EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Verdensomspændende harmoniserede prøvningsprocedure for lette køretøjer (WLTP) og emission ved faktisk kørsel (RDE)

Verdensomspændende harmoniserede prøvningsprocedure for lette køretøjer (WLTP) og emission ved faktisk kørsel (RDE)

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) 2017/1151 — om supplerende regler til forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

 • Forordningen:
 • Forordningen blev ændret ved Kommissionens forordning (EU) 2023/443 for at tilpasse den til ændringer af UNECE-regulativerne (primært vedtagelsen af FN-regulativ nr. 154) og til andre tilknyttede EU-regler, herunder forordning (EF) nr. 715/2007.
 • Efter at reglerne om adgang til oplysninger om egendiagnosesystemer (OBD) samt til oplysninger om reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer fra forordning (EF) nr. 715/2007 blev integreret i forordning (EU) 2018/858 (se resumé), som trådte i kraft den 1. september 2020, fjernes alle referencer til denne information i forordning (EU) 2017/1151 ved ændringsforordning (EU) 2023/443.

HOVEDPUNKTER

Krav til EU-typegodkendelse

 • For at få en EU-typegodkendelse* med hensyn til emissioner skal fabrikanten påvise, at køretøjet overholder de krav, der er fastsat i denne forordning, når det testes i henhold til de anførte procedurer.
 • Alle køretøjer skal overholde grænseværdierne for udstødningsemissioner fastsat i forordning (EF) nr. 715/2007, når de testes i RDE- og WLTP-tests samt en række andre tests, der omfatter kontrol af fordampningsemissioner (dvs. emissioner, der udsendes fra brændstoftanksystemet) eller kontrol af emissionerne ved lav lufttemperatur.
 • OBD-systemer skal installeres i alle køretøjer for at identificere alle former for forværring eller fejl i løbet af et køretøjs levetid — forordningen fastsætter kravene til OBD-systemer under normal drift.
 • Fabrikanter skal installere anordninger med henblik på løbende at måle den mængde brændstof/energi, der bruges til drift af køretøjet (indbyggede brændstof- og/eller energiforbrugsmåler, OBFCM).

Ansøgning om EU-typegodkendelse

 • Fabrikanter skal indsende en ansøgning til godkendelsesmyndigheden for EU-typegodkendelse af et køretøj med hensyn til emissioner, som omfatter:
  • resultatet af de regulerede emissionstests
  • detaljerede skriftlige oplysninger, der til fulde beskriver OBD-systemets funktionelle driftsegenskaber
  • en beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at forhindre manipulation og ændring af emissionskontrolcomputeren og kilometertælleren, herunder registrering af kilometerværdier
  • en udvidet dokumentationspakke, der giver en myndighed mulighed for at vurdere, hvorvidt forbuddet mod »manipulationsanordninger«*, der reducerer emissionskontrolniveauet, overholdes.
 • Hvis de relevante krav er opfyldt, udsteder godkendelsesmyndigheden en Euro 6-emissionstypegodkendelse og udsteder et typegodkendelsescertifikat.

Produktionens overensstemmelse

Fabrikanten skal foretage kontroller med henblik på at sikre, at alle køretøjer, der fremstilles af fabrikanten, er i overensstemmelse med typegodkendelsen og overholder emissionsgrænseværdierne.

Overensstemmelse efter ibrugtagning

Der skal udføres kontroller for at sikre, at korrekt vedligeholdte og ibrugtagne køretøjer overholder emissionsgrænseværdierne igennem deres anvendelige levetid. Kontrollerne skal udføres mellem:

 • 15 000 km eller 6 måneder, afhængigt af hvad der indtræder senest, og
 • 100 000 km eller 5 år, afhængigt af hvad der indtræder først.

Forureningsbegrænsende anordninger

 • Forureningsbegrænsende anordninger såsom katalysatorer og partikelfiltre skal være typegodkendte som separate tekniske enheder.
 • De relevante krav skal anses for at være opfyldt, hvis den nye forureningsbegrænsende anordning er blevet godkendt i overensstemmelse med UNECE-regulativ nr. 103.

Pluginhybridbilers emissioner

Nyere undersøgelser viser en betydelig forskel mellem de gennemsnitlige faktiske CO2-emissioner fra pluginhybridbiler og deres CO2-emissionerne bestemt ved WLTP. For at sikre, at de CO2-emissioner, der bestemmes for sådanne køretøjer, er repræsentative for en førers faktiske adfærd, er de nytteværdifaktorer, der anvendes ved bestemmelse af CO2-emissionen ved typegodkendelsen, blevet revideret i ændringsforordning (EU) 2023/443.

Forordningen angiver nye nytteværdifaktorer* på basis af tilgængelige data fra september 2023. Disse faktorer vil blive revideret for bedre at afspejle de faktiske forhold, under hensyntagen til data fra anordninger til overvågning af brændstofforbruget i sådanne køretøjer og indsamlet i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/392 i 2025 og igen i 2027.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 27. juli 2017.

BAGGRUND

For et overblik henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Typegodkendelse. Den procedure, hvorved et produkt godkendes med hensyn til at opfylde en række lovgivningsmæssige og tekniske minimumskrav.
Manipulationsanordninger. Bevidst ændring af emissionskontrolsystemet, udarbejdet med henblik på kunstigt at reducere dets effektivitet under normal drift af køretøjet.
Nytteværdifaktorer. Relationer baseret på kørselsstatistikker, afhængigt af den rækkevidde, der er opnået i ladningsforbrugende tilstand, og som anvendes til at vægte sammensætningen af udstødningsemissioner, CO2-emissioner og brændstofforbrug for hybridelektriske køretøjer med ekstern opladning i ladningsforbrugende og ladningsbevarende tilstand.

HOVEDDOKUMENT

Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 af 1. juni 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 og Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 (EUT L 175 af 7.7.2017, s. 1-643).

Efterfølgende ændringer til forordning (EU) 2017/1151 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EU) 2023/443 af 8. februar 2023 om ændring af forordning (EU) 2017/1151 for så vidt angår procedurer for emissionstypegodkendelse for lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (EUT L 66 af 2.3.2023, s. 1-237).

FN-regulativ nr. 154 — Ensartede forskrifter for godkendelse af lette personkøretøjer og lette erhvervskøretøjer for så vidt angår kriterieemissioner, emissioner af kuldioxid og brændstofforbrug og/eller måling af elektrisk energiforbrug og rækkevidde (WLTP) (EUT L 290 af 10.11.2022, s. 1-625).

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/392 af 4. marts 2021 om overvågning og rapportering af data om CO2-emissioner fra personbiler og lette erhvervskøretøjer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/631 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 1014/2010 samt gennemførelsesforordning (EU) nr. 293/2012, (EU) 2017/1152 og (EU) 2017/1153 (EUT L 77 af 5.3.2021, s. 8-25).

Regulativ nr. 103 fra FN’s Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for godkendelse af forureningsbegrænsende udskiftningsanordninger til motordrevne køretøjer (EUT L 207 af 10.8.2017, s. 30-42).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 af 20. juni 2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (EUT L 171 af 29.6.2007, s. 1-16).

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 23.02.2024

Top