Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:320:TOC

 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 320

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
6. december 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1429/2007 af 5. december 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1430/2007 af 5. december 2007 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (1)

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1431/2007 af 5. december 2007 om godkendelse af væsentlige ændringer af varespecifikationen for en betegnelse, der er optaget i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Huile d'olive de Nyons (BOB))

12

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1432/2007 af 5. december 2007 om ændring af bilag I, II og VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår mærkning og transport af animalske biprodukter (1)

13

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1433/2007 af 5. december 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1623/2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin for så vidt angår markedsmekanismer

18

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1434/2007 af 5. december 2007 om indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets forordning (EF) nr. 2074/2004 over for importen af visse ringmekanismer med oprindelse i Folkerepublikken Kina, ved import af visse ringmekanismer afsendt fra Thailand, uanset om varen er let ændret eller ej, og uanset om denne er angivet med oprindelse i Thailand eller ej, og ved import af visse let ændrede ringmekanismer med oprindelse i Folkerepublikken Kina samt om at gøre denne import til genstand for registrering

23

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1435/2007 af 5. december 2007 om genoptagelse af fiskeriet efter sild i Østersøens underafsnit 25-27, 28.2, 29 og 32 fra fartøjer, der fører tysk flag

27

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1436/2007 af 5. december 2007 om forbud mod fiskeri efter rødfiskarter i EF-farvande og internationale farvande i ICES-underområde V og i internationale farvande i ICES-underområde XII og XIV fra fartøjer, der fører estisk flag

29

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Konference mellem regeringsrepræsentanter fra medlemsstaterne

 

 

2007/792/EF

 

*

Afgørelse truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, den 26. november 2007 om ændring af afgørelse 2005/446/EF om skæringsdatoen for, hvornår der ikke længere vil blive disponeret over midler fra 9. Europæiske Udviklingsfond (EUF)

31

 

 

Kommissionen

 

 

2007/793/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 29. november 2007 om udnævnelse af medlemmerne af dialoggruppen for de berørte parter inden for områderne folkesundhed og forbrugerbeskyttelse nedsat ved afgørelse 2007/602/EF

33

 

 

2007/794/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 29. november 2007 om fastsættelse af en ny frist for indsendelse af dossierer for visse stoffer, der skal undersøges i forbindelse med det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i direktiv 98/8/EF (meddelt under nummer K(2007) 5751)  (1)

35

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top