EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01993L0103-20070627

Fiskerfartøjer — sundhed og sikkerhed om bord

Fiskerfartøjer — sundhed og sikkerhed om bord

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 93/103/EF — minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed under arbejdet om bord på fiskerfartøjer

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det fastlægger foranstaltninger og ansvar med henblik på at forbedre sundhed og sikkerhed om bord på fiskerfartøjer.

HOVEDPUNKTER

Ejerne af fiskerfartøjerne skal sikre, at anvendelse af fartøjerne ikke udgør en risiko for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, under forudseelige meteorologiske forhold. I henhold til direktiv 89/391/EØF skal de også tage eventuelle risici i betragtning for de tilbageværende arbejdstagere, når deres kolleger forlader deres arbejdspladser for at reagere på farlige situationer.

Nye fiskerfartøjer og større reparationer og modifikationer af eksisterende fartøjer skulle overholde minimumsforskrifterne for sikkerhed og sundhed senest den 23. november 1995, mens eksisterende fartøjer havde yderligere syv år til at sikre overensstemmelse.

Enhver begivenhed, der indtræffer, mens fartøjet er på havet, og som har betydning for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed om bord, skal indberettes til de kompetente myndigheder og indføres i fartøjets logbog.

EU-landene skal sikre, at fartøjerne underkastes regelmæssig kontrol af de myndigheder, der har fået pålagt denne opgave, for at sikre overholdelse af direktivet.

Skibsredernes forpligtelser

Skibsredere skal sørge for, at fartøjerne samt deres installationer og anordninger er rene og velholdte, og de skal følge de detaljerede krav, der er angivet i bilagene til direktivet på de følgende områder:

 • sødygtighed og stabilitet;
 • mekaniske og elektriske installationer;
 • radiokommunikationsanlæg;
 • flugtveje og nødudgange;
 • branddetektion og -bekæmpelse;
 • ventilation af lukkede arbejdssteder;
 • temperaturen i lokalerne;
 • naturlig og kunstig belysning på arbejdsstedet;
 • gulve, vægge og lofter;
 • døre;
 • adgangsveje — farlige områder;
 • indretning af arbejdspladser;
 • aptering;
 • sanitære forhold;
 • førstehjælp;
 • faldrebstrappe og landgangsbro;
 • støj.

Der skal forefindes tilstrækkeligt og hensigtsmæssigt rednings- og overlevelsesudstyr om bord.

Oplæring og høring

Arbejdstagerne skal holdes underrettet om alle foranstaltninger i forbindelse med sundhed og sikkerhed og skal have tilstrækkelig oplæring, specielt vedrørende forebyggelse af ulykker og anvendelse af rednings- og overlevelsesudstyr. Alle personer, der i givet fald kan få kommandoen over et fartøj, skal have en indgående oplæring inden for forebyggelse af sygdomme og arbejdsulykker, fartøjets stabilitet og opretholdelse af denne under alle forudsigelige lastningsforhold og under fiskeri samt navigation og radiokommunikation.

Arbejdstagerne eller deres repræsentanter skal høres om foranstaltninger i forbindelse med sikkerhed og sundhed i overensstemmelse med direktiv 89/391/EØF. Repræsentanterne skal have mulighed for at udføre disse aktiviteter, herunder tjenestefrihed uden løntab, og de må ikke straffes på grund af dem. De skal også have mulighed for at fremsætte deres bemærkninger under kontrolbesøg i henhold til betingelserne i direktiv 89/391/EØF om arbejdstagerdeltagelse.

Gennemførelse

EU-landene skal indsende en rapport til Europa-Kommissionen hvert femte år om den praktiske gennemførelse af direktivet, herunder arbejdsgivernes og arbejdstagernes synspunkter.

En beretning fra Kommissionen fra 2009 evaluerer den praktiske gennemførelse af dette direktiv samt af direktivet om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed med henblik på at forbedre den lægelige bistand om bord på skibe fra 1992.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 2. januar 1994. EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning senest den 23. november 1995.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Rådets direktiv 93/103/EF af 23. november 1993 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed under arbejdet om bord på fiskerfartøjer (trettende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (EFT L 307 af 13.12.1993, s. 1–17)

Efterfølgende ændringer til direktiv 93/103/EF er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1-8)

Se den konsoliderede version.

Rådets direktiv 92/29/EØF af 31. marts 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed med henblik på at forbedre den lægelige bistand om bord på skibe (EFT L 113 af 30.4.1992, s. 19-36)

Se den konsoliderede version.

Beretning fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om den praktiske gennemførelse af direktiverne om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen 93/103/EF (fiskerfartøjer) og 92/29/EØF (lægelig bistand om bord på skibe) (KOM(2009) 599 endelig udg. af 29.10.2009)

seneste ajourføring 18.08.2016

Op