EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61998CJ0236

Sammendrag af dom

Domstolens Dom (Sjette Afdeling) af 30. marts 2000.
Jämställdhetsombudsmannen mod Örebro läns landsting.
Anmodning om præjudiciel afgørelse: Arbetsdomstolen - Sverige.
Socialpolitik - Mandlige og kvindelige arbejdstagere - Lige løn for arbejde af samme værdi - EF-traktatens artikel 119 (EF-traktatens artikel 117-120 er erstattet af artikel 136 EF - 143 EF) - Direktiv 75/117/EØF - Sammenligning mellem lønnen for en jordemor og for en klinikingeniør - Hensyntagen til et tillæg og en arbejdstidsnedsættelse for ubekvemme arbejdstider.
Sag C-236/98.

Nøgleord
Sammendrag

Nøgleord

1 Socialpolitik - mandlige og kvindelige arbejdstagere - lige løn - tillæg for ubekvemme arbejdstider, som betales til jordemødre - hensyntagen hertil med henblik på en sammenligning med klinikingeniørers løn - udelukket - bevisbyrden i tilfælde af åbenlys forskelsbehandling

(EF-traktaten, art. 119 (EF-traktatens art. 117-120 er erstattet af art. 136 EF - 143 EF); Rådets direktiv 75/117)

2 Socialpolitik - mandlige og kvindelige arbejdstagere - lige løn - arbejdstidsnedsættelse til jordemødre, der arbejder i skiftehold, og værdien af en sådan nedsættelse - hensyntagen hertil med henblik på en sammenligning med klinikingeniørers løn - udelukket - nedsættelse kan dog udgøre en faktor, som kan begrunde en eventuel lønforskel - bevisbyrde

(EF-traktaten, art. 119 (EF-traktatens art. 117-120 er erstattet af art. 136 EF - 143 EF); Rådets direktiv 75/117)

Sammendrag

1 Et tillæg for ubekvemme arbejdstider, der betales til jordemødre, og som varierer fra måned til måned alt efter, hvornår i løbet af dagen de pågældende arbejdstimer har ligget, og af denne grund gør det vanskeligt at foretage en sammenligning mellem på den ene side en jordemors løn og tillægget set under ét og på den anden side grundlønnen for klinikingeniørgruppen, skal der ikke tages hensyn til ved den beregning af lønnen, der danner grundlag for lønsammenligningen i henhold til traktatens artikel 119 (traktatens artikel 117-120 er erstattet af artikel 136 EF - 143 EF) og direktiv 75/117 mellem de to grupper.

Såfremt der konstateres en lønforskel mellem de to sammenlignede grupper, og de foreliggende statistiske oplysninger viser, at der er klart flere kvinder end mænd i den dårligst stillede gruppe, indebærer traktatens artikel 119, at arbejdsgiveren skal begrunde denne forskel ved objektive faktorer, der intet har at gøre med forskelsbehandling på grundlag af køn.

(jf. præmis 45 og 54 samt domskonkl. 1)

2 En arbejdstidsnedsættelse, som gives jordemødre, der arbejder i kontinuerligt treholdsskift, i forhold til den krævede arbejdstid for klinikingeniører, der arbejder i dagtimerne, eller værdien af en sådan nedsættelse, skal ikke tages i betragtning ved den lønberegning, der danner grundlag for lønsammenligningen i henhold til traktatens artikel 119 (traktatens artikel 117-120 er erstattet af artikel 136 EF - 143 EF) og direktiv 75/117 mellem de to grupper.

En sådan nedsættelse kan dog udgøre en objektiv faktor, som intet har at gøre med forskelsbehandling på grundlag af køn, og som kan begrunde en lønforskel. Det påhviler arbejdsgiveren at bevise, at dette faktisk er tilfældet.

(jf. præmis 63 og domskl. 2)

Top