EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1186

Rådets forordning (EF) nr. 1186/2009 af 16. november 2009 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter (Kodificeret udgave)

EUT L 324 af 10.12.2009, p. 23–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1186/oj

10.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 324/23


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1186/2009

af 16. november 2009

om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter

(kodificeret udgave)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 26, 37 og 308,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EØF) nr. 918/83 af 28. marts 1983 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter (2) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (3). Forordningen bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

Medmindre der foreligger særlige undtagelser i overensstemmelse med traktaten, skal alle varer, der indføres til Fællesskabet, pålægges told efter den fælles toldtarif. Efter samme retningslinjer pålægges landbrugsimportafgifter samt alle andre afgifter ved indførsel, der er fastsat under den fælles landbrugspolitik eller under de særordninger, der gælder for visse varer, der fremkommer ved forarbejdning af landbrugsprodukter.

(3)

En sådan beskatning er unødvendig under visse klart afgrænsede forhold, hvor der på grund af de særlige omstændigheder, hvorunder varerne indføres, ikke er behov for at anvende de sædvanlige foranstaltninger til beskyttelse af økonomien.

(4)

Det bør, således som det har været sædvanligt i de fleste lovgivninger på toldområdet, fastsættes, at indførsel i sådanne tilfælde kan foretages under en fritagelsesordning, således at varerne ikke pålægges den importafgift, som de normalt skulle pålægges.

(5)

Sådanne fritagelsesordninger kommer desuden i stand gennem multilaterale internationale overenskomster, som medlemsstaterne eller visse medlemsstater er kontraherende parter i. Hvis Fællesskabet skal anvende disse overenskomster, må der i forbindelse hermed indføres fællesskabsbestemmelser om toldfritagelser for, som toldunionen forudsætter, at undgå uoverensstemmelse med hensyn til formålet med, omfanget af og betingelserne for anvendelse af de fritagelser, der er fastsat ved disse overenskomster, og for at alle berørte kan få de samme fordele i hele Fællesskabet.

(6)

Visse fritagelser, der gælder i medlemsstaterne, er kommet i stand gennem overenskomster med tredjelande eller med internationale organisationer. Disse overenskomster vedrører på grund af deres indhold udelukkende den underskrivende medlemsstat. Det forekommer ikke hensigtsmæssigt på fællesskabsplan at fastsætte betingelserne for indrømmelse af sådanne fritagelser, men tilstrækkeligt at tillade de pågældende medlemsstater eventuelt at indrømme disse ved en passende procedure, der er fastsat med henblik herpå.

(7)

Gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik bevirker, at nogle varer under visse omstændigheder pålægges eksportafgifter. De tilfælde, hvor der kan indrømmes fritagelse for sådanne eksportafgifter, bør således også fastsættes på fællesskabsplan.

(8)

De bestemmelser i fællesskabsretsakter, der hjemler fritagelsesforanstaltninger, som ikke berøres af denne forordning, bør angives for at opnå større juridisk klarhed.

(9)

Bestemmelserne i denne forordning er ikke til hinder for, at medlemsstaterne gør brug af sådanne forbud eller restriktioner vedrørende indførsel eller udførsel, som er begrundet i hensynet til den offentlige sædelighed, den offentlige orden, den offentlige sikkerhed, beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed, beskyttelse af planter, beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi, eller beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret.

(10)

Da der er tale om fritagelser, der indrømmes i euro, bør der fastlægges regler for omregning af disse beløb til de nationale valutaer —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

AFSNIT I

ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Ved denne forordning fastlægges de tilfælde, hvor der på grund af særlige omstændigheder indrømmes fritagelse for importafgifter, eksportafgifter og foranstaltninger vedtaget på grundlag af traktatens artikel 133, når varer enten bringes i fri omsætning eller udføres fra Fællesskabets toldområde.

Artikel 2

1.   I denne forordning forstås ved:

a)

»importafgifter«: told og afgifter med tilsvarende virkning samt landbrugsafgifter og andre afgifter ved indførsel, som er fastsat under den fælles landbrugspolitik eller under de særordninger, der gælder for visse varer, som fremkommer ved forarbejdning af landbrugsprodukter

b)

»eksportafgifter«: landbrugsafgifter og andre afgifter ved udførsel, som er fastsat under den fælles landbrugspolitik eller under de særordninger, der gælder for visse varer, som fremkommer ved forarbejdning af landbrugsprodukter

c)

»personlige ejendele«: genstande, der er beregnet til de pågældendes personlige brug eller til brug i deres husholdning.

»Personlige ejendele« omfatter specielt

i)

løsøre og bohave

ii)

cykler og motorcykler, motorkøretøjer til privat brug samt påhængsvogne hertil, campingvogne, lystfartøjer og privatfly.

»Personlige ejendele« omfatter endvidere husholdningsvarer svarende til en families normale forbrug, selskabsdyr og ridedyr, samt transportabelt værktøj, udstyr eller instrumenter, der er nødvendige for udøvelsen af den pågældendes erhverv. Disse genstande må ikke ved deres beskaffenhed eller mængde give anledning til formodning om, at indførslen sker i erhvervsmæssigt øjemed

d)

»løsøre og bohave«: personligt udstyr, hvidevarer, møbler og udstyr beregnet til de pågældendes personlige brug eller til brug i deres husholdning

e)

»alkoholholdige produkter«: produkter (øl, vin, aperitiffer på basis af vin eller alkohol, akvavit, likør og alkoholholdige drikkevarer osv.) henhørende under pos. 2203-2208 i den kombinerede nomenklatur.

2.   Medmindre andet er fastsat i denne forordning, omfatter »tredjelande« ved anvendelsen af afsnit II ligeledes de dele af medlemsstaternes territorier, der ikke er omfattet af Fællesskabets toldområde i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (4).

AFSNIT II

FRITAGELSE FOR IMPORTAFGIFTER

KAPITEL I

Personlige ejendele tilhørende fysiske personer, der flytter deres sædvanlige opholdssted fra et tredjeland til Fællesskabet

Artikel 3

Med forbehold af artikel 4-11, indrømmes der fritagelse for importafgifter for personlige ejendele, der indføres af fysiske personer, der flytter deres sædvanlige opholdssted til Fællesskabets toldområde.

Artikel 4

Fritagelsen er begrænset til personlige ejendele, som

a)

medmindre der kan godtgøres særlige omstændigheder, har været i den pågældendes besiddelse og, såfremt det drejer sig om genstande, som ikke kan fortæres, har været benyttet af denne på det tidligere sædvanlige opholdssted i mindst seks måneder, inden den pågældende ophørte med at have sit sædvanlige opholdssted i dette tredjeland

b)

agtes benyttet til samme formål på det nye sædvanlige opholdssted.

Medlemsstaterne kan desuden lade fritagelsen være betinget af, at de har været pålagt den normale told- og/eller afgiftsbelastning enten i oprindelseslandet eller i det seneste opholdsland.

Artikel 5

1.   Der kan kun indrømmes fritagelse til personer, der har haft sædvanligt opholdssted uden for Fællesskabets toldområde i en sammenhængende periode på mindst 12 måneder.

2.   De kompetente myndigheder kan dog gøre undtagelser fra reglen i stk. 1, når den pågældende kan dokumentere, at det virkelig var hans hensigt at opholde sig uden for Fællesskabets toldområde i mindst 12 måneder.

Artikel 6

Fritagelsen omfatter ikke

a)

alkoholholdige produkter

b)

tobak og tobaksvarer

c)

erhvervskøretøjer

d)

materiel til erhvervsmæssig brug, bortset fra transportabelt værktøj, udstyr eller instrumenter.

Artikel 7

1.   Medmindre der foreligger særlige omstændigheder, indrømmes der kun fritagelse for personlige ejendele, der er angivet til fri omsætning inden 12 måneder fra den dato, hvor den pågældende faktisk etablerer sit sædvanlige opholdssted inden for Fællesskabets toldområde.

2.   Personlige ejendele kan overgå til fri omsætning ad flere gange inden for den frist, der er angivet i stk. 1.

Artikel 8

1.   I de første 12 måneder efter registrering af angivelsen til fri omsætning kan personlige ejendele, der er indført under fritagelse for importafgift, hverken udlånes, pantsættes, udlejes eller overdrages mod eller uden vederlag, uden at de kompetente myndigheder først er blevet underrettet herom.

2.   Udlån, pantsætning, udlejning eller overdragelse, der foretages inden udløbet af den i stk. 1 anførte tidsfrist, medfører erlæggelse af importafgift på de pågældende varer efter de satser, der var gældende på tidspunktet for udlånet, pantsætningen, udlejningen eller overdragelsen, og på grundlag af varens art og toldværdi som konstateret eller godkendt af de kompetente myndigheder på dette tidspunkt.

Artikel 9

1.   Uanset artikel 7, stk. 1, kan der indrømmes fritagelse for personlige ejendele, der er angivet til fri omsætning, inden den pågældende etablerer sit sædvanlige opholdssted i Fællesskabets toldområde, under forudsætning af at vedkommende forpligter sig til inden seks måneder faktisk at etablere sit sædvanlige opholdssted der. I forbindelse med denne forpligtelse skal der stilles en sikkerhed, hvis art og størrelse fastlægges af de kompetente myndigheder.

2.   Ved anvendelse af stk. 1 beregnes den i artikel 4, litra a), fastsatte frist fra den dag, hvor de personlige ejendele bringes ind på Fællesskabets toldområde.

Artikel 10

1.   Forlader den pågældende på grund af erhvervsmæssige forpligtelser det tredjeland, hvor han havde sædvanligt opholdssted, uden samtidig at etablere sit sædvanlige opholdssted inden for Fællesskabets toldområde, men med det forsæt senere at gøre dette, kan de kompetente myndigheder indrømme fritagelse for importafgifter ved indførsel af personlige ejendele, som den pågældende i dette øjemed flytter til nævnte område.

2.   Fritagelse for importafgifter for de i stk. 1 anførte personlige ejendele indrømmes på de betingelser, der er fastsat i artikel 3-8, idet

a)

de frister, der er fastsat i artikel 4, litra a), og i artikel 7, stk. 1, beregnes fra den dato, hvor de personlige ejendele bringes ind på Fællesskabets toldområde

b)

den frist, der omhandles i artikel 8, stk. 1, beregnes fra den dato, hvor den pågældende faktisk etablerer sit sædvanlige opholdssted på Fællesskabets toldområde.

3.   For at opnå ovennævnte fritagelse skal den pågældende desuden forpligte sig til faktisk at etablere sit sædvanlige opholdssted på Fællesskabets toldområde inden for en frist, der fastlægges af de kompetente myndigheder alt efter den foreliggende situation. I forbindelse med denne forpligtelse kan de kompetente myndigheder kræve, at der stilles en sikkerhed, hvis art og størrelse de fastlægger.

Artikel 11

De kompetente myndigheder kan gøre undtagelser fra artikel 4, litra a) og b), artikel 6, litra c) og d), og artikel 8, når en person flytter sit sædvanlige opholdssted fra et tredjeland til Fællesskabets toldområde som følge af ekstraordinære politiske omstændigheder.

KAPITEL II

Varer, som indføres i forbindelse med indgåelse af ægteskab

Artikel 12

1.   Med forbehold af artikel 13-16, indrømmes der fritagelse for importafgifter for personligt udstyr og løsøre og bohave, også nyt, som tilhører en person, der flytter sit sædvanlige opholdssted fra et tredjeland til Fællesskabets toldområde som følge af indgåelse af ægteskab.

2.   Under samme forbehold indrømmes der ligeledes fritagelse for importafgifter for gaver, der sædvanligvis gives ved et bryllup, og som modtages af en person, der opfylder betingelserne i stk. 1, fra personer, der har deres sædvanlige opholdssted i et tredjeland. For at kunne opnå fritagelse må den enkelte gaves værdi dog ikke overstige 1 000 EUR.

Artikel 13

Fritagelse efter artikel 12 indrømmes kun personer, der

a)

har haft sædvanligt opholdssted uden for Fællesskabets toldområde i en sammenhængende periode på mindst 12 måneder. Denne bestemmelse kan dog fraviges, såfremt den pågældende virkelig havde til hensigt at opholde sig uden for Fællesskabets toldområde i mindst 12 måneder

b)

dokumenterer, at de har indgået ægteskab.

Artikel 14

Fritagelsen omfatter ikke alkoholholdige produkter, tobak og tobaksvarer.

Artikel 15

1.   Medmindre der foreligger særlige omstændigheder, indrømmes der kun fritagelse for varer, der er angivet til fri omsætning:

a)

tidligst to måneder inden den fastsatte bryllupsdag; i dette tilfælde er fritagelsen betinget af, at der stilles en passende sikkerhed, hvis art og størrelse fastlægges af de kompetente myndigheder, og

b)

senest fire måneder efter bryllupsdagen.

2.   De i artikel 12 omhandlede varer kan overgå til fri omsætning ad flere gange inden for den frist, der er angivet i stk. 1 i nærværende artikel.

Artikel 16

1.   I de første 12 måneder efter registrering af angivelsen til fri omsætning kan varer, der er fritaget for importafgift efter artikel 12, hverken udlånes, pantsættes, udlejes eller overdrages mod eller uden vederlag, uden at de kompetente myndigheder forinden underrettes herom.

2.   Udlån, pantsætning, udlejning eller overdragelse, der foretages inden udløbet af den i stk. 1 anførte tidsfrist, medfører erlæggelse af importafgift på de pågældende varer efter de satser, der var gældende på datoen for udlånet, pantsætningen, udlejningen eller overdragelsen, og på grundlag af varens art og toldværdi som konstateret eller godkendt af de kompetente myndigheder på samme dato.

KAPITEL III

Personlige ejendele erhvervet ved arv

Artikel 17

1.   Med forbehold af artikel 18, 19 og 20 indrømmes der fritagelse for importafgifter for personlige ejendele, som en fysisk person, der har sædvanligt opholdssted på Fællesskabets toldområde, erhverver ved legal arv eller testamentsarv.

2.   I stk. 1 forstås ved »personlige ejendele« alle de i artikel 2, stk. 1, litra c), omhandlede ejendele, der udgør arven efter arveladeren.

Artikel 18

Fritagelsen omfatter ikke:

a)

alkoholholdige varer

b)

tobak og tobaksvarer

c)

erhvervskøretøjer

d)

materiel til erhvervsmæssig brug, bortset fra transportabelt værktøj, udstyr eller instrumenter, der var nødvendige for afdødes erhverv

e)

lagerbeholdninger af råstoffer og færdigvarer eller halvfabrikata

f)

husdyrbesætninger og beholdninger af landbrugsprodukter, som overstiger en families normale behov.

Artikel 19

1.   Der indrømmes kun afgiftsfritagelse for så vidt angår personlige ejendele, der er angivet til fri omsætning senest to år efter overtagelsen af disse (endelig opgørelse af arven).

De kompetente myndigheder kan dog under særlige omstændigheder indrømme forlængelse af denne frist.

2.   Personlige ejendele kan indføres ad flere gange inden for den frist, der er anført i stk. 1.

Artikel 20

Artikel 17, 18 og 19 finder tilsvarende anvendelse på personlige ejendele, som en juridisk person, der driver virksomhed uden vinding for øje, og som er etableret på Fællesskabets toldområde, erhverver ved testamentsarv.

KAPITEL IV

Elevers og studerendes personlige udstyr, undervisningsmateriale, løsøre og bohave

Artikel 21

1.   Der indrømmes fritagelse for importafgifter for personligt udstyr, undervisningsmateriale, brugt løsøre og bohave, der indgår i en normal møblering af et værelse til en studerende, såfremt dette er beregnet til personligt brug under studietiden og tilhører elever eller studerende, som bosætter sig på Fællesskabets toldområde for at studere.

2.   I stk. 1 forstås ved:

a)

»elev« eller »studerende«: enhver, der er indskrevet ved en læreanstalt for der at følge undervisningen på fuldtidsbasis

b)

»personligt udstyr«: hvidevarer, linned og beklædningsgenstande, også nyt

c)

»undervisningsmateriale«: genstande og redskaber (herunder regnemaskiner og skrivemaskiner), der normalt anvendes af en elev eller studerende ved studierne.

Artikel 22

Fritagelse kan indrømmes mindst én gang hvert skoleår.

KAPITEL V

Forsendelser af ringe værdi

Artikel 23

1.   Med forbehold af artikel 24 indrømmes der fritagelse for importafgifter for forsendelser bestående af varer af ringe værdi, der forsendes direkte fra et tredjeland til en modtager i Fællesskabet.

2.   I stk. 1 forstås ved »varer af ringe værdi« varer, hvis samlede egenværdi ikke overstiger 150 EUR pr. forsendelse.

Artikel 24

Fritagelsen omfatter ikke:

a)

alkoholholdige varer

b)

parfume og toiletvand

c)

tobak og tobaksvarer.

KAPITEL VI

Forsendelser fra en privatperson til en anden

Artikel 25

1.   Med forbehold af artikel 26 og 27 indrømmes der fritagelse for importafgifter for varer i forsendelser fra en privatperson i et tredjeland til en anden privatperson i Fællesskabets toldområde, når der er tale om indførsel uden erhvervsmæssig karakter.

Fritagelsen i dette stykke anvendes ikke på forsendelser fra Helgoland.

2.   I stk. 1 forstås ved »indførsel uden erhvervsmæssig karakter« forsendelser, som:

a)

finder sted lejlighedsvis

b)

udelukkende indeholder varer, der er bestemt til modtagerens personlige brug eller til brug for dennes familie, og hvis beskaffenhed eller mængde ikke kan give anledning til tvivl om, at indførslen sker i ikke-erhvervsmæssigt øjemed, og som

c)

sendes til modtageren uden nogen form for vederlag.

Artikel 26

1.   Den i artikel 25, stk. 1, omhandlede fritagelse gælder for en værdi af 45 EUR pr. forsendelse, heri medregnet værdien af de i artikel 27 omhandlede varer.

2.   Overstiger den samlede værdi af flere varer pr. forsendelse det i stk. 1 nævnte beløb, indrømmes der fritagelse op til dette beløb for de varer, som, hvis de blev indført særskilt, kunne komme ind under den nævnte fritagelse, dog således at opdeling af en enkelt vares værdi ikke kan finde sted.

Artikel 27

For så vidt angår følgende varer, begrænses den i artikel 25, stk. 1, omhandlede fritagelse til følgende mængder pr. forsendelse:

a)

tobaksvarer:

50 cigaretter

25 cigarillos (cigarer med en stykvægt på højst 3 g)

10 cigarer

50 g røgtobak, eller

en dertil svarende kombination af disse varer

b)

alkohol og alkoholholdige drikkevarer:

destillerede drikkevarer og spiritus med et alkoholindhold på over 22 % vol.; ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på 80 % vol. og derover: 1 liter eller

destillerede drikkevarer og spiritus, aperitif på basis af vin eller alkohol, tafia, saké og andre lignende drikke, med et alkoholindhold på 22 % vol. og derunder; mousserende vin, hedvin: 1 liter eller en dertil svarende kombination af disse varer, og

ikke-mousserende vin: 2 liter

c)

parfume: 50 g, eller

toiletvand: 0,25 liter.

KAPITEL VII

Investeringsgoder og andet udstyr, som indføres ved overflytning af aktiviteter fra et tredjeland til Fællesskabet

Artikel 28

1.   Med forbehold af medlemsstaternes industri- og handelspolitiske bestemmelser og af artikel 29-33, indrømmes der fritagelse for importafgifter for investeringsgoder og andet udstyr tilhørende virksomheder, som endeligt indstiller deres aktivitet i et tredjeland for at udøve en lignende aktivitet inden for Fællesskabets toldområde.

Hvis den flyttede virksomhed er en landbrugsbedrift indrømmes der ligeledes fritagelse for besætningen.

2.   I stk. 1 forstås ved »virksomhed« en selvstændig økonomisk produktionsenhed eller servicevirksomhed.

Artikel 29

Den i artikel 28 omhandlede fritagelse er begrænset til investeringsgoder og andet udstyr, som

a)

undtagen i særtilfælde, der begrundes af omstændighederne, reelt har været benyttet i virksomheden i mindst 12 måneder inden den dato, hvor virksomheden ophørte sin aktivitet i det pågældende tredjeland

b)

agtes benyttet til samme formål efter overflytningen

c)

stemmer overens med den pågældende virksomheds art og størrelse.

Artikel 30

Fritagelsen omfatter ikke virksomheder, hvis overflytning til Fællesskabets toldområde skyldes eller foretages med henblik på fusion med eller optagelse i en virksomhed, der er etableret på Fællesskabets toldområde, uden at der indledes en ny aktivitet.

Artikel 31

Fritagelsen omfatter ikke

a)

transportmidler, der ikke har karakter af produktions- eller servicemidler

b)

levnedsmidler eller foder af enhver art

c)

brændstoffer og lagerbeholdninger af råstoffer, færdigvarer eller halvfabrikata

d)

husdyr, der besiddes af kreaturhandlere.

Artikel 32

Undtagen i særtilfælde, der begrundes af omstændighederne, indrømmes den i artikel 28 omhandlede fritagelse kun for så vidt angår investeringsgoder og andet udstyr, der er angivet til fri omsætning inden 12 måneder fra den dato, hvor virksomheden indstillede sin aktivitet i afsendelsestredjelandet.

Artikel 33

1.   I de første 12 måneder efter datoen for registrering af angivelsen til fri omsætning må investeringsgoder og andet udstyr, der er fritaget for importafgift, hverken udlånes, pantsættes, udlejes eller overdrages mod eller uden vederlag, uden at de kompetente myndigheder forinden underrettes herom.

Denne frist kan forlænges til højst 36 måneder for så vidt angår udlejning eller overdragelse, hvis der er risiko for misbrug.

2.   Udlån, pantsætning, udlejning eller overdragelse, der foretages inden udløbet af den i stk. 1 anførte tidsfrist, medfører erlæggelse af importafgiften på det pågældende udstyr efter de satser, der var gældende på datoen for udlånet, pantsætningen, udlejningen eller overdragelsen, og på grundlag af varens beskaffenhed og toldværdi som konstateret eller godkendt af de kompetente myndigheder på samme tidspunkt.

Artikel 34

Artikel 28-33 finder tilsvarende anvendelse på investeringsgoder og andet udstyr, som tilhører personer, der udøver et liberalt erhverv, samt for juridiske personer, der udøver en aktivitet uden vinding for øje, og som overflytter deres aktivitet fra et tredjeland til Fællesskabets toldområde.

KAPITEL VIII

Produkter, der fremstilles af landbrugere i Fællesskabet på ejendomme i et tredjeland

Artikel 35

1.   Med forbehold af artikel 36 og 37 indrømmes der fritagelse for importafgifter for agerbrugs-, husdyrbrugs-, biavls-, havebrugs- og skovbrugsprodukter hidrørende fra ejendomme i et tredjeland i umiddelbar nærhed af Fællesskabets toldområde, når disse ejendomme drives af landbrugere, hvis hovedvirksomhed er beliggende i nævnte toldområde i umiddelbar nærhed af det pågældende tredjeland.

2.   For at husdyrbrugsprodukter kan omfattes af stk. 1, skal de stamme fra dyr med oprindelse i Fællesskabet eller dyr, som er overgået til fri omsætning i Fællesskabet.

Artikel 36

Fritagelsen er begrænset til produkter, som ikke er behandlet på anden måde, end hvad der er normalt efter høst eller fremstilling.

Artikel 37

Der indrømmes kun fritagelse for så vidt angår produkter, der indføres til Fællesskabets toldområde af landbrugeren eller for dennes regning.

Artikel 38

Artikel 35, 36 og 37 finder tilsvarende anvendelse på produkter, der stammer fra fællesskabsfiskeres fiskeri eller fiskeopdræt i søer og vandløb, der er beliggende i grænseskellet mellem en medlemsstat og et tredjeland, og produkter, der stammer fra fællesskabsjægeres jagt på disse søer og vandløb.

KAPITEL IX

Frø, sædekorn, gødning og produkter til behandling af jordbund og planter, som af landbrugere i tredjelande indføres til brug på ejendomme, der er beliggende i umiddelbar nærhed af disse lande

Artikel 39

Med forbehold af artikel 40, indrømmes der fritagelse for importafgifter for frø, sædekorn, gødning og produkter til behandling af jordbund og planter, og som er bestemt til brug på ejendomme, der er beliggende på Fællesskabets toldområde i umiddelbar nærhed af et tredjeland, og som drives af landbrugere, der har deres hovedvirksomhed i nævnte tredjeland i umiddelbar nærhed af Fællesskabets toldområde.

Artikel 40

1.   Fritagelsen er begrænset til de mængder frø, sædekorn, gødning og andre produkter, der svarer til den pågældende ejendoms behov.

2.   Der indrømmes kun fritagelse for så vidt angår frø, sædekorn, gødning og andre produkter, der af den pågældende landbruger selv eller for dennes regning indføres direkte til Fællesskabets toldområde.

3.   Medlemsstaterne kan endvidere stille som betingelse for fritagelsen, at vedkommende tredjeland indrømmer landbrugere i Fællesskabet en lignende fritagelse.

KAPITEL X

Varer, som indføres i rejsendes personlige bagage

Artikel 41

Der indrømmes fritagelse for importafgifter for varer, der fra et tredjeland indføres i rejsendes personlige bagage, hvis disse varer er fritaget for merværdiafgift (moms) i henhold til bestemmelser i national lovgivning, der er vedtaget i overensstemmelse med Rådets direktiv 2007/74/EF af 20. december 2007 om fritagelse for merværdiafgift og punktafgifter på varer, der indføres af rejsende fra tredjelande (5).

Varer, der indføres i de områder, der er nævnt i artikel 6, stk. 1, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (6), omfattes af de samme bestemmelser om toldfritagelse som varer, der indføres i andre dele af den pågældende medlemsstats område.

KAPITEL XI

Uddannelsesmæssigt, videnskabeligt og kulturelt materiale samt videnskabelige instrumenter og apparater

Artikel 42

For det i bilag I anførte uddannelsesmæssige, videnskabelige og kulturelle materiale indrømmes der fritagelse for importafgifter, uanset dette materiales adressat og anvendelsesformål.

Artikel 43

For det i bilag II anførte uddannelsesmæssige, videnskabelige og kulturelle materiale indrømmes der fritagelse for importafgifter, når det er beregnet til

a)

offentlige eller almennyttige institutioner og organisationer af uddannelsesmæssig, videnskabelig eller kulturel art, eller

b)

institutioner eller organisationer, der hører til de kategorier, som er anført ud for de enkelte materialer i kolonne 3 i bilag II, for så vidt de af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne er godkendt til at modtage sådanne materialer importafgiftsfrit.

Artikel 44

1.   Med forbehold af artikel 45-49 indrømmes der fritagelse for importafgifter for videnskabelige instrumenter og apparater, der ikke er omfattet af artikel 43, og som udelukkende indføres i ikke-erhvervsmæssigt øjemed.

2.   Fritagelse i henhold til stk. 1 indrømmes kun for så vidt angår videnskabelige instrumenter og apparater, der er beregnet til:

a)

offentlige eller almennyttige institutioner, der hovedsagelig beskæftiger sig med undervisning eller videnskabelig forskning, samt tjenestegrene, der henhører under en offentlig eller almennyttig institution, og som hovedsagelig beskæftiger sig med undervisning eller videnskabelig forskning, eller

b)

private institutioner, der hovedsagelig beskæftiger sig med undervisning eller videnskabelig forskning, og som af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne er godkendt til at modtage sådanne materialer afgiftsfrit.

Artikel 45

Fritagelse i henhold til artikel 44, stk. 1, indrømmes ligeledes for så vidt angår:

a)

reservedele, dele og tilbehør, som specielt passer til de videnskabelige instrumenter og apparater, såfremt disse reservedele, dele og dette tilbehør indføres samtidig med de pågældende instrumenter og apparater, eller, såfremt de indføres senere, kan identificeres som værende beregnet til instrumenter eller apparater,

i)

som allerede er indført afgiftsfrit, når disse instrumenter og apparater endnu er af videnskabelig karakter på det tidspunkt, hvor der ansøges om afgiftsfritagelse for de pågældende reservedele, dele og tilbehør, eller

ii)

som vil kunne indføres afgiftsfrit på det tidspunkt, hvor der ansøges om afgiftsfritagelse for de pågældende reservedele, dele og tilbehør

b)

værktøj til vedligeholdelse, kontrol, justering eller reparation af videnskabelige instrumenter og apparater, såfremt dette værktøj indføres samtidigt med de pågældende instrumenter og apparater eller, såfremt det indføres senere, kan identificeres som værende beregnet til instrumenter eller apparater,

i)

som allerede er indført afgiftsfrit, når disse instrumenter og apparater endnu er af videnskabelig karakter på det tidspunkt, hvor der ansøges om afgiftsfritagelse for det pågældende værktøj, eller

ii)

som vil kunne indføres afgiftsfrit på det tidspunkt, hvor der ansøges om afgiftsfritagelse for det pågældende værktøj.

Artikel 46

I artikel 44 og 45 forstås ved:

a)

»videnskabeligt instrument eller apparat«: instrumenter eller apparater, som i kraft af deres objektive tekniske kendetegn og de resultater, de gør det muligt at opnå, udelukkende eller hovedsagelig er egnede til brug ved videnskabeligt arbejde

b)

»indført i ikke-erhvervsmæssigt øjemed«: at videnskabelige instrumenter eller apparater indføres for at anvendes til videnskabelig forskning eller undervisning uden vinding for øje.

Artikel 47

Om nødvendigt kan visse instrumenter eller apparater efter proceduren i artikel 247a i forordning (EØF) nr. 2913/92, udelukkes fra at kunne indføres afgiftsfrit, hvis det konstateres, at afgiftsfri indførsel af sådanne instrumenter eller apparater vil være til skade for fællesskabsindustriens interesser i den pågældende produktionssektor.

Artikel 48

1.   Det i artikel 43 omhandlede materiale samt videnskabelige instrumenter eller apparater, for hvilke der indrømmes fritagelse på de i artikel 45, 46 og 47 fastsatte betingelser, må hverken udlånes, udlejes eller overdrages mod eller uden vederlag, uden at de kompetente myndigheder forinden underrettes herom.

2.   I tilfælde af udlån, udlejning eller overdragelse til en institution eller organisation, som i medfør af artikel 43 eller artikel 44, stk. 2, kan opnå fritagelse, opretholdes fritagelsen, for så vidt institutionen eller organisationen benytter materialet, instrumentet eller apparatet i et øjemed, der giver ret til denne fritagelse.

I andre tilfælde er udlån, udlejning eller overdragelse betinget af, at importafgiften forinden erlægges efter de satser, der var gældende på datoen for udlånet, udlejningen eller overdragelsen, og på grundlag af varens beskaffenhed og toldværdi som konstateret eller godkendt af de kompetente myndigheder på samme dato.

Artikel 49

1.   Hvis en institution eller organisation som omhandlet i artikel 43 og 44 ikke længere opfylder betingelserne for importafgiftsfritagelse eller agter at anvende genstande, der er indført afgiftsfrit, til andre formål end de i de nævnte artikler fastsatte, skal den underrette de kompetente myndigheder herom.

2.   For genstande, der fortsat besiddes af institutioner eller organisationer, der ikke længere opfylder betingelserne for importafgiftsfritagelse, erlægges der importafgift efter de satser, der var gældende på den dato, hvor de pågældende betingelser ophørte med at være opfyldt, samt på grundlag af genstandenes beskaffenhed og toldværdi som konstateret eller godkendt af de kompetente myndigheder på samme dato.

For genstande, der af den institution eller organisation, som har opnået fritagelse, anvendes til andre formål end de i artikel 43 og 44 fastsatte, erlægges der importafgift efter de satser, der var gældende på den dato, fra hvilken genstandene anvendtes til andet formål, samt på grundlag af genstandenes beskaffenhed og toldværdi som konstateret eller godkendt af de kompetente myndigheder på samme dato.

Artikel 50

Artikel 47, 48 og 49 finder tilsvarende anvendelse på de i artikel 45 omhandlede varer.

Artikel 51

1.   Der indrømmes fritagelse for importafgifter for udstyr, der indføres i ikke-erhvervsmæssigt øjemed af en institution eller en organisation for videnskabelig forskning med sæde uden for Fællesskabet eller for en sådan institutions eller organisations regning.

2.   Fritagelsen indrømmes på betingelse af, at det pågældende udstyr:

a)

er bestemt til at blive anvendt af ansatte i eller repræsentanter for de i stk. 1 omhandlede institutioner og organisationer eller med disses samtykke som led i og inden for rammerne af aftaler om videnskabeligt samarbejde med henblik på gennemførelsen af internationale videnskabelige forskningsprogrammer i institutioner for videnskabelig forskning, der har sæde i Fællesskabet, og som er godkendt hertil af medlemsstaternes kompetente myndigheder

b)

forbliver en uden for Fællesskabet etableret fysisk eller juridisk persons ejendom, så længe det befinder sig inden for Fællesskabets toldområde.

3.   I denne artikel og artikel 52

a)

forstås ved »udstyr« instrumenter, apparater, maskiner og tilbehør hertil, herunder reservedele og værktøj, der er specielt konstrueret til vedligeholdelse, kontrol, justering eller reparation, og som anvendes til videnskabelig forskning

b)

betragtes udstyr, der er bestemt til videnskabelig forskning uden gevinst for øje, som »indført i ikke-erhvervsmæssigt øjemed«.

Artikel 52

1.   Udstyr, for hvilket der indrømmes fritagelse på de i artikel 51 fastsatte betingelser, må hverken udlånes, udlejes eller overdrages mod eller uden vederlag, uden at de kompetente myndigheder forinden underrettes herom.

2.   I tilfælde af udlån, udlejning eller overdragelse til en institution eller organisation, som i medfør af artikel 51 kan opnå fritagelse, opretholdes fritagelsen, for så vidt som den pågældende institution eller organisation benytter udstyret i et øjemed, der giver ret til sådan fritagelse.

I andre tilfælde og med forbehold af anvendelsen af artikel 44 og 45, er udlån, udlejning eller overdragelse betinget af forudgående erlæggelse af importafgift efter de satser, der var gældende på datoen for udlånet, udlejningen eller overdragelsen, samt på grundlag af det pågældende udstyrs beskaffenhed og toldværdi som konstateret eller godkendt af de kompetente myndigheder på samme dato.

3.   De i artikel 51, stk. 1, omhandlede institutioner eller organisationer, der ikke længere opfylder betingelserne for at opnå fritagelse, eller som agter at anvende det udstyr, der er indført afgiftsfrit, til andre formål end de i den nævnte artikel fastsatte, underretter de kompetente myndigheder herom.

4.   For udstyr, der anvendes af institutioner eller organisationer, der ikke længere opfylder betingelserne for importafgiftsfritagelse, erlægges der importafgift efter de satser, der var gældende på den dato, hvor de pågældende betingelser ophørte med at være opfyldt, samt på grundlag af genstandenes beskaffenhed og toldværdi som konstateret eller godkendt af de kompetente myndigheder på samme dato.

For udstyr, der af den institution eller organisation, der har opnået fritagelse, anvendes til andre formål end de i artikel 51 fastsatte, erlægges der importafgift efter de satser, der var gældende på den dato, fra hvilken det pågældende udstyr anvendtes til andet formål, samt på grundlag af dets beskaffenhed og toldværdi som konstateret eller godkendt af de kompetente myndigheder på samme dato, jf. dog artikel 44 og 45.

KAPITEL XII

Forsøgsdyr samt biologiske og kemiske stoffer beregnet til forskning

Artikel 53

1.   Der indrømmes fritagelse for importafgifter for:

a)

dyr, der er særligt forberedt til anvendelse i laboratorier

b)

biologiske og kemiske stoffer, der er opført på en liste udarbejdet efter proceduren i artikel 247a i forordning (EØF) nr. 2913/92, og som indføres udelukkende i ikke-erhvervsmæssigt øjemed.

2.   Fritagelse i henhold til stk. 1 omfatter kun dyr og biologiske eller kemiske stoffer, der er bestemt til:

a)

offentlige eller almennyttige institutioner med undervisning eller videnskabelig forskning som hovedbeskæftigelse eller til afdelinger af en offentlig eller en almennyttig institution, som har undervisning eller videnskabelig forskning som hovedbeskæftigelse, eller

b)

private institutioner, der har undervisning eller videnskabelig forskning som hovedbeskæftigelse, og som af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne er godkendt til at modtage disse forsendelser importafgiftsfrit.

3.   På den i stk. 1, litra b), omhandlede liste kan kun opføres biologiske eller kemiske stoffer, for hvilke der ikke på Fællesskabets toldområde findes tilsvarende produktion, og hvis særlige egenskaber eller renhedsgrad gør, at de udelukkende eller fortrinsvis egner sig til videnskabelig forskning.

KAPITEL XIII

Terapeutiske stoffer, der hidrører fra mennesker, og reagensmidler til bestemmelse af blod- og vævstyper

Artikel 54

1.   Med forbehold af artikel 55 indrømmes der fritagelse for importafgifter for:

a)

terapeutiske stoffer, der hidrører fra mennesker

b)

reagensmidler til bestemmelse af blodtyper

c)

reagensmidler til bestemmelse af vævstyper.

2.   I stk. 1 forstås ved:

a)

»terapeutiske stoffer, der hidrører fra mennesker«: menneskeblod og derivater deraf (rent menneskeblod, tørret plasma fra mennesker, albumin fra mennesker, stabile opløsninger af proteiner i plasma fra mennesker, immunoglobulin fra mennesker og fibrinogen fra mennesker)

b)

»reagensmidler til bestemmelse af blodtyper«: alle reagensmidler, der hidrører fra mennesker, dyr, planter eller andet, til bestemmelse af blodtyper og til sporing af uforenelighed af blod

c)

»reagensmidler til bestemmelse af vævstyper«: alle reagensmidler, der hidrører fra mennesker, dyr, planter eller andet, til bestemmelse af vævstyper hos mennesker.

Artikel 55

Fritagelse indrømmes kun for så vidt angår varer, som

a)

er beregnet til institutter eller laboratorier, der er godkendt af de kompetente myndigheder, med henblik på anvendelse af disse varer udelukkende i medicinsk eller videnskabeligt, ikke-erhvervsmæssigt øjemed

b)

er vedlagt en konformitetsattest, der er udstedt af et organ med beføjelse hertil i det tredjeland, de hidrører fra,

c)

er indeholdt i beholdere, der er forsynet med en speciel identifikationsetiket.

Artikel 56

Fritagelse omfatter også eventuelle specialemballager, som er nødvendige for transport af terapeutiske stoffer, der hidrører fra mennesker, eller af reagensmidler til bestemmelser af blod- og vævstyper, samt af eventuelle opløsningsvæsker og tilbehør, der er nødvendige ved brugen af nævnte stoffer og reagensmidler, og som forsendelserne måtte indeholde.

KAPITEL XIV

Instrumenter og apparater til brug inden for medicinsk forskning, diagnosticering eller medicinsk behandling

Artikel 57

1.   Der indrømmes fritagelse for importafgifter for instrumenter og apparater til brug inden for medicinsk forskning, diagnosticering eller medicinsk behandling, som enten skænkes af en velgørende eller filantropisk organisation eller af en privatperson til sundhedsinstitutioner, hospitalsafdelinger og medicinske forskningsinstitutter, der af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne er godkendt til at modtage de pågældende genstande afgiftsfrit, eller som indkøbes af sådanne sundhedsinstitutioner, hospitaler eller medicinske forskningsinstitutter udelukkende for midler, der er stillet til rådighed af en velgørende eller filantropisk organisation, eller som hidrører fra frivillige bidrag, for så vidt det godtgøres:

a)

at de pågældende instrumenter eller apparater skænkes uden at tilgodese nogen erhvervsmæssig interesse fra giverens side, og

b)

at giveren ikke på nogen måde har tilknytning til fabrikanten af de instrumenter eller apparater, for hvilke der anmodes om afgiftsfritagelse.

2.   Fritagelsen finder ligeledes og på de samme betingelser anvendelse på:

a)

reservedele, dele og tilbehør, som specielt passer til de i stk. 1 omhandlede instrumenter og apparater, såfremt disse reservedele, dele og dette tilbehør indføres samtidig med de pågældende instrumenter og apparater, eller de, såfremt de indføres senere, kan identificeres som værende beregnet til instrumenter eller apparater, der allerede er indført afgiftsfrit

b)

værktøj til vedligeholdelse, kontrol, justering eller reparation af instrumenter og apparater, såfremt dette værktøj indføres samtidigt med de pågældende instrumenter og apparater eller det, såfremt det indføres senere, kan identificeres som værende beregnet til instrumenter eller apparater, der allerede er indført afgiftsfrit.

Artikel 58

Med henblik på anvendelsen af artikel 57, og navnlig for så vidt angår de heri omhandlede instrumenter og apparater samt modtagerinstitutioner, finder artikel 47, 48 og 49 tilsvarende anvendelse.

KAPITEL XV

Referencestoffer til kvalitetskontrol med lægemidler

Artikel 59

Der indrømmes fritagelse for importafgifter for forsendelser, som indeholder prøver af referencestoffer, der af Verdenssundhedsorganisationen er godkendt med henblik på at sikre kvalitetskontrollen med stoffer, der anvendes til fremstilling af lægemidler, og som fremsendes til modtagere, der af medlemsstaternes kompetente myndigheder er godkendt med henblik på afgiftsfrit at kunne modtage sådanne forsendelser.

KAPITEL XVI

Farmaceutiske produkter til brug ved internationale sportsarrangementer

Artikel 60

Der indrømmes fritagelse for importafgifter for farmaceutiske produkter, der skal bruges som lægemidler til personer eller dyr, der kommer fra tredjelande for at deltage i internationale sportsarrangementer inden for Fællesskabets toldområde, i det omfang det er nødvendigt for at dække deres behov under opholdet på nævnte område.

KAPITEL XVII

Vareforsendelser til velgørende og filantropiske organisationer og genstande beregnet for blinde og andre handicappede

A.   Til generelle formål

Artikel 61

1.   Med forbehold af artikel 63 og 64 indrømmes der fritagelse for importafgifter for følgende varer, forudsat at dette ikke giver anledning til misbrug eller medfører væsentlig konkurrencefordrejning:

a)

helt nødvendige varer, der med henblik på at blive uddelt gratis til trængende personer indføres af statslige eller andre velgørende eller filantropiske organisationer, der er godkendt af de kompetente myndigheder

b)

varer af enhver art, som af en person eller en organisation, der er etableret uden for Fællesskabets toldområde, uden erhvervsmæssig interesse fra giverens side sendes gratis til statslige eller andre velgørende og filantropiske organisationer, der er godkendt af de kompetente myndigheder med henblik på indsamling af midler under lejlighedsvis afholdte velgørenhedsarrangementer til fordel for trængende personer

c)

udstyr og kontormaterialer, der af en person eller en organisation, der er etableret uden for Fællesskabets toldområde, uden erhvervsmæssig interesse fra giverens side sendes gratis til velgørende eller filantropiske organisationer, der er godkendt af de kompetente myndigheder, med henblik på udelukkende at skulle anvendes til disse organisationers drift eller til at opfylde deres velgørende eller filantropiske formål.

2.   I stk. 1, litra a), forstås ved »helt nødvendige varer« varer, der er nødvendige for at tilfredsstille personers umiddelbare behov, såsom fødevarer, medicin, beklædningsgenstande og tæpper.

Artikel 62

Fritagelsen omfatter ikke

a)

alkoholholdige varer

b)

tobak og tobaksvarer

c)

kaffe og te

d)

motorkøretøjer, bortset fra ambulancer.

Artikel 63

Der indrømmes kun fritagelse for importafgifter til organisationer, hvis regnskaber gør det muligt for de kompetente myndigheder at kontrollere de foretagne transaktioner, og som giver alle de garantier, der skønnes nødvendige.

Artikel 64

1.   De i artikel 61 omhandlede varer og materialer må af en organisation, der har opnået importafgiftsfritagelse, hverken udlånes, udlejes eller overdrages mod eller uden vederlag til andre formål end de i samme artikels stk. 1, litra a) og b), angivne, medmindre de kompetente myndigheder forinden underrettes herom.

2.   I tilfælde af udlån, udlejning eller overdragelse til en organisation, som i medfør af artikel 61 og 63 kan få tilladelse til importafgiftsfri indførsel, opretholdes fritagelsen, for så vidt organisationen benytter varerne eller materialerne i et øjemed, der giver ret til denne fritagelse.

I andre tilfælde er udlån, udlejning eller overdragelse betinget af forudgående erlæggelse af importafgiften efter de satser, der var gældende på datoen for udlånet, udlejningen eller overdragelsen, samt på grundlag af varens beskaffenhed og toldværdi som konstateret eller godkendt af de kompetente myndigheder på samme dato.

Artikel 65

1.   Såfremt en organisation som omhandlet i artikel 61 ikke længere opfylder betingelserne for at opnå importafgiftsfritagelse eller agter at anvende varer eller materialer, der er indført importafgiftsfrit, til andre formål end de i nævnte artikel fastsatte, skal den underrette de kompetente myndigheder herom.

2.   For varer og materialer, der fortsat besiddes af organisationer, der ikke længere opfylder betingelserne for at opnå fritagelse, erlægges importafgiften efter de satser, der var gældende på den dato, hvor de pågældende betingelser ophørte med at være opfyldt, samt på grundlag af de pågældende varers og materialers beskaffenhed og værdi som konstateret eller godkendt af de kompetente myndigheder på samme dato.

3.   For varer og materialer, der af den organisation, der har opnået fritagelse, anvendes til andre formål end de i artikel 61 fastsatte, erlægges importafgiften efter de satser, der var gældende på datoen, fra hvilken varerne og materialerne anvendtes til andet formål, samt på grundlag af de pågældende varers og materialers beskaffenhed og toldværdi som konstateret og godkendt af de kompetente myndigheder på samme dato.

B.   Til fordel for handicappede

1.   Genstande beregnet for blinde

Artikel 66

Der indrømmes fritagelse for importafgifter for genstande, der er specielt fremstillet med henblik på at hjælpe blinde frem uddannelsesmæssigt, videnskabeligt eller kulturelt, og som er anført i bilag III.

Artikel 67

1.   Genstande, der er specielt fremstillet med henblik på at hjælpe blinde frem uddannelsesmæssigt, videnskabeligt eller kulturelt, og som er anført i bilag IV, indføres importafgiftsfrit, såfremt disse genstande indføres:

a)

af de blinde selv til disses personlige brug, eller

b)

af institutioner eller organisationer, som varetager uddannelse af eller yder bistand til blinde, og som af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne er godkendt som berettigede til importafgiftsfri indførsel af sådanne genstande.

2.   Den i stk. 1 omhandlede fritagelse gælder også for reservedele, dele og tilbehør, der er særlig tilpasset de pågældende genstande, samt for værktøj til vedligeholdelse, kontrol, justering eller reparation af disse genstande, såfremt disse reservedele, dele, tilbehør eller værktøj indføres samtidig med sådanne genstande, eller, såfremt de indføres senere, kan identificeres som værende beregnet til genstande, der allerede er indført eller vil kunne indføres importafgiftsfrit på det tidspunkt, hvor der ansøges om fritagelse for de pågældende reservedele, dele, tilbehør eller værktøj.

2.   Genstande beregnet for andre handicappede

Artikel 68

1.   Der indrømmes fritagelse for importafgifter for genstande, der er specielt fremstillet med henblik på uddannelse, beskæftigelse og indpasning i samfundet af fysisk eller mentalt handicappede, bortset fra blinde, såfremt de indføres af:

a)

de handicappede selv til disses personlige brug, eller

b)

institutioner eller organisationer, som hovedsagelig varetager uddannelse af eller yder bistand til handicappede, og som af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne er godkendt som berettigede til importafgiftsfri indførsel af sådanne genstande.

2.   Den i stk. 1 omhandlede fritagelse gælder også for reservedele, dele og tilbehør, der er særlig tilpasset de pågældende genstande, samt for værktøj til vedligeholdelse, kontrol, justering eller reparation af disse genstande, såfremt disse reservedele, dele, tilbehør eller værktøj indføres samtidig med sådanne genstande, eller, såfremt de indføres senere, kan identificeres som værende beregnet til genstande, der allerede er indført eller vil kunne indføres afgiftsfrit på det tidspunkt, hvor der ansøges om afgiftsfritagelse for de pågældende reservedele, dele, tilbehør eller værktøj.

Artikel 69

Om nødvendigt kan visse genstande efter proceduren i artikel 247a i forordning (EØF) nr. 2913/92, udelukkes fra at kunne indføres afgiftsfrit, hvis det konstateres, at afgiftsfri indførsel af sådanne genstande vil være til skade for fællesskabsindustriens interesser i den pågældende produktionssektor.

3.   Fælles bestemmelser

Artikel 70

Indrømmelse af fritagelse direkte til blinde eller andre handicappede for så vidt angår genstande til disses personlige brug i henhold til artikel 67, stk. 1, litra a), og artikel 68, stk. 1, litra a), forudsætter dog, at de gældende bestemmelser i medlemsstaterne gør det muligt for de pågældende at godtgøre, at de er blinde eller på anden måde handicappede og dermed berettigede til fritagelsen.

Artikel 71

1.   Genstande, der er indført afgiftsfrit af de i artikel 67 og 68 omhandlede personer, må hverken udlånes, udlejes eller overdrages mod eller uden vederlag, uden at de kompetente myndigheder forinden underrettes herom.

2.   I tilfælde af udlån, udlejning eller overdragelse til en person, en institution eller organisation, som i medfør af artikel 67 og 68 kan opnå fritagelse, opretholdes fritagelsen, for så vidt personen, institutionen eller organisationen benytter genstanden i et øjemed, der giver ret til denne fritagelse.

I andre tilfælde er udlån, udlejning eller overdragelse betinget af forudgående erlæggelse af importafgift efter de satser, der var gældende på datoen for udlånet, udlejningen eller overdragelsen, samt på grundlag af genstandens beskaffenhed og toldværdi som konstateret eller godkendt af de kompetente myndigheder på samme dato.

Artikel 72

1.   Genstande, der indføres af institutioner eller organisationer, som er godkendt til at kunne opnå fritagelse for importafgifter i henhold til artikel 67 og 68, kan af disse institutioner eller organisationer uden vinding for øje udlånes, udlejes eller overdrages mod eller uden vederlag til blinde og andre handicappede, som disse beskæftiger sig med, uden at der skal betales told af genstandene.

2.   Der må ikke foretages udlån, udlejning eller overdragelse på andre end de i stk. 1 fastsatte vilkår, uden at de kompetente myndigheder forinden underrettes herom.

I tilfælde af udlån, udlejning eller overdragelse til en person, institution eller organisation, som i medfør af artikel 67, stk. 1, eller artikel 68, stk. 1, kan opnå importafgiftsfritagelse, opretholdes fritagelsen, for så vidt personen, institutionen eller organisationen benytter genstanden i et øjemed, der giver ret til denne fritagelse.

I andre tilfælde er udlån, udlejning eller overdragelse betinget af forudgående erlæggelse af importafgiften efter de satser, der var gældende på datoen for udlånet, udlejningen eller overdragelsen, og på grundlag af genstandens beskaffenhed og toldværdi som konstateret eller godkendt af de kompetente myndigheder på samme dato.

Artikel 73

1.   Såfremt en institution eller organisation som omhandlet i artikel 67 og 68 ikke længere opfylder betingelserne for importafgiftsfritagelse eller agter at anvende en genstand, der er indført importafgiftsfrit, til andre formål end de i de nævnte artikler fastsatte, skal den underrette de kompetente myndigheder herom.

2.   For genstande, der fortsat besiddes af institutioner eller organisationer, der ikke længere opfylder betingelserne for fritagelse, erlægges der importafgift efter de satser, der var gældende på den dato, hvor de pågældende betingelser ophørte med at være opfyldt, samt på grundlag af genstandenes beskaffenhed og toldværdi som konstateret eller godkendt af de kompetente myndigheder på samme dato.

3.   For genstande, der af den institution eller organisation, der har opnået fritagelse, anvendes til andre formål end de i artikel 67 og 68 fastsatte, erlægges importafgiften efter de satser, der var gældende på datoen, fra hvilken genstandene anvendtes til andet formål, samt på grundlag af genstandenes beskaffenhed og toldværdi som konstateret eller godkendt af de kompetente myndigheder på samme dato.

C.   Til fordel for katastroferamte

Artikel 74

1.   Med forbehold af artikel 75-80, indrømmes der fritagelse for importafgifter for varer, der indføres af statsorganer eller andre organisationer af velgørende eller filantropisk art, der er godkendt af de kompetente myndigheder, med henblik på:

a)

gratis at blive uddelt til ofre for katastrofer, der rammer en eller flere medlemsstaters område, eller

b)

gratis at blive stillet til rådighed for ofre for sådanne katastrofer, idet de pågældende organer eller organisationer dog bevarer ejendomsretten.

2.   Varer, der indføres til fri omsætning af hjælpeenheder til dækning af deres behov i den tid, aktionen varer, omfattes ligeledes af den i stk. 1 omhandlede fritagelse på de samme betingelser.

Artikel 75

Fritagelsen omfatter ikke materialer og udstyr beregnet til genopbygning af katastroferamte områder.

Artikel 76

Indrømmelse af afgiftsfritagelse kræver en beslutning fra Kommissionen, der efter anmodning fra den eller de pågældende medlemsstater træffes efter en hasteprocedure med konsultation af de øvrige medlemsstater. I denne beslutning fastsættes om fornødent omfanget af og betingelserne for fritagelsen.

Medlemsstater, der er ramt af en katastrofe, kan, indtil Kommissionens beslutning er meddelt dem, tillade suspension af alle importafgifter ved indførsel af varer til de i artikel 74 fastsatte formål, forudsat at den organisation, der indfører varerne, forpligter sig til at erlægge disse afgifter, såfremt fritagelsen ikke indrømmes.

Artikel 77

Der indrømmes kun afgiftsfritagelse til organisationer, hvis regnskaber gør det muligt for de kompetente myndigheder at kontrollere de foretagne transaktioner, og som giver alle de garantier, der skønnes nødvendige.

Artikel 78

1.   De i artikel 74, stk. 1, omhandlede varer må af de organisationer, der har opnået importafgiftsfritagelse, hverken udlånes, udlejes eller overdrages mod eller uden vederlag på andre vilkår end de i denne artikel fastsatte, med mindre de kompetente myndigheder forinden underrettes herom.

2.   I tilfælde af udlån, udlejning eller overdragelse til en organisation, som i medfør af artikel 74 kan opnå importafgiftsfritagelse, opretholdes fritagelsen, for så vidt organisationen benytter varerne i et øjemed, der giver ret til denne fritagelse.

I andre tilfælde er udlån, udlejning og overdragelse betinget af forudgående erlæggelse af importafgiften efter de satser, der var gældende på datoen for udlånet, udlejningen eller overdragelsen, samt på grundlag af varens beskaffenhed og toldværdi som konstateret eller godkendt af de kompetente myndigheder på samme dato.

Artikel 79

1.   Hvis de i artikel 74, stk. 1, litra b), omhandlede varer ikke længere anvendes af katastrofeofre, må disse varer hverken udlånes, udlejes eller overdrages mod eller uden vederlag, medmindre de kompetente myndigheder forinden underrettes herom.

2.   I tilfælde af udlån, udlejning eller overdragelse til en organisation, som i medfør af artikel 74 kan opnå importafgiftsfritagelse, eller i givet fald til en organisation, som kan opnå fritagelse i medfør af artikel 61, stk. 1, litra a), opretholdes fritagelsen, for så vidt organisationen benytter varerne i et øjemed, der giver ret til denne fritagelse.

I andre tilfælde er udlån, udlejning og overdragelse betinget af forudgående erlæggelse af importafgiften efter de satser, der var gældende på datoen for udlånet, udlejningen eller overdragelsen, samt på grundlag af varens beskaffenhed og toldværdi som konstateret eller godkendt af de kompetente myndigheder på samme tidspunkt.

Artikel 80

1.   Såfremt en organisation som omhandlet i artikel 74 ikke længere opfylder betingelserne for importafgiftsfritagelse eller agter at anvende varer, der er indført importafgiftsfrit, til andre formål end de i den nævnte artikel fastsatte, skal den underrette de kompetente myndigheder herom.

2.   For varer, der fortsat besiddes af organisationer, der ikke længere opfylder betingelserne for importafgiftsfritagelse, opretholdes fritagelsen, hvis varerne overdrages til en organisation, som i medfør af artikel 74 kan opnå importafgiftsfritagelse, eller i givet fald til en organisation, som kan opnå fritagelse i medfør af artikel 61, stk. 1, litra a), for så vidt den pågældende organisation benytter varerne i et øjemed, der giver ret til denne fritagelse. I andre tilfælde erlægges importafgiften for de pågældende varer efter de satser, der var gældende på den dato, hvor de nævnte betingelser ophørte med at være opfyldt, samt på grundlag af varernes beskaffenhed og toldværdi som konstateret eller godkendt af de kompetente myndigheder på samme dato.

3.   For varer, der af den organisation, der har opnået importafgiftsfritagelse, anvendes til andre formål end de i artikel 74 fastsatte, erlægges importafgiften efter de satser, der var gældende på datoen, fra hvilken varerne anvendtes til andet formål, samt på grundlag af varernes beskaffenhed og toldværdi som konstateret eller godkendt af de kompetente myndigheder på samme dato.

KAPITEL XVIII

Hædersbevisninger i form af ordener og belønninger

Artikel 81

Såfremt de pågældende over for de kompetente myndigheder fremlægger fyldestgørende dokumentation, og for så vidt der ikke handles i erhvervsmæssigt øjemed, indrømmes der fritagelse for importafgifter for

a)

ordener, der af tredjelandes regeringer tildeles personer, der har deres sædvanlige opholdssted i Fællesskabets toldområde

b)

pokaler, medaljer og lignende af hovedsagelig symbolsk betydning, som i et tredjeland er givet til personer med sædvanligt opholdssted i Fællesskabets toldområde som hædersbevisning for deres virksomhed inden for bestemte områder såsom kunst, videnskab, sport eller den offentlige tjeneste, eller som de har gjort sig fortjent til ved en særlig begivenhed, og som indføres til Fællesskabets toldområde af disse personer selv

c)

pokaler, medaljer og lignende af hovedsagelig symbolsk betydning, som foræres af myndigheder eller personer, der er etableret i et tredjeland, med henblik på at blive udleveret inden for Fællesskabets toldområde i samme øjemed som nævnt under litra b)

d)

præmier, trofæer og erindringsgaver af symbolsk karakter og af ringe værdi, som er beregnet til at skulle uddeles uden vederlag til personer med sædvanligt opholdssted i tredjelande i forbindelse med forretningskongresser eller lignende internationale arrangementer, og som i medfør af deres beskaffenhed, enhedsværdi og andre kendetegn ikke kan give anledning til tvivl om, at indførslen sker i ikke-erhvervsmæssigt øjemed.

KAPITEL XIX

Gaver, der modtages i forbindelse med mellemfolkeligt samarbejde

Artikel 82

Med forbehold af artikel 41, hvor denne finder anvendelse, og af artikel 83 og 84, indrømmes der fritagelse for importafgifter for genstande,

a)

der indføres til Fællesskabets toldområde af personer, der har aflagt officielt besøg i et tredjeland, og som ved denne lejlighed har modtaget disse som gave fra værtslandets myndigheder

b)

der indføres til Fællesskabets toldområde af personer, der aflægger officielt besøg i Fællesskabets toldområde, og som ved denne lejlighed agter at give disse genstande som gave til værtslandets myndigheder

c)

som officielle myndigheder, offentlige sammenslutninger eller almennyttige foreninger i tredjelande som tegn på venskab eller velvilje sender som gave til officielle myndigheder, offentlige sammenslutninger eller almennyttige foreninger i Fællesskabets toldområde, når modtageren har de kompetente myndigheders godkendelse til at modtage sådanne genstande importafgiftsfrit.

Artikel 83

Fritagelsen omfatter ikke alkoholholdige varer, tobak og tobaksvarer.

Artikel 84

Der indrømmes kun fritagelse for importafgifter,

a)

såfremt de genstande, der er beregnet som gaver, blot gives lejlighedsvis

b)

såfremt gavernes beskaffenhed, værdi eller mængde ikke kan give anledning til tvivl om, at indførslen sker i ikke-erhvervsmæssigt øjemed

c)

og såfremt modtageren ikke anvender gaverne i erhvervsmæssigt øjemed.

KAPITEL XX

Varer beregnet til brug for statsoverhoveder

Artikel 85

Inden for de grænser og på de betingelser, der fastsættes af de kompetente myndigheder, indrømmes der fritagelse for importafgifter for

a)

gaver til regerende statsoverhoveder

b)

varer, der skal bruges eller forbruges af regerende statsoverhoveder fra tredjelande eller af disses officielle repræsentanter under officielt ophold i Fællesskabets toldområde. Indførselsmedlemsstaten kan dog betinge sig, at fritagelsen er gensidig.

Stk. 1 gælder ligeledes for personer, der på internationalt plan har tilsvarende privilegier som regerende statsoverhoveder.

KAPITEL XXI

Varer, der indføres i salgsfremmende øjemed

A.   Vareprøver af ringe værdi

Artikel 86

1.   Med forbehold af artikel 90, stk. 1, litra a), indrømmes der fritagelse for importafgifter for vareprøver af ringe værdi af enhver art, der kun kan bruges til at søge ordrer indhentet på varer af samme art med henblik på indførsel heraf til Fællesskabets toldområde.

2.   De kompetente myndigheder kan som betingelse for fritagelse for importafgifter kræve, at visse sådanne genstande ved iturivning, gennemhulning, uforgængelig og tydelig mærkning eller på anden måde for bestandig gøres uanvendelige, uden at de dog derved mister deres værdi som vareprøve.

3.   I stk. 1 forstås ved »vareprøve« artikler af enhver art, som er typiske for en kategori af varer, og hvis præsentationsform og mængde med hensyn til denne bestemte varetype eller -kvalitet gør dem uanvendelige til andet formål end kundesøgning.

B.   Tryksager og genstande af reklamemæssig art

Artikel 87

Med forbehold af artikel 88 indrømmes der fritagelse for importafgifter for tryksager af reklamemæssig art såsom kataloger, prislister, brugsanvisninger og beskrivelser, der refererer til

a)

varer, der sælges eller udlejes, eller

b)

tjenesteydelser, der tilbydes inden for transport-, handelsforsikrings- eller bankvirksomhed

af en person, der er etableret uden for Fællesskabets toldområde.

Artikel 88

Importafgiftsfritagelse i henhold til artikel 87 indrømmes kun for reklametryksager, som opfylder følgende betingelser:

a)

tryksagerne skal være tydeligt mærket med navnet på det firma, der fremstiller, sælger eller udlejer varerne, eller som præsterer de tjenesteydelser, der refereres til

b)

hver forsendelse må kun indeholde et enkelt dokument eller et enkelt eksemplar af hvert dokument, hvis forsendelsen omfatter flere dokumenter; dog kan der indrømmes fritagelse også for forsendelser, der indeholder flere eksemplarer af samme dokument, når disses samlede bruttovægt ikke overstiger 1 kg

c)

tryksager må ikke sendes i samlede forsendelser fra samme afsender til samme modtager.

Artikel 89

Der indrømmes ligeledes fritagelse for importafgifter for genstande af reklamemæssig art, der er uden egentlig handelsværdi, og som leverandører sender gratis til deres kunder, såfremt de pågældende genstande ikke kan anvendes til andre formål.

C.   Produkter, der anvendes eller forbruges under en udstilling eller et lignende arrangement

Artikel 90

1.   Med forbehold af artikel 91-94, indrømmes der fritagelse for importafgifter for:

a)

mindre vareprøver, som repræsenterer varer, der fremstilles uden for Fællesskabets toldområde, og som er bestemt til en udstilling eller et lignende arrangement

b)

varer, der indføres udelukkende med henblik på demonstration enten af de pågældende varer eller af maskiner eller apparater, der fremstilles uden for Fællesskabets toldområde, og som fremvises på en udstilling eller ved lignende arrangementer

c)

forskellige materialer af ringe værdi såsom farve og lak, tapet osv. til brug ved opstilling, indretning og dekoration af midlertidige stande, der benyttes af repræsentanter for tredjelande på en udstilling eller ved lignende arrangementer, og som ikke kan genanvendes

d)

tryksager, kataloger, brochurer, prislister, reklameplakater, kalendere (også illustrerede), uindrammede fotografier og andre genstande, der uddeles gratis til brug som reklame for varer, der fremstilles uden for Fællesskabets toldområde, og som anvendes på en udstilling eller ved lignende arrangementer.

2.   I stk. 1 forstås ved »udstilling eller lignende arrangementer«

a)

udstillinger, varemesser og lignende arrangementer for handel, industri, landbrug og håndværk

b)

udstillinger eller arrangementer, hovedsagelig i velgørende øjemed

c)

udstillinger eller arrangementer, hovedsagelig i videnskabeligt, teknisk, håndværksmæssigt, kunstnerisk, uddannelsesmæssigt, kulturelt, sportsligt, religiøst, kultisk, fagforenings- eller turistmæssigt øjemed eller for at fremme mellemfolkelig forståelse

d)

møder mellem repræsentanter for internationale organisationer eller sammenslutninger

e)

officielle højtideligheder og arrangementer samt mindearrangementer og mindehøjtideligheder,

men ikke privat foranstaltede udstillinger i butikker eller forretningslokaler med henblik på salg af varer fra tredjelande.

Artikel 91

Fritagelse efter artikel 90, stk. 1, litra a), indrømmes kun for så vidt angår vareprøver, som

a)

indføres som sådanne uden vederlag fra tredjelande eller fremstilles under arrangementet på basis af varer, der upakket er indført fra disse lande

b)

udelukkende tjener til gratis uddeling til publikum under arrangementet for at blive brugt eller forbrugt af de personer, til hvilke de er blevet uddelt

c)

kan identificeres som værende prøver af reklamemæssig art, som kun repræsenterer en ringe værdi pr. enhed

d)

ikke er egnet til salg og i givet fald foreligger i pakninger med en varemængde, der er mindre end den mindste mængde af samme vare, der normalt findes i handelen

e)

såfremt det drejer sig om fødevarer og drikkevarer, der ikke er pakket som anført under litra d), forbruges på stedet under arrangementet

f)

med hensyn til deres samlede værdi og mængde er i overensstemmelse med arrangementets art, antallet af besøgende og udstillerens andel i arrangementet.

Artikel 92

Fritagelse i henhold til artikel 90, stk. 1, litra b), indrømmes kun for så vidt angår varer, som

a)

forbruges eller tilintetgøres under arrangementet, og

b)

med hensyn til deres samlede værdi og mængde er i overensstemmelse med arrangementets art, antallet af besøgende og udstillerens andel i arrangementet.

Artikel 93

Fritagelse i henhold til artikel 90, stk. 1, litra d), indrømmes kun for så vidt angår tryksager og genstande af reklamemæssig art, som

a)

udelukkende er beregnet til gratis uddeling til publikum på det sted, hvor arrangementet holdes, og

b)

med hensyn til deres samlede værdi og mængde er i overensstemmelse med arrangementets art, antallet af besøgende og udstillerens andel i arrangementet.

Artikel 94

Fritagelse i henhold til artikel 90, stk. 1, litra a) og b), indrømmes ikke for så vidt angår

a)

alkoholholdige varer

b)

tobak og tobaksvarer

c)

brændstoffer, såvel faste som flydende og luftformige.

KAPITEL XXII

Varer, der indføres med henblik på undersøgelse, analyse eller afprøvning

Artikel 95

Med forbehold af artikel 96-101 indrømmes der fritagelse for importafgifter for varer, der skal undersøges, analyseres eller afprøves med henblik på at fastslå deres sammensætning, kvalitet eller andre tekniske data, i informationsøjemed eller til brug i industri- eller handelsforskning.

Artikel 96

Med forbehold af artikel 99 kan fritagelse i henhold til artikel 95 kun indrømmes, såfremt de varer, der skal undersøges, analyseres eller afprøves, forbruges fuldstændigt eller tilintetgøres under undersøgelsen, analysen eller afprøvningen.

Artikel 97

Der indrømmes ikke fritagelse for varer, der bruges til undersøgelser, analyser eller afprøvninger, som i sig selv er salgsfremmende foranstaltninger.

Artikel 98

Der indrømmes kun fritagelse for så vidt angår de varemængder, der er absolut nødvendige for at kunne opfylde det formål, hvortil de indføres. De kompetente myndigheder fastsætter i hvert enkelt tilfælde under hensyn til det pågældende formål, for hvilke mængder der kan indrømmes fritagelse.

Artikel 99

1.   Fritagelsen i henhold til artikel 95 omfatter også varer, som ikke forbruges fuldstændigt eller tilintetgøres under undersøgelsen, analysen eller afprøvningen, såfremt restprodukterne med de kompetente myndigheders godkendelse og under deres kontrol

a)

tilintetgøres eller behandles således, at de mister al handelsmæssig værdi efter undersøgelsen, analysen eller afprøvningen

b)

overgives omkostningsfrit til statskassen, såfremt dette er muligt efter de nationale bestemmelser, eller

c)

under behørigt begrundede omstændigheder udføres fra Fællesskabets toldområde.

2.   I stk. 1 forstås ved »restprodukter« de produkter, der fremkommer ved undersøgelsen, analysen eller afprøvningen, eller de varer, der sluttelig ikke er blevet brugt.

Artikel 100

Med forbehold af artikel 99, stk. 1, pålægges restprodukterne efter de i artikel 95 nævnte undersøgelser, analyser og afprøvninger importafgifter efter den sats, der var gældende på datoen for undersøgelsernes, analysernes eller afprøvningernes afslutning, og på grundlag af varernes beskaffenhed og toldværdi som konstateret eller godkendt af de kompetente myndigheder på samme dato.

Med de kompetente myndigheders godkendelse og under deres kontrol kan den pågældende dog omdanne restprodukterne til affald eller småstykker. I så fald pålægges den importafgift, der var gældende for sådant affald eller sådanne småstykker på datoen for omdannelsen.

Artikel 101

De kompetente myndigheder fastsætter den frist, inden for hvilken undersøgelserne, analyserne eller afprøvningerne skal finde sted, og de administrative formaliteter, der skal gennemføres for at sikre, at varerne anvendes til de tilsigtede formål.

KAPITEL XXIII

Forsendelser til organer, der varetager beskyttelse af ophavsret eller industriel eller kommerciel ejendomsret

Artikel 102

Der indrømmes fritagelse for importafgifter for mærker, mønstre og tegninger samt anmeldelsesakter for disse såvel som ansøgningsakter vedrørende patenter på opfindelser eller lignende, der sendes til de kompetente myndigheder med henblik på beskyttelse af ophavsret eller beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret.

KAPITEL XXIV

Oplysningsmateriale til turistformål

Artikel 103

Med forbehold af artikel 42-50 indrømmes der fritagelse for importafgifter på:

a)

dokumenter (foldere, brochurer, bøger, tidsskrifter, rejsehåndbøger, plakater (også indrammede), fotografier og fotografiske forstørrelser, ikke indrammede, geografiske kort (også illustrerede), vinduestransparenter og illustrerede kalendere), der er bestemt til gratis uddeling, og som hovedsagelig har det formål at trække turister til fremmede lande, bl.a. for her at overvære møder eller arrangementer af kulturel, turistmæssig, sportslig, religiøs eller faglig art, såfremt disse dokumenter ikke indeholder over 25 % privat handelsreklame — al privat handelsreklame for fællesskabsvirksomheder dog undtaget — og det klart fremgår, at formålet med disse dokumenter er generel propaganda

b)

fortegnelser over udenlandske hoteller, der offentliggøres af de officielle turistorganer eller under disses auspicier, og køreplaner for transportmidler i udlandet, når disse dokumenter er bestemt til gratis uddeling og ikke indeholder over 25 % privat handelsreklame — al privat handelsreklame for fællesskabsvirksomheder dog undtaget

c)

teknisk materiale, der fremsendes til repræsentanter eller forbindelser, der er akkrediteret eller udpeget af de officielle nationale turistorganer, når dette materiale ikke er bestemt til uddeling, såsom vejvisere, telefonbøger, telexabonnementsfortegnelser, hotelfortegnelser, kataloger over varemesser, prøver af ringe værdi på håndværksprodukter, materiale om museer, universiteter, kursteder og lignende.

KAPITEL XXV

Forskellige dokumenter og genstande

Artikel 104

Der indrømmes fritagelse for importafgifter for:

a)

dokumenter, der uden vederlag sendes til medlemsstaters offentlige administrationer

b)

udenlandske regeringers og officielle internationale organers publikationer bestemt til gratis uddeling

c)

stemmesedler beregnet til valg, der tilrettelægges af organer i tredjelande

d)

genstande, der skal tjene som bevismateriale eller er bestemt til lignende formål ved medlemsstaters domstole eller andre officielle instanser

e)

underskriftsprøver og trykte cirkulærer vedrørende underskrifter, der sendes inden for rammerne af den sædvanlige udveksling af oplysninger mellem statsadministrationer eller pengeinstitutter

f)

tryksager af officiel art, der sendes til medlemsstaternes centralbanker

g)

rapporter, virksomhedsberetninger, informationsskrivelser, prospekter, tegningsblanketter og andre dokumenter udfærdiget af selskaber hjemmehørende i et tredjeland og beregnet til ihændehavere eller tegnere af værdipapirer, der er udstedt af disse selskaber

h)

støttemateriale (hulkort, lydoptagelser, mikrofilm osv.), der anvendes til fremsendelse af oplysninger uden vederlag, forudsat at afgiftsfritagelse ikke giver anledning til misbrug eller medfører væsentlig konkurrencefordrejning

i)

aktpakker, arkivalier, blanketter og andre dokumenter bestemt til brug ved internationale møder, konferencer eller kongresser samt referater af sådanne arrangementer

j)

planer, tekniske tegninger, kalker, beskrivelser og andre lignende dokumenter indført med henblik på at opnå eller udføre ordrer i tredjeland eller med henblik på at deltage i en konkurrence, der afholdes i Fællesskabets toldområde

k)

dokumenter beregnet til brug ved eksaminer, der af institutioner i tredjelande afholdes i Fællesskabets toldområde

l)

blanketter beregnet til brug som officielle dokumenter med henblik på køretøjers eller varers bevægelse over grænserne i forbindelse med internationale overenskomster

m)

blanketter, mærkater, billetter og lignende dokumenter, der af transport- eller hotelvirksomheder i tredjelande sendes til rejsebureauer i Fællesskabets toldområde

n)

brugte blanketter og billetter, konnossementer, fragtbreve og andre handels- og kontordokumenter

o)

officielle tryksager fra tredjelandes eller internationale myndigheder og tryksager, der er i overensstemmelse med de internationale udformninger, og som sendes af sammenslutninger i tredjelande til tilsvarende sammenslutninger i Fællesskabets toldområde med henblik på uddeling

p)

fotografier, diapositiver og klicheer til fotografier, også forsynet med påskrifter der sendes til nyhedsbureauer, bladhuse eller tidsskriftforlag

q)

stempelmærker og lignende, som dokumentation for, at afgifter er erlagt i tredjelande.

KAPITEL XXVI

Tilbehør til fastgørelse og beskyttelse af varer under transport

Artikel 105

Der indrømmes fritagelse for importafgifter for diverse materialer såsom reb og sejlgarn, halm, lærred, papir og pap, træ og plastmateriale, der anvendes til fastgørelse og beskyttelse, herunder termisk beskyttelse, af varer under transport fra tredjelande til Fællesskabets toldområde, og som normalt ikke kan genanvendes.

KAPITEL XXVII

Strøelse og foder bestemt til dyr under transport

Artikel 106

Der indrømmes fritagelse for importafgifter for strøelse og foder af enhver art læsset på transportmidler, der benyttes til transport af dyr fra et tredjeland til Fællesskabets toldområde, med anvendelse under transporten for øje.

KAPITEL XXVIII

Brændstof og smøremidler i motorkøretøjer og specialcontainere

Artikel 107

1.   Med forbehold af artikel 108, 109 og 110 indrømmes der fritagelse for importafgifter for:

a)

brændstof i de normale tanke:

i privatbiler og erhvervskøretøjer samt motorcykler

i specialcontainere

der bringes ind på Fællesskabets toldområde

b)

brændstof i reservedunke i privatbiler og på motorcykler, dog højst 10 liter pr. køretøj og med forbehold af nationale bestemmelser om opbevaring og transport af brændstof.

2.   I stk. 1 forstås ved:

a)

»erhvervskøretøj«: ethvert motorkøretøj (herunder traktorer med eller uden påhængsvogne), som i medfør af konstruktionstype og udstyr er egnet og beregnet til, mod eller uden vederlag,

at befordre mere end ni personer, føreren iberegnet

at transportere varer

samt ethvert motorkøretøj til anden særlig brug end egentlig transport

b)

»privatbil«: enhver bil, der ikke opfylder kriterierne i litra a)

c)

»normale tanke«:

tanke, der af konstruktøren er indbygget i alle køretøjer af samme type som det pågældende køretøj, og hvis permanente anbringelse muliggør direkte brug af brændstoffet som drivmiddel både for køretøjet og eventuelt under transporten for køleanlæg eller andre anlæg

gastanke, der er påmonteret motorkøretøjer konstrueret med henblik på direkte brug af gas som brændstof, samt tanke, der er påmonteret andre anlæg på køretøjet

tanke, der af konstruktøren er indbygget i alle containere af samme type som den pågældende container, og hvis permanente anbringelse muliggør direkte brug af brændstoffet under transporten som drivmiddel for køleanlæg eller andre anlæg, som specialcontainere er udstyret med

d)

»specialcontainere«: enhver container, der er forsynet med anordninger specielt til køle-, iltnings- eller varmeisoleringsanlæg eller andre anlæg.

Artikel 108

For så vidt angår brændstof i erhvervskøretøjers og specialcontaineres normale tanke kan medlemsstaterne begrænse fritagelsen til 200 liter pr. køretøj, pr. specialcontainer og pr. rejse.

Artikel 109

1.   Medlemsstaterne kan begrænse den brændstofmængde, der kan indføres med fritagelse for importafgifter, for:

a)

erhvervskøretøjer, der udfører internationale transporter til deres grænseområde inden for et bælte på højst 25 km's bredde fra grænsen i fugleflugtslinje, når disse transporter udføres af personer, der er bosiddende i dette område

b)

privatbiler, der tilhører personer, der er bosiddende i grænseområdet.

2.   I forbindelse med anvendelsen af stk. 1, litra b), forstås ved »grænseområde«, med forbehold af gældende overenskomster herom, en zone, der ikke overstiger 15 km's bredde i fugleflugtslinje, beregnet fra grænsen. Kommuner, som delvis ligger i denne zone, anses som beliggende i dette grænseområde. Medlemsstaterne kan indrømme fritagelser herfor.

Artikel 110

1.   Brændstof, der indføres med fritagelse for importafgifter i medfør af artikel 107, 108 og 109, må kun anvendes i det køretøj, i hvilket det blev indført, og må ikke tappes og oplagres, undtagen ved nødvendige reparationer af det pågældende køretøj eller overdrages med eller uden vederlag af den, der opnår fritagelse.

2.   Ikke-overholdelse af stk. 1 medfører erlæggelse af de importafgifter, der gælder for de pågældende varer, efter de satser, der var gældende på tidspunktet for overtrædelsen, samt på grundlag af varernes beskaffenhed og toldværdi som konstateret eller godkendt af de kompetente myndigheder på samme dato.

Artikel 111

Fritagelse i henhold til artikel 107 gælder også for smøremidler i motorkøretøjers normale beholdere i en mængde svarende til det normale forbrug under den pågældende transport.

KAPITEL XXIX

Materialer til opførelse, vedligeholdelse eller udsmykning af mindesmærker eller soldaterkirkegårde

Artikel 112

Der indrømmes fritagelse for importafgifter for varer af enhver art, der indføres af organisationer, som har de kompetente myndigheders godkendelse til at foretage sådan indførsel, når disse varer skal anvendes til opførelse, vedligeholdelse eller udsmykning af kirkegårde, gravsteder og mindesmærker for de krigsofre fra tredjelande, som er begravet inden for Fællesskabets toldområde.

KAPITEL XXX

Ligkister, askeurner og udsmykningsgenstande til grave

Artikel 113

Der indrømmes fritagelse for importafgifter for

a)

kister med lig og urner med aske, samt blomster, kranse og andre udsmykningsgenstande, der normalt følger med ligkister og askeurner

b)

blomster, kranse og andre udsmykningsgenstande, der medbringes af personer, der bor i et tredjeland, og som begiver sig til en begravelse eller kommer for at smykke grave inden for Fællesskabets toldområde, såfremt den pågældende indførsel med hensyn til beskaffenhed eller mængde ikke giver anledning til tvivl om, at den foretages i ikke-erhvervsmæssigt øjemed.

AFSNIT III

FRITAGELSE FOR EKSPORTAFGIFTER

KAPITEL I

Erhvervsmæssige forsendelser af ringe værdi

Artikel 114

Der indrømmes fritagelse for eksportafgifter for forsendelser, der sendes til modtageren med pakke- eller brevpost, når disse forsendelser indeholder varer, hvis samlede værdi ikke overstiger 10 EUR.

KAPITEL II

Husdyr, der udføres som følge af, at en landbrugsbedrift flyttes fra Fællesskabet til et tredjeland

Artikel 115

1.   Der indrømmes fritagelse for eksportafgifter for de husdyr, der udgør besætningen på en landbrugsbedrift, som efter at have indstillet driften i Fællesskabets toldområde flyttes til et tredjeland.

2.   Fritagelse efter stk. 1 er begrænset til husdyr, hvis antal passer til landbrugsbedriftens art og størrelse.

KAPITEL III

Produkter, der fremstilles af landbrugere på ejendomme i Fællesskabet

Artikel 116

1.   Der indrømmes fritagelse for eksportafgifter for agerbrugs- og husdyrbrugsprodukter, der fremstilles i Fællesskabets toldområde på ejendomme i umiddelbar nærhed af et tredjeland, når disse ejendomme drives af ejere eller forpagtere, der har deres hovedvirksomhed i et tredjeland, der grænser op til Fællesskabets toldområde.

2.   For at husdyrbrugsprodukter kan omfattes af stk. 1, må de stamme fra dyr med oprindelse i det pågældende tredjeland eller dyr, som opfylder betingelserne for fri omsætning der.

Artikel 117

Fritagelse i henhold til artikel 116, stk. 1, er begrænset til produkter, som ikke er behandlet på anden måde, end hvad der er normalt efter høst eller fremstilling.

Artikel 118

Der indrømmes kun fritagelse for så vidt angår produkter, der indføres til det pågældende tredjeland af landbrugeren selv eller for dennes regning.

KAPITEL IV

Frø og sædekorn, der af landbrugere udføres til brug på ejendomme i tredjelande

Artikel 119

Der indrømmes fritagelse for eksportafgifter for frø og sædekorn, som skal anvendes på ejendomme, der er beliggende i et tredjeland i umiddelbar nærhed af Fællesskabets toldområde, og som drives af ejere eller forpagtere, der har deres hovedvirksomhed i dette toldområde i umiddelbar nærhed af tredjelandet.

Artikel 120

Fritagelse i henhold til artikel 119 er begrænset til de mængder frø og sædekorn, der svarer til ejendommens behov.

Der indrømmes kun fritagelse for så vidt angår frø og sædekorn, der af landbrugeren selv eller for dennes regning udføres direkte fra Fællesskabets toldområde.

KAPITEL V

Foder, der medbringes ved udførsel af dyr

Artikel 121

Der indrømmes fritagelse for eksportafgifter for foder af enhver art læsset på transportmidler, der benyttes til transport af dyr fra Fællesskabets toldområde til et tredjeland, med anvendelse under transporten for øje.

AFSNIT IV

ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 122

1.   Med forbehold af stk. 2 gælder afsnit II både for varer, der efter at være direkte indført fra et tredjeland er angivet til fri omsætning, og for varer, der er angivet til fri omsætning efter at have været omfattet af en anden toldordning.

2.   Det bestemmes efter proceduren i artikel 247a i forordning (EØF) nr. 2913/92, i hvilke tilfælde der ikke kan indrømmes fritagelse for varer, der er angivet til fri omsætning efter at have været omfattet af en anden toldordning.

3.   Varer, der kan indføres toldfrit i henhold til denne forordning, omfattes ikke af kvantitative restriktioner, der anvendes i henhold til foranstaltninger vedtaget på grundlag af traktatens artikel 133.

Artikel 123

Hvis fritagelse for importafgifter er betinget af, at modtageren anvender varerne til bestemte formål, kan denne fritagelse kun indrømmes af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, inden for hvis område de pågældende varer skal anvendes til det nævnte formål.

Artikel 124

De kompetente myndigheder i de enkelte medlemsstater træffer alle passende foranstaltninger til at sikre, at varer, der er overgået til fri omsætning, når fritagelse for importafgifter er betinget af, at modtageren anvender varerne til bestemte formål, ikke kan anvendes til andre formål, uden at der sker erlæggelse af importafgifterne, medmindre det ændrede anvendelsesformål er i overensstemmelse med kravene i denne forordning.

Artikel 125

Når samme person samtidig opfylder betingelserne for indrømmelse af fritagelse fra import- og eksportafgifter i henhold til forskellige bestemmelser i denne forordning, finder de pågældende bestemmelser anvendelse samtidig.

Artikel 126

Når fritagelse i henhold til denne forordning forudsætter, at visse betingelser opfyldes, skal den pågældende over for de kompetente myndigheder fyldestgørende kunne godtgøre, at disse betingelser er opfyldt.

Artikel 127

Såfremt der indrømmes fritagelse for import- eller eksportafgifter inden for rammerne af et beløb, der er fastsat i euro, kan medlemsstaterne afrunde det tal, der fremkommer ved omregning af dette beløb til national valuta, opad eller nedad.

Medlemsstaterne kan også bibeholde modværdien i national valuta af det i euro fastsatte beløb uændret, såfremt omregningen af dette beløb ved den årlige tilpasning i henhold til artikel 18, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2913/92, før den i stk. 1 omhandlede afrunding foretages, fører til en ændring af modværdien udtrykt i national valuta på under 5 % eller en nedsættelse af denne modværdi.

Artikel 128

1.   Bestemmelserne i denne forordning er ikke til hinder for, at medlemsstaterne kan indrømme

a)

fritagelser i henhold til Wienerkonventionen af 18. april 1961 om diplomatiske forbindelser, Wienerkonventionen af 24. april 1963 om konsulære forbindelser, eller andre konsulære konventioner, eller New York-konventionen af 16. december 1969 om særlige missioner

b)

fritagelser som led i sædvanlige privilegier og immuniteter i henhold til internationale overenskomster eller hjemstedsaftaler, som et tredjeland eller en international organisation er deltager i, herunder også fritagelser i anledning af internationale møder

c)

fritagelser som led i sædvanlige privilegier og immuniteter i henhold til internationale aftaler, der er indgået af samtlige medlemsstater, og hvorved der oprettes en kulturel eller videnskabelig institution eller organisation i henhold til international ret

d)

fritagelse som led i sædvanlige privilegier og immuniteter i henhold til aftaler med tredjelande om kulturelt, videnskabeligt eller teknisk samarbejde

e)

særlige fritagelser i henhold til aftaler med tredjelande om fælles aktioner med henblik på beskyttelse af personer eller af miljøet

f)

særlige fritagelser i henhold til aftaler med tilgrænsende tredjelande, og som er begrundet i arten af grænsehandel med disse lande

g)

fritagelser indrømmet i henhold til gensidigt forpligtende aftaler med tredjelande, der er parter i Konventionen angående International Civil Luftfart (Chicago 1944), om gennemførelsen af de anbefalede fremgangsmåder 4.42 og 4.44 i bilag 9 til denne konvention (ottende udgave — juli 1980).

2.   Såfremt der i henhold til en international konvention, som ikke henhører under nogen af de i stk. 1 omhandlede kategorier, og som en medlemsstat agter at tiltræde, indrømmes fritagelser, anmoder denne medlemsstat Kommissionen om, at de pågældende fritagelser kan finde anvendelse, og meddeler Kommissionen alle nødvendige oplysninger.

Der træffes afgørelse om denne anmodning efter proceduren i artikel 247a i forordning (EØF) nr. 2913/92.

3.   Den i stk. 2 omhandlede meddelelse kræves ikke, når de i den pågældende internationale konvention eventuelt forudsete fritagelser ikke overskrider de i fællesskabsretten fastsatte grænser.

Artikel 129

1.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen toldbestemmelserne i de internationale konventioner, overenskomster og aftaler af samme type som de i artikel 128, stk. 1, litra b), c), d), e), f) og g), samt artikel 128, stk. 3, omhandlede, der indgås efter den 26. april 1983.

2.   Kommissionen tilsender de øvrige medlemsstater teksten til de konventioner, overenskomster og aftaler, der meddeles den i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 1.

Artikel 130

Denne forordning er ikke til hinder for,

a)

at Grækenland opretholder Athos-bjergets særlige status, således som den er sikret i artikel 105 i den græske forfatning

b)

at Spanien og Frankrig, indtil ikrafttrædelsen af en ordning for handelsforbindelserne mellem Fællesskabet og Andorra, opretholder de fritagelser, der gælder i henhold til konventionerne henholdsvis af 13. juli 1867 og af 22. og 23. november 1867 mellem disse lande og Andorra

c)

at medlemsstaterne opretholder de eventuelle fritagelser på indtil 210 EUR, som de den 1. januar 1983 indrømmede søfolk i handelsflåden, der er beskæftiget i international trafik

d)

at Det Forenede Kongerige opretholder de fritagelser, der gælder for indførsel af goder til brug for dets styrker eller det civile personale, der ledsager disse, eller til forsyning af deres messer og kantiner i henhold til traktaten om oprettelse af Republikken Cypern af 16. august 1960.

Artikel 131

1.   Indtil der er indført fællesskabsbestemmelser på det pågældende område, kan medlemsstaterne indrømme særlige fritagelser for fremmede væbnede styrker, der er stationeret på deres område i medfør af internationale overenskomster.

2.   Indtil der er indført fællesskabsbestemmelser på det pågældende område, er denne forordning ikke til hinder for, at medlemsstaterne opretholder særlige fritagelser, som indrømmes arbejdstagere, der vender tilbage, efter at de på grund af deres erhverv har opholdt sig uden for Fællesskabets toldområde i mindst seks måneder.

Artikel 132

Denne forordning finder anvendelse med forbehold af

a)

forordning (EØF) nr. 2913/92

b)

de gældende bestemmelser om forsyninger til forbrug om bord på skibe, i luftfartøjer og i internationale tog

c)

andre fællesskabsretsakters bestemmelser om importafgiftsfritagelser.

Artikel 133

Forordning (EØF) nr. 918/83 som ændret ved de i bilag V anførte retsakter ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag VI.

Artikel 134

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. november 2009.

På Rådets vegne

C. MALMSTRÖM

Formand


(1)  Udtalelse af 24.3.2009 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EFT L 105 af 23.4.1983, s. 1.

(3)  Se bilag V.

(4)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.

(5)  EUT L 346 af 29.12.2007, s. 6.

(6)  EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1.


BILAG I

A.   Bøger, publikationer og dokumenter

KN-kode

Varebeskrivelse

3705

Fotografiske plader og film, undtagen kinematografiske film, eksponerede og fremkaldte:

ex 3705 90 10

Mikrofilm af bøger, børnebilledbøger og børnemalebøger, arbejdsbøger, krydsogtværsbøger, aviser og tidsskrifter samt dokumenter eller beretninger, der ikke har erhvervsmæssig karakter, og løse illustrationer, trykte sider og prøvebilleder bestemt til fremstilling af bøger

ex 3705 10 00

Offsetfilm til fremstilling af bøger

ex 3705 90 90

 

4903 00 00

Børnebilledbøger samt tegne- eller malebøger til børn

4905

Landkort, søkort og lignende kort af enhver art (herunder atlas, vægkort samt topografiske kort og glober), trykte:

Andre varer:

ex 4905 99 00

– –

I andre tilfælde:

Kort vedrørende særlige videnskabelige områder, som biologi, zoologi, botanik, mineralogi, palæontologi, arkæologi, etnologi, meteorologi, klimatologi og geofysik

ex 4906 00 00

Arkitekt-, industri- og ingeniørtegninger samt reproduktioner heraf

4911

Andre tryksager, herunder trykte billeder og fotografier:

4911 10

Reklametryksager, varekataloger og lignende varer:

ex 4911 10 90

– –

Andre varer:

Bogkataloger og publikationer, som udbydes til salg af et forlag eller en boghandel, der er etableret uden for De Europæiske Fællesskabers område

Kataloger over film, lydoptagelser eller andet audiovisuelt materiale af uddannelsesmæssig, videnskabelig eller kulturel karakter

Turistplakater og turistlitteratur (hæfter, rejsehåndbøger, køre- og fartplaner, prospekter og lignende publikationer) såvel med som uden illustrationer, herunder også tryksager udsendt af private forretningsvirksomheder, hvis formål er at fremme rejser uden for De Europæiske Fællesskabers område, herunder mikrogengivelser heraf

Bibliografisk oplysningsmateriale til gratis omdeling (1)

Andre varer:

4911 99 00

– –

Andre varer:

Løse illustrationer, trykte sider og prøvebilleder på papir bestemt til fremstilling af bøger, herunder mikrogengivelser heraf (1)

Mikrogengivelser af bøger, børnebilledbøger og børnemalebøger, arbejdsbøger, krydsogtværsbøger, aviser og tidsskrifter samt dokumenter eller beretninger, der ikke har erhvervsmæssig karakter (1)

Publikationer, hvis formål er at fremme studier uden for De Europæiske Fællesskabers område, herunder mikrogengivelser heraf (1)

Meteorologiske og geofysiske diagrammer

9023 00

Instrumenter, apparater og modeller til demonstrationsbrug (f.eks. ved undervisning eller på udstillinger), uanvendelige til andet brug:

ex 9023 00 80

Andre varer:

Reliefkort vedrørende særlige videnskabelige områder som geologi, zoologi, botanik, mineralogi, palæontologi, arkæologi, etnologi, meteorologi, klimatologi og geofysik

B.   Audiovisuelt materiale af uddannelsesmæssig, videnskabelig eller kulturel karakter

Det i bilag II A omhandlede materiale fremstillet af De Forenede Nationer eller en af denne organisations særorganisationer.


(1)  Toldfritagelsen gælder dog ikke for varer, hvor over 25 % af pladsen optages af annoncer. For så vidt angår turistplakater og turistbrochurer gælder denne procentdel dog kun for private forretningsannoncer.


BILAG II

A.   Audiovisuelt materiale af uddannelsesmæssig, videnskabelig eller kulturel karakter

KN-kode

Varebeskrivelse

Modtagerinstitutioner eller -organisationer

3704 00

Fotografiske plader, film, papir, pap og tekstilstof, eksponerede, men ikke fremkaldte:

Enhver organisation (herunder radio- og fjernsynsselskaber), institution eller sammenslutning, som af medlemsstaternes kompetente myndigheder er godkendt som berettigede til toldfri indførsel af sådanne genstande

ex 3704 00 10

Plader og film:

Kinematografiske film, positive, af uddannelsesmæssig, videnskabelig eller kulturel karakter

 

ex 3705

Fotografiske plader og film, undtagen kinematografiske film, eksponerede og fremkaldte:

Af uddannelsesmæssig, videnskabelig eller kulturel karakter

 

3706

Kinematografiske film, med eller uden lydspor eller bestående alene af lydspor, eksponerede og fremkaldte:

 

3706 10

Af bredde 35 mm eller derover:

– –

I andre tilfælde:

 

ex 3706 10 99

– – –

Andre positive:

Filmjournaler (med eller uden lydspor), som gengiver begivenheder af aktuel interesse på tidspunktet for indførslen og indført til reproduktion, begrænset til to kopier pr. film

Arkivfilm (med eller uden lydspor), til brug i forbindelse med filmjournaler

Underholdningsfilm, der er særligt egnede til børn og unge

Andre film af uddannelsesmæssig, videnskabelig eller kulturel karakter

 

3706 90

I andre tilfælde:

– –

I andre tilfælde:

– – –

Andre positive:

 

ex 3706 90 51

ex 3706 90 91

ex 3706 90 99

Filmjournaler (med eller uden lydspor), som gengiver begivenheder af aktuel interesse på tidspunktet for indførslen og indført til reproduktion, begrænset til to kopier pr. film

Arkivfilm (med eller uden lydspor) til brug i forbindelse med filmjournaler

Underholdningsfilm, der er særligt egnede til børn og unge

Andre film af uddannelsesmæssig, videnskabelig eller kulturel karakter

 

4911

Andre tryksager, herunder trykte billeder og fotografier:

I andre tilfælde:

 

ex 4911 99 00

– –

Andre varer:

Mikrokort eller andre lagringsmedier bestemt til informations- og dokumentationsafdelinger, som anvender edb, af uddannelsesmæssig, videnskabelig eller kulturel karakter

Vægkort udelukkende beregnet til demonstrations- og undervisningsformål

 

ex 8523

Plader, bånd, ikke-flygtige halvlederhukommelser, »smart cards« og andre medier til optagelse af lyd eller andre fænomener, også indspillede, herunder matricer og mastere til fremstilling af plader, undtagen varer henhørende under kapitel 37:

Af uddannelsesmæssig, videnskabelig eller kulturel karakter

 

ex 9023 00

Instrumenter, apparater og modeller til demonstrationsbrug (f.eks. ved undervisning eller på udstillinger), uanvendelige til andet brug:

Mønstre, modeller og vægkort af uddannelsesmæssig, videnskabelig eller kulturel karakter udelukkende beregnet til demonstrations- og undervisningsbrug

Modeller eller billeder af abstrakte begreber som molekylestrukturer eller matematiske formler

 

Diverse

Hologrammer til projektion med laser

Multimediesæt

Materialer til programmeret undervisning, eventuelt i form af sæt, med hertil hørende trykte materialer, herunder billedkassetter og lydkassetter

 

B.   Samlerobjekter og kunstværker af uddannelsesmæssig, videnskabelig eller kulturel karakter

KN-kode

Varebeskrivelse

Modtagerinstitutioner eller -organisationer

Diverse

Samlerobjekter og kunstværker, ikke bestemt til salg

Museer, kunstgallerier og andre institutioner, som af medlemsstaternes kompetente myndigheder er godkendt som berettigede til toldfri indførsel af sådanne genstande


BILAG III

KN-kode

Varebeskrivelse

4911

Andre tryksager, herunder trykte billeder og fotografier:

4911 10

Reklametryksager, varekataloger og lignende varer:

ex 4911 10 90

– –

Andre varer

I relief til blinde og svagtseende

Andre tryksager:

ex 4911 91 00

– –

Billeder, tegninger og fotografier:

I relief til blinde og svagtseende

ex 4911 99 00

– –

Andre varer:

I relief til blinde og svagtseende


BILAG IV

KN-kode

Varebeskrivelse

4802

Papir og pap, ikke belagt, af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, ikke-perforeret papir til hulkort og hulbånd, i ruller eller kvadratiske eller rektangulære ark, uanset størrelse, undtagen papir henhørende under pos. 4801 eller 4803; håndgjort papir og pap:

Andet papir og pap, træfrit eller med indhold af mekanisk træmasse eller kemisk-mekanisk træmasse på ikke over 10 vægtprocent af den samlede fibermængde:

ex 4802 55

– –

Af vægt 40 g pr. m2 eller derover, men ikke over 150 g pr. m2, i ruller

Braillepapir

ex 4802 56

– –

Af vægt 40 g pr. m2 eller derover, men ikke over 150 g pr. m2, i ark, hvis ene sidelængde ikke overstiger 435 mm og den anden ikke 297 mm, i udfoldet stand

Braillepapir

ex 4802 57 00

– –

I andre tilfælde, af vægt 40 g pr. m2 eller derover, men ikke over 150 g pr. m2

Braillepapir

ex 4802 58

– –

Af vægt over 150 g pr. m2:

Braillepapir

Andet papir og pap, med indhold af mekanisk træmasse eller kemisk-mekanisk træmasse på over 10 vægtprocent af den samlede fibermængde:

ex 4802 61

– –

I ruller

ex 4802 61 80

– – –

I andre tilfælde

Braillepapir

ex 4802 62 00

– –

I ark, hvis ene sidelængde ikke overstiger 435 mm og den anden ikke 297 mm, i udfoldet stand

Braillepapir

ex 4802 69 00

– –

I andre tilfælde

Braillepapir

4805

Andet papir og pap, ikke belagt, i ruller eller ark, ikke yderligere bearbejdet eller behandlet end nævnt i bestemmelse 3 til dette kapitel:

Andre varer:

ex 4805 91 00

– –

Af vægt ikke over 150 g pr. m2

Braillepapir

ex 4805 92 00

– –

Af vægt over 150 g pr. m2, men under 225 g pr. m2:

Braillepapir

4805 93

– –

Af vægt 225 g pr. m2 eller derover:

ex 4805 93 80

– – –

I andre tilfælde:

Braillepapir

4823

Andet papir, pap, cellulosevat og cellulosefiberdug, tilskåret; andre varer af papirmasse, papir, pap, cellulosevat eller cellulosefiberdug:

Andet papir og pap, af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug:

4823 90

I andre tilfælde:

ex 4823 90 40

– –

Papir og pap, af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug

Braillepapir

ex 6602 00 00

Spadserestokke, siddestokke, piske, ridepiske og lign.:

Hvide stokke til blinde og svagtseende

ex 8469

Skrivemaskiner og tekstbehandlingsmaskiner:

Fremstillet til brug for blinde og svagtseende

ex 8471

Automatiske databehandlingsmaskiner og enheder dertil; magnetiske og optiske læsere, maskiner til overførsel af data til datamedier i kodet form samt maskiner til bearbejdning af sådanne data, ikke andetsteds tariferet:

Materiel bestemt til mekanisk fremstilling af materiale i braille og båndoptagelser til blinde og svagtseende

ex 8519

Lydoptagere eller lydgengivere:

Pladespillere og kassettespillere specielt fremstillet eller tilpasset til blinde og svagtseende

ex 8523

Plader, bånd, ikke-flygtige halvlederhukommelser, »smart cards« og andre medier til optagelse af lyd eller andre fænomener, også indspillede, herunder matricer og mastere til fremstilling af plader, undtagen varer henhørende under kapitel 37:

Lydbøger

Magnetbånd og kassetter bestemt til fremstilling af braillebøger og lydbøger

9013

Anordninger med flydende krystaller, undtagen varer der er mere specificeret beskrevet i andre positioner; lasere undtagen laserdioder; andre optiske apparater og instrumenter, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel:

ex 9013 80

Andre anordninger, apparater og instrumenter:

Storbilledfjernsynsprojektorer for blinde og svagtseende

9021

Ortopædiske artikler, herunder krykker, kirurgiske bælter og brokbind; benskinner og andre artikler til behandling af frakturer; proteser; høreapparater og andre apparater eller artikler, der bæres af eller på personer eller implanteres i legemet for at afhjælpe en defekt eller et svækket organ:

9021 90

Andre varer:

ex 9021 90 90

– –

Andre varer:

Elektroniske apparater til orientering og sporing af hindringer for blinde og svagtseende

Storbilledfjernsynsprojektorer for blinde og svagtseende

Elektronisk aflæsningsapparatur for blinde og svagtseende

9023 00

Instrumenter, apparater og modeller til demonstrationsbrug (f.eks. ved undervisning eller på udstillinger), uanvendelige til andet brug:

ex 9023 00 80

Andre varer:

Pædagogiske hjælpemidler og apparater, der særlig er fremstillet til brug for blinde og svagtseende

ex 9102

Armbåndsure, lommeure og lignende ure (herunder stopure af sådanne typer), undtagen varer henhørende under pos. 9101:

Braille-ure, dog ikke med urkasse af ædelt metal

9504

Varer til selskabslege og selskabsspil, herunder spilleautomater, billardborde, specialborde til casinospil samt automatisk udstyr til bowlingbaner:

9504 90

Andre varer:

ex 9504 90 90

– –

Andre varer:

Spilleborde samt tilhørende udstyr fremstillet til brug for blinde og svagtseende

Diverse

Alle andre genstande, der er specielt fremstillet med henblik på at hjælpe blinde og svagtseende frem uddannelsesmæssigt, videnskabeligt eller kulturelt


BILAG V

OPHÆVET FORORDNING MED OVERSIGT OVER ÆNDRINGER

Rådets forordning (EØF) nr. 918/83

(EFT L 105 af 23.4.1983, s. 1)

 

Tiltrædelsesakten af 1985, bilag I, punkt I.1, litra e), og punkt I.17

(EFT L 302 af 15.11.1985, s. 139)

 

Rådets forordning (EØF) nr. 3822/85

(EFT L 370 af 31.12.1985, s. 22)

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3691/87

(EFT L 347 af 11.12.1987, s. 8)

 

Rådets forordning (EØF) nr. 1315/88

(EFT L 123 af 17.5.1988, s. 2)

kun artikel 2

Rådets forordning (EØF) nr. 4235/88

(EFT L 373 af 31.12.1988, s. 1)

 

Rådets forordning (EØF) nr. 3357/91

(EFT L 318 af 20.11.1991, s. 3)

 

Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92

(EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1)

kun artikel 252, stk. 1

Rådets forordning (EF) nr. 355/94

(EFT L 46 af 18.2.1994, s. 5)

 

Tiltrædelsesakten af 1994, bilag I, punkt XIII A.I.3

(EFT C 241 af 29.8.1994, s. 274)

 

Rådets forordning (EF) nr. 1671/2000

(EFT L 193 af 29.7.2000, s. 11)

 

Tiltrædelsesakten af 2003, bilaget til protokol nr. 3, del I, punkt 3

(EUT L 236 af 23.9.2003, s. 940)

 

Rådets forordning (EF) nr. 274/2008

(EUT L 85 af 27.3.2008, s. 1)

 


BILAG VI

SAMMENLIGNINGSTABEL

Forordning (EØF) nr. 918/83

Nærværende forordning

Artikel 1, stk. 1

Artikel 1

Artikel 1, stk. 2, litra a) og b)

Artikel 2, stk. 1, litra a) og b)

Artikel 1, stk. 2, litra c), første afsnit

Artikel 2, stk. 1, litra c), første afsnit

Artikel 1, stk. 2, litra c), andet afsnit, indledende sætning

Artikel 2, stk. 1, litra c), andet afsnit, indledende sætning

Artikel 1, stk. 2, litra c), andet afsnit, første led

Artikel 2, stk. 1, litra c), andet afsnit, nr. i)

Artikel 1, stk. 2, litra c), andet afsnit, andet led

Artikel 2, stk. 1, litra c), andet afsnit, nr. ii)

Artikel 1, stk. 2, litra c), tredje afsnit

Artikel 2, stk. 1, litra c), tredje afsnit

Artikel 1, stk. 2, litra d) og e)

Artikel 2, stk. 1, litra d) og e)

Artikel 1, stk. 3

Artikel 2, stk. 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4, stk. 1

Artikel 5, stk. 1

Artikel 4, stk. 2

Artikel 5, stk. 2

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6, stk. 1

Artikel 7, stk. 1

Artikel 6, stk. 2

Artikel 7, stk. 2

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 14, stk. 1, indledende sætning

Artikel 15, stk. 1, indledende sætning

Artikel 14, stk. 1, første led

Artikel 15, stk. 1, litra a)

Artikel 14, stk. 1, andet led

Artikel 15, stk. 1, litra b)

Artikel 14, stk. 2

Artikel 15, stk. 2

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 25

Artikel 21

Artikel 26

Artikel 22

Artikel 27, stk. 1

Artikel 23, stk. 1

Artikel 27, stk. 2

Artikel 23, stk. 2

Artikel 28

Artikel 24

Artikel 29, stk. 1

Artikel 25, stk. 1

Artikel 29, stk. 2, indledende sætning

Artikel 25, stk. 2, indledende sætning

Artikel 29, stk. 2, første led

Artikel 25, stk. 2, litra a)

Artikel 29, stk. 2, andet led

Artikel 25, stk. 2, litra b)

Artikel 29, stk. 2, tredje led

Artikel 25, stk. 2, litra c)

Artikel 30, stk. 1

Artikel 26, stk. 1

Artikel 30, stk. 2

Artikel 26, stk. 2

Artikel 31

Artikel 27

Artikel 32

Artikel 28

Artikel 33

Artikel 29

Artikel 34

Artikel 30

Artikel 35

Artikel 31

Artikel 36

Artikel 32

Artikel 37

Artikel 33

Artikel 38

Artikel 34

Artikel 39

Artikel 35

Artikel 40

Artikel 36

Artikel 41

Artikel 37

Artikel 42

Artikel 38

Artikel 43

Artikel 39

Artikel 44

Artikel 40

Artikel 45

Artikel 41

Artikel 50

Artikel 42

Artikel 51, indledende sætning

Artikel 43, indledende sætning

Artikel 51, første led

Artikel 43, litra a)

Artikel 51, andet led

Artikel 43, litra b)

Artikel 52, stk. 1

Artikel 44, stk. 1

Artikel 52, stk. 2, indledende sætning

Artikel 44, stk. 2, indledende sætning

Artikel 52, stk. 2, første led

Artikel 44, stk. 2, litra a)

Artikel 52, stk. 2, andet led

Artikel 44, stk. 2, litra b)

Artikel 53, indledende sætning

Artikel 45, indledende sætning

Artikel 53, litra a), indledende sætning

Artikel 45, litra a), indledende sætning

Artikel 53, litra a), første led

Artikel 45, litra a), nr. i)

Artikel 53, litra a), andet led

Artikel 45, litra a), nr. ii)

Artikel 53, litra b), indledende sætning

Artikel 45, litra b), indledende sætning

Artikel 53, litra b), første led

Artikel 45, litra b), nr. i)

Artikel 53, litra b), andet led

Artikel 45, litra b), nr. ii)

Artikel 54, indledende sætning

Artikel 46, indledende sætning

Artikel 54, første led

Artikel 46, litra a)

Artikel 54, andet led

Artikel 46, litra b)

Artikel 56

Artikel 47

Artikel 57

Artikel 48

Artikel 58

Artikel 49

Artikel 59

Artikel 50

Artikel 59a, stk. 1 og 2

Artikel 51, stk. 1 og 2

Artikel 59a, stk. 3, indledende sætning

Artikel 51, stk. 3, indledende sætning

Artikel 59a, stk. 3, første led

Artikel 51, stk. 3, litra a)

Artikel 59a, stk. 3, andet led

Artikel 51, stk. 3, litra b)

Artikel 59b

Artikel 52

Artikel 60, stk. 1

Artikel 53, stk. 1

Artikel 60, stk. 2, indledende sætning

Artikel 53, stk. 2, indledende sætning

Artikel 60, stk. 2, første led

Artikel 53, stk. 2, litra a)

Artikel 60, stk. 2, andet led

Artikel 53, stk. 2, litra b)

Artikel 60, stk. 3

Artikel 53, stk. 3

Artikel 61, stk. 1

Artikel 54, stk. 1

Artikel 61, stk. 2, indledende sætning

Artikel 54, stk. 2, indledende sætning

Artikel 61, stk. 2, første led

Artikel 54, stk. 2, litra a)

Artikel 61, stk. 2, andet led

Artikel 54, stk. 2, litra b)

Artikel 61, stk. 2, tredje led

Artikel 54, stk. 2, litra c)

Artikel 62

Artikel 55

Artikel 63

Artikel 56

Artikel 63a

Artikel 57

Artikel 63b

Artikel 58

Artikel 63c

Artikel 59

Artikel 64

Artikel 60

Artikel 65

Artikel 61

Artikel 66

Artikel 62

Artikel 67

Artikel 63

Artikel 68

Artikel 64

Artikel 69

Artikel 65

Artikel 70

Artikel 66

Artikel 71, stk. 1, indledende sætning

Artikel 67, stk. 1, indledende sætning

Artikel 71, stk. 1, første led

Artikel 67, stk. 1, litra a)

Artikel 71, stk. 1, andet led

Artikel 67, stk. 1, litra b)

Artikel 71, stk. 2

Artikel 67, stk. 2

Artikel 72, stk. 1, indledende sætning

Artikel 68, stk. 1, indledende sætning

Artikel 72, stk. 1, første led

Artikel 68, stk. 1, litra a)

Artikel 72, stk. 1, andet led

Artikel 68, stk. 1, litra b)

Artikel 72, stk. 2

Artikel 68, stk. 2

Artikel 73

Artikel 69

Artikel 75

Artikel 70

Artikel 76

Artikel 71

Artikel 77

Artikel 72

Artikel 78

Artikel 73

Artikel 79

Artikel 74

Artikel 80

Artikel 75

Artikel 81

Artikel 76

Artikel 82

Artikel 77

Artikel 83

Artikel 78

Artikel 84

Artikel 79

Artikel 85

Artikel 80

Artikel 86

Artikel 81

Artikel 87

Artikel 82

Artikel 88

Artikel 83

Artikel 89, indledende sætning

Artikel 84, indledende sætning

Artikel 89, første led

Artikel 84, litra a)

Artikel 89, andet led

Artikel 84, litra b)

Artikel 89, tredje led

Artikel 84, litra c)

Artikel 90

Artikel 85

Artikel 91

Artikel 86

Artikel 92

Artikel 87

Artikel 93

Artikel 88

Artikel 94

Artikel 89

Artikel 95

Artikel 90

Artikel 96

Artikel 91

Artikel 97

Artikel 92

Artikel 98

Artikel 93

Artikel 99

Artikel 94

Artikel 100

Artikel 95

Artikel 101

Artikel 96

Artikel 102

Artikel 97

Artikel 103

Artikel 98

Artikel 104, stk. 1, indledende sætning

Artikel 99, stk. 1, indledende sætning

Artikel 104, stk. 1, første led

Artikel 99, stk. 1, litra a)

Artikel 104, stk. 1, andet led

Artikel 99, stk. 1, litra b)

Artikel 104, stk. 1 tredje led

Artikel 99, stk. 1, litra c)

Artikel 104, stk. 2

Artikel 99, stk. 2

Artikel 105

Artikel 100

Artikel 106

Artikel 101

Artikel 107

Artikel 102

Artikel 108

Artikel 103

Artikel 109

Artikel 104

Artikel 110

Artikel 105

Artikel 111

Artikel 106

Artikel 112

Artikel 107

Artikel 113

Artikel 108

Artikel 114

Artikel 109, stk. 1

Artikel 109, stk. 2

Artikel 115, stk. 1

Artikel 110, stk. 1

Artikel 115, stk. 2

Artikel 110, stk. 2

Artikel 116

Artikel 111

Artikel 117

Artikel 112

Artikel 118, stk. 1

Artikel 113

Artikel 119

Artikel 114

Artikel 120

Artikel 115

Artikel 121

Artikel 116

Artikel 122

Artikel 117

Artikel 123

Artikel 118

Artikel 124

Artikel 119

Artikel 125

Artikel 120

Artikel 126

Artikel 121

Artikel 127

Artikel 122

Artikel 128

Artikel 123

Artikel 129

Artikel 124

Artikel 130

Artikel 125

Artikel 131

Artikel 126

Artikel 132

Artikel 127

Artikel 133

Artikel 128

Artikel 134

Artikel 129

Artikel 135

Artikel 130

Artikel 136

Artikel 131

Artikel 139

Artikel 132

Artikel 140

Artikel 144

Artikel 133

Artikel 145

Artikel 134

Bilag I-IV

Bilag I-IV

Bilag V

Bilag VI


Top