Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1678

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1678 af 4. oktober 2019 om ændring af beslutning 2009/821/EF for så vidt angår listerne over grænsekontrolsteder og veterinærenheder i Traces (meddelt under nummer C(2019) 7067) (EØS-relevant tekst)

C/2019/7067

OJ L 257, 8.10.2019, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1678/oj

8.10.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 257/21


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/1678

af 4. oktober 2019

om ændring af beslutning 2009/821/EF for så vidt angår listerne over grænsekontrolsteder og veterinærenheder i Traces

(meddelt under nummer C(2019) 7067)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Unionen med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 20, stk. 1 og 3,

under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (2), særlig artikel 6, stk. 4, andet afsnit, og artikel 6, stk. 5,

under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (3), særlig artikel 6, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2009/821/EF (4) er der fastsat en liste over grænsekontrolsteder, der er godkendt i henhold til direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF, og en liste over centrale, regionale og lokale enheder i det integrerede veterinærinformationssystem (Traces). Disse lister er fastsat i bilag I og II til nævnte beslutning.

(2)

Efter forslag fra Belgien bør godkendelsen af grænsekontrolsteder i Antwerpen havn og Zeebrugge havn udvides til at omfatte uemballerede produkter til konsum. Oplysningerne om den nævnte medlemsstat i listen i bilag I til beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres.

(3)

Efter forslag fra Danmark bør der i listen opføres et nyt inspektionscenter ved grænsekontrolstedet i Skagen havn til inspektion af animalske biprodukter. Oplysningerne om den nævnte medlemsstat i listen i bilag I til beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres.

(4)

Efter forslag fra Spanien bør et nyt grænsekontrolsted i Ferrol havn godkendes til emballerede produkter til konsum. Derudover bør suspensionen af grænsekontrolstedet i Santander havn for produkter, der ikke er bestemt til konsum, og et af inspektionscentrene for grænsekontrolstedet i Vigo havn afskaffes. Oplysningerne om den nævnte medlemsstat i listen i bilag I til beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres.

(5)

Efter forslag fra Italien og Kommissionens tilfredsstillende kontrol bør det nye grænsekontrolsted i Verona lufthavn godkendes til emballerede produkter til konsum. Oplysningerne vedrørende nævnte medlemsstat i listen i bilag I til beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres.

(6)

Efter meddelelse fra Finland bør oplysningerne vedrørende grænsekontrolstedet ved Hamina havn udgå af listen i bilag I til beslutning 2009/821/EF.

(7)

Efter meddelelse fra Sverige bør der indrømmes en undtagelse for så vidt angår det personale, der er ansvarligt for at udføre kontroller og udstede certifikater på grænsekontrolstedet i Helsingborg havn. Oplysningerne om den nævnte medlemsstat i listen i bilag I til beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres.

(8)

Tyskland har meddelt Kommissionen, at der efter en administrativ omstrukturering bør foretages visse ændringer i listen over lokale enheder i Traces for den pågældende medlemsstat. Det er derfor nødvendigt at ændre bilag II til beslutning 2009/821/EF i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag I og II til beslutning 2009/821/EF ændres som angivet i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. oktober 2019.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(2)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56.

(3)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9.

(4)  Kommissionens beslutning 2009/821/EF af 28. september 2009 om fastlæggelse af en liste over godkendte grænsekontrolsteder, af visse regler for den kontrol, der gennemføres af Kommissionens veterinæreksperter, og af veterinærenhederne i Traces (EUT L 296 af 12.11.2009, s. 1).


BILAG

I bilag I og II til beslutning 2009/821/EF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

Følgende tilføjes som fodnote 16 til de særlige betingelser:

»16 = Med undtagelse af slagtekroppe af hovdyr.«

b)

I den del, der vedrører Belgien, foretages følgende ændringer:

i)

Rækken for Antwerpen havn affattes således:

»Antwerpen

Anvers

BE ANR 1

P

GIP LO

HC(16), NHC

 

Afrulog

HC(2), NHC«

 

ii)

Rækken for Zeebrugge havn affattes således:

»Zeebrugge

BE ZEE 1

P

 

HC(16), NHC(2)«

 

c)

I den del, der vedrører Danmark, affattes rækken for Skagen havn således:

»Skagen

DK SKA 1

P

BIP

HC-(FR)(1)(2)(3), NHC(6)

 

IC

NHC-NT(4)(6)«

 

d)

I den del, der vedrører Spanien, foretages følgende ændringer:

i)

Følgende række for Ferrol havn indsættes efter rækken for Ciudad Real:

»Ferrol

ES FRO 1

P

 

HC(2)«

 

ii)

Rækken for Santander havn affattes således:

»Santander

ES SDR 1

P

 

NHC-NT«

 

iii)

Rækken for Vigo havn affattes således:

»Vigo

ES VGO 1

P

T.C. Guixar

HC, NHC-T(FR),NHC-NT

 

Frioya

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frigalsa

HC-T(FR)(3)

 

Pescanova

HC-T(FR)(2)(3)

 

Fandicosta

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frig. Morrazo

HC-T(FR)(3)«

 

e)

I den del, der vedrører Italien, indsættes følgende række vedrørende Verona lufthavn efter rækken vedrørende Venezia:

»Verona

IT VRN 4

A

 

HC(2)«

 

f)

I den del, der vedrører Finland, udgår rækken for Hamina havn.

g)

I den del, der vedrører Sverige, affattes rækken for Helsingborg havn således:

»Helsingborg

SE HEL 1

P

 

HC(1)(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)«

 

2)

I bilag II foretages følgende ændringer:

I den del, der vedrører Tyskland, under den regionale enhed »DE00010 SAARLAND«, udgår angivelserne vedrørende de lokale enheder »DE38210 REGIONALSTELLE MITTE« og »DE38310 REGIONALSTELLE WEST«.


Top