Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0150

Suspension af told på visse våben og former for forsvarsmateriel

Suspension af told på visse våben og former for forsvarsmateriel

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 150/2003 om suspension af told på visse våben og forsvarsmateriel

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den har til formål at suspendere told på visse våben og forsvarsmateriel, så det bliver muligt for myndighederne med ansvar for militært forsvar i EU-landene at indkøbe det bedst mulige forsvarsudstyr.

Den finder udelukkende anvendelse på varer, der er importeret af eller på vegne af forsvarsmyndigheder i EU-lande.

HOVEDPUNKTER

Suspension af told

Forordningen suspenderer de toldsatser i den fælles toldtarif, der omfatter våben og forsvarsudstyr, under forudsætning af at varerne anvendes af (eller på vegne af) EU-landets væbnede styrker, for eksempel:

  • i territorialt forsvar af EU-lande
  • deltagelse i internationale fredsbevarende operationer
  • andre formål såsom beskyttelse af EU-borgere.

Bilag I til forordningen fastsætter listen af varer, som er berettiget til denne fritagelse. Import af materiel, som ikke er anført i forordningen og dens bilag, pålægges told, også når det er importeret af de væbnede styrker i et EU-land.

Berørte varer

De varer, hvorpå told suspenderes, er våben og ammunition, herunder dele og tilbehør, visse ædelgasser, sprængstoffer, detonatorer, visse former for fotografisk udstyr og visse kemiske produkter.

Forordningen gælder også suspension af told på importerede dele, komponenter og delmontager, som skal inkorporeres i eller tilpasses til varer, som fremgår af bilagene, eller som er nødvendige til brug for øvelse eller afprøvning.

Private virksomheder

Private virksomheder etableret i EU kan udelukkende importere varerne toldfrit, såfremt de producerer det relevante militære udstyr, og de leverer de færdige produkter til myndighederne med ansvar for det militære forsvar i EU-landene. Der er toldpligt på varer til alle øvrige formål.

PROCEDURER OG KONTROL

Certifikat

Anmodning om overgang til fri omsætning af disse varer skal ledsages af et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det EU-land, til hvis militære styrker varerne er bestemt.

Certifikatet udfærdiges efter formularen i bilag III til denne forordning. Det skal forelægges toldmyndighederne i det importerende EU-land sammen med de varer, det vedrører.

Militær fortrolighed

For at opretholde militær fortrolighed er der en specifik administrativ procedure til opnåelse af toldsuspension: Myndighederne med ansvar for national sikkerhed kan udstede certifikatet frem for den almindelige toldmyndighed. Myndighederne skal underrettes herom.

Toldkontrol

De berørte varer er underlagt betingelser for endelig brug som fastlagt i EU-toldkodeksen, dvs. anvendelsen heraf vil blive kontrolleret. Toldkontrol af endelig brug ophører tre år efter den dato, hvor varerne frigives til fri omsætning.

Af hensyn til toldkontrol skal den kompetente myndighed, der udsteder certifikatet eller anvender varerne, orientere toldmyndighederne i landet, hvis varerne anvendes til andre formål end de i forordningen specificerede.

Udveksling af oplysninger

Alle EU-lande skal meddele navnene på de, der er bemyndiget til at udstede certifikatet. Europa-Kommissionen underretter toldmyndighederne i de øvrige EU-lande.

EU-landene skal underrette Kommissionen om gennemførelsen af forordningen og årligt sende oplysninger til Kommissionen om det samlede antal udstedte certifikater tillige med den samlede værdi og bruttovægt af de varer, der er indført i henhold til forordningen.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. januar 2003.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 150/2003 af 21.januar 2003 om suspension af told på visse våben og former for forsvarsmateriel (EFT L 25 af 30.1.2003, s. 1-6).

seneste ajourføring 10.11.2017

Op