Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016L2102

Tilgængeligheden af offentlige websteder og mobilapplikationer

Tilgængeligheden af offentlige websteder og mobilapplikationer

 

RESUMÉ AF:

Direktiv (EU) 2016/2102 om tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobilapplikationer

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det har til formål at gøre den offentlige sektors websteder og mobilapplikationer mere tilgængelige samt at harmonisere forskellige standarder i EU, hvilket reducerer barrierer for udviklere af produkter og tjenesteydelser vedrørende tilgængelighed.

Dette vil give EU-borgere, især personer med handicap, bedre adgang til offentlige tjenesteydelser, hvilket er et grundlæggende princip i EU’s digitale dagsorden for Europa og handlingsplanen for e-forvaltning 2016-2020.

HOVEDPUNKTER

EU-landene skal sikre, at offentlige organers websteder og mobilapplikationer bliver »mere tilgængelige«, især for personer med handicap, ved at gøre dem »opfattelige, anvendelige, forståelige og robuste«. Standarden for tilgængelighed fastlægges i en harmoniseret europæisk standard. Så længe der ikke er en harmoniseret standard, er de relevante dele af den europæiske standard EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) den gældende standard for tilgængelighed, suppleret af tekniske specifikationer for mobilapplikationer.

Offentlige organer skal jævnligt afgive en detaljeret, udtømmende og klar tilgængelighedserklæring vedrørende deres websteders og mobilapplikationers overholdelse af dette direktiv, herunder:

 • en forklaring vedrørende alle ikke-tilgængelige elementer og information om tilgængelige alternativer
 • en beskrivelse af hvordan en bruger kan indberette en manglende overholdelse af dette direktiv samt anmode om de oplysninger, der er undtaget fra direktivets anvendelsesområde
 • et link til en klagemekanisme, hvis svaret er utilstrækkeligt.

EU-landene skal også:

 • lette anvendelsen af tilgængelighedskravene på andre typer websteder og mobilapplikationer, som er omfattet af eksisterende national lovgivning
 • lette uddannelsesprogrammer vedrørende tilgængelighed af websteder og mobilapplikationer
 • øge bevidstheden om tilgængelighedskravene
 • udveksle bedste praksis, lettet af Europa-Kommissionen
 • sikre, at der findes en effektiv håndhævelsesprocedure
 • sætte den nødvendige lovgivning i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 23. september 2018.

EU-landene kan opretholde eller indføre lovgivning, som går videre end minimumskravene i dette direktiv.

Undtagelser

Dette direktiv gælder ikke for public service-medietjenesteudbydere eller ikkestatslige organisationer, som ikke udbyder tjenesteydelser, der er væsentlige for offentligheden eller henvender sig specifikt til personer med handicap. Desuden gælder det ikke for følgende indholdselementer:

 • dokumentformater offentliggjort før den 23. september 2018, medmindre de er nødvendige for det pågældende offentlige organs administrative processer
 • audio eller video offentliggjort før den 23. september 2020
 • live-audio eller -video
 • onlinekortlægning, så længe væsentlige navigationsoplysninger gives på en tilgængelig måde
 • tredjepartsindhold, der ikke er under kontrol af det pågældende offentlige organ
 • reproduktioner af kulturhistoriske genstande eller manuskripter under visse omstændigheder
 • indhold på ekstranet og intranet, som kun er beregnet til en lukket gruppe personer, og som er offentliggjort inden den 23. september 2019, indtil de undergår en væsentlig opdatering
 • websteder, som ikke opdateres eller redigeres efter den 23. september 2019 (arkiver), hvis deres indhold ikke er nødvendigt for administrative processer.

EU-landene kan udelukke skolers, børnehavers og vuggestuers websteder og mobilapplikationer, med undtagelse af indhold, der er forbundet med væsentlige administrative onlinefunktioner.

Monitorering

EU-landene skal monitorere overholdelse med en metode, som vedtages af Kommissionen senest den 23. december 2018. Metoden skal omfatte:

 • monitoreringshyppighed og information om prøveudtagning af websteder
 • prøveudtagning af websider, af indholdet på disse sider samt af indholdet af mobilapps
 • en beskrivelse af, hvordan overholdelsen påvises
 • i tilfælde af identificerede mangler, en mekanisme til at hjælpe offentlige organer med at afhjælpe dem
 • ordninger vedrørende automatiske og manuelle test og brugervenlighedstest.

Rapportering

Senest den 23. december 2021 og derefter hvert tredje år aflægger EU-landene rapport til Kommissionen om resultatet af monitoreringen samt oplysninger om anvendelsen af håndhævelsesproceduren. Den første rapport skal desuden omfatte:

 • ordninger vedrørende høringer af interessenter (organisationer, der repræsenterer personer med handicap og ældre, arbejdsmarkedets parter, branchen osv.) om websteders og mobilapplikationers tilgængelighed
 • procedurer for offentliggørelse af udviklinger inden for tilgængelighedspolitik
 • erfaringer fra og resultater af gennemførelsen af direktivet
 • oplysninger om uddannelses- og oplysningsaktiviteter.

Indholdet af alle rapporterne skal offentliggøres i et tilgængeligt format. Kommissionen tager anvendelsen af dette direktiv op til revision senest den 23. juni 2022.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 22. december 2016. EU-landene skal indarbejde det i national lovgivning inden den 23. september 2018. De skal anvende disse foranstaltninger som følger:

 • fra den 23. september 2019 for websteder offentliggjort efter den 22. september 2018
 • fra den 23. september 2020 for alle andre websteder for offentlige organer
 • fra den 23. juni 2021 for offentlige organers mobilapplikationer.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016 om tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobilapplikationer (EUT L 327 af 2.12.2016, s. 1-15)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: EU-handlingsplan for e-forvaltning 2016-2020 — Fremskyndelse af forvaltningernes digitale omstilling (COM(2016) 179 final af 19.4.2016)

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Den europæiske handicapstrategi 2010-2020: Et nyt tilsagn om et Europa uden barrierer (KOM (2010) 636 endelig af 15.11.2010)

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — En digital dagsorden for Europa (KOM(2010) 245 endelig/2 af 26.8.2010)

seneste ajourføring 18.01.2018

Op