Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21996D0213(01)

Afgørelse nr. 1/95 truffet af Associeringsrådet EF- Tyrkiet den 22. december 1995 om iværksættelse af slutfasen af toldunionen

OJ L 13, 17.1.2014, p. 74–121 (BG, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, RO, SK, SL)
OJ L 35, 13.2.1996, p. 1–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/1(5)/oj

21996D0213(01)

Afgørelse nr. 1/95 truffet af Associeringsrådet EF- Tyrkiet den 22. december 1995 om iværksættelse af slutfasen af toldunionen

EF-Tidende nr. L 035 af 13/02/1996 s. 0001 - 0047


AFGØRELSE Nr. 1/95 TRUFFET AF ASSOCIERINGSRÅDET EF-TYRKIET den 22. december 1995 om iværksættelse af slutfasen af toldunionen (96/142/EF)

ASSOCIERINGSRÅDET EF-TYRKIET,

under henvisning til aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Tyrkiet i det følgende benævnt »Ankara-aftalen«;

som tager i betragtning, at målene i Ankara-aftalen, særlig artikel 28, om oprettelse af associeringen mellem Tyrkiet og Fællesskabet fortsat er vigtige på dette tidspunkt med store politiske og økonomiske forandringer i Europa;

som henviser til sin resolution af 8. november 1993, hvori det på ny bekræftede parternes ønske om at indføre toldunionen i overensstemmelse med tidsplanen og retningslinjerne i Ankara-aftalen og tillægsprotokollen hertil;

som tager i betragtning, at associeringsforbindelserne som omhandlet i artikel 5 i Ankara-aftalen er ved at gå ind i slutfasen baseret på toldunionen, som i kraft af de to parters opfyldelse af deres gensidige forpligtelser afslutter overgangsfasen og fører til udarbejdelsen af retningslinjerne for, at toldunionen kan fungere effektivt inden for rammerne af Ankara-aftalen og tillægsprotokollen;

som tager i betragtning, at toldunionen udgør et vigtigt kvalitativt fremskridt på det politiske og økonomiske plan inden for rammerne af associeringsforbindelserne mellem parterne;

som er trådt sammen i Bruxelles den 6. marts 1995 -

HAR TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Med forbehold for bestemmelserne i Ankara-aftalen og tillægsprotokollen og de supplerende protokoller hertil, fastlægger Associeringsrådet herved reglerne for gennemførelse af sidste fase i oprettelsen af den toldunion, der er omhandlet i artikel 2 og 5 i ovennævnte aftale.

KAPITEL I

FRIE VAREBEVÆGELSER OG HANDELSPOLITIK

Artikel 2

Dette kapitels bestemmelser finder anvendelse på andre varer end landbrugsprodukter som defineret i associeringsaftalens artikel 11. De særlige bestemmelser vedrørende landbrugsprodukter er opført i kapitel II i denne afgørelse.

Artikel 3

1. Dette kapitels bestemmelser finder anvendelse på varer:

- der er fremstillet i Fællesskabet eller Tyrkiet, også varer, der helt eller delvis er fremstillet på basis af varer fra tredjelande, og som er overgået til fri omsætning i Fællesskabet eller i Tyrkiet

- fra tredjelande, der er overgået til fri omsætning i Fællesskabet eller i Tyrkiet.

2. Som varer, der er overgået til fri omsætning i Fællesskabet eller i Tyrkiet, betragtes varer fra tredjelande, med hensyn til hvilke indførelsesformaliteterne er opfyldt og den skyldige told og afgifter med tilsvarende virkning er opkrævet i Fællesskabet eller i Tyrkiet, og for hvilke der ikke er indrømmet hel eller delvis godtgørelse af denne told eller disse afgifter.

3. Toldunionens toldområde omfatter:

- Fællesskabets toldområde som defineret i artikel 3 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (1)

- Tyrkiets toldområde.

4. Dette kapitels bestemmelser finder også anvendelse på varer, der er fremstillet i Fællesskabet eller i Tyrkiet, og til hvis fremstilling der er medgået varer fra tredjelande, som ikke var overgået til fri omsætning i Fællesskabet eller i Tyrkiet.

Henførsel af nævnte varer under disse bestemmelser er dog i udførselsstaten betinget af opfyldelse af indførselsformaliteterne og opkrævning af gældende told og afgifter med tilsvarende virkning på de tredjelandsvarer, der er medgået ved fremstillingen.

5. Hvis udførselsstaten ikke anvender bestemmelserne i stk. 4, andet afsnit, kan de i stk. 4, første afsnit, omhandlede varer ikke overgå til fri omsætning, og indførselsstaten skal derfor anvende den gældende toldlovgivning på varerne fra tredjelande.

6. Det toldsamarbejdsudvalg, der er nedsat ved Associeringsrådets afgørelse nr. 2/69, fastlægger metoderne for det administrative samarbejde med henblik på anvendelsen af stk. 1, 2 og 4.

AFDELING I

Afskaffelse af told og afgifter med tilsvarende virkning

Artikel 4

Al indførsels- eller udførselstold og alle afgifter med tilsvarende virkning som told afskaffes fuldstændig i samhandelen mellem Fællesskabet og Tyrkiet på tidspunktet for denne afgørelses ikrafttræden. Fællesskabet og Tyrkiet afstår fra dette tidspunkt fra at indføre nogen ny indførsels- eller udførselstold eller nye afgifter med tilsvarende virkning som told. Disse bestemmelser finder også anvendelse på finanstold.

AFDELING II

Afskaffelse af kvantitative restriktioner og foranstaltninger med tilsvarende virkning

Artikel 5

Kvantitative restriktioner ved indførsel og alle foranstaltninger med tilsvarende virkning er forbudt mellem de kontraherende parter.

Artikel 6

Kvantitative restriktioner ved udførsel og alle foranstaltninger med tilsvarende virkning er forbudt mellem de kontraherende parter.

Artikel 7

Bestemmelserne i artikel 5 og 6 er ikke til hinder for sådanne forbud eller restriktioner vedrørende indførsel, udførsel eller transit, som er begrundet i hensynet til den offentlige sædelighed, den offentlige orden, den offentlige sikkerhed, beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed, beskyttelse af planter, beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi eller beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret. Disse forbud eller restriktioner må dog hverken udgøre et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem de kontraherende parter.

Artikel 8

1. Inden for en frist på fem år efter denne afgørelses ikrafttræden indarbejder Tyrkiet fællesskabsretsakterne vedrørende afskaffelse af tekniske handelshindringer i sin nationale lovgivning.

2. Listen over disse retsakter og betingelserne og retningslinjerne for Tyrkiets anvendelse heraf fastsættes ved en afgørelse, der træffes af Associeringsrådet senest et år efter denne afgørelses ikrafttræden.

3. Denne bestemmelse er ikke til hinder for, at Tyrkiet fra tidspunktet for denne afgørelses ikrafttræden anvender fællesskabsretsakter, som betragtes som værende af særlig betydning.

4. Parterne understreger betydningen af et effektivt indbyrdes samarbejde vedrørende standardisering, metrologi og kalibrering, autorisation, prøvning og certificering.

Artikel 9

Når Tyrkiet har iværksat fællesskabsinstrumentets eller -instrumenternes bestemmelser for afskaffelse af tekniske handelshindringer, foregår samhandelen med den pågældende vare mellem de kontraherende parter i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i nævnte instrumenter, uden at dette i øvrigt berører anvendelsen af denne afgørelses bestemmelser.

Artikel 10

1. Fra og med tidspunktet for denne afgørelses ikrafttræden og i den periode, der er nødvendig for Tyrkiets anvendelse af de i artikel 9 omhandlede instrumenter, afstår Tyrkiet fra at hindre markedsføring og ibrugtagning på sit område af varer fra Fællesskabet, hvis overensstemmelse med fællesskabsdirektiverne om, hvilke krav disse varer skal opfylde, er attesteret på de betingelser og efter de procedurer, der er fastlagt ved disse direktiver.

2. Tyrkiet kan dog som en undtagelse fra stk. 1, når det konstaterer, at en vare, hvis overensstemmelse med fællesskabsdirektiverne er attesteret i overensstemmelse med stk. 1, og som anvendes i overensstemmelse med sit anvendelsesformål, ikke opfylder et af kravene i artikel 7, træffe alle hensigtsmæssige foranstaltninger i overensstemmelse med betingelserne og procedurerne i stk. 3 for at trække den pågældende vare tilbage fra markedet ved at forbyde eller begrænse markedsføringen eller ibrugtagningen heraf.

3. a) Overvejer Tyrkiet at træffe en foranstaltning i henhold til stk. 2, skal det straks underrette Fællesskabet herom gennem Det Blandede Udvalg for Toldunionen og fremlægge alle relevante oplysninger.

b) De kontraherende parter indleder straks konsultationer i Det Blandede Udvalg for Toldunionen med henblik på at finde en gensidigt tilfredsstillende løsning.

c) Tyrkiet må ikke træffe nogen foranstaltning som omhandlet i stk. 2, før der er forløbet en måned efter datoen for den i stk. 3, litra a), nævnte underretning, medmindre konsultationsproceduren er afsluttet inden udløbet af denne frist. Når ekstraordinære omstændigheder, der kræver et omgående indgreb, umuliggør forudgående konsultation, kan Tyrkiets straks anvende en sådan foranstaltning, som er strengt nødvendig til at afhjælpe situationen.

d) Tyrkiet underretter straks Det Blandede Udvalg for Toldunionen om, hvilken foranstaltning det har truffet, og fremlægger alle relevante oplysninger.

e) Fællesskabet kan til enhver tid anmode Det Blandede Udvalg for Toldunionen om at tage en sådan foranstaltning op til fornyet overvejelse.

4. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på levnedsmidler.

Artikel 11

Fællesskabet accepterer i den overgangsperiode, der er nødvendig for, at Tyrkiet kan anvende de i artikel 9 omhandlede instrumenter, resultaterne af de procedurer, der anvendes i Tyrkiet for vurdering af industrivarers overensstemmelse med kravene i henhold til fællesskabsretten, forudsat at disse procedurer er i overensstemmelse med de betingelser, som gælder i Fællesskabet, og på den betingelse, at Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (2), senest ændret ved Rådets direktiv 92/53/EØF af 18. juni 1992 (3), finder anvendelse i motorkøretøjssektoren i Tyrkiet.

AFDELING III

Handelspolitik

Artikel 12

1. Tyrkiet anvender fra denne afgørelses ikrafttræden over for lande, der ikke er medlemmer af Fællesskabet, bestemmelser og gennemførelsesforanstaltninger, der i det væsentlige er de samme som dem, der anvendes i Fællesskabets handelspolitik i henhold til følgende forordninger:

- Rådets forordning (EF) nr. 3285/95 (4) (om de fælles regler for indførsel)

- Rådets forordning (EF) nr. 519/94 (5) (om de fælles regler for indførsel fra visse tredjelande)

- Rådets forordning (EF) nr. 520/94 (6) (om fælles fremgangsmåder for forvaltning af kontingenter) (gennemførelsesbestemmelser: Kommissionens forordning (EF) nr. 738/94) (7)

- Rådets forordninger (EF) nr. 3283/94 (8), og nr. 3284/94 (9) (om beskyttelse mod dumping og subsidier)

- Rådets forordning (EF) nr. 3286/94 (10) (om fælles fremgangsmåder inden for den fælles handelspolitik)

- Rådets forordning (EØF) nr. 2603/69 (11) (om de fælles regler for udførsel)

- Rådets beslutning 93/112/EØF (12) (om offentligt støttede eksportkreditter)

- Rådets forordning (EF) nr. 3036/94 (13) (tekstilvarer for økonomisk passiv forædling)

- Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 (14) (om aftalebaseret tekstilimport)

- Rådets forordning (EF) nr. 517/94 (15) (autonom tekstilimport)

- Rådets forordning (EØF) nr. 3951/92 (16) (tekstilimport fra Taiwan).

2. I overensstemmelse med kravene i artikel XXIV i GATT anvender Tyrkiet fra denne afgørelses ikrafttræden i det væsentlige samme handelspolitik som Fællesskabet i tekstilsektoren, herunder aftalerne eller arrangementerne om handel med tekstilvarer og beklædningsgenstande. Fællesskabet yder Tyrkiet det nødvendige samarbejde til at nå dette mål.

3. Indtil Tyrkiet har indgået disse arrangementer, forbliver den nugældende ordning med oprindelsescertifikater ved udførsel af tekstilvarer og beklædningsgenstande fra Tyrkiet til Fællesskabet i kraft, og sådanne varer, som ikke har oprindelse i Tyrkiet, er fortsat undergivet Fællesskabets handelspolitik i relation til de pågældende lande.

4. Bestemmelserne i denne afgørelse er ikke til hinder for Fællesskabets og Japans iværksættelse af deres arrangement vedrørende handelen med automobiler som omhandlet i bilaget til aftalen om beskyttelsesforanstaltninger, der er knyttet til overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen.

Tyrkiet og Fællesskabet skal før denne afgørelses ikrafttræden fastlægge retningslinjerne for samarbejdet for at forhindre, at nævnte arrangement omgås.

Fællesskabet forbeholder sig ret til i forbindelse med import på dets område at træffe enhver foranstaltning, som måtte være nødvendiggjort af anvendelsen af nævnte arrangement.

AFDELING IV

Den fælles toldtarif og præferencetoldpolitik

Artikel 13

1. Tyrkiet tilpasser sig på tidspunktet for denne afgørelses ikrafttræden den fælles toldtarif i forholdet til lande, der ikke er medlemmer af Fællesskabet.

2. Tyrkiet tilpasser sin toldtarif, hver gang det er nødvendigt for at tage hensyn til ændringer i den fælles toldtarif.

3. Toldsamarbejdsudvalget fastsætter passende foranstaltninger med henblik på anvendelsen af bestemmelserne i stk. 1 og 2.

Artikel 14

1. Tyrkiet informeres om Fællesskabets beslutninger om ændring af den fælles toldtarif, beslutninger om suspension af told og om genindførelse af sådan told samt beslutninger om toldkontingenter og toldlofter så betids, at Tyrkiet på samme tid kan tilpasse den tyrkiske toldtarif efter den fælles toldtarif. Med henblik herpå afholdes der forudgående konsultation i Det Blandede Udvalg for Toldunionen.

2. Kan den tyrkiske toldtarif ikke tilpasses samtidigt efter den fælles toldtarif, kan Det Blandede Udvalg for Toldunionen beslutte at indrømme en frist for denne tilpasning. Det Blandede Udvalg for Toldunionen må under ingen omstændigheder bemyndige Tyrkiet til for nogen som helst vare at anvende en toldsats, der er lavere end Fællesskabets toldsats.

3. Hvis Tyrkiet ønsker midlertidigt at suspendere eller at genindføre told på anden måde end som omhandlet i stk. 1, underretter Tyrkiet straks Fællesskabet herom. Der afholdes konsultationer om ovennævnte beslutninger i Det Blandede Udvalg for Toldunionen.

Artikel 15

Uanset artikel 13 kan Tyrkiet i medfør af artikel 19 i tillægsprotokollen indtil den 1. januar 2001 opretholde toldsatser over for tredjelande, der er højere end toldsatserne i henhold til den fælles toldtarif, for de varer, der er godkendt af Associeringsrådet.

Artikel 16

1. Tyrkiet tilpasser sig, med henblik på at harmonisere sin handelspolitik med Fællesskabets, gradvist til Fællesskabets præferencetoldordning inden for fem år fra denne afgørelses ikrafttræden. Denne tilpasning gælder både de autonome ordninger og præferenceaftalerne med tredjelande. I dette øjemed træffer Tyrkiet alle de nødvendige foranstaltninger og forhandler om aftaler på et gensidigt fordelagtigt grundlag med de berørte lande. Associeringsrådet fører med regelmæssige mellemrum tilsyn med fremskridtene.

2. I hvert af de i stk. 1 opregnede tilfælde er indrømmelsen af disse toldpræferencer betinget af, at bestemmelserne vedrørende oprindelsen af varer, der er identiske med dem, der danner grundlag for Fællesskabets indrømmelse af disse præferencer, overholdes.

3. a) I tilfælde, hvor varer i den i stk. 1 nævnte periode, i hvilken Tyrkiet opretholder en toldpræferencepolitik, som er forskellig fra Fællesskabets, indføres fra tredjelande i Fællesskabet og overgår til fri omsætning med præferencebehandling som følge af deres oprindelsesland eller udførselsland, pålægges de en udligningsafgift, hvis de indføres i Tyrkiet, under følgende omstændigheder:

- de er indført fra lande, der ikke indrømmes samme præferencetoldbehandling af Tyrkiet, og

- de kan identificeres som værende indført fra disse lande, og

- den told, der skal betales i Tyrkiet, er mindst fem procentpoint højere end den gældende told i Fællesskabet, og

- der er observeret en fordrejning i handelen i forbindelse med disse varer.

b) Det Blandede Udvalg for Toldunionen opstiller en liste over de varer, der er pålagt udligningsafgift såvel som afgiftsbeløbet.

AFDELING V

Forarbejdede landbrugsprodukter, der ikke er omfattet af bilag II til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab

Artikel 17

Bestemmelserne i denne afdeling finder anvendelse på de varer, der er anført i bilag 1.

Artikel 18

Artikel 13 er ikke til hinder for, at Tyrkiet opkræver et landbrugselement på de varer, der er anført i bilag 1. Landbrugselementet fastsættes i overensstemmelse med artikel 19.

Artikel 19

1. Det landbrugselement, der anvendes på importen af en vare i Tyrkiet, beregnes ved at multiplicere summen af de mængder af basislandbrugsprodukter, der anses for at være medgået til fremstillingen af den pågældende vare, med basisbeløbet for hvert af disse basislandbrugsprodukter som defineret i stk. 3.

2. a) De basislandbrugsprodukter, der skal tages i betragtning, er anført i bilag 2.

b) De mængder af basislandbrugsprodukter, der skal tages i betragtning, er anført i bilag 3.

c) Hvad angår varer, der er anført under de koder i den kombinerede nomenklatur, med hensyn til hvilke bilag 3 henviser til bilag 4, fastsættes de beløb for landbrugskomponenten, der skal tages i betragtning, i bilag 4.

3. Basisbeløbet for hvert basislandbrugsprodukt er beløbet af den gældende afgift ved indførsel i Tyrkiet af dette landbrugsprodukt med oprindelse i et ikke-præferencetredjeland i den referenceperiode, der gælder for landbrugsprodukterne. Basisbeløbene er anført i bilag 5.

Artikel 20

1. Artikel 4 er ikke til hinder for, at Tyrkiet og Fællesskabet i deres indbyrdes samhandel anvender landbrugselementer, der fastsættes efter følgende bestemmelser.

2. Landbrugselementer, der eventuelt nedsættes på de i artikel 22 omhandlede betingelser, finder kun anvendelse på varer henhørende under bilag 1.

3. Fællesskabet anvender for Tyrkiet de samme specifikke toldsatser, som landbrugselementet gældende for tredjelande repræsenterer.

4. Tyrkiet anvender på importen fra Fællesskabet det landbrugselement, der anvendes i overensstemmelse med artikel 19.

Artikel 21

Uden at dette berører de i denne afgørelse fastsatte retningslinjer, forudses der en undtagelsesordning for de varer, der er anført i bilag 6, tabel 1 og tabel 2, i henhold til hvilken importafgifterne i Tyrkiet nedsættes i tre stadier over en periode på tre år for førstnævnte og på et år for sidstnævnte. Importafgifternes niveau er fastsat i bilag 6, tabel 1 og 6 tabel 2.

Ved afslutningen af de pågældende perioder finder bestemmelserne i denne afdeling fuld anvendelse.

Artikel 22

1. Når en afgift på et basislandbrugsprodukt nedsættes i samhandelen mellem Fællesskabet og Tyrkiet, nedsættes det landbrugselement, der er defineret i overensstemmelse med artikel 20, stk. 4, ved indførsel i Tyrkiet, eller det, der er omhandlet i artikel 20, stk. 3, ved indførsel i Fællesskabet tilsvarende.

2. Når de i stk. 1 omhandlede nedsættelser indrømmes inden for rammerne af et kontingent, opstiller Associeringsrådet en liste over de varer og de mængder, der er omfattet af nedsættelsen af landbrugselementet.

3. Stk. 1 og 2 finder anvendelse på de i artikel 21 omhandlede importafgifter.

Artikel 23

Hvis en eller flere af de varer, der er omfattet af undtagelsesordningen, forvolder eller truer med at forvolde alvorlige forstyrrelser i Tyrkiet, som kan bringe målene for toldunionen for forarbejdede landbrugsprodukter i fare, afholdes der forudgående konsultationer sted mellem parterne i det relevante udvalg med henblik på at finde en gensidigt acceptabel løsning.

Hvis der ikke kan findes en sådan løsning, kan Det Blandede Udvalg for Toldunionen anbefale hensigtsmæssige måder til at opretholde toldunionens rette funktion, uden at dette berører bestemmelserne i artikel 63.

KAPITEL II

LANDBRUGSPRODUKTER

Artikel 24

1. Associeringsrådet bekræfter parternes fælles mål, som er en udvikling i retning af indbyrdes fri bevægelighed for landbrugsprodukter som fastsat i artikel 32-35 i tillægsprotokollen.

2. Associeringsrådet bemærker, at det er nødvendigt med en yderligere periode til at skabe de nødvendige betingelser for fri bevægelighed for disse produkter.

Artikel 25

1. Tyrkiet tilpasser sin landbrugspolitik ved overtagelse af foranstaltningerne i den fælles landbrugspolitik, hvis anvendelse er påkrævet for indførelse af fri bevægelighed for landbrugsprodukter. Det meddeler Fællesskabet, hvilke beslutninger der træffes i den sammenhæng.

2. Fællesskabet tager så vidt muligt hensyn til det tyrkiske landbrugs interesser i udviklingen af sin landbrugspolitik og underretter Tyrkiet om forslag fra Kommissionen vedrørende denne udvikling samt om beslutninger, der træffes på grundlag af disse forslag.

3. Der kan i Associeringsrådet finde konsultationer sted om de i stk. 2 nævnte forslag og beslutninger og om de foranstaltninger, Tyrkiet planlægger at træffe på landbrugsområdet i overensstemmelse med stk. 1.

Artikel 26

Fællesskabet og Tyrkiet forbedrer gradvis på et gensidigt fordelagtig grundlag de præferencearrangementer, de indbyrdes indrømmer hinanden for samhandelen med landbrugsprodukter. Associeringsrådet behandler med regelmæssige mellemrum forbedringerne af disse præferencearrangementer.

Artikel 27

Associeringsrådet fastsætter de nødvendige bestemmelser til gennemførelse af fri bevægelighed for landbrugsprodukter mellem Fællesskabet og Tyrkiet, når det har fastslået, at Tyrkiet har indført de foranstaltninger i den fælles landbrugspolitik, der er omhandlet i artikel 25, stk. 1.

KAPITEL III

TOLDBESTEMMELSER

Artikel 28

1. Tyrkiet vedtager på tidspunktet for denne afgørelses ikrafttræden følgende bestemmelser på grundlag af Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks og Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 (17), der indeholder gennemførelsesbestemmelserne dertil

a) varers oprindelse

b) varers toldværdi

c) indførsel af varer i toldunionens område

d) toldangivelse

e) overgang til fri omsætning

f) suspensionsprocedurer og toldprocedurer af økonomisk betydning

g) varebevægelser

h) toldskyld

i) klageadgang.

2. Tyrkiet træffer de nødvendige foranstaltninger til på tidspunktet for denne afgørelses ikrafttræden at iværksætte bestemmelser baseret på:

a) Rådets forordning (EØF) nr. 3842/86 af 1. december 1986 om foranstaltninger med henblik på forbud mod varemærkeforfalskede varers overgang til fri omsætning (18) og Kommissionens forordning (EØF) nr. 3077/87 af 14. oktober 1987, der indeholder gennemførelsesbestemmelserne dertil (19)

b) Rådets forordning (EØF) nr. 918/83 af 28. marts 1983 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter (20) og Kommissionens forordninger (EØF) nr. 2287/83, nr. 2288/83, nr. 2289/83 og nr. 2290/83 af 29. juli 1983, der indeholder gennemførelsesbestemmelserne dertil (21)

c) Rådets forordning (EØF) nr. 616/78 af 20. marts 1978 om dokumentation for oprindelse af visse tekstilvarer henhørende under kapitel 51 og 53-62 i den fælles toldtarif, som indføres til Fællesskabet, og om betingelserne for, at denne dokumentation kan anerkendes (22).

3. Toldsamarbejdsudvalget træffer passende foranstaltninger til anvendelsen af bestemmelserne i stk. 1 og 2.

Artikel 29

Den gensidige bistand i toldspørgsmål mellem de kontraherende parters administrative myndigheder reguleres på grundlag af bestemmelserne i bilag 7, som for Fællesskabets vedkommende omfatter de områder, der falder ind under Fællesskabets kompetence.

Artikel 30

Toldsamarbejdsudvalget udarbejder passende bestemmelser vedrørende den gensidige bistand i forbindelse med inddrivelse af forordninger, inden denne afgørelse træder i kraft.

KAPITEL IV

INDBYRDES TILNÆRMELSE AF LOVGIVNINGERNE

AFDELING I

Beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret

Artikel 31

1. Parterne bekræfter, at de lægger stor vægt på, at der sikres passende og effektiv beskyttelse og håndhævelse af intellektuelle, industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder.

2. Parterne anerkender, at det af hensyn til toldunionens rette funktion er nødvendigt, at der sikres et ensartet effektivt beskyttelsesniveau for de intellektuelle ejendomsrettigheder i begge de områder, som toldunionen består af. De påtager sig derfor at opfylde de forpligtelser, der er anført i bilag 8 til denne afgørelse.

AFDELING II

Konkurrence

A. Toldunionens konkurrenceregler

Artikel 32

1. Alle aftaler mellem virksomheder, alle vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder og alle former for samordnet praksis, som har til formål eller til følge at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen, er uforenelige med toldunionens hensigtsmæssige funktion og forbudt i den udstrækning, de påvirker samhandelen mellem Fællesskabet og Tyrkiet, navnlig sådanne, som består i

a) direkte eller indirekte fastsættelse af købs- eller salgspriser eller af andre forretningsbetingelser

b) begrænsning af eller kontrol med produktion, afsætning, teknisk udvikling eller investeringer

c) opdeling af markeder eller forsyningskilder

d) anvendelse af ulige vilkår for ydelser af samme værdier over for handelspartnere, som derved stilles ringere i konkurrencen

e) at det stilles som vilkår for indgåelse af en aftale, at medkontrahenten godkender tillægsydelser, som efter deres natur eller ifølge handelssædvane ikke har forbindelse med aftalens genstand.

2. De aftaler eller vedtagelser, som er forbudt i medfør af denne artikel, har ingen retsvirkning.

3. Bestemmelserne i stk. 1 kan dog erklæres uanvendelige på:

- enhver aftale eller kategori af aftaler mellem virksomheder

- enhver vedtagelse eller kategori af vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder, og

- enhver samordnet praksis eller kategori deraf

som bidrager til at forbedre produktionen eller fordelingen af varerne eller til at fremme den tekniske eller økonomiske udvikling, samtidig med at de sikrer forbrugerne en rimelig andel af fordelen herved, og uden at der

a) pålægges de pågældende virksomheder begrænsninger, som ikke er nødvendige for at nå disse mål

b) gives disse virksomheder mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende varer.

Artikel 33

1. En eller flere virksomheders misbrug af en dominerende stilling på Fællesskabets og/eller Tyrkiets områder som helhed eller en væsentlig del deraf er uforenelig med toldunionens hensigtsmæssige funktion og forbudt i den udstrækning, samhandelen mellem Fællesskabet og Tyrkiet herved kan påvirkes.

2. Misbrug kan især bestå i:

a) direkte eller indirekte påtvingelse af urimelige købs- eller salgspriser eller af andre urimelige forretningsbetingelser

b) begrænsning af produktion, afsætning eller teknisk udvikling til skade for forbrugerne

c) anvendelse af ulige vilkår for ydelser af samme værdi over for handelspartnere, som derved stilles ringere i konkurrencen

d) at det stilles som vilkår for indgåelse af en aftale, at medkontrahenten godkender tillægsydelser, som efter deres natur eller ifølge handelssædvane ikke har forbindelse med aftalens genstand.

Artikel 34

1. Støtte, som ydes af Fællesskabets medlemsstater eller Tyrkiet ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, er uforenelig med toldunionens hensigtsmæssige funktion i det omfang, den påvirker samhandelen mellem Fællesskabet og Tyrkiet.

2. Forenelig med toldunionens funktion er:

a) støtte af social karakter til enkelte forbrugere, forudsat at den ydes uden forskelsbehandling med hensyn til varernes oprindelse

b) støtte, hvis formål er at afhjælpe skader, der er forårsaget af naturkatastrofer eller af andre usædvanlige begivenheder

c) støtteforanstaltninger for økonomien i visse af Forbundsrepublikken Tysklands områder, som er påvirket af Tysklands deling, i det omfang de er nødvendige for at udligne de økonomiske ulemper, som denne deling har forårsaget

d) i en periode på fem år efter denne afgørelses ikrafttræden, støtte til at fremme den økonomiske udvikling i Tyrkiets mindre udviklede regioner, i det omfang denne støtte ikke påvirker samhandelsvilkårene mellem Fællesskabet og Tyrkiet på en måde, der strider mod den fælles interesse.

3. Som forenelige med toldunionens funktion kan betragtes:

a) støtte i overensstemmelse med artikel 43, stk. 2, i tillægsprotokollen til fremme af den økonomiske udvikling i områder, hvor levestandarden er usædvanlig lav, eller hvor der hersker en alvorlig underbeskæftigelse

b) støtte, der kan fremme virkeliggørelsen af vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse eller afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en af Fællesskabets medlemsstaters eller i Tyrkiets økonomi

c) i en periode på fem år efter denne afgørelses ikrafttræden, støtte i overensstemmelse med artikel 43, stk. 2, i tillægsprotokollen, der sigter på at realisere den nødvendige strukturtilpasning, som toldunionen kræver. Associeringsrådet tager anvendelsen af denne bestemmelse op til fornyet overvejelse efter udløbet af nævnte periode

d) støtte til fremme af udviklingen af visse erhvervsgrene eller økonomiske regioner, når den ikke ændrer vilkårene for samhandelen mellem Fællesskabet og Tyrkiet på en måde, der strider mod den fælles interesse

e) støtte til fremme af kulturen, når den ikke ændrer vilkårene for samhandelen mellem Fællesskabet og Tyrkiet på en måde, der strider mod den fælles interesse

f) andre former for støtte, som kan fastlægges af Associeringsrådet.

Artikel 35

Alle fremgangsmåder, som strider mod artikel 32, 33 og 34, skal vurderes på baggrund af kriterier, der hidrører fra anvendelsen af reglerne i artikel 85, 86 og 92 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og den dermed forbundne afledte ret.

Artikel 36

Parterne udveksler oplysninger under hensyn til de begrænsninger, som hensynet til professionel og erhvervsmæssig tavshedspligt sætter.

Artikel 37

1. Associeringsrådet vedtager inden for to år efter toldunionens ikrafttræden ved afgørelse de nødvendige regler til gennemførelse af artikel 32, 33 og 34 og de dermed forbundne dele af artikel 35. Disse regler skal baseres på de i forvejen eksisterende i Fællesskabet og skal bl.a. indeholde udførlige bestemmelser om den rolle, som den enkelte konkurrencemyndighed skal spille.

2. Indtil disse regler er vedtaget,

a) skal Fællesskabets eller Tyrkiets myndigheder træffe afgørelse om, hvorvidt aftaler, afgørelser og samordnet praksis kan godtages, samt om misbrug af dominerende stilling i henhold til artikel 32 og 33

b) skal bestemmelserne i GATT's kodeks om subsidier anvendes som regler for gennemførelsen af artikel 34.

Artikel 38

1. Dersom Fællesskabet eller Tyrkiet finder, at en given fremgangsmåde er uforenelig med bestemmelserne i artikel 32, 33 og 34, og

- ikke er hensigtsmæssigt behandlet i de i artikel 37 nævnte gennemførelsesregler

eller

- i mangel af sådanne regler forvolder eller truer med at forvolde alvorlig skade for den anden parts interesser eller materiel skade for dens interne erhvervsliv, herunder dens servicesektor

kan det træffe egnede foranstaltninger efter konsultation i Det Blandede Udvalg for Toldunionen eller efter 45 arbejdsdage efter henvisning til en sådan konsultation. Sådanne foranstaltninger, som forstyrrer toldunionens funktion mindst, foretrækkes.

2. Hvad angår fremgangsmåder, der er uforenelige med artikel 34, kan sådanne egnede foranstaltninger, dersom den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel finder anvendelse på dem, kun vedtages i overensstemmelse med de procedurer og betingelser, der er fastlagt i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel og andre relevante instrumenter i denne overenskomsts regi, som anvendes i forholdet mellem de kontraherende parter.

B. Tilnærmelse af lovgivningen

Artikel 39

1. Med henblik på at opnå den økonomiske integration, der tilstræbes med toldunionen, skal Tyrkiet påse, at dets lovgivning på konkurrenceområdet gøres forenelig med Det Europæiske Fællesskabs, og at den anvendes effektivt.

2. For at efterleve forpligtelserne i stk. 1 skal Tyrkiet

a) inden toldunionens ikrafttræden vedtage en lov, der forbyder virksomheders adfærd under de i EF-traktatens artikel 85 og 86 fastsatte vilkår. Desuden skal det sikre, at alle principperne i eksisterende og fremtidige forordninger om gruppefritagelser, der er i kraft i Fællesskabet, samt i den af EF's myndigheder udviklede retspraksis anvendes fuldt ud i Tyrkiet. Listen over de forordninger om gruppefritagelser, der i øjeblikket er i kraft i EF, vedlægges. Fællesskabet skal hurtigst muligt underrette Tyrkiet om alle procedurer for Fællesskabets vedtagelse, ophævelse eller ændring af forordninger om gruppefritagelser efter toldunionens ikrafttræden. Efter at disse oplysninger er afgivet, skal Tyrkiet om nødvendigt have en frist på ét år til at tilpasse sin lovgivning

b) inden toldunionens ikrafttræden oprette en konkurrencemyndighed, som skal anvende disse regler og principper effektivt

c) inden denne afgørelses ikrafttræden tilpasse alle sine støtteordninger for tekstil- og beklædningssektoren efter de regler, der er fastsat i Fællesskabets rammer og retningslinjer i henhold til EF-traktatens artikel 92 og 93. Tyrkiet underretter Fællesskabet om alle sine støtteordninger for denne sektor som tilpasset efter disse rammer og retningslinjer. Fællesskabet skal hurtigst muligt underrette Tyrkiet om alle procedurer for Fællesskabets vedtagelse, ophævelse eller ændring af sådanne rammer og retningslinjer efter toldunionens ikrafttræden. Efter at disse oplysninger er afgivet, skal Tyrkiet have en frist på ét år til at tilpasse sin lovgivning

d) inden to år efter denne afgørelses ikrafttræden tilpasse alle sine andre støtteordninger end for tekstil- og beklædningssektoren efter de regler, der er fastsat i Fællesskabets rammer og retningslinjer i henhold til EF-traktatens artikel 92 og 93. Fællesskabet skal hurtigst muligt underrette Tyrkiet om alle procedurer for Fællesskabets vedtagelse, ophævelse eller ændring af sådanne rammer og retningslinjer efter toldunionens ikrafttræden. Efter at disse oplysninger er afgivet, skal Tyrkiet have en frist på ét år til at tilpasse sin lovgivning

e) inden for to år efter toldunionens ikrafttræden give Fællesskabet oplysning om alle støtteordninger, der er i kraft i Tyrkiet som tilpasset i overensstemmelse med litra d). Hvis der skal vedtages en ny ordning efter toldunionens ikrafttræden, skal Tyrkiet hurtigst muligt underrette Fællesskabet om denne ordnings indhold

f) på forhånd til Fællesskabet anmelde enhver individuel støtte, der ydes en virksomhed eller en gruppe virksomheder, som skulle have været anmeldt efter Fællesskabets rammer og retningslinjer, hvis den blev ydet af en medlemsstat, eller enhver støtte ydet uden for Fællesskabets rammer og retningslinjer til et beløb af 12 mio. ECU, og som skulle have været anmeldt i henhold til fællesskabsretten, hvis den blev ydet af en medlemsstat.

Hvad angår individuel støtte, der ydes af medlemsstaterne, og som er genstand for Kommissionens analyse på grundlag af EF-traktatens artikel 93, vil Tyrkiet blive underrettet på lige fod med medlemsstaterne.

3. Fællesskabet og Tyrkiet skal give hinanden meddelelse om alle ændringer af lovgivning vedrørende virksomheders restriktive praksis. De skal desuden give hinanden meddelelse om tilfælde, hvor denne lovgivning har været anvendt.

4. I forbindelse med de oplysninger, der afgives i henhold til stk. 2, litra c), e) og f), skal Fællesskabet kunne gøre indsigelse mod en af Tyrkiet ydet støtte, som det anser for ulovlig i henhold til EF-lovgivningen, hvis den blev ydet af en medlemsstat. Dersom Tyrkiet ikke er enig i Fællesskabets synspunkter i henhold til stk. 4, og dersom spørgsmålet ikke er løst inden for 30 dage, skal både Fællesskabet og Tyrkiet have ret til at indbringe spørgsmålet til voldgiftsbehandling.

5. Tyrkiet skal have ret til at gøre indsigelse og indbringe enhver støtte, som ydes af en medlemsstat og som det anser for at være ulovlig efter fællesskabsretten for Associeringsrådet. Hvis spørgsmålet ikke er løst af Associeringsrådet inden for en frist på tre måneder, kan Associeringsrådet beslutte at indbringe det for Domstolen.

Artikel 40

1. Kommissionen skal hurtigst muligt give Tyrkiet meddelelse om vedtagelse af afgørelser i henhold til EF-traktatens artikel 85, 86 og 92, som kan øve indflydelse på Tyrkiets interesser.

2. Tyrkiet skal være berettiget til at anmode om oplysninger om alle særlige tilfælde, som Fællesskabet træffer afgørelse om i henhold til EF-traktatens artikel 85, 86 og 92.

Artikel 41

For så vidt angår offentlige virksomheder og virksomheder, som der er indrømmet særlige eller eksklusive rettigheder, skal Tyrkiet sikre, at principperne i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 90, og principperne i den afledte ret og den på dette grundlag udviklede retspraksis efterleves ved udgangen af det første år efter toldunionens ikrafttræden.

Artikel 42

Tyrkiet tilpasser gradvis i overensstemmelse med de betingelser og den tidsplan, der er fastlagt af Associeringsrådet, alle statslige handelsmonopoler, således at det ved udgangen af det andet år efter denne afgørelses ikrafttræden er sikret, at der ikke finder forskelsbehandling sted mellem statsborgere i medlemsstaterne og Tyrkiet vedrørende betingelserne for forsyning og afsætning af varer.

Artikel 43

1. Hvis Fællesskabet eller Tyrkiet finder, at konkurrencebegrænsende aktiviteter på den anden parts område har negativ indvirkning på dets eller dets virksomheders interesser, kan den førstnævnte part underrette den anden part derom og anmode den anden parts konkurrencemyndighed om at indlede egnede håndhævelsestiltag. Underretningen skal være så specifik som muligt med hensyn til de konkurrencebegrænsende aktiviteters beskaffenhed og indvirkning på den underrettende parts interesser og skal omfatte et tilbud om sådanne yderligere oplysninger og andre samarbejdstiltag, som den underrettende part kan stille til rådighed.

2. Efter modtagelse af en underretning i henhold til stk. 1 og efter sådan drøftelse mellem parterne, som kan være hensigtsmæssig og nyttig under de foreliggende omstændigheder, vil den underrettede parts konkurrencemyndighed overveje, om den vil indlede håndhævelsestiltag eller forstærke igangværende håndhævelsestiltag over for de i underretningen konstaterede konkurrencebegrænsende aktiviteter. Den underrettede part vil give den underrettende part meddelelse om sin afgørelse. Hvis der indledes håndhævelsestiltag, vil den underrettede part give den underrettende part meddelelse om resultatet heraf og om muligt om vigtige mellemliggende udviklingsforløb.

3. Intet i denne artikel begrænser den underrettede parts beføjelse i henhold til dens konkurrencelovgivning og håndhævelsespolitik til at bestemme, om der skal indledes håndhævelsestiltag over for de konkurrencebegrænsende aktiviteter, hvorom der er givet underretning, eller forhindrer den underrettende part i at indlede håndhævelsestiltag over for sådanne konkurrencebegrænsende aktiviteter.

AFDELING III

Handelsbeskyttelsesinstrumenter

Artikel 44

1. Associeringsrådet undersøger på anmodning af en af parterne princippet om anvendelse af handelsbeskyttelsesinstrumenter, bortset fra beskyttelsesforanstaltninger, som en kontraherende part anvender i sine forbindelser med den anden part. Under en sådan undersøgelse kan Associeringsrådet beslutte at suspendere anvendelsen af sådanne instrumenter, forudsat at Tyrkiet har implementeret konkurrencereglerne, reglerne om statsstøttekontrol og andre relevante dele af Fællesskabets regelværk, som har berøring med det indre marked, og har sikret en effektiv håndhævelse heraf, således at der består en garanti mod illoyal konkurrence svarende til den, der findes på det indre marked.

2. Retningslinjerne for implementeringen af antidumpingforanstaltninger, der er fastsat i artikel 47 i tillægsprotokollen, forbliver i kraft.

Artikel 45

Uanset bestemmelserne i kapitel V, afdeling II, finder de konsultations- og beslutningsprocedurer, der er omhandlet i denne afdeling, ikke anvendelse på handelsbeskyttelsesforanstaltninger, som nogen af parterne træffer.

Som led i anvendelsen af handelspolitiske foranstaltninger over for tredjelande bestræber parterne sig bedst muligt på gennem informationsudveksling og konsultationer at søge veje til at koordinere deres handlinger, når omstændighederne og parternes internationale forpligtelser tillader det.

Artikel 46

Som undtagelse fra princippet om de frie varebevægelser, der er omhandlet i kapitel I i denne afgørelse, hvor en part har truffet eller træffer antidumpingforanstaltninger eller andre foranstaltninger i henhold til handelspolitiske instrumenter som omhandlet i artikel 44 i sine forbindelser med den anden part eller med tredjelande kan denne part gøre indførsel af de pågældende varer fra den anden parts område betinget af anvendelse af disse foranstaltninger. I sådanne tilfælde underrettes Det Blandede Udvalg for Toldunionen herom.

Artikel 47

Ved afviklingen af formaliteterne i forbindelse med indførsel af varer af den type, der er omfattet af handelspolitiske foranstaltninger som omhandlet i de foregående artikler, anmoder myndighederne i indførselsstaten importøren om at angive de pågældende varers oprindelse i toldangivelsen.

Der kan kræves yderligere dokumentation i tilfælde, hvor det er absolut nødvendigt på grund af alvorlig og velbegrundet tvivl, med henblik på at efterprøve den pågældende vares faktiske oprindelse.

AFDELING IV

Offentlige indkøb

Artikel 48

Associeringrådet fastsætter så snart som muligt efter denne afgørelses ikrafttrædelsesdato et tidspunkt for indledning af forhandlinger med sigte på en gensidig åbning af de kontraherende parters respektive markeder for offentlige indkøb.

Associeringsrådet tager udviklingen på dette område op til fornyet overvejelse en gang om året.

AFDELING V

Direkte beskatning

Artikel 49

Ingen bestemmelse i denne afgørelse bevirker, at

- de skattemæssige fordele, som en part indrømmer, udvides til at gælde for enhver international aftale eller ethvert internationalt arrangement, som den pågældende part er bundet af

- en parts vedtagelse eller anvendelse af enhver foranstaltning, som tager sigte på at forhindre skatteunddragelse eller -svig, forhindres

- en part afskæres fra sin ret til at anvende de relevante bestemmelser i sin skattelovgivning på skattepligtige, der ikke befinder sig i en identisk situation med hensyn til bopæl.

Indirekte beskatning Indirekte afgifter

Artikel 50

1. Ingen kontraherende part må direkte eller indirekte pålægge varer fra den anden part interne afgifter af nogen art, som er højere end de afgifter, der direkte eller indirekte pålægges lignende indenlandske varer.

Ingen kontraherende part må pålægge varer fra den anden part interne afgifter, som indirekte vil kunne beskytte andre produkter.

2. Der kan for varer, der eksporteres til en af parternes område, ikke ydes godtgørelse for interne indirekte afgifter ud over de indirekte afgifter, der er pålagt de pågældende varer direkte eller indirekte.

3. De kontraherende parter ophæver enhver bestemmelse, der er i kraft på datoen for ikrafttrædelsen af denne afgørelse, og som strider mod de ovennævnte regler.

Artikel 51

Associeringsrådet kan henstille, at de kontraherende parter træffer foranstaltninger til indbyrdes at tilnærme deres love, forordninger eller administrative forskrifter på områder, der ikke er dækket af denne afgørelse, men som har direkte betydning for associeringens funktionsmåde, og på områder, der er dækket af denne afgørelse, men for hvilke der ikke er fastsat nogen bestemt procedure deri.

KAPITEL V

INSTITUTIONELLE BESTEMMELSER

AFDELING I

Det Blandede Udvalg for Toldunionen EF-Tyrkiet

Artikel 52

1. I medfør af associeringsaftalens artikel 24 nedsættes der et blandet udvalg for toldunionen EF-Tyrkiet. Dette udvalg er forum for udveksling af synspunkter og information, der fremsætter henstillinger til Associeringsrådet og afgiver udtalelse med henblik på at sikre, at toldunionen fungerer tilfredsstillende. I det øjemed udveksler det synspunkter og oplysninger.

2. De kontraherende parter rådfører sig her med hinanden om alle spørgsmål vedrørende afgørelsens gennemførelse, der giver anledning til vanskeligheder for en af dem.

3. Det Blandede Udvalg for Toldunionen fastsætter selv sin forretningsorden.

Artikel 53

1. Det Blandede Udvalg for Toldunionen sammensættes af repræsentanter for de kontraherende parter.

2. Formandshvervet i Det Blandede Udvalg for Toldunionen udøves på skift for seks måneder ad gangen af Fællesskabets repræsentant, dvs. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, og Tyrkiets repræsentant.

3. Til varetagelse af sit hverv træder Det Blandede Udvalg for Toldunionen i princippet sammen mindst en gang om måneden. Det mødes tillige på formandens initiativ eller på anmodning af en af de kontraherende parter, i overensstemmelse med forretningsordenen.

4. Det Blandede Udvalg for Toldunionen kan beslutte at nedsætte underudvalg eller arbejdsgrupper til at bistå det i udførelsen af dets hverv. Det fastsætter i sin forretningsorden de nærmere retningslinjer for sammensætningen af sådanne underudvalg og arbejdsgrupper samt deres funktionsmåde. Deres opgaver fastsættes i hvert enkelt tilfælde af Det Blandede Udvalg for Toldunionen.

AFDELING II

Konsultations- og beslutningsprocedure

Artikel 54

1. På områder af direkte betydning for toldunionens funktionsmåde anvendes, uden at det berører de forpligtelser, der følger af denne afgørelses kapitel I-IV, den størst mulige grad af harmonisering af den tyrkiske lovgivning med Fællesskabets lovgivning.

2. Som områder af direkte betydning for toldunionens funktionsmåde betragtes: handelspolitik eller aftaler med tredjelande, der omfatter en handelsmæssig dimension (alene for industrivarer), lovgivning vedrørende fjernelse af tekniske hindringer for samhandelen med industrivarer, lovgivning vedrørende konkurrence og beskyttelse af intellektuel og industriel ejendomsret og toldlovgivning.

Associeringsrådet kan under hensyntagen til fremskridtene i associeringen beslutte at udvide listen over områder, hvor der skal foretages en harmonisering.

3. For så vidt angår anvendelsen af denne artikel, gælder bestemmelserne om procedurer i artikel 55 til 60.

Artikel 55

1. Når Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber udarbejder ny lovgivning på et område af direkte betydning for toldunionens funktionsmåde og hører eksperter fra Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater, hører den også uformelt eksperter fra Tyrkiet.

2. Når Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber sender sit forslag til Rådet for Den Europæiske Union, sender den en kopi deraf til Tyrkiet.

3. De kontraherende parter rådfører sig på anmodning af en af dem på ny med hinanden i Det Blandede Udvalg for Toldunionen i fasen forud for Rådet for Den Europæiske Unions afgørelse.

4. De kontraherende parter samarbejder reelt og velvilligt i underretnings- eller høringsfasen, således at der ved processens afslutning kan træffes de beslutninger, der bedst sikrer, at toldunionen fungerer tilfredsstillende.

Artikel 56

1. Når Fællesskabet vedtager en retsakt på et område af direkte betydning for toldunionens funktionsmåde som defineret i artikel 54, stk. 2, underretter det straks Tyrkiet derom i Det Blandede Udvalg for Toldunionen, for at give Tyrkiet mulighed for at vedtage en tilsvarende lovgivning, således at toldunionen til stadighed kan fungere tilfredsstillende.

2. Når der stiller sig vanskeligheder i vejen for, at Tyrkiet vedtager en tilsvarende lovgivning, bestræber Det Blandede Udvalg for Toldunionen sig på at finde en gensidigt acceptabel løsning, således at toldunionen til stadighed fungerer tilfredsstillende.

Artikel 57

1. Det i artikel 54 omhandlede princip om harmonisering er ikke til hinder for, at Tyrkiet, uden at det berører de forpligtelser, der følger af denne afgørelses kapitel I-IV, kan ændre sin lovgivning på områder af direkte betydning for toldunionens funktionsmåde, forudsat at Det Blandede Udvalg for Toldunionen har konkluderet, at den således ændrede lovgivning ikke modvirker toldunionens tilfredsstillende funktion, eller at de i stk. 2-4, nedenfor omhandlede procedurer er gennemført.

2. Når Tyrkiet påtænker ny lovgivning på et område af direkte betydning for toldunionens funktionsmåde, hører det uformelt Kommissionens tjenestegrene om det pågældende lovgivningsudkast, således at det tyrkiske lovgivningsorgan kan træffe sin beslutning med fuldstændigt kendskab til dens følger for toldunionens funktionsmåde.

De kontraherende parter samarbejder reelt og velvilligt, således at der ved processens afslutning kan træffes de beslutninger, der bedst sikrer, at toldunionen fungerer tilfredsstillende.

3. Når lovgivningsudkastet befinder sig på et tilstrækkeligt fremskredent forberedelsesstadium, afholdes der konsultationer i Det Blandede Udvalg for Toldunionen.

4. Når Tyrkiet vedtager lovgivning på et område af direkte betydning for toldunionens funktionsmåde, underretter det straks Fællesskabet derom i Det Blandede Udvalg for Toldunionen.

Hvis der som følge af Tyrkiets vedtagelse af denne lovgivning viser sig vanskeligheder med hensyn til, at toldunionen fungerer tilfredsstillende, bestræber Det Blandede Udvalg for Toldunionen sig på at finde en gensidigt acceptabel løsning, således at toldunionen til stadighed fungerer tilfredsstillende.

Artikel 58

1. Hvis der ved afslutningen af konsultationerne i medfør af proceduren i artikel 56, stk. 2, eller artikel 57, stk. 4, ikke findes en gensidigt acceptabel løsning i Det Blandede Udvalg for Toldunionen, og hvis en af de to parter skønner, at manglende ensartethed i den pågældende lovgivning eller forskelle i dens anvendelse kan medføre indskrænkninger i de frie varebevægelser eller fordrejninger af samhandelen eller forårsage økonomiske forstyrrelser på dens område, kan den forelægge sagen for Det Blandede Udvalg for Toldunionen, der i givet fald anbefaler, hvorledes den skade, denne situation måtte resultere i, kan undgås.

Samme procedure følges, hvis forskelle med hensyn til anvendelse af lovgivning med direkte berøring til toldunionens funktion skaber eller truer med at skabe hindringer for de frie varebevægelser, omlægning af handelen eller økonomiske forstyrrelser.

2. Når der som følge af manglende ensartethed mellem den bestående lovgivning i Fællesskabet og Tyrkiet eller forskelle i dens anvendelse på et område af direkte betydning for toldunionens funktionsmåde kan opstå eller faktisk konstateres indskrænkninger i de frie varebevægelser eller fordrejninger af samhandelen, og den berørte part skønner, at dette nødvendiggør øjeblikkelig handling, kan den selv træffe de fornødne beskyttelsesforanstaltninger, som meddeles Det Blandede Udvalg for Toldunionen, der kan beslutte, om de skal ændres eller ophæves. Der skal fortrinsvis vælges foranstaltninger, der forstyrrer toldunionens funktionsmåde mindst muligt.

Artikel 59

På områder af direkte betydning for at toldunionen fungerer tilfredsstillende, sikrer Europa-Kommissionen Tyrkiets eksperter den bredest mulige deltagelse i forberedelsen af de udkast til foranstaltninger, der senere skal forelægges de udvalg, der bistår Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved varetagelsen af dens udøvende beføjelser. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber hører således ved udarbejdelsen af sine forslag eksperter fra Tyrkiet på samme grundlag som eksperter fra Fællesskabets medlemsstater. I de tilfælde, hvor Rådet for Den Europæiske Union får forelagt en sag efter den procedure, der gælder for den berørte type udvalg, meddeler Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Rådet de tyrkiske eksperters synspunkter.

Artikel 60

Tyrkiets eksperter knyttes til arbejdet i tekniske udvalg, der bistår Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved varetagelsen af dens udøvende beføjelser på områder af direkte betydning for toldunionens funktionsmåde, når dette er påkrævet for at sikre, at toldunionen fungerer tilfredsstillende. Associeringsrådet træffer afgørelse om fremgangsmåden for denne deltagelse inden afgørelsens ikrafttræden. Listen over udvalgene findes i bilag 9. Skønner parterne, at en sådan inddragelse også bør gælde andre udvalg, kan Det Blandede Udvalg for Toldunionen rette de fornødne henstillinger herom til Associeringsrådet med henblik på afgørelse.

AFDELING III

Bilæggelse af tvister

Artikel 61

Uden at dette berører artikel 25, stk. 1, 2 og 3, i Ankara-aftalen, kan hver af parterne - såfremt Associeringsrådet ikke er i stand til at bilægge en tvist vedrørende anvendelsesområdet for eller varigheden af beskyttelsesforanstaltninger truffet i overensstemmelse med artikel 58, stk. 2, beskyttelsesforanstaltninger truffet i overensstemmelse med artikel 63 eller med henblik på at genskabe balance i foranstaltninger truffet i overensstemmelse med artikel 64, inden for en frist på seks måneder efter datoen for procedurens indledning - indbringe tvisten til voldgiftsbehandling i henhold til procedurerne i artikel 62. Voldgiftskendelsen er bindende for parterne i tvisten.

Artikel 62

1. Skal en tvist afgøres ved voldgift, udpeges de tre voldgiftsmænd.

2. Hver af tvistens to parter udpeger en voldgiftsmand inden for en frist på 30 dage.

3. De to således udpegede voldgiftsmænd udnævner efter fælles overenskomst en opmand, der ikke er statsborger i nogen af de kontraherende parter. Kan de udpegede voldgiftsmænd ikke nå til enighed senest to måneder efter, at de er udpeget, vælges opmanden fra en liste på syv personer opstillet af Associeringsrådet. Associeringsrådet opstiller og ajourfører denne liste i overensstemmelse med sin forretningsorden.

4. Voldgiftsretten træder sammen i Bruxelles. Medmindre de kontraherende parter bestemmer andet, fastsætter voldgiftsretten selv sine procedureregler. Den træffer afgørelse ved flertalsbeslutning.

AFDELING IV

Beskyttelsesforanstaltninger

Artikel 63

Parterne bekræfter, at ordningen og retningslinjerne for beskyttelsesforanstaltningerne, der er fastlagt i artikel 60 i tillægsprotokollen, forbliver i kraft.

Artikel 64

1. Hvis en af de kontraherende parter truffet beskyttelsesforanstaltning skaber ubalance mellem rettighederne og forpligtelserne i henhold til denne afgørelse, kan den anden kontraherende part træffe foranstaltninger til at genskabe balancen i forholdet til denne kontraherende part. Der vælges fortrinsvis foranstaltninger, der forstyrrer toldunionens funktionsmåde mindst muligt.

2. Procedurerne i artikel 63 finder anvendelse.

KAPITEL VI

ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Ikrafttræden

Artikel 65

1. Denne afgørelse træder i kraft den 31. december 1995.

2. I løbet af 1995 undersøger Associeringsudvalget med regelmæssige mellemrum, hvilke fremskridt der er gjort med gennemførelsen af denne afgørelse, og det aflægger beretning herom til Associeringsrådet.

3. Inden udgangen af oktober 1995 tager parterne i Associeringsrådet stilling til, hvorvidt bestemmelserne i denne afgørelse for toldunionens rette funktion er opfyldt.

4. Hvis Tyrkiet eller Fællesskabet på grundlag af Associeringsudvalgets beretning(er) skønner, at de i stk. 3 nævnte bestemmelser ikke er opfyldt, kan den pågældende part meddele Associeringsrådet, at den har besluttet at anmode om, at den i stk. 1 nævnte dato udskydes. I så fald udskydes denne dato til den 1. juli 1996.

5. I så fald finder stk. 2 og 4 anvendelse med de fornødne ændringer.

6. Associeringsrådet EF-Tyrkiet kan træffe andre egnede beslutninger.

Fortolkning

Artikel 66

For så vidt som bestemmelserne i denne afgørelse i substansen er identiske med de tilsvarende regler i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, fortolkes de ved gennemførelsen og anvendelsen for varer henhørende under toldunionen i overensstemmelse med De Europæiske Fællesskabers Domstols relevante retspraksis.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 1995.

På vegne af Associeringsrådet EF-Tyrkiet

L. ATIENZA SERNA

Formand

(1) EFT nr. L 302 af 19. 10. 1992, s. 1. Forordningen er ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(2) EFT nr. L 42 af 23. 2. 1970, s. 1. Direktivet er senest ændret ved direktiv 92/53/EØF.

(3) EFT nr. L 225 af 18. 8. 1992, s. 1.

(4) EFT nr. L 349 af 31. 12. 1994, s. 53.

(5) EFT nr. L 67 af 10. 3. 1994, s. 89. Forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 839/95 (EFT nr. L 85 af 19. 4. 1995, s. 9).

(6) EFT nr. L 66 af 10. 3. 1994, s. 1.

(7) EFT nr. L 87 af 31. 3. 1994, s. 47. Forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 1150/95 (EFT nr. L 116 af 23. 5. 1995, s. 3).

(8) EFT nr. L 349 af 31. 12. 1994, s. 1. Forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 1251/95 (EFT nr. L 122 af 2. 6. 1995, s. 1).

(9) EFT nr. L 349 af 31. 12. 1994, s. 22. Forordningen er ændret ved forordning (EF) nr. 1252/95 (EFT nr. L 122 af 2. 6. 1995, s. 2).

(10) EFT nr. 349 af 31. 12. 1994, s. 71. Forordningen er ændret ved forordning (EF) nr. 356/95 (EFT nr. L 41 af 23. 2. 1995, s. 3).

(11) EFT nr. L 324 af 27. 12. 1969, s. 25. Forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 3918/91 (EFT nr. L 372 af 31. 12. 1991, s. 31).

(12) EFT nr. L 44 af 22. 2. 1993, s. 1.

(13) EFT nr. L 322 af 15. 12. 1994, s. 1.

(14) EFT nr. L 275 af 8. 11. 1993, s. 1. Forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 1616/95 (EFT nr. L 154 af 5. 7. 1995, s. 3).

(15) EFT nr. L 67 af 10. 3. 1994, s. 1. Forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 1325/95 (EFT nr. L 128 af 13. 6. 1995, s. 1).

(16) EFT nr. L 405 af 31. 12. 1992, s. 6. Forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 3312/94 (EFT nr. L 350 af 31. 12. 1994, s. 3).

(17) EFT nr. L 253 af 11. 10. 1993, s. 1.

(18) EFT nr. L 357 af 18. 12. 1986, s. 1.

(19) EFT nr. L 291 af 15. 10. 1987, s. 19.

(20) EFT nr. L 105 af 23. 4. 1983, s. 105.

(21) EFT nr. L 220 af 11. 8. 1983.

(22) EFT nr. L 84 af 31. 3. 1978, s. 1.

Erklæringer

Erklæring fra Tyrkiet om artikel 3, stk. 4, andet afsnit:

Tyrkiet giver tilsagn om, at den told og de afgifter med tilsvarende virkning, der er opkrævet i medfør af artikel 3, stk. 4, ikke anvendes til særlige formål og tilføres statens indtægter på samme måde som andre toldindtægter.

Erklæring fra Fællesskabet om artikel 3, stk. 3:

Fællesskabet minder om Athos-bjergets særlige status i henhold til fælleserklæringen i bilaget til akterne vedrørende Den Hellenske Republiks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber.

Erklæring fra Tyrkiet om artikel 5:

Uanset artikel 5 i denne afgørelse, agter Tyrkiet at opretholde bestemmelserne i sit importordningsdekret (tyrkisk statstidende nr. 22158a af 31. december 1994) for brugte motorkøretøjer, hvorefter der kræves forudgående tilladelse til indførsel af sådanne varer, i en vis periode efter denne afgørelses ikrafttræden.

Erklæring fra Fællesskabet om tekstilvarer og beklædningsgenstande ad artikel 6:

1. Arrangementerne vedrørende tekstilvarer og beklædningsgenstande ophører med at gælde, så snart det er fastslået, at Tyrkiet har sat sådanne foranstaltninger i kraft, som ifølge denne afgørelse skal vedtages vedrørende intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret (artikel 2, 3, 4 og 5 i bilag 8), konkurrence, herunder offentlige støtteforanstaltninger (kapitel IV, afdeling II, artikel 39, stk. 1 og 2, litra a), b) og c)), og at Tyrkiet i overensstemmelse med de nugældende multilaterale regler har iværksat de nødvendige foranstaltninger til at afpasse sin handelspolitik efter Fællesskabets i tekstilsektoren, særlig de arrangementer og aftaler, der er omhandlet i afdeling III, artikel 12, stk. 2.

2. Fællesskabet vil anvende de beskyttelsesforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 60 i tillægsprotokollen, hvis de aktuelle arrangementer vedrørende handelen med tekstilvarer og beklædningsgenstande ikke forlænges, skønt Tyrkiet ikke opfylder de i stk. 1 nævnte betingelser.

3. Fællesskabet understreger, at der bør være reelt gensidig markedsadgang i denne sektor.

Erklæring fra Tyrkiet om tekstilvarer og beklædningsgenstande ad artikel 6:

1. Hvis, til trods for Tyrkiets gennemførelse af de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1 i Fællesskabets erklæring om udløbet af arrangementerne vedrørende handelen med tekstilvarer og beklædningsgenstande, nævnte arrangementer ikke er bragt til ophør, vil Tyrkiet træffe passende foranstaltninger til at genskabe balance.

2. Under henvisning til stk. 1 i Fællesskabets erklæring om tekstilvarer og beklædningsgenstande ad artikel 6 er det Tyrkiets forståelse, at foranstaltningerne i forbindelse med Tyrkiets indgåelse af aftaler eller arrangementer med tredjelande inden for tekstilsektoren betyder, at Tyrkiet har taget de nødvendige skridt som omhandlet i artikel 12, stk. 2, med henblik på en sådan indgåelse, og at de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 12, stk. 3, i mellemtiden forbliver i kraft.

3. Tyrkiet understreger, at der bør være fuld markedsadgang i denne sektor.

Erklæring fra Tyrkiet om artikel 6:

Tyrkiet skønner det nødvendigt at blive inddraget i arbejdet i Tekstiludvalget.

Erklæring fra Tyrkiet om artikel 8:

Tyrkiet skønner det nødvendigt at blive inddraget i arbejdet i Udvalget for Standarder og Tekniske Forskrifter med sigte på at sikre et samarbejde, der er på højde med harmoniseringsmålet.

Erklæringen fra Tyrkiet om artikel 8:

Tyrkiet ønsker at understrege betydningen af en indgående, hurtig og så ukompliceret vurdering som mulig af instrumenterne, procedurerne og infrastrukturerne i forbindelse med Tyrkiets opfyldelse af kravene i henhold til de instrumenter, der er omfattet af den i artikel 8, stk. 2, nævnte liste.

Tyrkiet peger desuden på behovet for, at Fællesskabet foretager de nødvendige tekniske tilpasninger i tilslutning til Tyrkiets opfyldelse af de ovenfor nævnte krav.

Fælleserklæring om artikel 11:

Parterne er enige om straks at indlede drøftelser på ekspertplan om Tyrkiets transposition af Fællesskabets regelværk vedrørende afskaffelse af tekniske handelshindringer.

Erklæring fra Tyrkiet om artikel 16:

Tyrkiet vil kunne anmode om konsultationer i Associeringsrådet vedrørende de forpligtelser, som medlemskab af E.C.O. måtte medføre for det.

Erklæring fra Tyrkiet om artikel 16:

Tyrkiet erklærer i forbindelse med artikel 16, at følgende præferenceaftaler vil blive prioriteret: Bulgarien, Ungarn, Polen, Rumænien, Slovakiet, Tjekkiet, Israel, Estland, Letland og Litauen, Marokko, Tunesien og Egypten.

Erklæring fra Fællesskabet om bilag 8:

Fællesskabet er med henblik på en effektiv gennemførelse og anvendelse af bestemmelserne i dette bilag rede til at yde passende faglig bistand til Tyrkiet både før og efter toldunionens ikrafttræden.

Erklæring fra Tyrkiet om artikel 8:

Denne forpligtelse berører ikke Tyrkiets status som udviklingsland i Verdenshandelsorganisationen (WTO).

Erklæring fra Fællesskabet om artikel 44:

Fællesskabet erklærer i forbindelse med artikel 44, stk. 2, at Kommissionen, uden at dette berører Rådets holdning, i udøvelsen af sine beføjelser med hensyn til antidumping- og beskyttelsesforanstaltninger vil tilbyde Tyrkiet information inden indledning af procedurer. Der vil med henblik herpå i fællesskab blive fastlagt gennemførelsesbestemmelser til artikel 49 inden denne afgørelses ikrafttræden. Desuden vil Fællesskabet i givet fald fra sag til sag foretrække pristilsagn frem for told med henblik på afslutning af antidumpingsager, hvor der er påvist skade.

Erklæring fra Tyrkiet om artikel 48:

Tyrkiet erklærer, at det agter at indgå i forhandlinger om tiltrædelse af GATT-aftalen om offentlige indkøb.

Erklæring fra Tyrkiet om artikel 60:

I 1995 vil Tyrkiet, efterhånden som det harmoniserer sin lovgivning med Fællesskabets, søge at foranledige Associeringsrådet til at træffe afgørelse om at udvide dets deltagelse i andre udvalg.

Fælleserklæring om artikel 65:

1. Hvis Fællesskabet og medlemsstaterne i henhold til denne afgørelses artikel 63, stk. 4, træffer en fælles afgørelse om at anmode om, at datoen for toldunionens ikrafttræden udskydes, skal dette ske på grundlag af et forslag fra Kommissionen for Det Europæiske Fællesskab og med samme beslutningsprocedure som for vedtagelsen af denne afgørelse.

2. Udsættelsen af datoen for denne afgørelses ikrafttræden berører ikke parternes aftalemæssige forpligtelser i henhold til tillægsprotokollen.

BILAG 1

>TABELPOSITION>

BILAG 2

Liste over basisprodukter

blød hvede henhørende under KN-kode 1001 90 99

hård hvede henhørende under KN-kode 1001 10

rug henhørende under KN-kode 1002 00 00

byg henhørende under KN-kode 1003 00 90

majs henhørende under KN-kode 1005 90 00

afskallet ris henhørende under KN-kode 1006 20

hvidt sukker henhørende under KN-kode 1701 99 10

isoglucose henhørende under KN-kode ex 1702 40 10

melasse henhørende under KN-kode 1703

skummetmælkspulver (PG2) henhørende under KN-kode ex 0402 10 19

sødmælkspulver (PG3) henhørende under KN-kode ex 0402 21 19

smør (PG6) henhørende under KN-kode ex 0405 00

BILAG 3

>TABELPOSITION>

BILAG 4

>TABELPOSITION>

BILAG 5

Basisbeløb for basislandbrugsprodukter (ECU/100 kg), som Tyrkiet skal anvende i 1996 ved indførsel af produkter med oprindelse i andre tredjelande end EF

>TABELPOSITION>

BILAG 6

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

BILAG 7

om gensidig bistand i toldspørgsmål mellem de administrative myndigheder

Artikel 1

Definitioner

I dette bilag forstås ved:

a) »toldlovgivning«, gældende bestemmelser for indførsel, udførsel og forsendelse af varer og henførsel heraf under en hvilken som helst anden toldprocedure, herunder forbuds-, begrænsnings- og kontrolforanstaltninger vedtaget af Det Europæiske Fællesskab og Tyrkiet

b) »told«, told og alle andre afgifter, skatter og gebyrer og andre beløb, der opkræves på de kontraherende parters område i medfør af toldlovgivningen, men ikke sådanne gebyrer og beløb, hvis størrelse nogenlunde svarer til omkostningerne i forbindelse med de ydede tjenester

c) »bistandssøgende myndighed«, en kompetent administrative myndighed, som er udpeget af en kontraherende part til dette formål, og som fremsætter anmodningen om bistand i toldspørgsmål

d) »bistandssøgte myndighed«, en kompetent administrativ myndighed, som er udpeget af en kontraherende part til dette formål, og som modtager anmodningen om bistand i toldspørgsmål

e) »personoplysninger«, alle oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar enkeltperson.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1. De kontraherende parter yder på den måde og de betingelser, der er fastsat i dette bilag, hinanden bistand med henblik på at sikre, at toldlovgivningen anvendes korrekt, særlig ved at forebygge, påvise og undersøge overtrædelser af denne lovgivning.

2. Bistand i toldspørgsmål i henhold til dette bilag ydes af enhver administrativ myndighed hos de kontraherende parter, som er kompetent med hensyn til anvendelsen af dette bilag. Dette berører ikke reglerne for gensidig bistand i strafferetlige anliggender. Dette omfatter heller ikke oplysninger, der er indhentet ved anvendelse af beføjelser, som udøves på retsmyndighedernes anmodning, medmindre de pågældende myndigheder er indforstået hermed.

Artikel 3

Bistand efter anmodning

1. På anmodning fra den bistandssøgende myndighed meddeler den bistandssøgte myndighed denne alle sådanne oplysninger, som gør det muligt for den bistandssøgende myndighed at sikre, at toldlovgivningen anvendes korrekt, herunder fastslåede eller planlagte transaktioner, som udgør eller vil kunne udgøre en overtrædelse af denne lovgivning.

2. På anmodning fra den bistandssøgende myndighed oplyser den bistandssøgte myndighed, hvorvidt varer, der udføres fra en af de kontraherende parters område, er blevet behørigt indført på den anden parts område, om fornødent med angivelse af, hvilken toldprocedure varerne er henført under.

3. På anmodning fra den bistandssøgende myndighed oplyser den bistandssøgte myndighed, hvorvidt varer, der indføres på en af de kontraherende parters område, er blevet behørigt udført fra den anden parts område, om fornødent med angivelse af, hvilken toldprocedure varerne er henført under.

4. På anmodning fra den bistandssøgende myndighed træffer den bistandssøgte myndighed de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at der gennemføres særlig overvågning af:

a) fysiske eller juridiske personer, om hvem der er rimelig grund til at antage, at de overtræder eller har overtrådt toldlovgivningen

b) steder, hvor varer oplagres på en sådan måde, at der er grund til mistanke om, at de er bestemt til at anvendes til transaktioner, der er i strid med toldlovgivningen

c) varebevægelser, om hvilke det er oplyst, at de muligvis kan give anledning til overtrædelser af toldlovgivningen

d) transportmidler, om hvilke der er rimelig grund til at antage, at de er blevet benyttet, benyttes eller kan benyttes i forbindelse med overtrædelse af toldlovgivningen.

Artikel 4

Uanmodet bistand

De kontraherende parter yder inden for rammerne af deres love, regler og andre retsinstrumenter hinanden bistand, hvis de skønner, at en sådan er nødvendig for den korrekte anvendelse af toldlovgivningen, særlig når de kommer i besiddelse af oplysninger vedrørende:

- transaktioner, som har krænket, krænker eller kan krænke denne lovgivning, og som kan være af interesse for den anden kontraherende part

- nye midler eller metoder, der er anvendt til at gennemføre sådanne transaktioner

- varer, som vides at være genstand for overtrædelser af toldlovgivningen.

Artikel 5

Fremsendelse/meddelelse

På anmodning fra den bistandssøgende myndighed træffer den bistandssøgte myndighed i overensstemmelse med sin lovgivning alle nødvendige forholdsregler til

- at fremsende alle dokumenter

- at meddele alle beslutninger

som er omfattet af dette bilags anvendelsesområde, til en adressat bosat eller etableret på dens område. I sådanne tilfælde finder artikel 6, stk. 3, anvendelse.

Artikel 6

Bistandsanmodningernes form og indhold

1. Anmodninger i henhold til dette bilag fremsættes skriftligt. Den nødvendige dokumentation til efterkommelse af sådanne anmodninger skal vedlægges anmodningen. Om fornødent kan mundtlige anmodninger, når hastende omstændigheder kræver det, accepteres, men de skal omgående bekræftes skriftligt.

2. Anmodninger i henhold til denne artikels stk. 1 skal omfatte følgende oplysninger:

a) navn på den bistandssøgende myndighed

b) den ønskede foranstaltning

c) formål med og begrundelse for anmodningen

d) love, regler og andre berørte retsinstrumenter

e) en så nøjagtig og så udtømmende angivelse som muligt af de fysiske eller juridiske personer, der er målet for undersøgelserne

f) et sammendrag af sagsomstændighederne, undtagen i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 5.

3. Anmodningerne fremsættes på et af den bistandssøgte myndigheds officielle sprog eller på et for denne myndighed acceptabelt sprog.

4. Hvis anmodningen ikke opfylder de formelle krav, kan den begæres korrigeret eller suppleret; dette berører dog ikke eventuelle forsigtighedsforanstaltninger.

Artikel 7

Efterkommelse af anmodningerne

1. Med henblik på at imødekomme bistandsanmodningen leverer den bistandssøgte myndighed eller, når denne er forhindret i selv at handle, den administrative tjenestegren, til hvilken denne myndighed henviser anmodningen, inden for rammerne af sin kompetence og sine disponible ressourcer, som om den handlede for egen regning eller på anmodning fra andre myndigheder i samme kontraherende part, de oplysninger, den allerede er i besiddelse af, og foretager passende undersøgelser eller lader sådanne foretage.

2. Anmodninger om bistand efterkommes i overensstemmelse med gældende love, regler, forskrifter og andre retsinstrumenter hos den kontraherende part, som anmodningen rettes til.

3. Behørigt bemyndigede tjenestemænd fra en kontraherende part kan efter aftale med den anden kontraherende part og på de af denne fastsatte betingelser i kontorerne hos den bistandssøgte myndighed eller anden myndighed, som den bistandssøgte myndighed har ansvaret for, indhente sådanne oplysninger vedrørende overtrædelsen af toldlovgivningen, som den bistandssøgende myndighed har brug for med henblik på anvendelsen af dette bilag.

4. Efter aftale med den anden kontraherende part kan tjenestemænd fra en kontraherende part være til stede ved undersøgelser, der foretages på førstnævntes område.

Artikel 8

Form for meddelelse af oplysninger

1. Den bistandssøgte myndighed meddeler den bistandssøgende myndighed undersøgelsesresultater i form af dokumenter, bekræftede kopier af dokumenter, rapporter og lignende.

2. De i stk. 1 omhandlede dokumenter kan erstattes af edb-oplysninger præsenteret i en hvilken som helst form til samme formål.

Artikel 9

Undtagelser fra pligten til at yde bistand

1. De kontraherende parter kan afslå at yde den i dette bilag fastsatte bistand, når en sådan bistand

a) ville stride mod suveræniteten hos Tyrkiet eller et af Fællesskabets medlemsstater, som er blevet anmodet om bistand i henhold til dette bilag, eller

b) ville være til skade for offentlig orden, sikkerhed eller andre væsentlige interesser, eller

c) berører andre valuta- eller beskatningsregler end toldforskrifterne, eller

d) krænker forretnings- og embedshemmeligheden.

2. Når den bistandssøgende myndighed anmoder om bistand, som den ikke selv ville være i stand til at yde, hvis den blev anmodet derom, skal den gøre opmærksom herpå i sin anmodning. Det overlades derefter til den bistandssøgte myndighed at afgøre, hvorledes den vil reagere på en sådan anmodning.

3. Hvis bistand tilbageholdes eller afslås, meddeles beslutningen herom og grundene hertil straks den bistandssøgende myndighed.

Artikel 10

Tavshedspligt

1. De oplysninger, der under den ene eller den anden form meddeles i medfør af dette bilag, er fortrolige. De er omfattet af den tjenstlige tavshedspligt og beskyttes af den relevante lovgivning hos den kontraherende part, som modtager dem, og de tilsvarende bestemmelser, der gælder for Fællesskabets myndigheder.

2. Personoplysninger må kun videregives, hvis niveauet for personlig beskyttelse i de kontraherende parters lovgivning er det samme. De kontraherende parter skal mindst sikre et beskyttelsesniveau, der er baseret på principperne i Europarådets konvention om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger.

Artikel 11

Oplysningernes anvendelse

1. Indhentede oplysninger må udelukkende anvendes til de i dette bilag fastsatte formål og må kun efter forudgående skriftligt samtykke fra den myndighed, som har meddelt dem, og på de betingelser, denne har stillet herfor, anvendes til andre formål af den kontraherende part.

2. Stk. 1 er ikke til hinder for, at oplysninger anvendes i retssager eller administrative procedurer, som efterfølgende indledes på grund af overtrædelser af toldlovgivningen.

Den kompetente myndighed, som er leveret oplysningerne, skal omgående underrettes om en sådan anvendelse.

3. De kontraherende parter kan i deres retsbøger, rapporter og vidneerklæringer og i retssager indbragt for domstolene som bevis anvende oplysninger, der er indhentet, og dokumenter, der er blevet fremlagt i overensstemmelse med bestemmelserne i dette bilag.

Artikel 12

Eksperter og vidner

En tjenestemand hos en bistandsansøgt myndighed kan bemyndiges til inden for de i bemyndigelsen fastsatte grænser at optræde som ekspert eller vidne i retssager eller administrative procedurer vedrørende spørgsmål omfattet af dette bilag i en anden kontraherende parts jurisdiktion, og til at fremlægge sådanne genstande, dokumenter eller bekræftede kopier deraf, som måtte være nødvendige for retssagen eller den administrative procedure. I anmodningen om fremmøde skal det præcist angives, om hvilket spørgsmål og hvilken egenskab tjenestemanden vil blive afhørt.

Artikel 13

Bistandsudgifter

De kontraherende parter afstår fra alle krav til hinanden om refusion af udgifter som følge af anvendelsen af dette bilag, undtagen i givet fald udgifter til eksperter og vidner og til tolke og oversættere, som ikke henhører under offentlige myndigheder.

Artikel 14

Gennemførelse

1. Forvaltningen af dette bilag varetages af de centrale toldmyndigheder i Tyrkiet på den ene side og de kompetente tjenestegrene i Kommissionen og i givet fald toldmyndighederne i medlemsstaterne på den anden side.

De træffer afgørelser om alle praktiske foranstaltninger og arrangementer, der er nødvendige for bilagets anvendelse, og tager hensyn til reglerne vedrørende beskyttelse af data.

2. De kontraherende parter konsulterer hinanden og holder derefter hinanden underrettet om de detaljerede gennemførelsesregler, som vedtages i overensstemmelse med bestemmelserne i dette bilag.

Artikel 15

Komplementaritet

1. Dette bilag supplerer og berører ikke anvendelsen af eventuelle aftaler om gensidig bistand, som er indgået eller som måtte blive indgået mellem en enkelt eller flere fællesskabsmedlemsstater og Tyrkiet. Den er heller ikke til hinder for en mere vidtgående gensidig bistand i henhold til sådanne aftaler.

2. Disse aftaler berører ikke fællesskabsbestemmelserne om meddelelse mellem Kommissionens kompetente tjenestegrene og medlemsstaternes toldmyndigheder af oplysninger indhentet i toldspørgsmål, som kunne være af interesse for Fællesskabet, jf. dog artikel 11.

BILAG 8 Beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret

Artikel 1

1. Parterne bekræfter, hvilken betydning de tillægger de forpligtelser, som følger af den aftale om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder, der blev indgået som led i Uruguay-runden om multilaterale handelsforhandlinger.

I den forbindelse forpligter Tyrkiet sig til at gennemføre TRIPS-aftalen senest tre år efter datoen for denne afgørelses ikrafttræden.

2. Hvad angår de intellektuelle, industrielle og kommercielle ejendomsrettigheders dækningsområde, beskyttelsesniveau og håndhævelse i forholdet mellem de to parter, finder TRIPS-aftalens bestemmelser anvendelse efter, at den er trådt i kraft for begge parter, i den udstrækning der ikke er fastlagt regler ved denne afgørelse.

Artikel 2

Tyrkiet vedbliver med at forbedre den effektive beskyttelse af de intellektuelle, industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder med henblik på at sikre et beskyttelsesniveau, der svarer til niveauet i Det Europæiske Fællesskab, og træffer passende foranstaltninger til at sikre, at de overholdes. I dette øjemed finder følgende artikler anvendelse.

Artikel 3

Tyrkiet tiltræder inden denne afgørelses ikrafttræden følgende multilaterale konventioner om intellektuelle, industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder:

- Paris-akten (1971) vedrørende Bern-konventionen om beskyttelse af litterære og kunstneriske værker

- Rom-konventionen (1961) om beskyttelse af udøvende kunstnere, fremstillere af fonogrammer samt radio- og fjernsynsforetagender

- Stockholm-akten (1967) vedrørende Paris-konventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret (ændret i 1979)

- Nice-arrangementet vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til registrering af varemærker (Genève-akten, 1977, ændret i 1979)

- Patentsamarbejdstraktaten (1970, ændret i 1979 og i 1984).

Artikel 4

Tyrkiet skal inden denne afgørelses ikrafttræden på følgende områder vedtage national lovgivning, som svarer til den lovgivning, der er vedtaget i Fællesskabet eller dets medlemsstater.

1) Lovgivning om ophavsret og beslægtede rettigheder, der sikrer:

- en generel beskyttelsestid, der er i overensstemmelse med Rådets direktiv 93/98/EØF (EFT nr. L 290 af 24. 11. 1993)

- en beskyttelse af beslægtede rettigheder, der er i overensstemmelse med Rådets direktiv 92/100/EØF (EFT nr. L 346 af 27. 11. 1992)

- udlejnings- og udlånsrettigheder, der er i overensstemmelse med Rådets direktiv 92/100/EØF (EFT nr. L 346 af 27. 11. 1992)

- en beskyttelse af edb-programmer som litterære værker på linje med Rådets direktiv 91/250/EØF (EFT nr. L 122 af 17. 5. 1991).

2) Patentlovgivning, der navnlig sikrer:

- regler om tvungen licensgivning, der mindst opfylder TRIPS-standarderne

- patenterbarhed for alle opfindelser, bortset fra farmaceutiske produkter og processer til brug for mennesker og dyr, men inklusive agrokemiske produkter og processer (1)

- en patentgyldighed på 20 år fra ansøgningens indgivelse.

3) Lovgivning om varemærker for varer og tjenesteydelser i overensstemmelse med medlemsstaternes lovgivning og med Rådets direktiv 89/104/EØF (EFT nr. L 40 af 11. 2. 1989).

4) Lovgivning om industrielle mønstre, navnlig beskyttelse af mønstre for tekstilvarer (2).

5) Beskyttelse af geografiske betegnelser inkl. oprindelsesbetegnelser i overensstemmelse med lovgivningen i Fællesskabet (3).

6) Lovgivning om grænseforanstaltninger mod krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder (i det mindste for varemærker, ophavsret og beslægtede rettigheder og mønsterrettigheder) i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF) nr. 3842/86 (EFT nr. L 357 af 18. 12. 1986) (4).

Artikel 5

Uanset bestemmelserne i artikel 1, stk. 1, første led, forpligter Tyrkiet sig for at opnå en effektiv administration og håndhævelse af de intellektuelle ejendomsrettigheder til inden datoen for denne afgørelses ikrafttræden at træffe alle foranstaltninger til at opfylde sine forpligtelser i henhold til del III af TRIPS-aftalen.

Uanset bestemmelserne i artikel 1, stk. 1, første led, forpligter Tyrkiet sig ligeledes inden datoen for denne afgørelses ikrafttræden til at træffe alle foranstaltninger til at opfylde sine forpligtelser i henhold til del II, afsnit 4 (artikel 25 og 26) af TRIPS-aftalen.

Artikel 6

Tyrkiet skal senest to år efter denne afgørelses ikrafttræden vedtage nye eller revidere de gældende forskrifter med henblik på inden den 1. januar 1999 at sikre patenterbarheden for farmaceutiske produkter og processer.

Artikel 7

Senest tre år efter denne afgørelses ikrafttræden skal Tyrkiet:

1) tiltræde følgende konventioner om intellektuelle, industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder, forudsat at Fællesskabet eller alle dets medlemsstater er part i dem:

- protokollen til Madrid-arrangementet om international registrering af varemærker (1989)

- Budapest-traktaten om international anerkendelse af deponering af mikroorganismer i forbindelse med behandling af patentsager (1977, ændret i 1980)

- den internationale konvention om beskyttelse af plantenyheder (UPOV, Genève-akten af 1991).

2) vedtage national lovgivning på følgende områder med henblik på at sikre komplet overensstemmelse med lovgivningen i Fællesskabet:

- på området ophavsret og beslægtede rettigheder:

- lovgivning om ophavsret og beslægtede rettigheder vedrørende kabel- eller satellittransmitterede værker i overensstemmelse med Rådets direktiv 93/83/EØF (EFT nr. L 248 af 6. 10. 1993);

- beskyttelse af databaser (5)

- på området industriel ejendomsret:

- beskyttelse af halvlederes topografi i overensstemmelse med Rådets direktiv 87/54/EØF (EFT nr. L 24 af 27. 1. 1987)

- beskyttelse af lovgivning om knowhow og erhvervsmæssige hemmeligheder i overensstemmelse med medlemsstaternes lovgivning

- beskyttelse af rettigheder med hensyn til plantesorter (6).

Artikel 8

Associeringsrådet kan beslutte, at artikel 3 til 7 også kan anvendes på andre multilaterale konventioner om eller områder for lovgivning om intellektuelle ejendomsrettigheder.

Artikel 9

Det Blandede Udvalg for Toldunionen overvåger gennemførelsen og anvendelsen af bestemmelserne om intellektuelle ejendomsrettigheder i denne afgørelse og udfører andre opgaver, som Associeringsrådet måtte pålægge det at udføre. Udvalget retter henstillinger til Associeringsrådet, også om nedsættelse af et underudvalg for intellektuelle ejendomsrettigheder.

Artikel 10

1. Parterne er enige om, at intellektuelle, industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder i denne afgørelse navnlig omfatter ophavsret, herunder ophavsret til edb-programmer, og beslægtede rettigheder, patenter, industrielle mønstre, geografiske betegnelser, herunder oprindelsesbetegnelser, varemærker for varer og tjenesteydelser, integrerede kredsløbs topografi samt beskyttelse mod illoyal konkurrence som omhandlet i artikel 10a i Paris-konventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret og beskyttelse af fortrolige oplysninger om knowhow.

2. Denne afgørelse hjemler ikke konsumption af intellektuelle, industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder i handelsforbindelserne mellem parterne i henhold til denne afgørelse.

(1) Til orientering: forslag til Rådets direktiv om beskyttelse af bioteknologiske opfindelser (EFT nr. C 44 af 16. 2. 1993).

(2) Til orientering: forslag til Rådets direktiv om EF-mønstret.

(3) Listen over de pågældende forordninger vil blive fremsendt af Kommissionen.

(4) Til orientering: forslag til forordning om ændring af ovennævnte forordning (EFT nr. C 238 af 29. 9. 1993).

(5) Se forslag til Rådets direktiv om retlig beskyttelse af databaser (EFT nr. C 156 af 23. 6. 1992).

(6) Se ændret forslag til Rådets forordning (EØF) om rettigheder med hensyn til plantesorter i Fællesskabet (EFT nr. C 113 af 23. 4. 1993).

BILAG 9

Den i artikel 60 nævnte liste over udvalg

Nomenklaturudvalget

Toldkodeksudvalget

Udvalget for Udenrigshandelsstatistik

BILAG 10 vedrørende de autonome ordninger og præferenceaftaler, der er omhandlet i artikel 16

1. De autonome ordninger, der er omhandlet i artikel 16, er:

- den generelle præferenceordning

- ordningen for varer med oprindelse i de besatte områder

- ordningen for varer med oprindelse i Ceuta og Melilla

- ordningen for varer med oprindelse i Republikken Bosnien-Hercegovina, Republikken Kroatien, Republikken Slovenien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens område.

2. De præferenceaftaler, der er omhandlet i artikel 16, er:

- Europaaftalerne om oprettelse af en associering med Bulgarien, Ungarn, Polen, Rumænien, Slovakiet, Tjekkiet

- frihandelsaftalen med Færøerne

- associeringsaftalerne med Cypern og Malta

- frihandelsaftalerne med Estland, Letland og Litauen

- aftalen med Israel

- aftalerne med Algeriet, Marokko og Tunesien

- aftalerne med Egypten, Jordan, Libanon og Syrien

- konventionen med AVS-staterne

- frihandelsoverenskomsten med Schweiz og Liechtenstein

- aftalen om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

AFTALE i form af brevveksling vedrørende De Kanariske Øer (96/143/EF)

A. Brev fra Det Europæiske Fællesskab

Hr. formand,

I forbindelse med vedtagelsen af Associeringsrådet EF-Tyrkiets afgørelse om iværksættelse af slutfasen af toldunionen, er parterne blevet enige om, at bestemmelserne i denne afgørelse ikke berører bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) nr. 1911/91 af 26. juni 1991 om anvendelse af fællesskabsretten på De Kanariske Øer.

Jeg vil gerne bede Dem om at bekræfte, at Republikken Tyrkiets regering er indforstået med indholdet af dette brev.

Modtag, hr. formand, forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

F. J. ELORZA CAVENGT

Formanden for Det Europæiske Fællesskabs delegation

B. Brev fra den tyrkiske delegation

Hr. formand,

Ved brev af 22. december 1995 har De givet mig følgende meddelelse:

»I forbindelse med vedtagelsen af Associeringsrådet EF-Tyrkiets afgørelse om iværksættelse af slutfasen af toldunionen, er parterne blevet enige om, at bestemmelserne i denne afgørelse ikke berører bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) nr. 1911/91 af 26. juni 1991 om anvendelse af fællesskabsretten på De Kanariske Øer.

Jeg vil gerne bede Dem om at bekræfte, at Republikken Tyrkiets regering er indforstået med indholdet af dette brev.«

Jeg skal hermed bekræfte, at min regering er indforstået med indholdet af dette brev.

Modtag, hr. formand, forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

U. ÖZÜLKER

Formanden for den tyrkiske delegation

Top