EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015XG1215(03)

Mindskelse af skolefrafald

Mindskelse af skolefrafald

RESUMÉ AF:

Rådets konklusioner om mindskelse af skolefrafald og fremme af succes i skolen

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DISSE KONKLUSIONER?

 • De gennemgår årsagerne til og de vidtrækkende konsekvenser af skolefrafald i EU og drøfter foranstaltninger, der kan mindske det og fremme succes i skolen for alle.

HOVEDPUNKTER

I 2014 forlod 11,1 % af de 18-24-årige (omkring 4,4 millioner) deres uddannelse uden at fuldføre et gymnasialt uddannelsesprogram (kilde: Eurostat, 2014). At reducere skolefrafaldet til mindre end 10 % var et af målene i Europa 2020-strategien.

Selv om der er gjort fremskridt, er der stadig for mange elever, der forlader deres uddannelse for tidligt, og der er stadig enorme forskelle mellem og inden for EU-landene.

Udfordringerne

Skolefrafald skyldes en række personlige, sociale, økonomiske, kulturelle, uddannelsesmæssige, kønsrelaterede og familierelaterede faktorer og er knyttet til marginalisering i den tidlige barndom.

Grupper med lav socioøkonomisk status berøres mere samt børn med migrantbaggrund, romabørn og børn med særlige uddannelsesbehov.

Kvaliteten af uddannelserne kan føre til, at de lærende forlader skolen for tidligt.

Problemerne omfatter:

 • et ugunstigt skoleklima, vold og mobning
 • et læringsmiljø, hvor de lærende ikke føler sig respekteret eller værdsat
 • uhensigtsmæssige undervisningsmetoder og læseplaner
 • utilstrækkelig læringsstøtte
 • mangel på karrierevejledning
 • et dårligt forhold mellem lærer og elev.

Fuldførelse af en gymnasial uddannelse eller en erhvervsrettet uddannelse er vigtig for en vellykket overgang fra uddannelse til arbejdsmarked eller for adgang til næste uddannelsestrin. At yde støtteforanstaltninger, der skal hjælpe de lærende med at fuldføre deres uddannelse, bidrager til at bryde den onde cirkel med afsavn, fattigdom og ulighed.

Indsatsen

Rådet opfordrer til en samlet og koordineret indsats, der fremmer tolerance, respekt og lige muligheder samt social integration, interkulturel forståelse og følelsen af at høre til i skolerne.

EU-landene opfordres til at gennemføre Rådets henstilling fra 2011 om mindskelse af skolefrafald, navnlig ved at:

 • udvikle strategier for uddannelseskvalitet
 • sikre deltagelse af interessenter fra alle sektorer
 • forbedre data om lærende, særligt dem i risikogruppen
 • overvåge uddannelsesmæssige fremskridt med henblik på tidligere at identificere lærende, der er i risikogruppen
 • forstå årsagerne til skolefrafald, bl.a. ved at lytte til de lærende
 • udvikle effektiv vejledning, støtte og opfølgning
 • udpege de skoler, som kunne have gavn af yderligere støtte
 • reformere uddannelsessystemerne, hvor det er relevant
 • sikre adgang til dagtilbud.

Samarbejdsbaseret indsats

Der opfordres til en samarbejdsbaseret indsats, for eksempel gennem:

 • kvalitetssikring og planlægning med inddragelse af hele skolesamfundet
 • partnerskaber mellem skoler og samfundet generelt
 • samarbejde mellem skoler og udveksling af god praksis
 • ekspertise inden for ledelse
 • en kultur præget af støtte mellem elever, familier og personale
 • støtte til lærende i risikogruppen, herunder mentorordninger, rådgivning og sprogstøtte
 • aktiviteter uden for skolen (f.eks. sport og kulturelle aktiviteter).

Lærere skal have kvalifikationer, kompetencer og baggrundsviden inden for klasseværelses- og mangfoldighedsledelse (f.eks. praksisser, der sikrer inklusion af personer med forskellige egenskaber, baggrunde og kulturer), opbygning af relationer, konfliktløsning, forebyggelse af mobning og risikofaktorer, der kan føre til skolefrafald.

Unge, som har forladt uddannelsen for tidligt, skal tilbydes muligheder for at vende tilbage til det almindelige uddannelsessystem.

EU-landene skal også:

DOKUMENT

Rådets konklusioner om mindskelse af skolefrafald og fremme af succes i skolen (EUT C 417 af 15.12.2015, s. 36-40)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Løsning af problemet med elever, der forlader skolen for tidligt: Et vigtigt bidrag til dagsordenen for Europa 2020 (KOM(2011) 18 endelig udg. af 31.1.2011)

Rådets henstilling af 28. juni 2011 om politikker, som skal mindske skolefrafald (EUT C 191 af 1.7.2011, s. 1-6)

seneste ajourføring 06.04.2016

Op