Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0827

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/827 af 17. maj 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med regnskabsaflæggelse og revision for perioden 2014-2020 (EØS-relevant tekst. )

OJ L 129, 19.5.2017, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/827/oj

19.5.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 129/24


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/827

af 17. maj 2017

om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med regnskabsaflæggelse og revision for perioden 2014-2020

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

På baggrund af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 258/2014 (3) drager International Financial Reporting Standards Foundation (»IFRS Foundation«), som er retssuccessor for International Accounting Standards Committee Foundation, og Public Interest Oversight Board (PIOB) fordel af medfinansiering fra Unionen i form af driftstilskud indtil den 31. december 2020.

(2)

Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppe (EFRAG) drog på baggrund af forordning (EU) nr. 258/2014 fordel af medfinansiering fra Unionen i form af driftstilskud indtil den 31. december 2016.

(3)

Den 12. november 2013 offentliggjorde Kommissionen en rapport af Philippe Maystadt, den særlige rådgiver for kommissæren med ansvar for det indre marked og tjenesteydelser, (»rapporten fra den særlige rådgiver«), hvori han beskrev de mulige reformer af EFRAG's forvaltning, der har til formål at styrke Unionens bidrag til udarbejdelsen af internationale regnskabsstandarder.

(4)

Kommissionen overvågede nøje gennemførelsen af reformen af EFRAG's forvaltning og orienterede behørigt Europa-Parlamentet og Rådet om fremskridtene i den forbindelse. På dette grundlag bør finansieringen af EFRAG fortsættes for perioden 2017-2020 for at opfylde EU-programmets langsigtede mål om at støtte særlige aktiviteter i forbindelse med regnskabsaflæggelse og revision.

(5)

EFRAG's bestyrelse, som afspejler en afbalanceret repræsentation af både offentlige og private interesser, bør sikre, at dens bestyrelsesmedlemmer forpligter sig til at handle i den europæiske offentligheds interesse. Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Centralbank opfordres til så vidt muligt at bidrage aktivt til arbejdet i EFRAG's bestyrelse.

(6)

Kommissionen bør aflægge årlig rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om EFRAG's vigtigste resultater og aktiviteter i det foregående år. Rapporten bør desuden undersøge udviklingen for så vidt angår kriteriet om udvidet offentligt gode og indeholde en detaljeret oversigt over udviklingen i de internationale standarder for regnskabsaflæggelse (IFRS). Regnskabsstandarder bør hverken bringe den finansielle stabilitet i Unionen i fare eller stå i vejen for Unionens økonomiske udvikling.

(7)

Med hensyn til udviklingen af IFRS, PIOB og EFRAG bør Kommissionens årlige rapport også omhandle opfølgningen på og gennemførelsen af Europa-Parlamentets henstillinger. Herudover opfordres IFRS Foundation, PIOB og EFRAG til regelmæssigt og mindst én gang årligt at deltage i høringer arrangeret af Europa-Parlamentet for at give en fuldstændig redegørelse for udviklingen af internationale standarder for regnskabsaflæggelse og revision.

(8)

Kommissionen bør forelægge Europa-Parlamentet og Rådet mere regelmæssige oplysninger om IFRS Foundations, PIOB's og EFRAG's fælles arbejde i betragtning af, at disse tre organer er medfinansieret af Unionen og arbejder hen imod de samme mål.

(9)

Kommissionen bør også overveje mulige ændringer af EFRAG's funktion og privatretlige status på lang sigt.

(10)

Forordning (EU) nr. 258/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(11)

Målet for denne forordning, nemlig at øge budgettet for et EU-program for perioden 2017-2020 for at støtte EFRAG's aktiviteter, som bidrager til at opfylde Unionens politikmål i forbindelse med regnskabsaflæggelse, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af dets omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(12)

For at sikre kontinuitet i finansieringen af EFRAG bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen og bør finde anvendelse fra den 1. januar 2017 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 258/2014 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3, stk. 1, litra a), nr. i), affattes således:

»i)

EFRAG«.

2)

I artikel 6 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2014 til 2020 er på 57 007 000 EUR i løbende priser.«

b)

Stk. 3, litra a), affattes således:

»a)

for EFRAG: 23 134 000 EUR«.

3)

I artikel 9 foretages følgende ændringer:

a)

Følgende stykke indsættes:

»4a.   Med hensyn til IFRS Foundation og IASB skal der i den i stk. 3 omhandlede rapport også indgå en vurdering af deres forvaltning, navnlig hvad angår gennemsigtighed, forebyggelsen af interessekonflikter og mangfoldigheden af eksperter, og af de skridt, der er taget for at sikre en bred repræsentation af interesser og offentlig ansvarlighed.

Derudover skal rapporten med henblik på at sikre regnskabsstandarder af høj kvalitet og høje standarder for gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet identificere og vurdere de tiltag, der er truffet i IFRS Foundation, og som bl.a. vedrører aktindsigt, åben dialog med EU-institutioner og forskellige interessenter, regler om gennemsigtighed i forbindelse med møder med interessenter og oprettelsen af gennemsigtighedsregistre.«

b)

Stk. 5 affattes således:

»5.   Med hensyn til PIOB og dets efterfølger skal den i stk. 3 omhandlede rapport behandle udviklingen i diversificeringen af finansieringen og vurdere, hvordan PIOB's arbejde bidrager til at forbedre revisionskvaliteten, herunder integriteten i revisionserhvervet. Hvis finansieringen fra IFAC i et givet år overstiger to tredjedele af den samlede PIOB-finansiering, skal Kommissionen foreslå at begrænse sit årlige bidrag for det pågældende år til højst 300 000 EUR.«

c)

Følgende stykke indsættes:

»6a.   Med hensyn til EFRAG skal den i stk. 3 omhandlede rapport fra 2018 vurdere:

a)

hvorvidt kriteriet om udvidet offentligt gode som anbefalet i rapporten fra den særlige rådgiver har været overholdt i forbindelse med den godkendelsesproces, der har været gennemført i det forløbne år

b)

hvorvidt Europa-Parlamentet og Rådet er blevet inddraget på et tidligt stadium i forbindelse med udviklingen af regnskabsstandarder i almindelighed og godkendelsesprocessen i særdeleshed

c)

hvorvidt EFRAG's finansieringsstruktur er tilstrækkeligt diversificeret og afbalanceret til at sætte den i stand til at varetage sine opgaver i offentlighedens interesse på en uafhængig og effektiv måde og

d)

forvaltningen af EFRAG, navnlig med hensyn til gennemsigtighed, og de skridt, der er taget for at sikre en bred repræsentation af interesser og offentlig ansvarlighed.

Derudover skal rapporten identificere og vurdere de tiltag, der er gjort i EFRAG med henblik på at sikre høje standarder for demokratisk ansvarlighed, gennemsigtighed og integritet, som bl.a. vedrører aktindsigt, åben dialog med EU-institutioner og forskellige interessenter, oprettelse af obligatoriske gennemsigtighedsregistre og regler om gennemsigtighed i forbindelse med møder med interessenter samt interne regler, navnlig om forebyggelse af interessekonflikter.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. januar 2017.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 17. maj 2017.

På Europa-Parlamentets vegne

A. TAJANI

Formand

På Rådets vegne

C. ABELA

Formand


(1)  EUT C 303 af 19.8.2016, s. 147.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 27.4.2017 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 11.5.2017.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 258/2014 af 3. april 2014 om oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med regnskabsaflæggelse og revision for perioden 2014-2020 og om ophævelse af afgørelse nr. 716/2009/EF (EUT L 105 af 8.4.2014, s. 1).


Top