EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder

This summary has been archived and will not be updated. See 'Vedvarende energi' for an updated information about the subject.

Fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2009/28/EF — fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

 • Dette direktiv, der ændrer og ophæver direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF, opretter et fælles regelsæt for anvendelsen af vedvarende energi i EU for at begrænse drivhusgasemissionerne og fremme renere transport.
 • Det fastsætter nationale bindende mål for alle EU-landene med det overordnede mål, at vedvarende energikilder inden 2020 skal udgøre 20 % af EU's energi og 10 % af energiforsyningen i transportsektoren (begge dele målt som udvidet endeligt energiforbrug, dvs. det samlede energiforbrug fra alle kilder, herunder vedvarende).

HOVEDPUNKTER

 • Hvert EU-land skal udarbejde en handlingsplan for 2020, der fastsætter, hvordan de skal opnå de nationale mål for vedvarende energi i udvidet endeligt energiforbrug samt målet på 10 % vedvarende energikilder inden for transport.
 • For at bidrage til at nå målene på en omkostningseffektiv måde, kan EU-landene udveksle energi fra vedvarende kilder*. EU-landene kan også modtage vedvarende energi fra lande uden for EU i deres handlingsplaner, forudsat at den energi forbruges i EU, og at den produceres på moderne/effektive anlæg.
 • Hvert EU-land skal kunne garantere oprindelsen for elektricitet, opvarmning og køling, der produceres fra vedvarende energikilder.
 • EU-landene skal bygge den nødvendige infrastruktur til anvendelse af vedvarende energikilder i transportsektoren.

Direktiv (EU) 2015/1513 ændrer direktiv 2009/28/EF og 98/70/EF, EU's lovgivning om kvaliteten af benzin og dieselolie. Det har blandt andet til formål at starte omstillingen fra konventionelle* (første generation) biobrændstoffer til avancerede* (anden generation) biobrændstoffer, der giver betydelige besparelser i drivhusgasemissionerne. Det indfører et loft på 7 % på konventionelle biobrændstoffer, der skal medregnes i målene i direktivet om vedvarende energi for det endelige energiforbrug på transportområdet inden 2020.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 25. juni 2009. EU-landene skulle indarbejde det i den nationale lovgivnings bestemmelser senest den 5. december 2010.

BAGGRUND

 • Dette direktiv gennemfører ét af 20-20-20-målene fra EU's klima- og energipakke for 2020. De 2 andre mål er at:
  • reducere drivhusgasemissionerne med 20 % i forhold til niveauet i 1990
  • forbedre energieffektiviteten med 20 %.

For yderligere oplysninger henvises til:

* VIGTIGE BEGREBER

Energi fra vedvarende energikilder: Energi fra ikkefossile kilder i form af: vindkraft, solenergi, geotermisk energi, hydrotermisk energi, biomasse, gas fra spildevandsanlæg (f.eks. methan).

Konventionelle biobrændstoffer: Fremstilles af afgrøder såsom sukker, stivelse og vegetabilske olier. De fremstilles fra landarealer, der også kan anvendes til fødevarer og foder.

Avancerede biobrændstoffer: De fremstilles fra kilder, der ikke direkte konkurrerer med fødevare- og foderafgrøder såsom affald og restprodukter fra landbruget.

HOVEDDOKUMENT

Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 16-62)

Efterfølgende ændringer og rettelser til 2009/28/EF er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF af 13. oktober 1998 om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af Rådets direktiv 93/12/EØF (EUT L 350 af 28.12.1998, s. 58-68)

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 21.02.2017

Top