EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0074

Rådets direktiv 2007/74/EF af 20. december 2007 om fritagelse for merværdiafgift og punktafgifter på varer, der indføres af rejsende fra tredjelande

EUT L 346 af 29.12.2007, p. 6–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/74/oj

29.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 346/6


RÅDETS DIREKTIV 2007/74/EF

af 20. december 2007

om fritagelse for merværdiafgift og punktafgifter på varer, der indføres af rejsende fra tredjelande

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 93,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets direktiv 69/169/EØF af 28. maj 1969 om harmonisering af lovgivning om fritagelse for omsætningsafgifter og punktafgifter ved indførsel i den internationale rejsetrafik (1) indførtes en fællesskabsordning for afgiftsfritagelser. Det er fortsat nødvendigt at bevare denne ordning for at undgå dobbeltbeskatning, også i tilfælde, hvor der i betragtning af de betingelser, som varerne indføres under, ikke er det sædvanlige behov for at beskytte økonomien, men ordningen bør stadig kun gælde for ikke-erhvervsmæssig indførsel af varer i den personlige bagage, som rejsende fra tredjelande medfører.

(2)

I betragtning af antallet af påkrævede ændringer og nødvendigheden af at tilpasse direktivet til udvidelsen og Fællesskabets nye ydre grænser samt behovet for at omstrukturere og forenkle visse bestemmelser af hensyn til klarheden, er det imidlertid berettiget at revidere, ophæve og erstatte direktiv 69/169/EØF fuldstændigt.

(3)

De kvantitative begrænsninger og beløbsmæssige tærskler, der gælder for fritagelserne, bør svare til medlemsstaternes nuværende behov.

(4)

I den beløbsmæssige tærskel bør der tages hensyn til, hvordan pengenes realværdi har ændret sig siden den seneste forhøjelse i 1994, og der bør tages højde for ophævelsen af de kvantitative begrænsninger for varer, der er underlagt punktafgifter i visse medlemsstater, og som nu vil blive omfattet af den generelle tærskel for moms.

(5)

I de medlemsstater, der har fælles landegrænser med tredjelande, hvor priserne er betydeligt lavere, kan der opstå problemer, fordi det er let og attraktivt at handle i udlandet. Det er derfor berettiget at fastsætte en lavere beløbsmæssig tærskel for andre former for rejser end flyrejser og sørejser.

(6)

Det er Kommissionens erfaring, at mængderne for tobaksvarer og alkoholholdige drikkevarer generelt har vist sig at være passende og derfor bør opretholdes.

(7)

De kvantitative begrænsninger for fritagelsen af punktafgiftspligtige varer bør afspejle den nuværende beskatningsordning for sådanne varer i medlemsstaterne. Der bør derfor fastsættes en begrænsning for øl, mens begrænsningerne for parfume, kaffe og te bør afskaffes.

(8)

Medlemsstaterne bør have mulighed for at fastsætte lavere beløbsmæssige tærskler for børn og at udelukke mindreårige fra fritagelserne for tobaksvarer og alkoholholdige drikkevarer for at sikre et højt sundhedsbeskyttelsesniveau.

(9)

Da det er nødvendigt at fremme et højt sundhedsbeskyttelsesniveau for borgerne i Fællesskabet, bør medlemsstaterne have mulighed for at anvende lavere kvantitative begrænsninger for fritagelsen for tobaksvarer.

(10)

Af hensyn til nogle menneskers særlige situation hvad angår bopælssted eller arbejdsforhold, bør medlemsstaterne også have mulighed for at anvende snævrere fritagelser for grænsearbejdere, personer med bopæl nær Fællesskabets grænser og personale på transportmidler, der anvendes i international trafik.

(11)

Der mindes om, at Østrig har fælles grænse med Samnauntal, en schweizisk enklave, hvor der gælder et særligt afgiftssystem, der betyder en væsentlig lavere beskatning end den, der gælder efter reglerne for resten af Schweiz, og altså også for Kanton Graubünden, som Samnauntal er en del af. I betragtning af denne særlige situation, som har foranlediget Østrig til i overensstemmelse med artikel 5, stk. 8, i direktiv 69/169/EØF at anvende lavere kvantitative begrænsninger for tobaksvarer med hensyn til denne enklave, bør denne medlemsstat have tilladelse til udelukkende for Samnauntal at anvende dette direktivs lavere grænse for tobaksvarer.

(12)

For de medlemsstater, der ikke har indført euroen, bør der fastsættes en mekanisme for omregning til euro af beløb udtrykt i national valuta, således at ligebehandling sikres i medlemsstaterne.

(13)

Det beløb, for hvilket medlemsstaterne kan vælge ikke at opkræve afgifter på indførsel af varer, bør forhøjes, så det afspejler pengenes nuværende værdi —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

KAPITEL I

ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Ved dette direktiv fastsættes regler om fritagelse for merværdiafgift (moms) og punktafgifter på varer, der indføres i den personlige bagage af rejsende fra et tredjeland eller fra et område, hvor Fællesskabets bestemmelser om moms eller punktafgifter eller begge dele, jf. artikel 3, ikke finder anvendelse.

Artikel 2

Når en rejse omfatter transit gennem et tredjelands område eller begynder i et område, der er omhandlet i artikel 1, finder dette direktiv anvendelse, såfremt den rejsende ikke kan bevise, at de varer, der medbringes i bagagen, er erhvervet på almindelige beskatningsbetingelser for hjemmemarkedet i en medlemsstat og ikke berettiger til nogen form for refusion af moms eller punktafgift.

Overflyvning uden landing betragtes ikke som transit.

Artikel 3

I dette direktiv forstås ved:

1)

»tredjeland«: ethvert land, som ikke er en medlemsstat i Den Europæiske Union.

Under hensyn til skatteaftalen mellem Frankrig og Fyrstendømmet Monaco af 18. maj 1963 og aftalen om venskab og naboforbindelser mellem Italien og Republikken San Marino af 31. marts 1939 betragtes Monaco ikke som et tredjeland, og San Marino betragtes ikke som et tredjeland for så vidt angår punktafgifter

2)

»område, hvor Fællesskabets bestemmelser om moms eller punktafgifter eller begge dele ikke finder anvendelse«: ethvert område, bortset fra et tredjelands område, hvor direktiv Rådets 2006/112/EF (2) eller 92/12/EØF eller begge ikke finder anvendelse.

Under hensyn til aftalen mellem Det Forenede Kongeriges og Isle of Man’s regeringer om told og skat og dertil knyttede spørgsmål af 15. oktober 1979 betragtes Isle of Man ikke som et område, hvor Fællesskabets bestemmelser om moms eller punktafgifter eller begge dele ikke finder anvendelse

3)

»flyrejsende« og »skibsrejsende«: passagerer, der rejser ad luftvejen eller søvejen, herfra dog undtaget ikke-erhvervsmæssig privatflyvning eller ikke-erhvervsmæssig privat skibsfart

4)

»ikke-erhvervsmæssig privatflyvning« og »ikke-erhvervsmæssig privat skibsfart«: ejerens eller en fysisk eller juridisk persons anvendelse af et luftfartøj eller søgående fartøj, som den pågældende har rådighed over enten ved leje eller på anden måde, til ikke-erhvervsmæssige formål, navnlig andre formål end personbefordring og godstransport eller levering af tjenesteydelser mod vederlag eller til offentlige formål

5)

»grænseområde«: en i luftlinje højst 15 km bred zone regnet fra en medlemsstats grænse, hvortil henregnes kommuner, hvis område delvis falder ind under grænseområdet; medlemsstaterne kan indrømme fritagelser herfor

6)

»grænsearbejder«: enhver person, der på sine arbejdsdage som følge af sin normale virksomhed må begive sig over på den anden side af grænsen.

KAPITEL II

FRITAGELSER

AFDELING 1

Fælles bestemmelser

Artikel 4

Medlemsstaterne fritager på grundlag af enten beløbsmæssige tærskler eller kvantitative begrænsninger varer, som rejsende indfører i deres personlige bagage, for moms og punktafgifter, såfremt indførslen er af ikke-erhvervsmæssig karakter.

Artikel 5

Med henblik på anvendelsen af fritagelserne forstås ved »personlig bagage« den samlede bagage, som den rejsende kan fremvise for toldmyndighederne ved ankomsten, samt den bagage, som den rejsende senere fremviser for samme myndigheder, såfremt det godtgøres, at denne bagage ved afrejsen blev indskrevet som rejsegods hos det selskab, der har varetaget befordringen af den rejsende. Andet brændstof end det, der omhandles i artikel 11, betragtes ikke som personlig bagage.

Artikel 6

Med henblik på anvendelsen af fritagelserne anses indførslen for at være af ikke-erhvervsmæssig karakter, såfremt den:

a)

finder sted lejlighedsvis

b)

udelukkende omfatter varer, der er bestemt til brug eller forbrug for den rejsende personligt eller dennes husstand eller beregnet til gaver.

Varerne må hverken efter deres art eller mængde give anledning til nogen formodning om, at indførslen sker af erhvervsmæssige grunde.

AFDELING 2

Beløbsmæssige tærskler

Artikel 7

1.   Medlemsstaterne fritager indførslen af varer, dog ikke varer omhandlet i afdeling 3, til en samlet værdi af højst 300 EUR pr. person for moms og punktafgifter.

For fly- og skibsrejsende fastsættes den i første afsnit omhandlede beløbsmæssige tærskel til 430 EUR.

2.   Medlemsstaterne kan nedsætte den beløbsmæssige tærskel for rejsende under femten år, uanset hvilket transportmiddel de benytter. Den beløbsmæssige tærskel kan dog ikke være lavere end 150 EUR.

3.   Ved anvendelsen af de beløbsmæssige tærskler kan værdien af en enkelt vare ikke deles op.

4.   Værdien af en rejsendes personlige bagage, der indføres midlertidigt eller genindføres efter midlertidig udførsel, og værdien af den mængde lægemidler, der kræves til opfyldelse af en rejsendes personlige behov, tages ikke i betragtning ved anvendelsen af fritagelserne i stk. 1 og 2.

AFDELING 3

Kvantitative begrænsninger

Artikel 8

1.   Medlemsstaterne fritager indførslen af nedennævnte typer tobaksvarer for moms og punktafgifter, dog med følgende højeste eller laveste kvantitative begrænsninger:

a)

200 cigaretter eller 40 cigaretter

b)

100 cigarillos eller 20 cigarillos

c)

50 cigarer eller 10 cigarer

d)

250 g røgtobak eller 50 g røgtobak.

De i litra a)-d) anførte mængder udgør med henblik på stk. 4 100 % af den samlede tilladte mængde for tobaksvarer.

Cigarillos er cigarer med en stykvægt af højst 3 g.

2.   Medlemsstaterne kan vælge at sondre mellem flyrejsende og andre rejsende ved kun at anvende de i stk. 1 anførte laveste kvantitative begrænsninger for andre rejsende end flyrejsende.

3.   Som en undtagelse fra stk. 1 og 2 kan Østrig, så længe afgiftssystemet i den schweiziske enklave Samnauntal adskiller sig fra det, der gælder i resten af Kanton Graubünden, begrænse anvendelsen af den laveste kvantitative begrænsning til tobaksvarer, der indføres til denne medlemsstats område af rejsende, der rejser ind i dets område direkte fra den schweiziske enklave Samnauntal.

4.   Fritagelsen kan af alle rejsende anvendes for enhver kombination af tobaksvarer, forudsat at de procentdele, der udnyttes til de enkelte afgiftsfri mængder, tilsammen ikke overstiger 100 %.

Artikel 9

1.   Medlemsstaterne fritager alkohol og andre alkoholholdige drikkevarer bortset fra ikke-mousserende vin og øl for moms og punktafgifter, dog med følgende kvantitative begrænsninger:

a)

i alt 1 liter alkohol og alkoholholdige drikkevarer med et alkoholindhold på over 22 % vol, eller ikke-denatureret ethylalkohol med et alkoholindhold på 80 % vol. og derover

b)

i alt 2 liter alkohol og alkoholholdige drikkevarer med et alkoholindhold på højst 22 % vol.

De mængder, der er nævnt i litra a) og b), udgør med henblik på stk. 2, 100 % af den samlede tilladte mængde for alkohol og alkoholholdige drikkevarer.

2.   Fritagelsen kan af alle rejsende anvendes for enhver kombination af de i stk. 1 nævnte typer alkohol og alkoholholdige drikkevarer, forudsat at de procentdele, der udnyttes til de enkelte afgiftsfri mængder, tilsammen ikke overstiger 100 %.

3.   Medlemsstaterne fritager i alt 4 liter ikke-mousserende vin og 16 liter øl for moms og punktafgifter.

Artikel 10

Fritagelserne i medfør af artikel 8 og 9 gælder ikke for rejsende under 17 år.

Artikel 11

For ethvert motorkøretøj fritager medlemsstaterne det brændstof, der findes i den normale tank, og en brændstofmængde på højst 10 liter i en transportabel beholder for moms og punktafgifter.

Artikel 12

Der tages ikke hensyn til værdien af de i artikel 8, 9 eller 11 nævnte varer ved anvendelsen af den i artikel 7, stk. 1, fastsatte fritagelse.

KAPITEL III

SÆRLIGE TILFÆLDE

Artikel 13

1.   Medlemsstaterne kan nedsætte de beløbsmæssige tærskler eller de kvantitative begrænsninger eller begge dele for følgende kategorier af rejsende:

a)

personer, der har bopæl i et grænseområde

b)

grænsearbejdere

c)

personale på transportmidler, der er indsat i rejsetrafikken fra et tredjeland eller fra et område, hvor Fællesskabets bestemmelser om moms eller punktafgifter eller begge dele ikke finder anvendelse.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse, såfremt rejsende i en af de deri nævnte kategorier godtgør, at de udrejser fra medlemsstatens grænseområde, eller at de ikke vender tilbage fra et tilstødende tredjelands grænseområde.

Stk. 1 finder imidlertid anvendelse, når grænsearbejdere eller personale på transportmidler, der er indsat i international trafik, indfører varer i forbindelse med rejser, der foretages inden for rammerne af deres arbejde.

KAPITEL IV

ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 14

Medlemsstaterne kan undlade at opkræve moms eller punktafgifter ved rejsendes indførsel af varer, når det skyldige afgiftsbeløb er lig med eller mindre end 10 EUR.

Artikel 15

1.   Den modværdi i national valuta af euroen, der anvendes ved gennemførelsen af dette direktiv, fastsættes en gang om året. De kurser, der skal anvendes, er dem, der gælder den første arbejdsdag i oktober. De offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og anvendes pr. 1. januar det følgende år.

2.   Medlemsstaterne kan afrunde de beløb i national valuta, som fremkommer ved omregningen af de i artikel 7 anførte beløb i euro, såfremt denne afrunding ikke overstiger 5 EUR.

3.   Medlemsstaterne kan opretholde de beløbsmæssige tærskler, som gælder ved den i stk. 1 omhandlede årlige tilpasning, såfremt omregningen af de tilsvarende beløb udtrykt i euro inden den i stk. 2 nævnte afrunding medfører en ændring på under 5 % af fritagelsen udtrykt i national valuta eller en nedsættelse af denne fritagelse.

Artikel 16

Hvert fjerde år og første gang i 2012 forelægger Kommissionen en rapport om gennemførelsen af dette direktiv for Rådet eventuelt ledsaget af et ændringsforslag.

Artikel 17

I direktiv 69/169/EØF, artikel 5, stk. 9, erstattes datoen »31. december 2007« af datoen »30. november 2008«.

Artikel 18

Direktiv 69/169/EØF ophæves og erstattes af nærværende direktiv med virkning fra den 1. december 2008.

Henvisninger til det ophævede direktiv betragtes som henvisninger til nærværende direktiv og skal læses i overensstemmelse med sammenligningstabellen i bilaget.

Artikel 19

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktivs artikel 1-15 med virkning fra den 1. december 2008. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 20

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Det anvendes fra den 1. december 2008.

Artikel 17 anvendes dog fra den 1. januar 2008.

Artikel 21

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2007.

På Rådets vegne

F. NUNES CORREIA

Formand


(1)  EFT L 133 af 4.6.1969, s. 6. Senest ændret ved direktiv 2005/93/EF (EUT L 346 af 29.12.2005, s. 16).

(2)  EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1. Ændret ved direktiv 2006/138/EF (EUT L 384 af 29.12.2006, s. 92).


BILAG

SAMMENLIGNINGSTABEL

Direktiv 69/169/EØF

Nærværende direktiv

Artikel 1, stk. 1

Artikel 7, stk. 1

Artikel 1, stk. 2

Artikel 7, stk. 2

Artikel 1, stk. 3

Artikel 7, stk. 3

Artikel 2

Artikel 3, nr. 1

Artikel 7, stk. 4

Artikel 3, nr. 2

Artikel 6

Artikel 3, nr. 3, første afsnit

Artikel 5

Artikel 3, nr. 3, andet afsnit

Artikel 5 og 11

Artikel 4, stk. 1, indledningen

Artikel 8, stk. 1, indledningen, artikel 9, stk. 1, indledningen

Artikel 4, stk. 1, anden kolonne

Artikel 4, stk. 1, litra a), første kolonne

Artikel 8, stk. 1

Artikel 4, stk. 1, litra b), første kolonne

Artikel 9, stk. 1

Artikel 4, stk. 1, litra c), d) og e), første kolonne

Artikel 4, stk. 2, første afsnit

Artikel 10

Artikel 4, stk. 2, andet afsnit

Artikel 4, stk. 3

Artikel 12

Artikel 4, stk. 4

Artikel 2

Artikel 4, stk. 5

Artikel 5, stk. 1

Artikel 5, stk. 2

Artikel 13, stk. 1

Artikel 5, stk. 3

Artikel 5, stk. 4

Artikel 13, stk. 2

Artikel 5, stk. 5

Artikel 5, stk. 6, indledningen, første led

Artikel 3, stk. 5

Artikel 5, stk. 6, indledningen, andet led

Artikel 3, stk. 6

Artikel 5, stk. 7

Artikel 5, stk. 8

Artikel 5, stk. 9

Artikel 7, stk. 1

Artikel 7, stk. 2

Artikel 15, stk. 1

Artikel 7, stk. 3

Artikel 15, stk. 2

Artikel 7, stk. 4

Artikel 15, stk. 3

Artikel 7, stk. 5

Artikel 7a, stk. 1

Artikel 7a, stk. 2

Artikel 14

Artikel 7b

Artikel 7c

Artikel 7d

Artikel 8, stk. 1

Artikel 19, stk. 1, første afsnit

Artikel 8, stk. 2, første afsnit

Artikel 19, stk. 1, første afsnit

Artikel 8, stk. 2, andet afsnit

Artikel 9

Artikel 21


Top