Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0088

Akvakulturdyr og -produkter  sundhedsbestemmelser

Akvakulturdyr og -produkter  sundhedsbestemmelser

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2006/88/EF – dyresundhedsbestemmelser for akvakulturdyr

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det fastlægger:

 • dyresundhedsbetingelserne for salg, import eller transit af akvakulturdyr (opdrætsfisk og skaldyr)
 • minimumsforanstaltninger for at øge opmærksomheden og forebygge sygdomme
 • minimumsforanstaltninger ved mistanke om, konstatering eller udbrud af sygdomme.

HOVEDPUNKTER

Anvendelsesområde

Direktivet gælder ikke for fisk og skaldyr, der opdrættes som pryddyr, vildtlevende vanddyr samt vanddyr, der fanges med henblik på fremstilling af fiskemel, fiskefoder, fiskeolie og lignende produkter.

Godkendelse

EU-landenes nationale myndigheder skal sikre, at alle fiskebrug har autorisation.

For at få autorisation skal fiskebrugene:

 • føre optegnelser over alle fisk og skaldyr, der flyttes til eller fra virksomheden
 • dokumentere god hygiejnepraksis
 • anvende en ordning med risikobaseret dyresundhedsovervågning med henblik på at opdage sygdomme og eventuelt øget dødelighed.

De nationale myndigheder skal føre et opdateret og offentligt tilgængeligt register over autoriserede fiskebrug.

Sygdomsforebyggelse

 • Lovgivningen anfører en liste over sygdomme og de arter, der er modtagelige for dem.
 • Der skal anvendes sygdomsforebyggelsesforanstaltninger ved transport af akvakulturdyr.
 • Opdrættede fisk og skaldyr skal være sunde. Der kræves et dyresundhedscertifikat, når de frigives til salg.
 • Importerede fisk og skaldyr skal overholde EU’s dyresundhedsbetingelser.
 • EU kan træffe beslutning om at foretage inspektion af de farme, dyrene kommer fra.

Anmeldelse

 • Fiskebrugsejere og dyrlæger skal straks indberette enhver stigning i dødelighed eller mistanke om sygdom til den kompetente myndighed.
 • De nationale myndigheder skal underrette de andre EU-lande og Europa-Kommissionen samt Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz og inden for 24 timer efter et bekræftet tilfælde af sygdom.

Sygdomsbekæmpelse

 • Ved mistanke om sygdom skal der iværksættes bekæmpelsesforanstaltninger som f.eks. at foretage laboratorietest og anbringe fiskebruget i karantæne.
 • Ved et bekræftet tilfælde af sygdom skal myndighederne:
  • officielt erklære fiskebruget for inficeret
  • oprette en afspærringszone med en beskyttelseszone og en overvågningszone
  • forbyde udsætninger og flytninger af fisk og skaldyr.
 • EU-landene skal opfylde bestemte betingelser, før de kan få status som sygdomsfri.
 • Kommissionens eksperter kan foretage inspektion på stedet, ledsaget af nationale tjenestemænd. De nationale myndigheder kan træffe strengere foranstaltninger, hvis de ønsker det.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 14. december 2006. EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning inden den 1. maj 2008.

Direktiv 2006/88/EØF bliver ophævet ved forordning (EU) 2016/429 fra den 2. april 2021.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Rådets direktiv 2006/88/EF af 24. oktober 2006 om dyresundhedsbestemmelser for akvakulturdyr og produkter deraf og om forebyggelse og bekæmpelse af visse sygdomme hos vanddyr (EUT L 328 af 24.11.2006, s. 14-56)

Efterfølgende ændringer af direktiv 2006/88/EF er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens beslutning 2008/392/EF af 30. april 2008 om gennemførelse af Rådets direktiv 2006/88/EF for så vidt angår en internetbaseret informationsside for at gøre oplysninger om akvakulturvirksomheder og autoriserede forarbejdningsvirksomheder elektronisk tilgængelige (EUT L 138 af 28.5.2008, s. 12-20)

Kommissionens afgørelse 2010/221/EU af 15. april 2010 om godkendelse af nationale foranstaltninger til begrænsning af virkningerne af visse sygdomme hos akvakulturdyr og vildtlevende vanddyr i overensstemmelse med artikel 43 i Rådets direktiv 2006/88/EF (EUT L 98 af 20.4.2010, s. 7-11)

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 13.12.2017

Op