Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018H0910(13)

Det europæiske semester 2018 — landespecifikke henstillinger

Det europæiske semester 2018 — landespecifikke henstillinger

 

RESUMÉ AF:

Rådets henstilling om de nationale reformprogrammer for 2018 og med Rådets udtalelse om stabilitets- og konvergensprogrammerne for 2018

Meddelelse fra Kommissionen (COM(2018) 400 final) — Det europæiske semester 2018 — Landespecifikke henstillinger

HVAD ER FORMÅLET MED HENSTILLINGERNE OG MEDDELELSEN?

De landespecifikke henstillinger og meddelelsen:

 • giver tilpasset rådgivning til de enkelte EU-lande om, hvordan de skal skabe vækst, job og tiltrække investeringer og samtidig sikre holdbare offentlige finanser
 • opfordrer regeringerne i EU til at benytte det gunstige økonomiske klima til at sikre en inklusiv og bæredygtig vækst på lang sigt
 • omfatter en række områder, herunder
  • offentlige finanser
  • skatter og afgifter
  • arbejdsmarked
  • uddannelse og socialpolitik
  • innovation
  • offentlig administration og
  • erhvervsklima
 • lægger særlig vægt på behovet for at håndtere sociale udfordringer i lyset af den europæiske søjle for sociale rettigheder, der blev vedtaget i 2017.

HOVEDPUNKTER

Henstillingerne fra Rådet — som er specifikke for hvert enkelt EU-land — tilskynder landene til at fokusere på aspekter, der fungerer som et grundlag for bæredygtig og inklusiv vækst på lang sigt. I visse lande er der stadig problemer relateret til finanskrisen i 2008, som skal håndteres.

Da væksten i EU’s økonomi som helhed nu er den højeste siden krisen, og vi ser et opsving i beskæftigelsen og investeringsniveauet, skal landene drage fordel af disse gunstige forhold med henblik på at sikre, at deres økonomier er modstandsdygtige mod en eventuel fremtidig økonomisk nedgang.

I meddelelsen opfordres EU-regeringerne til:

 • at fortsætte strukturreformer, der forbedrer erhvervs- og investeringsklimaet, især via
  • produkt- og tjenestemarkedsreformer
  • støtte til innovation
  • bedre adgang til finansiering for SMV’er
  • foranstaltninger mod korruption
 • at gennemføre politikker, der
  • forbereder arbejdsstyrken på de fremtidige krav og øget digitalisering
  • reducerer indkomstforskelle
  • skaber jobmuligheder, navnlig for unge
 • at styrke deres økonomier, så de kan håndtere udfordringerne vedrørende
  • en ældre befolkning
  • øget migration
  • klimaændringer
 • at have særlig opmærksomhed på sociale problemstillinger, især ved at sikre
  • tilvejebringelse af tilstrækkelige færdigheder
  • effektive sociale sikkerhedsnet
  • en bedre social dialog.

I meddelelsen bemærkes det, at siden det europæiske semester blev indført i 2011, har EU-landene opnået mindst visse fremskridt med hensyn til mere end to tredjedele af Rådets landespecifikke henstillinger baseret på Kommissionens forslag.

BAGGRUND

Hvert forår offentliggør Kommissionen de landespecifikke henstillinger, hvorefter Rådet drøfter og efterfølgende godkender dem om sommeren. De er en del af det europæiske semester, EU’s årlige cyklus for samordning af de økonomiske og sociale politikker. Det fungerer som en vejledning til landene om, hvad der er realistisk at opnå i de kommende 12-18 måneder, inden de træffer beslutninger om de nationale politikker.

Henstillingerne er tilpasset forholdene i de forskellige lande, prioriteringerne for EU som identificeret i den årlige vækstundersøgelse offentliggjort den 22. november 2017 og henstillingen om den økonomiske politik i euroområdet, som EU-regeringerne vedtog den 14. maj 2018.

HOVEDDOKUMENTER

Rådets henstillinger af 13. juli 2018 om det nationale reformprogram for 2018 og med Rådets udtalelse om stabilitets- eller konvergensprogrammet for 2018 for hvert EU-land (EUT C 320 af 10.9.2018)

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank, det europæiske semester 2018 — Landespecifikke henstillinger (COM(2018) 400 final af 23.5.2018)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet — Konvergensberetning 2018 (KOM(2018) 370 endelig udg. af 23.5.2007).

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske Og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank — om evaluering af fleksibiliteten inden for rammerne af stabilitets- og vækstpagten (COM(2018) 335 final af 23.5.2018)

Rådets henstilling af 14. maj 2018 om den økonomiske politik i euroområdet (EUT C 179 af 25.5.2018, s. 1-5)

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: Overvågning af gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder (COM(2018) 130 final af 13.3.2018)

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank: Den årlige vækstundersøgelse 2018 (COM(2017) 690 final af 22.11.2017)

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — en europæisk søjle for sociale rettigheder (COM(2017) 250 final af 26.4.2017)

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — Første del — Principperne — Afsnit I — Unionens kompetencekategorier og -områder — Artikel 2 (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 50)

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — Første del — Principperne — Afsnit I — Unionens kompetencekategorier og -områder — Artikel 5 (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 52)

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — Tredje del — Unionens interne politikker og foranstaltninger — Afsnit VIII — Den økonomiske og monetære politik — Artikel 119 (tidl. artikel 4 i TEF) (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 96-97)

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — Tredje del — Unionens interne politikker og foranstaltninger — Afsnit VIII — Den økonomiske og monetære politik — Kapitel 1 — Den økonomiske politik — Artikel 121 (tidl. artikel 99 i TEF) (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 97-98)

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — Tredje del — Unionens interne politikker og foranstaltninger — Afsnit VIII — Den økonomiske og monetære politik — Kapitel 1 — Den økonomiske politik — Artikel 126 (tidl. artikel 104 i TEF) (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 99-102)

seneste ajourføring 08.10.2018

Op