Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014DC0632

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Rapport om tilgængeligheden af kviksølvfri knapcellebatterier til høreapparater i overensstemmelse med artikel 4, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer samt om ophævelse af direktiv 91/157/EØF

/* COM/2014/0632 final */

In force

52014DC0632

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Rapport om tilgængeligheden af kviksølvfri knapcellebatterier til høreapparater i overensstemmelse med artikel 4, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer samt om ophævelse af direktiv 91/157/EØF /* COM/2014/0632 final */


1. INDLEDNING

I henhold til artikel 4, stk. 2, i direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteridirektivet), som ændret i 2013[1], finder forbuddet mod at markedsføre kviksølvholdige batterier eller akkumulatorer, ikke anvendelse på knapceller med kviksølvindhold på højst 2 % vægtprocent indtil den 1. oktober 2015.

I en rapport, som Kommissionen i 2012 lod udarbejde, er det konkluderet, at der findes alternativer til kviksølvholdige knapcellebatterier til alle anvendelsesformål[2], men i det ændrede direktiv blev Kommissionen anmodet om at foretage en ny specifik undersøgelse for at bekræfte den konklusion.

I artikel 4, stk. 4, i det ændrede batteridirektiv fastsættes det nærmere bestemt, at:

»Hvad angår knapcellebatterier til høreapparater tager Kommissionen den undtagelse, der er omhandlet i stk. 2, op til overvejelse og aflægger rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om tilgængeligheden af knapcellebatterier til høreapparater, som er i overensstemmelse med stk. 1, litra a), senest den 1. oktober 2014. Når det er berettiget på grund af manglende tilgængelighed af knapcellebatterier til høreapparater, som er i overensstemmelse med stk. 1, litra a), lader Kommissionen sin rapport ledsage af et passende forslag med henblik på at forlænge den i stk. 2 omhandlede undtagelse for så vidt angår knapcellebatterier til høreapparater.«

Formålet med denne rapport er at informere Europa-Parlamentet og Rådet om Kommissionens undersøgelsesresultater hvad angår tilgængeligheden af knapcellebatterier til høreapparater, som indeholder højst 0,0005 vægtprocent kviksølv.

2. Undersøgelsesresultater

2.1.        Indledning

Ved udarbejdelsen af den foreliggende rapport har Kommissionen indhentet og vurderet tilgængelige oplysninger om kviksølvfri knapcellebatterier, som anvendes til høreapparater, idet der i første omgang er lagt vægt på deres tekniske og kommercielle tilgængelighed og dernæst på de sandsynlige virkninger for brugerne, hvad angår ydeevne og finansielle aspekter.

Kommissionen anmodede uafhængige konsulenter om bistand, og de gennemgik relevant litteratur og viden og hørte alle væsentlige producenter af batterier og høreapparater samt patient- og høreforeninger[3].

Høringsresultaternes pålidelighed er efter Kommissionens opfattelse sikret i kraft af størrelsen af markedsandelen for producenter af batterier og høreapparater, der er blevet hørt. Deres loyale samarbejde bør fremhæves, særlig når man betænker de sædvanlige begrænsninger, når det gælder følsomme erhvervsrelaterede oplysninger.

Der er ofret særlig opmærksom på erfaringerne efter vedtagelsen af forbud mod kviksølvholdige knapcellebatterier i USA, hvor 30 stater har indført (eller fremsat forslag om) lovgivning herom.

Efter Kommissionens opfattelse har anvendelsen af forskellige, men komplementære kilder gjort det muligt at opstille en bredt favnende og udførlig vurdering af situationen, som går videre end det snævre spørgsmål om forsyningssikkerhed, der anmodes om klarhed over i direktivet.

Den deraf følgende konklusion, som konsulenterne er nået frem til, har givet et solidt grundlag for Kommissionens egen evaluering og udarbejdelse af denne rapport.

2.2.        De væsentligste undersøgelsesresultater

Ud fra den omtalte undersøgelse, som efter Kommissionens opfattelse er en solid undersøgelse med robuste resultater og konklusioner, og som bygger på pålidelig data og dokumentation, og Kommissionens eget evalueringsarbejde er den nået frem til følgende konklusion:

1) Der findes anvendelige alternativer til kviksølvfri knapcellebatterier til høreapparater. De hyppigst anvendte typer anvender zink-luft-teknologi, som er udviklet af flere virksomheder. Der findes også andre teknologier (f.eks. nikkelmetalhybrid), men anvendelsen heraf er mindre udbredt og begrænset til anordninger, som ikke kræver høj effekttilførsel, eller som tillader mindre stringente forbrugsmønstre.

2) Som det blev bekræftet under høringen, og i betragtning af de nuværende produktionsniveauer vil forsyningssikkerheden for knapcellebatterier til høreapparater ikke blive bragt i fare, når undtagelsen for kviksølvholdige knapcellebatterier udløber den 1. oktober 2015. Produkttyper, for hvilke kviksølvfrie alternativer sandsynligvis ikke vil være tilgængelige, (dvs. de mindste celler i størrelse 5), er ved at blive udfaset i branchen uafhængigt af overgangen til kviksølvfri produkter.

3) Erfaringerne i USA efter indførelsen af lignende forbud mod kviksølvholdige knapcellebatterier viser, at problemer, der i begyndelsen opstod i forbindelse med ydeevnen og anvendeligheden af kviksølvfrie alternativer til høreapparater, er overvundet i kraft af ny teknologisk udvikling og udvidelsen af markederne. Problemer med ydeevnen, som prægede en del af den første generation af kviksølvfri knapcellebatterier til høreapparater, der blev leveret i USA i 2010, er løst i mellemtiden. Selv om det er fastslået, at driftslevetiden for batterier – afhængigt af mærke og model – er mindsket med 2–10 %, forventes den aktuelle tekniske udvikling at ville forbedre ydeevnen yderligere.

4) Det forventes, at der vil opstå omkostningsforskelle mellem kviksølvfrie og kviksølvholdige knapcellebatterier til høreapparater på EU-markedet, således som det har været tilfældet i USA. I en tidligere undersøgelse, der er udarbejdet for Kommissionen, anslås omkostningerne til kviksølvfri knapcellebatterier at være ca. 10 % højere[4]. Forskellene i detailhandelspriser forekommer i øjeblikket at være højere[5], men prisforskellene forventes nedbragt med et forbud mod kviksølvholdige knapcellebatterier til høreapparater i EU. Dette skyldes markedsvækst og stordriftsfordele og eliminering af ineffektivitet i produktionssystemerne for de fabrikanter, der omlægger deres produktionskapacitet til én produktionslinje.

5) Udløbet af undtagelsen for kviksølvholdige knapcellebatterier forventes at fremme innovation. Dette vil afkorte den fornødne tid til at forbedre kviksølvfrie produkters ydeevne og sætte nye produkter i stand til at opfylde behovene i mere avancerede anordninger, der kræver højere effekttilførsel.

6) De patient- og høreforeninger, der blev hørt som led i den af Kommissionen iværksatte undersøgelse2, gav ikke udtryk for særlige betænkeligheder hvad angår forsyningssikkerheden for kviksølvfri knapcellebatterier til høreapparater.

3.           Konklusion

Udløbet af undtagelsen for kviksølvholdige knapcellebatterier pr. 1. oktober 2015 forventes ikke at ville medføre problemer for tilgængeligheden af knapcellebatterier, der anvendes i høreapparater. Der er derfor ingen grund til at forlænge den undtagelse, der er fastsat i artikel 4 i direktiv 2006/66/EF.

[1] EUT L 266 af 26.9.2006, s. 1-14, senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/56/EU af 20. november 2013, EUT L 329 af 10.12.2013, s. 5–9.

[2] BIO Intelligence (2012) »Study on the Potential for Reducing Mercury Pollution from Dental Amalgam and Batteries«, rapport til Europa-Kommissionens GD for Miljø, juli 2012, navnlig afsnit 7.1, option 2 (side 123) sammenholdt med konklusionen i afsnit 9.2 (side 135).

[3] Eunomia & Öko Institut e.V. (2014) "Availability of Mercury-free Button Cells for Hearing Aids" Rapport for DG for Miljø, august 2014.

[4] BIO Intelligence (2012) "Study on the Potential for Reducing Mercury Pollution from Dental Amalgam and Batteries," rapport for Europa-Kommissionens GD for Miljø, juli 2012, side 117.

[5] Eksempelvis varierer amerikanske internetsalgspriser for en pakke med seks celler i størrelse 10 fra 3,25 USD til 3,95 USD for konventionelle knapcellebatterier til høreapparater og fra 3,95 USD til 4,95 USD for kviksølvfrie knapcellebatterier afhængigt af mærker og sælgere.

Top