Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CJ0523

Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 22. oktober 2015.
Aannemingsbedrijf Aertssen NV og Aertssen Terrassements SA mod VSB Machineverhuur BV m.fl.
Præjudiciel forelæggelse – område med frihed, sikkerhed og retfærdighed – retligt samarbejde i civile sager – forordning (EF) nr. 44/2001 – artikel 1 – anvendelsesområde – anmeldelse med civilretlig partsstilling – artikel 27 – litispendens – krav fremsat for en ret i en anden medlemsstat – igangværende retlig undersøgelse – artikel 30 – tidspunkt, hvorpå en sag anses for anlagt ved en ret.
Sag C-523/14.

Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 22. oktober 2015.
Aannemingsbedrijf Aertssen NV og Aertssen Terrassements SA mod VSB Machineverhuur BV m.fl.
Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank Gelderland.
Præjudiciel forelæggelse – område med frihed, sikkerhed og retfærdighed – retligt samarbejde i civile sager – forordning (EF) nr. 44/2001 – artikel 1 – anvendelsesområde – anmeldelse med civilretlig partsstilling – artikel 27 – litispendens – krav fremsat for en ret i en anden medlemsstat – igangværende retlig undersøgelse – artikel 30 – tidspunkt, hvorpå en sag anses for anlagt ved en ret.
Sag C-523/14.

Digital reports (Court Reports - general)

Sag C-523/14

Aannemingsbedrijf Aertssen NV

og

Aertssen Terrassements SA

mod

VSB Machineverhuur BV m.fl.

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank Gelderland)

»Præjudiciel forelæggelse — område med frihed, sikkerhed og retfærdighed — retligt samarbejde i civile sager — forordning (EF) nr. 44/2001 — artikel 1 — anvendelsesområde — anmeldelse med civilretlig partsstilling — artikel 27 — litispendens — krav fremsat for en ret i en anden medlemsstat — igangværende retlig undersøgelse — artikel 30 — tidspunkt, hvorpå en sag anses for anlagt ved en ret«

Sammendrag – Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 22. oktober 2015

 1. Retligt samarbejde i civile sager — retternes kompetence og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område — forordning nr. 44/2001 — anvendelsesområde — det civil- og handelsretlige område — begreb — anmeldelse med civilretlig partsstilling, der er indgivet til en forundersøgelsesret, vedrørende erstatning for et tab, som sagsøgeren påstår at have lidt — omfattet

  (Rådets forordning nr. 44/2001, art. 1)

 2. Retligt samarbejde i civile sager — retternes kompetence og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område — forordning nr. 44/2001 — litispendens — krav mellem samme parter, som hviler på samme grundlag og har samme genstand — begreb

  (Rådets forordning nr. 44/2001 art. 27)

 3. Retligt samarbejde i civile sager — retternes kompetence og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område — forordning nr. 44/2001 — litispendens — krav fremsat for en ret — begreb — anmeldelse med civilretlig partsstilling, der er indgivet til en forundersøgelsesret, vedrørende erstatning for et tab, som sagsøgeren påstår at have lidt — omfattet

  (Rådets forordning nr. 44/2001, art. 27, stk. 1)

 4. Retligt samarbejde i civile sager — retternes kompetence og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område — forordning nr. 44/2001 — litispendens — tidspunkt for en sags anlæggelse ved en ret — tidspunkt for indgivelse af en anmeldelse med civilretlig partstilling ved en forundersøgelsesret — betingelse — processkrifter skal ikke forkyndes inden denne indgivelse

  (Rådets forordning nr. 44/2001, art. 30)

 1.  Artikel 1 i forordning nr. 44/2001 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område skal fortolkes således, at en anmeldelse med civilretlig partsstilling, der er indgivet til en forundersøgelsesret, er omfattet af denne forordnings anvendelsesområde, således at den navnlig har til formål at opnå, at sagsøgeren tilkendes økonomisk erstatning for det tab, han påstår at have lidt.

  For at afgøre, om et område er omfattet af denne forordnings anvendelsesområde, er det således nødvendigt at undersøge de faktorer, som karakteriserer retsforholdet mellem parterne i tvisten eller tvistens genstand. Et borgerligt krav om erstatning af en skade, der er forvoldt en person ved en straffelovsovertrædelse, bevarer i denne henseende sin civilretlige karakter, selv om det gøres gældende under en straffesag. Selv om en anmeldelse med civilretlig partsstilling har til formål at iværksætte en straffesag, og selv om den af den pågældende ret foretagne undersøgelse er af stafferetlig art, har den derfor stadig til formål at afgøre en tvist mellem private personer vedrørende erstatning for et tab, som den ene af disse personer påstår at have lidt på grund af andres svigagtige adfærd. Det retlige forhold mellem parterne må således kvalificeres som et »privatretligt forhold« og henhører således under begrebet »det civil- og handelsretlige område« som omhandlet i forordning nr. 44/2001.

  (jf. præmis 30-32 og 36 samt domskonkl. 1)

 2.  Jf. afgørelsens tekst.

  (jf. præmis 42-46)

 3.  Artikel 27, stk. 1, i forordning nr. 44/2001 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område skal fortolkes således, at der er fremsat et krav i denne bestemmelses forstand, såfremt der er indgivet en anmeldelse med civilretlig partsstilling ved en forundersøgelsesret, selv om den retlige undersøgelse af den omhandlede sag endnu ikke er afsluttet.

  Såfremt en person optræder som civilretlig part ved en forundersøgelsesret, vil en indbringelse ved enhver anden retsinstans i en medlemsstat vedrørende det samme civile søgsmål, dvs. om et krav mellem samme parter, som hviler på samme grundlag og har samme genstand, således, selv om anvendelsen af denne artikel var udelukket, føre til parallelle retssager og indebære en risiko for, at der bliver truffet indbyrdes uforenelige retsafgørelser, hvilket er i strid med dette formål. Den omstændighed, at der består usikkerhed efter forundersøgelsen, er i denne henseende uden betydning. En sådan usikkerhed gør sig gældende for alle typer af verserende søgsmål og foreligger derfor i enhver sag, hvori et tilfælde af litispendens vil kunne forekomme.

  (jf. præmis 50-52 og domskonkl. 2)

 4.  Artikel 30 i forordning nr. 44/2001 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område skal fortolkes således, at når en person indgiver en anmeldelse med civilretlig partstilling ved en forundersøgelsesret ved indlevering af et processkrift, som i henhold til gældende national ret ikke skal forkyndes inden denne indlevering, er det tidspunkt, hvor en sag skal anses for at være blevet anlagt ved denne forundersøgelsesret, det tidspunkt, på hvilket denne anmeldelse er blevet indleveret.

  (jf. præmis 60 og domskonkl. 3)

Top