Help Print this page 

Document L:2011:209:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, L 209, 17. august 2011

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 17/08/2011
Miscellaneous information
  • Author: Den Europæiske Union
  • Form: EU-Tidende
Text
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2011.209.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 209

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
17. august 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2011/505/EU

 

*

Rådets afgørelse af 6. december 2010 om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer for så vidt angår erstatningen af nævnte aftales bilag II om koordinering af sociale sikringsordninger

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 817/2011 af 11. august 2011 om forbud mod fiskeri efter brosme i EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII fra fartøjer, der fører fransk flag

12

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 818/2011 af 11. august 2011 om forbud mod fiskeri efter kuller i EU-farvande og internationale farvande i Vb og VIa fra fartøjer, der fører spansk flag

14

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 819/2011 af 11. august 2011 om forbud mod fiskeri efter sej i VI og EU-farvande og internationale farvande i Vb, XII og XIV fra fartøjer, der fører spansk flag

16

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 820/2011 af 16. august 2011 om godkendelse af aktivstoffet terbuthylazin, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 og Kommissionens beslutning 2008/934/EF (1)

18

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 821/2011 af 16. august 2011 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af vinylacetat med oprindelse i Amerikas Forenede Stater

24

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 822/2011 af 16. august 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

39

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 823/2011 af 16. august 2011 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EU) nr. 867/2010 for produktionsåret 2010/11

41

 

 

AFGØRELSER

 

 

2011/506/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 16. august 2011 om ændring af beslutning 2005/240/EØF om godkendelse af metoder til klassificering af svinekroppe i Polen (meddelt under nummer K(2011) 5745)

43

 

 

2011/507/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 16. august 2011 om ændring af beslutning 2005/382/EØF om godkendelse af metoder til klassificering af svinekroppe i Ungarn (meddelt under nummer K(2011) 5746)

49

 

 

2011/508/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 16. august 2011 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for klassisk svinepest i Litauen (meddelt under nummer K(2011) 5798)  (1)

53

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2009/894/EF af 30. november 2009 om opstilling af miljøkriterierne for tildeling af Fællesskabets miljømærke til møbler af træ (EUT L 320 af 5.12.2009)

62

 

*

Berigtigelse til Rådets afgørelse 2010/320/EU af 8. juni 2010 rettet til Grækenland med henblik på at styrke og skærpe den finanspolitiske overvågning og med pålæg om at træffe foranstaltninger til den nedbringelse af underskuddet, der skønnes nødvendig for at rette op på situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud (EUT L 145 af 11.6.2010)

63

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top