Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0335

Kommissionens forordning (EU) 2017/335 af 27. februar 2017 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelsen af steviolglycosider (E 960) som sødestof i visse energireducerede konfektureprodukter (EØS-relevant tekst. )

C/2017/1272

OJ L 50, 28.2.2017, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/335/oj

28.2.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 50/15


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/335

af 27. februar 2017

om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelsen af steviolglycosider (E 960) som sødestof i visse energireducerede konfektureprodukter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (1), særlig artikel 10, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er der fastlagt en EU-liste over fødevaretilsætningsstoffer, der er godkendt til anvendelse i fødevarer, og deres anvendelsesbetingelser.

(2)

Denne liste kan opdateres i overensstemmelse med den fælles procedure, jf. artikel 3, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 (2), enten på Kommissionens initiativ eller som følge af en ansøgning.

(3)

Den 27. maj 2015 blev der indgivet en ansøgning om tilladelse til anvendelse af steviolglycosider (E 960) som sødestof i visse energireducerede konfektureprodukter. Medlemsstaterne fik efterfølgende adgang til ansøgningen i overensstemmelse med artikel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008.

(4)

Steviolglycosider er kaloriefrie, sødt smagende bestanddele og kan anvendes til at erstatte kalorieholdige sukkerarter i visse konfektureprodukter og således reducere deres kalorieindhold og tilbyde forbrugerne energireducerede produkter, jf. artikel 7 i forordning (EF) nr. 1333/2008. Den kombinerede anvendelse af steviolglycosider og sukker tilfører produkterne sødme og en forbedret smagsprofil sammenlignet med produkter, hvor der kun anvendes steviolglycosider med henblik på sødning, da sukkeret skjuler eftersmagen af steviolglycosiderne.

(5)

I henhold til artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommissionen indhente en udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«), inden den opdaterer EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer i bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008.

(6)

I 2010 vedtog autoriteten en videnskabelig udtalelse (3) om sikkerheden ved steviolglycosider til de foreslåede anvendelser som fødevaretilsætningsstof (E 960) og fastsatte et acceptabelt dagligt indtag (i det følgende benævnt »ADI«) på 4 mg/kg kropsvægt/dag, udtrykt som steviolækvivalenter.

(7)

I 2015 tog autoriteten vurderingen af eksponeringen for steviolglycosider op til fornyet overvejelse og konkluderede, at den anslåede eksponering ligger under ADI'en for alle aldersgrupper, undtagen for småbørn i den øvre ende af det høje niveau (95-percentilen) i ét land (4). Beregninger af eksponering foretaget af Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu i 2015 viste, at den foreslåede anvendelse — idet man regnede med en markedsandel på 25 % for steviolglycosidholdige produkter og med en mærkeloyalitet på 100 % — ikke berørte 95-percentilen af den eksponering, som to- til seksårige børn i Nederlandene er udsat for.

(8)

I sin udtalelse fra 2015 påpegede autoriteten, at det ikke var muligt at afspejle alle begrænsninger/undtagelser, der gælder for anvendelsen af steviolglycosider (E 960) i fødevarer i fødevarekategorien 05.2, inden for rammerne af klassificeringssystemet FoodEx. Derfor lod man den højeste maksimalgrænseværdi på 2 000 mg/kg omfatte hele fødevarekategorien, hvilket medførte en overvurdering af eksponeringen. Desuden blev fødevarer i kategori 05.2, »Andre konfektureprodukter, herunder mikropastiller til at give frisk ånde«, ikke identificeret som en af de vigtigste fødevarekategorier, der bidrager til eksponering for steviolglycosider (E 960).

(9)

I betragtning af at den anslåede eksponering ligger under ADI'en for alle aldersgrupper, giver de foreslåede anvendelser af og anvendelsesniveauer for steviolglycosider (E 960) ikke anledning til sikkerhedsmæssige betænkeligheder.

(10)

Det bør derfor tillades at anvende steviolglycosider (E 960) som sødestof i visse energireducerede konfektureprodukter i kategori 05.2, »Andre konfektureprodukter, herunder mikropastiller til at give frisk ånde«: hård konfekture (bolsjer og slikpinde), blød konfekture (tyggeslik, frugtgummi og skumslik/marsh mallow), lakrids, nougat og marcipan (ved en maksimalgrænseværdi på 350 mg/kg), forfriskende, stærkt aromatiserede halspastiller (ved en maksimalgrænseværdi på 670 mg/kg) og mikropastiller til at give frisk ånde (ved en maksimalgrænseværdi på 2 000 mg/kg).

(11)

Bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor ændres.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. februar 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 af 16. december 2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer (EUT L 354 af 31.12.2008, s. 1).

(3)  EFSA Journal 2010;8(4):1537.

(4)  EFSA Journal 2015;13(6):4146.


BILAG

I fødevarekategori 05.2, »Andre konfektureprodukter, herunder mikropastiller til at give frisk ånde«, i del E i bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 foretages følgende ændringer:

a)

Rækken vedrørende »E 960 Steviolglycosider«, med angivelsen »kun til konfektureprodukter uden tilsat sukker«, affattes således:

 

»E 960

Steviolglycosider

350

(60)

Kun til konfektureprodukter uden tilsat sukker

Kun til energireduceret hård konfekture (bolsjer og slikpinde)

Kun til energireduceret blød konfekture (tyggeslik, frugtgummi og skumslik/marsh mallows)

Kun til energireduceret lakrids

Kun til energireduceret nougat

Kun til energireduceret marcipan«

b)

Rækken vedrørende »E 960 Steviolglycosider«, med angivelsen »kun til forfriskende, stærkt aromatiserede halspastiller, uden tilsat sukker«, affattes således:

 

»E 960

Steviolglycosider

670

(60)

Kun til forfriskende, stærkt aromatiserede halspastiller, der er energireducerede eller uden tilsat sukker«

b)

Rækken vedrørende »E 960 Steviolglycosider«, med angivelsen »kun til mikropastiller til at give frisk ånde, uden tilsat sukker«, affattes således:

 

»E 960

Steviolglycosider

2 000

(60)

Kun til mikropastiller til at give frisk ånde, der er energireducerede eller uden tilsat sukker«


Top