EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61986CJ0068

Sammendrag af dom

Nøgleord
Sammendrag

Nøgleord

++++

1 . LANDBRUG - TILNAERMELSE AF LOVGIVNINGER - HJEMMEL

( EOEF-TRAKTATEN, ART . 38, STK . 2, ART . 39, ART . 43 OG ART . 100; RAADETS DIREKTIV 85/649 )

2 . INSTITUTIONERNES RETSAKTER - VALG AF HJEMMEL - KRITERIER - EN AF EN INSTITUTION FULGT PRAKSIS - UDEN BETYDNING FOR RETSVIRKNINGERNE AF TRAKTATENS BESTEMMELSER

3 . INSTITUTIONERNES RETSAKTER - TILBLIVELSE - TRAKTATENS BESTEMMELSER - UFRAVIGELIG KARAKTER

4 . ANNULLATIONSSOEGSMAAL - SOEGSMAALSGRUNDE - TILSIDESAETTELSE AF VAESENTLIGE FORMFORSKRIFTER - OVERTRAEDELSE AF EN BESTEMMELSE I RAADETS FORRETNINGSORDEN OM AFSTEMNINGSPROCEDUREN

( EOEF-TRAKTATEN, ART . 173, STK . 1; FUSIONSTRAKTATEN, ART . 5; RAADETS FORRETNINGSORDEN, ART . 6, STK . 1 )

Sammendrag

1 . TRAKTATENS ARTIKEL 43 ER RETTE HJEMMEL FOR ENHVER RETSAKT, DER REGULERER SPOERGSMAALET OM PRODUKTION AF OG HANDEL MED DE I BILAG II TIL TRAKTATEN OPREGNEDE LANDBRUGSPRODUKTER, OG SOM BIDRAGER TIL VIRKELIGGOERELSEN AF EN ELLER FLERE AF DE I TRAKTATENS ARTIKEL 39 NAEVNTE MAALSAETNINGER MED DEN FAELLES LANDBRUGSPOLITIK . SELV OM SAADANNE RETSAKTER UD OVER AT TJENE LANDBRUGSPOLITISKE FORMAAL SAMTIDIG TJENER ANDRE, DER I MANGEL AF SAERLIGE BESTEMMELSER FREMMES PAA GRUNDLAG AF TRAKTATENS ARTIKEL 100, KAN DE OMFATTE EN HARMONISERING AF DE NATIONALE BESTEMMELSER PAA DET PAAGAELDENDE OMRAADE, UDEN AT DET ER NOEDVENDIGT AT ANVENDE ARTIKEL 100 SOM HJEMMEL . NAAR HENSES TIL, AT TRAKTATENS ARTIKEL 38, STK . 2, INDEHOLDER ET PRINCIP, HVOREFTER DE SAERLIGE BESTEMMELSER OM LANDBRUGET FINDER ANVENDELSE FORUD FOR DE GENERELLE BESTEMMELSER OM FAELLESMARKEDETS OPRETTELSE, KAN MAN SAALEDES IKKE PAABERAABE SIG ARTIKEL 100 TIL STOETTE FOR EN BEGRAENSNING AF ANVENDELSESOMRAADET FOR ARTIKEL 43 .

DIREKTIV 85/649 OM FORBUD MOD ANVENDELSE AF VISSE STOFFER MED HORMONAL VIRKNING INDEN FOR HUSDYRAVL TILSIGTER BLANDT ANDET EN HARMONISERING AF DE NATIONALE LOVGIVNINGER MED HENBLIK PAA EN BESKYTTELSE AF FORBRUGERNE OG DEN OFFENTLIGE SUNDHED, MEN REGULERER OGSAA VILKAARENE FOR FREMSTILLING AF OG HANDEL MED KOED MED HENBLIK PAA AT FORBEDRE KVALITETEN HERAF, OG RAADET KUNNE LOVLIGT UDSTEDE DIREKTIVET ALENE UNDER HENVISNING TIL ARTIKEL 43 .

2 . VURDERINGEN AF, HVAD DER ER DEN RETTE HJEMMEL FOR EN RETSAKT, AFHAENGER IKKE AF FAELLESSKABSLOVGIVERS SKOEN, MEN SKAL SKE PAA GRUNDLAG AF OBJEKTIVE FORHOLD, SOM DOMSTOLEN KAN EFTERPROEVE . EN AF RAADET FULGT PRAKSIS, HVOREFTER NORMATIVE RETSAKTER PAA ET BESTEMT OMRAADE ER BLEVET UDSTEDT UNDER ANGIVELSE AF EN DOBBELT HJEMMEL, KAN IKKE AENDRE RETSVIRKNINGERNE AF TRAKTATENS BESTEMMELSER . EN SAADAN PRAKSIS KAN SAALEDES IKKE HAVE EN PRAECEDENSVIRKNING, DER BINDER FAELLESSKABETS INSTITUTIONER MED HENSYN TIL SPOERGSMAALET OM, HVAD DER ER RETTE HJEMMEL .

3 . DET ER TRAKTATEN, SOM REGULERER SPOERGSMAALET OM, HVORLEDES FAELLESSKABETS INSTITUTIONER TRAEFFER AFGOERELSE, OG BESTEMMELSERNE HEROM KAN HVERKEN AENDRES AF MEDLEMSSTATERNE ELLER AF INSTITUTIONERNE SELV .

4 . EN OVERTRAEDELSE AF ARTIKEL 6, STK . 1, I RAADETS FORRETNINGSORDEN, DER FASTSAETTER DE BETINGELSER, SOM SKAL VAERE OPFYLDT FOR, AT EN AFGOERELSE KAN TRAEFFES VED SKRIFTLIG PROCEDURE, UDGOER EN TILSIDESAETTELSE AF VAESENTLIGE FORMFORSKRIFTER, JFR . TRAKTATENS ARTIKEL 173, STK . 1 .

RAADET ER SAALEDES FORPLIGTET TIL AT OVERHOLDE DENNE PROCEDUREREGEL, SOM DET SELV HAR FASTLAGT, OG KAN IKKE - END IKKE PAA GRUNDLAG AF ET STOERRE FLERTAL END DET, DER KRAEVES FOR FASTSAETTELSEN AF FORRETNINGSORDENEN ELLER GENNEMFOERELSE AF AENDRINGER HERI - FRAVIGE DENNE REGEL UDEN FORMELT AT AENDRE FORRETNINGSORDENEN, DER ER EN RETSAKT UDSTEDT PAA GRUNDLAG AF ARTIKEL 5 I TRAKTATEN OM OPRETTELSE AF ET FAELLES RAAD OG EN FAELLES KOMMISSION .

Top