EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CJ0355

Sammendrag af dom

Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 23. januar 2014.
Nintendo Co. Ltd m.fl. mod PC Box Srl og 9Net Srl.
Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale di Milano.
Direktiv 2001/29/EF – ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet – begrebet »tekniske foranstaltninger« – beskyttelsesanordning – komplementerende udstyr og produkter, der er beskyttet – lignende komplementerende anordninger, produkter eller komponenter, der hidrører fra andre virksomheder – udelukkelse af enhver form for interoperabilitet imellem dem – disse tekniske foranstaltningers omfang – relevans.
Sag C-355/12.

Sag C-355/12

Nintendo Co. Ltd m.fl.

mod

PC Box Srl og 9Net Srl

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale di Milano)

»Direktiv 2001/29/EF — ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet — begrebet »tekniske foranstaltninger« — beskyttelsesanordning — komplementerende udstyr og produkter, der er beskyttet — lignende komplementerende anordninger, produkter eller komponenter, der hidrører fra andre virksomheder — udelukkelse af enhver form for interoperabilitet imellem dem — disse tekniske foranstaltningers omfang — relevans«

Sammendrag – Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 23. januar 2014

 1. Tilnærmelse af lovgivningerne — ophavsret og beslægtede rettigheder — direktiv 2001/29 — harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet — anvendelsesområde — edb-programmer — omfattet — betingelse — udtrykket ophavsmandens egen intellektuelle frembringelse

  (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29, art. 1, stk. 1)

 2. Tilnærmelse af lovgivningerne — ophavsret og beslægtede rettigheder — direktiv 2001/29 — harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet — effektive tekniske foranstaltninger — begreb — genkendelsesanordning, der er delvist installeret på det medium, der indeholder det beskyttede værk, delvist på det bærbare udstyr eller de konsoller, der skal sikre adgangen til værket og anvendelsen heraf — omfattet

  (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29, niende betragtning, art. 2-4 og 6)

 3. Tilnærmelse af lovgivningerne — ophavsret og beslægtede rettigheder — direktiv 2001/29 — harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet — effektive tekniske foranstaltninger — genkendelsesanordning, der er delvist installeret på det medium, der indeholder det beskyttede værk, delvist på det bærbare udstyr eller de konsoller, der skal sikre adgangen til værket og anvendelsen heraf — overholdelse af proportionalitetsprincippet — bedømmelseskriterier

  (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29, 48. betragtning og art. 6)

 1.  Det fremgår af artikel 1, stk. 1, i direktiv 2001/29 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet, at det nævnte direktiv vedrører retlig beskyttelse af ophavsret og dermed beslægtede rettigheder, der for ophavsmændenes vedkommende omfatter enerettighederne til deres værker. Værker såsom edb-programmer er ophavsretligt beskyttet på den betingelse, at de er originale, dvs. at de er ophavsmandens egen intellektuelle frembringelse. For så vidt angår dele af et værk indeholder direktiv 2001/29 ikke noget, der viser, at disse dele er undergivet en ordning, der er forskellig fra den, der finder anvendelse på hele værket. Det følger heraf, at de er ophavsretligt beskyttede, såfremt de som sådanne er et led i hele værkets originalitet.

  Denne konstatering svækkes ikke af den omstændighed, at direktiv 2009/24 om retlig beskyttelse af edb-programmer udgør en lex specialis i forhold til direktiv 2001/29. I overensstemmelse med artikel 1, stk. 1, i direktiv 2009/24 begrænses den beskyttelse, der tildeles ved dette direktiv, til edb-programmer. Videospil er sammensat materiale, der ikke blot indeholder et computerprogram, men også bestanddele i form af billeder og lyd, der, selv om de er indkodet på programmeringssproget, har en egen kreativ værdi, der ikke kan reduceres til den nævnte indkodning. For så vidt som delene af et videospil – i det foreliggende tilfælde disse billedlige og lydlige bestanddele – er et led i værkets originalitet, er de sammen med værket i dets helhed beskyttet af ophavsretten inden for rammerne af den ordning, der er indført ved direktiv 2001/29.

  (jf. præmis 21-23)

 2.  Artikel 6 i direktiv 2001/29 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet forpligter medlemsstaterne til at indføre en passende retlig beskyttelse mod omgåelse af enhver effektiv teknisk foranstaltning, som er defineret i artikel 6, stk. 3, som teknologier, anordninger eller komponenter, der under deres normale funktion har til formål at forhindre eller begrænse handlinger i forbindelse med værker eller andre frembringelser, som indehaveren af lovfæstede ophavsrettigheder eller ophavsretsbeslægtede rettigheder eller sui generis-rettigheder efter kapitel III i direktiv 96/9 om retlig beskyttelse af databaser ikke har givet tilladelse til.

  Således som det fremgår af artikel 2-4 i direktiv 2001/29, er de nævnte handlinger reproduktion, overføring af værker til almenheden og tilrådighedsstillelse for almenheden af disse samt spredning af originalværker eller eksemplarer af værker, og den retlige beskyttelse, der er omhandlet i det nævnte direktivs artikel 6, finder kun anvendelse med henblik på at beskytte den nævnte indehaver mod de handlinger, for hvilke hans tilladelse er krævet.

  Der er i denne forbindelse ikke er noget i det nævnte direktiv, der gør det muligt at lægge til grund, at dets artikel 6, stk. 3, ikke omhandler tekniske foranstaltninger, der er delvist inkorporeret i spillenes fysiske medier, delvist i konsollerne, og som indebærer en interaktion mellem dem.

  Det følger nemlig af den nævnte bestemmelse, at begrebet »effektive tekniske foranstaltninger« er defineret bredt og omfatter anvendelse af en adgangskontrol- eller beskyttelsesforanstaltning, f.eks. kryptering, scrambling eller anden omdannelse af værket eller andre frembringelser eller en kopikontrolanordning. En sådan definition er i øvrigt i overensstemmelse med det overordnede formål med direktiv 2001/29, der, således som det fremgår af niende betragtning hertil, er at indføre et højt beskyttelsesniveau til fordel for bl.a. ophavsmændene, hvilket er af afgørende betydning for den intellektuelle skabelsesproces.

  På den baggrund skal direktiv 2001/29 fortolkes således, at begrebet »effektive tekniske foranstaltninger« i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i dette direktivs artikel 6, stk. 3, kan omfatte tekniske foranstaltninger, der hovedsageligt består i at udstyre ikke blot det medium, der indeholder det beskyttede værk, f.eks. et videospil, med en genkendelsesanordning for at beskytte det mod handlinger, som indehaveren af ophavsretten ikke har givet tilladelse til, men også det bærbare udstyr eller de konsoller, der skal sikre adgangen til disse spil og anvendelsen heraf.

  (jf. præmis 24-27 og 37 samt domskonkl.)

 3.  En retlig beskyttelse, som omhandlet i artikel 6 i direktiv 2001/29 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet, mod handlinger, som ophavsmanden ikke har givet tilladelse til, bør i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, i direktiv 2001/29, fortolket i lyset af 48. betragtning til dette direktiv, overholde proportionalitetsprincippet og bør ikke udgøre en hindring for sådanne foranstaltninger eller aktiviteter, der har andre formål eller anvendelser af væsentlig kommerciel betydning end at lette gennemførelsen af sådanne handlinger ved omgåelse af tekniske beskyttelsesforanstaltninger.

  Den nævnte beskyttelse ydes således udelukkende med hensyn til tekniske foranstaltninger, der – for så vidt angår værker – forfølger formålet om at hindre eller begrænse handlinger, som indehaveren af ophavsretten ikke har givet tilladelse til, såsom reproduktion, overføring af værker til almenheden og tilrådighedsstillelse for almenheden af disse samt spredning af originalværker eller eksemplarer af værker. De nævnte foranstaltninger skal være passende i forhold til gennemførelsen af dette formål og må ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt med henblik herpå.

  Hvad angår tekniske foranstaltninger, der hovedsageligt består i at udstyre ikke blot det medium, der indeholder det beskyttede værk, f.eks. et videospil, med en genkendelsesanordning for at beskytte det mod handlinger, som indehaveren af ophavsretten ikke har givet tilladelse til, men også det bærbare udstyr eller de konsoller, der skal sikre adgangen til disse spil og anvendelsen heraf, påhviler det den nationale ret at undersøge, om andre foranstaltninger eller foranstaltninger, der ikke er installeret på konsollerne, kunne være mindre indgribende eller mindre begrænsende over for tredjemands aktiviteter, samtidig med at indehaverens rettigheder ville blive beskyttet på tilsvarende måde. Det er herved relevant at tage hensyn til bl.a. de relative omkostninger ved de forskellige slags tekniske foranstaltninger, tekniske og praktiske aspekter ved deres gennemførelse samt en sammenligning af disse forskellige slags tekniske foranstaltningers effektivitet i relation til beskyttelsen af indehaverens rettigheder, idet denne effektivitet dog ikke skal være absolut. Det tilkommer ligeledes den nationale ret at undersøge formålet med anordninger, produkter eller komponenter, der kan omgå de nævnte tekniske foranstaltninger. I denne forbindelse vil beviset for den brug, som tredjemand faktisk gør af disse, i lyset af omstændighederne i sagen, være særligt relevant. Den nationale ret kan bl.a. undersøge, hvor ofte disse anordninger, produkter eller komponenter faktisk anvendes under tilsidesættelse af ophavsretten, og hvor ofte de bruges til formål, der ikke krænker den nævnte ret.

  (jf. præmis 30, 31 og 38 samt domskonkl.)

Top

Sag C-355/12

Nintendo Co. Ltd m.fl.

mod

PC Box Srl og 9Net Srl

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale di Milano)

»Direktiv 2001/29/EF — ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet — begrebet »tekniske foranstaltninger« — beskyttelsesanordning — komplementerende udstyr og produkter, der er beskyttet — lignende komplementerende anordninger, produkter eller komponenter, der hidrører fra andre virksomheder — udelukkelse af enhver form for interoperabilitet imellem dem — disse tekniske foranstaltningers omfang — relevans«

Sammendrag – Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 23. januar 2014

 1. Tilnærmelse af lovgivningerne – ophavsret og beslægtede rettigheder – direktiv 2001/29 – harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet – anvendelsesområde – edb-programmer – omfattet – betingelse – udtrykket ophavsmandens egen intellektuelle frembringelse

  (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29, art. 1, stk. 1)

 2. Tilnærmelse af lovgivningerne – ophavsret og beslægtede rettigheder – direktiv 2001/29 – harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet – effektive tekniske foranstaltninger – begreb – genkendelsesanordning, der er delvist installeret på det medium, der indeholder det beskyttede værk, delvist på det bærbare udstyr eller de konsoller, der skal sikre adgangen til værket og anvendelsen heraf – omfattet

  (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29, niende betragtning, art. 2-4 og 6)

 3. Tilnærmelse af lovgivningerne – ophavsret og beslægtede rettigheder – direktiv 2001/29 – harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet – effektive tekniske foranstaltninger – genkendelsesanordning, der er delvist installeret på det medium, der indeholder det beskyttede værk, delvist på det bærbare udstyr eller de konsoller, der skal sikre adgangen til værket og anvendelsen heraf – overholdelse af proportionalitetsprincippet – bedømmelseskriterier

  (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29, 48. betragtning og art. 6)

 1.  Det fremgår af artikel 1, stk. 1, i direktiv 2001/29 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet, at det nævnte direktiv vedrører retlig beskyttelse af ophavsret og dermed beslægtede rettigheder, der for ophavsmændenes vedkommende omfatter enerettighederne til deres værker. Værker såsom edb-programmer er ophavsretligt beskyttet på den betingelse, at de er originale, dvs. at de er ophavsmandens egen intellektuelle frembringelse. For så vidt angår dele af et værk indeholder direktiv 2001/29 ikke noget, der viser, at disse dele er undergivet en ordning, der er forskellig fra den, der finder anvendelse på hele værket. Det følger heraf, at de er ophavsretligt beskyttede, såfremt de som sådanne er et led i hele værkets originalitet.

  Denne konstatering svækkes ikke af den omstændighed, at direktiv 2009/24 om retlig beskyttelse af edb-programmer udgør en lex specialis i forhold til direktiv 2001/29. I overensstemmelse med artikel 1, stk. 1, i direktiv 2009/24 begrænses den beskyttelse, der tildeles ved dette direktiv, til edb-programmer. Videospil er sammensat materiale, der ikke blot indeholder et computerprogram, men også bestanddele i form af billeder og lyd, der, selv om de er indkodet på programmeringssproget, har en egen kreativ værdi, der ikke kan reduceres til den nævnte indkodning. For så vidt som delene af et videospil – i det foreliggende tilfælde disse billedlige og lydlige bestanddele – er et led i værkets originalitet, er de sammen med værket i dets helhed beskyttet af ophavsretten inden for rammerne af den ordning, der er indført ved direktiv 2001/29.

  (jf. præmis 21-23)

 2.  Artikel 6 i direktiv 2001/29 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet forpligter medlemsstaterne til at indføre en passende retlig beskyttelse mod omgåelse af enhver effektiv teknisk foranstaltning, som er defineret i artikel 6, stk. 3, som teknologier, anordninger eller komponenter, der under deres normale funktion har til formål at forhindre eller begrænse handlinger i forbindelse med værker eller andre frembringelser, som indehaveren af lovfæstede ophavsrettigheder eller ophavsretsbeslægtede rettigheder eller sui generis-rettigheder efter kapitel III i direktiv 96/9 om retlig beskyttelse af databaser ikke har givet tilladelse til.

  Således som det fremgår af artikel 2-4 i direktiv 2001/29, er de nævnte handlinger reproduktion, overføring af værker til almenheden og tilrådighedsstillelse for almenheden af disse samt spredning af originalværker eller eksemplarer af værker, og den retlige beskyttelse, der er omhandlet i det nævnte direktivs artikel 6, finder kun anvendelse med henblik på at beskytte den nævnte indehaver mod de handlinger, for hvilke hans tilladelse er krævet.

  Der er i denne forbindelse ikke er noget i det nævnte direktiv, der gør det muligt at lægge til grund, at dets artikel 6, stk. 3, ikke omhandler tekniske foranstaltninger, der er delvist inkorporeret i spillenes fysiske medier, delvist i konsollerne, og som indebærer en interaktion mellem dem.

  Det følger nemlig af den nævnte bestemmelse, at begrebet »effektive tekniske foranstaltninger« er defineret bredt og omfatter anvendelse af en adgangskontrol- eller beskyttelsesforanstaltning, f.eks. kryptering, scrambling eller anden omdannelse af værket eller andre frembringelser eller en kopikontrolanordning. En sådan definition er i øvrigt i overensstemmelse med det overordnede formål med direktiv 2001/29, der, således som det fremgår af niende betragtning hertil, er at indføre et højt beskyttelsesniveau til fordel for bl.a. ophavsmændene, hvilket er af afgørende betydning for den intellektuelle skabelsesproces.

  På den baggrund skal direktiv 2001/29 fortolkes således, at begrebet »effektive tekniske foranstaltninger« i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i dette direktivs artikel 6, stk. 3, kan omfatte tekniske foranstaltninger, der hovedsageligt består i at udstyre ikke blot det medium, der indeholder det beskyttede værk, f.eks. et videospil, med en genkendelsesanordning for at beskytte det mod handlinger, som indehaveren af ophavsretten ikke har givet tilladelse til, men også det bærbare udstyr eller de konsoller, der skal sikre adgangen til disse spil og anvendelsen heraf.

  (jf. præmis 24-27 og 37 samt domskonkl.)

 3.  En retlig beskyttelse, som omhandlet i artikel 6 i direktiv 2001/29 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet, mod handlinger, som ophavsmanden ikke har givet tilladelse til, bør i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, i direktiv 2001/29, fortolket i lyset af 48. betragtning til dette direktiv, overholde proportionalitetsprincippet og bør ikke udgøre en hindring for sådanne foranstaltninger eller aktiviteter, der har andre formål eller anvendelser af væsentlig kommerciel betydning end at lette gennemførelsen af sådanne handlinger ved omgåelse af tekniske beskyttelsesforanstaltninger.

  Den nævnte beskyttelse ydes således udelukkende med hensyn til tekniske foranstaltninger, der – for så vidt angår værker – forfølger formålet om at hindre eller begrænse handlinger, som indehaveren af ophavsretten ikke har givet tilladelse til, såsom reproduktion, overføring af værker til almenheden og tilrådighedsstillelse for almenheden af disse samt spredning af originalværker eller eksemplarer af værker. De nævnte foranstaltninger skal være passende i forhold til gennemførelsen af dette formål og må ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt med henblik herpå.

  Hvad angår tekniske foranstaltninger, der hovedsageligt består i at udstyre ikke blot det medium, der indeholder det beskyttede værk, f.eks. et videospil, med en genkendelsesanordning for at beskytte det mod handlinger, som indehaveren af ophavsretten ikke har givet tilladelse til, men også det bærbare udstyr eller de konsoller, der skal sikre adgangen til disse spil og anvendelsen heraf, påhviler det den nationale ret at undersøge, om andre foranstaltninger eller foranstaltninger, der ikke er installeret på konsollerne, kunne være mindre indgribende eller mindre begrænsende over for tredjemands aktiviteter, samtidig med at indehaverens rettigheder ville blive beskyttet på tilsvarende måde. Det er herved relevant at tage hensyn til bl.a. de relative omkostninger ved de forskellige slags tekniske foranstaltninger, tekniske og praktiske aspekter ved deres gennemførelse samt en sammenligning af disse forskellige slags tekniske foranstaltningers effektivitet i relation til beskyttelsen af indehaverens rettigheder, idet denne effektivitet dog ikke skal være absolut. Det tilkommer ligeledes den nationale ret at undersøge formålet med anordninger, produkter eller komponenter, der kan omgå de nævnte tekniske foranstaltninger. I denne forbindelse vil beviset for den brug, som tredjemand faktisk gør af disse, i lyset af omstændighederne i sagen, være særligt relevant. Den nationale ret kan bl.a. undersøge, hvor ofte disse anordninger, produkter eller komponenter faktisk anvendes under tilsidesættelse af ophavsretten, og hvor ofte de bruges til formål, der ikke krænker den nævnte ret.

  (jf. præmis 30, 31 og 38 samt domskonkl.)

Top