EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61979CJ0155

Sammendrag af dom

Domstolens Dom af 18. maj 1982.
AM & S Europe Limited mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber.
Beskyttelse af tavshedspligt.
Sag 155/79.

Nøgleord
Sammendrag

Nøgleord

1 . KONKURRENCE _ ADMINISTRATIV PROCEDURE _ KOMMISSIONENS KONTROLBEFOEJELSER _ BEFOEJELSE TIL AT KRAEVE FREMLAEGGELSE AF FORRETNINGSDOKUMENTER _ BEGREBET "FORRETNINGSDOKUMENTER" _ KORRESPONDANCE MELLEM EN ADVOKAT OG HANS KLIENT _ OMFATTET HERAF _ BETINGELSER

( RAADETS FORORDNING NR . 17/62 , ART . 14 )

2 . KONKURRENCE _ ADMINISTRATIV PROCEDURE _ KOMMISSIONENS KONTROLBEFOEJELSER _ BEFOEJELSE TIL AT KRAEVE FREMLAEGGELSE AF DOKUMENTER , SOM DEN FINDER DET NOEDVENDIGT AT FAA KENDSKAB TIL _ BEFOEJELSER TIL AT AFGOERE HVORVIDT ET DOKUMENT SKAL FREMLAEGGES

( RAADETS FORORDNING NR . 17/62 , ART . 14 )

3 . KONKURRENCE _ ADMINISTRATIV PROCEDURE _ KOMMISSIONENS KONTROLBEFOEJELSER _ BEFOEJELSE TIL AT KRAEVE FREMLAEGGELSE AF EN KORRESPONDANCE MELLEM EN ADVOKAT OG HANS KLIENT _ BEGRAENSNINGER _ BESKYTTELSE AF FORTROLIGHEDEN AF EN SAADAN KORRESPONDANCE

( RAADETS FORORDNING NR . 17/62 , ART . 14 )

4 . KONKURRENCE _ ADMINISTRATIV PROCEDURE _ KOMMISSIONENS KONTROLBEFOEJELSER _ VIRKSOMHEDENS NAEGTELSE AF AT FREMLAEGGE KORRESPONDANCEN MED SIN ADVOKAT UNDER PAABERAABELSE AF TAVSHEDSPLIGTEN _ KOMMISSIONENS BEFOEJELSER

( RAADETS FORORDNING NR . 17/62 , ART . 14 )

Sammendrag

1 . ARTIKEL 14 , STK . 1 , I FORORDNING NR . 17/62 BEMYNDIGER KOMMISSIONEN TIL UNDER EN KONTROLUNDERSOEGELSE HOS EN VIRKSOMHED AT FORDRE "FORRETNINGSDOKUMENTER" FREMLAGT , DVS . DOKUMENTER , DER VEDROERER VIRKSOMHEDENS AKTIVITETER PAA MARKEDET , ISAER MED HENSYN TIL OVERHOLDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE . I DET OMFANG , HVOR KORRESPONDANCEN MELLEM EN ADVOKAT OG HANS KLIENT ANGAAR EN SAADAN AKTIVITET , FALDER DEN INDEN FOR DEN SAALEDES OMFATTEDE KATEGORI AF DOKUMENTER .

2 . KOMMISSIONEN KAN SAALEDES I MEDFOER AF ARTIKEL 14 , STK . 1 , I FORORDNING NR . 17/62 KRAEVE FREMLAEGGELSE AF DOKUMENTER , SOM DEN FINDER DET "NOEDVENDIGT" AT FAA FREMLAGT FOR AT AFSLOERE OVERTRAEDELSER AF TRAKTATENS KONKURRENCEREGLER , HVORFOR DET PRINCIPIELT TILKOMMER DEN SELV OG IKKE DEN PAAGAELDENDE VIRKSOMHED ELLER EN TREDJEMAND AT AFGOERE , OM ET DOKUMENT SKAL FREMLAEGGES FOR DEN .

3 . MEDLEMSSTATERNES RETSSYSTEMER BESKYTTER UNDER BETINGELSER , DER LIGNER HINANDEN , FORTROLIGHEDEN AF KORRESPONDANCEN MELLEM EN ADVOKAT OG HANS KLIENT , SAAFREMT DER HERVED ER TALE OM EN KORRESPONDANCE , DER UDVEKSLES AF HENSYN TIL KLIENTENS FORSVAR , OG SOM HVILER PAA HANS RET TIL ET SAADANT , OG SAAFREMT DENNE HIDROERER FRA EN UAFHAENGIG ADVOKAT , DVS . EN ADVOKAT , DER IKKE ER KNYTTET TIL KLIENTEN GENNEM ET ANSAETTELSESFORHOLD . SET I DENNE SAMMENHAENG SKAL FORORDNING NR . 17/62 FORTOLKES SAALEDES , AT DEN OGSAA BESKYTTER FORTROLIGHEDEN AF KORRESPONDANCEN MELLEM EN ADVOKAT OG HANS KLIENT UNDER DE TO NAEVNTE BETINGELSER , IDET DEN I BESKYTTELSEN OPTAGER DE ELEMENTER , DER ER FAELLES FOR MEDLEMSSTATERNES RETSSYSTEMER . DENNE BESKYTTELSE MAA FOR AT KUNNE VAERE EFFEKTIV IKKE ALENE UDEN VIDERE UDSTRAEKKES TIL ENHVER KORRESPONDANCE , DER ER UDVEKSLET , EFTER AT EN ADMINISTRATIV PROCEDURE ER INDLEDT I MEDFOER AF FORORDNING NR . 17/62 , DER KAN FOERE TIL EN BESLUTNING OM AT BRINGE TRAKTATENS ARTIKLER 85 OG 86 I ANVENDELSE ELLER TIL EN BESLUTNING , DER PAALAEGGER VIRKSOMHEDEN EN OEKONOMISK SANKTION ; DEN MAA OGSAA KUNNE UDSTRAEKKES TIL AT OMFATTE ENHVER TIDLIGERE KORRESPONDANCE , DER STAAR I FORBINDELSE MED GENSTANDEN FOR EN SAADAN PROCEDURE . DEN BESKYTTELSE , DER SAALEDES TILLAEGGES , FINDER ANVENDELSE PAA ENHVER ADVOKAT MED BESTALLING I EN AF MEDLEMSSTATERNE UDEN HENSYN TIL , HVILKEN MEDLEMSSTAT , KLIENTEN HAR BOPAEL I .

IMIDLERTID FORHINDRER TAVSHEDSPLIGTEN IKKE , AT EN ADVOKATS KLIENT ROEBER KORRESPONDANCEN , DER ER UDVEKSLET MELLEM DEM , DERSOM HAN MENER , AT DET ER I HANS INTERESSE AT GOERE DET .

4 . DA SAGER OM ANVENDELSEN AF TAVSHEDSPLIGTEN PAA KORRESPONDANCE MELLEM EN ADVOKAT OG HANS KLIENT VEDROERER BETINGELSERNE FOR , AT KOMMISSIONEN KAN GRIBE IND PAA ET OMRAADE , DER HAR AFGOERENDE BETYDNING FOR DET FAELLES MARKEDS FUNKTION , SAALEDES SOM DET ER TILFAELDET VED OVERHOLDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE , KAN LOESNINGEN KUN FINDES PAA FAELLESSKABSPLAN . FOELGELIG GAELDER DET , AT NAAR EN VIRKSOMHED , DER UNDERKASTES EN KONTROLUNDERSOEGELSE I MEDFOER AF ARTIKEL 14 I FORORDNING NR . 17/62 , UNDER PAABERAABELSE AF TAVSHEDSPLIGTEN NAEGTER AT FREMLAEGGE KORRESPONDANCEN MED SIN ADVOKAT , NAAR DENNE ER BLANDT DE FORRETNINGSDOKUMENTER , SOM KOMMISSIONEN FORLANGER FREMLAGT , OG NAAR KOMMISSIONEN FINDER , AT DER IKKE ER FOERT BEVIS FOR DEN FORTROLIGE KARAKTER AF DE PAAGAELDENDE DOKUMENTER , SAA TILKOMMER DET KOMMISSIONEN I MEDFOER AF ARTIKEL 14 , STK . 3 , I NAEVNTE FORORDNING AT KRAEVE FREMLAEGGELSE AF DEN OMSTRIDTE KORRESPONDANCE OG , SAAFREMT DET ER PAAKRAEVET , AT PAALAEGGE VIRKSOMHEDEN EN BOEDE ELLER TVANGSBOEDER I MEDFOER AF SAMME FORORDNING SOM STRAF VOR VIRKSOMHEDENS NAEGTELSE AF , ENTEN AT FREMLAEGGE YDERLIGERE BEVISMATERIALE , DER AF KOMMISSIONEN ANSES SOM NOEDVENDIGT FOR AT FASTSLAA DOKUMENTERNES FORTROLIGE KARAKTER , ELLER AT FREMLAEGGE DEN PAAGAELDENDE KORRESPONDANCE , SOM EFTER KOMMISSIONENS OPFATTELSE IKKE ER AF EN SAADAN FORTROLIG KARAKTER , AT DEN NYDER RETSBESKYTTELSE .

Top