EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62000CJ0324

Sammendrag af dom

Domstolens Dom (Femte Afdeling) af 12. december 2002.
Lankhorst-Hohorst GmbH mod Finanzamt Steinfurt.
Anmodning om præjudiciel afgørelse: Finanzgericht Münster - Tyskland.
Etableringsfrihed - beskatning - selskabsskat - maskeret udbytte - skattegodtgørelse - sammenhæng i beskatningsordningen - skatteunddragelse.
Sag C-324/00.

Nøgleord
Sammendrag

Nøgleord

Fri bevægelighed for personer - etableringsfrihed - skattelovgivning - beskatning af selskabers overskud - beskatning som maskeret udbytte af renter, der af et selskab betales som godtgørelse for fremmedkapital fra en selskabsdeltager, som er indehaver af en betydelig del af selskabets kapital, og som ikke har ret til skattegodtgørelse - bestemmelse, som, blandt selskaber, der er selskabsdeltagere, først og fremmest rammer udenlandske moderselskaber - ulovlig - begrundelse - foreligger ikke

(Art. 43 EF)

Sammendrag

$$Artikel 43 EF skal fortolkes således, at den er til hinder for, at en skattelovgivning i en medlemsstat - hvorefter godtgørelser for fremmedkapital, som et selskab har modtaget fra en selskabsdeltager, herunder selskabets moderselskab, der er indehaver af en betydelig del af selskabets kapital, i visse tilfælde skal betragtes som maskerede udbetalinger af udbytte - kun finder anvendelse på godtgørelser for fremmedkapital, som er modtaget fra en selskabsdeltager, der ikke har ret til selskabsskattegodtgørelse, idet moderselskaber, der er hjemmehørende i medlemsstaten, i langt de fleste tilfælde har ret til skattegodtgørelse, mens udenlandske moderselskaber i almindelighed ikke har det.

En sådan forskellig behandling af hjemmehørende datterselskaber, alt efter hvor deres moderselskabs hjemsted befinder sig, gør det mindre attraktivt for selskaber, der er etableret i andre medlemsstater, at gøre brug af etableringsfriheden, idet de som følge heraf kan give afkald på at erhverve, oprette eller opretholde et datterselskab i den medlemsstat, der har truffet foranstaltningen, og foranstaltningen udgør en hindring for etableringsfriheden, der som udgangspunkt er forbudt i henhold til artikel 43 EF.

En sådan lovgivning kan ikke begrundes i hensynet til risikoen for skatteunddragelse, da den ikke specielt har til formål at udelukke rene konstruktioner, hvis formål er at omgå den nationale skattelovgivning, men generelt tager sigte på enhver situation, i hvilken moderselskabet, uanset af hvilken grund, har hjemsted uden for medlemsstaten, og en sådan situation indebærer ikke i sig selv en risiko for skatteunddragelse. Lovgivningen kan heller ikke begrundes i nødvendigheden af at sikre sammenhængen i beskatningsordningen, da der ikke består en direkte forbindelse mellem den ufordelagtige skattemæssige behandling af et datterselskab af et ikke-hjemmehørende moderselskab og en skattemæssig fordel, som for datterselskabet vil kunne opveje en sådan behandling.

( jf. præmis 27 og 28, 32, 36, 37, 40, 42 og 45 samt domskonkl. )

Top