gennemførelsesforordninger. I henhold til den nye forordning vil disse blive samlet i én enkelt forordning, der vil give interessenterne og medlemsstaterne større klarhed og gøre administrationen lettere og mere effektiv. Forenkling af krav og deres gennemførelse på denne måde er en af hovedmålsætningerne for den foreslåede strategi for en ny retlig ramme for HICP.

4.       VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Ingen konsekvenser for EU's budget.

2014/0346 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om harmoniserede forbrugerprisindekser og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2494/95

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 338, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank[1],

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)       Harmoniserede forbrugerprisindekser (HICP) er beregnet til måling af inflationen på en harmoniseret måde på tværs af medlemsstaterne. Kommissionen og Den Europæiske Centralbank bruger HICP i deres vurdering af prisstabiliteten i medlemsstaterne i henhold til artikel 140 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (traktaten).

(2)       Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) anvender HICP som et indeks for at måle opfyldelsen af ESCB's målsætning om prisstabilitet i henhold til traktatens artikel 127, stk. 1, hvilket er særlig relevant for fastlæggelsen og gennemførelsen af Unionens monetære politik i henhold til traktatens artikel 127, stk. 2.

(3)       Ved Rådets forordning (EF) nr. 2494/95[2] indførtes en fælles ramme for oprettelse af harmoniserede forbrugerprisindekser. Denne retlige ramme bør tilpasses de aktuelle behov og den tekniske udvikling.

(4)       Nærværende forordning tager højde for Kommissionens program for bedre regulering og navnlig Kommissionens meddelelse om smart regulering i Unionen[3]. På det statistiske område har Kommissionen prioriteret en forenkling og forbedring af de lovgivningsmæssige rammer inden for statistik[4].

(5)       HICP bør være opdelt efter kategorier i den europæiske klassifikation af individuelt forbrug efter formål (ECOICOP). Denne klassifikation bør sikre, at alle europæiske statistikker vedrørende det private forbrug er sammenhængende og sammenlignelige. ECOICOP bør også være i overensstemmelse med FN's COICOP, som er den internationale standardklassifikation af individuelt forbrug efter formål, og bør derfor tilpasses ændringer i FN's COICOP.

(6)       De normale harmoniserede forbrugerprisindekser er baseret på observerede priser, som også omfatter produktskatter. Inflationen er derfor påvirket af ændringer i skattesatserne for produkter. Til inflationsanalyse og konvergensvurdering i medlemsstaterne er det nødvendigt at indsamle oplysninger om skatteændringers virkninger på inflationen. Med henblik herpå bør HICP desuden beregnes på grundlag af priser ved faste skattesatser.

(7)       Udarbejdelsen af prisindekser for boliger og navnlig for ejerboliger (indekser for ejerboliger) er et vigtigt skridt i retning af at forbedre relevansen og sammenligneligheden af HICP. Boligprisindekser er et nødvendigt grundlag for udarbejdelse af indekser for ejerboliger. Boligprisindekser er også i sig selv vigtige indikatorer.

(8)       Referenceperioden for prisindekser bør ajourføres med regelmæssige mellemrum. Der bør fastsættes regler for de fælles indeksreferenceperioder for harmoniserede indekser og deres delindekser, der integreres på forskellige tidspunkter, for at sikre, at de udarbejdede indekser er sammenlignelige og relevante.

(9)       For at styrke den gradvise harmonisering af forbrugerprisindekser bør pilotundersøgelser iværksættes med henblik på at vurdere muligheden for at anvende yderligere grundlæggende oplysninger eller nye metodologiske tilgange.

(10)     Vejledning om de forskellige faser i fremstillingen af harmoniserede indekser af høj kvalitet bør gives i form af en metodologisk håndbog for at hjælpe medlemsstaterne med at udarbejde sammenlignelige forbrugerprisindekser. Den metodologiske håndbog bør fastlægges af Kommissionen (Eurostat) i nært samarbejde med medlemsstaterne inden for det europæiske statistiske system og ajourføres regelmæssigt. Medlemsstaterne bør i den årlige HICP-oversigt, der er omhandlet i artikel 9, stk. 2, litra b), i denne forordning, underrette Kommissionen (Eurostat) om eventuelle forskelle mellem de anvendte statistiske metoder og dem, der anbefales i den metodologiske håndbog.

(11)     Kommissionen (Eurostat) bør kontrollere de kilder og metoder, medlemsstaterne anvender til at beregne harmoniserede indekser, og bør overvåge gennemførelsen af den retlige ramme i medlemsstaterne. Med henblik herpå bør Kommissionen (Eurostat) opretholde en løbende dialog med medlemsstaternes statistiske myndigheder.

(12)     Baggrundsoplysninger er afgørende for vurderingen af, om de detaljerede harmoniserede indekser indsendt af medlemsstaterne er tilstrækkeligt sammenlignelige. Hertil kommer, at gennemsigtige beregningsmetoder og fremgangsmåder, der anvendes i medlemsstaterne, hjælper alle interessenterne med at forstå de harmoniserede indekser og forbedre deres kvalitet yderligere. Der bør derfor fastsættes et sæt regler for indberetning af harmoniserede metadata.

(13)     Der bør i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009[5] udveksles fortrolige data og metadata mellem Kommissionen (Eurostat), nationale centralbanker og Den Europæiske Centralbank for at sikre kvaliteten af de harmoniserede indekser.

(14)     Målet for denne forordning, nemlig oprettelse af fælles statistiske standarder for harmoniserede indekser, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor bedre nås på EU-plan; Unionen kan træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne beslutning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(15)     For at sikre sammenlignelighed på internationalt niveau i klassifikationen af individuelt forbrug efter formål anvendt til opdeling af HICP og for at sikre tilpasning til ændringer i FN's COICOP, fastlægge en tærskel, under hvilken der ikke er pligt til at forelægge delindekser under de harmoniserede indekser og opstille en liste over delindekser, der ikke behøver at blive produceret af medlemsstaterne bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår harmoniserede indekser. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(16)     For at sikre fuld sammenlignelighed af forbrugerprisindekser er det nødvendigt med ensartede betingelser for opdelingen af HICP efter ECOICOP-kategorier, for den anvendte metode ved udarbejdelse af harmoniserede indekser, for oplysningerne fra statistiske enheder, for vægtene og metadata om vægtene, for udarbejdelse af en årlig tidsplan for fremsendelse af de harmoniserede indekser og delindekser, for data- og metadataudvekslingsstandarderne, for ensartede betingelser for revisioner, for bedre grundlæggende oplysninger eller forbedrede metoder på grundlag af en vurdering af resultaterne af pilotundersøgelserne og for de tekniske krav til kvalitetssikring af indholdet af de årlige kvalitetsrapporter, fristen for fremsendelse af rapporten til Kommissionen (Eurostat) og strukturen i oversigten. Kommissionen bør tillægges gennemførelsesbeføjelser for at sikre sådanne ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011[6].

(17)     Kommissionen bør tage størst muligt hensyn til omkostningseffektiviteten ved vedtagelsen af gennemførelsesforanstaltninger og delegerede retsakter i henhold til denne forordning.

(18)     Udvalget for det Europæiske Statistiske System er blevet bedt om at yde faglig rådgivning i forbindelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 223/2009.

(19)     Forordning (EF) nr. 2494/95 bør ophæves —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1 Genstand

Ved denne forordning fastlægges en fælles ramme for udvikling, udarbejdelse og formidling af harmoniserede forbrugerprisindekser (HICP) og boligprisindekser på EU-plan samt på nationalt og subnationalt plan.

Artikel 2 Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)           "udvikling af statistikker": udarbejdelse og forbedring af de statistiske metoder, standarder og procedurer, der anvendes til at udarbejde og formidle statistikker med henblik på udformningen af nye statistiske foranstaltninger og indikatorer

b)           "udarbejdelse af statistikker": samtlige faser, der fører til udarbejdelse af statistikker, herunder indsamling, lagring, behandling og analyse af statistiske oplysninger

c)           "formidling af statistikker": den virksomhed, der består i at gøre statistikker, statistiske analyser og ikke-fortrolige oplysninger tilgængelige for brugerne

d)           "produkter": varer og tjenesteydelser som defineret i bilag A, punkt 3.01, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013[7] (i det følgende benævnt "ENS-2010")

e)           "forbrugerpriser": de købspriser, som husholdningerne betaler for individuelle varer ved hjælp af monetære transaktioner

f)            "købspris": den pris, som køberen faktisk betaler for produkterne, inkl. alle skatter på produkterne minus subsidier, efter fradrag af mængde- eller sæsonrabatter fra standardpriser og -takster, ekskl. renter eller gebyrer, der betales i henhold til kreditordninger og alle ekstraomkostninger som følge af manglende overholdelse af den betalingsfrist, der blev aftalt på købstidspunktet

g)           "harmoniserede forbrugerprisindekser (HICP)": sammenlignelige forbrugerprisindekser udarbejdet af hver medlemsstat

h)           "harmoniserede forbrugerprisindekser til faste skattesatser (HICP-CT)": indekser, der måler ændringer i forbrugerpriserne over et tidsrum uden virkningen af ændringer i skattesatserne for produkter i samme tidsrum

i)            "administrerede priser": priser, som enten er direkte fastsat eller påvirket i væsentligt omfang af regeringen

j)            "ejerboligprisindeks": et indeks, som måler ændringerne i handelspriserne på boliger, som er nye i husholdningssektoren, og på andre produkter, som husholdningerne køber i deres egenskab af boligejere

k)           "boligprisindeks": et indeks, som måler ændringerne i handelspriserne på boliger, der købes af husholdningerne

l)            "delindeks under HICP": et prisindeks for hver af kategorierne i den europæiske klassifikation af individuelt forbrug efter formål (i det følgende benævnt "ECOICOP") som fastlagt i bilaget

m)          "harmoniserede indekser": HICP, HICP-CT, ejerboligprisindekser og boligprisindekser

n)           "Laspeyres indeks": et prisindeks,   

hvor P er et relativt indeks over prisniveauet i to perioder, Q er de forbrugte mængder, t0 er basisperioden, og tn er perioden, for hvilken indekset er beregnet

o)           "indeks af Laspeyres-typen": et indeks, som måler gennemsnitlige prisændringer på grundlag af uændrede udgifter set i forhold til basisperioden, dvs. forbrugsmønstret holdes konstant som i basisperioden

p)           "indeksreferenceperioden": perioden, for hvilken indekset sættes til 100 indekspoint

q)           "grundlæggende oplysninger" med hensyn til HICP og HICP-CT: data, der omfatter

-        alle indkøbspriser på produkter, der skal tages i betragtning med henblik på at beregne HICP-delindekser i overensstemmelse med denne forordning

-        alle karakteristika, der fastlægger produktets pris og alle andre egenskaber, som er relevante for det pågældende forbrugerformål

-        oplysninger om skatter og punktafgifter, der opkræves

-        oplysninger om, hvorvidt en pris er helt eller delvis administreret, og

-        alle vægte, der afspejler størrelsen og sammensætningen af forbruget af de pågældende produkter

r)            "grundlæggende oplysninger" med hensyn til ejerboligprisindekser og boligprisindekser: data, der omfatter

-        alle handelspriserne på boliger, der købes af husholdninger, som skal tages i betragtning for at beregne boligprisindekserne i overensstemmelse med denne forordning

-        alle karakteristika, der kendetegner boligprisen eller andre relevante karakteristika

s)            "husholdning": en husholdning som defineret i afsnit 2.119, litra a) og b), i bilag A til ENS 2010, uanset nationalitet eller opholdsstatus

t)            "økonomisk område i medlemsstaten": det område, der er defineret i afsnit 2.05 i bilag A til ENS 2010, bortset fra at de ekstraterritoriale enklaver inden for landets grænser er medregnet, og de territoriale enklaver i udlandet ikke er medregnet

u)           "husholdningernes pengeudgifter til konsum": den del af udgifterne til forbrug, der afholdes

-        af husholdninger

-        i monetære transaktioner

-        på medlemsstatens økonomiske område

-        til produkter, der anvendes til direkte dækning af individuelle behov eller ønsker, som defineret i afsnit 3.101 i bilag A til ENS 2010

-        i en af eller begge de perioder, der sammenlignes

v)           "væsentlig ændring af produktionsmetode": en ændring, som skønnes at påvirke den årlige ændring af et givent harmoniseret indeks eller en del heraf i alle perioder med mere end

-        0,1 procentpoint for de samlede harmoniserede forbrugerprisindekser eller ejerboligprisindekserne eller boligprisindekserne

-        henholdsvis 0,3, 0,4, 0,5 eller 0,6 procentpoint for alle ECOICOP-hovedgrupper, ‑grupper, -kategorier eller -undergrupper (5 cifre).

Artikel 3 Beregning af de harmoniserede indekser

1.           Medlemsstaterne sender Kommissionen (Eurostat) alle harmoniserede indekser som defineret i artikel 2, litra m).

2.           Harmoniserede indekser beregnes ved hjælp af en formel af Laspeyres-typen.

3.           HICP og HICP-CT baseres på prisændringer og vægte for produkter, der indgår i husholdningernes pengeudgifter til konsum.

4.           HICP omfatter ikke transaktioner mellem husholdninger, undtagen i tilfælde af huslejer betalt af lejere til private udlejere, når sidstnævnte handler i egenskab af markedsproducent af tjenesteydelser, som købes af husholdninger (lejere).

5.           HICP-delindekser udarbejdes for ECOICOP-kategorierne. Ensartede betingelser for opdelingen af HICP efter ECOICOP-kategorier vedtages ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11, stk. 2.

Artikel 4 Sammenlignelighed af de harmoniserede indekser

1.           For at HICP eller ejerboligprisindekser kan anses for at være sammenlignelige, må enhver forskel mellem landene på alle niveauer kun afspejle forskelle i prisændringer eller udgiftsmønstre.

2.           Alle delindekser under de harmoniserede indekser, der afviger fra begreberne eller metoderne i denne forordning, anses for at være sammenlignelige, hvis de resulterer i et indeks, der skønnes at variere systematisk med:

a)      mindre end eller lig med 0,1 procent i gennemsnit over en periode på et år i forhold til året før i forhold til et indeks, der er udarbejdet efter den metode, der er anvendt i denne forordning til HICP

b)      mindre end eller lig med en procent i gennemsnit over en periode på et år i forhold til året før i forhold til et indeks, der er udarbejdet efter den metode, der er anvendt i denne forordning til ejerboligprisindekser og boligprisindekser.

Hvis en sådan beregning ikke er mulig, skal konsekvenserne af at anvende en metode, der afviger fra begreberne eller metoderne i denne forordning, udspecificeres.

3.           Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10 vedrørende ændring af bilaget for at sikre sammenligneligheden af de harmoniserede indekser på internationalt plan.

4.           For at sikre ensartede betingelser defineres den mest hensigtsmæssige metode til udarbejdelse af sammenlignelige harmoniserede indekser ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11, stk. 2.

Artikel 5 Datakrav

1.           Medlemsstaterne skal indsamle grundlæggende oplysninger, der er repræsentative for deres land, til de harmoniserede indekser og deres delindekser.

2.           Oplysningerne fås fra statistiske enheder som defineret i Rådets forordning (EØF) nr. 696/93[8].

3.           De statistiske enheder, der leverer oplysninger om varer, der indgår i husholdningernes pengeudgifter til konsum, samarbejder som krævet om indsamlingen eller leveringen af grundlæggende oplysninger. De statistiske enheder afgiver korrekte og fuldstændige oplysninger, herunder i elektronisk form, hvis der anmodes herom. På anmodning af de nationale instanser, der er ansvarlige for udarbejdelsen af de officielle statistikker, afgiver de statistiske enheder oplysninger i elektronisk form, såsom scannerdata, og med den detaljeringsgrad, der er nødvendig for at udarbejde harmoniserede indekser og for at evaluere overholdelsen af sammenlignelighedskravene og kvaliteten af de harmoniserede indekser. Ensartede betingelser for levering af disse oplysninger fastlægges ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11, stk. 2.

4.           De harmoniserede indekser og deres delindekser skaleres til den fælles indeksreferenceperiode 2015. Denne skalering får virkning fra og med indekset for januar 2016.

5.           De harmoniserede indekser og deres delindekser omskaleres til en ny fælles indeksreferenceperiode i tilfælde af en vigtig metodologisk ændring af harmoniserede indekser eller hvert 10. år begyndende i 2015. Omskaleringen til den nye indeksreferenceperiode får virkning med indekset for januar i det følgende kalenderår. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10 om de nærmere regler for omskalering af de harmoniserede indekser i forbindelse med store metodologiske ændringer.

6.           For ikke at pålægge medlemsstaterne unødvendige byrder og i det omfang de harmoniserede indeksers delindekser kun er væsentlige over en vis tærskel, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10 med henblik på at fastsætte en tærskel, under hvilken der ikke er nogen forpligtelse til at fremsende disse delindekser.

7.           Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10 med henblik på at fastlægge en liste over delindekser under ECOICOP, som medlemsstaterne ikke behøver at udarbejde, fordi de enten ikke dækker privat forbrug, eller fordi graden af metodemæssig harmonisering ikke er tilstrækkelig.

Artikel 6 Hyppighed

1.           Medlemsstaterne fremsender månedligt HICP, HICP-CT og deres respektive delindekser til Kommissionen (Eurostat), herunder de delindekser, der produceres med længere intervaller.

2.           Medlemsstaterne fremsender hvert kvartal ejerboligprisindekser og boligprisindekser til Kommissionen (Eurostat). De kan på frivillig basis fremsendes månedligt.

3.           Medlemsstaterne er ikke forpligtet til at udarbejde delindekser månedligt eller kvartalsvist i tilfælde af, at mindre hyppig dataindsamling opfylder sammenlignelighedskravene i artikel 4. Medlemsstaterne underretter Kommissionen (Eurostat) om de ECOICOP- og ejerboligprisindekskategorier, de agter at indsamle mindre hyppigt end henholdsvis månedligt eller kvartalsvis.

4.           Hvert år gennemgår og ajourfører medlemsstaterne vægtene for delindekserne under de harmoniserede indekser. Ensartede betingelser for levering af vægte og metadata om vægtene fastlægges ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11, stk. 2.

Artikel 7 Frister, udvekslingsstandarder og revisioner

1.           Medlemsstaterne fremsender harmoniserede indekser og alle delindekser til Kommissionen (Eurostat) senest 20 kalenderdage efter udgangen af referencemåneden, når der er tale om månedlige serier, og 85 kalenderdage efter udgangen af referencekvartalet for kvartalsserier.

2.           Medlemsstaterne fremsender de data og metadata, der kræves i henhold til denne forordning, til Kommissionen (Eurostat) i overensstemmelse med standarderne for udveksling af data og metadata.

3.           Delindekser under de harmoniserede indekser, der allerede er blevet offentliggjort, kan revideres.

4.           Ved hjælp af gennemførelsesretsakter fastlægges der nærmere regler for udarbejdelsen af en årlig tidsplan for indsendelse af harmoniserede indekser og delindekser, jf. stk. 1, dataene og metadata vedrørende udvekslingsstandarderne, jf. stk. 2, og de ensartede betingelser for revision, jf. stk. 3. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11, stk. 2.

Artikel 8 Pilotundersøgelser

1.           Når forbedrede grundlæggende oplysninger er påkrævede til udarbejdelse af harmoniserede indekser, eller når behovet for bedre sammenlignelighed af indekserne er identificeret i metoderne omhandlet i artikel 4, stk. 2, kan Kommissionen (Eurostat) iværksætte pilotundersøgelser, der gennemføres af medlemsstaterne på frivillig basis.

2.           Ved pilotundersøgelserne vurderes det, om det er gennemførligt at tilvejebringe forbedrede grundlæggende oplysninger eller vedtage nye metodologiske tilgange.

3.           Resultaterne af pilotundersøgelserne vurderes af Kommissionen (Eurostat) i nært samarbejde med medlemsstaterne og de vigtigste brugere af harmoniserede indekser under hensyntagen til fordelene ved at have forbedrede prisoplysninger i forhold til de yderligere omkostninger i forbindelse med dataindsamling og udarbejdelse.

4.           På grundlag af vurderingen af disse pilotundersøgelser indføres forbedrede grundlæggende oplysninger eller forbedrede metoder ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11, stk. 2.

Artikel 9 Kvalitetssikring

1.           Medlemsstaterne sikrer kvaliteten af de fremsendte harmoniserede indekser. Ved anvendelsen af denne forordning finder standardkriterierne for kvalitet i artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 223/2009 anvendelse.

2.           Medlemsstaterne forelægger Kommissionen (Eurostat):

a)      en årlig standardkvalitetsrapport vedrørende de kvalitetskriterier, der er omhandlet i artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 223/2009

b)      en årlig oversigt med oplysninger om anvendte datakilder, definitioner og metoder, herunder oplysninger om eventuelle afvigelser mellem de anvendte statistiske metoder og dem, der anbefales i den metodologiske håndbog, og

c)      yderligere oplysninger i tilknytning hertil med den detaljeringsgrad, der er nødvendig for at evaluere overholdelsen af sammenlignelighedskravene og kvaliteten af de harmoniserede indekser, efter anmodning fra Kommissionen (Eurostat).

3.           Hvis en medlemsstat har til hensigt at indføre en betydelig ændring i produktionsmetoderne vedrørende de harmoniserede indekser eller dele deraf, underretter medlemsstaten Kommissionen (Eurostat), senest tre måneder før sådanne ændringer vil træde i kraft. Medlemsstaten forelægger Kommissionen (Eurostat) en kvantificering af virkningen af ændringen.

4.           Ved hjælp af gennemførelsesretsakter fastlægges tekniske kvalitetssikringskrav vedrørende indholdet af den årlige standardkvalitetsrapport, fristen for fremsendelse af rapporten til Kommissionen (Eurostat) og strukturen i oversigten. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11, stk. 2.

Artikel 10 Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.           Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.           Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 3, og artikel 5, stk. 5-7, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode.

3.           Den i artikel 4, stk. 3, og artikel 5, stk. 5-7, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.           Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.           En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 4, stk. 4, og artikel 5, stk. 5-7, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 11 Udvalg

1.           Kommissionen bistås af Udvalget for det Europæiske Statistiske System, der er nedsat ved forordning (EF) nr. 223/2009. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.           Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

Artikel 12 Ophævelse

1.           Uden at dette berører stk. 2, skal medlemsstaterne fortsat levere harmoniserede indekser i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2494/95 indtil fremsendelsen af oplysningerne vedrørende 2015.

2.           Forordning (EF) nr. 2494/95 ophæves med virkning fra den 1. januar 2016. Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 13 Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den får virkning for første gang for de data, der refererer til januar 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne                     På Rådets vegne

Formand                                                        Formand

[1]        EUT C […] .

[2]        Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 af 23. oktober 1995 om harmoniserede forbrugerprisindekser (EFT L 257 af 27.10.1995, s. 1).

[3]        Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "Smart regulering i Den Europæiske Union", KOM(2010) 543 endelig udg.

[4]        Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om produktionsmetoden for EU-statistikker: en vision for det kommende årti, KOM(2009) 404 endelig udg.

[5]        Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).

[6]        Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

[7]               Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 af 21. maj 2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (EUT L 174 af 26.6.2013, s. 1).

[8]        Rådets forordning (EØF) nr. 696/93 af 15. marts 1993 om de statistiske enheder til observation og analyse af det produktive system i Det Europæiske Fællesskab (EFT L 76 af 30.3.1993, s. 1).

BILAG

Europæisk klassifikation af individuelt forbrug efter formål (ECOICOP)

01                    FØDEVARER OG IKKE-ALKOHOLISKE DRIKKEVARER

01.1                 Fødevarer

01.1.1.             Brød og kornprodukter

01.1.1.1           Ris

01.1.1.2           Mel og andre kornprodukter

01.1.1.3           Brød

01.1.1.4           Andet bagværk

01.1.1.5           Pizza og quiche

01.1.1.6           Pastaprodukter og couscous

01.1.1.7           Morgenmadscerealier

01.1.1.8           Andre kornprodukter

01.1.2.             Kød

01.1.2.1           Oksekød

01.1.2.2           Svinekød

01.1.2.3           Lamme- og gedekød

01.1.2.4           Fjerkræ

01.1.2.5           Andet kød

01.1.2.6           Spiselige slagtebiprodukter

01.1.2.7           Tørret, saltet eller røget kød

01.1.2.8           Andre tilberedninger af kød

01.1.3              Fisk og skaldyr

01.1.3.1           Fersk eller kølet fisk

01.1.3.2           Frossen fisk

01.1.3.3           Ferske eller kølede skaldyr

01.1.3.4           Frosne skaldyr

01.1.3.5           Tørrede, røgede eller saltede fisk og skaldyr

01.1.3.6           Andre konserverede eller forarbejdede fisk og tilberedte varer af skaldyr

01.1.4              Mælk, ost og æg

01.1.4.1           Frisk sødmælk

01.1.4.2           Frisk mælk med lavt fedtindhold

01.1.4.3           Mælkekonserves

01.1.4.4           Yoghurt

01.1.4.5           Ost og ostemasse

01.1.4.6           Andre mejeriprodukter

01.1.4.7           Æg

01.1.5              Olie og fedt

01.1.5.1           Smør

01.1.5.2           Margarine og andre vegetabilske fedtstoffer

01.1.5.3           Olivenolie

01.1.5.4           Andre spiselige olier

01.1.5.5           Andre spiselige animalske fedtstoffer

01.1.6              Frugt

01.1.6.1           Frisk eller kølet frugt

01.1.6.2           Frossen frugt

01.1.6.3           Tørrede frugter og nødder

01.1.6.4           Konserverede frugter og frugtbaserede produkter

01.1.7              Grøntsager

01.1.7.1           Friske eller kølede grøntsager undtagen kartofler og andre rodknolde

01.1.7.2           Frosne grøntsager undtagen kartofler og andre rodknolde

01.1.7.3           Tørrede grøntsager, andre konserverede eller forarbejdede grøntsager

01.1.7.4           Kartofler

01.1.7.5           Chips

01.1.7.6           Andre rodknolde og produkter af rodgrøntsager

01.1.8              Sukker, marmelade, honning, chokolade og konfekture

01.1.8.1           Sukker

01.1.8.2           Syltetøj, marmelade og honning

01.1.8.3           Chokolade

01.1.8.4           Konfektureprodukter

01.1.8.5           Konsumis

01.1.8.6           Kunstige sukkererstatninger

01.1.9              Fødevarer i.a.n.

01.1.9.1           Sovser, smagspræparater

01.1.9.2           Salt, krydderier og køkkenurter

01.1.9.3           Babymad

01.1.9.4           Færdigretter

01.1.9.9           Andre fødevarer i.a.n.

01.2                 Ikke-alkoholiske drikkevarer

01.2.1              Kaffe, te og kakao

01.2.1.1           Kaffe

01.2.1.2           Te

01.2.1.3           Kakao og chokoladepulver

01.2.2              Mineralvand, læskedrikke, frugt- og grønsagssaft

01.2.2.1           Mineralvand eller kildevand

01.2.2.2           Læskedrikke

01.2.2.3           Frugt- og grøntsagssaft

02                    ALKOHOLISKE DRIKKEVARER, TOBAK OG EUFORISERENDE STOFFER

02.1                 Alkoholiske drikkevarer

02.1.1              Spiritus

02.1.1.1           Spiritus og likør

02.1.1.2           Alkoholiske læskedrikke

02.1.2              Vin

02.1.2.1           Vin af druer

02.1.2.2           Vin af andre frugter

02.1.2.3           Vin tilsat alkohol

02.1.2.4           Vinbaserede drikkevarer

02.1.3              Øl

02.1.3.1           Pilsnerøl

02.1.3.2           Andre alkoholholdige øl

02.1.3.3           Øl med lavt alkoholindhold og alkoholfri øl

02.1.3.4           Ølbaserede drikkevarer

02.2                 Tobak

02.2.0              Tobak

02.2.0.1           Cigaretter

02.2.0.2           Cigarer

02.2.0.3           Andre tobakvarer

02.3                 Euforiserende stoffer

02.3.0              Euforiserende stoffer

02.3.0.0           Euforiserende stoffer

03                    BEKLÆDNING OG FODTØJ

03.1                 Beklædning

03.1.1              Materialer til beklædning

03.1.1.0           Materialer til beklædning

03.1.2              Beklædningsartikler

03.1.2.1           Beklædning til mænd

03.1.2.2           Beklædning til kvinder

03.1.2.3           Beklædning til småbørn (0-2 år) og børn (3-13 år)

03.1.3              Andre artikler til beklædning og beklædningstilbehør

03.1.3.1           Andre artikler til beklædning

03.1.3.2           Beklædningstilbehør

03.1.4              Vask, rensning, reparation og leje af beklædning

03.1.4.1           Vask og rensning af beklædning

03.1.4.2           Reparation og leje af beklædning

03.2                 Fodtøj

03.2.1              Sko og andet fodtøj

03.2.1.1           Fodtøj til mænd

03.2.1.2           Fodtøj til kvinder

03.2.1.3           Fodtøj til småbørn og børn

03.2.2              Reparation og leje af fodtøj

03.2.2.0           Reparation og leje af fodtøj

04                    BOLIGBENYTTELSE, VAND, ELEKTRICITET, GAS OG ANDET BRÆNDSEL

04.1                 Faktisk husleje

04.1.1              Faktisk husleje betalt af lejere

04.1.1.0           Faktisk husleje betalt af lejere

04.1.2              Andre faktiske huslejebetalinger

04.1.2.1           Faktisk husleje betalt af lejere for sekundære boliger

04.1.2.2           Huslejebetalinger for garager og andre huslejer betalt af lejere

04.2                 Beregnet lejeværdi af bolig

04.2.1              Beregnet lejeværdi af egen bolig

04.2.1.0           Beregnet lejeværdi af egen bolig

04.2.2              Andre beregnede lejeværdier

04.2.2.0           Andre beregnede lejeværdier

04.3                 Vedligeholdelse og reparation af bolig

04.3.1              Materialer til vedligeholdelse og reparation af bolig

04.3.1.0           Materialer til vedligeholdelse og reparation af bolig

04.3.2              Tjenester til vedligeholdelse og reparation af bolig

04.3.2.1           Tjenester ydet af blikkenslagere

04.3.2.2           Tjenester ydet af elektrikere

04.3.2.3           Vedligeholdelsestjenester vedrørende varmeanlæg

04.3.2.4           Tjenester ydet af malere

04.3.2.5           Tjenester ydet af snedkere

04.3.2.9           Andre tjenester til vedligeholdelse og reparation af boligen

04.4                 Vandforsyning og andre tjenester i forbindelse med boligen

04.4.1              Vandforsyning

04.4.1.0           Vandforsyning

04.4.2              Renovation

04.4.2.0           Renovation

04.4.3              Opsamling af spildevand

04.4.3.0           Opsamling af spildevand

04.4.4              Andre tjenester i forbindelse med boligen i.a.n.

04.4.4.1           Vedligeholdelsesomkostninger i boligejendomme

04.4.4.2           Sikkerhedstjenester

04.4.4.9           Andre tjenester i forbindelse med boliger

04.5                 Elektricitet, gas og andet brændsel

04.5.1              Elektricitet

04.5.1.0           Elektricitet

04.5.2              Gas

04.5.2.1           Natur- og bygas

04.5.2.2           Flydende kulbrinter (butan, propan mv.)

04.5.3              Flydende brændsel

04.5.3.0           Flydende brændsel

04.5.4              Fast brændsel

04.5.4.1           Kul

04.5.4.9           Andet fast brændsel

04.5.5              Varmeenergi

04.5.5.0           Varmeenergi

05                    BOLIGUDSTYR, HUSHOLDNINGSUDSTYR OG RUTINEMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE AF BOLIG

05.1                 Møbler og boligudstyr, tæpper og anden gulvbelægning

05.1.1              Møbler og boligudstyr

05.1.1.1           Boligmøbler

05.1.1.2           Havemøbler

05.1.1.3           Belysningsudstyr

05.1.1.9           Andre møbler og andet boligudstyr

05.1.2              Tæpper og anden gulvbelægning

05.1.2.1           Gulvtæpper

05.1.2.2           Anden gulvbelægning

05.1.2.3           Tjenester i forbindelse med montering af faste tæpper og gulvbelægning

05.1.3              Reparation af møbler, boligudstyr og gulvbelægninger

05.1.3.0           Reparation af møbler, boligudstyr og gulvbelægninger

05.2                 Boligtekstiler

05.2.0              Boligtekstiler

05.2.0.1           Møbelstof og gardiner

05.2.0.2           Sengelinned

05.2.0.3           Bord- og badeværelseslinned

05.2.0.4           Reparation af boligtekstiler.

05.2.0.9           Andre boligtekstiler

05.3                 Husholdningsapparater

05.3.1              Større husholdningsapparater, også elektriske

05.3.1.1           Køleskabe, frysere og køle-fryseskabe

05.3.1.2           Vaskemaskiner, tørretumblere, og opvaskemaskiner

05.3.1.3           Kogeapparater

05.3.1.4           Varmeapparater, luftkonditioneringsapparater

05.3.1.5           Rengøringsudstyr

05.3.1.9           Andre større husholdningsapparater

05.3.2              Mindre elektriske husholdningsapparater

05.3.2.1           Foodprocessorer

05.3.2.2           Kaffe– og temaskiner og lignende apparater

05.3.2.3           Strygejern

05.3.2.4           Brødristere og grillapparater

05.3.2.9           Andre mindre elektriske husholdningsapparater

05.3.3              Reparation af husholdningsapparater

05.3.3.0           Reparation af husholdningsapparater

05.4                 Glas, service og husholdningsredskaber

05.4.0              Glas, service og husholdningsredskaber

05.4.0.1           Glas, krystalvarer, keramiske artikler og porcelænsartikler

05.4.0.2           Spisebestik, fade og sølvtøj

05.4.0.3           Ikke-elektriske køkkenredskaber og -genstande

05.4.0.4           Reparation af glas, service og husholdningsredskaber

05.5                 Værktøj og udstyr til hus og have

05.5.1              Større redskaber og udstyr

05.5.1.1           Motoriserede større redskaber og udstyr

05.5.1.2           Reparation, leasing og leje af større redskaber og udstyr

05.5.2              Mindre redskaber og diverse tilbehør

05.5.2.1           Ikke-motoriserede mindre redskaber

05.5.2.2           Diverse tilbehør til mindre redskaber

05.5.2.3           Reparation af ikke-motoriserede mindre redskaber og diverse tilbehør

05.6                 Andre varer og tjenester til husholdningen

05.6.1              Ikke-varige husholdningsartikler

05.6.1.1           Rengørings- og vedligeholdelsesprodukter

05.6.1.2           Andre ikke-varige mindre husholdningsartikler

05.6.2              Hushjælp og tjenesteydelser i hjemmet

05.6.2.1           Hushjælp ydet af betalt personale

05.6.2.2           Rengøring

05.6.2.3           Leje af møbler og boligudstyr

05.6.2.9           Anden hushjælp og andre tjenesteydelser i hjemmet

06                    SUNDHED

06.1                 Medicinske produkter, apparater og medicinsk udstyr

06.1.1              Farmaceutiske produkter

06.1.1.0           Farmaceutiske produkter

06.1.2              Andre medicinske produkter

06.1.2.1           Graviditetstest og mekaniske svangerskabsforebyggende midler

06.1.2.9           Andre medicinske produkter i.a.n.

06.1.3              Medicinske apparater og medicinsk udstyr

06.1.3.1           Briller med korrigerende glas og kontaktlinser

06.1.3.2           Høreapparater

06.1.3.3           Reparation af medicinske apparater og medicinsk udstyr

06.1.3.9           Andre medicinske apparater og andet medicinsk udstyr

06.2                 Ambulant behandling

06.2.1              Lægebehandling

06.2.1.1           Behandling hos praktiserende læge

06.2.1.2           Behandling hos speciallæge

06.2.2              Tandbehandling

06.2.2.0           Tandbehandling

06.2.3              Tjenester ydet af paramedicinsk personale

06.2.3.1           Tjenester ydet af medicinske laboratorier og røntgenklinikker

06.2.3.2           Termiske bade, gymnastikterapi, ambulancetjeneste og leje af medicinsk udstyr

06.2.3.9           Andre paramedicinske tjenesteydelser

06.3                 Hospitalstjenester

06.3.0              Hospitalstjenester

06.3.0.0           Hospitalstjenester

07                    TRANSPORT

07.1                 Køb af køretøjer

07.1.1              Automobiler

07.1.1.1           Nye automobiler

07.1.1.2           Brugte automobiler

07.1.2              Motorcykler

07.1.2.0           Motorcykler

07.1.3              Cykler

07.1.3.0           Cykler

07.1.4              Dyretrukne køretøjer

07.1.4.0           Dyretrukne køretøjer

07.2                 Drift af personlige transportmidler

07.2.1              Reservedele og tilbehør til personlige transportmidler

07.2.1.1           Dæk

07.2.1.2           Reservedele til personlige transportmidler

07.2.1.3           Tilbehør til personlige transportmidler

07.2.2              Brændstof og smøremidler til personlige transportmidler

07.2.2.1           Diesel

07.2.2.2           Benzin

07.2.2.3           Andre brændstoffer til personlige transportmidler

07.2.2.4           Smøremidler

07.2.3              Vedligeholdelse og reparation af personlige transportmidler

07.2.3.0           Vedligeholdelse og reparation af personlige transportmidler

07.2.4              Andre tjenester vedrørende personlige transportmidler

07.2.4.1           Leje af garager, parkeringspladser og personlige transportmidler

07.2.4.2           Faciliteter til opkrævning af bomafgifter og parkometre

07.2.4.3           Køretimer, køreprøver, kørekort og teknisk kontrol

07.3                 Transporttjenester

07.3.1              Personbefordring med jernbane

07.3.1.1           Personbefordring med tog

07.3.1.2           Personbefordring med metro og sporvogn

07.3.2              Personbefordring ad landevej

07.3.2.1           Personbefordring med bus og rutebil

07.3.2.2           Personbefordring med taxi og lejet bil med fører

07.3.3              Personbefordring med fly

07.3.3.1           Indenrigsflyvning

07.3.3.2           International flyvning

07.3.4              Personbefordring ad søvejen og indre vandveje

07.3.4.1           Personbefordring ad søvejen

07.3.4.2           Personbefordring ad indre vandveje

07.3.5              Kombineret personbefordring

07.3.5.0           Kombineret personbefordring

07.3.6              Andre købte transporttjenester

07.3.6.1           Transport med tovbaner, gondollifter og stolelifter

07.3.6.2           Flytning og opmagasinering

07.3.6.9           Andre købte transporttjenester i.a.n.

08                    KOMMUNIKATION

08.1                 Posttjenester

08.1.0              Posttjenester

08.1.0.1           Brevtjenester

08.1.0.9           Andre posttjenester

08.2                 Telefon- og telefaxudstyr

08.2.0              Telefon- og telefaxudstyr

08.2.0.1           Fastnettelefonudstyr

08.2.0.2           Mobiltelefonudstyr

08.2.0.3           Andet telefon- og telefaxudstyr

08.2.0.4           Reparation af telefon- og telefaxudstyr

08.3                 Telefon- og telefaxtjenester

08.3.0              Telefon- og telefaxtjenester

08.3.0.1           Trådbårne telefontjenester

08.3.0.2           Trådløse telefontjenester

08.3.0.3           Internetadgangstjenester

08.3.0.4           Kombinerede telekommunikationstjenester

08.3.0.5           Andre datatransmissionstjenester

09                    FRITID OG KULTUR

09.1                 Audiovisuelt og fotografisk udstyr samt databehandlingsudstyr

09.1.1              Udstyr til modtagelse, indspilning og reproduktion af lyd og billeder

09.1.1.1           Udstyr til modtagelse, indspilning og reproduktion af lyd

09.1.1.2           Udstyr til modtagelse, indspilning og reproduktion af lyd og billeder

09.1.1.3           Bærbart udstyr til lyd og billeder

09.1.1.9           Andet udstyr til modtagelse, indspilning og reproduktion af lyd og billeder

09.1.2              Fotografisk og kinematografisk udstyr og optiske instrumenter

09.1.2.1           Kameraer

09.1.2.2           Tilbehør til fotografisk og kinematografisk udstyr

09.1.2.3           Optiske instrumenter

09.1.3              Databehandlingsudstyr

09.1.3.1           PC'er

09.1.3.2           Tilbehør til databehandlingsudstyr

09.1.3.3           Software

09.1.3.4           Regnemaskiner og andet databehandlingsudstyr

09.1.4              Optagemedier

09.1.4.1           Indspillede optagemedier

09.1.4.2           Uindspillede optagemedier

09.1.4.9           Andre optagemedier

09.1.5              Reparation af audiovisuelt og fotografisk udstyr samt databehandlingsudstyr

09.1.5.0           Reparation af audiovisuelt og fotografisk udstyr samt databehandlingsudstyr

09.2                 Andre større varige forbrugsgoder til fritids- og kulturaktiviteter

09.2.1              Større varige forbrugsgoder til udendørs fritidsaktiviteter

09.2.1.1           Autocampere, campingvogne og påhængsvogne

09.2.1.2           Flyvemaskiner, ultralette fly, svævefly, dragefly og varmluftballoner

09.2.1.3           Både, påhængsmotorer og montering af udstyr i både

09.2.1.4           Heste, ponyer og tilbehør

09.2.1.5           Udstyr til spil og sport

09.2.2              Musikinstrumenter og større varige forbrugsgoder til indendørs fritidsaktiviteter

09.2.2.1           Musikinstrumenter

09.2.2.2           Større varige forbrugsgoder til indendørs fritidsaktiviteter

09.2.3              Vedligeholdelse og reparation af andre større varige forbrugsgoder til fritids- og kulturaktiviteter

09.2.3.0           Vedligeholdelse og reparation af andre større varige forbrugsgoder til fritids- og kulturaktiviteter

09.3                 Andet tilbehør og udstyr til fritid, haver og kæledyr

09.3.1              Spil, legetøj og hobbyartikler

09.3.1.1           Spil og hobbyartikler

09.3.1.2           Legetøj og festartikler

09.3.2              Udstyr til sport, camping og friluftsaktiviteter

09.3.2.1           Udstyr til sport

09.3.2.2           Udstyr til camping og friluftsaktiviteter

09.3.2.3           Reparation af udstyr til sport, camping og friluftsaktiviteter

09.3.3              Planter og blomster

09.3.3.1           Haveprodukter

09.3.3.2           Haver, planter og blomster

09.3.4              Kæledyr og artikler til kæledyr

09.3.4.1           Køb af kæledyr

09.3.4.2           Artikler til kæledyr

09.3.5              Dyrlægetjenester og andre tjenester i forbindelse med kæledyr

09.3.5.0           Dyrlægetjenester og andre tjenester i forbindelse med kæledyr

09.4                 Fritids- og kulturtjenester

09.4.1              Fritids- og sporttjenester

09.4.1.1           Fritids- og sporttjenester — tilstedeværelse

09.4.1.2           Fritids- og sporttjenester — deltagelse

09.4.2              Kulturtjenester

09.4.2.1           Biografer, teatre, koncerter

09.4.2.2           Museer, biblioteker, zoologiske haver

09.4.2.3           Tv- og radiolicens, abonnementer

09.4.2.4           Leje af udstyr og tilbehør i forbindelse med kultur

09.4.2.5           Fotografiske tjenester

09.4.2.9           Andre kulturtjenester

09.4.3              Tilfældighedsspil

09.4.3.0           Tilfældighedsspil

09.5                 Aviser, bøger og papirvarer

09.5.1              Bøger

09.5.1.1           Skønlitteratur

09.5.1.2           Undervisningsbøger

09.5.1.3           Anden faglitteratur

09.5.1.4           Indbindingstjenester og download af e-bøger

09.5.2              Aviser og tidsskrifter

09.5.2.1           Aviser

09.5.2.2           Blade og tidsskrifter

09.5.3              Diverse tryksager

09.5.3.0           Diverse tryksager

09.5.4              Papir og tegnematerialer

09.5.4.1           Papirprodukter

09.5.4.9           Andre papirvarer og tegnematerialer

09.6                 Pakkerejser

09.6.0              Pakkerejser

09.6.0.1           Indenlandske pakkerejser

09.6.0.2           Udenlandske pakkerejser

10                    UNDERVISNING

10.1                 Førskoleundervisning og primærundervisning

10.1.0              Førskoleundervisning og primærundervisning

10.1.0.1           Førskoleundervisning (ISCED 97, niveau 0)

10.1.0.2           Primærundervisning (ISCED 97, niveau 1)

10.2                 Sekundærundervisning

10.2.0              Sekundærundervisning

10.2.0.0           Sekundærundervisning

10.3                 Undervisning på niveauet mellem sekundær- og tertiærundervisning

10.3.0              Undervisning på niveauet mellem sekundær- og tertiærundervisning

10.3.0.0           Undervisning på niveauet mellem sekundær- og tertiærundervisning (ISCED 97, niveau 4)

10.4                 Tertiærundervisning

10.4.0              Tertiærundervisning

10.4.0.0           Tertiærundervisning

10.5                 Undervisning uden for niveauplacering

10.5.0              Undervisning uden for niveauplacering

10.5.0.0           Undervisning uden for niveauplacering

11                    RESTAURANTER OG HOTELLER

11.1                 Cateringtjenester

11.1.1              Restauranter, caféer o.l.

11.1.1.1           Restauranter, caféer og danseetablissementer

11.1.1.2           Fastfood og takeawaytjenester

11.1.2              Kantiner

11.1.2.0           Kantiner

11.2                 Overnatningsfaciliteter

11.2.0              Overnatningsfaciliteter

11.2.0.1           Hoteller, moteller, kroer og lignende overnatningsfaciliteter

11.2.0.2           Feriecentre, campingpladser, vandrehjem og lignende overnatningsfaciliteter

11.2.0.3           Andre etablissementers overnatningsfaciliteter

12                    DIVERSE VARER OG TJENESTER

12.1                 Personlig pleje

12.1.1              Frisørsaloner og institutter for personlig pleje

12.1.1.1           Frisører til mænd og børn

12.1.1.2           Frisører til kvinder

12.1.1.3           Behandlinger inden for personlig pleje

12.1.2              Elektriske apparater til personlig pleje

12.1.2.1           Elektriske apparater til personlig pleje

12.1.2.2           Reparation af elektriske apparater til personlig pleje

12.1.3              Andre apparater, artikler og produkter til personlig pleje

12.1.3.1           Ikke-elektrisk udstyr

12.1.3.2           Artikler til personlig hygiejne og wellness, esoteriske produkter og skønhedsprodukter

12.2                 Prostitution

12.2.0              Prostitution

12.2.0.0           Prostitution

12.3                 Personlige effekter i.a.n.

12.3.1              Smykker og ure

12.3.1.1           Smykker

12.3.1.2           Ure

12.3.1.3           Reparation af smykker og ure

12.3.2              Andre personlige effekter

12.3.2.1           Rejseartikler

12.3.2.2           Babyartikler

12.3.2.3           Reparation af andre personlige effekter

12.3.2.9           Andre personlige effekter i.a.n.

12.4                 Social beskyttelse

12.4.0              Social beskyttelse

12.4.0.1           Børnepasning

12.4.0.2           Ældrehjem og hjem for handicappede

12.4.0.3           Tjenester til at hjælpe folk til fortsat at bo i deres privatboliger

12.4.0.4           Rådgivning

12.5                 Forsikring

12.5.1              Livsforsikring

12.5.1.0           Livsforsikring

12.5.2              Forsikring i forbindelse med boligen

12.5.2.0           Forsikring i forbindelse med boligen

12.5.3              Sygeforsikring

12.5.3.1           Offentlig sygeforsikring

12.5.3.2           Privat sygeforsikring

12.5.4              Forsikringer i forbindelse med transport

12.5.4.1           Bilforsikring

12.5.4.2           Rejseforsikring

12.5.5              Anden forsikring

12.5.5.0           Anden forsikring

12.6                 Finansielle tjenesteydelser i.a.n.

12.6.1              FISIM (indirekte målte finansielle formidlingstjenester)

12.6.1.0           FISIM (indirekte målte finansielle formidlingstjenester)

12.6.2              Andre finansielle tjenesteydelser i.a.n.

12.6.2.1           Bankers og postkontorers gebyrer

12.6.2.2           Mægleres og investeringsrådgiveres afgifter eller gebyrer

12.7                 Andre tjenester i.a.n.

12.7.0              Andre tjenester i.a.n.

12.7.0.1           Administrationsgebyrer

12.7.0.2           Juridiske tjenester og regnskabsførelse

12.7.0.3           Begravelsestjenester

12.7.0.4           Andre gebyrer og tjenester

Top