EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2007_325_R_0083_01

2007/810/EF: Rådets afgørelse af 19. november 2007 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters vegne af en protokol til aftalen om samarbejde og om toldunion mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken San Marino vedrørende Republikken Bulgariens og Rumæniens deltagelse som kontraherende parter som følge af deres tiltrædelse af Den Europæiske Union
Protokol til aftalen om samarbejde og om toldunion mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken San Marino vedrørende Republikken Bulgariens og Rumæniens deltagelse som kontraherende parter som følge af deres tiltrædelse af Den Europæiske Union

OJ L 325, 11.12.2007, p. 83–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/83


RÅDETS AFGØRELSE

af 19. november 2007

om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters vegne af en protokol til aftalen om samarbejde og om toldunion mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken San Marino vedrørende Republikken Bulgariens og Rumæniens deltagelse som kontraherende parter som følge af deres tiltrædelse af Den Europæiske Union

(2007/810/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133 og 308 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, andet punktum, og artikel 300, stk. 3, første afsnit,

under henvisning til akten om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelsesvilkår samt om tilpasning af de traktater, som Den Europæiske Union bygger på, særlig artikel 6, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forhandlinger på basis af et forhandlingsmandat af 25. april 2006 med Republikken San Marino om en protokol til aftalen om samarbejde og om toldunion mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken San Marino vedrørende Republikken Bulgariens og Rumæniens deltagelse som kontraherende parter som følge af deres tiltrædelse af Den Europæiske Union er nu afsluttet.

(2)

I overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, i akten om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelsesvilkår samt om tilpasning af de traktater, som Den Europæiske Union bygger på, har Kommissionen forelagt Rådet et udkast til protokol.

(3)

Protokollen bør indgås —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Protokollen til aftalen om samarbejde og om toldunion mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken San Marino vedrørende Republikken Bulgariens og Rumæniens deltagelse som kontraherende parter som følge af deres tiltrædelse af Den Europæiske Union, i det følgende benævnt »protokollen«, godkendes herved på Det Europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters vegne.

Teksten til protokollen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den/de person(er), der er beføjet til at undertegne protokollen på Fællesskabets og dets medlemsstaters vegne.

Artikel 3

Formanden for Rådet deponerer på Det Europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters vegne det i protokollens artikel 4 nævnte godkendelsesinstrument.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. november 2007.

På Rådets vegne

L. AMADO

Formand


PROTOKOL

til aftalen om samarbejde og om toldunion mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken San Marino vedrørende Republikken Bulgariens og Rumæniens deltagelse som kontraherende parter som følge af deres tiltrædelse af Den Europæiske Union

KONGERIGET BELGIEN,

REPUBLIKKEN BULGARIEN,

DEN TJEKKISKE REPUBLIK,

KONGERIGET DANMARK,

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

REPUBLIKKEN ESTLAND,

IRLAND,

DEN HELLENSKE REPUBLIK,

KONGERIGET SPANIEN,

DEN FRANSKE REPUBLIK,

DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN CYPERN,

REPUBLIKKEN LETLAND,

REPUBLIKKEN LITAUEN,

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG,

REPUBLIKKEN UNGARN,

MALTA,

KONGERIGET NEDERLANDENE,

REPUBLIKKEN ØSTRIG,

REPUBLIKKEN POLEN,

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

RUMÆNIEN,

REPUBLIKKEN SLOVENIEN,

DEN SLOVAKISKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN FINLAND,

KONGERIGET SVERIGE OG

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

i det følgende benævnt »MEDLEMSSTATERNE«,

repræsenteret ved Rådet for Den Europæiske Union,

og

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB,

også repræsenteret ved Rådet for Den Europæiske Union,

på den ene side

og

REPUBLIKKEN SAN MARINO,

på den anden side,

SOM TAGER HENSYN TIL aftalen af 16. december 1991 om samarbejde og om toldunion mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken San Marino, i det følgende benævnt »aftalen«, som trådte i kraft den 1. april 2002,

SOM TAGER HENSYN TIL Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union den 1. januar 2007, i det følgende benævnt »de nye medlemsstater«,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at de nye medlemsstater skal være kontraherende parter i aftalen,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Rådet for Den Europæiske Union ved tiltrædelsestraktaten tillægges beføjelse til på de nuværende medlemsstaters og de nye medlemsstaters vegne at indgå en protokol om de nye medlemsstaters tiltrædelse af aftalen,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

De nye medlemsstater bliver herved kontraherende parter i aftalen.

Artikel 2

Aftalens overskrift erstattes af følgende overskrift:

Artikel 3

Denne protokol udgør en integrerende del af aftalen.

Artikel 4

1.   Denne protokol godkendes af Rådet for Den Europæiske Union på medlemsstaternes og Det Europæiske Fællesskabs vegne, og af Republikken San Marino i overensstemmelse med egne procedurer.

2.   Parterne giver hinanden notifikation om afslutningen af disse procedurer. Godkendelsesinstrumenterne deponeres i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.

Artikel 5

Denne protokol træder i kraft på den første dag i den første måned efter datoen for deponeringen af det sidste godkendelsesinstrument.

Artikel 6

Teksten til aftalen og de dertil knyttede erklæringer er udfærdiget på bulgarsk og rumænsk (1).

De er knyttet til denne protokol og har samme gyldighed som teksterne på de andre sprog, på hvilke aftalen og de dertil knyttede erklæringer er udfærdiget.

Artikel 7

Denne protokol er udfærdiget i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Съставено в Брюксел на двадесети ноември две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el veinte de noviembre de dos mil siete.

V Bruselu dne dvacátého listopadu dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles den tyvende november to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten November zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta novembrikuu kahekümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Νοεμβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the twentieth day of November in the year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le vingt novembre deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì venti novembre duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada divdesmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų lapkričio dvidešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év november havának huszadik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-għoxrin jum ta' Novembru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Brussel, de twintigste november tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli, dnia dwudziestego listopada roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em vinte de Novembro de dois mil e sete.

Încheiat la Bruxelles, douăzeci noiembrie două mii șapte.

V Bruseli dňa dvadsiateho novembra dvetisícsedem.

V Bruslju, dne dvajsetega novembra leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugonde november tjugohundrasju.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

За Република Сан Маρино

Por la República de San Marino

Za Republiku San Marino

For Republikken San Marino

Im Namen der Republik San Marino

San Marino Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Αγίου Mαρίνου

For the Republic of San Marino

Pour la République de Saint-Marin

Per la Repubblica di San Marino

Sanmarīno Republikas vārdā

San Marino Respublikos vardu

A San Marino Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' San Marino

Voor de Republiek San Marino

W imieniu Republiki San Marino

Pela República de São Marino

Pentru Republica San Marino

Za Sanmarínsku republiku

Za Republiko San Marino

San Marinon tasavallan puolesta

På Republiken San Marinos vägnar

Image


(1)  Den bulgarske og den rumænske udgave offentliggøres i specialudgaven af EUT på et senere tidspunkt.


Top