Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0030

Mindre interferens mellem elektriske og elektroniske enheder

Mindre interferens mellem elektriske og elektroniske enheder

RESUMÉ AF:

Direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk kompatibilitet

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det har til formål at sikre, at elektrisk og elektronisk udstyr overholder et passende niveau for elektromagnetisk kompatibilitet.

Det fastlægger ensartede regler for at sikre beskyttelse mod elektromagnetiske forstyrrelser for at sikre fri bevægelighed for elektrisk og elektronisk udstyr inden for EU’s indre marked.

Det udstyr, der er dækket af dette direktiv, omfatter både apparater og faste anlæg.

Det finder ikke anvendelse på:

radio- og teleterminaludstyr

fly og udstyr, der er beregnet til at blive indbygget i fly

specialbyggede evalueringsbyggesæt for professionelle til brug ved forsknings- og udviklingsanlæg

radioudstyr, der anvendes af radioamatører, medmindre udstyret er gjort tilgængeligt på markedet.

HOVEDPUNKTER

Direktivet definerer fabrikanters, importørers og distributørers ansvarsområder, hvad angår salg af elektromagnetisk udstyr:

Alle apparater, der sælges i EU, skal være forsynet med EF-overensstemmelsesmærket for at vise, at det overholder alle væsentlige krav i EU-lovgivningen.

Fabrikanten skal, før apparaterne får EF-mærkningen, udføre en overensstemmelsesvurdering og udarbejde den tekniske dokumentation for udstyret. Udstyr, der bringes i omsætning med henblik på indbygning i et bestemt fast anlæg, er undtaget fra denne vurdering.

Importører skal kontrollere, om fabrikanterne har gennemført overensstemmelsesvurderingerne korrekt, og meddele den nationale myndighed, der er ansvarlig for markedsovervågning, hvis de mener, at udstyret ikke overholder de grundlæggende krav.

Al nødvendig dokumentation skal gemmes i ti år.

Fabrikanter kan bruge elektroniske midler til at godtgøre overensstemmelse for kompetente nationale myndigheder på et letforståeligt sprog.

Fabrikanter og importører skal angive deres postadresse på apparatet.

Direktivet angiver desuden, hvordan de nationale myndigheder skal identificere og forhindre, at apparater, der ikke overholder de grundlæggende krav, bringes i omsætning.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Dette direktiv træder i kraft den 18. april 2014 og gælder fra den 20. april 2016. Det ophæver direktiv 2004/108/EF.

BAGGRUND

Direktivet ajourfører EU-reglerne om at bringe elektromagnetisk udstyr i omsætning. Det er et led i bestræbelserne på at modernisere EU-lovgivningen inden for en lang række industrisektorer for at forenkle reglerne, reducere de administrative byrder samt fastlægge klarere og mere sammenhængende regler.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/30/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet (EUT L 96 af 29.3.2014, s. 79-106).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/108/EF af 15. december 2004 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet og om ophævelse af direktiv 89/336/EØF (EUT L 390 af 31.12.2004, s. 24-37).

seneste ajourføring 30.10.2015

Op