Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006CJ0345

Sammendrag af dom

Domstolens Dom (Store Afdeling) af 10. marts 2009.
Gottfried Heinrich.
Anmodning om præjudiciel afgørelse: Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich - Østrig.
Artikel 254, stk. 2, EF - forordning (EF) nr. 1049/2001- artikel 2, stk. 3 - forordning (EF) nr. 622/2003 - luftfartssikkerhed - bilag - forbudte genstande om bord på luftfartøjer - manglende offentliggørelse - bindende virkning.
Sag C-345/06.

Nøgleord
Sammendrag

Nøgleord

Transport – luftfart – indførelse af fælles regler for sikkerhed inden for civil luftfart – forordning nr. 622/2003 – bilag

(Art. 254, stk. 2, EF; Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2320/2002, art. 4, stk. 2, og art. 8; Kommissionens forordning nr. 622/2003, bilag)

Sammendrag

Bilaget til Kommissionens forordning nr. 622/2003 om foranstaltninger til gennemførelse af grundlæggende fælles normer for luftfartssikkerhed, som ændret ved forordning nr. 68/2004, der ikke er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende , har ikke bindende virkning, for så vidt som det tilsigter at pålægge borgerne forpligtelser. Navnlig kan foranstaltninger med hensyn til tilpasning af listen over forbudte genstande i security-beskyttede områder eller om bord på luftfartøjer i bilaget til forordning nr. 2320/2002 om fastsættelse af fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart, for så vidt som de er opregnet i dette bilag, ikke gøres gældende over for borgerne.

Det følger herved af selve ordlyden af bestemmelserne i artikel 254, stk. 2, EF, at en fællesskabsforordning kun har retsvirkning, hvis den er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende .

Desuden kan en retsakt udstedt af en fællesskabsinstitution ikke gøres gældende over for fysiske og juridiske personer i en medlemsstat, før disse har haft mulighed for at gøre sig bekendt hermed ved en forskriftsmæssig offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende . Særligt forudsætter retssikkerhedsprincippet, at en fællesskabsbestemmelse giver de berørte mulighed for at få et nøjagtigt kendskab til omfanget af de forpligtelser, der derved pålægges dem. Borgerne skal nemlig ikke være i tvivl om deres rettigheder og forpligtelser og skal kunne handle derefter.

Foranstaltninger med hensyn til tilpasning af listen over forbudte genstande i bilaget til forordning nr. 2320/2002 skal, for så vidt som de tilsigter at pålægge borgerne forpligtelser, under alle omstændigheder offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Spørgsmålet, om disse foranstaltninger og de regler, de vedrører, direkte pålægger borgerne forpligtelser eller forpligter medlemsstaterne til at gøre dette, er uden relevans i den forbindelse. I begge tilfælde er der nemlig pligt til offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende .

Forordning nr. 2320/2002 og nærmere bestemt dens artikel 4, stk. 2, indeholder desuden ikke hjemmel for Kommissionen til ved udøvelsen af sin gennemførelseskompetence i henhold til bestemmelsen at anvende den fortrolighedsordning, der er fastsat i samme forordnings artikel 8, på foranstaltninger til tilpasning af den liste over forbudte genstande, der er bilagt forordning nr. 2320/2002. Det følger heraf, at i tilfælde af, at forordning nr. 622/2003 faktisk medførte tilpasninger af listen over forbudte genstande, ville forordningen for så vidt nødvendigvis være ugyldig.

(jf. præmis 42-44 og 59-63 samt domskonkl.)

Top