EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019TJ0258

Rettens dom (Fjerde Afdeling) af 24. november 2021.
Samer Foz mod Rådet for Den Europæiske Union.
Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – restriktive foranstaltninger over for Syrien – indefrysning af midler – urigtigt skøn – proportionalitet – ejendomsret – ret til at udøve økonomisk virksomhed – magtfordrejning – begrundelsespligt – ret til et forsvar – ret til en retfærdig rettergang.
Sag T-258/19.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:820

 Rettens dom (Fjerde Afdeling) af 24. november 2021 –
Foz mod Rådet

(Sag T-258/19)

»Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – restriktive foranstaltninger over for Syrien – indefrysning af midler – urigtigt skøn – proportionalitet – ejendomsret – ret til at udøve økonomisk virksomhed – magtfordrejning – begrundelsespligt – ret til et forsvar – ret til en retfærdig rettergang«

1. 

Institutionernes retsakter – begrundelse – forpligtelse – rækkevidde – restriktive foranstaltninger over for Syrien – forbud mod indrejse eller transit over for fremtrædende erhvervsfolk, der driver virksomhed i Syrien, samt indefrysning af disses midler – afgørelse truffet under omstændigheder, som er den pågældende bekendt, og som gør det muligt for vedkommende at forstå, hvilke konsekvenser den trufne foranstaltning har for denne – kortfattet begrundelse tilladt

[Art. 296 TEUF; Rådets afgørelse 2013/255/FUSP, som ændret ved afgørelse (FUSP) 2015/1836, (FUSP) 2019/87, (FUSP) 2019/806 og (FUSP) 2020/179, art. 27, stk. 2, litra a), art. 28, stk. 2, litra a), og bilag I; Rådets forordning nr. 36/2012 samt gennemførelsesforordning 2019/85, 2019/798 og 2020/716, bilag II]

(jf. præmis 37-42, 48 og 51)

2. 

Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – specifikke restriktive foranstaltninger over for visse personer og enheder på baggrund af situationen i Syrien – afgørelse 2013/255/FUSP og forordning nr. 36/2012 – kriterier for vedtagelse af restriktive foranstaltninger – fremtrædende erhvervsfolk, der driver virksomhed i Syrien – begreb

[Art. 29 TEU; Rådets afgørelse 2013/255/FUSP, som ændret ved afgørelse (FUSP) 2015/1836, (FUSP) 2019/87, (FUSP) 2019/806 og (FUSP) 2020/179, art. 27, stk. 2, litra a), og art. 28, stk. 2, litra a); Rådets forordning nr. 36/2012 samt gennemførelsesforordning 2019/85, 2019/798 og 2020/716]

(jf. præmis 46, 47 og 88)

3. 

EU-ret – principper – retten til et forsvar – ret til en effektiv domstolsbeskyttelse – restriktive foranstaltninger over for Syrien – indefrysning af midler, der tilhører personer, enheder eller organer med tilknytning til det syriske regime – pligt til at meddele de individuelle og specifikke grunde til de trufne afgørelser – rækkevidde – meddelelse til den berørte gennem en offentliggørelse i EU-Tidende – lovlighed

[Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, art. 41, stk. 2, litra a), og art. 52, stk. 1; Rådets afgørelse (FUSP) 2019/87; gennemførelsesforordning 2019/85]

(jf. præmis 56-65)

4. 

Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – restriktive foranstaltninger over for Syrien – indefrysning af midler, der tilhører personer, enheder eller organer med tilknytning til det syriske regime – retten til et forsvar – meddelelse om omstændigheder, der ligger til last – efterfølgende afgørelse, hvorved sagsøgerens navn opretholdes på listen over personer, der er omfattet af disse foranstaltninger – ingen ny begrundelse – tilsidesættelse af retten til at blive hørt – foreligger ikke

(Rådets afgørelse (FUSP) 2019/806 og (FUSP) 2020/719; gennemførelsesforordning 2019/798 og 2020/716)

(jf. præmis 67-70 og 74)

5. 

Den Europæiske Union – domstolsprøvelse af lovligheden af institutionernes retsakter – restriktive foranstaltninger over for Syrien – omfanget af prøvelsen – bevis for grundlaget for foranstaltningen – den kompetente EU-myndigheds forpligtelse til i tilfælde af anfægtelse at godtgøre grundlaget for den begrundelse, der foreholdes de berørte personer eller enheder – rækkevidden af den kompetente myndigheds skønsbeføjelse – relevansen af de beviser, der er fremlagt i forbindelse med en tidligere opførelse, når begrundelsen ikke er ændret, når sagsøgerens situation ikke har ændret sig, eller når der ikke er sket nogen udvikling i konteksten i Syrien

(Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, art. 47; Rådets afgørelse 2013/255/FUSP, som ændret ved afgørelse (FUSP) 2019/87, (FUSP) 2019/806 og (FUSP) 2020/719, bilag I; Rådets forordning nr. 36/2012 samt gennemførelsesforordning 2019/85, 2019/798 og 2020/716, bilag II)

(jf. præmis 81-87 og 94)

6. 

Den Europæiske Union – domstolsprøvelse af lovligheden af institutionernes retsakter – restriktive foranstaltninger over for Syrien – omfanget af prøvelsen – opførelse af sagsøgeren på listen i bilaget til den anfægtede afgørelse som følge af hans egenskab af førende forretningsmand, som driver virksomhed i Syrien – offentligt tilgængelige dokumenter – bevisværdi

(Rådets afgørelse 2013/255/FUSP, som ændret ved afgørelse (FUSP) 2019/87, (FUSP) 2019/806 og (FUSP) 2020/719, bilag I; Rådets forordning nr. 36/2012 samt gennemførelsesforordning 2019/85, 2019/798 og 2020/716, bilag II)

(jf. præmis 90, 104, 107, 108 og 116)

7. 

Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – restriktive foranstaltninger over for Syrien – indefrysning af midler og økonomiske ressourcer – annullationssøgsmål anlagt af en fremtrædende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien, og som er omfattet af en afgørelse om indefrysning af midler – fordeling af bevisbyrden – afgørelse baseret på en række indicier – bevisværdi – rækkevidde

(Rådets afgørelse 2013/255/FUSP, som ændret ved afgørelse (FUSP) 2019/87, (FUSP) 2019/806 og (FUSP) 2020/719, bilag I; Rådets forordning nr. 36/2012 samt gennemførelsesforordning 2019/85, 2019/798 og 2020/716, bilag II)

(jf. præmis 117, 118, 121, 128, 131, 133-135, 138, 139 og 154)

8. 

Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – specifikke restriktive foranstaltninger over for visse personer og enheder på baggrund af situationen i Syrien – afgørelse 2013/255/FUSP og forordning nr. 36/2012 – formodning for støtte til det syriske regime for så vidt angår fremtrædende erhvervsfolk, der driver virksomhed i Syrien – lovlighed – betingelser – afkræftelig formodning – modbevis – foreligger ikke

(Rådets afgørelse 2013/255/FUSP, som ændret ved afgørelse (FUSP) 2019/87, (FUSP) 2019/806 og (FUSP) 2020/719, bilag I; Rådets forordning nr. 36/2012 samt gennemførelsesforordning 2019/85, 2019/798 og 2020/716, bilag II)

(jf. præmis 144-147, 153 og 156)

9. 

Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – restriktive foranstaltninger over for Syrien – indefrysning af midler og indrejserestriktioner over for personer, enheder eller organer med tilknytning til det syriske regime – begrænsning af ejendomsretten og af retten til fri erhvervsudøvelse – tilsidesættelse af proportionalitetsprincippet – foreligger ikke

(Art. 5, stk. 4, TEU; Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, art. 15, 16 og 17; Rådets afgørelse 2013/255/FUSP, som ændret ved afgørelse (FUSP) 2015/1836, (FUSP) 2019/87, (FUSP) 2019/806 og (FUSP) 2020/179, art. 28, stk. 6 og 7, art. 34 og bilag I; Rådets forordning nr. 36/2012, som ændret ved gennemførelsesforordning 2015/1828, art. 62, stk. 4, gennemførelsesforordning 2019/85, 2019/798 og 2020/716, bilag II)

(jf. præmis 166-168 og 170-175)

Angående

Søgsmål anlagt i henhold til artikel 263 TEUF med påstand om annullation af Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2019/87 af 21. januar 2019 om gennemførelse af afgørelse 2013/255/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien (EUT 2019, L 18 I, s. 13), af Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2019/85 af 21. januar 2019 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien (EUT 2019, L 18 I, s. 4), af Rådets afgørelse (FUSP) 2019/806 af 17. maj 2019 om ændring af afgørelse 2013/255/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien (EUT 2019, L 132, s. 36), af Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2019/798 af 17. maj 2019 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien (EUT 2019, L 132, s. 1), af Rådets afgørelse (FUSP) 2020/719 af 28. maj 2020 om ændring af afgørelse 2013/255/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien (EUT 2020, L 168, s. 66) og af Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2020/716 af 28. maj 2020 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien (EUT 2020, L 168, s. 1), for så vidt som disse retsakter vedrører sagsøgeren.

Konklusion

1) 

Rådet for Den Europæiske Union frifindes.

2) 

Samer Foz betaler sagsomkostningerne.

Top