EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0625

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om en fælles ramme for bedre tjenester vedrørende færdigheder og kvalifikationer (Europass) og om ophævelse af beslutning nr. 2241/2004/EF

COM/2016/0625 final - 2016/0304 (COD)

Bruxelles, den 4.10.2016

COM(2016) 625 final

2016/0304(COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om en fælles ramme for bedre tjenester vedrørende færdigheder og kvalifikationer (Europass) og om ophævelse af beslutning nr. 2241/2004/EF

(EØS-relevant tekst)

{SWD(2016) 320 final}


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslagets begrundelse og formål

Uanset om personer leder efter beskæftigelse, overvejer, hvad og hvor de vil lære, eller overvejer muligheder for mobilitet, har de brug for adgang til oplysninger og værktøjer til at vurdere deres færdigheder og vise, hvad de ved og kan gøre. Arbejdsgivere har ligeledes brug for mere effektive værktøjer til at finde og rekruttere personer med relevante færdigheder. Hvis enkeltpersoners og arbejdsgiveres behov med hensyn til færdigheder og kvalifikationer på tværs af sektorer, regioner og lande skal imødekommes effektivt, er det nødvendigt klart at identificere, formidle og forstå disse behov.

EU-værktøjer og -tjenester kan støtte udvekslingen af oplysninger og bidrage til en bedre forståelse af færdigheder og kvalifikationer, herunder færdigheder og kvalifikationer, der er nødvendige i forbindelse med mobilitet og beskæftigelsesegnethed. EU har tilstræbt at tilbyde og understøtte et udvalg af sådanne værktøjer og tjenester med henblik på at fremme mobilitet og gennemsigtigheden af færdigheder og kvalifikationer. Indtil videre er disse værktøjer og tjenester af forskellige årsager dog ikke blevet udnyttet fuldt ud. De er generelt blevet udviklet fra sag til sag med minimal integration og samarbejde. Denne tilgang har haft indvirkning på hvert værktøjs rækkevidde, potentiale og realiserede merværdi. Det er dokumenteret, at der generelt næsten ikke er noget kendskab til de tilgængelige tjenester – på trods af visse succeshistorier som f.eks. Europass-CV – blandt de potentielle støttemodtagere, og at der stadig er hindringer for fuld anvendelse af kvalifikationer og færdigheder erhvervet i andre lande, hvilket har konsekvenser for mobiliteten og integrationen af de europæiske arbejdsmarkeder. Udviklingen af EU-værktøjer og -tjenester over tid har desuden ikke altid afspejlet ændringerne af den måde, hvorpå mennesker lærer, arbejder eller kommunikerer i dag, og de er ikke tilpasset nuværende eller fremtidige behov og nye teknologier. Digitalisering og udvidet onlinetilstedeværelse er, hvad der i dag som minimum forventes af værktøjer til færdigheder og kvalifikationer, og dette vil i endnu højere grad være tilfældet i fremtiden.

Dette forslag har til formål at modernisere EU-værktøjer og -tjenester og sikre, at de afspejler alle potentielle brugeres skiftende behov på arbejdsmarkedet og i uddannelsessektoren, altid er tilpasset den teknologiske udvikling, nye former for informationsudveksling og deleøkonomien og i stand til at støtte den enkeltes mange skift mellem læring og arbejde livet igennem.

Tilgangen i den nye Europass-ramme er tostrenget:

For det første vil den nye Europass-ramme tilvejebringe en europæisk platform, der inden for rammerne af en intuitiv og sømløs onlinetjeneste giver alle adgang til en række tjenester såsom oprettelse af en e-dokumentmappe eller mulighed for at vurdere deres egne færdigheder. Disse tjenester vil blive styrket gennem adgang til en lang række oplysninger indsamlet i medlemsstaterne (herunder gennem webcrawling) om læringsmuligheder, kvalifikationer, praksis for anerkendelse, arbejdsmarkedsdata og information om færdigheder f.eks. tendenser i forskellige erhverv. Disse forskellige oplysninger vil understøtte den enkeltes mulighed for at træffe informerede valg om karriere, mobilitet og læring og kan bl.a. medvirke til at afhjælpe det manglende match mellem udbudte og efterspurgte kvalifikationer ved at fremme valg af læringsforløb og karrierer med bedre udsigter. Arbejdsgivere, uddannelsesudbydere, vejledere, arbejdsformidlinger og politiske beslutningstagere vil ligeledes kunne anvende de oplysninger, der gives adgang til, f.eks. bedre oplysninger om, hvilke færdigheder der er behov for, således at de kan fremme uddannelseskurser, hvor der er et mismatch. Der vil navnlig være fokus på tredjelandsstatsborgeres særlige behov. Fagfolk, der ønsker at offentliggøre oplysninger om åbne standarder for kvalifikationer, ledige job og CV'er elektronisk, vil ligeledes få adgang til disse oplysninger. Europass-rammen vil således fremme interoperabiliteten af elektroniske værktøjer, der anvendes til at præsentere og udveksle oplysninger om færdigheder og kvalifikationer. Det er vigtigt at understrege, at denne europæiske integrerede platform i høj grad vil understøtte medlemsstaternes mål om at støtte borgerne, da medlemsstaterne ikke behøver at yde den samme IT-indsats på nationalt plan.

Med forslaget omdannes Europass således fra en dokumentbaseret facilitet til en tjenestebaseret platform, aktivitetsområdet udvides, og det sikres, at der er centralt fokus på brugernes behov i tjenesterne. Den nye Europass-ramme vil samle oplysninger, der i dag tilvejebringes af værktøjer såsom Learning Opportunities and Qualifications in Europe-portalen (som indeholder oplysninger om læringsmuligheder og kvalifikationer), EU Skills Panorama (som indeholder information om færdigheder, herunder på nationalt og europæisk plan og for erhverv og specifikke brancher), og ESCO-portalen (ESCO – det europæiske klassifikationssystem for færdigheder, kompetencer, kvalifikationer og erhverv, som fastsætter et fælles sprog for beskrivelse af specifikke færdigheder og begreber på beskæftigelses- og uddannelsesområdet). Udviklingen og gennemførelsen af disse redskaber er indtil videre blevet understøttet af Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop), et EU-agentur. Den nye Europass-ramme vil for det andet omfatte tjenester på stedet, der har til formål at sikre, at tjenesterne når ud til de bredest mulige målgrupper, herunder de målgrupper, der har problemer med at få adgang til eller anvende digitale tjenester.

I dag fremmes og støttes EU-værktøjer og -tjenester vedrørende færdigheder og kvalifikationer på nationalt plan gennem centre eller kontaktpunkter (nationale Europass-centre, nationale kontaktpunkter for EQF og Euroguidance-centre), som støttes finansielt af EU gennem programmet Erasmus+. De har hver deres egne forvaltnings- og rapporteringsprocedurer. Hvert center gennemfører sit eget kommunikationsprogram og har sin egen mærkning. En række medlemsstater har truffet de nødvendige foranstaltninger til at sikre koordineringen, men ikke alle. Det betyder, at der ofte ikke er nogen fornemmelse af en fælles tjeneste vedrørende færdigheder og kvalifikationer på nationalt plan, og at centrene ikke har det store incitament til at samarbejde strategisk og kommunikere med henblik på systematisk at præsentere mere sammenhængende tjenester. Centre når ikke helt ud til målgrupperne, og EU-værktøjer og -tjenester når derfor ikke ud til alle de potentielle støttemodtagere.

Hensigten med dette forslag er at give medlemsstaterne større muligheder for at sikre en strategisk koordination af tjenester, der tilbydes på nationalt plan. Mere koordination og informationsudveksling vil give tjenesterne mulighed for at imødekomme modtagernes behov på en systematisk måde, uanset om der er tale om formidlere såsom vejledere eller om borgere, der kan drage direkte fordel af face-to-face-tjenester, hvor de oplyses og rådgives om lærings- og karrieremuligheder og henvises til andre tjenester, hvis det er relevant, og hvor dem, der ikke har adgang til eller de nødvendige færdigheder for at anvende digitale værktøjer og onlineværktøjer, får hjælp.

Sammenhæng med de gældende regler på samme område

Dette er den første revision af Europass-beslutningen. Beslutningen blev vedtaget for 12 år siden, og den skal nu afspejle teknologiske fremskridt og ændringer på arbejdsmarkedet, inden for uddannelsessystemet og i samfundet generelt. Med dette forslag opdateres og forbedres Europass-rammen, så den bedre kan opfylde tidens behov for mere omfattende, ajourførte, brugervenlige og interoperable oplysninger, og så den kan tage højde for den fremtidige udvikling og de fremtidige behov. Der skal i forslaget tages hensyn til lærendes, jobsøgendes, uddannelsesudbyderes, rekrutteringsansvarliges og arbejdsgiveres behov.

Dette forslag hænger sammen med den første af Kommissionens ti prioriteter under overskriften "Skub i beskæftigelsen, væksten og investeringerne" 1 . Udvikling af færdigheder som en vej til genopretning fremhæves også i den årlige vækstundersøgelse for 2016 2 . Initiativet er baseret på Kommissionens tidligere initiativer vedrørende nye færdigheder til nye job, f.eks.:

"En dagsorden for nye færdigheder og job" (2010) 3  

"Nytænkning på uddannelsesområdet: investering i kvalifikationer for bedre socioøkonomiske resultater" 4  

beskæftigelsespakken fra 2012 5 ).

Denne afgørelse er et af initiativerne på den nye dagsorden for færdigheder for Europa 6 og supplerer andre foreslåede foranstaltninger i denne forbindelse. Den er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 23. april 2008 om etablering af den europæiske referenceramme for kvalifikationer for livslang læring (EQF) 7 . Ved denne henstilling blev der etableret en fælles referenceramme bestående af otte europæiske almene læringsniveauer, der fungerer som et "konverteringsredskab" mellem de nationale kvalifikationssystemer. Sådanne niveauer har til formål at understøtte gennemsigtigheden og sammenligneligheden af kvalifikationer. Oplysninger om EQF medtages i Europass-rammen, således at borgerne kan bruge EQF-niveauer til at præsentere deres kvalifikationer.

Forslaget til afgørelse er ligeledes i overensstemmelse med henstillingen vedrørende en garanti for færdigheder 8 , der er et andet initiativ på den nye dagsorden for færdigheder for Europa. Garantien bør hjælpe lavtuddannede personer med at få adgang til fleksible opkvalificeringsforløb, som giver dem mulighed for at opnå et minimumsniveau af læse- og skrivefærdigheder, talfærdighed og digitale kompetencer samt adgang til videreuddannelse i deres eget tempo, så de kan afslutte en gymnasial uddannelse og i sidste ende opnå bredere færdigheder. De værktøjer til egenvurdering, der tilbydes i Europass-rammen, kan anvendes af målgruppen for garantien for færdigheder.

De tjenester, der tilbydes gennem Europass-rammen, hjælper de enkelte borgere med at præsentere oplysninger om deres færdigheder og kvalifikationer opnået ad forskellige veje, herunder uden for formel uddannelse (f.eks. gennem ungdomsarbejde, frivilligt arbejde, arbejdsbaseret læring og virksomhedspraktik). Dette forslag er derfor i overensstemmelse med Rådets henstilling af 20. december 2012 9 om validering af ikkeformel og uformel læring, hvor medlemsstaterne opfordres til at indføre systemer til validering af læring opnået uden for formel uddannelse.

Mange borgere anvender Europass-rammen til at præsentere oplysninger om deres færdigheder og kvalifikationer, når de skal finde beskæftigelse. Eures-nettet (det europæiske arbejdsformidlingsnet), som oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/589 10 , er et europæisk arbejdsformidlingsnet og et system til automatisk matchning af jobsøgende og job gennem Eures-nettets fælles IT-platform. Der vil blive sikret synergier og samarbejde mellem Europass og Eures med henblik på at styrke begge tjenesters gennemslagskraft. Forslaget er i overensstemmelse med forordningens bestemmelser, navnlig med hensyn til anvendelsen af det europæiske klassifikationssystem for færdigheder, kompetencer, kvalifikationer og erhverv (ESCO).

Forslaget er i overensstemmelse med andre nylige beskæftigelsespolitikker og -initiativer, som f.eks. Rådets henstilling om ungdomsgarantien 11 og om langtidsledighed 12 .

Sammenhæng med Unionens politik på andre områder

Det er hensigten, at tjenester vedrørende færdigheder og kvalifikationer skal understøtte beskæftigelsesegnethed og mobilitet på tværs af erhverv, sektorer, regioner og grænser gennem øget gennemsigtighed, sammenlignelighed og forståelse af den enkeltes færdigheder og kvalifikationer. De kan hjælpe EU-borgere, som flytter til tredjelande (herunder hvis de efterfølgende erhverver færdigheder og kvalifikationer i tredjelande), og tredjelandsstatsborgere, der flytter til EU eller allerede bor i EU. I den aktuelle situation, hvor flere og flere mennesker strømmer ind i og ud af EU, er Europass-rammen i overensstemmelse med EU's initiativer vedrørende migrationsdagsordenen og EU's handlingsplan om integration af tredjelandsstatsborgere 13 . Webbaserede oplysninger på flere sprog og støtte på nationalt plan kan bidrage til integrationen af tredjelandsstatsborgere.

Ved at tilvejebringe mere brugervenlige værktøjer og fremme bedre synergi mellem og samarbejde om tjenester på stedet vedrørende færdigheder og kvalifikationer med henblik på at sikre borgerne en bedre service er formålet med forslaget til afgørelse at nå bredt ud til brugerne, herunder de lavtuddannede, arbejdsløse og migranter, og forslaget bidrager således til inklusion.

Internettet og de digitale teknologier forandrer verden. Ved at give bedre adgang til tjenester er Europass-rammen ligeledes i overensstemmelse med strategien for et digitalt indre marked i EU 14 , der skal sikre bedre adgang til onlinevarer og -tjenesteydelser for forbrugere og virksomheder på tværs af grænserne i Europa.

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for dette forslag er artikel 165 og 166 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Dokumentation og udvekslingen af oplysninger om færdigheder og kvalifikationer har til formål at udnytte uddannelsesmuligheder, understøtte karrierebeslutninger, finde beskæftigelsesmuligheder og støtte mobilitet.

I henhold til artikel 165 bidrager Unionen til udviklingen af et højt uddannelsesniveau ved at fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne og om nødvendigt støtte og supplere disses indsats. Målene for Unionens indsats er at fremme udvekslingen af oplysninger og erfaringer om spørgsmål, som er fælles for medlemsstaternes uddannelsessystemer.

I henhold til artikel 166 iværksætter Unionen en erhvervsuddannelsespolitik, der støtter og supplerer medlemsstaternes aktioner. Målene for Unionens indsats er bl.a. at forbedre den grundlæggende erhvervsuddannelse samt efter- og videreuddannelsen for at lette den erhvervsmæssige integration og reintegration på arbejdsmarkedet og at fremme udvekslingen af oplysninger og erfaringer om spørgsmål, der er fælles for medlemsstaternes uddannelsessystemer.

Da uddannelsespolitikker henhører under medlemsstaternes kompetence, udelukker disse artikler harmoniseringen af medlemsstaternes love og bestemmelser.

I henhold til begge artikler skal Unionen og medlemsstaterne fremme samarbejdet med tredjelande og med de internationale organisationer, der beskæftiger sig med henholdsvis uddannelsesforhold [artikel 165, stk. 3] og erhvervsuddannelsesforhold [artikel 166, stk. 3].

Nærhedsprincippet

Dette forslag er i overensstemmelse med nærhedsprincippet, da det støtter og supplerer medlemsstaternes aktiviteter.

Hvis spørgsmålet kun blev behandlet på nationalt plan, ville udbuddet af værktøjer og tjenester vedrørende færdigheder og kvalifikationer være begrænset, og de potentielle synergier med eksisterende tjenester på EU-plan og nationalt plan ville ikke blive udnyttet fuldt ud. En indsats på EU-plan etablerer den nødvendige platform til at sikre en bedre overensstemmelse og overskuelighed på tværs af forskellige systemer og kvalifikationer i forskellige lande og hos forskellige interessenter. Forbedrede valgmuligheder, lettere adgang til oplysninger af bedre kvalitet og nye muligheder vil i sidste ende blive opnået og vil medvirke til bedre fordeling af ressourcer på EU-plan.

For tjenester udbudt på nationalt plan gennem centre er de foreslåede bestemmelser om forenkling og et stærkere samarbejde i afgørelsen forenelige med nærhedsprincippet. Forslaget om at udpege ét hovedkontaktpunkt og én hovedmodtager af EU-midler pr. land, der skal koordinere spørgsmål vedrørende færdigheder og kvalifikationer, som bygger på medlemsstaternes erfaringer, pålægger ikke medlemsstaterne (og deltagende lande) bestemmelser om ordningerne for gennemførelse og koordinering.

Proportionalitetsprincippet

De foranstaltninger, der foreslås i forbindelse med revisionen af Europass-beslutningen, forøger ikke omfanget af EU's indsats ud over, hvad der er nødvendigt. Foranstaltningerne står i rimeligt forhold til de tilstræbte mål.

De foreslåede foranstaltninger vedrører de eksisterende instrumenter, der er beskrevet her, og står derfor i forhold til det, der er nødvendigt for at nå formålene.

Revisionen af beslutningen om Europass er generelt baseret på behovet for at ajourføre beslutningen og rammen herfor, så den kan opfylde de nuværende løbende behov, og samtidig sikre, at den er tilstrækkeligt fleksibel til at imødekomme den potentielle udvikling inden for teknologi og uddannelse, i samfundet og på arbejdsmarkedet og til at undgå yderligere revisioner på kort sigt. Forslaget har navnlig til formål at tilpasse beslutningen til skiftende praksis på arbejdsmarkedet, som f.eks. offentliggørelsen af ledige job, ansøgninger, færdighedsvurderinger og rekruttering, der i stigende grad forvaltes online. Inddragelsen af en række uddannelsesudbydere og anvendelsen af digitale teknologier og platforme skal også tages i betragtning ved fastlæggelsen af nyttige værktøjer og tjenester.

Valg af retsakt

Reguleringsmidlet vil blive Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse, der ophæver Europa-Parlamentets og Rådets eksisterende beslutning nr. 2241/2004/EF.

3.RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

Efterfølgende evalueringer/kvalitetskontrol af gældende lovgivning

Der er udført to evalueringer af Europass-rammen i 2008 og 2013. I den anden evaluering, som omhandler perioden 2008-2012, bekræftes det, at Europass-dokumenter kan fremme mobilitet og er nyttige værktøjer for borgere, der ønsker at arbejde eller studere i udlandet. Europass-dokumenterne kan være nyttige for arbejdsgivere og er blevet mere relevante for arbejdsledige. Europass har også spillet en vigtig rolle for mobiliteten inden for det samme land (40 % af brugerne i undersøgelsen var nationalt mobile), og dokumenterne har vundet stor udbredelse i visse lande, eksempelvis Italien og Spanien.

Evalueringen viste dog også, at Europass bør forenkles, blive mere målrettet og ajourføres. Synergierne bør forbedres mellem Europass og andre europæiske initiativer, navnlig vejlednings- og informationstjenester. Informationstjenester og interaktive værktøjer vedrørende færdigheder og kvalifikationer bør i højere grad strømlines, og det samme gælder de forskellige europæiske net af nationale centre, som leverer tilknyttede støttetjenester. Det bør være nemt at integrere relevante data fra andre eksisterende EU-værktøjer. Interoperabiliteten mellem Europass-værktøjer og EU-værktøjer, som f.eks. de værktøjer, der bruges til jobmatchning, bør forbedres.

Ifølge evalueringen har Europass-dokumenterne desuden ikke udviklet sig, så det er muligt at beskrive forskellige typer læring og færdigheder, herunder færdigheder opnået gennem ikkeformel eller uformel læring. Ifølge evalueringen er det også nyttigt at undersøge fordelene ved at kombinere tillægget til eksamensbeviser (dokument, som indeholder oplysninger om art, niveau, kontekst, indhold og status af videregående uddannelse) og tillægget til erhvervsuddannelsesbeviser (tilsvarende dokument udstedt i forbindelse med erhvervsuddannelser) i et fælles dokument.

Formålet med forslaget til afgørelse er at tage højde for disse aspekter.

Høringer af interessenter

I 2014 blev der gennemført en offentlig høring som forberedelse til et initiativ, som dengang havde betegnelsen "Et europæisk område for færdigheder og kvalifikationer" 15 . Effektiviteten af eksisterende værktøjer og tjenester blev drøftet under høringen. I 2014 blev der udsendt et særligt Eurobarometer 16 vedrørende det samme initiativ, som også omhandlede den offentlige opfattelse af værktøjernes og tjenesternes effektivitet.

Den offentlige høring viste, at der var gode muligheder for forbedring af det nuværende udbud af webbaserede værktøjer inden for færdigheder og kvalifikationer. Det blev også konstateret, at der var klar støtte til at kombinere Europass-dokumenterne. Resultaterne viste, at der var betydelig interesse for etableringen af en "one-stop-shop", som skulle levere integrerede tjenester vedrørende alle europæiske tjenester på området for læringsmuligheder, vejledning og gennemsigtighed af kvalifikationer. De nuværende værktøjer vedrørende gennemsigtighed var ifølge høringsdeltagerne desuden ikke fuldt ud egnede til at anerkende resultaterne af digital læring.

I 2016 gennemførte Kommissionen en række målrettede høringer 17 vedrørende dette forslag som led i revisionen af Europass-beslutningen. Arbejdsmarkedets parter og nettene af nationale centre (de nationale koordinationspunkter for EQF, de nationale Europass-centre og Euroguidance-centrene) indgav navnlig bemærkninger til aspekter af forslaget vedrørende strømlining af tjenester og etablering af nationale koordinationspunkter for færdigheder.

Arbejdsmarkedets parter var enige om den udfordring, som den nuværende fragmentering af tjenester vedrørende færdigheder og kvalifikationer, udgør, og glædede sig generelt over idéen om yderligere integration af og synergi mellem onlineværktøjer og mellem nationale tjenester. Arbejdsmarkedets parter mente ligeledes, at der var behov for en tættere kontakt til de nationale myndigheders og sociale parters agenturer og observatorier vedrørende færdigheder. Europass-rammen anerkendes generelt som et værktøj, den enkelte kan anvende direkte. Især Europass-CV'et er et velkendt og udbredt fælles format, der kan øge gennemsigtigheden og forståelsen. Tillægget til eksamensbeviser inden for videregående uddannelse, der er udviklet af Europa-Kommissionen, Europarådet og UNESCO, har vundet stor udbredelse i de 48 lande i Bolognaprocessen. Inden for rammerne af denne proces revideres tillægget til eksamensbeviser løbende for at sikre, at det afspejler den seneste udvikling inden for videregående uddannelse, og at det er relevant for de studerende og arbejdsgiverne. Der er også behov for forbedringer af tillægget til erhvervsuddannelsesbeviser. Det kunne være nyttigt at bestræbe sig på at behandle visse aspekter af de to tillæg ens for at øge synligheden og styrke brugen.

Et af de væsentligste resultater af høringen af Europass-centrene, de nationale koordinationspunkter for EQF og Euroguidance-nettene var afsløringen af behovet for at fokusere mere på vejledning vedrørende spørgsmål, der ikke kan behandles ved brug af webbaserede værktøjer og tjenester, men som kræver tilstedeværelse og direkte personlig kontakt med den enkelte. Centrene efterlyste også forenklede administrative procedurer og en mere langsigtet planlægning end den nuværende årlige planlægning. Dette ville være i overensstemmelse med Kommissionens forslag om at forenkle arbejdet i og finansieringen af disse politiknet. Nogle centre gav også udtryk for specifikke bekymringer, idet de påpegede, at udpegningen af nationale koordinationspunkter for færdigheder ikke burde nødvendiggøre overtagelsen af aktiviteter på nationalt plan eller sammenlægning af de eksisterende Europass-centre, nationale koordinationspunkter for EQF og Euroguidance-centrene, idet de mindede om, at tilrettelæggelsen af tjenesterne på nationalt plan er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Nogle medlemsstater foretrak i denne forbindelse at bevare den nuværende situation, hvor disse net primært er særskilte enheder, der kan være underlagt forskellige forvaltningsområder. Kommissionen forklarede, at formålet med dette aspekt af forslaget er at forenkle de administrative og koordineringsmæssige ordninger på nationalt og europæisk plan og således fremme medlemsstaternes udvikling af fælles tjenester til borgerne. De enkelte medlemsstater ville udpege en hovedmodtager af EU-midler, der ville være hovedkontaktpunkt i forhold til Kommissionen, for så vidt angår de aktiviteter, der i øjeblikket varetages af de nationale koordinationspunkter for EQF, de nationale Europass-centre og Euroguidance-centrene. Det er allerede sket i flere lande 18 . Hensigten med forslaget er at give de nationale tjenester større mulighed for at anvende finansieringsmidler mere strategisk over en længere finansieringsperiode, men medlemsstaterne fastlægger selv ordningerne for gennemførelse og koordinering på nationalt plan.

Indhentning og brug af ekspertbistand

I 2015 blev der iværksat en undersøgelse med det formål at indsamle oplysninger om og analysere syv portaler vedrørende færdigheder og kvalifikationer (Eures, Europass, ESCO, Learning Opportunities and Qualifications in Europe, ENIC-NARIC, EU Skills Panorama og Den Europæiske Ungdomsportal). Formålet med denne undersøgelse var at opnå en bedre forståelse af de udfordringer, som målbrugere og/eller interessenter møder. Analysen gav et indledende overblik over de mulige metoder til at sikre bedre komplementaritet og synergier mellem forskellige onlineværktøjer og -tjenester.

Konsekvensanalyse

Der er ikke foretaget nogen konsekvensanalyse. Ved udformningen af forslaget blev der taget udgangspunkt i fire løsningsmodeller, som er baseret på eksisterende EU-værktøjer og tjenester vedrørende færdigheder og kvalifikationer og rettet mod at tilpasse, strømline og ajourføre disse og sikre en bedre koordinering og synergi. Løsningsmodellerne har ingen betydelige operationelle konsekvenser for medlemsstaterne og andre interessenter. De løsningsmodeller, der er beskrevet i det følgende, udelukker ikke hinanden og kan derfor både overvejes særskilt og samlet.

Løsningsmodel 1: forbedring af dokumentation og onlinetilstedeværelse    

Denne løsningsmodel ville medføre forbedring og forenkling af eksisterende dokumentværktøjer til kommunikation af færdigheder og kvalifikationer og forbedring af kvaliteten af deres onlinetilstedeværelse. Dokumentationsværktøjer ville fortsat fungere uafhængigt uden synergi med andre relaterede værktøjer og tjenester.

Løsningsmodel 2: bedre integration af tjenester

Denne løsningsmodel ville medføre en strømlining af relevante EU-værktøjer og -tjenester vedrørende færdigheder og kvalifikationer (Europass, EU Skills Panorama og Learning Opportunities and Qualifications in Europe-portalen), så de kunne tilbyde en mere integreret tjeneste, der imødekommer brugernes behov for færdigheder og kvalifikationer på en omfattende og klar måde. Forenkling og forbedring af dokumentværktøjer til kommunikation af færdigheder og kvalifikationer ville blive sikret som ved løsningsmodel 1, men oplysninger fra EU Skills Panorama og Learning Opportunities and Qualifications in Europe-portalen ville blive integreret i Europass i tillæg til dokumentationsværktøjerne. Integration af et bredere sæt værktøjer og tjenester ville bidrage til at forenkle de oplysninger, der tilbydes brugere. ESCO ville fungere som fælles terminologi ved beskrivelsen af færdigheder, kompetencer, kvalifikationer og erhverv. Dette ville gøre det lettere for brugere at få adgang til oplysninger, og det ville forbedre tydeligheden af oplysningerne. Integration af værktøjer og tjenester i Europass ville øge udbredelsen af, kendskabet til og anvendelsen af disse værktøjer og tjenester.

Løsningsmodel 3: bedre koordinering af støttenetværk

Under denne løsningsmodel etableres et koordineringspunkt på nationalt plan, som skal koordinere aktiviteter, der i dag varetages af de nationale Europass-centre, de nationale koordinationspunkter for EQF og Euroguidance-centrene. De enkelte medlemsstater ville udpege en hovedmodtager af EU-midler, der ville være hovedkontaktpunkt i forhold til Kommissionen, for så vidt angår de aktiviteter, der i øjeblikket varetages af de nationale centre, uden at dette berører ordninger for gennemførelse og koordinering på nationalt plan. Koordinationspunktet i de enkelte lande ville strømline og forenkle de nationale centres arbejde og kan støtte tættere samarbejde mellem tjenester med henblik på at forbedre gennemsigtigheden og forståelsen af færdigheder og kvalifikationer og understøtte livslang læring og karrierevejledning på nationalt plan. Koordinationspunktet kunne også fungere som et centralt punkt for andre tilknyttede tjenester såsom udvikling af information om færdigheder.

Løsningsmodel 4: bedre interoperabilitet mellem værktøjer

Ifølge denne løsningsmodel ville Europass kunne bruges til at præsentere og integrere relevante data fra andre eksisterende EU-værktøjer som linkede åbne data eller åbne formater eller standarder for derigennem at sikre bedre interoperabilitet mellem forskellige værktøjer, tjenester og datakilder, herunder fra tredjeparter, som f.eks. arbejdsmarkedet. ESCO ville blive anvendt som fælles terminologi til støtte for dette arbejde. Med denne løsningsmodel ville disse parter bedre kunne udnytte data til forskellige formål, herunder jobmatchning, og Europass-værktøjer og -tjenester ville blive tilpasset den nye digitale udvikling.

En mulig konfiguration for integrationen af tjenester og sammenhæng og synergi med andre værktøjer kan være følgende:

Pilene angiver synergier eller sammenhæng, der skal etableres med den integrerede tjeneste, hvid angiver eksisterende portaler, og blå angiver værktøjets nye egenskaber. ESCO ville blive anvendt som fælles terminologi.

Målrettet regulering og forenkling

Ikke relevant. Forslaget er ikke knyttet til Refit.

Selv om forslaget primært vedrører modernisering og forbedring af Europass-rammen, vil de synergier, der opnås, forenkle det udbud af EU-værktøjer og -tjenester, der er blevet etableret i årenes løb gennem ad hoc-foranstaltninger, som ikke nødvendigvis har et specifikt retsgrundlag. Denne forenkling bør forbedre effektiviteten og anvendeligheden.

Forslaget er internetparat og præsenterer løsninger til både det digitale og det fysiske miljø.

Grundlæggende rettigheder

I Den Europæiske Union er retten til beskyttelse af personoplysninger sikret ved artikel 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Når foranstaltningerne i denne afgørelse indebærer behandling af personoplysninger, skal de gennemføres i overensstemmelse med EU-lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger, navnlig direktiv 95/46/EF om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger 19 og de nationale gennemførelsesforanstaltninger herfor samt forordning (EF) nr. 45/2001 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger 20 .

Direktiv 95/46/EF afløses af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (generel forordning om databeskyttelse) 21 , der gælder fra 25. maj 2018.

4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Størstedelen af de værktøjer, der er omfattet af afgørelsen, findes allerede og finansieres af EU. De finansielle virkninger af initiativet hænger primært sammen med omkostninger til IT-udvikling, hosting og vedligeholdelse af webbaserede tjenester på EU-plan.

Udviklingen af en mere omfattende onlinetjeneste som foreslået i initiativet vil blive finansieret af EU. Der vil være behov for indledende investeringer på kort sigt til udvikling af ny IT til den nye europæiske webbaserede platform, men der skulle ikke være uventede omkostninger på EU-plan. Det nødvendige investeringsniveau vil afhænge af de tekniske IT-løsninger, der vælges. Erasmus+-arbejdsprogrammet for 2016 omfatter aktiviteter til udvikling af webtjenester vedrørende færdigheder og kvalifikationer med et anslået beløb på 2 500 000 EUR til dækning af disse investeringer. Dette udviklingsarbejde vil ikke have nogen finansielle virkninger for medlemsstaterne eller de deltagende lande. De vil blive anmodet om fortsat at tilvejebringe oplysninger, og denne aktivitet vil få tildelt støtte fra EU's budget, som det er tilfældet i dag.

Indledende investeringer vil blive opvejet af besparelser, der opnås gennem synergier mellem eksisterende værktøjer og de effektivitetsforbedringer, der opnås på længere sigt. Da tjenester integreres i den nye Europass-platform, vil en række platforme blive nedlagt. Dette burde bidrage til opnåelsen af betydelige finansielle besparelser, primært gennem integration af hosting, vedligeholdelse og understøttelse af de forskellige IT-redskaber og kommunikationsaktiviteter. Dette anslås at beløbe sig til omkring 450 000 EUR om året.

Aktiviteterne i de nationale koordinationspunkter for EQF, de nationale Europass-centre og Euroguidance-centrene medfinansieres af Kommissionen via Erasmus+-budgettet. Der forventes ingen ændringer på mellemlang sigt i det budget, der er tildelt under Erasmus+ til driften af de foreslåede nationale koordinationspunkter. I 2016 fik centrene tildelt et samlet beløb fra EU-budgettet på 7 300 000 EUR. De eksisterende budgettildelinger til de nationale centre vil blive grupperet i én tildeling til hvert land, som vil blive tildelt én støttemodtager i hver medlemsstat på et flerårigt grundlag. Dette vil forenkle de administrative procedurer for rapportering, og en flerårig finansiering vil skabe grundlag for en mere strategisk planlægning og anvendelse af ressourcer i forhold til den nuværende årlige planlægning. Medlemsstaterne kan endog muligvis opnå besparelser ved at reducere de administrative omkostninger forbundet med forvaltningen af to eller tre særskilte centres rapportering og finansiering. Der er således ingen budgetmæssige konsekvenser af etableringen af nationale koordinationspunkter for færdigheder sammenlignet med den nuværende situation.

5.ANDRE FORHOLD

Planer for gennemførelsen og foranstaltninger til overvågning, evaluering og rapportering

Evaluering planlægges hvert femte år. Kommissionen vil i samarbejde med medlemsstaterne rapportere om status for gennemførelsen, for så vidt det er relevant.

Forklarende dokumenter (for direktiver)

Ikke relevant.

Detaljeret redegørelse for forslagets bestemmelser

I betragtningerne introduceres den nuværende Europass-ramme, og det beskrives, hvordan den hænger sammen med og supplerer andre værktøjer og tjenester vedrørende færdigheder og kvalifikationer, navnlig værktøjer og tjenester vedrørende information om læringsmuligheder samt information om kvalifikationer og færdigheder.

På trods af vigtige fremskridt er der stadig en række udfordringer med hensyn til værktøjerne og tjenesterne vedrørende færdigheder og kvalifikationer. Disse udfordringer er primært forbundet med de ændringer, der er sket gennem årene, navnlig ændringer i processerne på arbejdsmarkedet og betingelserne for levering af uddannelse. Disse ændringer kræver nye formater til præsentation af færdigheder, kvalifikationer og erfaringer og nye metoder til at udveksle oplysninger.

Informationsteknologi har ændret den måde, hvorpå arbejdsmarkedet fungerer, men Europass-rammen og andre EU-værktøjer har ikke nødvendigvis holdt trit med disse ændringer. De kan for det første ikke altid tilpasses nye tendenser, som f.eks. brugen af sociale medier, mobile enheder, big data-analyse og webcrawling. Den nuværende Europass-ramme, som blev oprettet ved beslutning nr. 2241/2004/EF, har begrænset rækkevidde og fleksibilitet, idet der i denne beslutning fokuseres på dokumenter og modeller, som ikke længere er kompatible med den nuværende teknologi eller udviklingen af onlineværktøjer og -tjenester. Selv om der har været en vis udvikling, hæmmer denne mangel på dybere innovation anvendelsen af disse værktøjer og gør dem mindre attraktive.

EU-værktøjer er for det andet ikke tilstrækkeligt indbyrdes forbundne til at muliggøre matchning, genbrug og integration af data fra forskellige kilder eller interoperabilitet med værktøjer, der er udviklet af arbejdsmarkedet. For eksempelvis jobsøgende forhindrer det store udbud af værktøjer, som kan bruges til at dokumentere færdigheder, og det store udbud af systemer, formater og sprog, der anvendes til at registrere ledige stillinger, automatisk matchning af ledige job med potentielle kandidaters CV'er.

Derfor er der behov for en ny ramme, som omfatter mere responsive værktøjer og oplysninger til både lærings- og beskæftigelsesmæssige formål, herunder information om færdigheder, og som sikrer bedre synergier med andre relevante tjenester, herunder Eures, med henblik på gensidigt at styrke hver tjenestes rolle.

Denne foreslåede revision omhandler også driften af nationale støttetjenester med tilknytning til de værktøjer og tjenester, der hører under Europass, EQF og Euroguidance.

I artikel 1 defineres anvendelsesområdet for den nye Europass-ramme, der har til formål at etablere en tjeneste til dokumentation af færdigheder og kvalifikationer, give mulighed for (egen-)vurdering af færdigheder, give relevante oplysninger og støtte udviklingen af åbne standarder, så information lettere kan udveksles mellem forskellige værktøjer og systemer.

I artikel 2 fastsættes definitioner af udtryk anvendt i denne afgørelse.

Den forbedrede tjeneste, der tilbydes under den nye Europass-ramme, er beskrevet i artikel 3.

Den nuværende Europass-ramme omhandler navnlig dokumentation af færdigheder og stiller et sæt faste modeller til rådighed, herunder det velkendte Europass-CV, der kan udfyldes online og offline og er printbart. Med dette forslag vil Europass-CV'et stadig udgøre en central del af rammen, men det vil udvikle sig fra et mere traditionelt "dokument" baseret på en fast model til et mere fleksibelt værktøj. CV-værktøjet vil gøre det muligt at præsentere forskellige typer personlige oplysninger og information om færdigheder og kvalifikationer, der nemt kan omarrangeres og kombineres efter behov i forskellige felter og formater. Det vil blive muligt at tilpasse CV'et til forskellige behov og situationer, der opstår for lærende og jobsøgende i forskellige faser af deres arbejdsliv og privatliv. CV'et ville bevare traditionelle elementer, således at det nemt kan redigeres og printes, men brugerne vil også kunne præsentere deres færdigheder og kvalifikationer ved hjælp af andre mindre traditionelle formater, herunder visuelt. De vil ligeledes i højere grad kunne udnytte fordelene ved de sociale medier, mobilapplikationer og værktøjer til jobmatchning. Den samme tilgang vil blive benyttet ved hvert af Europass-dokumenterne med henblik på at sikre, at de er relevante og kan tilpasses, at de kan integrere relevante data, og at brugerne har de værktøjer, de skal bruge for at opfylde deres forskellige behov – både nu og i fremtiden.

Europass-rammen vil også give brugerne mulighed for selv at vurdere deres færdigheder, som f.eks. digitale færdigheder, ved hjælp af værktøjer, der stilles til rådighed på EU-plan, og for at integrere data fra andre EU-værktøjer til egenvurdering såsom ungdomspasset. Ved hjælp af disse værktøjer kan der lettere skabes en fælles forståelse af begreber og resultater hos både enkeltpersoner og de parter, der skal vurdere og forstå færdigheder. Sådanne værktøjer er – med undtagelse af referencerammen for vurdering af sproglige færdigheder, som er knyttet til Europass-dokumenterne – ikke omfattet af den nuværende ramme.

Sammen med værktøjer til dokumentation og (egen-)vurdering gives der i den foreslåede ramme også relevante oplysninger om kvalifikationer, læringsmuligheder, karrierevejledningsfaciliteter, praksis for anerkendelse af kvalifikationer og information om færdigheder. Brugerne vil få adgang til disse oplysninger på en simpel og sømløs måde, så de opnår et bedre grundlag for deres lærings- og karrierevalg. Disse oplysninger findes ikke i den nuværende ramme. Når sådanne data er samlet på ét sted, og der anvendes en fælles terminologi (på flere sprog), kan brugerne nemmere finde det, de søger.

Den reviderede Europass-ramme vil gøre det muligt at udvikle og anvende åbne standarder, hvilket vil fremme udvekslingen og delingen af elektroniske data om færdigheder og kvalifikationer.

I afgørelsen defineres en generel ramme, men der indføres ingen faste formater eller modeller til dokumenter vedrørende færdigheder, som der er i dag. Dette vil sikre den nødvendige fleksibilitet, således at tjenesterne kan tilpasses fremtidige behov og den teknologiske udvikling.

Ved artikel 4 fastsættes hovedprincipperne bag den nye ramme. Dette vil navnlig sikre gennemsigtighed af læring og færdigheder opnået i forskellige sammenhænge (formelle, ikkeformelle og uformelle sammenhænge). Der vil i den reviderede Europass-ramme blive taget højde for kvalifikationsniveauerne som fastlagt i den europæiske referenceramme for kvalifikationer, således at oplysninger om kvalifikationer fra forskellige lande (både EU-lande og tredjelande) bliver mere gennemsigtige og sammenlignelige.

Brugen af åbne standarder vil understøtte interoperabilitet mellem tjenester. Enhver udvikling, der sker inden for rammerne af denne afgørelse, vil ikke berøre afgørelser, som træffes i forbindelse med gennemførelsen af Eures-forordningen og vil supplere fremtidige tekniske fremskridt.

For at maksimere den europæiske merværdi og rækkevidden af værktøjerne og tjenesterne tilbydes Europass på alle officielle EU-sprog. Anvendelsen og betydningen af teknologi og nødvendigheden af at sikre, at rammen kan tilpasses nye behov, er fastsat i retsakten.

Ved artikel 5 etableres Europass-tillæggene til kvalifikationer. I denne artikel understøttes autoriserede parters tilvejebringelse af oplysninger om karakteren af de kvalifikationer, en person har opnået, ved brug af standarddokumenter. Kvalifikationstillæggene omfatter de eksisterende tillæg (tillæg til erhvervsuddannelsesbeviser og tillæg til eksamensbeviser), der er omhandlet i beslutning nr. 2241/2004/EF. I denne artikel anerkendes specifikt behovet for samarbejde mellem navnlig Kommissionen, Europarådet og UNESCO, som er medejere af tillægget til eksamensbeviser.

I artikel 6 udpeges det europæiske klassifikationssystem for færdigheder, kompetencer, kvalifikationer og erhverv (ESCO) som en fælles sproglig reference til brug ved udveksling af oplysninger om og dokumenter vedrørende erhverv, færdigheder og kvalifikationer og søgning efter eller sammenligning af elektroniske dokumenter. Anvendelse af en fælles terminologi vil lette søgningen og sikre en bedre udnyttelse af eksisterende teknologi såsom webcrawling. Dette er navnlig nyttigt med henblik på jobsøgning, jobmatchning, søgning efter uddannelsesmuligheder og karrierevejledning. Disse funktioner understøtter direkte de tjenester, der tilbydes under Europass-rammen. En europæisk klassificering af erhverv og færdigheder findes som begreb allerede i Eures-forordningen. Ved denne afgørelse bliver det muligt formelt at etablere ESCO, navnlig fordi der i Eures-forordningen kun tages højde for to af ESCO's tre søjler, nemlig i) erhverv og ii) viden, færdigheder og kompetencer, hvorimod der ikke tages højde for den tredje søjle, kvalifikationer. Da ESCO reelt anvendes som en fælles klassifikation i Eures, vil en formel indførelse i Europass-rammen medvirke til at udbrede det og sikre, at der ligeledes tages højde for kvalifikationsaspektet. Da Europass-afgørelsen er baseret på artikel 165 og 166 om uddannelse og erhvervsuddannelse, og da rammen har klare læringsformål, er Europass den mest egnede ramme for indførelse af ESCO.

Artikel 7 omhandler gennemførelsen og overvågningen af afgørelsen. Kommissionen vil navnlig overvåge værktøjernes effektivitet og overensstemmelsen af de oplysninger, der indgives af nationale koordinationspunkter for færdigheder.

I artikel 8 beskrives medlemsstaternes primære roller, navnlig vedrørende udpegelsen og forvaltningen af nationale koordinationspunkter for færdigheder, som er ansvarlige for koordineringen af aktiviteter i forbindelse med gennemførelsen af Europass-afgørelsen og opgaver, der er knyttet til EQF, validering, information om færdigheder og vejledning. Der redegøres for det mandat og de opgaver, der er tildelt de nationale koordinationspunkter for færdigheder. I artiklen fastsættes det også, at relevante data og dokumenter, der er tilgængelige på nationalt plan, skal overføres til og opdatere Europass-værktøjerne. Det er hensigten, at koordinationspunkterne skal være hovedmodtagerne af EU-midler og hovedkontaktpunkterne i forhold til Kommissionen, hvorimod intern gennemførelse og organisationsmæssige ordninger overlades til medlemsstaterne og deltagende lande.

Det anføres i artikel 9, at foranstaltningerne i denne afgørelse gennemføres i overensstemmelse med EU-lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger. Dette omfatter EU-databeskyttelseslovgivningen, der er gældende i medlemsstaterne (gennem nationale gennemførelsesforanstaltninger hertil) og for EU's institutioner, da Kommissionen også behandler personoplysninger. Når personlige oplysninger indgives, behandles og muligvis udveksles via Europass, skal brugerne navnlig gøres opmærksomme på sådanne processer og give deres samtykke til behandling, og de skal kunne anmode om sletning af deres personoplysninger.

Der redegøres nærmere for evaluering i artikel 10.

Artikel 11 indeholder en liste over de lande, der kan deltage i rammen. Der er ingen ændringer i forhold til den nuværende beslutning, da der ikke er nogen dokumentation for, at der er behov for at udvide eller begrænse deltagelsen. De oplysninger om færdigheder og kvalifikationer, der gives gennem rammen, vil imidlertid henvise til flere lande og uddannelsessystemer for at tage højde for til- og udstrømning af personer fra og til andre dele af verden.

I artikel 12 fastsættes de finansielle bestemmelser.

Ved artikel 13 ophæves og erstattes Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2241/2004/EF af 15. december 2004 om en samlet fællesskabsramme for større gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer (Europass). I lyset af de ændringer af indhold og formål, der fremgår af det nye forslag, skal den tidligere beslutning ophæves og erstattes af en ny retsakt.

I artikel 14 fastsættes afgørelsens ikrafttrædelsesdato.    

2016/0304 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om en fælles ramme for bedre tjenester vedrørende færdigheder og kvalifikationer (Europass) og om ophævelse af beslutning nr. 2241/2004/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 165 og 166,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 22 ,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget 23 ,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Personer, der leder efter beskæftigelse, eller overvejer, hvad og hvor de vil lære, studere eller arbejde, har brug for adgang til oplysninger om tilgængelige muligheder, værktøjer til at vurdere deres færdigheder og værktøjer til at præsentere information om deres færdigheder og kvalifikationer.

(2)Forskelle i sprog, definitioner, dokumentformater samt metoder til vurdering og validering af kvalifikationer indebærer alle betydelige udfordringer for enkeltpersoner, arbejdsgivere og kompetente myndigheder. Disse udfordringer opstår navnlig, når personer flytter til et andet land, herunder et tredjeland, men også når de leder efter et nyt job eller påbegynder læring. Det er nødvendigt med klare oplysninger og en fælles forståelse for at overvinde disse udfordringer.

(3)Ved Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2241/2004/EF 24 blev der fastsat en ramme med henblik på at overvinde disse udfordringer. Den havde til formål at sikre større gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer ved oprettelse af en mappe af dokumenter, kaldet "Europass", som borgerne kan anvende på frivillig basis. Ved beslutning nr. 2241/2004/EF blev der oprettet nationale organer, kaldet nationale Europass-centre, som skulle gennemføre Europass-rammen.

(4)For at opnå sit hovedmål var Europass-rammen målrettet mod værktøjer til dokumentation af færdigheder og kvalifikationer. Der er opnået bred anvendelse af disse værktøjer. De nationale Europass-centre tilbyder gennem deres aktiviteter støtte til og fremme af dokumenter vedrørende færdigheder og kvalifikationer 25 .

(5)Europass-mappen omfattede fem dokumentmodeller. Modellen for Europass-CV'et giver personer mulighed for at opstille deres CV ved brug af et standardformat. I løbet af ti år er der oprettet mere end 60 millioner Europass-CV'er online. Med to modeller for kvalifikationstillæg, nemlig Europass-tillægget til eksamensbeviser 26 og Europass-tillægget til erhvervsuddannelsesbeviser, kan der gives oplysninger om indholdet og læringsresultaterne af en kvalifikation og om uddannelsessystemet i det land, der har udstedt kvalifikationen. Europass-sprogpasset bruges til at beskrive sproglige færdigheder. I Europass-mobilitetsdokumentet beskrives færdigheder, der er opnået i udlandet i forbindelse med mobilitetserfaringer i lærings- eller arbejdssammenhæng.

(6)Europass-dokumentmappen er dog kun ét af en række værktøjer og instrumenter, der er indført på EU-plan for at forbedre gennemsigtigheden og forståelsen af færdigheder og kvalifikationer.

(7)Ved Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 23. april 2008 om etablering af den europæiske referenceramme for kvalifikationer for livslang læring 27 (i det følgende benævnt "EQF") blev der oprettet en fælles referenceramme med henblik på at hjælpe enkeltpersoner og organisationer med at sammenligne forskellige kvalifikationssystemer og niveauerne af kvalifikationer fra disse systemer.

(8)Learning Opportunities and Qualifications in Europe-portalen 28 giver adgang til oplysninger om læringsmuligheder og kvalifikationer, der tilbydes i andre uddannelsessystemer i Europa, og om sammenligningen af nationale kvalifikationsrammer, der er foretaget via EQF.

(9)EU Skills Panorama 29 giver oplysninger om færdigheder vedrørende forskellige erhverv og specifikke brancher, herunder efterspørgsel og udbud på nationalt plan.

(10)Kommissionen har udviklet et europæisk klassifikationssystem for færdigheder, kompetencer, kvalifikationer og erhverv (ESCO) som et fælles sprog og operationelt værktøj for uddannelse og arbejde 30 . I ESCO struktureres begreber, der er relevante for EU's arbejdsmarked og uddannelsesområde i tre indbyrdes forbundne søjler: i) erhverv, ii) viden, færdigheder og kompetencer og iii) kvalifikationer. ESCO-søjlerne kan suppleres af yderligere vokabularer, der dækker tilknyttede områder, som f.eks. arbejdssammenhæng, uddannelsesområder eller økonomiske sektorer.

(11)Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/589 31 oprettes der et europæisk arbejdsformidlingsnet (Eures), et netværk af arbejdsformidlinger og et system til automatisk matchning af jobsøgende og job gennem Eures-nettets fælles IT-platform. Med henblik på at muliggøre udveksling og matchning af ledige job med kandidater har dette system brug for en fælles flersproget liste over færdigheder, kompetencer og erhverv. Ved at udvikle ESCO tilvejebringer Kommissionen et flersproget system til klassificering af erhverv, færdigheder, kompetencer og kvalifikationer, som kan anvendes til dette formål.

(12)Arbejdsmarkedsprocesser, som f.eks. offentliggørelse af job, jobansøgninger, færdighedsvurderinger og rekruttering, håndteres i stigende grad online ved brug af værktøjer, der udnytter sociale medier, big data og andre teknologier. Udvælgelsen af kandidater forvaltes ved brug af værktøjer og processer, der indhenter oplysninger om færdigheder og kvalifikationer opnået i formelle, uformelle og ikkeformelle sammenhænge.

(13)Uddannelse tilbydes i stigende grad i nye former og sammenhænge af forskellige udbydere, især ved brug af digitale teknologier og platforme. Færdigheder, erfaringer og læringsresultater anerkendes ligeledes i stigende grad i forskellige former, som f.eks. "Digital Open Badges". De kendes og anvendes også i forbindelse med færdigheder, der er opnået via ikkeformel læring, f.eks. ungdomsarbejde.

(14)Tværgående eller "bløde" færdigheder, som kan anvendes inden for forskellige områder, anerkendes og tillægges stadig stigende betydning. Enkeltpersoner har brug for værktøjer til og vejledning i, hvordan de foretager egenvurdering og beskriver disse og andre færdigheder, f.eks. digitale eller sproglige færdigheder.

(15)Traditionelt er oplysninger om opnåede færdigheder og kvalifikationer blevet præsenteret i et CV og tilknyttede dokumenter, som f.eks. eksamensbeviser eller certifikater. Enkeltpersoner præsenterer nu også oplysninger om deres færdigheder og kvalifikationer ved brug af nye værktøjer. Sådanne værktøjer gør det lettere at præsentere færdigheder og kvalifikationer i forskellige onlineformater og digitale formater, og de understøtter enkeltpersoners egen vurdering af deres færdigheder opnået i forskellige sammenhænge.

(16)Analyse af ledige job og andre arbejdsmarkedstendenser anvendes generelt til at tilvejebringe information om færdigheder med henblik på at forstå problemer med kvalifikationsmangler og misforhold mellem kvalifikationer og behov. Anvendelsen af informationsteknologi såsom webcrawling og big data hjælper med at udvide informationen om færdigheder og dermed med at afhjælpe misforholdet mellem færdigheder og behov.

(17)Europass-rammens nuværende fokus på dokumentation begrænser mulighederne for at imødekomme nuværende og fremtidige behov. For at kunne oplyse om færdigheder og kvalifikationer og træffe beslutninger om beskæftigelses- og læringsmuligheder har brugerne behov for adgang til relevante oplysninger og værktøjer til at forstå færdigheder og kvalifikationer samt værktøjer til at dokumentere deres egne færdigheder og kvalifikationer.

(18)EU-værktøjer og -tjenester vedrørende færdigheder og kvalifikationer bør tilpasse sig til skiftende praksis og teknologisk fremskridt for at sikre, at de er relevante og nyttige for brugerne. Dette bør opnås ved bl.a. at skabe mere synergi mellem tilknyttede værktøjer og tjenester, herunder værktøjer og tjenester, der er udviklet af tredjemand, med henblik på at tilbyde en mere omfattende og effektiv tjeneste.

(19)Denne reviderede Europass-ramme bør tage hensyn til alle potentielle brugeres behov, dvs. lærende, jobsøgende, arbejdstagere, arbejdsgivere, vejledere, offentlige arbejdsformidlinger, arbejdsmarkedets parter, uddannelsesudbydere, organisationer, der beskæftiger sig med ungdomsarbejde, og politikere.

(20)Tjenester bør stilles til rådighed online på europæisk plan. Tjenester bør også omfatte udviklingen og anvendelsen af åbne standarder, metadataskemaer og semantiske aktiver med det formål at lette den effektive udveksling af information, hensigtsmæssige autentifikationsforanstaltninger for at sikre tilliden til digitale dokumenter og information om færdigheder. Desuden bør støttetjenester på nationalt plan fremme og sikre bred adgang for forskellige brugere, herunder tredjelandsstatsborgere.

(21)Europass-rammen oprettet ved beslutning nr. 2241/2004/EF bør derfor afløses af en ny ramme, som imødekommer nye behov.

(22)Eures er et samarbejdsnet, som er ansvarligt for udvekslingen af information og fremme af interaktionen mellem jobsøgende og arbejdsgivere. Det giver gratis assistance til jobsøgende, som ønsker at flytte til et andet land, og hjælper arbejdsgivere, der ønsker at rekruttere arbejdstagere fra andre lande. Der bør sikres synergier og samarbejde mellem Europass og Eures med henblik på at styrke begge tjenesters gennemslagskraft.

(23)Rammen bør omfatte CV-modeller, herunder de vedtagne modeller for Europass-CV og for kvalifikationstillæg. Modeller bør være tilgængelige online.

(24)Udpegelsen af nationale koordinationspunkter for færdigheder som hovedkontaktpunkt og modtager af EU-midler vil bidrage til en enklere administration og rapportering og kan fremme samarbejdet og koordineringen mellem de nationale tjenester, herunder de eksisterende nationale Europass-centre, de nationale koordinationspunkter for EQF og Euroguidance-centrene, uden at det tilsidesætter nationale ordninger med hensyn til gennemførelse og tilrettelæggelse.

(25)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger, samt de nationale bestemmelser til gennemførelse heraf, finder anvendelse på behandlingen af personoplysninger i medfør af denne afgørelse.

(26)Følgende lande bør i medfør af deres mangeårige interesse for og samarbejde med EU på området kunne deltage i den nye ramme: tiltrædende lande, lande, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt potentielle kandidatlande og kandidatlande til at tiltræde Den Europæiske Union. Deltagelse bør være i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i de retsakter, der regulerer forholdet mellem Unionen og disse lande. Oplysninger om færdigheder og kvalifikationer, der gives gennem Europass-rammen, kommer fra flere lande og uddannelsessystemer end de deltagende lande og afspejler migration fra og til andre dele af verden.

(27)Kommissionen vil sikre en platform for samarbejde med medlemsstaterne og relevante interessenter for at sikre en sammenhængende gennemførelse og overvågning af denne afgørelse.

(28)Målet for denne afgørelse, nemlig oprettelse af en omfattende og interoperabel ramme for værktøjer, tjenester og oplysninger til beskæftigelses- og læringsformål, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne alene og kan som følge af virkningerne af denne foranstaltning bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage gennemførelsesforanstaltninger med respekt for nærhedsprincippet fastsat i traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne afgørelse ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(29)De aktiviteter, der gennemføres inden for rammerne af denne afgørelse, understøttes af EU-agenturernes ekspertise, navnlig Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop), inden for deres kompetenceområde —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.Ved denne afgørelse oprettes en europæisk ramme bestående af webbaserede værktøjer, information og udvikling af åbne standarder med henblik på at støtte gennemsigtigheden og forståelsen af færdigheder og kvalifikationer. Rammen kaldes "Europass".

2.Europass forvaltes af Kommissionen og understøttes af nationale koordinationspunkter for færdigheder.

3.Anvendelsen af Europass indebærer ingen forpligtelser eller rettigheder ud over dem, der er fastlagt i denne afgørelse.

Artikel 2

Definitioner

I denne afgørelse forstås ved:

a)"tillæg til et erhvervsuddannelsesbevis": et dokument, der er knyttet til et erhvervsuddannelsesbevis, og som skal gøre det lettere for tredjemand at forstå de læringsresultater, som indehaveren af kvalifikationen har opnået, samt arten, niveauet, konteksten, indholdet og status af den gennemførte uddannelse

b)"tillæg til eksamensbevis": et dokument, der er knyttet til eksamensbevis fra en videregående uddannelsesinstitution, og som skal gøre det lettere for tredjemand at forstå de læringsresultater, som indehaveren af kvalifikationen har opnået, samt arten, niveauet, konteksten, indholdet og status af den gennemførte uddannelse

c)"Europass-kvalifikationstillægsdokumenter": et sæt dokumenter, herunder tillæg til eksamensbevis og tillæg til erhvervsuddannelsesbevis, der er udstedt af de kompetente myndigheder, jf. artikel 5

d)"metadata": data, som giver information om andre data, der anvendes i Europass-dokumenter

e)"metadataskemaer": en beskrivelse af metadataelementer, deres mulige værdier, værdiernes forpligtelsesniveau og forholdet mellem disse metadataelementer

f)"erhverv": en gruppering af job, der involverer mere eller mindre identiske opgaver, og som kræver mere eller mindre identiske færdigheder

g)"organisationer": arbejdsgivere, rekrutteringsvirksomheder, uddannelsesinstitutioner eller andre interessenter med interesse i uddannelses- og beskæftigelsesspørgsmål

h)"kvalifikation": et formelt anerkendt resultat af en evaluerings- og valideringsproces, der opnås, når en kompetent myndighed fastslår, at en bestemt person har opnået læringsresultater i henhold til bestemte standarder

i)"semantisk aktiv": en samling af særdeles genanvendelige metadata eller referencedata, som f.eks. kodelister, taksonomier, ordbøger eller vokabularer, der anvendes til systemudvikling

j)"færdighedsvurdering": den proces eller metode, der anvendes til at evaluere, måle og i sidste ende beskrive enkeltpersoners færdigheder. Dette kan omfatte egenvurdering eller vurdering certificeret af tredjepart

k)"standarder": anerkendte aftaler om kriterier eller specifikationer for et produkt, en tjeneste, en proces eller en metode, herunder metadata og semantiske aktiver.

Artikel 3

Værktøjer og information

1.Europass tilvejebringer følgende webbaserede værktøjer:

a)værktøjer til dokumentation af personlige oplysninger i forskellige formater, herunder CV-modeller

b)værktøjer til (egen)vurdering af færdigheder, bl.a. ved brug af spørgeskemaer, ved henvisning til fastlagte beskrivelser af færdigheder eller via integrering af data fra andre eksisterende EU-egenvurderingsværktøjer, f.eks. ungdomspasset

c)modeller for Europass-kvalifikationstillæg, jf. artikel 5

d)værktøjer, som kan understøtte organisationers præsentation og udveksling af oplysninger.

2.Europass tilvejebringer oplysninger om følgende:

a)tilgængelige læringsmuligheder

b)muligheder for at validere ikkeformel og uformel læring

c)praksis for og beslutninger om anerkendelse i forskellige lande, herunder tredjelande, med det formål at hjælpe enkeltpersoner og andre interessenter med at forstå kvalifikationer

d)tjenester, der tilbyder lærings- og karrierevejledning

e)analyse af tendenser med hensyn til udbud af og efterspørgsel efter færdigheder og andre typer information om færdigheder, herunder på geografisk plan og sektorplan, ved brug af teknologi, som f.eks. big data-analyse og webcrawling

f)eventuelle yderligere oplysninger om færdigheder og kvalifikationer, der kan være relevante for de særlige behov, der gør sig gældende for migranter, som ankommer til eller opholder sig i Unionen, for at støtte deres integration.

3.Europass støtter samarbejdet om udviklingen, anvendelsen og udbredelsen af åbne standarder, herunder metadataskemaer og semantiske aktiver, med det formål at lette en mere effektiv udveksling af oplysninger om færdigheder og kvalifikationer på EU-plan og af medlemsstater og tredjeparter. Det flersprogede klassifikationssystem ESCO (det europæiske klassifikationssystem for færdigheder, kompetencer, kvalifikationer og erhverv), jf. artikel 6, anvendes som støtte for dette arbejde.

Artikel 4

Hovedprincipper og -elementer

1.De oplysninger og åbne standarder, der tilbydes gennem Europass, offentliggøres gratis med henblik på genanvendelse af medlemsstaterne og andre interessenter på frivilligt grundlag.

2.Med Europass tilstræbes det at forbedre gennemsigtigheden og forståelsen af læring opnået i formelle, ikkeformelle og uformelle sammenhænge samt gennem praktisk erfaring, herunder mobilitet.

3.Europass omfatter værktøjer, der kan fremme forståelsen af færdigheder, ved brug af tredjeparters vurdering og enkeltpersoners egenerklæringer.

4.Den europæiske referenceramme for kvalifikationer (EQF) anvendes som referenceramme ved angivelse af oplysninger i Europass. Der henvises til EQF i oplysninger om kvalifikationer, i beskrivelser af nationale uddannelsessystemer og inden for andre relevante emneområder.

5.Europass anvender det europæiske klassifikationssystem for færdigheder, kompetencer, kvalifikationer og erhverv (ESCO), som oprettet ved artikel 6, til at sikre semantisk interoperabilitet mellem værktøjerne til dokumentation og information. ESCO tilvejebringer også en platform for interoperabilitet med andre relevante tjenester, herunder tjenester, der er udviklet af arbejdsmarkedet.

6.Europass-rammen kan omfatte en løsning, der giver brugerne mulighed for at lagre personlige oplysninger, f.eks. en personlig profil.

7.Europass understøtter autentifikationstjenester knyttet til digitale dokumenter eller gengivelser af oplysninger om færdigheder og kvalifikationer.

8.Webbaserede Europass-værktøjer stilles til rådighed på Den Europæiske Unions officielle sprog.

9.Europass ajourføres i overensstemmelse med teknologiske fremskridt samt ændringer på arbejdsmarkedet og i uddannelsesudbuddet.

10.Europass anvendes med henblik på at støtte og sikre synergi med andre instrumenter og tjenester, der tilbydes på EU-plan og på nationalt plan. Udviklingen af åbne metadataskemaer skal være forenelig med de tekniske standarder, der anvendes i henhold til forordning (EU) 2016/589.

Artikel 5

Europass-kvalifikationstillæg

1.Europass-kvalifikationstillæg udstedes af de kompetente nationale myndigheder i overensstemmelse med modeller udviklet af Kommissionen og andre interessenter 32 , eksempelvis Europarådet og UNESCO.

2.Modeller for Europass-kvalifikationstillæg:

a)følges af de relevante nationale myndigheder, når de udfylder og udsteder tillæg. Især rækkefølgen af de enkelte punkter bør overholdes, og hvert felt skal udfyldes af hensyn til forståelsen og for at sikre tilvejebringelse af udførlige oplysninger

b)gøres tilgængelige via Europass-webværktøjerne

c)stilles til rådighed på Den Europæiske Unions officielle sprog

d)revideres regelmæssigt med henblik på at sikre, at de er relevante og anvendelige.

3.Alle Europass-kvalifikationstillæg, der udstedes af bemyndigede organer, udstedes automatisk og gratis i elektronisk form på det nationale sprog og/eller et udbredt europæisk sprog med de procedurer, der er aftalt mellem de udstedende organer og de nationale koordinationspunkter for færdigheder, jf. artikel 8, og i overensstemmelse med procedurer, der måtte være aftalt mellem Europa-Kommissionen og interessenter.

Artikel 6

Det europæiske klassifikationssystem for færdigheder, kompetencer, kvalifikationer og erhverv (ESCO)

1.Kommissionen forvalter et flersproget klassifikationssystem for begreber, der er relevante for EU's arbejdsmarked og uddannelsesområde, der kaldes det europæiske klassifikationssystem for færdigheder, kompetencer, kvalifikationer og erhverv (ESCO).

2.ESCO-klassifikationssystemet understøtter direkte den måde, hvorpå Europass fungerer, ved at tilvejebringe et fælles referencesprog til udveksling af oplysninger og dokumenter vedrørende færdigheder og kvalifikationer og i forbindelse med jobsøgning, jobmatchning, søgning efter uddannelsesmuligheder samt lærings- og karrierevejledning.

Artikel 7

Gennemførelse og overvågning

1.Kommissionen skal i samarbejde med medlemsstaterne:

a)udvikle webbaserede værktøjer til gennemførelsen af Europass

b)sikre, at der gennemføres passende PR- og informationstiltag på EU-plan og nationalt plan med henblik på at nå ud til relevante brugere og interessenter

c)regelmæssigt ajourføre Europass

d)regelmæssigt ajourføre ESCO-klassifikationssystemet i tæt samarbejde med medlemsstaterne og relevante interessenter, som f.eks. arbejdsmarkedets parter, faglige sammenslutninger, uddannelsesinstitutioner, forskningsinstitutioner, statistiske kontorer og arbejdsformidlinger.

2.Kommissionen og medlemsstaterne træffer foranstaltninger med henblik på at sikre, at alle relevante interessenter, på nationalt plan og EU-plan, inddrages i gennemførelsen af denne afgørelse.

3.Kommissionen skal i samarbejde med medlemsstaterne navnlig:

a)fremme og overvåge effektiviteten af de webbaserede Europass-værktøjer og ajourføre og udvikle Europass-tjenester i overensstemmelse med brugernes behov

b)overvåge effektiviteten af støtten til udvikling af åbne standarder, metadataskemaer og semantiske aktiver med henblik på interoperabilitet

c)støtte gennemførelsen af artikel 14 i forordning (EU) 2016/589 for så vidt angår ESCO-klassifikationssystemet og støtte den løbende ajourføring af ESCO

d)støtte udviklingen af information om færdigheder, herunder opstilling af forventninger og prognoser

e)støtte udvekslingen af oplysninger om praksis for og beslutninger om anerkendelse

f)støtte udviklingen af vejledningspolitik og vejledningstjenester

g)overvåge aktiviteterne i de nationale koordinationspunkter for færdigheder, overensstemmelsen af de oplysninger, som de indgiver til analysen af tendenser med hensyn til udbud af og efterspørgsel efter færdigheder, og overensstemmelsen af de oplysninger om læringsmuligheder, der indgives på den relevante portal på EU-plan

h)etablere peer reviews og udveksling af bedste praksis mellem medlemsstaterne.

4.Kommissionen rapporterer om fremskridtet efter vedtagelsen af denne afgørelse for så vidt angår de relevante uddannelses- og beskæftigelsespolitiske rammer.

Artikel 8

Medlemsstatens rolle

1.Hver medlemsstat har ansvaret for at gennemføre denne afgørelse på nationalt plan. Til det formål skal medlemsstaterne:

a)i overensstemmelse med de nationale forhold udpege og forvalte et nationalt koordinationspunkt for færdigheder med henblik på at støtte koordineringen og samarbejdet mellem de nationale tjenester, der er omhandlet i denne afgørelse

b)gennem det nationale koordinationspunkt for færdigheder sikre rettidig og effektiv levering af data og oplysninger, der er tilgængelige på nationalt plan, med henblik på ajourføring af Europass-rammen

c)give Europass-brugere adgang til relevante oplysninger eller data, som er tilgængelige i medlemsstaten, herunder navnlig adgang til oplysninger om læringsmuligheder, kvalifikationer og kvalifikationssystemer, og til semantiske aktiver på nationalt plan

d)tilvejebringe et evidensgrundlag til støtte for evaluering, jf. denne afgørelses artikel 10, navnlig data om den faktiske brug af værktøjer og brugertilfredshed.

2.Hvert nationalt koordinationspunkt skal:

a)i samarbejde med de relevante nationale organer koordinere aktiviteterne i forbindelse med gennemførelsen af Europass-værktøjer og -tjenester på nationalt plan

b)fremme og tilvejebringe oplysninger om vejledning med henblik på læring og karriere og offentliggøre oplysninger om læringsmuligheder på nationalt plan og i det webbaserede EU-værktøj

c)overvåge indsamlingen og udbredelsen af evidensbaserede realtidsoplysninger om færdigheder på nationalt og regionalt plan

d)støtte etableringen af gennemsigtige henvisninger mellem kvalifikationsniveauer i nationale kvalifikationsrammer og EQF, oplyse nationale interessenter om EQF og formidle resultaterne af henvisningsprocessen og kvalifikationer til det webbaserede EU-værktøj

e)støtte samarbejdet på nationalt plan mellem offentlige og private interessenter om spørgsmål vedrørende færdigheder inden for økonomiske sektorer

f)inddrage alle relevante interessenter i de aktiviteter, de er ansvarlige for

g)gennemføre eller hjælpe til med andre aktiviteter som aftale af Kommissionen og medlemsstaterne på EU-plan.

3.De nationale koordinationspunkter for færdigheder modtager de EU-midler, som tildeles med henblik på gennemførelsen af denne afgørelse.

Artikel 9

Databehandling og databeskyttelse

Foranstaltningerne i denne afgørelse gennemføres i overensstemmelse med EU-lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger, navnlig direktiv 95/46/EF og forordning (EF) nr. 45/2001 33 .

Artikel 10

Evaluering

1.Senest fem år efter denne afgørelses ikrafttræden og derefter hvert femte år forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en evalueringsrapport vedrørende gennemførelsen af denne afgørelse.

2.Evalueringen foretages af et uafhængigt organ på grundlag af kvalitative og kvantitative indikatorer, som fastsættes af Kommissionen og medlemsstaterne.

Artikel 11

Deltagerlande

1.Følgende lande kan deltage i de aktiviteter, der er omhandlet i denne afgørelse: tiltrædende lande, tredjelande, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde i overensstemmelse med bestemmelserne i EØS-aftalen.

2.Kandidatlande til at tiltræde Unionen og potentielle kandidatlande kan også deltage i overensstemmelse med bestemmelserne i de pågældende Europaaftaler.

Artikel 12

Finansielle bestemmelser

Gennemførelsen af denne afgørelse samfinansieres via EU-programmer. De årlige bevillinger godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet inden for den finansielle ramme.

Artikel 13

Ophævelse

Beslutning nr. 2241/2004/EF ophæves.

Artikel 14

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den .

På Europa-Parlamentets vegne    På Rådets vegne

Formand    Formand


(1) En ny start for Europa: Min dagsorden for job, vækst, retfærdighed og demokratisk forandring. Politiske retningslinjer for den næste Europa-Kommission. https://ec.europa.eu/priorities/publications/president-junckers-political-guidelines_da
(2) Årlig vækstundersøgelse: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1473755846317&uri=CELEX:52015DC0690
(3) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=958
(4) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1389776578033&uri=CELEX:52012DC0669  
(5) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1039
(6) En ny dagsorden for færdigheder i Europa – En fælles indsats for at styrke den menneskelige kapital, beskæftigelsesegnethed og konkurrenceevnen, COM(2016) 381.
(7) EUT C 111 af 6.5.2008, s. 1.
(8) Forslag til Rådets henstilling om iværksættelse af en færdighedsgaranti, COM(2016) 382.
(9) EUT C 398 af 22.12.2012.
(10) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/589 af 13. april 2016 om et europæisk arbejdsformidlingsnet (Eures), arbejdstageres adgang til mobilitetstjenester og øget integrering af arbejdsmarkederne og om ændring af forordning (EU) nr. 492/2011 og (EU) nr. 1296/2013 (EUT L 107 af 22.4.2016, s. 1).
(11) Rådets henstilling af 22. april 2013 om oprettelsen af en ungdomsgaranti: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX%3A32013H0426%2801%29
(12) EUT C 67 af 22.12.2012.
(13) COM(2016) 377 final.
(14) En strategi for et digitalt indre marked i EU, COM(2015) 192 final.
(15) Offentlig høring vedrørende et europæisk område for færdigheder og kvalifikationer: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/consultations/skills_en.htm
(16) Særnummer Eurobarometer 417: European Area of Skills and Qualifications – Report, juni 2014: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_417_en.pdf
(17) Arbejdsmarkedets parter, politiknet (Europass-centre, nationale koordinationspunkter for EQF og Euroguidance-net) og civilsamfundet.
(18) I øjeblikket er alle landets centre underlagt et enkelt organ i 12 lande, i 17 lande er alle centrene underlagt to organer, og i syv lande forvaltes centrene af tre forskellige organer, EACEA, 2016.
(19) EUT L 281 af 23.11.1995, s. 31.
(20) EUT L 8 af 12.1.2001, s. 1.
(21) EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1-88.
(22) EUT C af , s. .
(23) EUT C af , s. .
(24) EUT L 390 af 31.12.2004, s. 6.
(25) Anden evaluering af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om en samlet fællesskabsramme for større gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer (Europass), COM(2013) 899 final.
(26) Tillægget til eksamensbeviser udstedes af videregående uddannelsesinstitutioner i henhold til standarder, som er vedtaget af Kommissionen, Europarådet og UNESCO.
(27) EUT C 111 af 6.5.2008, s. 1.
(28) https://ec.europa.eu/ploteus/.
(29) http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en.
(30) I Europa 2020-strategien annoncerede Kommissionen, at den ville arbejde med en sådan ramme. Meddelelse fra Kommissionen "EUROPA 2020 En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst", KOM(2010) 2020 endelig.
(31) EUT L 107 af 22.4.2016, s. 1.
(32) Nuværende tillæg er tillæg til erhvervsuddannelsesbeviser og tillæg til eksamensbeviser.
(33) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).
Top