EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0435

1999/435/EF: Rådets afgørelse af 20. maj 1999 om definition af Schengen-reglerne med henblik på, i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og traktaten om Den Europæiske Union, at fastsætte retsgrundlaget for de bestemmelser og afgørelser, der udgør Schengen-reglerne

OJ L 176, 10.7.1999, p. 1–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 001 P. 136 - 151
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 001 P. 136 - 151
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 001 P. 136 - 151
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 001 P. 136 - 151
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 001 P. 136 - 151
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 001 P. 136 - 151
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 001 P. 136 - 151
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 001 P. 136 - 151
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 001 P. 136 - 151
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 91 - 106
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 91 - 106
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 008 P. 3 - 18

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/435/oj

31999D0435

1999/435/EF: Rådets afgørelse af 20. maj 1999 om definition af Schengen-reglerne med henblik på, i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og traktaten om Den Europæiske Union, at fastsætte retsgrundlaget for de bestemmelser og afgørelser, der udgør Schengen-reglerne

EF-Tidende nr. L 176 af 10/07/1999 s. 0001 - 0016


RÅDETS AFGØRELSE

af 20. maj 1999

om definition af Schengen-reglerne med henblik på, i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og traktaten om Den Europæiske Union, at fastsætte retsgrundlaget for de bestemmelser og afgørelser, der udgør Schengen-reglerne

(1999/435/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

på grundlag af artikel 2, stk. 1, andet afsnit, første punktum, i protokollen, knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, om integration af Schengen-reglerne i Den Europæiske Union (i det følgende benævnt "Schengen-protokollen"), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Det er nødvendigt, at Rådet definerer Schengen-reglerne, for at det, i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i traktaterne, kan fastsætte retsgrundlaget for bestemmelserne i Schengen-reglerne.

(2) Det er kun nødvendigt at fastsætte retsgrundlaget for de bindende bestemmelser eller afgørelser, der udgør Schengen-reglerne, og som stadig er gældende.

(3) Rådet bør derfor fastslå, for hvilke af de bestemmelser og afgørelser, der udgør Schengen-reglerne, det ikke er nødvendigt at fastsætte et retsgrundlag i henhold til de relevante traktatbestemmelser.

(4) Det forhold, at Rådet for nogle af Schengen-reglernes vedkommende ikke skal eller ikke bør fastsætte noget retsgrundlag i henhold til de relevante bestemmelser i traktaterne, kan begrundes med følgende:

a) Reglen har ikke bindende virkning, og en tilsvarende regel kan kun vedtages af Rådet på grundlag af et instrument, der ikke henviser til noget retsgrundlag i en af traktaterne.

b) Reglen er blevet overflødig med tiden og/eller på grund af omstændighederne.

c) Reglen vedrører institutionelle ordninger, som må anses for at blive afløst af EU-procedurer.

d) Emnet for reglen er omfattet af og dermed overflødiggjort af gældende Fællesskabs- eller EU-lovgivning eller af en retsakt, der er vedtaget af samtlige medlemsstater.

e) Reglen er blevet overflødiggjort af den aftale med Republikken Island og Kongeriget Norge, som skal indgås i henhold til artikel 6 i Schengen-protokollen.

f) Reglen vedrører et område, der hverken falder ind under Fællesskabets virke eller er omfattet af EU's mål, og således vedrører et af de områder, med hensyn til hvilke medlemsstaterne har forbeholdt sig handlefrihed. Dette omfatter regler, der udelukkende kan være af betydning med henblik på beregningen af finansielle fordringer fra eller mellem de vedrørte medlemsstater.

(5) Også hvis Rådet af en af disse grunde for nogle af Schengen-reglernes vedkommende ikke skal eller bør fastsætte noget retsgrundlag, medfører dette ikke, at de ophæves eller bliver juridisk ugyldige. Retsvirkningen af gældende retsakter, som er vedtaget på grundlag af sådanne bestemmelser, berøres ikke heraf.

(6) Danmarks rettigheder og pligter fastlægges i artikel 3 i protokollen om integration af Schengen-reglerne i Den Europæiske Union og i artikel 1-5 i protokollen om Danmarks stilling -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

1. I overensstemmelse med bilaget til protokollen om integration af Schengen-reglerne i Den Europæiske Union omfatter Schengen-reglerne alle de retsakter, som er anført i bilag A til denne afgørelse.

2. Schengen-reglerne, jf. stk. 1, offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende, med undtagelse af de bestemmelser, der er nævnt i artikel 2, samt de bestemmelser, som på datoen for vedtagelsen af denne afgørelse er klassificeret som "fortrolige" af Schengen-Eksekutivkomitéen.

3. Rådet forbeholder sig ret til senere også at offentliggøre andre dele af Schengen-reglerne i EF-Tidende, navnlig bestemmelser, som det synes nødvendigt at offentliggøre i almenhedens interesse, eller som Rådet anser for at være af betydning for fortolkningen af Schengen-reglerne.

Artikel 2

Det er ikke nødvendigt, at Rådet i henhold til artikel 2, stk. 1, andet afsnit, andet punktum, i Schengen-protokollen i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i traktaterne fastlægger et retsgrundlag for følgende bestemmelser og afgørelser, der er en del af Schengen-reglerne:

a) de bestemmelser i konventionen, undertegnet i Schengen den 19. juni 1990 mellem Kongeriget Belgien, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Franske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg og Kongeriget Nederlandene om gennemførelse af Schengen-aftalen med tilhørende slutakt og erklæringer ("Schengen-konventionen"), der er opregnet i bilag B, 1. del;

b) de bestemmelser i tiltrædelsesaftalerne og protokollerne til Schengen-aftalen og Schengen-konventionen, indgået med Den Italienske Republik (undertegnet i Paris den 27. november 1990), Kongeriget Spanien og Den Portugisiske Republik (undertegnet i Bonn den 25. juni 1991), Den Hellenske Republik (undertegnet i Madrid den 6. november 1992), Republikken Østrig (undertegnet i Bruxelles den 28. april 1995) og Kongeriget Danmark, Republikken Finland og Kongeriget Sverige (undertegnet i Luxembourg den 19. december 1996), der er opregnet i bilag B, 2. del;

c) de afgørelser og erklæringer, der er vedtaget af Eksekutivkomitéen, nedsat ved Schengen-konventionen, der er opregnet i bilag B, 3. del;

d) de afgørelser, som Centralgruppen har truffet efter bemyndigelse fra Eksekutivkomitéen og som er anført i 3. del i bilag B.

Artikel 3

Denne afgørelse finder straks anvendelse.

Den offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. maj 1999.

På Rådets vegne

E. BULMAHN

Formand

BILAG A

Artikel 1

SCHENGEN-REGLERNE

1. Aftalen mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser, undertegnet i Schengen den 14. juni 1985.

2. Konventionen, undertegnet i Schengen den 19. juni 1990 mellem Kongeriget Belgien, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Franske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg og Kongeriget Nederlandene om gennemførelse af aftalen om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser, undertegnet i Schengen den 14. juni 1985, med tilhørende slutakt og fælles erklæringer.

3. Protokollerne og aftalerne om tiltrædelse af 1985-aftalen og 1990-gennemførelseskonventionen indgået med Italien (undertegnet i Paris den 27. november 1990), Spanien og Portugal (undertegnet i Bonn den 25. juni 1991), Grækenland (undertegnet i Madrid den 6. november 1992), Østrig (undertegnet i Bruxelles den 28. april 1995) og Danmark, Finland og Sverige (undertegnet i Luxembourg den 19. december 1996) med tilhørende slutakter og erklæringer.

4. Afgørelser og erklæringer vedtaget af Schengen-Eksekutivkomitéen.

5. Afgørelser truffet af Centralgruppen, som denne har fået bemyndigelse til af Eksekutivkomitéen.

Afgørelser

>TABELPOSITION>

Erklæringer

>TABELPOSITION>

6. Liste over retsakter vedtaget til gennemførelse af konventionen af de organer, som Eksekutivkomitéen har overdraget beslutningskompetence.

Afgørelser truffet af Centralgruppen

>TABELPOSITION>

BILAG B

Artikel 2

1. DEL

Konventionen undertegnet i Schengen den 19. juni 1990 mellem Kongeriget Belgien, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Franske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg og Kongeriget Nederlandene om gennemførelse af Schengen-aftalen:

artikel 2, stk. 4

artikel 4, for så vidt angår kontrol af bagage(1)

artikel 10, stk. 2

artikel 19, stk. 2

artikel 28-38 og de dertil hørende definitioner(2)

artikel 60

artikel 70

artikel 74

artikel 77-81(3)

artikel 83-90(4)

artikel 120-125

artikel 131-135

artikel 137

artikel 139-142

slutakten: erklæring 2

slutakten: erklæring 4, 5 og 6

Protokol

fælleserklæring

erklæring afgivet af ministrene og statssekretærerne.

2. DEL

1. Protokollen, undertegnet i Paris den 27. november 1990, on tiltrædelse af Den Italienske Republiks regering af aftalen mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser, undertegnet i Schengen den 14. juni 1985.

2. Følgende bestemmelser i aftalen, undertegnet i Paris den 27. november 1990, om Den Italienske Republiks tiltrædelse af konventionen, undertegnet i Schengen den 19. juni 1990, om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik, med tilhørende slutakt og erklæringer:

artikel 1

artikel 5 og 6

slutakt: del I

del II, erklæring 2 og 3

erklæring afgivet af ministrene og statssekretærerne.

3. Protokollen, undertegnet i Bonn den 25. juni 1991, om tiltrædelse af Kongeriget Spaniens regering af aftalen mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser, undertegnet i Schengen den 14. juni 1985, som ændret ved protokollen om tiltrædelse af Den Italienske Republiks regering, undertegnet i Paris den 27. november 1990, med tilhørende erklæringer.

4. Følgende bestemmelser i aftalen, undertegnet i Bonn den 25. juni 1991, om Kongeriget Spaniens tiltrædelse af konventionen, undertegnet i Schengen den 19. juni 1990, om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik, som Den Italienske Republik har tiltrådt ved aftalen undertegnet i Paris den 27. november 1990, med tilhørende slutakt og erklæringer:

artikel 1

artikel 5 og 6

slutakt: del I

del II, erklæring 2 og 3

del III, erklæring 1, 3 og 4

erklæring afgivet af ministrene og statssekretærerne.

5. Protokollen, undertegnet i Bonn den 25. juni 1991, om tiltrædelse af Den Portugisiske Republiks regering af aftalen mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser, undertegnet i Schengen den 14. juni 1985, som ændret ved protokollen om tiltrædelse af Den Italienske Republiks regering, undertegnet i Paris den 27. november 1990, med tilhørende erklæringer.

6. Følgende bestemmelser i aftalen, undertegnet i Bonn den 25. juni 1991, om Den Portugisiske Republiks tiltrædelse af konventionen, undertegnet i Schengen den 19. juni 1990, om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik, som Den Italienske Republik har tiltrådt ved aftalen undertegnet i Paris den 27. november 1990, med tilhørende slutakt og erklæringer:

artikel 1

artikel 7 og 8

slutakt: del I

del II, erklæring 2 og 3

del III, erklæring 2, 3, 4 og 5

erklæring afgivet af ministrene og statssekretærerne.

7. Protokollen, undertegnet i Madrid den 6. november 1992, om tiltrædelse af Den Hellenske Republiks regering af aftalen mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser, undertegnet i Schengen den 14. juni 1985, som ændret ved protokollerne om tilltrædelse af Den Italienske Republiks regering, undertegnet i Paris den 27. november 1990, og af Kongeriget Spaniens og Den Portugisiske Republiks regeringer, undertegnet i Bonn den 25. juni 1991, med tilhørende erklæring.

8. Følgende bestemmelser i aftalen, undertegnet i Madrid den 6. november 1992, om Den Hellenske Republiks tiltrædelse af konventionen, undertegnet i Schengen den 19. juni 1990, om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik, som Den Italienske Republik har tiltrådt ved aftalen undertegnet i Paris den 27. november 1990, og Kongeriget Spanien og Den Portugisiske Republik ved aftalerne undertegnet i Bonn den 25. juni 1991, med tilhørende slutakt og erklæringer:

artikel 1

artikel 6 og 7

slutakt: del I

del II, erklæring 2, 3, 4 og 5

del III, erklæring 1 og 3

erklæring afgivet af ministrene og statssekretærerne.

9. Protokollen, undertegnet i Bruxelles den 28. april 1995, om tiltrædelse af Republikken Østrigs regering af aftalen mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser, undertegnet i Schengen den 14. juni 1985, som ændret ved protokollerne om tiltrædelse af Den Italienske Republiks, Kongeriget Spaniens og Den Portugisiske Republiks, samt Den Hellenske Republiks regeringer, undertegnet hhv. den 27. november 1990, den 25. juni 1991 og den 6. november 1992.

10. Følgende bestemmelser i aftalen, undertegnet i Bruxelles den 28. april 1995, om Republikken Østrigs tiltrædelse af konventionen, undertegnet i Schengen den 19. juni 1990, om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik, som Den Italienske Republik, Kongeriget Spanien og Den Portugisiske Republik samt Den Hellenske Republik har tiltrådt ved aftalerne undertegnet hhv. den 27. november 1990, den 25. juni 1991 og den 6. november 1992, med tilhørende slutakt:

artikel 1

artikel 5 og 6

slutakt: del I

del II, erklæring 2

del III

11. Protokollen, undertegnet i Luxembourg den 19. december 1996, om tiltrædelse af Kongeriget Danmarks regering af aftalen om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser, undertegnet i Schengen den 14. juni 1985, med tilhørende erklæring.

12. Følgende bestemmelser i aftalen, undertegnet i Luxembourg den 19. december 1996, om Kongeriget Danmarks tiltrædelse af konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser, undertegnet i Schengen den 19. juni 1990, med tilhørende slutakt og erklæring:

artikel 1

artikel 5, stk. 1

artikel 7 og 8

slutakt: del I

del II, erklæring 2

del III

erklæring afgivet af ministrene og statssekretærerne.

13. Protokollen, undertegnet i Luxembourg den 19. december 1996, om tiltrædelse af Republikken Finlands regering af aftalen om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser, undertegnet i Schengen den 14. juni 1985, med tilhørende erklæring.

14. Følgende bestemmelser i aftalen, undertegnet i Luxembourg den 19. december 1996, om Republikken Finlands tiltrædelse af konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser, undertegnet i Schengen den 19. juni 1990, med tilhørende slutakt og erklæring:

artikel 1

artikel 6 og 7

slutakt: del I

del II, erklæring 2

del III

erklæring afgivet af ministrene og statssekretærerne.

15. Protokollen, undertegnet i Luxembourg den 19. december 1996, om tiltrædelse af Kongeriget Sveriges regering af aftalen om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser, undertegnet i Schengen den 14. juni 1985, med tilhørende erklæring.

16. Følgende bestemmelser i aftalen, undertegnet i Luxembourg den 19. december 1996, om Kongeriget Sveriges tiltrædelse af konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser, undertegnet i Schengen den 19. juni 1990, med tilhørende slutakt og erklæring:

artikel 1

artikel 6 og 7

slutakt: del I

del II, erklæring 2

del III

erklæring afgivet af ministrene og statssekretærerne.

3. DEL

Eksekutivkomitéens afgørelser

>TABELPOSITION>

Erklæringer fra Eksekutivkomitéen

>TABELPOSITION>

Afgørelser truffet af Centralgruppen

>TABELPOSITION>

(1) For så vidt angår kontrol af bagage er artikel 4 blevet afløst af Rådets forordning (EØF) nr. 3925/91 af 19. december 1991 om afskaffelse af kontrol og formaliteter gældende for håndbagage og indchecket bagage tilhørende personer, der foretager en flyvning inden for Fællesskabet, samt for bagage tilhørende personer, der foretager en overfart ad søvejen inden for Fællesskabet (EFT L 374 af 31.12.1991, s. 4).

(2) Erstattet af konventionen, undertegnet i Dublin den 15. juni 1990, om fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der indgives i en af Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater (EFT C 254 af 19.8.1997, s. 1).

(3) Schengen-konventionens artikel 77-81 og artikel 83-90 er afløst af Rådets direktiv 91/447/EØF om erhvervelse og besiddelse af våben. Med hensyn til krigsvåben har medlemsstaterne kompetence i henhold til EF-traktatens artikel 296, stk. 1, litra b).

(4) Schengen-konventionens artikel 77-81 og artikel 83-90 er afløst af Rådets direktiv 91/447/EØF om erhvervelse og besiddelse af våben. Med hensyn til krigsvåben har medlemsstaterne kompetence i henhold til EF-traktatens artikel 296, stk. 1, litra b).

Top