Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1907

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) — EU’s lovgivning vedrørende kemikalier

Gå til resuméer af EU-lovgivningen

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) — EU’s lovgivning vedrørende kemikalier

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) og om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

REACH-forordningen (registrering, vurdering og godkendelse samt begrænsninger for kemikalier) opretter en omfattende lovgivningsmæssig ramme for fremstilling og anvendelse af kemikalier i Europa. Den flytter ansvaret for at sikre, at kemikalier, der fremstilles, importeres, sælges og anvendes i EU, er sikre fra de offentlige myndigheder og over til industrien. Derudover:

  • fremmer den alternative metoder til dyreforsøg
  • opretter den et indre marked for kemikalier
  • sigter den på at fremme innovation og konkurrenceevne i sektoren
  • opretter den et europæisk kemikalieagentur (ECHA).

HOVEDPUNKTER

  • Lovgivningen gælder for alle kemiske stoffer, der fremstilles, importeres, sælges eller anvendes som de er, i blandinger eller i produkter. Mange af dem indgår i vores hverdag og findes i rengøringsprodukter, maling eller elektriske apparater.
  • Virksomheder skal registrere alle kemikalier, som de fremstiller eller importerer i mængder over 1 ton pr. år, i en central database. ECHA skal kontrollere de oplysninger, der indsendes i registreringerne.
  • Virksomhederne skal identificere og håndtere alle risici, der er forbundet med de stoffer, de fremstiller og sælger i EU. De skal anvise, hvordan produkterne anvendes sikkert, og informere brugerne om eventuelle tiltag til risikostyring, som brugerne bør foretage for at sikre en sikker anvendelse gennem hele forsyningskæden.
  • Nationale myndigheder kan begrænse fremstillingen eller brugen af visse stoffer, hvis de mener, at risiciene ikke er håndteret på en passende måde.
  • Lovgivningen har til formål at erstatte de farligste stoffer med sikrere alternativer, hvor de findes.
  • Lovgivningen gælder ikke for visse grupper af stoffer (f.eks. dem, der er radioaktive eller under toldkontrol) eller for affald, da disse allerede er kraftigt reguleret i anden lovgivning.

I 2013 evaluerede Europa-Kommissionen de første fem år med REACH-forordningen og konkluderede, at der ikke var behov for nogen større gennemgang før tidsfristen for registrering af visse stoffer den 1. juni 2018.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. juni 2007.

BAGGRUND

Den kemiske industri er en af EU’s største fremstillingssektorer. Den har afgørende indflydelse på vores hverdag og på økonomiens generelle konkurrenceevne. EU har indført lovgivning, der sætter den kemiske industri (og generelt set de fremstillingsindustrier, der anvender kemikalier) i stand til at udvikle og skabe innovation og samtidig sikre, at produkterne er sikre for mennesker og miljøet.

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 136 af 29.5.2007, s. 3-280)

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 1907/2006 med bilag er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EF) nr. 771/2008 af 1. august 2008 om fastlæggelse af regler for Det Europæiske Kemikalieagenturs Klageudvalg med hensyn til organisation og procedurer (EUT L 206 af 2.8.2008, s. 5-13)

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens forordning (EF) nr. 440/2008 af 30. maj 2008 om fastlæggelse af forsøgsmetoder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (EUT L 142 af 31.5.2008, s. 1-739)

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens forordning (EF) nr. 340/2008 af 16. april 2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske Kemikalieagentur i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (EUT L 107 af 17.4.2008, s. 6-25)

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens forordning (EF) nr. 1238/2007 af 23. oktober 2007 om de kvalifikationer, der kræves af medlemmerne af Det Europæiske Kemikalieagenturs Klageudvalg (EUT L 280 af 24.10.2007, s. 10)

seneste ajourføring 06.04.2018

Op