EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015DC0388

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om reglerne for anvendelsesomfanget af tilsynsmæssige krav til banker

COM/2015/0388 final

Bruxelles, den 5.8.2015

COM(2015) 388 final

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

om reglerne for anvendelsesomfanget af tilsynsmæssige krav til banker


INDHOLDSFORTEGNELSE

1.Indledning

2.Overblik over reglerne for anvendelsesomfanget af tilsynsmæssige krav i CRD og CRR

2.1.Hovedreglen om tilsyn på to niveauer

2.1.1.En hovedregel i overensstemmelse med BCBS' standarder

2.1.2.Anvendelsesomfangets to niveauer supplerer hinanden

2.2.Undtagelser fra hovedreglen

2.3.Begrundelser for undtagelserne

2.4.Anvendelsen af undtagelserne i EU

3.Identificerede problemer forbundet med reglerne for anvendelsesomfanget af tilsynsmæssige krav

3.1.Forskelle mellem undtagelser anvendt på kreditinstitutter henholdsvis investeringsselskaber

3.2.Manglende indarbejdelse af afviklingsmæssige aspekter i reglerne

3.3.Tilstedeværelsen af undtagelser med uhensigtsmæssigt anvendelsesområde

3.4.Ufuldstændige betingelser for anvendelsen af undtagelser

3.5.Uoverensstemmelse mellem undtagelsesbestemmelser i CRD henholdsvis CRR

3.6.Utilstrækkelig overvågning af enheder undtaget fra anvendelsesområdet for de tilsynsmæssige krav

3.7.Identificerede fortolkningsproblemer

3.7.1.Risiko for divergerende fortolkning af, hvorledes aflønningsreglerne skal anvendes på konsolideret niveau

3.7.2.Risiko for divergerende fortolkning af betingelserne for anvendelsen af undtagelser

3.7.3.Uklar behandling af institutter, der har kapitalinteresser i finansielle enheder etableret i tredjelande

4.Konklusion

1.Indledning

Tilsynet med en bankkoncern bestående af flere kreditinstitutter eller investeringsselskaber (herefter "institutter") udøves på to niveauer, nemlig med bankkoncernen som helhed og med hvert af koncernens institutter. Det første niveau svarer til tilsyn på konsolideret niveau og det andet til tilsyn på individuelt niveau. I overensstemmelse med dette princip om tilsyn på to niveauer finder de tilsynsmæssige krav til banker i direktiv 2013/36/EU 1 (herefter "CRD") og forordning (EU) nr. 575/2013 2 (herefter "CRR") anvendelse på såvel individuelt som konsolideret niveau. Imidlertid gælder der en række undtagelser fra dette princip.

Det er formålet med denne rapport at vurdere hensigtsmæssigheden af reglerne for anvendelsesomfanget af de tilsynsmæssige krav i CRD og CRR, særlig undtagelsesbestemmelserne. Denne rapport omfatter begge de mandater, som Kommissionen har fået overdraget af Europa-Parlamentet og Rådet som præciseret i artikel 161, stk. 4, i CRD og artikel 508, stk. 1, i CRR:

I henhold til det første mandat skal Kommissionen senest den 31. december 2014 gennemgå anvendelsen af artikel 108 og 109 i CRD og aflægge rapport herom til Europa-Parlamentet og Rådet ledsaget, hvis det er hensigtsmæssigt, af lovgivningsforslag. I disse to artikler præciseres anvendelsesomfanget af de tilsynsmæssige krav i artikel 73-96 i CRD for så vidt angår processen til vurdering af den interne kapital, ledelsesordninger, risikostyring og aflønningspolitik.

I henhold til det andet mandat skal Kommissionen gennemgå og aflægge rapport om anvendelsen af første del, afsnit II, og artikel 113, stk. 6 og 7, i CRR. I første del, afsnit II, i CRR præciseres reglerne for anvendelse på individuelt eller konsolideret niveau af alle de øvrige tilsynsmæssige krav i CRD og CRR på institutter, herunder sådanne, som indgår i samarbejdsnetværk og institutsikringsordninger. I artikel 113, stk. 6 og 7, i CRR præciseres de betingelser, der skal være opfyldt for at kunne undtage institutter, som er medlemmer af den samme institutsikringsordning eller institutter, mellem hvilke der består en forbindelse som den i artikel 12, stk. 1, i direktiv 83/349/EØF 3 nævnte, fra likviditetskravene på individuelt niveau.

Rapporten er baseret på den udtalelse, som blev afgivet af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) i samråd med de nationale kompetente myndigheder den 31. oktober 2014 4 .

For først at formidle et klart billede af problemstillingen gives der i det følgende afsnit et overblik over de forskellige regler for anvendelsesomfanget af tilsynsmæssige krav. I tredje afsnit identificeres forskelle, tilfælde af manglende konsistens og fortolkningsproblemer i forbindelse med reglerne. Konklusionen indeholder et bud på, hvorledes de identificerede problemer kan håndteres.

2.Overblik over reglerne for anvendelsesomfanget af tilsynsmæssige krav i CRD og CRR

2.1.Hovedreglen om tilsyn på to niveauer

Som hovedregel er en bankkoncern bestående af et eller flere institutter underlagt tilsynsmæssige krav på såvel individuelt som konsolideret niveau. På individuelt niveau skal hvert af koncernens institutter overholde de tilsynsmæssige krav på grundlag af sin egen situation i henhold til artikel 6 i CRR. På konsolideret niveau skal moderselskabet overholde de tilsynsmæssige krav på grundlag af bankkoncernens konsoliderede situation i henhold til artikel 11 i CRR.

2.1.1.En hovedregel i overensstemmelse med BCBS' standarder

Reglen om tilsyn på to niveauer er et væsentligt element i hovedprincipperne for effektivt banktilsyn ("Core Principles for Effective Banking Supervision"), som blev revideret af Baselkomitéen for Banktilsyn ("BCBS") i september 2012. Disse principper understreger vigtigheden af, at tilsynsmyndighederne ud over tilsyn på konsolideret niveau fører tilsyn med hver bank i koncernen som selvstændig enhed.

Hovedreglen om tilsyn på to niveauer er endvidere i overensstemmelse med BCBS' ramme fra juni 2006 5 , som anbefaler, at tilsynsmæssige krav anvendes på konsolideret niveau på enhver bankkoncern, der er aktiv internationalt, og på individuelt niveau på ethvert af en sådan koncerns bankdatterselskaber, der er aktivt internationalt.

2.1.2.Anvendelsesomfangets to niveauer supplerer hinanden 

Anvendelsesomfangets niveauer supplerer hinanden. Anvendelsen på individuelt niveau sætter de kompetente myndigheder i stand til at fokusere på instituttet selv, mens anvendelsen på konsolideret niveau giver mulighed for en generel vurdering af hele den koncern, som instituttet tilhører. Det konsoliderede tilsyn bidrager til, at de kompetente myndigheder bedre kan identificere og overvåge de trusler, som andre koncernenheder eventuelt udgør for det enkelte institut i koncernen, hvilket igen styrker tilsynet med institutterne på individuelt niveau.

Anvendelsen på individuelt niveau er i overensstemmelse med det forhold, at forpligtelser skal tilbagebetales af juridiske enheder, hvilket betyder, at moderselskaber som hovedregel ikke er juridisk ansvarlige for datterselskabers forpligtelser. På den anden side bidrager anvendelsen på konsolideret niveau til at undgå dobbelttælling af selskabskapital, hvis en enhed besidder kapital udstedt af en anden enhed i samme koncern. Omvendt letter anvendelsen på individuelt niveau tilsynsmyndighedens opgave med sikre, at kapitalgrundlaget er fordelt hensigtsmæssigt inden for bankkoncernen og står til rådighed til beskyttelse af opsparing eller investeringer.

Anvendelsen på konsolideret niveau sætter de kompetente myndigheder i stand til at føre tilsyn med finansielle enheder, som ikke er direkte omfattet af tilsyn på individuelt niveau. Omfattet af konsolidering er alle enheder, som udfører aktiviteter af bankmæssig eller finansiel karakter, herunder sådanne, som ikke betegnes som institutter såsom porteføljeadministrationsselskaber, betalingsinstitutter eller finansielle holdingselskaber. Omvendt hjælper anvendelsen af tilsynsmæssige krav på individuelt niveau de kompetente myndigheder til bedre at kunne afdække risici inden for en koncern, som ikke kan afdækkes ved en anvendelse på konsolideret niveau alene.

2.2.Undtagelser fra hovedreglen

Princippet om tilsyn på to niveauer er omfattet af følgende undtagelser:

De kompetente myndigheder i en medlemsstat kan undtage et datterselskab eller dets moderselskab fra solvenskravene på individuelt niveau, hvis datterselskabet og dets moderselskab er etableret i den pågældende medlemsstat, er underlagt tilsyn på konsolideret niveau og omfattet af den samme risikostyringsramme uden hindringer for overførsel af midler i henhold til betingelserne i artikel 7 i CRR. Denne undtagelse kan udvides til de tilsynsmæssige krav i artikel 74-96 i CRD i henhold til dette direktivs artikel 109, stk. 1.

De kompetente myndigheder i en medlemsstat kan undtage et centralt organ og til dette centrale organ fast tilknyttede kreditinstitutter fra overholdelsen af alle tilsynsmæssige krav på individuelt niveau, såfremt betingelserne i artikel 10 i CRR er opfyldt. Denne undtagelse kan udvides til krav vedrørende den interne kapital i henhold til artikel 108, stk. 1, i CRD.

De kompetente myndigheder kan undtage et moderinstitut og dets datterselskab fra oplysnings- og solvenskravene (med undtagelse af gearingskravene) på individuelt niveau ved at tillade moderinstituttet at medregne dets datterselskab ved beregningen af dets solvenskrav, hvis betingelserne i artikel 9 i CRR er opfyldt.

De kompetente myndigheder kan undtage en gruppe af institutter fra likviditetskravene på individuelt niveau og føre tilsyn med dem som en enkelt likviditetsundergruppe, såfremt kravene i artikel 8 i CRR er opfyldt 6 . Denne undtagelse kan endvidere anvendes på institutter, som er medlemmer af den samme institutsikringsordning, og institutter, mellem hvilke der består en forbindelse som den i artikel 12, stk. 1, i direktiv 83/349/EØF nævnte, forudsat at de opfylder betingelserne i artikel 113, stk. 6 eller 7, i CRR.

I henhold til artikel 6, stk. 4 og 5, i CRR er investeringsselskaber med begrænset tilladelse til at levere investeringsservices ikke underlagt likviditets- og gearingskravene på individuelt niveau. De kompetente myndigheder kan endvidere undtage investeringsselskaber fra overholdelsen af likviditetskravene på individuelt niveau under hensyntagen til arten, omfanget og kompleksiteten af dets aktiviteter. Denne undtagelse udvides i artikel 11, stk. 3, i CRR til likviditetskrav på konsolideret niveau, hvis koncernen kun omfatter investeringsselskaber.

I henhold til artikel 16 i CRR tillades det en koncern af investeringsselskaber ikke at overholde gearingskravene på konsolideret niveau, forudsat at alle enhederne i koncernen er investeringsselskaber, som ikke er omfattet af gearingskravene på individuelt niveau.

I henhold til artikel 15 i CRR og artikel 108, stk. 1, i CRD kan den konsoliderende tilsynsmyndighed undtage en koncern af investeringsselskaber fra overholdelse af kapitalkravene samt kravene for så vidt angår processen til vurdering af den interne kapital på konsolideret niveau, forudsat at koncernen ikke omfatter kreditinstitutter og at alle investeringsselskaberne i koncernen udfører begrænsede investeringsaktiviteter eller -services.

I henhold til artikel 6, stk. 3, eller artikel 13 i CRR er institutter omfattet af konsolideringsregler med undtagelse af større datterselskaber ikke forpligtet til at overholde oplysningskravene på individuelt niveau. Institutter er undtaget fra oplysningskravene på konsolideret niveau, hvis tilsvarende konsoliderede oplysninger gives af et moderselskab etableret i et tredjeland.

I henhold til artikel 6, stk. 2, i CRR er et institut omfattet af konsolideringsregler ikke forpligtet til på individuelt niveau at anvende den tilsynsmæssige behandling i artikel 89, 90 og 91 i CRR på kvalificerede andele i selskaber, som udfører ikkefinansielle aktiviteter.

Enheder i en bankkoncern kan under visse omstændigheder undtages fra konsolideringsreglernes anvendelsesområde i henhold til artikel 19 i CRR.

2.3.Begrundelser for undtagelserne 

Undtagelse af institutter tilhørende en bankkoncern fra solvenskravene på individuelt niveau i henhold til artikel 7, 9 og 10 i CRR er berettiget, hvis disse institutter kan betragtes som en enkelt enhed. Dette kan være tilfældet, såfremt alle koncernens enheder er knyttet sammen gennem streng kontrol, og såfremt de er underlagt tilsyn på konsolideret niveau af den samme myndighed og samtidig er omfattet af koncernens risikostyringsramme med robuste forpligtelser inden for koncernen og uden hindringer for kapitalbevægelser. I en sådan situation føjer anvendelsen af tilsynsmæssige krav på individuelt niveau ingen værdi til et tilsyn udført på konsolideret niveau.

Undtagelse af institutter tilhørende en bankkoncern fra likviditetskravene på individuelt niveau i henhold til artikel 8 i CRR bidrager til at lette koncernens styring af likviditetsrisici og forhindrer ophobning af likviditet forårsaget de af begrænsninger af koncerninterne likviditetsoverførsler, som ville følge af en anvendelse af likviditetskravene på hvert af koncernens institutter.

Undtagelse af enheder i en bankkoncern fra konsolideringsreglerne i henhold til artikel 19 i CRR anses for relevant, såfremt moderselskaberne er omfattet af begrænsninger, som i væsentlig grad hindrer disse i udøvelsen af deres rettigheder over datterselskaberne, eller såfremt de aktiviteter, der udføres af en enhed i koncernen, er så forskellige fra de øvrige koncernenheders aktiviteter, at en medtagelse af enheden ikke giver tilsynsmyndighederne et korrekt billede af bankkoncernen.

Undtagelserne i henhold til artikel 6, stk. 3, og artikel 13 i CRR bygger på princippet om, at det under hensyn til de tilsynsmæssige oplysninger, som allerede er givet på koncernniveau, ikke bidrager væsentligt til markedsdisciplinen at forpligte mindre datterselskaber til at give tilsynsmæssige oplysninger på individuelt niveau.

Undtagelserne i henhold til artikel 6, stk. 4 og 5, samt artikel 16 i CRR skyldes, at likviditets- og gearingsgraderne oprindelig blev indført af BCBS med henblik på anvendelse på kreditinstitutter og ikke investeringsselskaber og uden hensyntagen til de særlige aktiviteter og services, som leveres af investeringsselskaber.

Undtagelsen i henhold til artikel 15 i CRR har til formål at forhindre, at koncerner af investeringsselskaber med begrænsede investeringsservices eller -aktiviteter belastes uforholdsmæssigt af kapitalkrav. For imidlertid at opretholde disse finansielle koncerners solvens knyttes indrømmelsen af denne undtagelse sammen med opfyldelsen af supplerende betingelser med hensyn til beregning af kapitalkrav samt kapitalgrundlag og intern kontrol.

2.4.Anvendelsen af undtagelserne i EU 

Anvendelsen af nogle af undtagelserne synes at være forholdsvis begrænset i EU:

Kun fem ud af 28 medlemsstater har indrømmet undtagelsen i henhold til artikel 7 i CRR.

Kun tre medlemsstater tillader, at moderinstitutter konsoliderer datterselskaber i henhold til artikel 9 i CRR.

Kun et lille antal koncernenheder undtages fra konsolideringsreglernes anvendelsesområde i henhold til artikel 19 i CRR.

Kun to medlemsstater undtager institutter fra kravene til ledelse, aflønning og risikostyring i henhold til artikel 109, stk. 1, i CRD.

Undtagelsen i henhold til artikel 8 i CRR har kun fundet anvendelse i en grænseoverskridende sammenhæng siden den 1. januar 2015.

Omvendt er anvendelsen af undtagelsen i henhold til artikel 10 i CRR for samarbejdsnetværk forholdsvis udbredt, eftersom et stort antal centrale organer og tilsluttede kreditinstitutter i mindst seks medlemsstater er omfattet af denne undtagelse, hvilket igen gør det muligt for dem at blive undtaget fra kravene for så vidt angår processen til vurdering af den interne kapital i henhold til artikel 108, stk. 1, i CRD.

Undtagelser kan, selv om de måtte synes at have mindre materiel betydning, i høj grad påvirke strukturen og den interne organisation i EU's bankkoncerner samt måden, hvorpå de kompetente myndigheder fører tilsyn med bankkoncerner. Ændringer af de gældende regler kan medføre potentielt vidtrækkende tilpasninger og omkostninger for institutterne, de kompetente myndigheder og EBA. Der kan imidlertid være grund til at gennemgå undtagelsesbestemmelserne i fremtiden for at tage hensyn til erfaringerne med anvendelsen af likviditetsdækningskravene og den fælles tilsynsmekanisme (FTM).

3.Identificerede problemer forbundet med reglerne for anvendelsesomfanget af tilsynsmæssige krav 

Analysen af reglerne for anvendelsesomfanget af tilsynsmæssige krav afdækker følgende forskelle, tilfælde af manglende konsistens og fortolkningsproblemer, som fortjener yderligere overvejelse.

3.1.Forskelle mellem undtagelser anvendt på kreditinstitutter henholdsvis investeringsselskaber 

Kreditinstitutter og investeringsselskaber er omfattet af tilsynsmæssige krav på såvel individuelt som konsolideret niveau, medmindre der gælder en undtagelse. Undtagelsesbestemmelserne er imidlertid ikke ens for de to typer institutter. Modsat kreditinstitutter kan investeringsselskaber undtages fra overholdelsen af likviditets- eller gearingskravene på individuelt niveau i henhold til artikel 6 i CRR uden at være forpligtet til at overholde særlige betingelser. Modsat koncerner af kreditinstitutter kan de kompetente myndigheder undtage koncerner af investeringsselskaber fra overholdelsen af tilsynsmæssige krav på konsolideret niveau i henhold til artikel 11, stk. 3, artikel 15 eller artikel 16 i CRR.

Der kan være grund til at opretholde mindre strenge regler for investeringsselskaber under hensyntagen til deres størrelse, arten af deres aktiviteter eller deres risikoprofiler. Det er derfor af betydning at forstå, hvorvidt en sådan forskellig behandling kan have negative virkninger. Kommissionen vil gennemgå undtagelsesbestemmelserne for investeringsselskaber som led i den samlede gennemgang af hele tilsynsordningen for investeringsselskaber, som Kommissionen skal foretage i 2015 i henhold til artikel 508, stk. 2 og 3, i CRR.

3.2.Manglende indarbejdelse af afviklingsmæssige aspekter i reglerne

Betingelserne for at undtage institutter fra tilsynsmæssige krav på individuelt niveau tager ikke hensyn til afviklingsmæssige aspekter. Disse betingelser kunne gennemgås i lyset af de nye krav, som er indført i direktiv 2014/59/EU 7 (herefter "BRRD"), for at opretholde sammenhængen mellem bankafvikling og den måde, hvorpå der føres tilsyn med bankkoncerner. Særlig kunne tilstedeværelsen af en aftale om koncernintern finansiel støtte som præciseret i afsnit II, kap. 3, i BRRD tages i betragtning ved vurderingen af, hvorvidt der findes hindringer for den frie bevægelighed af midler inden for bankkoncernen.

3.3.Tilstedeværelsen af undtagelser med uhensigtsmæssigt anvendelsesområde 

De kompetente myndigheder kan undtage institutter fra de tilsynsmæssige krav i artikel 74-96 i CRD på individuelt niveau i henhold til artikel 109, stk. 1, i CRD. Artikel 74-96 dækker imidlertid grundlæggende tilsynsmæssige krav såsom etableringen af robuste ledelsesordninger, effektive risikostyringsprocedurer og robuste interne kontrolmekanismer. De kompetente myndigheder er derfor tilbageholdende med at indrømme denne undtagelse, eftersom de nævnte krav betragtes som væsentlige for et effektivt tilsyn. Det er derfor mere hensigtsmæssigt at begrænse denne undtagelses anvendelsesområde til situationer, hvor anvendelsen af disse krav på individuelt niveau ikke er væsentlig og passende kan erstattes med en anvendelse på konsolideret niveau.

Artikel 9 i CRR giver desuden ingen mulighed for at undtage institutter fra gearingskravene, hvilket er tilladt i henhold til artikel 7 i CRR. Det ville være hensigtsmæssigt at overveje muligheden for i højere grad at bringe disse to artikler i overensstemmelse med hinanden.

3.4.Ufuldstændige betingelser for anvendelsen af undtagelser 

Moderinstitutter og deres datterselskaber kan undtages fra tilsynsmæssige krav på individuelt niveau i henhold til artikel 7 i CRR, forudsat at visse betingelser, som præciseres i artiklen, er opfyldt. Der kunne imidlertid være grund til at supplere de gældende betingelser med yderligere præciseringer som følger:

Moderselskabet og datterselskaberne bør antages at være knyttet sammen gennem kontrol, såfremt moderselskabet har beføjelser til at give bindende instrukser til sine datterselskaber. En sådan betingelse findes allerede, jf. artikel 10 i CRR.

Moderselskabets risikostyringsramme kan antages at være indført i datterselskaberne, såfremt der er etableret en ensartet og integreret risikostyringsramme i såvel moderselskabet som datterselskaberne.

3.5.Uoverensstemmelse mellem undtagelsesbestemmelser i CRD henholdsvis CRR

Tilsynskontrol- og vurderingsprocessen gælder på de samme niveauer som anvendelsesomfanget af de i CRR omhandlede tilsynsmæssige krav. Eftersom processen til vurdering af den interne kapital som omhandlet i artikel 73 i CRD er udgangspunktet for tilsynskontrol- og vurderingsprocessen og sidstnævnte omfatter forpligtelserne i artikel 74-96 i CRD, kan anvendelsesomfanget af de tilsynsmæssige krav i artikel 108 og 109 i CRD føre til følgende tilfælde af manglende konsistens:

Processen til vurdering af den interne kapital og de tilsynsmæssige krav i artikel 74-96 i CRD gælder muligvis ikke på samme niveau som det, hvorpå institutterne er undtaget i henhold til artikel 108, stk. 1, eller artikel 109, stk. 1, i CRD.

Institutter, som er omfattet af undtagelserne i artikel 8 eller 9 i CRR, kan være forpligtet til at anvende de tilsynsmæssige krav i artikel 73-96 på individuelt niveau.

Indrømmelsen af undtagelsen i henhold til artikel 108, stk. 1, i CRD er ikke bestemt af indrømmelsen af undtagelsen i henhold til artikel 10 i CRR, hvilket betyder, at kreditinstitutter, som er fast tilknyttet et centralt organ, kan være undtaget fra kapitalkravene på individuelt niveau og samtidig være omfattet af kravene vedrørende den interne kapital.

Institutter tilhørende bankkoncerner er ikke forpligtet til at indføre processen til vurdering af den interne kapital på individuelt niveau, men er omfattet af solvenskravene på dette niveau.

Anvendelsesomfanget af processen til vurdering af den interne kapital og de tilsynsmæssige krav til ledelsesordninger, risikostyring og aflønningspolitik som omhandlet i artikel 108 og 109 i CRD kunne derfor bringes i overensstemmelse med anvendelsesomfanget af de øvrige tilsynsmæssige krav i CRR og CRD. Et krav om en proces til vurdering af den interne kapital i ethvert af en stor bankkoncerns institutter kan imidlertid betragtes som uforholdsmæssigt byrdefuldt, særlig for institutter, som set i forhold til resten af koncernen er mindre. Sammen med krav for så vidt angår processen til vurdering af den interne kapital på konsolideret niveau kunne en sådan proces derfor, hvis et er relevant og under hensyntagen til instituttets størrelse set i forhold til resten af koncernen, anvendes på individuelt niveau på institutter, herunder sådanne, som tilhører bankkoncerner, undtagen i tilfælde, hvor de kompetente myndigheder anvender undtagelserne i henhold til artikel 7, 9 eller 10 i CRR.

3.6.Utilstrækkelig overvågning af enheder undtaget fra anvendelsesområdet for de tilsynsmæssige krav

I henhold til artikel 19, stk. 1, i CRR er det tilladt bankkoncerner at undtage koncernenheder fra konsolideringsreglernes anvendelsesområde uden at underrette deres kompetente myndigheder. Imidlertid kunne det være hensigtsmæssigt at vurdere omkostninger og fordele ved at kræve, at bankkoncerner underretter deres kompetente myndigheder om anvendelsen af undtagelsen i henhold til nævnte artikel, således at sidstnævnte kan give bankerne tilladelse forud for anvendelsen og overvåge antallet af enheder og værdien af aktiver omfattet af undtagelsen.

3.7.Identificerede fortolkningsproblemer

3.7.1.Risiko for divergerende fortolkning af, hvorledes aflønningsreglerne skal anvendes på konsolideret niveau

I henhold til artikel 92, stk. 1, i CRD skal de kompetente myndigheder sikre, at principperne og reglerne vedrørende aflønning i artikel 92-95 i CRD anvendes på institutter på koncern-, moderselskabs- og datterselskabsniveau, herunder på dem, der er etableret i offshorefinanscentre. I betragtning 67 i CRD præciseres det, at dette skal sikre og fremme den finansielle stabilitet i Unionen og imødegå en eventuel omgåelse af kravene i CRD.

En række af aflønningskravene i artikel 92 i CRD gælder kun for medarbejdere, hvis arbejde har væsentlig indflydelse på et instituts risikoprofil. I Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 604/2014 8 fastsættes kriterier til identifikation af sådanne medarbejdere på koncern-, moderselskabs- og datterselskabsniveau.

I henhold til artikel 92, stk. 2, i CRD skal aflønningskravene desuden anvendes på en måde og i en udstrækning, som er hensigtsmæssig set i forhold til institutternes størrelse og interne organisation og til deres aktiviteters art, omfang og kompleksitet. EBA's opdaterede retningslinjer om anvendelsen af aflønningsreglerne vil indeholde yderligere vejledning om koncernbegrebets anvendelsesområde og anvendelsen af proportionalitetsprincippet, hvilket vil gøre det lettere at håndtere risici for divergerende fortolkning og anvendelse af aflønningsreglerne.

Det bør desuden bemærkes, at Kommissionen i henhold til artikel 161, stk. 2, i CRD i tæt samarbejde med EBA skal gennemgå aflønningsbestemmelserne senest den 30. juni 2016. Gennemgangen vil bl.a. omfatte en vurdering af aflønningsbestemmelsernes effektivitet, gennemførelse og håndhævelse, herunder en identifikation af eventuelle huller, der er opstået i forbindelse med anvendelsen af proportionalitetsprincippet.

3.7.2.Risiko for divergerende fortolkning af betingelserne for anvendelsen af undtagelser

Institutter kan undtages fra solvens- eller likviditetskravene i henhold til artikel 7, 8 eller 9 i CRR, forudsat at der ikke er hindringer for bevægeligheden af midler. Imidlertid kan det være vanskeligt for tilsynsmyndighederne at identificere hindringer. En præcisering på dette punkt kan bidrage til at fremme konvergens mellem tilsynspraksisser med hensyn til undtagelsernes anvendelse. Mere generelt ville det være nyttigt nærmere at præcisere betingelserne i de tre nævnte artikler, særlig artikel 8 i CRR, for at undgå risikoen for divergerende fortolkning fra myndighed til myndighed.

3.7.3.Uklar behandling af institutter, der har kapitalinteresser i finansielle enheder etableret i tredjelande

I henhold til artikel 22 i CRR og artikel 108, stk. 4, i CRD skal institutter, der er datterselskaber, og som har kapitalinteresser i en finansiel enhed etableret i et tredjeland, anvende dels kapitalkravene samt kravene til store eksponeringer, dels reglerne vedrørende kvalificerede andele og reglerne vedrørende processen til vurdering af den interne kapital på et delkonsolideret niveau. Imidlertid er formålet med disse to artikler åbent for flere mulige fortolkninger. Behandlingen af institutter, der har kapitalinteresser i finansielle enheder etableret i tredjelande, kunne derfor præciseres.

4.Konklusion

Det forekommer ikke hensigtsmæssigt at foreslå ændringer af de gældende regler i forbindelse med rapporten, eftersom Kommissionen har behov for at gøre sig yderligere tanker om, hvorvidt og hvorledes disse undtagelser og betingelserne for deres anvendelse bør opretholdes. Nogle af disse overvejelser vil særlig være relevante set i lyset af den fælles tilsynsmekanisme. Eftersom nogle af reglerne er nye eller indtil videre ikke har været anvendt i videre udstrækning, er det desuden stadig nødvendigt at indsamle erfaringer om deres anvendelse, således at Kommissionen kan foretage en grundig vurdering af muligheden for at ændre de gældende regler.

Det forekommer endvidere særlig væsentligt at tage hensyn til konklusionerne i rapporten om tilsynsordningen for investeringsselskaber i EU, som Kommissionen skal udarbejde i henhold til artikel 508, stk. 2 og 3, i CRR, inden muligheden for at ændre reglerne for investeringsselskaber overvejes.

Sluttelig vil de erfaringer, som de kompetente myndigheder har indhøstet i forbindelse med gennemførelsen af likviditetsdækningskravet og anvendelsen af bestemmelserne i BRRD, bidrage til Kommissionens overvejelser om, hvorvidt ændringer af anvendelsesomfanget af de tilsynsmæssige krav til banker er hensigtsmæssige.

(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).
(2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).
(3) Rådets syvende direktiv 83/349/EØF af 13. juni 1983 på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om konsoliderede regnskaber (EFT L 193 af 18.7.1983, s. 1).
(4) EBA's udtalelse om "the application of Articles 108 and 109 of Directive 2013/36/EU and of Part One, Title II and Article 113(6) and (7) of Regulation (EU) No 575/2013" af 29.10.2013.
(5) BCBS' ramme fra juni 2006 – "Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework - Comprehensive Version".
(6) Såfremt institutterne er meddelt tilladelse i flere medlemsstater, skal de kompetente myndigheder i de forskellige medlemsstater nå frem til en fælles godkendelse i henhold til artikel 8, stk. 3, og artikel 21 i CRR.
(7) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 190).
(8) Se artikel 1 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 604/2014 af 4. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kvalitative og passende kvantitative kriterier til identifikation af de medarbejderkategorier, hvis arbejde har væsentlig indflydelse på institutters risikoprofil (EUT L 167 af 6.6.2014, s. 30).
Top