EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CJ0013

Domstolens dom (Anden Afdeling) af 4. maj 2017.
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde mod Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme".
Præjudiciel forelæggelse – direktiv 95/46/EF – artikel 7, litra f) – personoplysninger – betingelser for lovlighed af en behandling af personoplysninger – begrebet »nødvendig for, at tredjemand kan forfølge en legitim interesse« – anmodning om videregivelse af personoplysninger vedrørende en person, der er ansvarlig for et færdselsuheld, med henblik på at gøre et retskrav gældende – forpligtelse for den registeransvarlige til at efterkomme en sådan anmodning – foreligger ikke.
Sag C-13/16.

Domstolens dom (Anden Afdeling) af 4. maj 2017.
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde mod Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme".
Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Augstākā tiesa Administratīvo lietu departaments.
Præjudiciel forelæggelse – direktiv 95/46/EF – artikel 7, litra f) – personoplysninger – betingelser for lovlighed af en behandling af personoplysninger – begrebet »nødvendig for, at tredjemand kan forfølge en legitim interesse« – anmodning om videregivelse af personoplysninger vedrørende en person, der er ansvarlig for et færdselsuheld, med henblik på at gøre et retskrav gældende – forpligtelse for den registeransvarlige til at efterkomme en sådan anmodning – foreligger ikke.
Sag C-13/16.

Digital reports (Court Reports - general)

Sag C-13/16

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde

mod

Rīgas pašvaldības SIA »Rīgas satiksme«

(anmodning om præjudiciel afgørelse

indgivet af Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments)

»Præjudiciel forelæggelse – direktiv 95/46/EF – artikel 7, litra f) – personoplysninger – betingelser for lovlighed af en behandling af personoplysninger – begrebet »nødvendig for, at tredjemand kan forfølge en legitim interesse« – anmodning om videregivelse af personoplysninger vedrørende en person, der er ansvarlig for et færdselsuheld, med henblik på at gøre et retskrav gældende – forpligtelse for den registeransvarlige til at efterkomme en sådan anmodning – foreligger ikke«

Sammendrag – Domstolens dom (Anden Afdeling) af 4. maj 2017

 1. Tilnærmelse af lovgivningerne–beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger–direktiv 95/46–betingelser for lovligheden af en behandling af personoplysninger–den legitime interesse, som forfølges af den registeransvarlige eller af oplysningernes modtager–begrebet legitim interesse–tredjemands interesse i at få udleveret personoplysninger om en person, der har forvoldt skade på vedkommendes ejendom, med henblik på at indstævne vedkommende–omfattet

  [Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46, art. 7, litra f)]

 2. Tilnærmelse af lovgivningerne–beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger–direktiv 95/46–betingelser for lovligheden af en behandling af personoplysninger–den legitime interesse, som forfølges af den registeransvarlige eller af oplysningernes modtager–forpligtelse for den registeransvarlige til at videregive personoplysninger til tredjemand på dennes anmodning for at gøre det muligt for denne tredjemand at anlægge et søgsmål–foreligger ikke–videregivelse af nævnte oplysninger på grundlag af national ret–lovlighed

  [Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46, art. 7, litra f)]

 1.  Jf. afgørelsens tekst.

  (jf. præmis 29)

 2.  Artikel 7, litra f), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger skal fortolkes således, at denne bestemmelse ikke fastsætter en forpligtelse til at videregive personoplysninger til tredjemand for at gøre det muligt for denne at anlægge et søgsmål ved en civil domstol med påstand om erstatning for en skade, der er forvoldt af den person, som er omfattet af beskyttelsen af disse oplysninger. Dette direktivs artikel 7, litra f), er imidlertid ikke til hinder for en sådan videregivelse på grundlag af national ret.

  Det skal imidlertid konstateres, at det, således som generaladvokaten har anført i punkt 82-84 i forslaget til afgørelse og med forbehold af den efterprøvelse, som den nationale ret skal foretage i denne henseende, ikke forekommer begrundet under omstændigheder som de i hovedsagen foreliggende at afslå videregivelse til en skadelidt af personoplysninger, som er nødvendige for at anlægge et erstatningssøgsmål mod skadevolder eller i givet fald forældremyndighedsindehaverne, med henvisning til, at skadevolder er mindreårig.

  (jf. præmis 33 og 34 samt domskonkl.)

Top