EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L1972

Europæisk kodeks for elektronisk kommunikation

Europæisk kodeks for elektronisk kommunikation

 

RESUMÉ AF:

Direktiv (EU) nr. 2018/1972 om oprettelse af en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Direktivet:

 • fastlægger et opdateret regelsæt til regulering af elektroniske kommunikationsnetværk (telekommunikation), telekommunikationstjenester og tilhørende faciliteter og tjenester
 • fastlægger opgaver for nationale tilsynsmyndigheder og andre kompetente myndigheder og fastlægger et sæt procedurer for at sikre, at de lovgivningsmæssige rammer harmoniseres i hele EU
 • har til formål at stimulere konkurrence og øget investering i 5G* og netværk med meget høj kapacitet, så alle borgere og virksomheder i EU kan nyde forbindelse af høj kvalitet, et højt niveau af forbrugerbeskyttelse og et øget udbud af innovative digitale tjenester.

HOVEDPUNKTER

Overordnede mål

 • fremme konnektivitet og ibrugtagning af net med meget høj kapacitet, herunder fastnet, mobilnet og trådløse net, blandt alle borgere og virksomheder i EU
 • fremme EU-borgernes interesser
  • skabe størst mulige fordele for så vidt angår valgmuligheder, pris og kvalitet gennem effektiv konkurrence
  • opretholde sikkerheden i net og tjenester
  • sikre beskyttelse af forbrugerne ved hjælp af specifikke regler og
  • tilgodese behovene hos særlige sociale grupper, især personer med handicap, ældre personer og personer med særlige sociale behov
 • lette adgangen til markedet og fremme konkurrencen inden for levering af telekommunikationsnetværk og tilknyttede faciliteter
 • bidrage til udviklingen af det indre marked inden for telekommunikationsnetværk og -tjenester i EU ved at udvikle fælles regler og forudsigelig regulering, herunder:
  • reel, effektiv og koordineret anvendelse af radiofrekvenser
  • åben innovation
  • udvikling af transeuropæiske net
  • tilgængelighed af og interoperabilitet mellem paneuropæiske tjenester samt
  • end-to-end-konnektivitet.

EU-landenes ansvar

 • samarbejde med hinanden og med Kommissionen om den strategiske planlægning og koordinering af politikken for radiofrekvenser og undgå skadelig interferens gennem Frekvenspolitikgruppen
 • sikre, at opgaver, der er fastlagt i direktivet, udføres af en kompetent myndighed
 • garantere, at nationale tilsynsmyndigheder og andre kompetente myndigheder er uafhængige af producenter af telekommunikationsudstyr og tjenesteudbydere
 • sikre, at de nationale tilsynsmyndigheder
  • er beskyttet mod indblanding udefra og politisk pres, der kan forhindre en uafhængig vurdering
  • er økonomiask uafhængige og har tilstrækkelige økonomiske og menneskelige ressourcer til at udføre de opgaver, de er tildelt.

Nye mål og opgaver

Ud over at erstatte og ophæve eksisterende lovgivning introducerer direktivet en række nye mål og opgaver:

 • Styrkede forbrugerregler har til formål at gøre det lettere at skifte mellem tjenesteudbydere og tilbyde bedre beskyttelse, for eksempel for personer, der abonnerer på samlede tjenester. Forbrugerne vil drage fordel af et ensartet, højere beskyttelsesniveau i hele EU.
 • Telekommunikationstjenester inkluderer nu tjenester, der leveres over internettet, som ikke bruger opkaldsnumre, såsom messaging-apps og e-mail. En evalueringsmekanisme har til formål at sikre, at forbrugerrettigheder forbliver robuste og opdaterede, når forretningsmodeller og forbrugeradfærd ændres.
 • Tilstrækkelig bredbåndsinternetadgang til en overkommelig pris skal være tilgængelig for alle forbrugere, uanset deres placering eller indkomst.
 • Personer med handicap skal have lige adgang til teletjenester.
 • EU-lande opretter et offentligt advarselssystem, der skal sende alarmer til borgerne på deres mobiltelefoner i tilfælde af en naturkatastrofe eller anden større nødsituation i deres område.
 • EU-lande skal tilbyde operatører forudsigelig regulering af licenser til radiofrekvenser til trådløst bredbånd i mindst 20 år for at fremme investeringer, især i 5G-konnektivitet, samt øget konvergens af nationale udvælgelsesprocedurer gennem et peer review-forum.
 • Nye frekvensbånd til 5G-konnektivitet til hurtigere internetforbindelser og bedre konnektivitet samt koordineret timing af frekvenslicensering og et enklere regelsæt for opstilling af mindre udstyr til mobilnetværk.
 • Regler for operatørers adgang til netværk for at fremme konkurrence gør det lettere for virksomheder at investere i ny infrastruktur med meget høj kapacitet (downloadhastigheder på 100 Mbps eller mere), herunder i fjerntliggende områder, samtidig med at de sikrer effektiv markedsregulering.
 • Nye værktøjer kan bidrage til at løse problemer, der kan opstå under visse markedsforhold. Symmetrisk regulering* gælder for udbydere af elektroniske kommunikationsnetværk i nogle meget specifikke situationer for at sikre konkurrence.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 20. december 2018.

Direktiv (EU) 2018/1972 omarbejder og erstatter direktiv 2002/19/EF, 2002/20/EF og 2002/21/EF (og efterfølgende ændringer) som skulle indarbejdes i EU-landenes lovgivning inden 2003. De nye bestemmelser, som er omfattet af direktiv (EU) 2018/1972, gælder fra og skal være indarbejdet i EU-landenes lovgivninger inden den 21. december 2020.

BAGGRUND

Se desuden:

VIGTIGE BEGREBER

5G: den nyeste generation af mobilkommunikation, som er kendetegnet ved høj datahastighed, reduceret latenstid, energibesparelse, omkostningsreduktion, højere systemkapacitet og bedre forbindelse mellem enheder.
Symmetrisk regulering: den samme regulering af alle netudbydere (i modsætning til asymmetrisk regulering, der gør forskel på udbydere, overordnet set for at skabe lige vilkår mellem udbydere af mindre og større betydning).

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/1972 af 11. december 2018 om oprettelse af en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation (omarbejdning) (EUT L 321 af 17.12.2018, s. 36-214).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1971 af 11. december 2018 om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) og Agenturet for Støtte til BEREC (BEREC-kontoret), om ændring af forordning (EU) 2015/2120 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1211/2009 (EUT L 321 af 17.12.2018, s. 1-35).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1148 af 6. juli 2016 om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen (EUT L 194 af 19.7.2016, s. 1-30).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2120 af 25. november 2015 om foranstaltninger vedrørende adgang til det åbne internet og om ændring af direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og forordning (EU) nr. 531/2012 om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen (EUT L 310 af 26.11.2015, s. 1-18).

Efterfølgende ændringer af forordning (EU) nr. 2015/2120 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/758 af 29. april 2015 om typegodkendelseskrav for indførelse af et køretøjsmonteret eCall-system, der er baseret på 112-tjenesten, og om ændring af direktiv 2007/46/EF (EUT L 123 af 19.5.2015, s. 77-89).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/61/EF af 15. maj 2014 om foranstaltninger for at reducere omkostningerne ved etablering af højhastighedsnet til elektronisk kommunikation (EUT L 155, 23.5.2014, s. 1-14).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 531/2012 af 13. juni 2012 om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen (EUT L 172 af 30.6.2012, s. 10-35).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 243/2012/EU af 14. marts 2012 om indførelse af et flerårigt radiofrekvenspolitikprogram (EUT L 81 af 21.3.2012, s. 7-17).

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske Fællesskab (frekvenspolitikbeslutningen) (EUT L 108 af 24.4.2002, s. 1-6).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/19/EF af 7. marts 2002 om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter (adgangsdirektivet) (EUT L 108 af 24.4.2002, s. 7-20).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF af 7. marts 2002 om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (tilladelsesdirektivet) (EUT L 108 af 24.4.2002, s. 21-32).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet) (EUT L 108 af 24.4.2002, s. 33-50).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (Direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) (EUT L 201 af 31.7.2002, s. 37-47).

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 05.06.2019

Op