Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0066

Miljømærke

Miljømærke

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 66/2010 om EU's miljømærke

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

 • Den omhandler Den Europæiske Unions (EU) miljømærke, som er en frivillig miljømærkningsordning.
 • Gennem transparente kriterier for økologi sætter den forbrugerne i stand til at træffe informerede valg uden at gå på kompromis med kvaliteten af produkterne.

HOVEDPUNKTER

 • Den Europæiske Unions miljømærke kan tildeles produkter og tjenester, som påvirker miljøet mindre end andre produkter i samme gruppe. Kriterierne for mærket er udarbejdet ud fra videnskabelige data om produkternes fulde livscyklus fra deres fremstilling til deres bortskaffelse.
 • Miljømærket kan tildeles alle varer og tjenesteydelser, der distribueres, forbruges eller anvendes på EU's marked, uanset om det er mod betaling eller gratis, på betingelse af, at de økologiske kriterier er klart fastslået. Mærket bruges ikke til lægemidler til mennesker eller dyr og heller ikke til medicinsk udstyr.
 • Ordningen blev indført med forordning (EØF) nr. 880/92 og ændret ved forordning (EF) nr. 1980/2000. Denne forordning (EF) nr. 66/2010 har til formål at forbedre reglerne for tildeling, brug og funktion af mærket.

Tildelingskriterier

 • Tildeling af mærket sker under hensyntagen til de europæiske miljømæssige og etiske målsætninger. Mærket fremmer også EU's overgang til en cirkulær økonomi, som støtter både bæredygtig produktion og forbrug, i særdeleshed:
  • produkternes og tjenesternes indvirkning på klimaforandringen, naturen og den biologiske mangfoldighed, på energi- og ressourceforbruget, genereringen af affald, forurening, udledning og frigørelse af stoffer, der er miljøfarlige
  • erstatning af farlige stoffer med mere sikre stoffer
  • produkternes holdbarhed og mulighed for genbrug
  • den samlede miljøpåvirkning, herunder indvirkningen på forbrugernes sundhed og sikkerhed
  • overholdelse af sociale og etiske standarder, for eksempel internationale arbejdsnormer
  • hensyntagen til kriterier for andre mærker på nationalt eller regionalt plan
  • mindskelse af dyreforsøg.
 • Mærket kan ikke tildeles produkter, der indeholder stoffer, som af forordning (EF) nr. 1272/2008 er klassificerede som giftige, miljøfarlige, kræftfremkaldende eller mutagene, eller stoffer, som er omfattet af lovgivningsrammen for forvaltning af kemikalier.

Ansvarlige organer

 • EU-landene skal udpege et eller flere organer, som skal stå for mærkningsprocessen på nationalt plan. Disse organers arbejde er åbent, og deres aktiviteter er åbne for alle parter, som har en interesse deri.
 • De har specielt til opgave regelmæssigt at kontrollere, at produkterne overholder kriterierne for mærket. De har også kompetence til at modtage klager, informere offentligheden, overvåge falsk produktreklame eller forbyde produkter.

Procedure for tildeling og brug af mærket.

 • For at få tildelt mærket skal de erhvervsdrivende indgive en ansøgning til:
  • ét eller flere EU-lande, som sender den til det kompetente, nationale organ
  • et ikke-EU-land, som sender den til den medlemsstat, hvor produktet markedsføres.
 • Hvis produkterne opfylder kriterierne for mærket, indgår det kompetente organ en aftale med den erhvervsdrivende, hvori betingelserne for brug og tilbagetrækning af mærket fastsættes. Den erhvervsdrivende kan så sætte mærket på produktet. Brugen af mærket kræver betaling af en afgift ved indlevering af ansøgningen samt en årlig afgift.
 • Europa-Kommissionen etablerer en fortegnelse over produkter som har fået tildelt mærket.

Den Europæiske Unions Miljømærkenævn (Miljømærkenævnet).

En afgørelse fra Kommissionen (afgørelse 2010/709/EU) opretter Miljømærkenævnet. Dets medlemmer udpeges af Kommissionen. Det består af repræsentanter fra EU-landene og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde samt fra visse europæiske organisationer, som for eksempel forbruger-, erhvervs- og miljøorganisationer. Kommissionen hører dette nævn, når den udarbejder eller ændrer kriterierne og kravene for tildeling af mærket.

Miljømæssige kriterier

 • Kommissionen har vedtaget en række afgørelser, som fastlægger miljømæssige kriterier for tildeling af EU's miljømærke til forskellige typer af produkter. For flere af disse udløb gyldighedsperioden i slutningen af december 2016.
 • Kommissionen vedtog også Forordning (EU) nr. 782/2013, som erstatter Bilag III i Forordning (EF) nr. 66/2010 og ændrer de maksimale gebyrer, der må opkræves for vurdering og behandling af fabrikanters anmodninger om Miljømærket.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 19. februar 2010.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket (EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1-19)

Efterfølgende ændringer af Forordning (EU) nr. 66/2010 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning,

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens afgørelse 2010/709/EU af 22. november 2010 om oprettelse af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn (EUT L 308 af 24.11.2010, s. 53)

Kommissionens forordning (EU) nr. 782/2013 af 14. august 2013 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 66/2010 om EU-miljømærket (EUT L 219 af 15.8.2013, s. 26-27).

Kommissionens afgørelse (EU) 2016/2003 af 14. november 2016 om ændring af beslutning 2009/300/EF og af afgørelse 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU for at forlænge gyldigheden af miljøkriterierne for tildeling af EU-miljømærket til bestemte produkter (EUT L 308 af 16.11.2016, s. 59-61)

seneste ajourføring 31.01.2017

Op