Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0458

Rådest Direktiv af 18. juli 1989 om ændring af direktiv 70/220/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af udstødningsgas fra motorkøretøjer for så vidt angår europæiske emissionsnormer for biler med motorslagvolumen på mindre end 1,4 liter (89/458/EØF)

OJ L 226, 3.8.1989, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 019 P. 59 - 60
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 019 P. 59 - 60
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 010 P. 15 - 17
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 010 P. 15 - 17
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 010 P. 15 - 17
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 010 P. 15 - 17
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 010 P. 15 - 17
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 010 P. 15 - 17
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 010 P. 15 - 17
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 010 P. 15 - 17
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 010 P. 15 - 17

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2013; ophævet ved 32007R0715

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/458/oj

31989L0458

Rådest Direktiv af 18. juli 1989 om ændring af direktiv 70/220/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af udstødningsgas fra motorkøretøjer for så vidt angår europæiske emissionsnormer for biler med motorslagvolumen på mindre end 1,4 liter (89/458/EØF)

EF-Tidende nr. L 226 af 03/08/1989 s. 0001 - 0003
den finske specialudgave: kapitel 13 bind 19 s. 0059
den svenske specialudgave: kapitel 13 bind 19 s. 0059


RAADETS DIREKTIV af 18 . juli 1989 om aendring af direktiv 70/220/EOEF om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivninger om foranstaltninger mod luftforurening foraarsaget af udstoedningsgas fra motorkoeretoejer for saa vidt angaar europaeiske emissionsnormer for biler med motorslagvolumen paa mindre end 1,4 liter ( 89/458/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ),

i samarbejde med Europa-Parlamentet ( 2 ),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg ( 3 ), og

ud fra foelgende betragtninger :

Det er vigtigt at vedtage foranstaltninger, der tager sigte paa gradvis at etablere det indre marked i perioden indtil den 31 . december 1992; det indre marked indebaerer et omraade uden indre graenser med fri bevaegelighed for personer, varer, tjenesteydelser og kapital;

det foerste handlingsprogram for Faellesskabet paa miljoeomraadet, som Raadet vedtog den 22 . november 1973, tilskyndede til, at de seneste videnskabelige landvindinger inddrages i bekaempelsen af luftforurening foraarsaget af udstoedningsgas fra motorkoeretoejer, og at de allerede vedtagne direktiver tilpasses i overensstemmelse hermed;

det tredje handlingsprogram indeholder bestemmelser om at ivaerksaette en yderligere indsats for at nedsaette det nuvaerende niveau for emissioner af forurenende gasser fra motorkoeretoejer vaesentligt;

i direktiv 70/220/EOEF ( 4 ), senest aendret ved direktiv 88/436/EOEF ( 5 ), er der fastsat graensevaerdier for emission af carbonmonoxid og uforbraendte carbonhydrider fra de naevnte motorer; disse graensevaerdier blev foerste gang skaerpet i direktiv 74/290/EOEF ( 6 ) og, i henhold til direktiv 77/102/EOEF ( 7 ), suppleret med graensevaerdier for emission af nitrogenoxider; graensevaerdierne for disse tre forurenende gasser blev etapevis reduceret i direktiv 78/665/EOEF ( 8 ), direktiv 83/351/EOEF ) ( 9 ), og direktiv 88/76/EOEF ) ( 10 ), mens der i direktiv 88/436/EOEF blev fastsat graensevaerdier for emissioner af forurenende partikler fra dieselmotorer;

Kommissionens undersoegelser af spoergsmaalet har vist, at der i Faellesskabet findes eller i oejeblikket udvikles teknologi, der goer det muligt at nedsaette graensevaerdierne for alle motorstoerrelser yderligere;

der boer goeres en saerlig indsats for at fremme de rene teknologier til motorkoeretoejer inden for rammerne af forskningsprogrammet til udvikling af nye teknologier;

¹

¹

¹

¹

¹

¹

for at opnaa den stoerst mulige fordel for miljoeet i Europa og samtidig sikre markedets enhed er det noedvendigt at indfoere strengere europaeiske normer, der er baseret paa total harmonisering, og som er mindst lige saa strenge som dem, der gaelder i De Forenede Stater, og som dem, der er vedtaget af Europa-Parlamentet; disse graensevaerdier vil stadig bygge paa den nuvaerende proevningsprocedure, der er fastsat i direktiv 70/220/EOEF, og maa tages op til fornyet overvejelse, naar denne procedure suppleres med en proevning, der afspejler koerselsforholdene uden for bymaessig bebyggelse;

under hensyn til den vigtige rolle, som forurenende emissioner fra motorkoeretoejer spiller, og til motorkoeretoejers bidrag til de gasser, der er ansvarlige for drivhuseffekten, er det noedvendigt at stabilisere og derpaa nedbringe navnlig motorkoeretoejers CO2 -emissioner i overensstemmelse med den beslutning, som Styrelsesraadet for UNEP ( De Forenede Nationers Miljoeprogram ) traf den 24. maj 1989, saerlig punkt 11d -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1 Bilag I til direktiv 77/220/EOEF aendres saaledes :

1 . Punkt 5.2.1.1.4, sidste linje i tabellen, affattes saaledes :

»C< 1,400 19 5, -«

2 . Punkt 7.1.1.1, sidste linje i tabellen, affattes saaledes :

»C< 1,400 22 5,8 -«.

Artikel 2 1 . Fra den 1 . januar 1990 kan medlemsstaterne ikke af grunde, der vedroerer luftforurening foraarsaget af emissioner fra en motor med slagvolumen paa mindre end 1 400 cm =:

- naegte EOEF-typegodkendelse, udstedelse af det dokument, der er naevnt i artikel 10, stk . 1, sidste led, i Raadets direktiv 70/156/EOEF ( 11 ), senest aendret ved direktiv 87/403/EOEF ( 12 ), eller national godkendelse af en motorkoeretoejstype

- forbyde foerstegangsibrugtagning af motorkoeretoejer

naar emissionerne fra denne koeretoejstype eller fra koeretoejer af denne art overholder direktiv 70/220/EOEF, som aendret ved dette direktiv .

2 . Fra den 1 . juli 1992 og for saa vidt angaar koeretoejstyper, der er udstyret med en motor med slagvolumen paa mindre end 1 400 cm =:

- kan medlemsstaterne ikke laengere udstede det dokument, der er omhandlet i artikel 10, stk . 1, sidste led, i direktiv 70/156/EOEF, for en koeretoejstype

- skal medlemsstaterne naegte national typegodkendelse af en koeretoejstype

hvis emissionerne fra denne koeretoejstype ikke er i overensstemmelse med bilagene til direktiv 70/220/EOEF som aendret ved dette direktiv .

3 . Fra den 31 . december 1992 og for saa vidt angaar koeretoejer, der er udstyret med en motor med slagvolumen paa mindre end 1 400 cm= skal medlemsstaterne forbyde foerstegangsibrugtagning af koeretoejer, hvis emissioner ikke er i overensstemmelse med bilagene til direktiv 70/220/EOEF som aendret ved dette direktiv .

Artikel 3 Medlemsstaterne kan indfoere fiskale begunstigelser for koeretoejer, der er omfattet af dette direktiv . Disse begunstigelser skal vaere i overensstemmelse med bestemmelserne i Traktaten og desuden opfylde foelgende betingelser :

- de skal gaelde for alle koeretoejer, der fremstilles i landet eller importeres med henblik paa salg paa en medlemsstats marked, og som er forsynet med udstyr, hvormed de kan opfylde de europaeiske normer, inden disse bliver obligatoriske i 1992

- de ophoerer, saa snart emissionsgraensevaerdierne bliver obligatoriske for nye koeretoejer, som fastsat i artikel 2, stk . 3

- de skal for den enkelte koeretoejstype vaere vaesentlig lavere end de faktiske omkostninger ved det udstyr, der indfoeres for at opfylde normerne, og ved dette udstyrs montering paa koeretoejet .

Kommissionen skal i god tid underrettes om planer om indfoerelse eller aendring af de i stk . 1 omhandlede fiskale begunstigelser, saa den kan fremsaette bemaerkninger .

Artikel 4 Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 1 . januar 1990 . De underretter straks Kommissionen herom .

Artikel 5 Inden udgangen af 1990 traeffer Raadet med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen afgoerelse om

- ogsaa at bringe bestemmelserne vedroerende koeretoejer udstyret med en motor med slagvolumen paa 1 400 cm= og derover paa linje med de datoer og normer, der er fastsat i dette direktiv, paa grundlag af en forbedret europaeisk afproevningsmetode, der omfatter en koerselscyklus uden for bymaessig bebyggelse

- at omsaette de graensevaerdier, der indfoeres ved dette direktiv for koeretoejer udstyret med en motor med slagvolumen paa mindre end 1 400 cm=, til denne forbedrede afproevningsmetode .

Artikel 6 Paa forslag af Kommissionen, der tager hensyn til resultaterne af arbejdet vedroerende drivhuseffekten, traeffer Raadet afgoe -

relse med kvalificeret flertal om foranstaltninger til begraensning af CO2-emissioner fra motorkoeretoejer .

Artikel 7 Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles, den 18 . juli 1989 .

Paa Raadets vegne

R . DUMAS

Formand

( 1 ) EFT nr . C 56 af 27 . 2 . 1988, s . 9, og EFT nr . C 134 af 31 . 5 . 1989, s . 8 .

( 2 ) EFT nr . C 262 af 10 . 10 . 1988, s . 89, og EFT nr . C 120 af 16 . 5 . 1989 .

( 3 ) EFT nr . C 208 af 8 . 8. 1988, s . 7.(4 ) EFT nr . L 76 af 6 . 4 . 1970, s . 1.(5 ) EFT nr . L 214 af 6 . 8 . 1988, s . 1.(6 ) EFT nr . L 159 af 15 . 6 . 1974, s . 61.(7 ) EFT nr . L 32 af 3 . 2 . 1977, s . 32.(8 ) EFT nr . L 223 af 14. 8 . 1978, s . 48.(9 ) EFT nr . L 197 af 20 . 7 . 1983, s . 1 .

( 10 ) EFT nr . L 36 af 9 . 2 . 1988, s . 1.(11 ) EFT nr . L 42 af 23 . 2 . 1970, s . 1 .

( 12 ) EFT nr . L 220 af 8 . 8 . 1987, s . 44 .

Top