Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0517

Reduktion af menneskeskabte drivhusgasser (fluorholdige gasser)

Reduktion af menneskeskabte drivhusgasser (fluorholdige gasser)

Forordningen har til formål at mindske klimaændringerne og beskytte miljøet ved at reducere emissioner af fluorholdige drivhusgasser (F-gasser). Der sigtes mod at skære disse ned med to tredjedele af det nuværende niveau senest i 2030.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af 16. april 2014 om fluorholdige drivhusgasser og om ophævelse af forordning (EF) nr. 842/2006.

RESUMÉ

Forordningen har til formål at mindske klimaændringerne og beskytte miljøet ved at reducere emissioner af fluorholdige drivhusgasser (F-gasser). Der sigtes mod at skære disse ned med to tredjedele af det nuværende niveau senest i 2030.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den fastsætter regler for indeslutning, anvendelse, genvinding og destruktion af F-gasser. Den forbyder salg af visse produkter, der indeholder F-gasser.

Forordningen omfatter hydrofluorcarboner (HFC) (*), perfluorcarboner (PFC) (*) og svovlhexafluorider (SF6) (*).

Den fastsætter en samlet årlig grænse for HFC’ers indvirkning på klimaet. Den vil gradvis blive reduceret mellem 2015 og 2030.

HOVEDPUNKTER

I forordningen opstilles følgende forpligtelser:

  • Forsætlig udledning af F-gasser er forbudt, når den ikke er teknisk nødvendig for den tilsigtede anvendelse af et produkt. Producenter skal gøre deres yderste for at begrænse emissioner under produktion, transport og opbevaring af F-gasser.
  • Operatører af udstyr, der indeholder F-gasser, skal træffe alle nødvendige forholdsregler for at undgå lækage. De skal sikre, at udstyret regelmæssigt kontrolleres for lækager. Kravene varierer efter den mulige klimapåvirkning, eller af om udstyret er hermetisk lukket.
  • De nationale myndigheder har ansvaret for at indføre autorisations- og uddannelsesprogrammer for virksomheder og personer, der beskæftiger sig med installation, servicering, vedligeholdelse, reparation eller nedlukning af F-gasudstyr samt genvinding af F-gasser.
  • I faser indføres forbud fra 2015 til 2025 mod salg af nye genstande som f.eks. visse kategorier af køleskabe og frysere, klimaanlæg, skum og aerosoler, der indeholder F-gasser, hvor der findes sikrere, mere klimavenlige alternativer.
  • Dette reducerer efterhånden klimapåvirkningen fra brugen af HFC’er. Den årlige grænse for HFC på markedet i 2030 er 21 % af 2009-2012-niveauerne. For at sikre, at grænserne overholdes, tildeler Kommissionen årlige kvoter til producenter og importører. Disse må ikke overskrides.
  • Producenter, importører, eksportører, brugere af råvarer og virksomheder, der destruerer F-gasser, skal hvert år aflægge rapport til Kommissionen. Importører af F-gasudstyr skal gøre det samme og fra 2017 fremlægge dokumentation for, at der er taget hensyn til de mængder af HFC, som findes i deres importerede udstyr.

Kommissionen vil aflægge rapport om virkningerne af forordningen senest den 31. december 2022.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Fra den 1. januar 2015.

BAGGRUND

F-gasser er menneskeskabte drivhusgasser med en global opvarmningseffekt, der er op til 23 000 gange højere end kuldioxid. De tegner sig for 2 % af drivhusgasudledningerne i EU. F-gasser kan ofte substitueres af mere klimavenlige alternativer.

VIGTIGE BEGREBER

(*) HFC’er anvendes som kølemidler, opløsningsmidler i rengøringsmidler og skumblæsemidler (f.eks. brandslukkere).

(*) PFC’er bruges til at fremstille halvledere som opløsningsmidler i rengøringsmidler og som skumblæsemidler.

(*) Svovlhexafluorider anvendes i højspændingsanlæg og i magnesiumproduktion.

For yderligere oplysninger henvises til Europa-Kommissionens websted for Europa-Kommissionens Generaldirektoratet for Klima.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 517/2014

9.6.2014

-

EUT L 150 af 20.5.2014, s. 195-230

seneste ajourføring 23.07.2015

Op