Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CJ0290

Domstolens dom (Anden Afdeling) af 27. oktober 2016.
Patrice D'Oultremont m.fl. mod Région wallonne.
Præjudiciel forelæggelse – vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet – direktiv 2001/42/EF – artikel 2, litra a), og artikel 3, stk. 2, litra a) – begrebet »planer og programmer« – krav til opstilling af vindmøller fastsat i en anordning – bestemmelser, der navnlig vedrører foranstaltninger med henblik på sikkerhed, kontrol, reetablering og sikkerhedsstillelse samt regler for støjniveauet som defineret i forhold til anvendelsen af områderne.
Sag C-290/15.

Domstolens dom (Anden Afdeling) af 27. oktober 2016.
Patrice D'Oultremont m.fl. mod Région wallonne.
Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d'État (Belgien).
Præjudiciel forelæggelse – vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet – direktiv 2001/42/EF – artikel 2, litra a), og artikel 3, stk. 2, litra a) – begrebet »planer og programmer« – krav til opstilling af vindmøller fastsat i en anordning – bestemmelser, der navnlig vedrører foranstaltninger med henblik på sikkerhed, kontrol, reetablering og sikkerhedsstillelse samt regler for støjniveauet som defineret i forhold til anvendelsen af områderne.
Sag C-290/15.

Digital reports (Court Reports - general)

Sag C-290/15

Patrice D’Oultremont m.fl.

mod

Région wallonne

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Belgien))

»Præjudiciel forelæggelse — vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet — direktiv 2001/42/EF — artikel 2, litra a), og artikel 3, stk. 2, litra a) — begrebet »planer og programmer« — krav til opstilling af vindmøller fastsat i en anordning — bestemmelser, der navnlig vedrører foranstaltninger med henblik på sikkerhed, kontrol, reetablering og sikkerhedsstillelse samt regler for støjniveauet som defineret i forhold til anvendelsen af områderne«

Sammendrag – Domstolens dom (Anden Afdeling) af 27. oktober 2016

Miljø – vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet – direktiv 2001/42 – plan og program – begreb – betingelser vedrørende opstilling af vindmøller fastsat i en anordning – omfattet

[Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42, art. 2, litra a), og art. 3, stk. 2, litra a)]

Artikel 2, litra a), og artikel 3, stk. 2, litra a), i direktiv 2001/42 om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet skal fortolkes således, at en anordning, der indeholder forskellige bestemmelser vedrørende opstilling af vindmøller, som skal overholdes i forbindelse med udstedelse af administrative godkendelser til opførelse og drift af sådanne anlæg, henhører under begrebet »planer og programmer« i dette direktivs forstand.

Undersøgelsen af de kriterier, der er fastsat i de nævnte bestemmelser med henblik på at afgøre, om en anordning kan henhøre under det nævnte begreb, skal nemlig navnlig foretages i lyset af dette direktivs formål, der består i at gennemføre en miljøvurdering af de afgørelser, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

I øvrigt skal mulige strategier for omgåelse af de forpligtelser, der fremgår af direktiv 2001/42, idet de kan materialiseres ved en opdeling af foranstaltninger, hvorved den effektive virkning af dette direktiv reduceres. Henset til dette formål vedrører begrebet »planer og programmer« enhver retsakt, der, idet den definerer de regler og kontrolprocedurer, der skal finde anvendelse på den pågældende sektor, fastlægger en betydningsfuld helhed af kriterier og fremgangsmåder for tilladelse og iværksættelse af et eller flere projekter, der kan have væsentlige indvirkninger på miljøet.

I denne henseende har tekniske regler, nærmere bestemmelser for driften, forebyggelse mod ulykker og brand, regler for støjniveauet, reetablering og sikkerhedsstillelse for vindmøllerne en betydning og rækkevidde, der er tilstrækkeligt væsentlig for fastlæggelsen af de betingelser, der skal gælde for den pågældende sektor, og de valg, navnlig af miljømæssig art, der kan træffes i henhold til de nævnte regler, skal afgøre de betingelser, hvorunder de konkrete projekter vedrørende opførelse og drift af vindmøllelokaliteter kan tillades i fremtiden.

(jf. præmis 47-50 og 54 samt domskonkl.)

Top