EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R1151-20191214

Forbedring af kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer

Forbedring af kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer

EU-forordning 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer støtter landmændene og forbrugerne ved at styrke, tilpasse og udvikle ordninger, som identificerer Europas produkter og fødevarer.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer

RESUMÉ

EU-forordning 1151/2012 søger at forbedre Europas kvalitetspolitik for landbrugsprodukter ved at styrke sammenhængen mellem forskellige kvalitetsordninger. Det inkluderer foranstaltninger til støtte af landbruget og forarbejdningsaktiviteter samt landbrugssystemer forbundet med produkter af høj kvalitet, i overensstemmelse med målsætningerne for EU's udvikling i landdistrikterne. Forordningen omfatter ikke spiritus, aromatiserede vine eller vinprodukter.

Forordningens hovedelementer er:

  • Én forordning for BOB (beskyttet oprindelsesbetegnelse), BGB (beskyttet geografisk betegnelse) og GTS (garanteret traditionel specialitet).
  • Ét regelsæt for BOB, BGB og GTS i forbindelse med officielle kontroller, procedurer, producenters roller.
  • Styrkelse og forenkling af ordningen for BOB, BGB og GTS.
  • Styrkelse og tydeliggørelse af niveauet for beskyttelse af registrerede navne og de fælles EU-symboler.r.
  • Afkortning og forenkling af procedurer for registrering af navne (BOB, BGB, GTS).
  • Mærkater for EU-produkter, som markedsføres under en BOB, BGB eller GTS og registreres i overensstemmelse med denne forordning, skal bære unionssymbolet og produktnavnet (bestemmelsen er gældende fra den4.1.2016) .
  • Oprettelse af en ny ramme til udvikling af valgfrie kvalitetsvilkår, som giver forbrugeren ekstra information. Dette inkluderer det nye udtryk bjergprodukt.

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 1151/2012

4.1.2013Visse bestemmelser gælder fra 4.1.2016.

-

EUT L 343 af 14.12.2012

TILHØRENDE RETSAKTER

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på anvendelsen af fødevare- og foderstoflovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed, planteformeringsmateriale og plantebeskyttelsesmidler og om ændring af forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 1829/2003, (EF) nr. 1831/2003, (EF) nr. 1/2005, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 834/2007, (EF) nr. 1099/2009, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012 og (EU) nr. [….]/2013 samt direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF, 2008/120/EF og 2009/128/EF(Forordningen om offentlig kontrol). [COM(2013) 265 final af 6.5.2013 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Seneste ajourføring: 05.02.2014

Op