Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1602

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1602 af 23. april 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår det fælles sundhedsimportdokument, der ledsager sendinger af dyr og varer til deres bestemmelsessted (EØS-relevant tekst.)

C/2019/2910

OJ L 250, 30.9.2019, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1602/oj

30.9.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 250/6


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/1602

af 23. april 2019

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår det fælles sundhedsimportdokument, der ledsager sendinger af dyr og varer til deres bestemmelsessted

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (1), særlig artikel 50, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 er der fastsat regler for medlemsstaternes kompetente myndigheders gennemførelse af offentlig kontrol af dyr og varer, der indføres til Unionen, med henblik på at verificere overholdelsen af EU-lovgivningen om agrofødevarekæden.

(2)

Eftersom der skal fastsættes regler for, i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser CHED-dokumentet skal ledsage sendinger i transit, ved en særskilt delegeret retsakt, som skal vedtages i henhold til artikel 51, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625, bør nærværende forordning kun finde anvendelse på sendinger, der er bestemt til markedsføring i Unionen.

(3)

Det følger af forordning (EU) 2017/625, at sendinger af dyr og varer, der indføres til Unionen via udpegede grænsekontrolsteder, skal ledsages af det fælles sundhedsimportdokument (i det følgende benævnt »CHED-dokumentet«). Når den offentlige kontrol er gennemført, og CHED-dokumentet er færdiggjort, kan sendingerne opdeles i flere dele alt efter operatørens kommercielle behov.

(4)

Med henblik på at sikre sporbarheden for sendinger og en hensigtsmæssig kommunikation med den kompetente myndighed på bestemmelsesstedet bør der fastsættes regler om betingelserne og de praktiske ordninger for, hvornår og hvordan CHED-dokumentet skal ledsage sendinger bestemt til markedsføring til deres bestemmelsessted. Der bør navnlig fastsættes nærmere regler for CHED-dokumentet i tilfælde, hvor sendinger opdeles.

(5)

For at sikre sporbarheden for sendinger, der opdeles på grænsekontrolstedet, efter at der er foretaget offentlig kontrol og det pågældende CHED-dokumentet er færdiggjort af den kompetente myndighed, bør det kræves, at den operatør, der er ansvarlig for sendingen, via det informationssystem for offentlig kontrol (IMSOC), der er omhandlet i artikel 131 i forordning (EU) 2017/625, også indgiver et CHED-dokument for hver del af den opdelte sending, som skal færdiggøres af de kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet, og som skal ledsage hver del af den opdelte sending til det bestemmelsessted, der er angivet i det pågældende CHED-dokument.

(6)

Med henblik på at forhindre svigagtig genanvendelse af CHED-dokumentet bør det kræves, at toldmyndighederne til IMSOC oplyser sendingens størrelse som angivet i toldangivelsen, så det sikres, at de mængder, der er angivet i toldangivelsen, trækkes fra den samlede tilladte mængde, der er angivet i CHED-dokumentet. Toldmyndighederne skal udveksle oplysninger ved hjælp af de elektroniske tolddatabehandlingsteknikker, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 (2). Disse elektroniske databehandlingsteknikker bør anvendes i forbindelse med anvendelsen af nærværende forordning. For at sikre, at toldmyndighederne har tilstrækkelig tid til at tilvejebringe de relevante teknikker, bør det fastsættes, at forpligtelsen til at meddele oplysningerne om sendingernes størrelse til IMSOC gælder i den enkelte medlemsstat fra den dato, hvor disse teknikker bliver klar til brug i den pågældende medlemsstat, dog senest fra den 1. marts 2023.

(7)

Da forordning (EU) 2017/625 finder anvendelse fra den 14. december 2019, bør nærværende forordning også anvendes fra denne dato —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Det fastsættes ved denne forordning, i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser det fælles sundhedsimportdokument som omhandlet i artikel 56 i forordning (EU) 2017/625 (i det følgende benævnt »CHED-dokument«) skal ledsage hver sending af de i artikel 47, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625 omhandlede kategorier af dyr og varer bestemt til markedsføring til bestemmelsesstedet (i det følgende benævnt »sending«).

2.   Denne forordning finder ikke anvendelse på sendinger i transit.

Artikel 2

Definition

I denne forordning forstås ved »bestemmelsessted«: det sted, hvor sendingen leveres til endelig aflæsning, som angivet i CHED-dokumentet.

Artikel 3

Tilfælde, hvor CHED-dokumentet skal ledsage sendinger til deres bestemmelsessted

Enhver sending skal ledsages af et CHED-dokument, uanset om den opdeles på grænsekontrolstedet eller efter at have forladt grænsekontrolstedet, men inden den overgår til fri omsætning, jf. artikel 57, stk. 2, litra b), i forordning (EU) 2017/625.

Artikel 4

Betingelser vedrørende CHED-dokumenter, der skal ledsage ikke-opdelte sendinger

Hvis en sending ikke opdeles, inden den overgår til fri omsætning, jf. artikel 57, stk. 2, litra b), i forordning (EU) 2017/625, gælder følgende:

a)

Den operatør, der er ansvarlig for en sending, skal sikre, at en kopi, enten på papir eller i elektronisk form, af CHED-dokumentet ledsager sendingen til bestemmelsesstedet, og indtil den overgår til fri omsætning, jf. artikel 57, stk. 2, litra b), i forordning (EU) 2017/625.

b)

Den operatør, der er ansvarlig for sendingen, skal angive CHED-dokumentets referencenummer i den toldangivelse, der indgives til toldmyndighederne, og skal opbevare en kopi af det pågældende CHED-dokument, så det er til rådighed for toldmyndighederne, jf. artikel 163 i forordning (EU) nr. 952/2013.

c)

Toldmyndighederne skal til IMSOC oplyse sendingens størrelse som angivet i toldangivelsen, og de må kun give tilladelse til, at sendingen henføres under en toldprocedure, hvis den samlede mængde, der er angivet i CHED-dokumentet, ikke er overskredet. Dette krav gælder ikke, hvis sendingen skal henføres under de i artikel 210, litra a) og b), i forordning (EU) nr. 952/2013 omhandlede toldprocedurer.

Artikel 5

Betingelser vedrørende CHED-dokumenter, der skal ledsage sendinger, som opdeles på grænsekontrolstedet

1.   Hvis en sending skal opdeles på grænsekontrolstedet, gælder følgende:

a)

Når der gives forhåndsmeddelelse, jf. artikel 56, stk. 3, i forordning (EU) 2017/625, skal den operatør, der er ansvarlig for sendingen, i CHED-dokumentet angive grænsekontrolstedet som bestemmelsessted for hele sendingen.

b)

Når den kompetente myndighed på grænsekontrolstedet har færdiggjort CHED-dokumentet for hele sendingen, jf. artikel 56, stk. 5, i forordning (EU) 2017/625, skal den operatør, der er ansvarlig for sendingen, anmode om, at sendingen opdeles, og via IMSOC indgive et CHED-dokument for hver del af den opdelte sending og i dette dokument angive mængden, transportmidlet og bestemmelsesstedet for den pågældende del af den opdelte sending.

c)

Den kompetente myndighed på grænsekontrolstedet skal færdiggøre CHED-dokumenterne for de enkelte dele af den opdelte sending, jf. artikel 56, stk. 5, i forordning (EU) 2017/625, forudsat at summen af de mængder, der er angivet i de pågældende CHED-dokumenter, ikke overstiger den samlede mængde, der er angivet i CHED-dokumentet for hele sendingen.

d)

Den operatør, der er ansvarlig for sendingen, skal sikre, at en kopi, enten på papir eller i elektronisk form, af CHED-dokumentet for hver del af den opdelte sending ledsager den pågældende del af den opdelte sending til det i dokumentet angivne bestemmelsessted, og indtil den overgår til fri omsætning, jf. artikel 57, stk. 2, litra b), i forordning (EU) 2017/625.

e)

Den operatør, der er ansvarlig for sendingen, skal angive CHED-dokumentets referencenummer for hver del af den opdelte sending i den toldangivelse, der indgives til toldmyndighederne, og skal opbevare en kopi af det pågældende CHED-dokument, så det er til rådighed for toldmyndighederne, jf. artikel 163 i forordning (EU) nr. 952/2013.

f)

Toldmyndighederne skal til IMSOC oplyse størrelsen af den pågældende del af den opdelte sending som angivet i toldangivelsen, og de må kun give tilladelse til, at den pågældende del henføres under en toldprocedure, hvis den samlede mængde, der er angivet i CHED-dokumentet for den pågældende del af den opdelte sending, ikke er overskredet. Dette krav gælder ikke, hvis sendingen skal henføres under de i artikel 210, litra a) og b), i forordning (EU) nr. 952/2013 omhandlede toldprocedurer.

2.   Hvis der er tale om en sending, der ikke overholder reglerne og skal opdeles på grænsekontrolstedet, og den kompetente myndighed ved grænsekontrolstedet pålægger operatøren at iværksætte et eller flere af tiltagene omhandlet i artikel 66, stk. 4, i forordning (EU) 2017/625 for kun en del af sendingen, gælder følgende:

a)

Når CHED-dokumentet for hele sendingen er færdiggjort, skal den operatør, der er ansvarlig for sendingen, forelægge et CHED-dokument for hver del af den opdelte sending og i dette dokument angive mængden, transportmidlet og bestemmelsesstedet for den pågældende del.

b)

Den kompetente myndighed på grænsekontrolstedet skal færdiggøre CHED-dokumenterne for de enkelte dele af den opdelte sending, jf. artikel 56, stk. 5, i forordning (EU) 2017/625, under hensyntagen til den beslutning, der er truffet for hver del af den opdelte sending.

c)

Stk. 1, litra d), e) og f), finder anvendelse på hver del af den opdelte sending.

Artikel 6

Betingelser vedrørende CHED-dokumenter, der skal ledsage sendinger under toldtilsyn, som opdeles efter at have forladt grænsekontrolstedet

Hvis en sending skal opdeles efter at have forladt grænsekontrolstedet, og inden den overgår til fri omsætning, jf. artikel 57, stk. 2, litra b), i forordning (EU) 2017/625, gælder følgende:

a)

Den operatør, der er ansvarlig for sendingen, skal sikre, at en kopi, enten på papir eller i elektronisk form, af CHED-dokumentet ledsager hver del af den opdelte sending, indtil den overgår til fri omsætning, jf. artikel 57, stk. 2, litra b), i forordning (EU) 2017/625.

b)

Den operatør, der er ansvarlig for sendingen, skal for hver del af den opdelte sending angive CHED-dokumentets referencenummer i den toldangivelse, der indgives til toldmyndighederne, og skal opbevare en kopi af det pågældende CHED-dokument, så det er til rådighed for toldmyndighederne, jf. artikel 163 i forordning (EU) nr. 952/2013.

c)

Toldmyndighederne skal for hver del af den opdelte sending til IMSOC oplyse mængden som angivet i toldangivelsen for den pågældende del, og de må kun give tilladelse til, at den pågældende del henføres under en toldprocedure, hvis den samlede mængde, der er angivet i CHED-dokumentet, ikke er overskredet. Dette krav gælder ikke, hvis sendingen skal henføres under de i artikel 210, litra a) og b), i forordning (EU) nr. 952/2013 omhandlede toldprocedurer.

Artikel 7

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 14. december 2019.

Følgende bestemmelser gælder dog i de enkelte medlemsstater fra den dato, hvor de elektroniske tolddatabehandlingsteknikker, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, i forordning (EU) nr. 952/2013, bliver klar til brug i den pågældende medlemsstat, dog senest fra den 1. marts 2023:

a)

Artikel 4, litra c)

b)

Artikel 5, stk. 1, litra f)

c)

Artikel 6, litra c).

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen og de øvrige medlemsstater datoen for, hvornår nævnte elektroniske databehandlingsteknikker bliver klar til brug.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. april 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).


Top