Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1094

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1094 af 6. juli 2016 om godkendelse af granuleret kobber som et aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8 (EØS-relevant tekst)

C/2016/4107

OJ L 182, 7.7.2016, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1094/oj

7.7.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 182/4


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1094

af 6. juli 2016

om godkendelse af granuleret kobber som et aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 90, stk. 2, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Frankrig modtog den 30. august 2013 en ansøgning i henhold til artikel 11, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF (2) om optagelse af aktivstoffet granuleret kobber i direktivets bilag I til anvendelse i produkttype 8, træbeskyttelsesmidler, som defineret i direktivets bilag V, hvilket svarer til produkttype 8 som defineret i bilag V til forordning (EU) nr. 528/2012.

(2)

Frankrig fremsendte vurderingsrapporten sammen med sine henstillinger den 3. april 2015 i overensstemmelse med artikel 90, stk. 2, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(3)

Udvalget for Biocidholdige Produkter fremsatte den 9. december 2015 Det Europæiske Kemikalieagenturs udtalelse, hvori der var taget hensyn til den kompetente vurderingsmyndigheds konklusioner.

(4)

Det fremgår af udtalelsen, at biocidholdige produkter af produkttype 8, som indeholder granuleret kobber, kan forventes at opfylde kravene i artikel 19, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 528/2012, forudsat at visse specifikationer og betingelser vedrørende deres anvendelse er opfyldt.

(5)

Derfor bør granuleret kobber godkendes til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8, forudsat at visse specifikationer og betingelser er opfyldt.

(6)

Der bør gå en rimelig tid, inden et aktivstof godkendes, således at de berørte parter kan træffe de fornødne forberedelser til at opfylde de nye krav.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Granuleret kobber godkendes som aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8 med forbehold af specifikationerne og betingelserne i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. juli 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1).


BILAG

Almindeligt anvendt navn

IUPAC-navn

Identifikationsnr.

Aktivstoffets minimumsrenhedsgrad (1)

Godkendelsesdato

Udløbsdato for godkendelsen

Produkttype

Særlige betingelser

Granuleret kobber

IUPAC-navn:

Kobber

EF-nr.: 231-159-6

CAS-nr.: 7440-50-8

99 % w/w

1. januar 2017

31. december 2026

8

Godkendelserne af biocidholdige produkter meddeles på følgende betingelser:

1)

Ved vurderingen af produktet skal der lægges særlig vægt på den eksponering, de risici og den effektivitet, der er forbundet med enhver anvendelse, som er omfattet af ansøgningen om godkendelse, men som ikke har været behandlet i risikovurderingen af aktivstoffet på EU-plan.

2)

I betragtning af de risici, der er konstateret for de anvendelser, der er vurderet ved vurderingen af produktet, skal der lægges særlig vægt på:

a)

Industrielle og erhvervsmæssige brugere

b)

overfladevand og sedimenter, hvis der sker direkte udledning i brugslevetiden for behandlet træ.

3)

I betragtning af de risici, der er konstateret for overfladevand og grundvand, skal det af etiketter og eventuelt foreliggende sikkerhedsdatablade for godkendte produkter fremgå, at industriel eller erhvervsmæssig anvendelse skal foregå inden for et begrænset område eller på et hårdt og uigennemtrængeligt underlag med inddæmning, og at nyligt behandlet træ efter behandlingen skal henstilles overdækket eller på et hårdt og uigennemtrængeligt underlag eller begge dele for at forhindre direkte spild ned i jord eller vand, samt at eventuelt spild fra anvendelsen af produktet skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.


(1)  Renheden som angivet i denne kolonne er det minimum af renheden af aktivstoffet, der er anvendt til vurderingen efter artikel 90, stk. 2, i forordning (EU) nr. 528/2012. Aktivstoffet i det produkt, der markedsføres, kan have samme eller en anden renhedsgrad, hvis der er påvist teknisk ækvivalens med det vurderede aktivstof.


Top