EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12016E/PRO/13

Konvergensberetning 2018

Konvergensberetning 2018

 

RESUMÉ AF:

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet — Konvergensberetning 2018

Artikel 140 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)

Protokol (nr. 13) TEUF om konvergenskriterierne

HVAD ER FORMÅLET MED BERETNINGEN SAMT ARTIKEL 140 OG PROTOKOL (NR. 13) I TEUF?

Rapporten:

I henhold til artikel 140, stk. 1, TEUF skal Europa-Kommissionen og ECB aflægge beretning til Rådet mindst én gang hvert andet år om de fremskridt, der gøres af landene, for så vidt angår opfyldelsen af kriterierne for indførelse af euroen. Mindst én gang hvert andet år eller på anmodning af et af de pågældende EU-lande skal der udarbejdes en konvergensberetning.

Konvergenskriterierne er nærmere beskrevet i protokol nr. 13 i TEUF.

HOVEDPUNKTER

Analysen undersøger, hvorvidt:

 • landenes lovgivning, herunder de nationale centralbankers statutter, er forenelig med artikel 130 og 131 TEUF og med statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og ECB
 • landene opfylder konvergenskriterierne, for så vidt angår
  • en høj grad af prisstabilitet: målt ved en gennemsnitlig årlig inflationstakt, der ikke overstiger inflationstakten i de tre EU-lande, der har nået de bedste resultater med hensyn til prisstabilitet, med mere end 1,5 procentpoint
  • holdbare offentlige finanser: fastslået ved fraværet af et uforholdsmæssigt stort underskud i det pågældende lands offentlige budgetstilling
  • deltagelse i valutakursmekanismen (ERM II*): dokumenteret ved opretholdelse af en valutakurs over for euroen inden for de angivne udsvingsmargener i mindst to år uden alvorlige spændinger
  • konvergens i de langfristede rentesatser: opnået ved opretholdelse af en gennemsnitlig langfristet nominel rentesats, som ikke overstiger den tilsvarende rentesats i de tre EU-økonomier, der har nået de bedste resultater med hensyn til prisstabilitet, med mere end 2 procentpoint.

Beretningen konkluderer, at ud af de syv lande er det kun Kroatien, der udviser den påkrævede lovgivningsmæssige forenelighed.

For så vidt angår konvergenskriterierne er beretningens vigtigste konklusioner følgende:

 • Bulgarien opfylder kriterierne for prisstabilitet, de offentlige finanser og de langfristede rentesatser, men opfylder ikke valutakurskriteriet
 • Tjekkiet opfylder kriterierne for de offentlige finanser og langfristede rentesatser, men opfylder ikke prisstabilitets- og valutakurskriterierne
 • Kroatien opfylder kriterierne for prisstabilitet, de offentlige finanser og de langfristede rentesatser, men opfylder ikke valutakurskriteriet
 • Ungarn opfylder kriterierne for de offentlige finanser og de langfristede rentesatser, men opfylder ikke prisstabilitets- og valutakurskriterierne
 • Polen opfylder kriterierne for prisstabilitet og de offentlige finanser, men ikke kriterierne for valutakurs og de langfristede rentesatser
 • Rumænien opfylder kriterierne for de offentlige finanser, men ingen af de tre øvrige kriterier
 • Sverige opfylder kriterierne for prisstabilitet, de offentlige finanser og de langfristede rentesatser, men opfylder ikke valutakurskriteriet.

Beretningen viser også, at de syv lande generelt er økonomisk og finansielt velintegrerede i EU, selv om nogle stadig har makroøkonomiske svagheder eller udfordringer i forhold til erhvervsklima og institutionelle rammer.

Konvergens i de langfristede rentesatser vurderes i forhold til de tre EU-lande, der har nået de bedste resultater med hensyn til prisstabilitet.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

ERM II: det system, der styrer valutakursen mellem euroen og de nationale valutaer i EU, så det indre marked kan fungere gnidningsløst.

HOVEDDOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet — Konvergensberetning 2018 (udarbejdet i henhold til artikel 140, stk 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde) (COM(2018) 370 final, 23.5.2018).

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — Tredje del — Unionens interne politikker og foranstaltninger — Afsnit VIII — Den økonomiske og monetære politik — Kapitel 5 — Overgangsbestemmelser — Artikel 140 (tidl. artikel 121, stk. 1, 122, stk. 2, andet punktum, og 123, stk. 5, i TEF) (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 108-110).

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — Protokol (nr. 13) om konvergenskriterierne (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 281-282).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene — Ledsagedokument til Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet — Konvergensberetning 2018 (udarbejdet i henhold til artikel 140, stk 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde) (SWD(2018) 350 final, 23.5.2018).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1176/2011 af 16. november 2011 om forebyggelse og korrektion af makroøkonomiske ubalancer (EUT L 306 af 23.11.2011, s. 25-32).

Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 af 7. juli 1997 om styrkelse af overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske politikker (EFT L 209 af 2.8.1997, s. 1-5).

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 1466/97 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 24.07.2019

Op